Керівник :  Апостолов Станіслав Сергійович
Зав. відділом №24
Доктор фіз.-мат. наук
Професор
Teл. + 38-(057)-7634-331
E-mail : stapos@ukr.net
Scholar Google Profile, Scopus AuthorID, ResearcherID, ORCID

 Портфоліо


Тематика наукових досліджень

 • Високочастотні електромагнітні та акустичні явища в металах
 • Високочастотні електромагнітні та акустичні явища в металах
 • Теорія транспортних електромагнітних явищ в напівпровідниках
 • Теорія поширення електромагнітних хвиль у плазмі твердих тіл
 • Поширення лінійних і нелінійних звукових хвиль
 • Теорія розповсюдження і дифракції хвиль у випадково неоднорідних середовищах і розсіювання радіохвиль на статистично нерівних поверхнях розділу
 • Нелінійні електромагнітні явища в металах
 • Теорія електромагнітних та акустичних хвиль в низькорозмірних невпорядкованих металах
 • Нелінійні електромагнітні явища в жорстких надпровідниках
 • Локалізаційні явища в невпорядкованих класичних і квантових системах
 • Поширення нелінійних хвиль і солітонів
 • Лінійні і нелінійні електромагнітні явища у шаруватих надпровідниках
 • Теорія випадкових дискретних систем з далекими кореляціями
 • Теорія електромагнітних явищ у графенах та інших низькорозмірних квантових системах
 • Резонансні явища в металах, пов'язані з порушенням власних локалізованих електромагнітних мод
 • Квантові явища при взаємодії електромагнітних хвиль з твердотільними наноструктурами

Історія відділу

Відразу ж після виникнення ІРЕ його перший директор, Олександр Якович Усиков, почав запрошувати на роботу фізиків-теоретиків і математиків, випускників фіз.-мат. факультету ХДУ. На той час у Харкові було тільки три доктори фізики-теоретики: О.Й. Ахієзер, І.М. Ліфшиц і В.Л. Герман. Й одного з них, Веніаміна Леонтійовича Германа, Олександр Якович попросив очолити відділ теоретичної фізики.

На перший погляд, ідея створення такого відділу могла здатися не цілком зрозумілою. Адже школа теоретичної фізики, організована в нашій країні Л.Д. Ландау, в ті часи була в основному орієнтована на вирішення фундаментальних проблем, загалом далеких від завдань радіофізичної науки. Крім того, підходи до вирішення завдань у фізика-теоретика та у радіофізика сильно відрізняються. Проте, на думку О.Я. Усикова, діалог між представниками двох різних «наукових культур» повинен був привести до виникнення нових наукових напрямів.

І дійсно, прийняті на роботу в ІРЕ молоді випускники кафедри теоретичної фізики Харківського державного університету, такі як В.П. Шестопалов, Е.А. Канер, Ф.Г. Басс, В.М. Конторович і багато інших активно включилися у проведені в інституті дослідження, а крім того запропонували ряд нових наукових напрямів.

Необхідно особливо підкреслити роль професора Емануїла Айзековича Канера у становленні відділу. Е.А. Канер був одним з яскравих представників теоретичної школи Іллі Михайловича Ліфшиця. Найбільш важливі дослідження Е.А. Канера відносяться до теорії плазмових явищ в металах. Завдяки відкриттю циклотронного резонансу та іншим його роботам у цій області відбувся перегляд загальноприйнятих уявлень про метал як про середовище, в якому неможливо поширення електромагнітних коливань. Е.А. Канер передбачив існування різних типів таких коливань, здатних проникати всередину металу на велику глибину, виявив новий механізм їх поглинання (так зване магнітне загасання Ландау), розробив теоретичні уявлення про одночастковий балістичний механізм аномальної прозорості металів.

Одним із перших Е.А. Канер почав дослідження з магнітною акустикою металів. Ним були передбачені акустичний циклотронний та гелікон-фононний резонанси, резонанс на відкритих орбітах, гігантські квантові осциляції швидкості звуку, сильні неадіабатичні ефекти в електрон-фононній взаємодії, розроблені теоретичні основи магнітної акустоелектроніки металів на релєєвських хвилях.

Е.А. Канер вніс важливий внесок у розробку проблеми нестійкості і поширення хвиль у напівпровідниковій і газорозрядної плазмі - передбачив гелікоїдальну нестійкість пов'язаних звукових і спіральних електромагнітних хвиль, розвинув теорію циклотронної параметричної нестійкості нового типу в напівпровідниках.

Плідні наукові ідеї Е.А. Канера знайшли втілення у статистичній теорії поширення радіохвиль у турбулентній тропосфері та розсіювання хвиль на гідрометеорах, у радіолокації, інших областях сучасної радіофізики. В останні роки свого життя Е.А. Канер активно займався вивченням магнітодомішкових хвиль у металах, деяких проблем магнітного пробою, акустичних властивостей низькорозмірних невпорядкованих систем, нелінійної електродинаміки металів і напівпровідників.

Після смерті Е.А. Канера, починаючи з 1986 року, відділ теоретичної фізики очолив один з талановитих його учнів - Микола Михайлович Макаров, а починаючи з 2001 року по 2019 відділ очолював інший чудовий учень Е.А. Канера — Валерій Олександрович Ямпольський. Зараз відділ очолює учень В. О. Ямпольського — С. С. Апостолов.

Більше двох десятиліть Е.А. Канер вів активну педагогічну роботу, будучи професором Харківського державного університету. Активна співпраця відділу теоретичної фізики ІРЕ з Харківським національним университетом імені В.Н. Каразіна продовжується і тепер. Співробітники відділу (В.О. Ямпольський, С.С. Апостолов, Т.М. Рохманова) ведуть викладацьку діяльність, читають загальні курси лекцій, керують виконанням дипломних та курсових робіт. Це забезпечує спадкоємність традицій відділу. І в колишні часи, і тепер у відділі працює багато талановитої молоді.

Основні результати відділу за весь час

Високочастотні електромагнітні та акустичні явища в металах

Керували цим напрямком Е. А. Канер (1955 - 1986 рр.), М. М. Макаров (1986 - 1998 рр.), В. О. Ямпольський (2000 р. – до теперішнього часу).

 • Передбачення і побудова теорії циклотронного резонансу у металах (Азбель М. Я. і Канер Е. А., 1956 р.)
 • Побудова теорії акустичного циклотронного резонансу у металах (Канер Е. А., 1962 р.)
 • Побудова теорії аномального проникнення електромагнітного поля у метали (Азбель М.Я . і Канер Е. А., 1963 р.)
 • Передбачення різних слабко затухаючих електромагнітних хвиль у металах, зокрема, циклотронних хвиль (Канер Е. А. и Скобов В. Г., 1963 р.)
 • Побудова теорії поверхневого розсіювання електронів і вивчення його ролі у електромагнітних властивостях металів (Канер Е. А., Крохін О. О., Макаров М. М., Мороз О. и Ямпольський В. О., 1980-1995 рр.)
 • Побудова теорії ефекту Казимира у тонких металевих пластинах (Дубрава В. М., Любимов О. І. і Ямпольський В. О., 1999 - 2009 рр.)
 • Передбачення аномальної немонотонної температурної залежності сили казимирівського притягнення тонких металевих плівок (Ямпольський В. О., Майзеліс З. О., Апостолов С. С., Савельєв С. і Nori F., 2007 р.)
 • Побудова теорії ефекту Казимира для поганих провідників і передбачення різких температурних змін сили Казимира у матеріалах, які демонструють перехід метал-діелектрик (Іванов Б. О., Галкіна Е. Г., Ямпольський В. О., Савельєв С. і Nori F., 2009 р.)
 
 1. Азбель М. Я., Канер Э. А. Теория циклотронного резонанса в металлах // ЖЭТФ. – 1965. – Т. 29, вып. 6. – С. 876-878.
 2. Канер Э. А. Теория акустического циклотронного резонанса в металлах // ЖЭТФ. – 1962. – Т. 43, вып. 1. – С. 216-226.
 3. Канер Э. А., Гантмахер В. Ф. Аномальное проникновение электромагнитного поля в металлах и радиочастотные размерные эффекты // УФН. – 1968. – Т. 94, вып. 2. – С. 193-241.
 4. Канер Э. А., Скобов В. Г. Электромагнитные волны в металлах в магнитном поле // УФН. – 1966. – Т. 89, вып. 3. – С. 367-408.
 5. Yampol'skii V. A., Savel'ev S., Mayselis Z. A., Apostolov S. S., and Franco Nori. Anomalous temperature dependence of the Casimir force for thin metal films // Phys. Lett. – 2008. – V. 101, 096803.
 
 1. Диплом на открытие № 45. Циклотронный резонанс в металлах / Азбель М.Я., Канер Э.А.. – ОТ – 4272 // Открытия. Изобретения 1966. – № 19. – С. 5.
 2. Диплом на открытие № 80. Электромагнитные всплески в проводящей среде / Азбель М.Я., Гантмахер В.Ф., Канер Э.А. – ОТ – 7163 // Открытия. Изобретения 1970. – № 18. – С. 5-6.
 

Державна премія УРСР (Е.А. Канер, 1980 р.)

 

Теорія транспортних електромагнітних явищ у напівпровідниках

Керували цим напрямком Ф. Г. Басс (1961 - 1980 рр.), Ф. Г. Басс і Ю. Г. Гуревич (1980 - 1985 рр.), Ю. Г. Гуревич (1985 - 2001 рр.), І. М. Воловичев (2001 р. - до теперішнього часу).

 • Вивчення транспорту гарячих носіїв у газорозрядній плазмі і твердих тілах (Басс Ф.Г. і Гуревич Ю.Г., 1975 р.)
 • Побудова теорії електродинамічних явищ у магнітних напівпровідниках (Басс Ф.Г. і Олійник І.М., 1982 р.)
 • Побудова теорії термоелектричних і термомагнітних ефектів в обмежених напівпровідниках (Басс Ф.Г., Бочков В.С. и Гуревич Ю.Г., 1984 р.)
 • Вивчення електрон-фононної взаємодії, ефекту захвату електронів у напівпровідниках (Гуревич Ю.Г. і Машкевич Ю.Г., 1989 р.)
 • Теорія термоелектрики у біполярних напівпровідниках (Гуревич Ю.Г., 1994 р.)
 • Вивчення транспортних процесів у гетероструктурах радіоційностійких власних напівпровідників (Гуревич Ю.Г. и Воловичев І.М., 1995 р.)
 • Теорія транспортних процесів у біполярних напівпровідниках і напівпровідникових гетероструктурах з урахуванням впливу рекомбінації і властивостей інтерфейсу середовищ, які контактують на розподіл нерівноважних носіїв (Воловичев І.М., 2013 р.)
 
 1. Басс Ф.Г., Гуревич Ю.Г. Горячие электроны и сильные электромагнитные волны в плазме полупроводников и газового разряда.- М.: Наука, 1975.-399с.
 2. Басс Ф.Г., Бочков В.С., Гуревич Ю.Г. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках.-М.: Наука, 1984.-288с.
 3. Gurevich Yu.G., Mashkevich O.L. The Electron-Phonon Drag and Transport Phenomena in Semiconductors. // Physics Reports.-1989. v.181, p.327-394.
 4. Gurevich Yu.G., Titov O.Yu., Logvinov G.N., Lyubimov O.I. Nature of the Thermopower in Bipolar Semiconductor. // Phys. Rev. B.-1995.- v.51, p.6999--7004.
 5. Gurevich Yu.G., Koshkin V.M., Volovichev I.N. The heterocontact of two intrinsic semiconductors and radiation stable electronics. // Solid State Electr.-1995.-v.38, No. 1.-p.235-242.
 

Теорія розповсюдження електромагнітних хвиль у плазмі твердих тіл

Керував цим напрямком В. М. Яковенко (1964 - 1982 рр.)

 • Розвинута теорія перегрівних нестійкостей в ізотропній і магнітоактивній напівпровідниковій плазмі (Басс Ф.Г., Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1965 - 1968 рр.)
 • Побудована теорія нестійкості геліконів і акустичних хвиль, яка спричинена дрейфом заряджених носіїв у постійних електричному і магнітному полях (М.М. Білецький, Булгаков О.О., Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1967 - 1976 рр.)
 • Передбачено існування і проаналізовано властивості поверхневих геліконових і альфвенівських хвиль в магнітоактивній плазмі (М.М. Білецький, Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1967 - 1985 рр.)
 • Дослідження порушення поверхневих електромагнітних і звукових хвиль потоками заряджених частинок, які перетинають границі розділу середовищ (Булгаков О.О., Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1966 - 1982 рр.)
 • Розроблена методика аналізу і побудована теорія слабко нелінійних процесів в шарувато-періодичних напівпровідникових структурах (Булгаков О.О., Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1980 - 1986 рр.)
 • Вивчені турбулентні явища і стабілізація нестійкостей у плазмоподібних середовищах (М.М. Білецький, Булгаков О.О., Ханкіна С.І. та Яковенко В.М., 1969 - 1976 рр.)
 
 1. Басс Ф.Г., Яковенко В.М. Теория излучения заряда, проходящего через электрически неоднородную среду. //УФН.–1965.–Т. 86, вып.2.– С.189–230.
 2. Булгаков А.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. К теории слабой турбулентности связанных волн в магнитоактивной плазме твердого тела // ЖЭТФ. – 1970.– Т.59, вып.10.– С. 1327-1335.
 3. Булгаков А.А., Канер Э.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. К теории перегревной неустойчивости в полупроводниках.// ЖЭТФ. – 1973.–Т.64, вып.1.– С. 331-340.
 4. Булгаков А.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. Возбуждение поверхностных колебаний электронными потоками, пересекающими границу раздела сред. // ФТТ.– 1976.– Т.18, вып. 6.– С. 1568-1572.
 5. Белецкий Н.Н., Булгаков А.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. Плазменные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках. // Киев: Наукова думка.–1984.–192 с.

Розповсюдження лінійних та нелінійний звукових хвиль

 

Керував цим напрямком В. М. Конторович (1957 - 1977 рр.)

 • Вирішення проблеми стійкості ударних хвиль (Конторович В.М., 1957 р.)
 • Побудова теорії пружності металів і вирішення проблеми дисперсії швидкості звуку у металах при низьких температурах (Конторович В.М., 1963 р.)
 • Теорія слабкої турбулентності і спектрів морських хвиль (Конторович В.М. и Кац О.В., 1971 - 1975 рр.)
 • Розвинута теорія вимушеного розсіювання об’ємних світлових і звукових хвиль на поверхневих (капілярно-гравітаційних, пружних) хвилях (Кац О.В., Гавриков В.К., Конторович В. М и Маслов В.В., 1968 - 1975 рр.)
 • Побудована теорія поверневої самофокусування і лінзового ефекту (Кац О.В., Гавриков В.К., Конторович В.М, 1968 - 1975 рр.)
 
 1. Конторович В.М. К вопросу об устойчивости ударных волн// ЖЭТФ. – 1957. – Т. 33. – С. 1525-1526.
 2. Конторович В.М. Уравнения теории упругости и дисперсии скорости звука// ЖЭТФ. – 1963. – Т. 45. – С. 1638-1653.
 3. Гавриков В.К., Конторович В.М., Кац А.В. Вынужденное рассеяние света на поверхностных волнах // ЖЭТФ. – 1970 – Т. 58, № 4. – С. 1318-1331, 1970г
 4. Кац А.В., Конторович В.М. Дрейфовые стационарные решения в теории слабой турбулентности// Письма в ЖЭТФ. – 1971. – Т. 14, вып. 6. – С. 392-395.
 5. Кац А.В., Конторович В.М., Моисеев С.С., Новиков В.Е. Степенные решения кинетического уравнения Больцмана, описывающие распространение частиц с потоками по спектру// Письма в ЖЭТФ. – 1975. – Т. 21, вып. 1. – С. 13-16.

Теорія розповсюдження і дифракції хвиль у випадково неоднорідних середовищах і розсіяння радіохвиль на статистично нерівних поверхнях розділу

 

Керували цим напрямком Ф. Г. Басс, І. М. Фукс (1955 - 1985 рр.)

 • Побудована двомасштабна модель розсіяння хвиль на статистично нерівній поверхні, яка дозволяє пояснити основні закономірності радіолокаційного розсіяння СВЧ радіохвиль на схвильованій поверхні моря (Фукс І.М., 1966 – 1975 рр.) і дані експериментів з багаточастотної радіолокації Місяцю (І.М. Фукс, 1983 р.)
 • Розроблено статистичний підхід до врахування затінень при розсіянні хвиль на статистично нерівній поверхні (Басс Ф.Г. і Фукс І.М., 1964 р.; Фукс І.М., 1969 р.)
 • Передбачено ефект посилення зворотного розсіяння хвиль на на статистично нерівній поверхні при малих кутах опромінення і при наявності сильних затінень (Фукс І.М., 1979 р.)
 • Розроблена теорія когерентності флуктуацій амплітуди і фази частотно рознесених сигналів, які розповсюджуються у турбулентному середовищі (Фукс І.М., 1974 – 1975 рр.)
 • Побудована теорія розповсюдження радіохвиль у статистично неоднорідних хвилеводах, яка була успішно використана при інтерпретації експериментальних даних з розповсюдження НДХ радіохвиль у хвилеводі Земля-іоносфера (Безродний В.Г. і Фукс І.М., 1971 – 1972 рр.), а також до загоризонтного розповсюдження СВЧ радіохвиль у приводних хвилеводах над морем (Кукушкін О.В., Фрейлихер В.Д. і Фукс І.М., 1976 - 1983 рр.)
 • Побудована теорія флуктуацій фази хвилі за наявності точки повороту у випадково-стратифікованому середовищі (Фукс І.М., 1973 – 1974 рр.)
 • З’ясована вирішальна роль нерівностей поверхні металу у формуванні спектру і затухання магнітних поверхневих рівнів (Віленкин О.В., Канер Е.А., Макаров М.М. і Фукс І.М., 1969 - 1972 рр.), в’язкості рідкого Не II у вузьких капілярах і аномальному тепловому спротиву межі рідкого Не II з металом (Адаменко І.Н. і Фукс І.М., 1970 - 1971 рр.)
 
 1. Басс Ф.Г., Фукс И.М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. М.: Наука, 1972, с. 461.
 2. Bass F.G., Fuks I.M., Kalmykov A.I. et al. Very high frequency radiowave scattering by a disturbed sea surface, Pt 1, and Pt 2 // IEEE Trans. AP.– 1968 .– V. 16, No 5.– PP. 554-568.
 3. Bass F.G., Freulicher V.D., and Fuks I.M. Propagation in statistically irregular waveguides, Pt. 1 and Pt.2 // IEEE Trans. – 1974.– V. 22, No. 2, PP. 278-295.
 4. Фукс И.М. Усиление обратного рассеяния от статистически неровной поверхности при наличии затенений // Радиотехн. Электроника.–1979.– Т. 21, №3.– СС. 633-636.
 5. Фукс И.М. Структурная функция лунного рельефа по радиолокационным данным // Изв. ВУЗов, Радиофизика.– 1983.– Т. 26, №10.– СС. 1194-1204.
 

Нелінійні електромагнітні явища у металах

Керували цим напрямком М. М. Макаров і В. О. Ямпольський (1982-2000 рр.), В. О. Ямпольський (2000 р. - до теперішнього часу).

 • Передбачення і побудова теорії нелінійного аномального скін-ефекту у металах (Любимов О.І., Макаров М.М. і Ямпольський В.О., 1983 - 1985 рр.)
 • Теорія токових станів у металах (Макаров М.М. і Ямпольський В.О., 1983 рр.)
 • Теорія ефектів магнітодинамічної нелинейности у статистичній провідності металів (Канер Е.А., Макаров М.М., Снапиро І.Б. і Ямпольський В.О., 1984 - 1995 рр.)
 • Теорія нелінійної взаємодії електромагнітних хвиль у металах (Канер Е.А., Макаров М.М., Юркевич І.В., Ямпольский В.О., Ткачов Г.Б. і Дерев’янко С.О., 1985 - 2001 рр.)
 • Теорія нелінійної електромагнітної генерації звуку у металах (Макаров М.М., Перес Родрігес Ф. і Ямпольський В.О., 1988 - 1993 рр.)
 
 1. Любимов О.И., Макаров Н.М., Ямпольский В.А. Нелинейный скин-эффект в металлах // ЖЭТФ. – 1983. – Т. 85, вып. 6 (12). – С. 2159-2170.
 2. Макаров Н.М., Ямпольский В.А. Теория «токовых состояний» в металлах // ЖЭТФ. – 1983. – Т. 85, вып. 2 (8). – С. 614-626.
 3. Канер Э.А., Макаров Н.М., И.В. Юркевич, Ямпольский В.А. Автоволновые структуры и метастабильность токовых состояний в металлах // ЖЭТФ. – 1987. – Т. 93, вып. 1 (7). – С. 274-284.
 4. Макаров Н.М., Ямпольский В.А. Нелинейная электродинамика металлов при низких температурах // ФНТ. – 1991. – Т. 17, № 5. – С. 547-618.
 5. Деревянко С.А., Ткачев Г.Б., Ямпольский В.А. Аномальное проникновение электромагнитного сигнала в тонкую металлическую пластину в условиях сильной магнитодинамической нелинейности // ЖЭТФ. – 2001. – Т. 120, вып. 3 (9). – С. 718-730.
 
 1. Грант 1050 E 9112 СONACyT (Meксика), 1992 р., М.М. Макаров.
 2. Грант 3004 E 9306 СONACyT (Meксика), 1994 р., М.М. Макаров.
 3. Грант Сороса за довгостроковою дослідницької програмою, проект ”Metal as active media”, 1993 р., М.М. Макаров.
 

Теорія електромагнітних та акустичних хвиль у низьковимірних невпорядкованих металах

Керували цим напрямком Е. А. Канер (1982 - 1986 рр.), Ю. В. Тарасов (1986 р. – до теперішнього часу).

 • Розвинення методу розрахування функцій відклику одновимірних невпорядкованих металів, розрахунок просторової і часової дисперсії провідності таких систем (Канер Е. А. і Чеботарьов Л. В., 1982 - 1984 рр.)
 • Теорія розповсюдження акустичних хвиль в одновимірних невпорядкованих провідниках (Канер Е. А., Чеботарьов Л. В. і Тарасов Ю. В., 1987 р.)
 • Адіабатична теорія електрон-фононної взаємодії і температурної залежності провідності одновимірних невпорядкованих металів (Тарасов Ю. В., 1990 - 1992 рр.)
 
 1. Канер Э.А., Чеботарев Л.В. Пространственная дисперсия проводимости в одномерных проводниках // ЖЭТФ – 1984 – Т. 86, вып. 1 – С. 287–301.
 2. Kaner E.A., Chebotarev L.V. The spatial dispersion of conductivity in one-dimensional disordered metals // Phys. – 1987 – V. 150, Ns. 3&4 – P. 179–261.
 3. Канер Э.А., Тарасов Ю.В., Чеботарев Л.В. Температурные эффекты в пространственной дисперсии проводимости одномерных систем // ЖЭТФ – 1986 – Т. 90, вып. 4 – С. 1392–1398.
 4. Kaner E.A., Tarasov Yu.V. A theory of sound propagation in disordered one-dimensional metals // Phys. Rep. – 1988 – V. 150, Ns. 3&4 – P. 179–261.
 5. Tarasov Yu.V. Low-temperature conductivity of 1D disordered metals: adiabatic approximation for the electron-phonon interaction // Phys. Rev. B – 1992 – V. 45, No. 16 – P. 8873–8886.
 

Нелінійні електромагнітні явища у жорстких надпровідниках

Керували цим напрямком М. М. Макаров і В. О. Ямпольський (1990 – 1995 рр.), В. О. Ямпольський (1995 р. – до теперішнього часу).

 • Передбачення і побудова теорії колапсу транспортного току і статистичної намагніченості в жорстких надпровідниках (Балтага І. В., Макаров М. М., Ямпольський В. О., Ильєнко К. В., Савельєв С. Е., Перес Родрігес Ф., і Левченко О.О. 1990-2003 рр.)
 • Створення безконтактного методу визначення магнітополевої залежності критичної густини струму у надпровідниках (Макаров М. М., Ямпольський В. О., Фішер Л. М. і Волошин І. Ф., 1990-1992 рр.)
 • Передбачення ефекту стимульованої прозорості надпровідникових пластин (Любимов О. І., Любимова І. О., Деревянко С. О. і Ямпольський В. О., 1997-2001 рр.)
 • Теорія макротурбулентної нестійкості у жорстких надпровідниах (Ямпольський В. О., Рахманов О. Л., Фішер Л. М. і Левченко О. О., 2001-2003 рр.)
 
 1. Baltaga I.V., Makarov N.M., Yampol'skii V.A., Fisher L.M., Voloshin I.F., and Il'in N.V. Collapse of superconducting current in high-Тс ceramics in alternating magnetic field // Phys. Lett. A. – 1990. – V. 148, No. 3&4. – P. 213-216.
 2. Fisher L.M., Gorbachev V.S., Il'in N.V., Makarov N.M., Voloshin I.F., Yampol'skii V.A., et. al. Effect of microstructure on the magnetic-field dependence of the local critical current density in YBa2Cu3O7-δ superconductors // Phys. Rev. B. – 1992. – V. 46, No. 17. – P. 10986.
 3. Fisher L.M., Il'enko K.V., Kalinov A.V., LeBlanc M.A.R., Perez Rodriguez F., Savel'ev S.E., Voloshin I.F., and Yampol'skii V.A. Suppression of the magnetic moment under the action of a transverse magnetic field in hard superconductors // Phys. Rev. B. – 2000. – V. 61, No. 22. – P. 15382.
 4. Derev'anko S.A., Lyubimov O.I., Yampol'skii V.A., Perez-Rodriguez F. Effect of the stimulated transparency of a superconducting plate due to the nonlinear wave interaction // Physica C. – 2001. – V. 353. – P. 38-48.
 5. Fisher L.M., Goa P.E., Baziljevich M., Johansen T.H., Rakhmanov A.L., Yampol'skii V.A. Hydrodynamic Instability of the Flux-Antiflux Interface in Type-II Superconductors // Phys. Rev. Lett. – 2001. – V. 87, No. 24. – P. 247005 (1-4).
 
 1. Грант 1050 E 9112 СONACyT (Meксика), 1992 р., М.М. Макаров.
 2. Грант 3004 E 9306 СONACyT (Meксика), 1994 р., М.М. Макаров.
 3. Грант INTAS, проект IR-97-1394, 1997 р., В.О. Ямпольський.
 4. Грант INTAS, проект 02-2282, 2002 р., В.О. Ямпольський.
 

Локалізаційні явища у невпорядкованих класичних і квантових системах

Керує цим напрямком Тарасов Ю. В. (1989 р. - до теперішнього часу).

 • Передбачено явище інтерференційного каналювання електромагнітних, акстичних, і внутрішніх гравітаційних хвиль у випадково стратіфікованих середовищах (Тарасов Ю. В., Фрейліхер В. Д. и Любицький О. О., 1989 - 2001 рр.)
 • Побудована теорія антерсонівської локалізації квантових хвиль за рахунок їх розсіяння на випадкових нерівних межах систем хвильоводного типу (Макаров М. М. і Тарасов Ю. В., 1998 - 2001 рр.)
 • Передбачено явище квантового дефазування, яке викликано пружним розсіянням хвиль та часток, і побудована теорія провідності і переходу метал-ізолятор у двовимірних невпорядкованих електронних системах (Тарасов Ю. В., 2000 - 2006 рр.)
 • Побудована теорія спектру квазіперіодичних об’ємних циліндричних резонаторів із випадково-нерівною боковою поверхнею (Тарасов Ю. В., 2006 р.)
 • Передбачено ефект “випливання” резонансів за частотою при збільшенні ступеню гостроти нерівностей у резонаторах із випадково-нерівними межами (Ганапольський Є. М., Тарасов Ю. В. и Шостенко Л. Д., 2013 р.)
 • Передбачено ефект ентропійної локалізації у хвильоводних системах із випадково і регулярно нерівними боковими межами (Ганапольський Є. М., Тарасов Ю. В. і Шостенко Л. Д., 2015 р.).
 
 1. Tarasov Yu.V. Elastic scattering as a cause of quantum dephasing: the conductance of two-dimensional imperfect conductors // Waves Random Media – 2000 – V. 10, No. 4 – P. 395–415.
 2. Makarov N.M., Tarasov Yu.V. Electron localization in narrow surface-corrugated conducting channels: manifestation of competing scattering mechanisms // Phys. Rev. B – 2001 – V. 64 – P. 235306-1–235306-14.
 3. Freilikher V.D., Tarasov Yu.V. Propagation of wave packets in randomly stratified media // Phys. Rev. E – 2001 – P. 056620-1–056620-9.
 4. Tarasov Yu.V. One-particle conductance of an open quasi-two-dimensional Fermi system: Evidence of the parallel-magnetic-field-induced mode reduction effect // Rev. B – 2006 – V. 73 – P. 014202-1–014202-7.
 5. Tarasov Yu.V., Shostenko L.D. Dual nature of localization in guiding systems with randomly corrugated boundaries: Anderson-type versus entropic // Annals of Physics – 2015 – V. 356 – P. 95-127.
 

Розповсюдження нелінійних хвиль і солітонів. Нелінійні електромагнітні явища у жорстких надпровідниках

Керує цим напрямком В. Є. Векслерчік.

 • Отримані нові точні розв’язання рівняння Гроса-Пітаєвського і запропоновано новий метод використання резонансу Фешбаха для генерації, стабілізації і контролю локалізованих збуджень солитонного типу у конденсатах Бозе-Ейнштейна (Векслерчік В. Є., 2013 р.)
 • Знайдено новий клас розв’язків синусоїдального рівняння Гордона, які відповідають збудженням із довільним профілем, які розповсюджуються уздовж джозефсонівського вихору у двовимірному джозефсоніфському контакті (Ямпольський В. О., 2008 р.)
 
 1. Gulevich D.R., Kusmartsev F.V., Savel'ev S., Yampol’skii V.A., Nori F. Shape and wobbling wave excitations in Josephson junctions: Exact solutions of the (2+1)-dimensional sine-Gordon model // Phys. Rev. B – 2009 – 80, P. 094509-1–094509-13.
 2. Belmonte-Beitia J., Konotop V.V., Perez-Garcia V. M., Vekslerchik V. Localized and periodic exact solutions to the nonlinear Schrodinger equation with spatially modulated parameters: Linear and nonlinear lattices // Chaos, Solitons, & Fractals – 2009 – V. 41, No. 2 – P. 197–203.
 3. Pritula G.M., Vekslerchik V.E. KdV–Volterra chain // J. Phys. A – 2010 – V. 43, 365203.
 4. Pritula G.M., Vekslerchik V.E. Toda-Heisenberg chain: interacting sigma-fields in two dimensions // Journal of Nonlinear Mathematical Physics – 2011 – V. 18 – P. 443.
 5. Vekslerchik V.E. Explicit solutions for a (2+ 1)-dimensional Toda-like chain // J. Phys. A – 2013 – V. 46, No. 5, 055202.
 

Державна премія України (В. О. Ямпольський, 2013 р.).

Лінійні та нелінійні електромагнітні явища у шаруватих надпровідниках

 

Керує цим напрямком В. О. Ямпольський.

 • Передбачено існування поверхневих і хвильоводних джозефсонівських плазмових хвиль в обмежених шаруватих надпровідниках, вивчені спектри власних хвиль і методи їх збудження; передбачено низку резонансних ефектів, які пов’язані зі збудженням власних джозефсонівських плазмових мод. Зокрема, побудована теорія значного збільшення коефіцієнту прозорості товстих пластин шаруватих надпровідників при резонансному збудженні власних хвильоводних мод (Ямпольський В. О., Кац О. В., Нікітін О. Ю., Нестеров М. Л., Сліпченко Т. М., Кадигроб Д. В., Савельєв С. і Nori F., 2005 - 2014 рр.)
 • Передбачено низку нелінійних явищ у шаруватих напівпровідниках, таких як формування самолокалізованих світлових пучків, сильна гістерезісна амплітудна залежність коефіцієнту прозорості надпровідникових пластин, накачка слабкої джозефсонівської плазменої хвилі за рахунок енергії сильної хвилі, зупинка терагерцевих електромагнітних хвиль, і т. д. (Ямпольський В. О., Рахманов О. Л., Майзеліс З. О., Апостолов С. С., Савельєв С., Рохманова Т. М. і Nori F., 2006 - 2014 рр.)
 • Побудована теорія трансформації поляризації терагерцевих хвиль при їх відбитті і проходженні через пластини шаруватих надпровідників (Ямпольський В.О., Майзеліс З.О., Апостолов С.С., Рохманова Т.М. і Nori F., 2013 р.)
 • Побудована теорія перехідного і черенківського випромінювання терагерцевих хвиль при перетині електроном границі шаруватого надпровідника (Аверков Ю. О., Яковенко В. М., Ямпольський В. О. і Nori F., 2014 р.)
 
 1. Savel'ev S., Yampol’skii V., Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Phys. Rev. Lett. – 2005. – V. 95. – P. 187002.
 2. Savel’ev S., Rakhmanov A.L., Yampol’skii V.A., Nori F. Analogues of nonlinear optics using terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors // Nature Phys. – 2006 – V. 2, P. 521.
 3. Savel’ev S., Yampol’skii V.A., Rakhmanov A.L., and Nori F. Terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors: spectrum, generation, nonlinear and quantum phenomena // Rep. Prog. Phys. – 2010 – V. 73. – P. 026501.
 4. Golick V.A., Kadygrob D.V., Yampol’skii V.A., Ivanov B.A., Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors above the plasma frequency: evidence for a negative index of refraction // Phys. Rev. Lett. – 2010. – V. 104. – P. 187003.
 5. Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Maizelis Z.A., Yampol'skii V.A., Nori F. Self-induced terahertz-wave transmissivity of waveguides with finite-length layered superconductors // Phys. Rev. B – 2013 – V. 88 – P. 014506.
 

Теорія випадкових дискретних систем з далекими кореляціями

Керує цим напрямком О. В. Усатенко.

 • Побудована теорія адитивних багатошагових ланцюгів Маркова і показана їх статистична еквівалентність до випадкових дискретних фізичних систем з далекими кореляціями. Отримана система рівнянь, яка взаємно-однозначно пов’язує основну характеристику марківського ланцюга (так звану функцію пам’яті) із кореляційною функцією фізичної системи (Усатенко О. В., Ямпольський В. О., Мельник С. С., Апостолов С. С. і Майзеліс З. А., 2003 - 2005 рр.)
 • Побудована теорія розповсюдження електромагнітних хвиль уздовж одновимірного ланцюга джозефсонівських контактів і в системі надпровідникових шарів з випадковими параметрами. Аналогічно до моделі Андерсона, транспортні властивості таких систем визначаються кореляціями між випадковими значеннями параметрів. Показано, що, певним чином констрюючи ці послідовності, можна домогтися наявності у спектрі системи різкого переходу провідник-ізолятор у наперед заданій точці (Усатенко О. В., Ямпольський В. О., Мельник С. С., Апостолов С. С. и Майзеліс З. О., 2007 р.)
 • Розроблено метод конструювання дифракційних граток з випадковою послідовністю параметрів, які мають спектри заданого виду, зокрема, які мають властивості одночасно періодичних, квазіперіодичних і випадкових граток; вивчені нелінійні антенні гратки з випадковими інтенсивностями дипольних випромінювачів і відстанями між ними (Усатенко О. В., Ямпольський В. О., Мельник С. С., Апостолов С. С. і Майзеліс З. А., 2008 р.)
 • Розроблено метод розв’язання зворотної задачі синтезу випадкових антен за даною діаграмою направленості випромінювання (Мельник С. С., Притула Г. М. і Усатенко О. В., 2012 р.)
 • Вивчена диференційна ентропія систем з далекими слабкими кореляціями, яку в адитивному наближенні можна виразити через парний корелятор послідовності. Побудована теорія дає можливість обчислювати ентропію на більш великих масштабах, ніж це дозволяють стандартні методи (Усатенко О. В. і Мельник С. С., 2014 р.)
 
 1. Random finite-valued dynamical systems: additive Markov chain approach / O.V. Usatenko, S.S. Apostolov, Z.A. Mayzelis, and S.S. Melnik. – Cambridge: Cambridge Scientific Publisher, 2010. – 166 p.
 2. V. Usatenko and V. A. Yampol'skii // Binary N-Step Markov Chain as an Exactly Solvable Model of Long-Range Correlated Systems, Phys. Rev. Let. -2003. – 90, N 11,  110601 (4 р.).
 3. M. IzrailevMemory function versus binary correlator in additive Markov chains / F.M. Izrailev, A.A. Krokhin, N.M. Makarov, S.S. Melnyk, O.V. Usatenko, and V.A. Yampol’skii // Physica A – 2006. – P. 372 - 279.
 4. A. Yampol’skiiControlled terahertz frequency response and transparency of Josephson chains and superconducting multilayers / V.A. Yampol’skii, S. Salvel’ev, O.V. Usatenko, S.S. Mel’nik, F.V. Kusmartsev, A.A. Krokhin, and F. Nori // Phys. Rev. B – 2007.- 75 - 014527 (7 p.).
 5. V. UsatenkoSpectral analysis and synthesis of 1D dichotomous long-range correlated systems: From diffraction gratings to quantum wires / O.V. Usatenko, S.S. Melnik, L. Kroon, M. Johansson, R. Riklund, and S.S. Apostolov // Physica A – 2008. – 387 – P. 4733-4739.
 

Теорія електромагнітних явищ у графенах та інших низьковимірних квантових системах

Керує цим напрямком С. С. Апостолов.

 • Передбачені і теоретично досліджені квантові осциляції кінетичних і термодинамічних величин у графені, які керуються зовнішнім електричним полем (Ямпольський В. О., Апостолов С. С., Майзеліс З. А., Савельєв С. і Nori F., 2011 р.)
 • Передбачено існування терагерцевих ТМ- і ТЕ-поляризованих хвиль, локалізованих біля графенного шару, внесеного до діелектричного фотонного кристалу (Аверков Ю. О., Яковенко В. М., Ямпольський В. О. і Nori F., 2014 р.)
 • Побудована теорія теплового транспорту у нелінійній латтінжерівській рідині, а також обчислена теплопровідність і кулонівський спротив одновимірних електронних систем (Апостолов С. С. і Майзеліс З. О., 2013 р.)
 • Розроблена теорія кулонівського захоплення у двошарових електронних системах, до яких може бути застосований гідродинамічний опис електронної рідини (Апостолов С. С. і Левченко О., 2014 р.)
 • Побудована теорія тунельної спектроскопії для електронних станів на границі двовимірного топологічного ізолятору (Апостолов С. С. і Левченко О., 2014 р.)
 
 1. A. Yampol’skii Voltage-driven quantum oscillations of conductance in graphene / V.A. Yampol’skii, S.S. Apostolov, Z.A. Maizelis, A. Levchenko, and F. Nori // EPL – 2011 – 96, – 67009 (5 p.).
 2. O. Averkov Terahertz transverse-electric- and transverse-magnetic-polarized waves localized on graphene in photonic crystals / Yu.O. Averkov, V.M. Yakovenko, V.A. Yampol'skii, and F. Nori // Phys. Rev. B – 2014 – 90, – 045415 (7 p.).
 3. Apostolov Thermal transport and quench relaxation in nonlinear Luttinger liquids / S. Apostolov, D.E. Liu, Z. Maizelis, and A. Levchenko // Phys. Rev. B. – 2013. – 88, – 045435 (5 p).
 4. Apostolov Hydrodynamic Coulomb drag of strongly correlated electron liquids / S.S. Apostolov, A. Levchenko, and A.V. Andreev // Phys. Rev. B – 2014 – 89, – 121104(R) (5 p).
 5. Apostolov Nonequilibrium spectroscopy of topological edge liquids // S.S. Apostolov and A. Levchenko // Phys. Rev. B. – 2014 – 89, – 201303(R) (5 p).
 

Резонансні явища у металах, пов’язані зі збудженням власних локалізованих електромагнітних мод

 

Керує цим напрямком О. В. Кац.

 • Побудована резонансна теорія зворушень, яка дозволяє аналітично розв’язувати задачі дифракції електромагнітних хвиль у періодично модульованих системах, а також досліджувати резонансні явища, які повязані зі збудженням поверхневих хвиль на межах провідників (Кац О. В. і Спєвак І. С., 2000 р.)
 • Передбачено і теоретично досліджено явище виникнення спектральних вікон прозорості періодично модульованих непрозорих металевих плівок, яке зумовлено збудженням двосторонньо локалізованих поверхневих хвиль (Кац О. В., Спєвак І. С., Нікітін О. Ю. і Нестеров М. Л., 2009 р.)
 • Передбачено і теоретично досліджено протилежний ефект – виникнення спектральних вікон непрозорості плівок прозорих провідників, зумовлений періодичною модуляцією електромагнітних властивостей і збудженням поверхневих мод (Кац О. В., Спєвак І. С., Нікітін О. Ю., Нестеров М. Л. и Тімченко М. О., 2010 р.)
 
 1. V. Kats Polarization properties of a periodically-modulated metal film in regions of anomalous optical transparency / A.V. Kats, M.L. Nesterov, and A.Yu. Nikitin // Phys. Rev. B – 2005 – 72, – 193405 (R) (4 p).
 2. V. Kats Energy redistribution and polarization transformation in conical mount diffraction under resonance excitation of surface waves / A.V. Kats, N.A. Balakhonova, and I.S. Spevak //  Phys. Rev. B – 2007 – 76, – 045413 (23 p).
 3. O. Averkov Electron beam excitation of left-handed surface electromagnetic waves at artificial interfaces / Yu.O. Averkov, A.V. Kats, and V.M. Yakovenko // Phys. Rev. B – 2009 – 79, – 193402 (R) (4 p).
 4. S. Spevak Design of specific gratings operating under surface plasmon-polariton resonance / I.S. Spevak, M.A. Timchenko, and A.V. Kats // Opt. Lett – 2011 – 36 – P. 1419-1421.
 5. S. Spevak High quality resonances for terahertz radiation at periodically corrugated semiconductor interfaces / I. S. Spevak, M.A. Timchenko, V.K. Gavrikov, V.M. Shulga, J. Feng, H.B. Sun, and A.V. Kats // Appl. Phys. B – 2011 – 104 – P. 925-930.
 

Всього за час існування відділу опубліковано 8 монографій і більше ніж 1000 статей у реферованих журналах.

Наукові результати

2005

Передбачено існування поверхневих джозефсонівських плазменних хвиль у шаруватих надпровідниках. Збудження цих хвиль призводить до резонансних вудівських аномалій у кутовій залежності коефіцієнту відбиття терагерцевого випромінювання. Ямпольський В. О., Савельєв С. і Nori F<.

Розроблено підхід до розрахунку оптичних властивостей штучних середовищ – двовимірних фотонних кристалів. За допомогою побудованої теорії знайдена залежність коефіцієнтів відбиття і проходження електромагнітних хвиль через періодично модульовані металічні плівки від частоти, параметрів періодичної структури, кута падіння і поляризації випромінювання у оптичному та інфрачервоному діапазонах спектру. Знайдені оптимальні параметри структури і надані прості пояснення експериментів за спостереженням аномальної прозорості товстих металічних плівок, які ґрунтуються на аналітичному вивченні резонансного збудження власних мод у таких структурах Кац О. В., Нікітін О. Ю. і Нестеров М. Л.

 


2006

Запропановано новий підхід для теоретичного опису випадкових одновимірних дискретних систем з далекими кореляціями, заснований на їх порівнянні з багатошаговими марківськими ланцюгами. На основі цієї моделі вперше побудована неекстенсивна термодинаміка ізінгових ланцюгів з далекою міжспіновою взаємодією. Крім того, запропоновано зручний метод побудови випадкового бінарного потенціалу в одновимірних системах з довільною кореляційною функцією, який забезпечує потрібний перехід метал-діелектрик. Усатенко О. В., Мельник С. С., Апостолов С. С., Майзеліс З. О. і Ямпольський В. О.

Вивчені властивості поверхневих електромагнітних хвиль, які розповсюджуються уздовж границі розділу середовищ з різними відношеннями між знаками діелектричної і магнітної проникності. Знайдені умови, за яких властивості поверхневих хвиль аналогічні властивостям об’ємних у ліворуких середовищах; іншими словами, вивчені хвилі на «лівроуких межах розділу середовищ». Передбачена низка явищ, які супроводжують розповсюдження таких незвичайних поверхневих хвиль (негативне переломлення, аномальний ефект Доплера, перехідне випромінювання). Досліджені хвилі можуть спостерігатися у оптичному, близькому інфрачервоному і терагерцевому діапазонах спектру. Кац О. В., Ямпольський В. О., Савельєв С. і Nori F.

Теоретично вивчені аномалії у дифракційних спектрах переломлених і відбитих електромагнітних хвиль від поверхні періодично-модульованого шаруватого надпровідника. Проаналізовані залежності коефіцієнтів відбиття і проходження від параметрів задачі і виявлені умови повного подавлення зеркального відбиття терагарцевих хвиль. Кац О. В., Нестеров М. Л., Нікітін О. Ю., Сліпченко Т. М. і Ямпольский В. О.

 


2007

Передбачені незвичайні (для нерелятивістської квантової механіки) электронные состояния в графенах, локализованные внутри высоких потенциальных барьеров конечной ширины. Плотность локализованных электронных состояний имеет ряд сингулярностей при определенных значениях энергии. Эти сингулярности обеспечивают квантовые осцилляции транспортных и термодинамических свойств графена с изменением высоты или ширины потенциального барьера. Предсказанные осцилляции подобны квантовым осцилляциям Шубникова-де-Гааза, но в данном случае они происходят при изменении не магнитного, а электрического поля. Ямпольский В. А., Савельев С. и Nori F.

Предложен новый метод построения дифракционных решеток с желаемыми свойствами, основанный на их сравнении с многошаговыми марковскими цепями. Усатенко О. В., Мельник С. С., Апостолов С. С., Майзелис З. А., Макаров Н. М. и Ямпольский В. А.

 


2008

У рамках друдевської дисперсійної моделі передбачена незвичайна немонотонна температурна залежність сили казимирівського притяжіння тонких металевих плівок. Ця сила може зменшуватися із зростанням температури завдяки зменшенню провідності метала, але за високих температур ця сила збільшується завдяки збільшення тиску теплового випромінювання. Експериментальне спостереження передбаченої немонотонної температурної залежності сили Казимира може покласти край тривалій дискусії про роль електронної релаксації в казимирівському ефекті. Ямпольський В. О., Апостолов С. С., Майзеліс З. О., Савельєв С. і Nori F.

Теоретично вивчено проходження і відбиття електромагнітного випромінювання в оптичному і інфрачервоному діапазонах спектру при його падінні на металеві плівки з товщиною, меншою за глибину скін-слою. Знайдено, що майже стовідсоткове проходження випромінювання може змінитися на майже повне не проходження за наявності просторової періодичної модуляції електромагнітних властивостей плівки. Цей нетривіальний результат є наслідком резонансного збудження власних мод плівки – так званих плазмон-поляритонів. Кац О. В., Спєвак І. С., Нікітін О. Ю.

 


2009

Теоретично досліджено резонансне збудження терагерцевих поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль у шаруватих надпровідниках. Механізм збудження пов'язаний з дифракцією падаючої хвилі завдяки періодичним модуляціям густини джозефсоновского струму. Показано, що збудження поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль супроводжується резонансним зменшенням коефіцієнта дзеркального відбиття хвилі. Виявлено умови повного подавлення коефіцієнта відбиття. Ямпольский В. О., Кац О. В., Нестеров М. Л., Нікітін О. Ю., Сліпченко Т. М. і Nori F.

Запропоновано метод синтезу дифракційних граток з наперед заданими оптичними властивостями. Це вдалося зробити завдяки отриманню аналітичного розв’язання задачі дифракції методом резонансної теорії збурень. Встановлено параметри граток, які забезпечують заданий розподіл потоків енергії по різних дифракційних порядках. Кац О. В. і Спєвак І. С.

 


2010

Передбачено існування нової гілки поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль у шаруватих надпровідниках, яка розташована на частотах вищих, ніж частота джозефсофсоновского плазмового резонансу. У цьому частотному діапазоні компоненти тензора діелектричної проникності вздовж і впоперек надпровідних шарів мають різні знаки, що зазвичай призводить до негативного переломлення електромагнітних хвиль. З'ясовано, що негативне заломлення може спостерігатися тільки у вузькій частотній щілині спектра поверхневих хвиль. Таким чином, виявлено своєрідний принцип додатковості між негативним заломленням та існуванням поверхневих хвиль у шаруватих надпровідниках. Запропоновано також теорію збудження високочастотних поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль методом порушеного повного внутрішнього відбиття в діелектричній призмі. Ямпольський В. О., Кадигроб Д. В., Іванов Б. О. і Nori F.

Теоретично дослідженно нелінійний відгук шаруватого надпровідника на симетричне за магнітним полем електромагнітне опромінення. Передбачена неоднозначна залежність фази відбитого сигналу від амплітуди опромінюючої хвилі. Ця неоднозначність є причиною для виникнення гістерезисних стрибків залежно поверхневого реактансу надпровідника від амплітуди. Якщо частота хвилі близька до джозефсоновскої плазменнної частоти, цей незвичайний нелінійний ефект може спостерігатися за не дуже сильних амплітуд змінного поля. Одержано умови виникнення гистерезису. Вираз для зсуву фази відбитої хвилі виведено з використанням пов'язаних синусоїдальних рівнянь Гордона. Крім того, вивчений клас розривних за координатою рішень цих рівнянь, яким відповідає безперервний просторовий розподіл магнітного поля у надпровіднику. Такі рішення призводять до виникнення додаткових гілок залежно зсуву фази відбитої хвилі від амплітуди хвилі, яка падає. Ямпольський В. О., Майзеліс З.О. і Апостолов С. С.

Теоретично вивчено збудження нелінійних поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль в пластинах шаруватих надпровідників за допомогою методу порушеного повного внутрішнього відбиття світла в діелектричній призмі. Розглянуто випадок двостороннього симетричного по магнітному полю опромінення. Збудження поверхневих хвиль призводить до резонансного придушення дзеркального відбиття хвиль (до так званих вудівських аномалій). Завдяки нелінійності коефіцієнт дзеркального відбиття резонансно залежить не тільки від частоти і кута падіння опромінення, але й від амплітуди хвилі. Ямпольський В. О., Майзеліс З. О. і Апостолов С. С.

Передвіщено нове нелінійне електромагнітне явище в пластині шаруватого надпровідника, яка опромінюється з однієї сторони зовнішньої хвилею в терагерцевому діапазоні частот. Показано, що коефіцієнти відбиття і проходження хвилі крізь пластину можуть змінюватися в дуже широкому інтервалі, практично від нуля до одиниці (якщо знехтувати слабким поглинанням), при зміні амплітуди хвилі, яка опромінює пластину. Причина цього явища пов'язана з тим, що нелінійність ефективно знижує частоту джозефсоновского плазмового резонансу таким чином, що при великих амплітудах у хвилі з'являється можливість для поширення (замість загасання через скін-еффект, який спостерігається за малих амплітуд). Крім того з'ясовано, що залежність коефіцієнтів відбиття та проходження хвилі крізь пластину від амплітуди опромінюючої хвилі має незвичайну гістерезисну залежність зі стрибками. Ямпольський В. О., Майзеліс З. О. і Апостолов С. С.

Спільно зі вченими ФТІНТ НАНУ вивчено спектр поглинання електромагнітного випромінювання в діапазоні 40-200 ГГц при температурах 1,4-2,75 K у надтекучому гелії. З'ясовано, що вузька лінія резонансного поглинання поблизу ротонної частоти дійсно існує на фоні широкого п'єдесталу. Проведено порівняння отриманих результатів з ротонним спектром, відомим за даними про нейтронному розсіянню. Запропоновано теоретичну модель, яка пояснює можливу причину появи вузького резонансного піку поглинання, за аналогією з ефектом Мессбауера. Важливість отриманих результатів зумовлена ​​великим інтересом вчених в усьому світі до нещодавно виявлених несподіваних електромагнітних властивостей надтекучого гелію. Усатенко О., Тарапов С. і Деркач В.

Вивчено сильно анізотропні нелінійні двовимірні і тривимірні гратки. Результати, які були отримані в рамках теорії одновимірних систем, що інтегруються, поширені на багатовимірний випадок. Математично ця задача формулюється як аналіз пов'язаних інтегрувальних систем типу Тоди. Теорія таких систем ще не розроблена. Запропоновано метод вирішення деяких з таких систем. Цей метод заснований на розщепленні вихідних рівнянь на кілька рівнянь меншого порядку і приведення їх до вже відомих інтегрованих моделей типу дискретного нелінійного рівняння Шредінгера. Цей метод був застосований для двох моделей. По-перше, вивчалася двовимірна анізотропна гратка Фермі-Паста-Улама в довгохвильовому наближенні, яка математично описується пов'язаними рівняннями Кортевега-де Фріза. Інша модель – це модель тривимірних феромагнетиків з графітоподобними гратками: в кожному шарі вона може бути описана моделлю Ландау-Ліфшиця, тоді як взаємодія між різними шарами апроксимується нелінійним зв'язком типу Гейзенберга. Для обох моделей був отриманий широкий спектр рішень, таких як солітони і квазіперіодичні хвилі. Векслерчик В. Є. і Притула Г. М.

 


2011

Теоретично досліджені власні електромагнітні коливання в шаруватих надпровідниках кінцевих розмірів, які заповнюють прямокутний резонатор. Отримано спектри як звичайних, так і незвичайних мод. Проаналізовано нелінійний ефект зниження власних частот незвичайних мод, а також вивчена генерація третьої гармоніки коливань. Нелінійність системи пов'язана з нелінійним співвідношенням між джозефсоновскою щільністю струму поперек надпровідних шарів і міжслойною калібрувально-інваріантною різницею фаз параметра порядку. Досліджено джозефсоновскі плазмові хвилі, які рухаються уздовж хвилеводу, заповненого шаруватим надпровідником, і нелінійні ефекти, які виникають при поширенні цих хвиль. Крім того, передбачено ефект зупинки терагерцевих хвиль у хвилеводах, пов'язаний зі спільною дією нелінійності і загасання хвиль. Ханкіна С., Яковенко В. і Ямпольський В..

Теоретично вивчений нелінійний відгук пластин шаруватих надпровідників на одностороннє електромагнітне збудження в терагерцевом діапазоні частот. Показано, що поверхневий реактанс пластини має гістерезисну залежність зі стрибками від амплітуди збуджуючої хвилі. Цікаво, що це незвичайне нелінійне явище може спостерігатися навіть при слабких амплітудах хвиль, якщо частота близька до джозефсоновскої плазмової частоти. Апостолов С. С. і Ямпольський В. О.

Сумісно зі вченими з РІ НАНУ і Jilin University, Changchun, China були досліджені особливості взаємодії випромінювання з межами розділу середовищ, які підтримують поширення поверхневих плазмон-поляритонів. Зокрема, розглянуто задачу визначення параметрів періодичних структур (граток), які забезпечують наперед заданий розподіл енергії між відбитими хвилями різних дифракційних порядків. Отримано наближене аналітичне рішення для випадку сильних плазмон-полярітонних резонансів. Безпосередні чисельні розрахунки підтверджують дуже високу точність знайденого рішення, що дозволяє істотно спростити розробку унікальних граток. Крім того, теоретично проаналізовано можливість спостереження резонансних ефектів в терагерцевій області частот і знайдено, що сильні резонансні ефекти можливо спостерігати на періодично модульованих поверхнях напівпровідникових матеріалів. Результати проведеного теоретичного аналізу були підтверджені безпосередніми експериментами на поверхні антімоніда індію з використанням терагерцового лазера. Кац О. В., Спєвак І. С. і Тімченко М. О.

Вивчено поширення імпульсів (солітонів) в нелінійних середовищах з нелінійністю типу Керра. Математично ця проблема формулюється як аналіз рівнянь типу нелінійного рівняння Шредінгера. Одним з цих рівнянь є нещодавно запропонована модель Ленелса-Фокаса. Знайдено нескінченний набір симетрій цієї моделі і отримані рішення типу темних солітонів. Інша проблема, яка була вирішена, пов'язана з дисперсійними ефектами, які мають велике значення для формування та розповсюдження так званих нелінійних альфвенівських хвиль. Ці хвилі описуються так званим похідним нелінійним рівнянням Шредінгера. Це рівняння порівнювалося зі стандартним нелінійним рівнянням Шредінгера, були отримані перетворення Беклунда, які дають можливість отримати рішення одного рівняння, знаючи рішення іншого. Було встановлено, що обидві моделі тісно пов'язані і що їх можна розглядати як окремі випадки більш загальної системи. Було показано, що ця загальна система може бути інтегрована методом, запропонованим недавно в роботах авторів. Цей метод заснований на розщепленні вихідних рівнянь на кілька рівнянь меншого порядку і приведення їх до вже відомих інтегрованих моделей типу дискретного нелінійного рівняння Шредінгера. Серед ефектів, які відіграють важливу роль у формуванні та поширенні солітонів, можна знайти різні нелокальні ефекти. Це зумовлює важливість дослідження нелокальних модифікацій нелінійного рівняння Шредінгера. Був проаналізований ряд таких моделей і знайдені випадки, коли вони можуть бути зведені до вже відомих локальних моделей, ймовірно, вищого порядку, таких як, наприклад, синусоїдальне рівняння Гордона і модель Ландау-Ліфшиця. Векслерчик В. Є.

Вивчено поширення симетричних і антисиметричних джозефсонівських плазмових хвиль в пластині шаруватого надпровідника, розташованого між двома ідентичними діелектриками. Передбачено існування двох гілок поверхневих хвиль в терагерцевому діапазоні частот, - одна вище, а друга нижче джозефсоновскої плазмової частоти. Крім того, існує дискретний ряд хвилеводних мод, електромагнітні поля яких осцилюють поперек пластини і експоненційно загасають у зовнішніх діелектриках. Теоретично досліджено також збудження передбачених хвиль за допомогою методу порушеного повного внутрішнього відбиття. Показано, що при спеціальному наборі параметрів структури збудження хвилеводних мод супроводжується тотальним придушенням дзеркального відбиття хвиль. Сліпченко Т. М., Ямпольський В. О. і Крохін О.

 


2012

Передбачена повна трансформація поляризації терагерцових електромагнітних хвиль при відбитті від сильно анізотропної поверхні шаруватого надпровідника. Розглянуто випадок, коли надпровідні шари перпендикулярні поверхні зразку, а хвиля падає на надпровідник з діелектричної призми, яка відокремлена від надпровідника тонким вакуумним проміжком. Фізична причина передбаченого явища пов'язана із резонансним збудженням косих поверхневих хвиль, вона подібна до вудівської аномалії коефіцієнта відбиття, відомої в оптиці. Також проаналізовано дисперсійне рівняння косих поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль, що поширюються під певним кутом до надпровідних шарів, і їх збудження методом порушеного повного внутрішнього відбиття. Яковенко В. М., Ямпольський В. О., Аверков Ю. О. і Nori F.

Передбачена посилена прозорість модульованої пластини шаруватого надпровідника для терагерцового випромінювання в умовах, коли товщина пластини набагато перевищує глибину скін-шару. Пластина стає прозорою завдяки дифракції падаючої хвилі і резонансного збудження власних електромагнітних хвиль. Електромагнітне поле переноситься з опромінюваного боку зразка до протилежного збудженою волноводною модою, що не згасає в глибину пластини, на відміну від випадку нормального металу, де підвищена прозорість забезпечується резонансним збудженням неоднорідних поверхневих хвиль. Ямпольський В. О., Кадигроб Д. В., Сліпченко Т. М., Макаров Н. М. і Перес-Родрігес Ф.

Теоретично вивчена взаємодія щільно сфокусованого поляризованого світла з прорізом на металевій поверхні, яка підтримує плазмон-поляритонні електромагнітні моди. Показано, що ця проста система може бути дуже чутливою до поляризації світла і тому бути досконалим інструментом для слабких квантових вимірювань. Бліох К. Ю.

Теоретично досліджено відбиття і проходження електромагнітних хвиль терагерцового діапазону, які поширюються в хвилеводі, крізь зразок шаруватого надпровідника кінцевої довжини. Збудження у зразку двох типів джозефсонівських плазмових хвиль, звичайних і незвичайних, призводить до часткової або повної трансформації поляризації падаючої хвилі. Визначено умови, за яких можлива повна трансформація поляризації. Яковенко В.М., Ямпольський В.О., Апостолов С. С., Рохманова Т. H. і Ханкіна С. І.

 


2013

Теоретично досліджені косі поверхневі хвилі (КПХ), які поширюються уздовж інтерфейсу між діелектриком і шаруватим надпровідником. Розглянута геометрія, в якій шари надпровідника розташовані перпендикулярно до інтерфейсу і хвилі можуть поширюватися під довільним кутом до них. Отримано дисперсійне рівняння для КПХ і показано, що дисперсійні криві мають точки закінчення, де затухаючі (evanescent) незвичайні моди перетворюються в об'ємні. Аналітично вирішена проблема резонансного збудження КПХ методом порушеного повного внутрішнього відбиття за допомогою додаткової діелектричної призми. Показано, що завдяки дуже сильній струмовій анізотропії поверхні надпровідника збудження КПХ супроводжується додатковим істотним явищем: в відбитій від дна призми хвилі з'являється компонента з ортогональною поляризацією. Показано, що при певних значеннях параметрів задачі виникає повна трансформація поляризації терагерцових електромагнітних хвиль при відбитті від сильно анізотропної поверхні шаруватого надпровідника. Яковенко В. М., Ямпольський В. О. и Аверков Ю. О.

Передбачено і теоретично досліджено  ефект істотного зменшення коефіцієнта проходження терагерцового випромінювання крізь періодично модульовану пластину шаруватого надпровідника, який обумовлений дифракцією падаючої хвилі і резонансним збудженням власних мод. Вважається, що товщина пластини набагато менше глибини скін-шару, і за відсутності модуляції прозорість пластини близька до одиниці. Ямпольський В. О. і Кадигроб Д. В.

Теоретично і експериментально досліджена температурна залежність високочастотної динамічної сприйнятливості χ(T) = χ′(T) + iχ″(T) стрічок YBCO другої генерації в паралельному магнітному полі як у мейснеровському, так і в вихровому станах. У вихровому стані виявлено два максимуму в залежності χ″(T). Положення і магнітуда одного з цих максимумів задовільно описуються нелокальної моделлю критичного стану. Другий максимум і відповідний кінк у функції χ′(T), які спостерігаються при температурах близьких до температури переходу надпровідника, виявилися несподіваними. Природа цього максимуму не може бути пояснена в рамках звичайної теорії надпровідності, включаючи всі версії теорії високотемпературної надпровідності. Є підстави вважати, що поява нового максимуму зв'язана зі структурною магнітної перебудовою в надпровідниковому шарі. Ямпольський В. О., Фішер Л. М. и Волошин І. Ф.

Представлені результати експериментальних і теоретичних досліджень подавлення дзеркального відбиття при дифракції на решітці InSb терагерцового випромінювання HCN- лазера в умовах плазмон-поляритонного резонансу. Досліджено залежність положення резонансу і його ширини від глибини штрихів гратки. Показано, що діелектрична плівка, яка нанесена на поверхню гратки, збільшує ширину резонансу і зміщує його максимум відносно точки Релея. Теоретичні оцінки, засновані на резонансній теорії дифракції, добре узгоджуються з експериментальними даними, що дозволяє досліджувати вплив параметрів задачі на характеристики резонансу. Кац О. В., Спевак І. С. і Тімченко М. О.

Показано, що одномірні електрони з лінеаризованим законом дисперсії еквівалентні набору гармонійних плазмових мод, які є довгохвильовими коливаннями електронної щільності. У моделі Латтінжера відсутність непружних процесів розсіяння, які відповідають за релаксацію нерівноважних станів, виявляється безпосереднім наслідком лінеаризації. У нелінійній латтінжеровській рідині плазмони можуть розпадатися і, таким чином, вони набувають кінцевого часу життя. У роботі показано, що встановлення рівноваги плазмонів має істотний вплив на динаміку рідини після термічного загартування. Розроблено теорію теплового транспорту та обчислений тепловий кондактанс нелінійної латтінжеровской рідини з використанням інтеграла зіткнень плазмонів. Апостолов С. С. і Майзеліс З. О.

Вивчено лінійні антени, в яких інтенсивності дипольних випромінювачів і відстані між ними є випадковими величинами. Інтенсивність інтерференційного поля випромінювання виражено через кореляційні функції випадкових величин. Розроблено метод побудови двох випадкових послідовностей із заданими бінарними кореляційними і автокореляційною функцією. Це дозволило вирішити зворотну задачу синтезу випадкових антен із заданою діаграмою спрямованості. Мельник С. С., Притула Г. М. і Усатенко О. В.

Передбачено і теоретично досліджено нове нелінійне електромагнітне явище в зразку шаруватого надпровідника кінцевих розмірів, розташованого в хвилеводі з ідеальними стінками. Розглянуті дві геометрії, коли шари надпровідників розташовані або паралельно, або перпендикулярно до осі хвилеводу. Показано, що коефіцієнт проходження нелінійної хвилі крізь пластину надпровідника може змінюватися в дуже широких межах, від майже нуля до майже одиниці, залежно від амплітуди падаючої хвилі. Таким чином, можна досягти повної прозорості або повної непрозорості зразка, змінюючи амплітуду хвилі. Крім того, залежність коефіцієнта проходження хвилі від амплітуди виявилася гистерезисною зі стрибками. Рохманова Т. H., Апостолов С. С., Майзеліс З. О., Ямпольський В. О. і Nori F.

Розглянуто резонансну дифракцію електромагнітних хвиль на поверхні металів і напівпровідників з періодичною модуляцією поверхневого імпедансу в умовах збудження поверхневих електромагнітних хвиль (ПЕХ). Показано, що нерезонансні коефіцієнти перетворення, крім дзеркального, в будь-якому випадку істотно менше одиниці, в той час як резонансні виявляються порядку або значно більше одиниці. Доведено, що коефіцієнт дзеркального відбиття може істотно зменшуватися поблизу резонансу і навіть ставати в нульовим. Для типових періодичних структур досліджена залежність коефіцієнтів перетворення від кута падіння і вказані параметри періодичних структур, при яких спостерігається максимум амплітуди ПЕХ і, відповідно, відбувається значне придушення дзеркального відображення. Показано, що коефіцієнт дзеркального відображення має немонотонну залежність як від кута падіння, так і від модуля резонансної Фур'є-амлітуди поверхневого імпедансу. Знайдено умови повного подавлення дзеркального відбиття і показано, що вони можуть значно відрізнятися від умов максимуму резонансного коефіцієнта перетворення. Отримані результати є важливими для підготовки експериментального дослідження резонансної дифракції із збудженням ПЕХ. Кац О. В., Спевак І. С. і Тимченко М. О.

 


2014

Встановлено принцип суперпозиції для нелінійних джозефсонівських плазмових хвиль у шаруватих надпровідниках, який є дуже незвичайним для нелінійних середовищ. Теоретично розглянуто відображення і проходження терагерцових хвиль крізь надпровідну пластину кінцевих розмірів, яка поміщена в прямокутний хвилевод. Передбачається, що надпровідні шари паралельні осі хвилеводу. Показано, що існують хвилі з двома взаємно ортогональними поляризациями, які, незважаючи на нелінійність, відбиваються і проходять крізь надпровідник незалежно один від одного. Хвиля першої поляризації викликає сильний екрануючий струм уздовж кристалографічної площини ab, і тому вона майже повністю відбивається. Хвиля другої поляризації не містить компоненту електричного поля, паралельну одночасно поверхні зразка і площині ab. Ця нелінійна хвиля не викликає сильних екрануючих струмів, вона частково відбивається і частково проходить крізь зразок. На основі відкритого принципу суперпозиції запропоновано новий загальний метод розв'язання нелінійних задач поширення джозефсонівських плазмових хвиль. Рохманова Т. H., Апостолов С. С., Майзеліс З. О., Ямпольський В. О. і Nori F.

Теоретично вивчено перехідне випромінювання об'ємних і поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль електроном, який перетинає межу ізотропний діелектрик-шаруватий надпровідник. Розглянута геометрія, в якій напрям руху електрона і орієнтація надпровідних шарів перпендикулярні межі розділу середовищ. Показано, що, на відміну від випадку ізотропних середовищ, завдяки дуже сильній анізотропії властивостей шаруватого надпровідника черенковське випромінювання чітко виділяється на фоні перехідного випромінювання. Аверков Ю. О., Яковенко В. М., Ямпольський В. О. і Nori F.

Передбачено існування ТМ- і ТЕ-поляризованих локалізованих електромагнітних хвиль, які можуть поширюватися уздовж графенового шару, поміщеного в діелектричний фотонний кристал. Теоретично вивчено збудження цих мод зовнішньої хвилею і показано, що, незалежно від поляризації зовнішньої хвилі, завдяки збудженню локалізованих мод повинні спостерігатися резонансні піки коефіцієнта прозорості у функції кута падіння і частоти. Простота отриманих дисперсійних рівнянь для локалізованих мод і можливість порушення мод обох поляризацій забезпечують новий метод вимірювання провідності графена. Аверков Ю. О., Яковенко В. М., Ямпольський В. О. і Nori F.

Публікації

2005

 

 1. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Generation of tunable terahertz out-of-plane radiation using Josephson vortices in modulated layered superconductors // Phys. Rev. B, 72, –144515 (1-7) (2005).
 2. Savel'ev S., Yampol'skii V., and Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Phys. Rev. Lett.,  95, –187002 (1-4) (2005).
 3. O.V. Usatenko, S.S. Mel'nyk, V.A, Yampol'skii, and V.A. Golik. Competition between two kinds of correlations in literary texts // Phys. Rev. E, V. 72, 026140 (1-7) (2005).
 4. K.E. Kechedzhy, O.V. Usatenko, and V.A. Yampol'skii. Rank distributions of words in correlated symbolic systems and the Zipf law// Phys. Rev. E, V. 72, 046138 (1-6) (2005).
 5. L.M. Fisher, A.V. Kalinov, I.F. Voloshin, V.A. Yampol'skii. Suppression of magnetic relaxation processes by a transverse AC magnetic field in hard superconductors // Phys. Rev. B, V. 71, 140503R (1-4) (2005).
 6. Балахонова Н. А. , Кац А. В. . Использование резонансных эффектов, обусловленных возбуждением поверхностных поляритонов, для оптического мультиплексирования/демультиплексирования // Вісник Харківського университету, № 651, серія «Фізика», вип. 8, – 47–53 (2005).
 7. Usatenko O. V., Chubykalo-Fesenko O. A., and Garcia Sanchez F. // J. Appl. Phys. –97, –10A711 (2005).
 8. Gurevich Yu.G, Ortiz A., Logvinov G.N., Volovichev I.N., Titov O.Yu., Giraldo J., Gutierrez A. Transport phenomena in bipolar semiconductors: a new point of view // Microelectronics Journal, 36, – p. 886–889 (2005).
 9. Villegas-Lelovsky L., Gonzalez de la Cruz G., Volovichev I.N. Effect of electron-phonon energy exchange on thermal wave propagation in semiconductors considering carrier diffusion and recombination // Phys. Stat. Sol. (b),  242,  – p. 971–982 (2005).
 10. В.О. Горяшко, Б.П. Єфімов, К.В. Ільєнко. Умови синхронізму в гібридному убітроні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика, Вип. 17, С. 124 – 130 (2005).
 11. Блудов Ю.В., Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Солодовник В.А. Колебания шепчущей галереи в бочкообразном диэлектрическом резонаторе // Известия ВУЗов. Радиофизика. -2005. -Т. XLVIII, №12. -с.1041-1048.
 12. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Блудов Ю.В., Голубничая Г.В., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Солодовник В.А. Влияние металлического зеркала на вынужденные колебания шепчущей галереи полусферического диэлектрического резонатора // Радиофизика и Электроника: Сб. науч. тр. ИРЭ НАН Украины. - Харьков. 2005. Т.10, №1. -с.20-24.
 13. А.В. Кац, М.Л. Нестеров, А.Ю. Никитин. Polarization properties of a periodically-modulated metal film in regions of anomalous optical transparency // Phys. Rev. B, Brief Rep., V. 72, N 19, 193405 (1—4) (2005).
 14. М.Л. Нестеров, Т.М. Слипченко, В.А. Ямпольский. Нелинейное взаимодействие электромагнитной волны с транспортным током в жестких сверхпроводниках// ФНТ, Т. 31, № 6, С.С. 656-664 (2005).
 15. Bludov Y. V., Kirichenko A. J., Kogut A.E., Kutuzov V. V., Solodovnik V. A. Whispering-gallery modes in a barrel-shaped dielectric resonator // Radiophysics and Quantum Electronics. Vol.48, №12. -p. 927–933 (2005).
 16. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Generation of tunable terahertz out-of-plane radiation using Josephson vortices in modulated layered superconductors // In the book “International Workshop on Terahertz Technology – Extended Abstracts”, November 16-18, 2005, Osaka, Japan, P. 245-246.
 17. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Generation of tunable terahertz out-of-plane radiation using Josephson vortices in modulated layered superconductors. In the book: "Abstracts of 18th International Symposium on Superconductivity", (Tsukuba, Japan, 2005), P. 212.
 18. L.M. Fisher, T.H. Johansen, A. Bobyl, A.L. Rakhmanov, M.L. Nesterov, and V.A. Yampol'skii. Instability of the vortex matter in YBCO single crystals. In the book: "Abstracts of 24th International Conference on Low Temperature Physics", (Orlando, Florida, USA, 2005).
 19. L.M. Fisher, A.V. Kalinov, I.F. Voloshin, and V.A. Yampol'skii. Suppression of magnetic relaxation processes in melt-textured YBa2Cu3$Ox superconductors by a transverse ac magnetic field. In the book: "Abstracts of 24th International Conference on Low Temperature Physics" (Orlando, Florida, USA, 2005).
 20. Savel'ev S., Yampol'skii V., and Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors // In the book “International Workshop on Terahertz Technology – Extended Abstracts”, November 16-18, 2005, Osaka, Japan, – 249-250.
 21. Savel'ev S, Yampol'skii V., and Nori F. Tera-Hertz detectors based on the excitation of surface waves in layered superconductors// In the book “CREST Nano-Virtual-Labs Joint Workshop on Superconductivity. Program and Abstracts”, – December 20-22, – 2005, Hyogo, Japan, PP. – 90-91.
 22. Savel'ev S., Yampol'skii V., and Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors. In the book: "Abstracts of 18th International Symposium on Superconductivity", (Tsukuba, Japan, 2005), – P. 111.
 23. O.V. Usatenko, V.A. Yampol'skii, K.E. Kechedzhy, and S.S. Melnyk. Symbolic stochastic dynamical systems viewed as additive N-step Markov chains. In the book: "XXV Dynamics Days Europe 2005. Book of abstracts", (Berlin, Germany, 2005), P. 106.
 24. K.E. Kechedzhy, O.V. Usatenko, and V.A. Yampol'skii. Zipf-like distributions as a result of correlations in the stochastic dynamic system. In the book: "XXV Dynamics Days Europe 2005. Book of abstracts", (Berlin, Germany, 2005), P. 107.
 25. Z.A. Mayzelis, O.V. Usatenko, V.A. Yampol'skii, and S.S. Melnik. Statistical equivalence of the Markov sequences and spin chains. In the book: "XXV Dynamics Days Europe 2005. Book of abstracts", (Berlin, Germany, 2005), P. 108.
 26. S.S. Melnyk, O.V. Usatenko, V.A. Yampol'skii, and V.A. Golick. Competition of two types of correlations in coarse-grained literary texts. In the book: "XXV Dynamics Days Europe 2005. Book of abstracts", (Berlin, Germany, 2005), P. 178.
 27. O.V. Usatenko, V.A. Yampol'skii, A.L. Patsenker, and S.S. Melnyk. Long-range correlations in the DNA sequences of three different domains of living species. In the book: "XXV Dynamics Days Europe 2005. Book of abstracts", (Berlin, Germany, 2005), P. 231.
 28. В.О. Горяшко, Б.П. Єфімов, К.В. Ільєнко. Лазер на вільних електронах у мікрохвильовому діапазоні // В книжці: «Конференція молодих учених і аспірантів Інституту електронної фізики НАН України «ІЕФ-2005». Програма і тези доповідей», С. 60, Ужгород, 2005.
 29. V. Goryashko, K. Ilyenko, A. Opanasenko. Synchronism conditions for a hybrid weakly-relativistic FEL // In the book: “The Joint 30th International Conference on Infrared and Millimeter Waves & 13th International Conference on Terahertz Electronics. Proceedings”, P. 504 – 505, Williamsburg, USA, 2005.
 30. В.А. Горяшко, К.В. Ильенко. Убитрон в гиротронном режиме // В брошурі: «V Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика та НВЧ електроніка». Програма конференції та збірник анотацій, С. 31 & 88, Харків, 2005.
 31. Г.М. Горбик, К.В. Ільєнко. Обчислення потенціалу, створеного електричним зарядом в циліндричній камері дрейфу // В книжці: «Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики «Еврика-2005». Збірник тез за секцією «Радіофізика. Моделювання», С. 146 – 147, Львів, 2005.
 32. G. Gorbyk, K. Ilyenko, T. Yatsenko. “Self-action” of a weakly-relativistic charge in a cylindrical drift tube // In the book: “The Joint 30th International Conference on Infrared and Millimeter Waves & 13th International Conference on Terahertz Electronics. Proceedings”, P. 119 – 120, Williamsburg, USA, 2005.
 33. Г.М. Горбик, К.В. Ильенко. Возбуждение цилиндрического волновода произвольно движущимся зарядом // В брошурі: «V Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика та НВЧ електроніка». Програма конференції та збірник анотацій, С. 30 & 87, Харків, 2005.


2006

 1. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Using Josephson vortex lattices to generate, detect and control THz radiation// Physica C, V. 437-438, – P. 281-284 (2006).
 2. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Generation of tunable terahertz radiation using Josephson vortices: Transition and Cherenkov radiation// Physica C, V. 445-448, – P. 175-179 (2006).
 3. M. Fisher A.V. Kalinov, V.S. Stolyarov, I.F. Voloshin, M.L. Nesterov, V.A. Yampol’skii, and E.H. Brandt. Contact-free determination of the current–voltage law parameters for melt-textured YBCO superconductors in orthogonal magnetic field//Sol. State. Commun., V. 138, 157-159 (2006).
 4. Savel'ev S., Yampol'skii V., and Nori F. THz detectors using surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Physica C, V. 445-448, – P. 183-185 (2006).
 5. Saveliev S., Rakhmanov A., Yampol'skii V.A., and Nori F. Analogues of nonlinear optics using terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors// Nature Physics, 2, –521 (2006).
 6. Apostolov S.S., Mayzelis Z.A., Usatenko O.V., Yampol’skii V.A., et al. Equivalence of the Markov chains and two-sided symbolic sequences. Eur. Phys. Lett., Vol. 76, 1015 (2006).
 7. Izrailev F.M., Krokhin A.A., Makarov N.M., Yampol’skii V.A., et al. Memory function versus binary correlator in additive Markov chains. Phys. A, Vol. 372, 279 (2006).
 8. Melnyk S.S., Usatenko O.V., Yampol’skii V.A., et al. Memory functions and correlations in additive binary Markov chains. J. Phys. A, Vol. 39, 14289 (2006).
 9. Melnyk S.S., Usatenko O.V., Yampol’skii V.A. Memory functions of the additive Markov chains: applications to complex dynamic systems. Physica A, Vol. 361, 405 (2006).
 10. V. Usatenko, S.S. Mel'nyk, and V.A. Yampol'skii. Three types of spectra in one-dimensional systems with random correlated binary potential. Radiophysics and Electronics, V. 11, No. 1, P.P. 96-100 (2006).
 11. Savel'ev S., Yampol'skii V., Rakhmanov A., and Nori F. Analogues of nonlinear optics using terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors// In the book “The 11-th International Workshop on Vortex Matter”, July 3-8, 2006, Wroclaw, Poland, P. 57.
 12. Nori F., Savel'ev S., Misko V., Yampol'skii V., and Rakhmanov A. Controlling THz radiation, critical current density, and IV characteristics in nano-fabricated superconductors// In the book “The 11-th International Workshop on Vortex Matter”, July 3-8, 2006, Wroclaw, Poland, P. 66.
 13. V. Usatenko, S. S. Melnyk, V. A. Yampol'skii, M. Johansson, L. Kroon, R. Riklund. Three types of spectra in 1D random correlated binary potential, Program, Abstracts of the Conference "Statistical Physics 2006, Condenced Matter: Theory & Applications, 11-15 September 2006, Kharkov, Ukraine, P. 109.
 14. 5th Research Workshop and Network Council Meeting, Barcelona, June 12-14, 2006: A. V. Kats, L. Nesterov, A. Yu. Nikitin. ELT accompanied by Strong Polarization Transformation.
 15. 11th MMET conference proceedings, Kharkiv, Ukraine, 2006: V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin, F. Nori, S. Savel’ev, T. M. Slipchenko, V. A. Yampol’skii. Surface Josephson plasma waves in layered HTC superconductors and their excitation via attenuated total reflection.
 16. Summer School on Nanotubes 2006, Cargese, Corsica, France, 2006: V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin, F. Nori, S. Savel’ev, T. M. Slipchenko, V. A. Yampol’skii. Surface Josephson plasma waves in nano-structured materials and their excitation.
 17. “Фундаментальные и прикладные проблемы современной физики”. Демидовские чтения, Москва, ФИАН, 2006: А.В. Кац, А. Ю. Никитин, Ф. Нори, С. Савельев, Т. М. Слипченко, В. А. Ямпольский. Локализованные джозефсоновские возбуждения на границах слоистых сверхпроводников.
 18. V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin. ELT accompanied by Strong Polarization Transformation.5th Research Workshop and Network // Council Meeting, Barcelona, June 12-14, 2006.
 19. V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin, F. Nori, S. Savel’ev, T. M. Slipchenko, V. A. Yampol’skii. Surface Josephson plasma waves in layered HTC superconductors and their excitation via attenuated total reflection // 11th MMET conference proceedings, Kharkiv, Ukraine, 2006.
 20. V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin, F. Nori, S. Savel’ev, T. M. Slipchenko, V. A. Yampol’skii. Surface Josephson plasma waves in nano-structured materials and their excitation // Summer School on Nanotubes 2006, Cargese, Corsica, France, 2006.
 21. А.В. Кац, А. Ю. Никитин, Ф. Нори, С. Савельев, Т. М. Слипченко, В. А. Ямпольский. Локализованные джозефсоновские возбуждения на границах слоистых сверхпроводников // “Фундаментальные и прикладные проблемы современной физики”. Демидовские чтения, Москва, ФИАН, 2006.
 22. G.M.Gorbik, K.V. Ilyenko. Four-vector potential for point charge moving arbitrarily in cylindrical waveguide // In the book: “11th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Proceedings”, P. 437 – 339, Kharkiv, 2006.
 23. Г.М.Горбик, К.В. Ильенко. Четыре-потенциал, возбуждаемый произвольно движущимся точечным зарядом в цилиндрической камере дрейфа // В книге: “16th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. Proceedings”, P. 251 – 252, Sebastopol, 2006.


2007

 1. A. Mayzelis, S.S. Apostolov, S.S. Mel'nyk, O.V. Usatenko, and V.A. Yampol'skii. Additive N-step Markov chains as prototype model of symbolic stochastic dynamical systems with long-range correlations. Chaos Solit. Fract., V. 34, P.P. 112-128 (2007).
 2. S. Apostolov, Z.A. Mayzelis, O.V. Usatenko, and V.A. Yampol'skii. Isotropy properties of the multi-step Markov symbolic sequences. Physica A, V. 376, 165-172 (2007).
 3. A. Yampol'skii, S. Savel'ev, O.V. Usatenko, S.S. Mel'nik, F.V. Kusmartsev, A.A. Krokhin, and F. Nori. Controlled terahertz frequency response and transparency of Josephson chains and superconducting multilayers. Phys. Rev. B, V. 75, 014527 (2007).
 4. V. Kats, S. Savel'ev, V.A. Yampol'skii, and F. Nori. Left-handed interfaces for electromagnetic surface waves. Phys. Rev. Lett., V. 98, 073901 (2007).
 5. Savel'ev, V.A. Yampol'skii, A. Rakhmanov, and F. Nori. Layered superconductors as nonlinear waveguides for terahertz waves. Phys. Rev. B, V. 75, 184503 (2007).
 6. И.Ф. Волошин, А.В. Калинов, Л.М. Фишер, В.А. Ямпольский. Подавление релаксации намагниченности поперечным переменным магнитным полем. ЖЭТФ, Т. 132, 314-319 (2007).
 7. A. Yampol'skii, A.V. Kats, M.L. Nesterov, A.Yu. Nikitin, T.M. Slipchenko, S. Savel'ev, and F. Nori. Excitation of surface Josephson plasma waves in layered superconductors. Phys. Rev. B, V. 76, 224504 (2007).
 8. F. Voloshin, A.V.Kalinov, L.M.Fisher, M.L.Nesterov, V. A.Yampol’skii, E.H.Brandt. Contactless Method for Measuring the Parameters of the Current–Voltage Characteristic of YBCO Superconductors in a Perpendicular Magnetic Field. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, V. 71, 1098-1100 (2007).
 9. V. Kats, M. L. Nesterov, A. Yu. Nikitin. Polarization properties of a periodically-modulated metal film in regions of anomalous optical transparency. Phys. Rev. B, V. 76, 045413 (2007).
 10. V. Kats, I. S. Spevak, N. A. Balakhonova. Energy redistribution and polarization transformation in conical mount diffraction under resonance excitation of surface waves. Phys. Rev. B, V. 76, 075407 (2007).
 11. V. Kats, V. K. Gavrikov, N. A. Balakhonova. On Resonance Diffraction of High Frequency Radiation at Periodically Corrugated Semiconductor Interfaces. Appl. Phys. Lett., V. 91, 113102 (2007).
 12. L.M. Fisher, A.V. Kalinov, I.F. Voloshin. Simple calibration free method to measure ac magnetic moment and losses, abstracts no. 0058 in CONFERENCE PROGRAM, 8th European Conference on Applied Superconductivity 16 - 20 September 2007 Brussels – Belgium.


2008

 1. Gulevich D.R., Kusmartsev F.V., Savel'ev S., Yampol’skii V.A. Shape waves in 2D Josephson junctions: Exact solutions and time dilation. Rev. Lett., Vol. 101, 127002  ( 2008).
 2. Yampol'skii V.A., Gulevich D.R., Savel'ev S., and F. Nori. Surface plasma waves across the layers of intrinsic Josephson junctions. Phys. Rev. B., Vol. 78, 054502( 2008).
 3. Yampol'skii V.A., Savel'ev S., Mayselis Z.A., Apostolov S.S., and Franco Nori. Anomalous temperature dependence of the Casimir force for thin metal films. Rev. Lett., Vol. 101, 096803( 2008).
 4. Apostolov S.S., Mayzelis Z.A., Usatenko O.V., Yampol’skii V.A., et al. High-order correlation functions of binary multi-step Markov chains. J. Mod. Phys., Vol. 22, 3841 (2008).
 5. Yampol'skii V.A., Savel'ev S., Rakhmanov A.L., and F. Nori. Nonlinear electrodynamics in layered superconductors. Phys. Rev. B., Vol. 78, 024511 ( 2008).
 6. Yampol'skii V.A., Savel'ev S., Slipchenko T.M., A.L. Rakhmanov, and F. Nori. Nonlinear Josephson plasma waves in slabs of layered superconductors. Physica C, Vol. 468, 499 (2008).
 7. Yampol'skii V.A., Savel'ev S., Nori F. Voltage-driven quantum oscillations in graphene. New J. Phys., Vol. 10, 053024   (2008).
 8. Gulevich D.R., Savel'ev S., Yampol’skii A., Kusmartsev F.V., and Franco Nori.  Josephson vortices as flexible waveguids for terahertz waves. J. Appl. Phys., Vol. 104, 064507  ( 2008).
 9. A. Yampol'skii, T. M. Slipchenko, Z. A. Mayzelis, D. V. Kadygrob, S. S. Apostolov, S. E. Savel'ev, and Franco Nori. Hysteretic jumps in the response of layered superconductors to electromagnetic fields. Phys. Rev. B, Vol. 78, 184504 (2008).
 10. F. Voloshin, A.V. Kalinov, L.M. Fisher, M.L. Nesterov, V.A. Yampol’skii, and E.H. Brandt. Contactless method for measuring the parameters of the current-voltage characteristics of YBCO superconductors in a perpendicular magnetic field. Bulletin RAN, ser. Fiz., Vol. 71, 1098 (2007).
 11. L. Nesterov, A.V. Kats, and S. K. Turitsyn. Extremely short-length surface Plasmon. Opt. Expr., Vol. 16, 20227 (2008).
 12. N. Volovichev, J.E. Velazquez-Perez, Yu. G. Gurevich. Transport boundary condition for semiconductor structures. Solid State Electron., Vol. 52, 1703 (2008).
 13. A. Derevyanko and Ja. E. Prilepsky. Random input problem for the nonlinear Schrödinger equation. Phys. Rev. E, Vol. 78, 046610 (2008).
 14. Denisov, Y. Zolotaryuk, S. Flach, and O. Yevtushenko. Vortex and Translational Currents due to Broken Time-Space Symmetries. Phys. Rev. Lett., Vol. 100, 224102 (2008).
 15. Yu. Nikitin, G. Brucoli, F.J. García-Vidal, and L. Martín-Moreno. Scattering of surface plasmon polaritons by impedance barriers: Dependence on angle of incidence. Phys. Rev. B, Vol. 77, 195441 (2008).
 16. N. Volovichev, J.E. Velazquez-Perez, Yu. G. Gurevich. New Boundary Conditions for the Study of Charge Transport in Solid-State Devices. Proc. 26th International Conference on Microelectronics (MIEL 2008), Nis, Ser-bia,11-14 May, 2008, IEEE Catalog No. CFP08432-PRT, ISBN 978-1-4244-1881-7, Vol. 1, p. 151-154.
 17. G. Gurevich, I.N. Volovichev, G. Gonzalez de la Cruz. Effective thermal parameters of layered films: An application to pulsed photothermal techniques. 28th Annual Meeting International Conference on Materials, Surfaces and Vacuum, Veracruz, Mexico, 2008, Book of Abstracts, p.176.


2009

 1. Gulevich D.R., Kusmartsev F.V., Savel'ev S., Yampol’skii V.A., Nori F. Shape and wobbling wave excitations in Josephson junctions: Exact solutions of the (2+1)-dimensional sine-Gordon model // Rev. B, Vol. 80, 094509  (2009).
 2. Galkina E.G., Ivanov B.A., Savel’ev S., Yampol’skii V.A., Nori F. Drastic change of the Casimir force at the metal-insulator transition // Phys. Rev. B, 80, 125119  (2009).
 3. Krokhin A.A., Bagci V.M.K., Izrailev F.M., Usatenko O.V., Yampol’skii V.A. Inhomogeneous DNA: Conducting exons and insulating introns // Rev. B, Vol. 80, 085420  (2009).
 4. Yampol'skii V.A., Kats A.V., Nesterov M.L., Nikitin A.Yu., Slipchenko T.M., Savel'ev S., Nori F. Resonance effects due to the excitation of surface Josephson plasma waves in layered super-conductors // Rev. B, Vol. 79, 214501  (2009).
 5. Yampol'skii V.A., Savel'ev S., Mayselis Z.A., Apostolov S.S., Nori F. Erratum: Anomalous temperature dependence of the Casimir force for thin metal films // Rev. Lett., Vol. 103, 039901(2009).
 6. Kadygrob D.V., Golick V.A., Yampol'skii V.A., Slipchenko T.M., Gulevich D.R., Savel'ev S. Excitation of surface plasma waves across the layers of intrinsic Josephson junctions. // Phys. Rev. B, Vol. 80, 184512 (2009).
 7. Волошин И.Ф., Калинов А.В., Фишер Л.М., Ямпольский В.А. Аномальная температурная зависимость магнитной релаксации в моно-кристаллах YBCO с кислородным дефицитом // ЖЭТФ, Т. 135, 470 (2009).
 8. Волошин И.Ф., Калинов А.В., Фишер Л.М., Ямпольский В.А., Bobyl A., Johansen T.H. Развитие макротурбу-лентной неустойчи-вости в монокристалле YBCO // ФНТ, Т. 35, 798 (2009).
 9. Apostolov S.S., Mayselis Z.A., Usatenko O.V., Yampol'skii V.A. Non-additive properties of finite 1D Ising chains with long-range interactions // Phys. A: Math. Theor., Vol. 42, 095004 (2009).
 10. Spevak I.S. , Nikitin A.Yu. , Bezuglyi E.V. , Levchenko A.A. , Kats A.V. Resonantly suppressed transmission and anomalously enhanced light absorption in ultrathin metal films // Phys. Rev. B, Rapid Com., Vol. 79, N 16, 161406 (2009).
 11. AverkovO. , Yakovenko V.M., Katz A.V. Electron beam excitation of left-handed surface electromagnetic waves at artificial interfaces // Phys. Rev. B, Brief Reports, Vol. 79, 193402 (2009).
 12. Rodrigo S.G., Martín-Moreno L., Nikitin A.Yu., Spevak I.S., García-Vidal F.J., Kats A.V. Extraordinary optical transmission through hole arrays in optically thin metal films. // Optic Lett., Vol. 34, No. 1, 3-5 (2009).
 13. Drezet A., Przybilla F., Laux E., Mahboub O., Genet C., Ebbesen T.W., Bouillard J.S., Zayats A., Spevak I.S., Kats A.V., Nikitin A., Martin-Moreno L. Opening the light extraction cone of high index substrates with plasmonic gratings: Light emitting diode applications // Appl. Phys. Lett., Vol. 95, 021101 (2009).
 14. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. , Кац A.В. Взаимодействие поверхностных электромагнитных волн с электронным пучком, движущимся вдоль границы раздела метаматериалов // ЖТФ, Т. 79, вып. 9, 1-10 (2009).
 15. Gurevich Yu.G., Velázquez-Pérez J.E., Volovichev I.N. Transport boundary conditions for solar cells // Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 93, No.1, 6-10 (2009).
 16. Rybalko A.S., Rubets S.P., Rudavskii E.Ya., Tikhiy V.A., Poluectov Yu.M., Golovachenko R.V., Derkach V.N., Tarapov S.I., Usatenko O.V. Resonance excitation of single rotons in He II by an electromagnetic wave. Spectral line shape // Low Temp. Phys., Vol. 35, 837-842 (2009).
 17. Рыбалко А.С., Рубец С.П., Рудавский Э.Я., Тихий В.А., Головащенко Р., Деркач В.Н., Тарапов С.И., Усатенко О.В. Резонансное возбуждение единичных ротонов в He II электромагнитной волной. Контур спектральной линии // ФНТ, Т. 35, 1073–1080 (2009).
 18. Apostolov S.S., Mayselis Z.A., Levchenko A.A., Yampol'skii V.A. Voltage driven quantum oscillations of conductance in grapheme // Вісник ХНУ, № 865, серія «Фізика», вип. 12, 6-12 (2009).
 19. Nikitin A.Yu., Martín-Moreno L., García-Vidal F. J. Intercoupling of free-space radiation to s-polarized confined modes via nanocavities // Appl. Phys. Lett., Vol. 94, 063119 (2009).
 20. Nikitin A.Yu., Martín-Moreno L., García-Vidal F. J. Enhanced optical transmission, beaming and focusing through a subwavelength slit under excitation of dielectric waveguide modes // J. Opt. A: Pure Appl. Opt., Vol. 11, 125702 (2009).
 21. Nikitin A.Yu., Artigas D., Torner L., García-Vidal F.J., Martín-Moreno L. Polarization conversion spectroscopy of hybrid modes // Opt. Lett., Vol. 34, 3911 (2009).
 22. Nikitin A.Yu., Rodrigo S.G., García-Vidal F. J., Martín-Moreno L. In the diffraction shadow: Norton waves versus surface plasmon-polaritons in the optical region // New J. of Phys., Vol. 11, 123020 (2009).
 23. Belmonte-Beitia J., Konotop V.V., Perez-Garcia V. M., Vekslerchik V. Localized and periodic exact solutions to the nonlinear Schrodinger equation with spatially modulated parameters: Linear and nonlinear lattices // Chaos, Solitons, & Fractals, Vol. 41, 1158–1166 (2009).
 24. Prytula V., Vekslerchik V., Perez-Garcia V.M. Collapse in coupled nonlinear Schrodinger equations: Sufficient conditions and applications // Physica D, Vol. 238, 1462-1467 (2009).
 25. Апостолов C.C., Майзелис З.А., Ямпольский В.А., Левченко А., Nori F. Квантовые осцилляции кондактанса графена с потенциальным бартером // Тезисы докладов ХХХV совещания по физике низких температур. Черноголовка, 29 сент.-2 окт. 2009.
 26. Апостолов C.C., Майзелис З.А., Ямпольский В.А., Савельев С., Nori F. Немонотонная температурная зависимость силы Казимира для металлических нанопленок. // Тезисы докладов ХХХV совещания по физике низких температур. Черноголовка, 29 Сент.-2 Окт. 2009.
 27. Апостолов C.C., Кадыгроб Д.М., Майзелис З.А., Слипченко Т.М., Ямпольский В.А., Левченко А., Савельев С.E., Nori F. Гистерезисные скачки поверхностного реактанса слоистого сверхпроводника при изменении амплитуды возбуждающей волны // Тезисы докладов ХХХV совещания по физике низких температур. Черноголовка, 29 Сент.-2 Окт. 2009.
 28. Горяшко В.А., Слипченко Т.М. Нелинейная аналитическая теория планарного мазера на свободных электронах с продольным магнитным полем // Материалы 19-й международной крымской конференции «СВЧ-техника и коммуникационные технологии», Севастополь, 2009 г., с. 218-219.
 29. Kats A.V., Spevak I.S. Light localization and resonance nanophotonics // Mini-Colloquium & International Workshop. Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics. Kharkiv. 11-12 June 2009.
 30. Timchenko M.A., Kats A.V., Spevak I.S. Diffraction at periodically profiled metal surfaces resulting in prescribed energy redistribution between outgoing waves // Mini-Colloquium & International Workshop. Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics. Kharkiv. 11-12 June 2009.
 31. Chervonyi Yu.A., Kats A.V., Spevak I.S. Diffraction at periodically modulated plane metal surfaces resulting in given energy redistribution between outgoing waves under double resonance conditions // Mini-Colloquium & International Workshop. Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics. Kharkiv. 11-12 June 2009.
 32. Kats A.V., Timchenko M.A., Spevak I.S. Design of the metallic grating realizing before given diffraction efficiencies // Матеріали 9-ої Міжнародної конференції «Фізичні явища в твердих тілах». c. 28. Харків. 1-4 грудня 2009 р.
 33. Кац А.В., Червоный Ю.В., Спевак И.С. Импедансные решетки, реализующие заданное распределение энергии по дифракционным спектрам при двойном плазмон-поляритонном резонансе // Матеріали 9-ої Міжнародної конференції «Фізичні явища в твердих тілах». c. 28. Харків. 1-4 грудня 2009 р.
 34. Melnik S.S., Apostolov S.S., Kroon L., Johansson M., Riklund R., Usatenko O.V. Spectral analysis and synthesis of 1D dichotomous long-range correlated systems: from diffraction gratings to quantum wires // Mini-Colloquium & International Workshop. Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics. Kharkiv. 11-12, June 2009.
 35. Рыбалко А.С.,Рубец С.П., Рудавский Э.Я., Тихий В.А., Головащенко Р., Деркач В.Н., Тарапов С.И., Усатенко О.В. Контур спектральной ротонной линии в жидком гелии // Тезисы докладов ХХХV совещания по физике низких температур. Черноголовка, 29 Сент.-2 Окт. 2009.
 36. Тканов Д.А., Шкоп А.В., Усатенко О.В. Диффузия внедрений в линейной цепочке атомов с ланжевеновскими силами конечного радиуса корреляций // Материалы 9-ой Международной конференции «Физические явления в твердих телах», ХНУ, физический факультет, 1-4 Дек. 2009 г., стр. 117
 37. Тканов Д.А., Шкоп А.В., Усатенко О.В. Трансформационный метод построения случайных коррелированных бинарных последовательностей // Тези доповідей конференції молодих вчених «Сучасні проблеми теоретичної фізики» (24–26 груд. 2009 р., Київ) , стор. 77.
 38. Nikitin A.Yu., Brucoli G., García-Vidal F. J., Martín-Moreno L. Extraordinary transmission through optically thin hole arrays and EM wave transmission through small holes // 1st Annual Nanolight meeting, Castelldefels, España, 2009.
 39. Nikitin A.Yu., Brucoli G., Rodrigo García-G., Vidal F. J., Martín-Moreno L. Scattering of surface plasmon polaritons and s-polarized bound modes by nanocavities // SPP4 (Fourth International Conference on Surface Plasmon Photonics), Proceedings of SPP4, p. 259., Amsterdam, Netherlands, 2009.


2010

 1. V. Usatenko, S.S. Apostolov, Z.A. Mayzelis, S.S. Melnik Random finite-valued dynamical systems: additive Markov chain approach // Cambridge Scientific Publishers, 2010. – 166 p
 2. И.Ф. Волошин, Л.М. Фишер, В.А. Ямпольский Нелинейная электродинамика вихревой материи в жестких сверхпроводниках // ФНТ, Т. 36, № 1, С. 50-73 (2010).
 3. С.С. Апостолов, Д.В. Кадыгроб, З.А. Майзелис, С.E. Савельев, Т.М. Слипченко, В.А. Ямпольский Гистерезисные скачки поверхностного реактанса слоистого сверхпроводника при изменении амплитуды падающей волны. // ФНТ, Т. 36, № 1, С. 115-124 (2010).
 4. S. Apostolov, Z.A. Maizelis, M.A. Sorokina, V.A. Yampol’skii Nonlinear Wood anomalies in the reflectivity of layered superconductors. // ФНТ, Т. 36, № 3, С. 255-261 (2010).
 5. L. Rakhmanov, V.A. Yampol’skii, J.A. Fan, F. Capasso, F. Nori Layered superconductors as negative-refractive-index metamaterials // Phys. Rev. B, Vol. 81, 075101  (2010).
 6. Savel’ev, V.A. Yampol’skii, A.L. Rakhmanov, F. Nori Terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors: spectrum, generation, nonlinear and quantum phenomena // Rep. Prog. Phys., Vol. 73, 026501 (2010).
 7. Golick V.A., Kadygrob D.V., Yampol’skii V.A., Rakhmanov A.L., Ivanov B.A., Nori F. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors above the plasma frequency: evidence for a negative index of refraction. // Rev. Lett., Vol. 104, 187003(2010).
 8. A. Yampol'skii, S. Savel'ev, Z.A. Maizelis, S.S. Apostolov, F. Nori Temperature dependence of the Casimir force for bulk lossy media. // Phys. Rev. A, Vol. 82, 032511 (2010).
 9. S. Apostolov, Z.A. Maizelis, M.A. Sorokina, V.A. Yampol'skii, F. Nori Self-induced tunable transparency in layered superconductors. // Phys. Rev. B, Vol. 82, 144521 (2010).
 10. А. В. Кац, И. С. Спевак, М. А. Тимченко Аналитический подход к конструированию дифракционных решёток с заданными свойствами. // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна, № 914, серія «Фізика», вип. 13, Х.: 2010, с. 14-18.
 11. Ю.В. Червоный, И.С. Спевак, А.В. Кац Параметрыодномерныхметаллических периодических структур, реализующих заданные распределения энергии между дифракционными спектрами. // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна, № 914, серія «Фізика», вип. 13, Х.: 2010, с. 19-23.
 12. Guillaumée, A.Yu. Nikitin, M.J.K. Klein, L.A. Dunbar, V. Spassov, R. Eckert, L. Martín-Moreno, F.J. García-Vidal, R. P. Stanley Observation of enhanced transmission for s-polarized light through a subwavelength slit. // Opt. Expr., Vol. 18, 9722 (2010).
 13. Yu. Nikitin, F.J. García-Vidal, L. Martín-Moreno Influence of the dielectric substrate on the field emitted by a subwavelength slit in a metal film // Phys. Status Solidi RRL, Vol. 4, 250 (2010).
 14. Yu. Nikitin, F.J. García-Vidal, L. Martín-Moreno Surface electromagnetic field radiated by a subwavelength hole in a metal film // Phys. Rev. Lett., Vol. 105, 073902 (2010).
 15. M. Pritula, V.E. Vekslerchik KdV–Volterra chain // J. Phys. A, Vol. 43, 365203 (2010).
 16. А.В. Шкоп, Д.А. Тканов, О.В. Усатенко Итерационный метод построения случайных коррелированных бинарных последовательностей // Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна, № 914, серія «Фізика», 2010, с. 7-13.
 17. Rybalko A.S., Rubets S.P., Rudavskii E.Ya., Tikhiy V.A., Poluectov Yu.M., Golovachenko R.V., Derkach V.N., Tarapov S.I., Usatenko O.V. Resonance excitation of single rotons in He II by an electromagnetic wave. Spectral line shape // Low Temp. Phys., Vol. 35, 837-842 (2009).
 18. Yu. Nikitin, S.G. Rodrigo, F.J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno The in-plane field radiated by an aperture in metal surface. // Nanolight meeting 2010, Valencia, España.
 19. Yu. Nikitin, S.G. Rodrigo, F.J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno Norton waves in plasmonics. // CEN2010, Segovia, España, Proceedings of CEN2010, p. 101.
 20. Yu. Nikitin, David Artigas, Luis Torner, F.J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno Polarization conversion due to excitation of surface waves on the boundaries of photonic crystals. // PECS-IX, Granada, España 2010, Proceedings of PECS-IX, p. 123.
 21. Yu. Nikitin, F.J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno Generation of surface waves by the subwavelength slit in a thick metal film in the conical mount. // PECS-IX, Granada, España 2010, Proceedings of PECS-IX, p. 124.
 22. V. Kats., I.S. Spevak, M.A. Timchenko Diffractive Gratings Resulting in Predetermined Energy Distribution of the Outgoing Waves. // SET-159 Specialist Meeting on Terahertz and other Electromagnetic Wave Techniques for Defense and Security, Vilnius, 3-4 May 2010.
 23. V. Botsula, Jing Feng, Hong Bo Sun, V.K. Gavrikov, V.M. Shulga, I.S. Spevak, A.V. Kats High Frequency Radiation Resonance Diffraction at Periodically Corrugated Semiconductor Interfaces. // SET-159 Specialist Meeting on Terahertz and other Electromagnetic Wave Techniques for Defense and Security, Vilnius, 3-4 May 2010.
 24. В.М. Конторович, А.В. Кац Скрытая масса и взрывная эволюция галактик. // XI Международ-ный семинар “Плазменная электроника и новые методы ускорения” (23-27 августа 2010 г.).
 25. Kats A.V., Timchenko M.A., Spevak I.S. Custom energy partition between diffracted waves employing surface plasmon-polariton excitation. // Conference “Modern Problems of Theoretical Physics” (22-24 декабря 2010 г., Киев).
 26. Chervonyi Yu.V., Kats A.V., Spevak I.S. Defining parameters of periodic structures realizing given energy redistribution between diffracted waves under double resonance conditions. // Conference “Modern Problems of Theoretical Physics” (22-24 декабря 2010 г., Киев).


2011

 1. Волошин И.Ф., Макаров Н.М., Фишер Л.М., Ямпольский В.А. Сильные нелинейные эффекты в проводимости тонких металлических образцов // ФНТ, Т. 37, No. 11, 1125 (2011)
 2. Yampol’skii V.A., Savel’ev S., Maizelis Z.A., Apostolov S.S., Nori F. Reply to “Comment on ‘Temperature dependence of the Casimir force for lossy bulk media” // Phys. Rev. A, Vol. 84, 036502 (2011).
 3. Degtyarenko P.N., Dul'kin I.N., Fisher L.M., Kalinov A.V., Voloshin I.F., Yampol'skii V.A. Thermoelectric instability induced by a single pulse and alternating current in superconducting tapes of second generation // ФНТ, Т. 37, No. 2, 127 (2011).
 4. Slipchenko, T.M., Kadygrob D.V., Bogdanis D., Yampol’skii V.A., Krokhin A. Surface and waveguide Josephson plasma waves in slabs of layered superconductors. // Phys. Rev. B, Vol. 84, 224512 (2011).
 5. Yampol’skii V. A., Apostolov S. S., Maizelis Z. A,. Levchenko A. Nori F. Voltage-driven quantum oscillations of conductance in graphene. // EPL, Vol. 96, 67009 (2011).
 6. Fisher L.M., Voloshin I. F,. Yampol'skii V. A. Response of HTS tapes to a parallel ac magnetic field in the vicinity and above the superconducting transition // ФПВС, Т. 1, 266 (2011)
 7. Ганапольський Е.М., Тарасов Ю.В,. Шостенко Л. Д. Дефазировка собственных мод квазиоптического цилиндрического резонатора со случайно-неоднородной боковой поверхностью // Радиофизика и электроника, 2011, том 2(16), № 1, ст. 24-32
 8. Ganapolskii E.M. Tarasov Yu.V. Shostenko L.D. Spectral properties of cylindrical quasioptical cavity resonator with random inhomogeneous side boundary // Physical Review E 84, 026209 (2011)
 9. Spevak I.S., Timchenko M.A., Kats A.V. Design of specific gratings operating under surface plasmon-polariton resonance // Optics Letters, Vol. 36, No.8, pp. 1419-1421, 2011
 10. Spevak I.S, Timchenko M.A, Gavrikov V.K, Shulga V.M., Jing Feng, Hong Bo Sun, Kats A.V. High quality resonances for terahertz radiation at periodically corrugated semiconductor interfaces // Applied Physics B: Lasers and Optics, Vol. 104, No. 4, p. 925-930, 2011
 11. Vekslerchik V.E. Backlund transformations between the AKNS and DNLS hierarchies // Journal of Physics A, 44 (2011) 465207
 12. Pritula G.M., Vekslerchik V.E. Toda-Heisenberg chain: interacting sigma-fields in two dimensions // Journal of Nonlinear Mathematical Physics, 18 (2011) 443
 13. Vekslerchik V.E. Lattice representation and dark solitons of the Fokas-Lenells equation // Nonlinearity, 24 (2011) 1165
 14. Bliokh K.Y,. Ostrovskaya E.A,. Alonso M.A,. Rodriguez-Herrera O., Lara D., Dainty C. Spin-to-orbital angular momentum conversion in focusing, scattering, and imaging systems // Opt. Express 19, 26132 (2011)
 15. Апостолов С. С., Кадыгроб Д. В., Майзелис З. А., Слипченко Т. М., Сорокина М. А., Ямпольский В. А Джозефсоновские плазменные волны в слоистых сверхпроводниках // Международный Юбилейный Семинар "Современные проблемы физики твердого тела", посвященный памяти члена-корреспондента НАН Украины Э. А. Канера и 55-летию открытия циклотронного резонанса в металлах, 16-18 ноября 2011 г.: тезисы докладов.- Харьков, 2011. - С. 15.
 16. Волошин И. Ф., Фишер Л. М., Ямпольский В. А. Отклик ВТСП ленты на ее возбуждение параллельным магнитным полем в окрестности температуры сверхпроводящего перехода. // Международный Юбилейный Семинар “Современные проблемы физики твердого тела”, посвященный памяти члена-корреспондента НАН Украины Э.А. Канера и 55-летию открытия циклотронного резонанса в металлах (Харьков, 2011), С. 37.
 17. Слипченко Т. М., Ямпольский В. А., Кадыгроб Д В., Богданис Д.А. Джозефсоновские плазменные волны в пленке слоистого сверхпроводника // Радіофізика та електроніка: ХI Харківська конференція молодих науковців, 29~листопада - 1 грудня 2011 р.: тези доп. - ХI., 2011
 18. Ганапольський Е.М., Тарасов Ю.В,. Шостенко Л. Д. Хаотические свойства спектра микро-волновых резонаторов со случайно-шероховатыми границами: связь диссипации и дефазировки колебательных мод // Тезисы докладов международного семинара “Современные проблемы физики твердого тела”, Харьков (Украина), 2011, С. 59
 19. Kats A.V., Spevak I.S., Timchenko M.A. Custom energy partition between diffracted waves employing surface plasmon-polariton resonance // Signal Processing Symposium, 8-10 June 2011, Jachranka, Poland.
 20. Martin-Moreno Luis, Rodrigo Sergio G., Nikitin Alexey Yu., Kats Alexandre V., Spevak Ivan S., Garcia-Vidal Francisco Jose Optical transmission through hole arrays in optically thin metal films (Invited) // Metamaterials '2011: The Fifth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. 10-15 October 2011. Barcelona. P. 95-97.
 21. Timchenko M., Gavrikov V., Kamenev Yu., Shulga V., Spevak I., Kats A. Suppression of Specular Reflection Under Surface Plasmon-Polariton Resonance in Terahertz // Metamaterials '2011: The Fifth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. 10-15 October 2011. Barcelona. P. 853-855.
 22. Kuzmenko A.A., Kats A.V., Spevak I.S, Balakhonova N.A. Resonance diffraction of electromagnetic waves at grazing incidence on long-period impedance grating // XI Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 29 November-1 December 2011, Kharkiv, Ukraine
 23. Slipchenko T.M., Spevak I.S, Kats A.V. Stimulated light scattering at capillary-gravity waves accompanied by plasmon-polariton excitation // XI Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 29 November-1 December 2011, Kharkiv, Ukraine
 24. Melnyk S.I., Slipchenko N.I., Melnik S. S. Information modeling the dynamics of the quantum state under weak continuous measurements // QEDSP2011, August 29 – September 02, 2011 Kharkov, Ukraine
 25. Melnyk S. I., Slipchenko N. I., Melnik S. S. Invariance principles in describing the theory of weak continuous quantum measurements // Conference Proceedings "Functional base of nanoelectronics," Crimea, Katsiveli, September 30 - October 3, 2011 p. 40-45


2012

 1. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Ямпольский В.А. Джозефсоновские плазменные колебания в ограниченных слоистых сверхпроводниках // ФНТ, Т. 38, No. 3, 245 (2012)
 2. Апостолов С.С.,Рохманова Т.H.,Ханкина С.И,. Яковенко В.М., Ямпольский В.А. Трансформация поляризации терагерцевых волн при их отражении и прохождении сквозь слоистый сверхпроводник конечных размеров // ФНТ, Т. 38, No. 9, 1109 (2012)
 3. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampol’skii V.A. Conversion of terahertz wave polarization at the boundary of a layered superconductor Phys. Rev. Lett., Vol. 109, 0270005 (2012)
 4. Apostolov S.S., Levchenko A . Josephson current and density of states in proximity circuits with s+− superconductors // Physical Review B, 86, 224501 (2012).
 5. Vekslerchik V.E. Functional representation of the negative AKNS hierarchy. // Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Vol. 19, 353 (2012).
 6. Bliokh K.Y., Gredeskul S.A., Rajan P., Shadrivov I.V., Kivshar Y.S. Nonreciprocal Anderson localization in magneto-optical random structures // Phys. Rev. B, 85, 014205 (2012).
 7. Bliokh K.Y., Nori F. Relativistic Hall effect. // Phys. Rev. Lett., Vol. 108, 120403 (2012).
 8. Gredeskul S.A., Kivshar Y.S., Asatryan A.A., Bliokh K.Y., Bliokh Y.P., Freilikher V.D., Shadrivov I.V. Anderson localization in metamaterials and other complex media. // Low Temp. Phys., Vol. 38, 570 (2012).
 9. Bliokh K.Y., Nori F. Transverse spin of a surface polariton. // Phys. Rev. A, Vol. 85, 061801(R) (2012).
 10. Gorodetski Y, Bliokh K.Y., Stein B., Genet C., Shitrit N., Kleiner V., Hasman E., Ebbesen T.W. Weak measurements of light chirality with a plasmonic slit. // Phys. Rev. Lett., Vol. 109, 013901 (2012).
 11. Bliokh K.Y., Nori F. Spatio-temporal vortex beams and angular momentum. // Phys. Rev. A, Vol. 86, 033824 (2012).
 12. Bliokh K.Y., Schattschneider P., Verbeeck J., Nori F. Electron vortex beams in a magnetic field: A new twist on Landau levels and Aharonov-Bohm states // Phys. Rev. X, Vol. 2, 041011 (2012).
 13. Bliokh K.Y., Aiello A., Alonso M.A. Spin-orbit interactions of light in isotropic media. // In the book: “Optical Angular Momentum” edited by D. Andrews and M. Babiker (Cambridge University Press, 2012).
 14. Kadygrob D.V., Makarov N.M., Perez Rodriguez F., Slipchenko T.M., Yampol'skii V.A Enhanced transmission of terahertz radiation through periodically modulated slabs of layered superconductors // International Workshop celebrating the 80‐th Birthday of Victor V. Eremenko “Critical Phenomena under Extreme Impact (CPUEI2012)” (Sept. 10-13, 2012, Kharkov, Ukraine, P. 17.
 15. A. Timchenko, I. S. Spevak, Yu. Ye. Kamenev, A. V. Kats, V. K. Gavrikov Near-surface beaming and non-plasmon suppression of specular reflection from metal gratings in THz // Metamaterials '2012: The Sixth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. 17-22 September, St. Petersburg, Russia, p. 490-492
 16. A. Timchenko, I.S. Spevak, V.K. Gavrikov, Yu.Ye. Kamenev, A.V. Kats Near-surface propagating wave enhancement due to diffraction of THz radiation on metal grating // Первая украинская конференция «Электромагнитные методы исследования окружающего пространства», 25-27 сентября 2012г., Харьков, с. 256-258
 17. S. Spevak, M.A. Timchenko, V.K. Gavrikov, V.M. Shulga, J. Feng, H. B. Sun, Yu.Ye. Kamenev, A.V. Kats Suppression of the specular reflection of THz radiation through diffraction at semiconductor gratings // Первая украинская конференция «Электромагнитные методы исследования окружающего пространства», 25-27 сентября 2012г., Харьков, с. 259-261
 18. А. А. Кузьменко, И. С. Спевак, А. В. Кац Коническая дифракция на металлической решетке при скользящем падении // Первая украинская конференция «Электромагнитные методы исследования окружающего пространства», 25-27 сентября 2012г., Харьков, с. 262-264
 19. Kadygrob D.V. Golyk V.A. Surface Josephson plasma waves in layered superconductors above the plasma frequency: evidence for a negative index of refraction. // IV Young Scientists Conference, Modern Problems of Theoretical Physics, October 23-26, 2012: Book of Abstracts Kyiv, 2012, P.~64.
 20. Кадыгроб Д.В., Макаров Н.М., Перес Родригес Ф., Слипченко Т.М. Ямпольский В.А. Аномальное прохождение терагецового излучения через периодически модулированную пластину слоистого сверхпроводника // Радіофізика та електроніка: ХII Харківська конференція молодих науковців, 4-7 грудня 2012 р.: тези доп. ХII., 2012.
 21. Тарапов С.И., Усатенко О.В., Мельник C.C. Волноводный перестраиваемый СВЧ фильтр со сложной частотной зависимостью коэффициента пропускания // Сборник научных трудов V Mеждународной конференции “Функциональная база наноэлектроники”, Харьков-Крым 2012, с. 154.
 22. Melnyk S.I., Tuluzov I.G., Melnik S.S. Method of projection dynamic thermal tomography (PDTT) 11th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, 2012 Р. 308
 23. Rokhmanova T.N. Transmission and reflection of waves in vacuum waveguide with layered superconductor. // 3rd International Conference for Young Scientists “Low temperature physics – 2012”, 14-18 May, Kharkiv. P.55.
 24. Ganapolskii E.M., Tarasov Yu.V., Shostenko L.D. Properties of cylindrical quasi-optical cavity resonator with randomly rough lateral boundary. // Тезизы докладов международной конференции “2012 International Con-ference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory”, Kharkiv, Ukraine, August 28-30, 2012, Р. 209
 25. Goryashko V.O., Tarasov Yu.V., Shostenko L.D. Wave propagation through a waveguide section with corrugated walls: critical role of the corrugation sharpness. // Тезизы докладов международной конференции “XII Kharkiv Young Scien-tist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics”, Kharkiv, Ukraine, December 4-7, 2012 (EM-8)


2013

 1. Yu.O. Averkov, V.M. Yakovenko,V.A. Yampolskii, Franco Nori Oblique surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Rev. B, Vol. 87, 054505 (2013)
 2. D.V. Kadygrob, N.M. Makarov, F. Perez Rodriguez, T.M. Slipchenko, V.A. Yampol'skii Enhanced transmission of terahertz radiation through a periodically modulated slab of layered superconductor // New J. Phys., Vol. 15, 023040(2013)
 3. Д.В. Кадыгроб, Н.М. Макаров, Ф. Переc-Родригеc, Т.М. Слипченко, О.И. Любимов, В.А. Ямпольский Аномальная прозрачность периодически модулированных пластин слоистых сверхпроводников в терагерцевом диапазоне частот // Радиофизика и электроника, т. 4, № 1, с. 65 (2013)
 4. N. Rokhmanova, S.S. Apostolov, Z.A. Maizelis, V.A. Yampol'skii, Franco Nori Self-induced terahertz-wave transmissivity of waveguides with finite-length layered superconductors // Phys. Rev. B, Vol. 88, 014506 (2013)
 5. Yu.O. Averkov, V.M. Yakovenko, V.A.Yampolskii Transition radiation of an electron crossing an interface between a dielectric and a layered superconductor // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. № 4 (86), c. 15-20 (2013). –ISSN 1562-6016
 6. M. Fisher, I.F. Voloshin, V.A. Yampolskii Response of HTS tapes to a parallel ac magnetic field in the vicinity of the superconducting transition // ФНТ, Т. 39, N 12, (2013)
 7. Y. Bliokh, A. Aiello Goos-Hanchen and Imbert-Fedorov beam shifts: An overview // J. Opt., Vol. 15, 014001 (2013)
 8. Guzzinati, P. Schattschneider, K.Y. Bliokh, F. Nori, J. Verbeeck Observation of the Larmor and Gouy rotations with electron vortex beams // Phys. Rev. Lett., Vol. 110, 093601 (2013)
 9. Y. Bliokh, A.Y. Bekshaev, F. Nori Mie scattering and optical forces from evanescent fields: A complex-angle approach // Opt. Express, Vol. 21, 7082 (2013)
 10. Y. Bliokh, A.Y. Bekshaev, F. Nori Dual electromagnetism: Helicity, spin, momentum, and angular momentum // New J. Phys., Vol. 15, 033026 (2013)
 11. Y. Bliokh, Y.V. Izdebskaya, F. Nori Transverse relativistic effects in paraxial wave interference // J. Opt., Vol. 15, 044003 (2013)
 12. Y. Bliokh, A.Y. Bekshaev, A.G. Kofman, F. Nori Photon trajectories, anomalous velocities, and weak measurements: a classical interpretation // New J. Phys., Vol. 15, 073022 (2013)
 13. И.С. Спевак, М.А. Тимченко, В.К. Гавриков, Ю.Е. Каменев, В.М. Шульга, Х.-Б. Сан, Дж. Фенг, А.В. Кац Влияние оптических свойств полупроводника и параметров профиля периодической поверхности на структуру плазмон-поляритонного резонанса в терагерцовом диапазоне // Радиофизика и радиоастрономия. Т. 18, № 4, c. 341 (2013)
 14. V. Kats, V. M. Kontorovich Merger Driven Explosive Evolution of Distant Galaxies (Minor Mergers) // Astrophysical Bulletin, Vol. 68, No. 3, p. 243 (2013)
 15. V. Kats, V. M. Kontorovich The use of gravitational lenses in the study of distant galaxy mergers // Радиофизика и радиоастрономия, Т. 18, № 3, c. 220 (2013)
 16. S. Apostolov, Dong E. Liu, Zakhar, Maizelis, Alex Levchenko Thermal transport and quench relaxation in nonlinear Luttinger liquids // Phys. Rev. B,.Vol. 88, 045435 (2013)
 17. C.C. Апостолов Теплопроводность одномерного вигнеровского кристалла // Вестник ХНУ иім.В. Н. Каразина. (Серия: Физика). № 1076, 8 (2013)
 18. E. Vekslerchik Functional representation of the negative DNLS hierarchy // Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Vol. 19, No. 4, p. 495 (2013)
 19. E. Vekslerchik Explicit solutions for a (2+ 1)-dimensional Toda-like chain // Journal of Physics A, Vol. 46, No. 5, 055202 (2013)
 20. V.E. Vekslerchik Two-Dimensional Toda–Heisenberg Lattice // SIGMA Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications, Vol. 9, p. 44 (2013)
 21. A A Maystrenko, S S Melnik, O V Usatenko,G M Pritula Bunches of random cross-correlated sequences // Phys. A: Math. Theor. 46, 395002 (2013)
 22. A A Maystrenko, S S Melnik, O V Usatenko,G M Pritula Random linear antennas with managed radiation pattern // Радиофизика и электроника, Т. 4, №2, с. 21 (2013)
 23. S. Melnik, S.V. Denisov, A.A. Maystrenko, E.Yu. Butova, O.V. Usatenko Analysis of long-range correlations in DNA molecules: A new approach to biological classification // Вестник ХНУ, № 1075, серия «Физика», вып. 18, с. 46 (2013)
 24. O. Goryashko, Yu.V. Tarasov, L.D. Shostenko The sharpness-induced mode stopping and spectrum rarefication in waveguides with periodically corrugated walls // Waves in Random and Complex Media, Vol. 23, No 2, p. 89 (2013)
 25. S. Apostolov, SA. Levchenko Josephson current and density of states in proximity circuits with s+– superconductors // APS March Meeting, March 18–22, 2013, Baltimore, Maryland, USA. – p. M36.12
 26. S. Apostolov, T.N. Rokhmanova, Z.A. Maizelis, V.A. Yampol’skii Self-induced THz-waves transmissivity of waveguides with layered superconductors // The international summer school nanotechnology: from fundamental research to innovations and practice conference “Nano­technology and nanomaterials”, 25 August – 1 September 2013, Bukovel, Ukraine. – P. 34
 27. S. Apostolov, T.N. Rokhmanova, V.A. Yampol’skii Transformation of THz waves polarization via transmission through a finite slab of layered superconductor // The international summer school nanotechnology: from fundamental research to innovations and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”, 25 August – 1 September 2013, Bukovel, Ukraine. – P. 35
 28. S. Apostolov, T.N. Rokhmanova, Z.A. Maizelis, V.A. Yampol’skii Nonlinear THz-waves transmission through a finite-length layered superconductor placed inside a vacuum rectangular waveguide // XIII Kharkov Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 2 – 6 December 2013, Kharkov, Ukraine
 29. Д.В. Кадыгроб, В.А. Ямпольский Поверхностные джозефсоновские плазменные волны, распространяющиеся поперек сверхпроводящих слоев в слоистых сверхпроводниках // ХIII Харківська конференція молодих науковців, 2-6 грудня 2013 р.: тези доп.
 30. Д.В. Кадыгроб, В.А. Ямпольский Аномальная прозрачность периодически модулированных пластин слоистых сверхпроводников в терагерцевом диапазоне частот // Фізичні явища в твердих тілах. Матеріали XI-ої Міжнародної конференції, 3-6 грудня 2013 р.: тези доп. - Харків, 2013. c. 79.
 31. А. В. Кац, И. С. Спевак, А. А. Кузьменко Резонансные эффекты, возникающие при скользящем падении электромагнитных волн на импедансную решетку // XIII Kharkov young scientists conference on radiophysics, electronics and biophysics. 2 – 6 December 2013, Kharkov, Ukraine
 32. O. Goryashko, Yu.V. Tarasov, L.D. Shostenko Wave propagation through a waveguide segment with corrugated walls: The critical role of the corrugation sharpness // International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13), 2013, p. 228
 33. N. Rokhmanova Independent nonlinear modes in waveguides with finite-length layered superconductors // Young scientists conference "Problems of Theoretical Physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine. - p.41.
 

Нагороди

 1. Державна премія УРСР (Е.А. Канер, 1980 г.)
 2. Грант 1050 E 9112 СONACyT (Meксіка), 1992 р, Н.М. Макаров.
 3. Грант 3004 E 9306 СONACyT (Meксіка), 1994 г., Н.М. Макаров.
 4. Грант Сороса по довгостроковій дослідницькій програмі, проект "Metal as active media", 1993 р, Н.М. Макаров.
 5. Грант INTAS, проект IR-97-1394, 1997 г., В.А. Ямпольський.
 6. Грант INTAS, проект 02-2282, 2002 г., В.А. Ямпольський.
 7. Державна премія України (В.А. Ямпольський, 2013).

Співпраця

В даний час відділ співпрацює з:

 1. Benemerita Universidad Autonoma de Puebla (Заслужений автономний університет Пуебла, Пуебла, Мексика), проф. Макаров М.М. і проф. Felipe Perez Rodriguez. Спільні дослідження з резонансних ефектів, пов'язаних із порушенням власних електромагнітних хвиль.
 2. University of North Texas (Університет Північного Техасу, Дентон, Техас, США), проф. Крохін А.А. Спільні дослідження з резонансних ефектів, пов'язаних із порушенням власних електромагнітних хвиль, а також дослідження систем з далекими кореляціями.
 3. Michigan State University (Державний університет Мічигану, Лансинг, Мічиган, США), проф. Алекс Левченко. Дослідження електромагнітних явищ у графенах та інших низькорозмірних квантових системах.
 4. Institute for Physical and Chemical Research (RIKEN), Tokyo, Japan (Інститут фізичних і хімічних досліджень, Токіо, Японія), проф. Franco Nori. Дослідження з різних проблем фізики конденсованого стану.
 5. International Center for Theoretical Physics (ICTP) (Міжнародний Центр Теоретичною фізики, Трієст, Італія). Дослідження з різних проблем фізики конденсованого стану.

Підготовка кадрів

За час існування відділу захищено 11 докторських дисертацій та 43 кандидатські дисертації.

Докторські дисертації: Басс Ф.Г. (1963 р.), Канер Е.А. (1964 р.), Конторович В.М. (1972 р.), Яковенко В.М. (1974 р.), Фукс Й.М. (1978 р.), Гуревич Ю.Г. (1980 р.), Олейник І.М. (1982 р.), Макаров М.М. (1985 р.), Ямпольський В.О. (1988 р.), Аронов І.Ю. (1990 р.), Усатенко О.В. (2010 р.)

 Кандидатські дисертації: Канер Е.А. (1958 р.), Бліох П.В. (1959 р.), Конторович В.М. (1959 р.), Яковенко В.М. (1964 р.), Фукс Й.М. (1966 р.), Боєв А.Г. (1967 р.), Бланк О.Я. (1967 р.), Фалько В.Л. (1968 р.), Ханкіна С.І. (1968 р.), Фельдман Е.П. (1968 р.), Гуревич Ю.Г. (1968 р.), Булгаков О.О. (1971 р.), Фрейліхер В.М. (1971 р.), Макаров М.М. (1972 р.), Олейник І.М. (1972 р.), Гришин О.М. (1974 р.), Погребняк В.О. (1974 р.), Ваксер А.І. (1974 р.), Белецький М.М. (1976 р.), Синіцин Ю.О. (1977 р.), Тарасов Ю.В. (1978 р.), Аронов І.Ю. (1978 р.), Ямпольський В.О. (1978 р.), Ахієзер І.Т. (1980 р.), Крохін А.А. (1983 р.), Єременко О.В. (1985 р.), Гумен Л.М. (1985 р.), Баранець О.М. (1987 р.), Юркевич І.В. (1988 р.), Балтага І.В. (1995 р.), Воловичев І.М. (1996 р.), Ткачов Г.Б. (1998 р.), Иллєнко К.В. (2000 р.), Блудов Ю.В. (2000 р.), Дубрава В.М. (2001 р.), Дерев’янко С.О. (2001 р.), Нікітін О.Ю. (2007 р.), Нестеров М.Л. (2008 р.), Сліпченко Т.М. (2009 р.), Якушев Д.О. (2009 р.), Майзеліс З.О. (2009 р.), Мельник С.С. (2010 р.), Апостолов С.С. (2010 р.)

Співробітники

ПІБ Посада Уч.ст. Уч. звання e-mail Телефон, робочий Місце роботи, кімната
 Ямпольський Валерій Олександрович  Керівник відділу  Доктор фіз.-мат. наук  Професор, член-кор. yam@ire.kharkov.ua 720-33-31 68
 Кац Олександр Володимирович Провідний науковий співробітник Доктор фіз.-мат. наук Професор ak_04@rambler.ru 720-33-31 68
Усатенко Олег Вікторович С.н.с. Д.ф.-м.н. Доцент olegusatenko@mail.ru 720-33-31 68
Спевак Іван Станіславович С.н.с. К.ф.-м.н. stigan@rambler.ru 720-33-31 68
Векслерчик Вадим Євгенович С.н.с. К.ф.-м.н. vekslerchik@yahoo.com 720-33-31 68
Воловичев Ігор Миколайович С.н.с. К.ф.-м.н. vin@ire.kharkov.ua 720-33-31 68
Апостолов Станіслав Сергійович С.н.с. К.ф.-м.н. stapos@ukr.net 720-33-31 68
Притула Галина Михайлівна С.н.с. К.ф.-м.н. pritula.galina@gmail.com 720-33-31 68
Мельник Сергій Сергійович С.н.с. К.ф.-м.н. melnik.teor@gmail.com 720-33-31 68
Кадигроб Дмитро Васильович Н.с. dimakadygrob@gmail.com 720-33-31 68
Шостенко Лука Дмитрович М.н.с. luka.shostenko@gmail.com 720-33-31 68
Рохманова Тетяна Миколаївна Аспірант, м.н.с. Rokhmanova@i.ua 720-33-31 68
Кузьменко Антон Олександрович Аспірант, м.н.с. ukra1nez@yandex.ru 720-33-31 68

Print Friendly