Lukin
Керівник відділу:
Лукін Костянтин Олександрович
Доктор фіз.-мат. наук, професор,
IEEE Fellow
Teл. (+ 38-057)7634-349; +38 050 3232756
E-mail: lukin.konstantin@gmail.com


Тематика наукових досліджень

 • Динамічний хаос в електродинамічних резонаторах з не інтегрованими межами та / або нелінійно відбивними неоднорідностями.
 • Хаотична і регулярна динаміка носіїв зарядів в багатошарових напівпровідникових структурах з лавинним множенням зарядів рухливих носіїв; нові методи генерації періодичних і випадкових коливань міліметрового та терагерцового діапазонів.
 • Генерація та когерентна обробка випадкових сигналів; побудова сигнальних процесорів на основі ПЛІС (FPGA) для роботи радарних сенсорів в реальному масштабі часу.
 • Антени з синтезом діаграми спрямованості і реконфігуровані антени на основі МЕМС (мікро-електро-механічна система) перемикачів.
 • Шумові радарні системи.
 • Радарна томографія та радіометрія на основі шумових наземних РСА з поділом каналів у часі.
 • Оптичні шумові рефлектометри і вимірники мікро- і нано-відстаней на основі світлодіодних джерел і методів спектральної інтерферометрії.
 • Нові методи бездротового радіозв'язку для транспортних засобів.
 • Нові методи квантової теорії.
 • Нові методи та застосування вакуумної електроніки НВЧ.

Історія відділу

Офіційно відділ нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) було створено 18 лютого 1992 року за рішенням Президії АН УРСР. Відділ почав формуватися ще в 1989 р. за ініціативою докт. фіз.-мат. наук К. О. Лукіна при активній та суттєвій підтримці директора ІРЕ академіка В. П. Шестопалова, а також його заступника, академіка В. М. Яковенко та першого директора ІРЕ академіка О. Я. Усикова, чиє ім'я зараз носить наш інститут. Це були роки так званої перебудови СРСР і на 1989 рік ідеї демократизації проникли в усі сфери життя країни, і, зокрема, в процес відбору керівників різного рівня. А саме, стало звичайним не призначати, а обирати керівників, причому незалежно від їх партійної приналежності. В інституті було організовано конкурс у зв'язку із заміщенням вакантної посади наукового керівника держбюджетної НДР, яка звільнилася в травні 1989 р. після несподіваної смерті проф. М. С. Зінченка, завідувача відділом електронної оптики. У цьому конкурсі взяли участь троє вчених ІРЕ. Після представлення претендентами своїх наукових програм та їх обговорення, вчена рада ІРЕ віддала перевагу К.О. Лукіну - тоді ще молодому безпартійному доктору наук, який, проте, вже мав досвід керівництва науково-дослідницькою групою, працюючи останні 12 років у відділі теорії дифракції та дифракційної електроніки,  яку на той час очолював академік В. П. Шестопалов.

Основою матеріальної бази відділу № 17 стали лабораторні кімнати і частина обладнання колишнього відділу електронної оптики. Науковий колектив відділу № 17 формувався частково із співробітників відділу проф. М. С. Зінченка і, в основному, із співробітників науково-дослідної групи відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки, що виконувала наукові дослідження під керівництвом К. О. Лукіна в області теорії нелінійних нестаціонарних процесів в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ) та інших вакуумних приладах мм діапазону. Крім того, необхідний науковий доробок склали експериментальні дослідження хаотичних автоколивань в генераторах на базі лампи зворотної хвилі (ЛЗХ) та розробка автогенераторів хаотичних коливань, що проводились спільно К. О. Лукіним та В. О. Ракитянським на експериментальній базі СКТБ ІРЕ АН України.

Академік О. Я. Усиков висловив побажання майбутньому керівникові відділу № 17 зберегти і розвинути досягнення ІРЕ в області високопервеансної електронної оптики. Ми намагалися це зробити, продовжуючи розпочаті проф. М. С. Зінченко дослідження,  а також використовуючи нові методи проектування потужних електронних гармат і відшукуючи нові галузі їх застосування. Ще в 1955-1989 рр. під керівництвом проф. М. С. Зінченка в ІРЕ виконувалися різноманітні експериментальні та теоретичні дослідження в галузі електронної оптики. Зокрема, було розроблено теорію електронно-оптичних систем з поздовжньою компресією і виготовлено цілу низку трьохелектродних гармат з вихідною потужністю від одиниць міліват до сотень кіловат в безперервному режимі роботи. Ці гармати дозволяли ефективно і незалежно управляти енергією і щільністю електронного потоку з дуже малими витратами потужності на управління. Вони знайшли широке застосування при вивченні та розробці таких технологічних процесів, як вакуумна плавка, напилення і зварювання металів, у тому числі в умовах відкритого космосу (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України), поділ ізотопів, а також для створення керованих джерел м'якого рентгенівського випромінювання. Сьогодні багато фахівців, що почали роботу у відділі електронної оптики, захистили кандидатські дисертації і успішно працюють в різних відділах Інституту та інших організаціях Харкова, а канд. фіз.-мат. наук А. С. Тищенко з часом став зав. відділом вакуумної електроніки (відділ № 16, ІРЕ НАН України).

Створення та перші роки існування відділу припали на 1990-і роки, коли економічне становище в СРСР ставало все гірше і гірше, а в 1992 р Радянський Союз перестав існувати як єдина держава, що негативно позначилося на фінансуванні фундаментальної і прикладної науки в Україні. Багато розробок виявилися незатребуваними і виникали ідеї не тільки не створювати нові відділи та лабораторії і не розвивати нові наукові напрями, але й скоротити старі. У цих важких економічних умовах нам вдалося не тільки зберегти новостворений науковий відділ, а й успішно розвинути нові напрямки досліджень в галузі радіофізики та електроніки і за деякими з них навіть зайняти лідируюче положення у світі: наприклад в такій галузі, як сучасна шумова радіолокація. Необхідно підкреслити, що це вдалося зробити завдяки активному міжнародному співробітництву, яке, в свою чергу, стало можливим після того, як Україна стала незалежною державою.

 image001  image003
Професор К.О.Лукін розповідає Президенту НАН України Б.Є.Патону про шумові радарні системи (2005р.) «50 років Шумовій радіолокації» - доповідь К.О.Лукіна на конференції в Харківському Університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків (2013р.)

Таким чином, у структурі ІРЕ з'явився новий відділ з актуальною тематикою наукових досліджень в області нелінійної динаміки та динамічного хаосу в активних і пасивних системах мм, мікрохвильового (НВЧ), радіо- та оптичного діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання. Крім вивчення фундаментальних властивостей динамічного хаосу в нових умовах досить актуальною ставало завдання практичного застосування цього явища,  а саме пошук можливих застосувань, придатних для вирішення важливих науково-технічних завдань. У наступні роки нам вдалося не тільки зберегти спрямованість досліджень, але й розширити області застосувань отриманих результатів, конкретизувавши й поглибивши окремі напрямки, зокрема, дистанційне зондування та діагностику інженерних споруд за допомогою шумових радарів з синтезуванням апертури (РСА) наземного базування, а точніше - диференціальної РСА інтерферометрії. Крім того, запропоновано новий напрямок у радіометрії мм діапазону: отримання когерентних радіометричних зображень у площині «дальність-азимут» за допомогою рознесеного прийому і синтезування діаграм спрямованості приймальних антен. Інтенсивно розвивається новий напрямок в радіолокації - Software Defined Radar, заснований на використанні цифрової генерації та обробки сигналів в ПЛІС (FPGA), що не вимагає зміни апаратної частини радара при зміні типу зондувального сигналу. Запропонований раніше К.О. Лукіним метод вирішення задач з нелінійними граничними умовами дозволив розробити новий напрямок у фізиці напівпровідникових приладів з лавинним множенням носіїв заряду і запропонувати Лавинно Генераторний Діод (ЛГД), перспективний генератор суб-терагерцового діапазону.

В даний час відділ складається з 14 співробітників, з них: 1 д.ф.-м.н. (К. О. Лукін), 4 к.ф.-м.н. (П. П. Максимов, Л. В. Юрченко, О. В. Земляний, Д. М. Татьянко), 1 м.н.с. (Ю. А. Шиян), 1 гол. інж. відділу (В. П. Паламарчук), 4 пров. інж. (М. К. Заєц, В. М. Коновалов, В. Є. Щербаков, А. O. Шелехов), 3 інж. (П. Г. Сущенко, Н. С. Федосеєва, О. А. Міщенко). Нещодавно співробітником відділу став д.ф.-м.н. О. Ю. Нурмагомбетов. У різний час у виконанні наукових робіт відділу № 17 брали участь і були співробітниками відділу: с.н.с., д.ф.-м.н. В.Б. Юрченко, д.т.н. С. П. Лещенко; с.н.с., к.ф.-м.н. А. А. Могила, В. М. Канцедал, В. М. Болотов, В.О.Ракитянський; н.с., к.ф.-м.н .: П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, В. І. Афанас’єв, В. В. Кулик, В. C. Коростильов, А. Б. Лебедєв ; м.н.с. С. К. Лукін, О. В. Сугак; вед. інж .: Ю. О. Александров, В. Л. Вірченко, П. М. Торчун, А. І. Карпов, Т. Ю. Яценко, А. С. Богач; інж.: Д. Ю. Супрун, С. М. Яровий, О. В. Мельникова, О. А. Каменський, Д. О. Роєнко, В. Є. Корж, В. В. Тарасенко, Н. П. Коваленко, Р. П. Коваленко, Т. К. Лукіна, Е. В. Юрченко, А. Є. Горобець, O. П. Котенков; Г. С. Безродная, Л. І. Кіріченко, Т. Ю. Латинская, М. А. Топчій, Р. І. Цехмістро, З.Ф.Свиридова; РВК С. М. Риженко М. І. Семеняк. Багато фахівців, отримавши кваліфікацію у відділі №17, успішно продовжують свою наукову діяльність і навчання як закордоном, в ряді країн Європи і Америки (П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, С.К. Лукін, В.О.Ракитянський, O. В. Мельникова, А. Є.Горобец, O. П. Котенков), так і в інших наукових підрозділах ІРЕ НАН України ім. О. Я. Усикова (А. А. Могила, Т. Ю. Яценко) та університетах м. Харкова.

 image006
Співробітники відділу - зліва направо - стоять: П.П Максимов, О.В.Земляний, Л.В.Юрченко, К.О.Лукін, М.К.Заєц, В.П.Паламарчук, П.Г.Сущенко, В .Є.Щербаков, А.O.Шелехов, В.М.Коновалов; сидять: О.А.Міщенко, Д.М.Татьянко, Ю.А.Шиян, Н.С.Федосеєва (2015р.)

Основні результати відділу за весь час

За останнє десятиріччя (2005-2015 рр.) з ініціативи зав. від. № 17 К. О. Лукіна сформовано і успішно розвивається більше десятка напрямків наукових досліджень. Інтенсивність досліджень у цих напрямках безпосередньо залежить від наявності фінансування через міжнародні проекти, гранти, контракти та інші види науково-технічного співробітництва. Нижче коротко описані основні досягнення співробітників відділу в створених напрямках:

 • Динамічний хаос в електродинамічних резонаторах з не інтегрованими межами та/ або нелінійно відбивними неоднорідностями, хаотична динаміка в квантових більярдах

Цей напрямок розроблявся переважно К.О. Лукіним та О. В. Земляним. Продовжувалося дослідження хаотичної динаміки електромагнітних полів у резонаторах з нелінійно відбивними стінками, а також в нелінійних радіофізичних системах з запізненням. Були розроблені нові методи генерації хаотичних сигналів радіо та СВЧ  діапазонів для шумових радіолокаційних і зв'язних систем. Запропоновано новий спосіб згладжування (корекції) нерівномірності спектра хаотичних коливань в кільцевому автогенераторі з введеною залежністю часу запізнювання від миттєвої амплітуди генерованих коливань (амплітудно-залежне запізнювання). Показана можливість значного зниження нерівномірності спектральної щільності потужності генерованих сигналів. Запропоновано та досліджено новий метод формування квазіортогональних хаотичних послідовностей за допомогою багатовимірних дискретних відображень, які придатні для використання в сучасних радарних і зв'язних системах (К. О. Лукін, О. В. Земляний, В. Є. Щербаков) [1-5].

 • Хаотична і регулярна динаміка носіїв зарядів в багатошарових напівпровідникових структурах з лавинним множенням зарядів; нові методи генерації періодичних і випадкових коливань міліметрового та терагерцового діапазонів

У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, П. П. Максимов, Л. В. Юрченко. Продовжувалося дослідження динамічної нестійкості струмів в різких двопролітних p-n-переходах і поліпшення діапазонних, енергетичних і спектральних характеристик напівпровідникових генераторів на їх основі, що одержали назву лавинно-генераторних діодів (ЛГД). Були досліджені різкі двопрольотні Ge, Si і GaAs p-n-переходи з різною концентрацією домішкових атомів, напругою зворотного зсуву і часом життя неосновних носіїв. Діапазонні, енергетичні та спектральні характеристики ЛГД визначаються концентрацією домішкових атомів, розмірами областей легування, напругою зворотного зсуву і часом життя неосновних носіїв в шарі множення, що дозволяє генерувати коливання терагерцового діапазону. Виявлено ефект прямого перетворення частоти в pn-i-pn-структурах, який пов'язаний з генерацією сигналу гетеродина в самій pn-i-pn-структурі завдяки наявності позитивного зворотного зв'язку по дрейфовому току між лавинними p-n-переходами. Досліджено напівпровідникові фотоелектронні помножувачі (НФЕП) на основі напівпровідникових лавинних pn-i-pn-структур, принцип дії яких заснований на лавинно-каскадному множенні первинного фотоструму (К. О. Лукін, П. П. Максимов, Х. Сердейра) [6- 10].

Були продовжені дослідження регулярних і хаотичних коливань в сильно-нелінійних електронних і радіофізичних системах, у тому числі автоколивальних системах терагерцового діапазону, з метою пошуку нових методів генерації хаотичних сигналів для розробки компактних генераторів шуму і використання їх як джерел сигналу в шумових радарах ближнього радіусу дії. Була розроблена ефективна математична модель для розрахунку у часовому просторі складних широкосмугових автоколивань в ланцюжках сильнострумових GaN діодів Ганна з урахуванням їх нелінійної взаємодії у відкритій мікросмуговій лінії передачі з запізненням (з розподіленими резонансними лініями зворотного зв'язку), без спеціальних обмежень на рівень та форму (тобто на спектральний склад) виникаючого сигналу, з урахуванням не миттєвої реакції активних пристроїв на зовнішній вплив, що забезпечує строгий самоузгоджений розв'язок даного класу задач з використанням мінімальних обчислювальних ресурсів. На основі строгого нелінійного моделювання таких систем  у часовому просторі були знайдені такі нові ефекти, як хаотизація коливань у відкритій випромінюючій одновимірній системі без дисперсії, спонтанна генерація ланцюжків імпульсів високої частоти, нелінійне підсумовування потужності, бістабильність та ефекти гістерезису при збудженні коливань (Л. В. Юрченко, В. Б. Юрченко) [11–15].

 • Генерація та когерентна обробка випадкових сигналів; побудова сигнальних процесорів на основі ПЛІС (FPGA) для роботи радарних сенсорів в реальному масштабі часу

У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, О. В. Земляний, П. Л. Виплавін, С. К. Лукін. Розроблені методи хаотизації автоколивальних систем використовувалися для створення генераторів хаотичних коливань радіо і СВЧ діапазонів для шумових радіолокаційних і зв’язних систем. Показана можливість застосування в шумових радарних генераторах сигналів довільної форми (AWG) і FPGA, для генерації складних сигналів. К. О. Лукіним був запропонований новий метод обробки прийнятих сигналів в шумових радарах: - метод східчастих затримок. Суть методу полягає в реалізації стрибкоподібної зміни затримки випромінюваного сигналу в опорному каналі шумового радара і подальшої оцінки крос-кореляційної функції за допомогою аналогового корелятора. Це дозволяє уникнути застосування швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) або ліній затримки в опорному каналі радара і в той же час забезпечити високу розділювальну здатність по дальності і збільшити динамічний діапазон шумового радара. Розвиток методів генерації та обробки шумових сигналів дозволяє розробити і реалізувати концепцію повністю цифрового шумового радара (Software Defined Noise Radar), яка дозволяє розробляти радари з генерацією та обробкою радарних сигналів безпосередньо в FPGA, що дає принципово нові можливості при проектуванні радарів здатних швидко варіювати тип переданих сигналів і зміну їх параметрів (К. О. Лукін, О. В. Земляний, П. Л. Виплавін, С. К. Лукін) [16-20].

Крім того, у відділі розвивалися методи частотно-часового аналізу нестаціонарних випадкових сигналів на базі їх двопараметричних уявлень і алгоритми обробки таких сигналів. За підсумками цих досліджень опубліковано монографію (А. А. Могила, К. О. Лукін). [21].

 • Антени з синтезуванням діаграми спрямованості і реконфігуровані антени на основі МЄМС (мікро-електро-механічна система) перемикачів

У розробці напрямку брали участь К.О. Лукін, В. П. Паламарчук, М. К. Заєц. В рамках цього напрямку досліджувалися різні варіанти запропонованих К. О. Лукіним антен нового типу - антен з синтезуванням діаграми спрямованості. Основний принцип роботи таких антен полягає в реалізації віртуальної (або реальної) антенної решітки за рахунок реального (або віртуального) переміщення випромінюючої або приймаючої фізичної антени з широкою діаграмою спрямованості і подальшого застосування методів РСА (радар з синтезуванням апертури) для синтезування діаграми спрямованості або генерації РСА зображень, в тому числі тривимірних томографічних. Розроблено кілька модифікацій запропонованих антен з синтезуванням діаграми спрямованості: спірально-щілинна скануюча антена; хвилеводно-щілинна антена; мікросмугова скануюча антена. Для шумових радарів запропоновані і нерухомі некомутовані антенні решітки із затримками між її елементами, що перевищують час когерентності використовуваних шумових сигналів, які дозволяють реалізувати крос-кореляційний розподіл сигналів, прийнятих кожним елементом в одноканальному приймачі. Запропоновані антени з синтезуванням діаграми спрямованості зручні для застосування в оглядових РЛС, в сенсорних і томографічних радарах, а також при створенні наземних РСА, призначених для моніторингу структурних змін та реєстрації перед-катастрофічних станів інженерних споруд. Крім того, на їх основі розробляється «відео камера» 4-х міліметрового діапазону для отримання 2-х мірних і 3-х мірних зображень в реальному масштабі часу (К. О. Лукін, В. П. Паламарчук, П. Л. Виплавін, М. К. Заєц, С. К. Лукін, А. О. Шелехов) [22-26].

 • Шумові радарні системи

У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, В. М. Коновалов, А. А. Могила, П. Л. Виплавін, В. П. Паламарчук. Основна мета досліджень цього напрямку полягає у пошуку принципово нових застосувань шумових радарів і запропонованих антен нового типу. Розроблені і протестовані кілька нових шумових радарів і сенсорів міліметрового діапазону. Перш за все, слід відзначити розробку і випробування першого в світі імпульсного шумового РСА 3-см діапазону з когерентною обробкою прийнятих сигналів, який може працювати в двох режимах: режимі кругового огляду та режимі дугового РСА. Цей радар був розроблений і поставлений в DSTA, Singapore.

image002 image004
Антена з синтезуванням діаграми спрямованості (2008г.) Імпульсний шумовий РСА 3-см діапазону, Сінгапур (2008г.)

Розроблено, виготовлено та випробувано перший у світі 8-мм шумовий бістатичний наземний РСА, що використовує запропоновані антени з синтезуванням діаграми спрямованості і призначений для моніторингу структурних змін в таких об'єктах, як великі будівлі, мости, телевежі, дамби, та ін., З метою реєстрації непомітних оку структурних змін і, отже, виявлення їх пред-катастрофічних станів. Запропоновані РСА можуть застосовуватися і для моніторингу транспортних зон: шосе, залізничних вузлів, морських портів, а також злітно-посадочних смуг аеропортів (К. О. Лукін, В. М. Коновалов, А. А. Могила, П. Л. Виплавін, В. П. Паламарчук) [27-30].

image006
Шумовий бістатичний наземний РСА 8-мм діапазону

Розроблено метод заглушення бокових пелюсток крос-кореляційної функції для локаторів ближньої дії з псевдо-шумовими сигналами, призначених для виявлення малорухомих об'єктів за оптично непрозорими середовищами. Для цих же локаторів розроблено метод когерентної компенсації потужних заважаючих відбитків від місцевих нерухомих предметів. Розроблено метод обробки відбитого від нерухомої людини сигналу, що отримав доплерівський зсув за рахунок його фізіологічної активності на інтервалі декількох періодів його дихання (К. О. Лукін, В. М. Коновалов) [31-32].

 • Радарна томографія та радіометрія на основі шумових наземних РСА з поділом каналів у часі

У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, В. П. Паламарчук, С. К. Лукін. Формування томографічних і радіометричних зображень на основі антен з синтезованою діаграмою спрямованості і радарної концепції МІМО (multiple input, multiple output - багатоканальний прийом, багатоканальна передача) було запропоновано К. О. Лукіним і активно розвивалося співробітниками відділу. Розроблено методи формування 2- і 3-мірних когерентних зображень в мм діапазоні хвиль за допомогою МІМО шумового РСА з тимчасовим поділом каналів. Проведено експерименти в лабораторних і польових умовах з отримання 2- і 3-мірних когерентних зображень, які дозволяють генерувати радіоголограми і радіотомограмми, відповідно.

image008
Команда, що розробила наземну шумову MIMO РСА для радарної томографії: стоять - П.Л.Виплавін, К.О.Лукін, В.В.Кудряшов, В.П.Паламарчук; сидить - С.К.Лукін

За допомогою розробленого наземного шумового РСА 8-мм діапазону проведено серію вимірювань на території заповідника Софія Київська з метою вимірювання зміщень в будівлі дзвіниці. Отримано когерентні радіозображенння і диференціальні інтерферограми собору, зафіксовано стабільність його інтер'єру і зовнішньої поверхні дзвіниці, коли температура навколишнього середовища постійна. Виявлено зміщення приблизно 0,1 мм при прогріванні металевих елементів будівлі під час сходу сонця з інструментальною похибкою вимірювання не гірше 0,03 мм.

image010 image012
image014 image016
Отримання радіоголограм дзвіниці та внутрішніх приміщень Собору Софія Київська за допомогою наземного шумового РСА 8-мм діапазону (2008р.)

Досліджено вплив довготривалої стабільності зондувального сигналу на точність диференційно-інтерферометричних вимірювань за допомогою такого РСА. Дослідження дозволило отримати похибку вимірювань зсуву об'єкта не гірше 10 мкм при відношенні сигнал-шум 45 дБ у відсутності атмосферних перешкод. Отриманий результат узгоджується з теоретичним критерієм Крамера-Рао для максимально досяжної точності фазових вимірювань. Запропоновано метод поліпшення якості РСА зображень шляхом компенсації сигналів прийнятих через бокові пелюстки [33- 36].

У 2013 р для демонстрації можливостей наземних шумових РСА, було виконано експерименти з отримання радіозображень об'єктів складної форми. Вимірювання проводились спільно із співробітниками Харківського Університету Повітряних Сил (ХУПС) ім. І. Кожедуба під керівництвом д.т.н. К. С. Васюти.

 image018
Співробітники відділу нелінійної динаміки електронних систем ІРЄ НАНУ ім. О Я. Усикова та Харківського Університету Повітряних Сил (ХУПС) ім. І. Кожедуба на випробуваннях РСА 8-мм діапазону (2013 р.)

У ході вимірювань використовувався наземний шумовий РСА 8-мм діапазону на основі антен з синтезованою діаграмою спрямованості для моностатічної і MIMO-конфігурацій. У польових умовах були отримані РСА і томографічні зображення різних зразків військової техніки [37].

image020 image022
image023 image025
Фотографія (ліворуч) і РСА зображення (праворуч) зразків наземної військової техніки та літака СУ-27 українських ВПС
Ці запропоновані антени з синтезованою діаграмою спрямованості стали основою РСА радіометра, розробленого для формування радіометричних зображень у площині довжина-азимут. Даний напрямок було запропоновано К. О. Лукіним і розвинуто В. В. Кудряшовим, В. П. Паламарчуком, П. Л. Виплавіним і С. К. Лукіним. Отримано алгоритми формування радіометричних РСА зображень з однією і двома антенами з синтезуванням діаграми спрямованості і вперше експериментально отримані радіометричні зображення джерел теплового радіовипромінювання в площині дальність-азимут за допомогою бістатичного РСА радіометра [38-42]. Зокрема, це відкриває можливості розробки пасивних і радіометричних систем, що дозволяють отримувати 2- і 3-мірних зображення, а також вимірювати дальність до об'єктів і оцінювати швидкість їх переміщення в режимі повної скритності їх роботи.
 • Оптичні шумові рефлектометри і вимірники мікро- і нано-відстаней на основі світлодіодних джерел і методів спектральної інтерферометрії.
Даний напрямок було запропоновано К. О. Лукіним як узагальнення принципів шумової радарної технології на вимірювальні системи оптичного діапазону і активно розвинуто Д. М. Тетянко, Ю. А. Шиян, О. В. Земляним у співпраці з проф. Ю. П. Мачехіним, зав. кафедрою ФОЕТ ХНУРЕ. Показана можливість застосування методу спектральної інтерферометрії і широкосмугового оптичного випромінювання ультра яскравих світлодіодів в когерентній оптичній томографії та низько-когерентній томографії. Оптичні прилади на основі спектральної інтерферометрії зручні для вимірювання мікро- і нано-відстаней і формування сіток стандартних частот для оптичних телекомунікаційних систем. Проведені дослідження дозволили також вирішити задачу вимірювання зрушень фази огинаючої модульованих оптичних сигналів. Було розроблено нові детектори потужності оптичного випромінювання на базі трап-детекторів, які дозволили підвищити точність вимірювань потужності оптичного випромінювання і поліпшити характеристики вимірювальних приладів, у тому числі і приладів на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії (К. О. Лукін, Д. М. Тетянко О. В. Земляний) [43-48].
 • Нові методи бездротового радіозв'язку для транспортних засобів
У розробці напрямку брали участь  К. О. Лукін, В. М. Коновалов, В. Є. Щербаков. Запропоновано принципово новий спосіб побудови систем зв'язку між незалежними транспортними засобами на автобанах, на який отримано два патенти США (К. О. Лукін, В. М. Коновалов, Д. Брід) [49-50]. Ключова ідея методу полягає в тому, що в запропонованій системі зв'язку з просторово-кодовим розподілом каналів унікальний код для кожного автомобіля асоціюється не з самим автомобілем, а з його поточним становищем на автобані. Крім того, запропоновано нову концепцію побудови мультиплексної системи ближнього зв'язку між транспортними засобами (DSRC-VVDT-система). В рамках цієї концепції розроблено математичну модель системи, що враховує вимоги стандартів США і Європи (К. О. Лукін, В. Є. Щербаков) [51-53].
 • Нові методи в квантовій теорії
К. О. Лукін запропонував новий метод опису руху квантово-механічних (КМ) часток у потенційних ямах. Метод заснований на представленні хвильової функції, яка описує стан КМ-частинки у вигляді суперпозиції послідовних відображень хвильового пакету, що розпливається, від стінок ями, яке дозволяє враховувати його самоінтерференцію за кінцеве число актів перевідбиттів. Метод узгоджується з традиційним квантовомеханічним підходом розв’язку подібних задач, заснованим на представленні розв’язку у вигляді розкладання по власним станам частинки в потенційній ямі. Запропоновано узагальнення методу на випадок нелінійних граничних умов. Спільно з науковцями ННЦ ХФТІ розглянута модель складеного більярду, що містить два кільцевих більярда - хаотичний та регулярний, з'єднаних вузьким хвилеводом, яка придатна для вивчення фундаментальних властивостей як квантового, так і хвильового хаосу. К. О. Лукін спільно з В. Д. Русовим (Одеський політехнічний університет) розробив теорію руху КМ-частинки в дисипативно-флуктуаційному полі при наявності квантового потенціалу (вперше введеного Д. Бомом). Показано, що рівняння Шредінгера описує рух тих частинок, для яких відбувається точна компенсація збурення їх руху силою квантового потенціалу, що, зокрема, і пояснює гамильтоновість сучасної квантової механіки. Для опису руху тих частинок, для яких така компенсація відсутня, слід використовувати більш складне рівняння, що містить стохастичну компоненту. У цьому випадку, отримане рівняння якісно збігається з відомим рівнянням теорії GWR (Ghirardi, Weber, Rimini), яке дозволяє здійснити квантово-механічний опис об'єктів мікро- і макро світу (К.О.Лукін) [54-57].
 • Дослідження в області вакуумної електроніки НВЧ
Даний напрямок розвивався зусиллями К. О. Лукіна у співпраці з відділом  № 11 ІРЕ НАНУ та Національного Університету Сеула. Було запропоновано вакуумні мікрохвильові інтегральні схеми (ВМІС) для застосування у вхідних блоках приймачів зв'язкових і радарних систем літальних апаратів. Застосування ВМІС дозволить поліпшити стійкість приймачів до впливу іонізуючої радіації та потужного електромагнітного випромінювання. Також була розвинена теорія багатомодових і багаточастотних автоколивань в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ) з відкритим резонатором (ВР) та досліджені стаціонарні та перехідні режими автоколивань в таких ГДВ. Отримані розв'язки, що описують стійкий режим двомодової двочастотної генерації при взаємодії електронного потоку з основною і вищої модами ВР ГДВ. Аналогічні дослідження було проведено і для клінотрона, де також виявлені режими автомодуляції, і вказано шляхи підвищення ефективності приладів цього типу [58-63]. Необхідно відзначити, що всі досягнення відділу нелінійної динаміки електронних систем за останній час були б неможливі без теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних у попередні роки. Ряд результатів також було отримано фахівцями відділу №17 ІРЕ НАНУ спільно з іншими організаціями в межах міжнародного співробітництва. Розробки велися за такими напрямками (1989-2005 рр.)
 • Вивчення нелінійних явищ в електронних і радіофізичних системах
Створено теорію автоколивань в резонансних автогенераторах з тривалою взаємодією електронів з синхронним полем, зокрема, в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ), яка стала основою інтерактивної системи комп'ютерного моделювання та розрахунку цих приладів. Ці результати розширили знання про властивості індукованого дифракційного та черенковського випромінювань і дозволили запатентувати новий спосіб посилення електромагнітних хвиль (К. О. Лукін). Розвиток теорії автодинного ефекту в ГДВ (К. О. Лукін, А. Б. Лебедєв) та виявлення параметричної нестійкості ансамблю електронів дозволили запропонувати конструкцію електронно-вакуумного генератора на основі цієї нестійкості (К. О. Лукін) [64-70]. Була побудована нелінійна стаціонарна теорія відбивних ГДВ з М-кратною взаємодією електронного потоку з гаусовим полем відкритого резонатора (ВР) і досліджено механізм багаторазового енергообміну електронного потоку з полем ВР. Також було побудовано лінійну аналітичну теорію відбивних ГДВ з М-кратною взаємодією електронного потоку з гаусовим розподілом електричного поля (ВГДВ-М). Отримано аналітичні співвідношення для інкремента наростання амплітуди коливань, електронного зсуву частоти і пускового струму ВГДВ-М. Побудована теорія справедлива при будь-яких значеннях М, що особливо важливо при дослідження сценарію переходу від гармонійних коливань до динамічного хаосу. (П. П. Максимов) [71,72].
 • Дослідження хаотичної динаміки електромагнітного поля та електронів в системах з нелінійно відбиваючими поверхнями і бар'єрами
Запропоновано формулювання і метод розв'язку початково-крайових задач електродинаміки нового типу, коли модовий підхід опису поля у ВР стає непридатним (К. О. Лукін), і виникає необхідність врахування часу запізнювання в каналі зворотного зв'язку. Вперше було використано нелінійні граничні умови для компонент електромагнітного поля (В. П. Шестопалов, К. О. Лукін, А. М. Шарковський) і цей підхід було узагальнено для задач електроніки і застосовано на дослідження характеристик запропонованого напівпровідникового фотоелектронного помножувача (К. О. Лукін, H.A.Cerdeira, A. A. Colavita). Було запропоновано новий метод чисельного розв'язку початково-крайових задач для рівнянь дифузійно-дрейфовой моделі в pn-i-pn-структурах з різкою межею між шарами, що допускає точний облік граничних умов для полів і потенціалів (К. О. Лукін, П. П. Максимов) [73-80].
 • Дослідження динамічного хаосу в двовимірних закритих резонаторах
з масивом нелінійних елементів на границі, що віддзеркалює, а також сильно-нелінійної автогенерації в ланцюжках діодів Ганна з можливим підсумовуванням потужності для створення компактних генераторів терагерцового діапазону (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [81,82].
 • Вивчення розповсюдження електромагнітних сигналів в непровідному середовищі
Запропоновано новий підхід до опису поширення нестаціонарних електромагнітних сигналів в нейтральному середовищі з дипольними струмами (сильно розріджений газ, утворений атомарним воднем). Було досліджено основні ефекти, пов'язані з поширенням фронту електромагнітного імпульсу, а також радіосигналів кінцевої тривалості на відстанях порядку розмірів Всесвіту і запропоновано використовувати отримані розрахунки для оцінки відстаней до пульсарів (К. О. Лукін, H. F. Harmuth) [83]. При цьому наявність загасання електронів атома, пов'язане з реакцією випромінювання, призводить до збільшення періоду осциляцій в такому середовищі та, відповідно, до додаткового вкладу в червоне зміщення.
 • Розробка методів спектральної, кореляційної і фрактальної обробки хаотичних сигналів, у тому числі нестаціонарних
Було запропоновано і обгрунтовано нову двопараметричну модель випадкових нестаціонарних сигналів з кінцевою енергією, яка допускає їх представлення у вигляді інтегро-суматорного розкладання по системі функцій, яка є ортонормованим базисом гильбертова простору реалізацій випадкового сигналу над гільбертовим простором їх локальних вибірок (А. А. Могила). На основі отриманих результатів розвинені нові підходи до вирішення завдання аналізу відображених радіолокаційних сигналів, отримано новий алгоритм моделювання нестаціонарних радіолокаційних сигналів із заданими імовірнісними характеристиками, заснований на встановлені взаємозв'язку між кореляційними функціями одно- і двопараметричних уявлень (А. А. Могила, К. О. Лукін) [84-86]. Також було обґрунтовано алгоритм експериментальної оцінки функції невизначеності вузькосмугового, ергодичного, стаціонарного шумового сигналу з використанням імітатора рівномірної та прямолінійної точкової цілі, що рухається. Розроблено вимірювальний стенд і методику вимірювань. З їх допомогою проведено оцінку роздільної здатності та точності вимірювання дальності і радіальної швидкості при використанні сигналів розглянутого типу в якості зондувальних (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. А. Александров, Т. К. Лукіна).
 • Дослідження хаотичних автоколивань в генераторах на базі ЛОВ та розробка автогенераторів хаотичних коливань. Автодинний ефект
Було знайдено розв’язок, який забезпечив зменшення стартових струмів і достатню широкосмуговість коливальної системи в лампах зворотної хвилі типу “О” (ЛЗХО), що дозволило отримати рекордні значення смуги частот, що генеруються і потужності безперервної генерації шумових сигналів, що характеризуються суцільним спектром частот і швидким зменшенням кореляцій. На основі цих слаборезонансних ЛЗХО було вперше створено автогенератор хаотичних коливань і нелінійний підсилювач з кільцевим затриманим зворотним зв'язком. У ході досліджень автоколивальних режимів слаборезонансної ЛЗХО було виявлено автодинний ефект, який дозволив вимірювати не тільки відстань до відбивача, але і його швидкість. (К. О. Лукін, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик, О. В. Земляний) [87-89].
 • Широкосмугові кореляційні приймачі шумових сигналів
Було розроблено кілька широкосмугових цифро-аналогових кореляційних приймачів релейного типу з програмованою (перестроюваною) лінією затримки (ПЛЗ): на основі універсальних синхронних 8-розрядних регістрів, на основі оперативної пам'яті ЕОМ, цифро-аналогова ПЛЗ на основі мультиплексорів і «ноніусна» лінія затримки . У цих приймачах не застосовувалося дорогі АЦП, а в якості елементів ПЛЗ використовувалися мікросхеми швидкодіючої цифрової пам'яті з довільним або послідовним доступом. Було реалізовано ідею побудови ПЛЗ на несучій частоті зондувальних сигналу в 8-мм діапазоні довжин хвиль на відрізках хвилеводного тракту з перемиканням її довжини за допомогою швидкодіючих комутаторів мм діапазону і на основі цього побудовано корелятор послідовної дії. Використовуючи різні типи цифрових інтегральних мікросхем, можна було проектувати різні ПЛЗ з характеристиками, які здатні задовольнити вимогам, що пред'являються до сучасних кореляційних приймачів різного призначення. Зокрема, вони використовувалися при розробці перших шумових радарів (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров) [90,91].
 • Радіолокаційні системи на основі хаотичних сигналів
На 2003 р. у відділі №17 було розроблено ряд дослідницьких зразків радіолокаційних систем на основі застосування шумових зондувальних сигналів та їх когерентного прийому за допомогою методів кореляційної і спектральної обробки. Вони призначені для вирішення таких завдань, як запобігання зіткнень автомобільного транспорту, кругового або секторного огляду простору, дистанційного моніторингу природного середовища і великих інженерних споруд та ін. Перший дослідний зразок шумового радара було створено у 8-мм діапазоні довжин хвиль і він пройшов успішні випробування [92-98]. Це дозволило розробити шумовий радіолокатор безперервної дії 4-мм діапазону хвиль для систем запобігання зіткнень автомобільного транспорту (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик) [90,91,93].
 • Когерентно-імпульсний шумовий радар кругового огляду і шумові РСА
На 2005р. було розроблено перший когерентно-імпульсний шумовий радіолокатор кругового огляду 3-см діапазону довжин хвиль, призначений для виявлення, спостереження і вимірювання дальності, швидкості та азимуту об'єктів, що знаходяться в зоні огляду. Важлива особливість цього радара полягає в тому, що в ньому частково реалізований один з варіантів сучасної концепції радар-програми, яка полягає у заміні якомога більшого числа аналогових вузлів радара його комп'ютерними аналогами, які дозволяють формувати зондувальний сигнал, обробляти відбиті сигнали в комп'ютері і відображати результати на екрані монітора. З метою відпрацювання методів і апаратури шумових радарів з синтезуванням апертури (РСА), на основі радара 3-см діапазону довжин хвиль створено шумовий РСА, в якому фазовий центр приймально-передавальної антени рухається по дугоподібній траєкторії, що представляє особливий інтерес при розробці шумового РСА в зв'язку з простотою реалізації подібного руху (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик).
 • Диференціальна РСА інтерферометрія і шумові радари
Перший РСА з безперервним шумовим сигналом було розроблено у відділі № 17 для проведення спільних досліджень в Інституті космічних досліджень Європейської комісії (JRC EC-Ispra) м. Іспра, Італія в 1998р. [99]. Отримані результати експериментально підтвердили застосовність шумових сигналів для отримання когерентних зображень. Розроблений передавач мав ряд якостей, які дозволили використовувати шумовий РСА в диференціальній інтерферометрії. У відділі № 17 було розроблено шумовий інтерферометричний РСА 8-мм діапазону для дистанційного моніторингу стану саркофага Чорнобильської АЕС та інших інженерних споруд. У розробленій РСА використовувався когерентний приймально-передавальний тракт і рух фазового центру приймально-передавальної антени уздовж траєкторії, що стабільно повторюється. Для забезпечення швидкого переміщення фазового центру випромінювача наземної РСА булло запропоновано і розроблено антени нового типу - скануючі антени з синтезуванням апертури (К. О. Лукін) [100-102].
 • Скануючі антени з синтезуванням діаграми спрямованості
Дослідження в даному напрямку було розпочато у відділі № 17 в 1999 р. в співдружності з відділом № 21 (група В. М. Скресанова) у зв'язку з розробкою радарів які дивляться вперед. Основна ідея цього підходу запропонована К. О. Лукіним і полягає в поєднанні застосування концепції синтезування апертури з реалізацією переміщення елементарної приймально-передавальної антени вздовж нерухомої реальної апертури. Спірально-щілинна антена синтезованої апертури (СЩАСА), що запропонована в [99] та розроблена в [103] являє собою одне з можливих технічних рішень, що реалізують цей принцип. Інший варіант реалізації нового принципу запропоновано в так званому хвилеводно-стрічковому сканері (Tape Scanner). У порівнянні зі спіральним сканером, дана антена має більшу широкосмуговість і не вимагає застосування обертового зчленування для прийому та(чи) випромінювання НВЧ поля. Надалі нами було запропоновано і 2D Tape Scanner, що дозволяє дещо розширити сектор огляду в азимутальній площині і забезпечити дискретне сканування проміння в кутомісцевій площині [104]. Одним з перспективних застосувань таких антен можуть бути радари огляду льотного поля сучасних аеропортів.
 • Спектральна інтерферометрія стаціонарних випадкових сигналів
На 2000 р у відділі №17 було проведено дослідження з узагальнення такого фундаментального поняття як когерентність на випадок інтерференції стаціонарних випадкових процесів в спектральної області (спектральної інтерферометрії [64,89]), а також нестаціонарних випадкових сигналів з обмеженою енергією в просторі компонент їх двопараметричних уявлень. Нами було запропоновано модифікацію методу подвійної спектральної обробки [96-98], яка заснована на вимірюванні частотних координат інтерференційних максимумів модуляції і дозволяє проводити абсолютні вимірювання відстаней з прецизійної точністю. Було розроблено вимірювач відстаней, що використовує шумові сигнали та метод спектральної інтерферометрії в 3-см діапазоні (К. О. Лукін, В.О.Ракитянський, В.В.Кулик, А.А.Могила) [96-98].
 • Розробка електронно-оптичних систем (ЕОС) з поздовжньою компресією та їх застосувань
Було розроблено теорію електронно-оптичних систем з поздовжньою компресією і виготовлено цілий ряд трьохелектродних гармат з вихідною потужністю від одиниць міліват до сотень кіловат в безперервному режимі роботи. Ці гармати дозволяли ефективно і незалежно управляти енергією і щільністю електронного потоку з дуже малими витратами потужності на управління (М. С. Зінченко, В. І. Афанас’єв). Було продовжено дослідження в області високопервеансной електронної оптики та її застосувань (В. І. Афанас’єв, К. О. Лукін).
 • Синтез ЕОС, коректний розв’язок задачі синтезу щільних електронних пучків
Задача синтезу ЕОС розглядалася в загальному вигляді і точній постановці, без будь-яких наближень та обмежень на способи фокусування пучка. Чисельними методами було розв’язано крайову задачу Діріхле-Неймана замість математично некоректної задачі Коші для рівняння Пуассона. Було показано можливість синтезу, в певних межах, щільних ламінарних електронних (іонних) пучків з довільно заданою просторовою структурою при використанні сильних магнітних полів спеціальних конфігурацій (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [105,106].
 • Узагальнення теорії динаміки квантових частинок
Було знайдено нову форму рівнянь напівквантової динаміки, яка дозволяє застосувати цю теорію до вивчення руху електронів у квантових (мезоскопічних) надгратках з можливим переходом до динамічного хаосу в ВЧ електромагнітному полі (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [107,108].
 • Вимірювання анізотропії та поляризації реліктового випромінювання
Проведено дослідження в рамках Європейського космічного проекту «PLANCK» з розробки супутника-радіотелескопу далекого космічного простору, призначеного для детального вимірювання анізотропії та поляризації реліктового космічного випромінювання (в мм і суб-мм діапазонах електромагнітних хвиль). Запропоновано метод надшвидкого розрахунку електромагнітних променів у великих багатодзеркальних антенах в реалізації методу фізичної оптики на кожному дзеркалі, що особливо важливо для багатопроменевих широкосмугових систем зі значним рівнем аберацій і використанням багатомодових гофрованих рупорних антен (В. Б. Юрченко) [109-112].
 • Розвиток методів отримання надкоротких оптичних і високочастотних електромагнітних імпульсів за допомогою техніки «лінзи часу»
Запропоновано спосіб зменшення спотворень при стисненні надкоротких оптичних імпульсів у системах типу «лінзи часу» за рахунок більш точного узгодження (на рівні членів третього порядку малості) ефектів частотної дисперсії та фазової модуляції (В. Б. Юрченко) [113].
 • Розвиток і застосування точного методу аналітичної регуляризації
Запропоновано застосування методу аналітичної регуляризації до розрахунків розсіювання хвиль секціями циліндричних екранів з анізотропних композитних матеріалів (багатошарових вуглеволоконних пластмас) [114], діелектричними оболонками з секціями металевих елементів [115], а також вирішення подібних завдань з великим числом елементів в прийнятному наближенні прямими методами ( В. Б. Юрченко) [116].
 • Розробка теорії температурно-електричної нестійкості в металах при гелієвих температурах
Вивчено виникнення багатозначних вольтамперних характеристик, нестійкості струму та явищ гістерезису в ефектах перемикання при температурно-електричній нестабільності в металах в геометрії диска Корбіно (В. Б. Юрченко) [117].
 • Дослідження нелінійних електронних процесів у напівпровідниках
Проведено теоретичний аналіз ефекту нелінійної надемісії з напівпровідників в сильних високочастотних електромагнітних полях [118]. Розроблено метод підвищення ККД тонкошарових термоелементів з енергетично нерівноважними електронами та ін. (В. Б. Юрченко) [119-122]. Ці результати увійшли в річні та заключні звіти за держбюджетними НДР відомчої тематики:
 1. «Хаотичні та псевдовипадкові сигнали мікрохвильового і мм діапазонів,  засоби іх вимірювання і прийому для застосування у шумових радарах і системах формування радіо зображень». НДР «Крок» м.Харків, 2012-2016рр., К.О.Лукін та ін.
 2. «Методи генерації, випромінювання і прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації та зв’язку».. Звіт за НДР «Версія», м.Харків, 2011, К.О.Лукін та ін.
 3. «Методи генерації, випромінювання й обробки хаотичних сигналів та їх застосування в системах ближньої радіолокації і зв'язку». Звіт за НДР «Варіант", м.Харків, 2006, К.О.Лукін та ін.
 4. «Методи і засоби дослідження процесів взаємодії електромагнітних хвиль і полів з різними матеріальними об'єктами природного та штучного походження і вивчення їх макроскопічних і мікроскопічних властивостей». Звіт за НДР «Напрямок», м.Харків, 2006, А.І.Фісун, Л.В.Юрченко, О.В.Земляний та ін.
 5. «Електродинаміка відкритих структур, розробка джерел і радіосистем, в тому числі шумових, міліметрового і субміліметрового діапазонів». Звіт за НДР «Старт», м.Харків, 2003, К.О.Лукін та ін.
 6. «Динамічний хаос в радіофізичних та електронних системах з нелінійним перетворенням хвиль на границях та його використання Звіт за НДР «Контакт», м.Харків, 2000, К.О.Лукін та ін.
 7. «Розробка нових методів хаотизації нелінійних електронних систем з метою вивчення можливості побудови широкосмугових генераторів стохастичних коливань та їх застосування в радіотехнічних системах». Звіт за НДР «Триплет», м.Харків, 1995, К.О.Лукін та ін.
 8. «Теоретичні та експериментальні дослідження нелінійної динаміки електронних і електроннооптичних систем з метою створення ефективних електронних гармат і джерел електромагнітних коливань». Звіт за НДР «Квадро», м.Харків, 1992, К.О.Лукін та ін.
 9. «Просторово-часовий хаос в розподілених радіофізичних та електронних системах». Звіт за НДР «Хаос- M», м.Харків, 1992, К.О.Лукін та ін.

Наукові результати

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2005 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання і оброблення хаотичних сигналів та їх застосування в системах ближньої радіолокації и зв’язку»

шифр «Варіант»

 1. Розроблено експериментальний макет генератора хаотичних коливань нової конструкції, що має центральну частоту біля 9,4 ГГц, ширину спектру 50 МГц та вихідну потужність 40 мВт. Цей генератор найбільш придатний до використання у автодинної пристроях. Методами числового моделювання досліджена нелінійна динамічна система з затриманим зворотним зв’язком кільцевого типу. Показано, що зростання фрактальної розмірності атрактора систем спостерігається при збільшенні співвідношення між часом затримки та величиною параметра інерційності. При цьому збільшується кількість додатних показників Ляпунова. Дана властивість досліджуваної системи може бути використана для створення генераторів гіперхаосу при відповідному підборі характерних часових параметрів. Подальша робота проводиться в трьох напрямках: вивчення можливості використання транзисторів замість діодів, розробка мікросмугових вихідних коригуючих пристроїв та розробка засобів діагностики сигналів генераторів хаотичних коливань. (О.В.Земляний, К.О.Лукін, В.В.Кулик)
 2. Розроблено методику оцінки точності виміру координат і радіальних зсувів об’єкта, проведених за допомогою РСА, засновану на експериментальних вимірах функції невизначенності (ФН). Проведено експерименти по оцінці точності виміру радіальних зсувів об’єктів за допомогою диференційно-інтерферометричної РСА 3 см діапазону довжин радіохвиль, фазовий центр приймально-передавальної антени якої рухається по дугоподібній траєкторії. Отримано аналітичні співвідношення для оцінки впливу перекручувань траєкторії випромінювача на точність інтерферометричних вимірів. Проведено оцінку фазових помилок шляхом чисельного моделювання РСА й аналізу отриманих зображень. Розроблено автоматизований стенд для виміру і реєстрації амплітудних і фазових діаграм спрямованості антени (ДС) РСА у 8мм діапазоні довжини хвиль. (А.А.Могила, П.Л.Виплавін, Д.Ю.Супрун)
 3. Розроблено „метод компарування синтезованих діаграм спрямованості” для генерації РСА зображень та досліджено його потенційні можливості. Метод компарування синтезованих діаграм спрямованості випробуваний експериментально з використанням обробки сигналів, записаних апаратурою шумового РСА 3-см діапазону (В.М.Скресанов, В.В.Гламаздін, К. О.Лукін).
 4. Проведено експерименти з використанням макету „комбінованого” радару кругового огляду та синтезування апертури ближньої дії Х-діапазону, що використовує хаотичні зондувальні сигнали. Було проведено експеримент: „реєстрація зсуву кутового відбивача методом In-SAR». Отримано, що середньоквадратична абсолютна похибка реєстрації радіальних зсувів крапкових об'єктів не перевищує 0,1 мм при відношенні сигнал/завада 12 дБ. (А.А.Могила, П.Л.Виплавін, К.О.Лукін)
 5. Розв’язано задачу про стійкість лавинних pn-і-pn структур з позитивним зворотнім зв'язком у режимі чекання. Визначені порогові значення струму лавинних pn-i-pn структур на основі германію, кремнію і арсеніду галію. З використанням чисельного методу розрахунку лавинних p-n переходів в режимі автогенерації досліджено ефект автомодуляції щільності лавинного струму в зворотнозміщених p-n переходах з інжекцією струму електронів постійної щільності. Визначені умови, при яких модулюється щільність струму і виявлений механізм модуляції. Показано, що частота модуляції зростає із зростанням концентрації домішкових атомів і може перевищувати 300 ГГц. (К.О.Лукін, П.П.Максимов).
 6. Проведено дослідження динамічного хаосу в двовимірних закритих резонаторах з масивом нелінійних елементів на границі, що відбиває. Поява хаосу супроводжувалась багаточастотною генерацією. Хаос збільшується і спектр потужності розширюється, коли підвищується значення константи взаємодії поля з масивом. Для аналізу властивостей хаосу використовувалися перерізи Пуанкаре та вейвлет-аналіз. Також було проведено узагальнення теорії динаміки квантових частинок та було знайдено нове уявлення рівнянь напівквантової динаміки, яке дозволяє застосувати цю теорію до вивчення руху електронів у квантових (мезоскопічних) надгратках з можливим переходом до динамічного хаосу в ВЧ електромагнітному полі (Л. В. Юрченко).
 7. Запропоновано новий підхід до побудови мультиплексної системи рухомого зв'язку між незалежними транспортними засобами на автобанах, заснований на частотно-кодовому поділі каналів і використанні широкосмугових псевдовипадкових кодових сигналів, що мають відносно низьку спектральну щільність потужності випромінювання і дуже малі бічні пелюстки їх авто- і взаємно-кореляційних функцій (К.О.Лукін, В.Є.Щербаков).
 8. Запропоновано досить простий спосіб розширення вдвічі смуги робочих частот широкосмугових цифрових ліній затримок кореляційних приймачів при обмеженій швидкодії сучасної елементної бази для створення сучасних локаторів з дуже високим розділом по дальності, що становить від десятків до одиниць сантиметрів (В.М.Коновалов).

Пошукові дослідження:

Отримано результати дослідження нового класу антен, що сканують, для наземних РСА: узагальнено і частково опубліковано результати досліджень 2D сканера, призначеного для формування 3D радіо зображень. Проведено розробку (розрахунок характеристик, макетування, конструювання, виготовлення й проведення іспитів) експериментального зразка 2-х діапазонного сканеру, призначеного для роботи в складі диференційно інтерферометричної РСА. (Автори: К.О. Лукін; В.М. Скресанов, В.В. Гламаздін, М.П. Натаров, Д.Г. Селезньов)

Розроблено математичну модель, яка призначена для вирішення функціональної задачі РЛС щодо забезпечення скритності (потайливості) випромінювання наземної оглядової широкосмугової імпульсної шумової РЛС від засобів оперативної радіотехнічної розвідки, що включає комплексний варіант побудови й функціонування шумової РЛС зі скритним випромінюванням у різних умовах радіолокаційного спостереження й ведення радіотехнічної розвідки.

Сформульовано основи стратегії скритного функціонування шумової РЛС, яка характеризується рядом показників скритності ансамблю її випромінювань, склад яких залежить від класу і важливості цілей, що спостерігаються, реалізованого етапу стратегії й забезпечення необхідного рівня (енергетичного, структурного, експлуатаційного) скритності випромінювання. (Автори К.О.Лукін і В.М. Канцедал)

Згідно з Державною програмою  фундаментальних та прикладних досліджень з проблеми використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій в сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки

Виконувались дослідження та розробки за господарським договором:

«Мікрохвильовий метод та апаратура прецизійного моніторингу основного обладнання та трубопроводів АЕС (Використання методу РСА-інтерферометрії та шумових радіолокаторів)», шифр „Саркофаг”.

Проведено всебічний аналіз напрямків розробок пристроїв спостереження та контролю стану інженерних конструкцій великих розмірів, тенденцій їх розвитку з урахуванням особливостей об'єкта „Укриття” Чорнобильської АЕС. вивчено шляхи розробок лазерних, комп'ютерних та голографічних систем у цьому напрямку, визначена техніка досліджень. Показано, що найбільш перспективним напрямком у вирішенні поставленої задачі є застосування шумової радіолокаційної технології сумісно з методом диференційної інтерферометрії та розробка на цій основі шумової ДІ РСА. Отримано алгоритм комп’ютерного моделювання послідовності шумових імпульсів, відбитих об'єктом складної форми. Виконано комп'ютерне моделювання для шумового РСА. (К.О. Лукін та ін.).

Проект Українського Науково-технологічного центру (УНТЦ )

№ 1954 “Мікрохвильовий метод та апаратура для прецизійного моніторингу Саркофага Чорнобильської АЕС”.

Розроблено концепцію побудови системи синхронізації дводіапазонного шумового РСА неперервної дії, алгоритми та програмне забезпечення для управління ШР РСА, проведено комп'ютерне моделювання робочих режимів ШР РСА. визначено основні характеристики системи синхронізації. Розроблено структурну схему системи управління РСА та його окремих вузлів: блоку управління передавачами, приймачами та антенною системою. сконструйовано, виготовлено, налаштовано та випробувано двоканальний комплект апаратури ШР РСА до якого входять антенна система, передавач, когерентний конвертор та блок збирання й обробки даних.(К.О. Лукін та ін.)

 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2006 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання і оброблення хаотичних сигналів та їх застосування в системах ближньої радіолокації и зв’язку»

шифр „Варіант”

 
 1. Проведено дослідження хаотичних режимів в нелінійних системах з кільцевим зв'язком, що запізнюється; вивчені нові режими хаотичних коливань і запропоновані нові конструкції генераторів в мікросмуговому виконанні. Для згладжування спектру використовується спеціальна мікросмугова лінія затримки. Встановлено також, що щільність ймовірності амплітуд вихідного сигналу істотно залежить від ступеня асиметрії відображення, що пояснюється залежністю коефіцієнта передачі каскадів у складі нелінійного елементу від частоти. Одержані результати показують перспективність використання генераторів хаосу в радіолокації, шумових вимірювальних системах, радіозв'язку і навігації. (К.О. Лукін, В.В. Кулик, О.В. Земляний).
 2. Розроблено методику випробовування радарів з синтезованою апертурою. Розроблено, виготовлено та випробувано комплект вимірювальних 3-х гранних відбивачів і доплерівського імітатору, а також удосконалено стенд для автоматизованого виміру та реєстрації амплітудних і фазових діаграм спрямованості антен РСА у відповідності до вимог методики випробування шумових радарів мікрохвильового та мм діапазонів. (А.А. Могила, В.М. Скресанов)
 3. Розвинуто метод нелінійного оброблення даних РСА «компарування синтезованих діаграм спрямованості» з метою формування вузького променю з малим рівнем бокового випромінювання у антенах з синтезованою апертурою, що сканують, та досліджено основні характеристики променю. Використання методу підвищує розрізнювальну спроможність, знижує рівень бокових пелюстків та розширює динамічний діапазон виявлення цілей, але потребує підвищення енергії сигналу та часу на оброблення даних РСА. (К.О. Лукін, А.А. Могила, В.М. Скресанов, В.В. Гламаздін)
 4. На базі шумової радарної технології, антен з синтезованою апертурою і методу диференціальної інтерферометрії вперше побудована шумова система радіолокації для швидкого, точного і всепогодного моніторингу поверхонь великих розмірів. Результати натурних випробувань показали високу стабільність і повторюваність вимірювань. Точність вимірювання радіальних зміщень 0,1  мм, дальності 0,1 м і азимута 0,015 м на відстані 50  м при відношенні сигнал/шум більше 10  дБ. (К.О. Лукін, А.А. Могила, В.П. Паламарчук)
 5. Розв'язана задача про стійкість лавинних pn-і-pn структур з позитивним зворотним зв'язком у режимі чекання. Вирішені рівняння дифузійно-дрейфової моделі, що описують фізичні процеси в збідненій області лавинного p-n переходу, границі якої залежать від часу. Визначено умови, при яких у p-n переходах з інжекцією постійного струму відбувається автомодуляція лавинного струму і знайдено механізм їхнього виникнення. (К.О. Лукін, П.П. Максимов).
 6. Чисельне моделювання процесу збудження електромагнітного поля в одновимірному резонаторі, що має шар активних елементів і тонке діелектричне дзеркало на границі, що відбиває,показало можливість генерації в системі ультракоротких імпульсів.Наведено параметри системи, що дозволяє отримати досконалий ланцюжок імпульсів, які згодом можуть бути використані як джерело сигналу для широкосмугових радарів (Л.В.Юрченко).
 7. Запропонована нова концепція побудови системи рухомого зв'язку, що самоорганізується, для передачі інформації між рухомими автомобілями в масштабі реального часу. Вона базується на частотно-кодовому розділенні каналів і використовує генерацію та оновлення кодів за допомогою багатовимірних дискретних відображень. Ключова ідея, що дозволяє використовувати уніфіковані приймачі-передавачі на всіх автомобілях, полягає в тому, щоб у використовуваній зв'язній системі з кодовим розділенням каналів унікальний код для кожного автомобіля асоціювати не з самим автомобілем, а з його поточним положенням на автобані. (К.О. Лукін, В.Є. Щербаков, В.М.Коновалов)
Згідно з Державною програмою  фундаментальних та прикладних досліджень з проблеми використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій в сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки

Виконувались дослідження та розробки за господарським договором:

«Мікрохвильовий метод та апаратура прецизійного моніторингу основного обладнання та трубопроводів АЕС (Використання методу РСА-інтерферометрії та шумових радіолокаторів)», Шифр «Саркофаг».

Обґрунтовано основні параметри шумового РСА для прецизійного моніторингу основного обладнання та трубопроводів АЕС, побудована його структурна схема, розраховані технічні характеристики основних вузлів, розроблені й обґрунтовані схеми цих вузлів та узгоджено їх параметри. Проведено модернізацію та тестування наземного шумового РСА 8 мм діапазону, розроблено методику експериментального випробування РСА, методику вимірювань та виділення корисної інформації на фоні завад. Експериментально показано можливість виявлення та оцінки величини радіального зміщення локалізованих ділянок поверхні на фоні відбивачів з великою ефективною площею розсіяння. (К.О. Лукін, А.А.Могила, В.П.Паламарчук та інші)

Проект Українського Науково-технологічного центру (УНТЦ )

№ 1954 «Мікрохвильовий метод та апаратура для прецизійного моніторингу Саркофага Чорнобильської АЕС».

Виготовлено наземний радіолокатор на основі шумової радіолокаційної технології та антен нового виду - антен з синтезованою апертурою у 8 мм діапазоні радіохвиль. Сумісно з використанням методу диференційної інтерферометрії це дозволило побудувати ефективний інструмент для швидкого, точного та всепогодного моніторингу саркофага Чорнобильської атомної електростанції та для моніторингу інших подібних споруд. (К.О. Лукін та інші).

 

№ 3377 «Нова лазерна система для абсолютного вимірювання відстаней»

Розроблено функціональну та принципову блок-схему лазерного вимірювача абсолютної відстані та обґрунтовано його основні технічні характеристики. Було запропоновано узагальнену та розглянуті одно- та двоканальні схеми. Двоканальна схема включає канал відбитого та канал опорного сигналу. А у лазерному приймачі на вхід змішувача, який виконано на іншому лавинному фотодіоді, потрапляє лише відбитий ціллю оптичний шумовий сигнал. Показано, що одно-канальний вимірювач, порівняно з двоканальним, має нижчу чутливість, менший динамічний діапазон та значно вищий рівень завад. (К.О. Лукін та інші).

 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2007 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання й прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації і зв’язку»

шифр «Версія»

 1. Проведене моделювання роботи генератора хаотичних коливань зі згладжуванням спектру вихідного сигналу генератора з кільцевим зворотним зв’язком, в якому використовується дисперсійні лінії передачі та управління фазою сигналу зворотного зв’язку. Проведені оцінки параметрів кола зворотного зв’язку на базі мікросмугової технології. Проводились експериментальні дослідження окремих вузлів генератора. (К.О.Лукін, В.В.Кулик, О.В.Земляний)
 2. Синтезовано оптимальний приймач нестаціонарних некогерентних шумових сигналів на основі двопараметричного перетворення випадкових процесів. (А.А.Могила)
 3. Запропоновано імпульсний фотопомножувач нового класу, дія якого заснована на лавинно-каскадному множенні первинного фотоструму. Виконано чисельне моделювання лавинно-каскадних фотопомножувачів (ЛКФП) на основі напівпровідникових pn-i-pn структур з лавинними p-n переходами і проведений розрахунок основних характеристик - коефіцієнта посилення, швидкодії та шуму лавинного множення. Показано, що динамічний діапазон посилення ЛКФУ досягає 80 дБ. У режимі лавинного пробою коефіцієнт посилення обмежений зарядом рухливих носіїв. Швидкодія ЛКФП складає декілька десятків наносекунд і визначається числом актів множення К і часом дрейфу носіїв в pn-i-pn структурі. ЛКФП є мало шумливим приладом – його потужність, еквівалентна шуму (NEP), істотно менше за NEP ЛФД. (К.О.Лукін, П.П. Максимов).
 4. Удосконалено методи генерації РСА-зображень та методи диференційної інтерферометрії.(А.А. Могила, К.О.Лукін та інші).
 5. Проведено аналіз завадостійкості широкосмугових каналів дальності РСА відповідно з запропонованим локальним векторним статистичним критерієм завадостійкості в умовах впливу потужних активних непереривних та імпульсних завад різних видів. Аналіз проводився на основі комп’ютерного моделювання та експериментальних даних. Проведено порівняння завадостійкості корелятора, який узгоджено з послідовністю шумових або ЛЧМ імпульсів. Показані переваги шумового сигналу. Використання критерію завадостійкості, який краще враховує бокові пелюстки оцінки кореляційної функції при дії (найімовірніших видів) широко- та вузькосмугових, монохроматичних та комбінованих потужних активних завад, дозволило розширити відомі теоретичні результати у цій області, котрі отримано для активної завади типу «білий шум» і без врахування бокових пелюстків сигнальної складової кореляційної функції. Даний результат може використовуватися для уточнення показників якості вирішення функціональних завдань оглядових радіолокаторів та якості зображень РСА й уникнути прийняття аномальних рішень в умовах дії подібних видів потужних активних завад. (В.М.Канцедал, К.О.Лукін, А.А.Могила, П.Г.Сущенко та інші).
 6. Розроблено математичну модель для ефективного самоузгодженого моделювання в тимчасовій області нелінійних автоколивань в ланцюжку діодів Ганна із затримкою взаємного зв'язку в системах з мікрополоскової лінією передачі. Проведено моделювання автоколивань при послідовному включенні діодів Ганна в мікрополоскову лінію. Показана можливість високочастотного підсумовування потужності діодів Ганна в розподілених системах цього виду в різних випадках (Л.В.Юрченко).
 7. Створення лазерного вимірювача відстаней на основі методу спектральної інтерферометрії: було виготовлено новий трап-детектор потужності оптичного випромінювання (К.О.Лукін, Д. М. Татьянко та ін.).
 

Пошукові дослідження:

 

Запропоновано та розроблено нову концепцію побудови системи рухомого зв'язку у  реальному часі між рухливими автомобілями. Вона базується на використанні уніфікованих приймачів/передавачів на усіх автомобілях з частотно-кодовим розподілом каналів, де унікальний код для кожного автомобіля асоціюється не з самим автомобілем, а з його поточним місцезнаходженням на автомагістралі. Застосування широкосмугових хаотичних кодових сигналів робить можливим створення необхідного числа незалежних каналів зв'язку у межах виділеного частотного діапазону та прийом даних на безпошуковій основі. Подальша розробка запропонованої системи зв'язку планується у відділі №17 спільно з фахівцями американської компанії ATI, Inc., а науковий проект «Метод і апаратура мультиплексного широкосмугового зв'язку для передачі інформації поміж автомобілями на автобанах» став лауреатом Всеукраїнського конкурсу інноваційно-технічних проектів «Ideas2life» в області інформаційних технологій у 2006 році. (К.О. Лукін, В.Є. Щербаков, В.М.Коновалов)

 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2008 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання й прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації і зв’язку»

шифр «Версія»

 1. Вперше проведено цілодобові диференційно-інтерферометричні вимірювання за допомогою шумового РСА 8 мм діапазону радіохвиль. Виявлені зміщення на поверхні будівлі дзвіниці собору Софія Київська, які спричинені перепадом температури на протязі доби. Вимірювання показали високу стабільність дзвіниці при постійній температурі і у відсутності вітру (відхилення від середнього значення приблизно 0,05 мм, що відповідає точності апаратури). Відхилення фази при вимірюваннях у денний час відповідало зміщенню на 1 мм, що обумовлено прогріванням дзвіниці під дією сонячного випромінювання (К.О.Лукін, А.А.Могила, В.П.Паламарчук, П.Л.Виплавін).
 2. Побудована модель генератора хаотичних коливань із затриманим зворотним зв’язком, що працює в режимі залежності часу запізнювання сигналу від його амплітуди в колі зворотного зв'язку, оцінені характеристики досліджуваного генератора. (К.О.Лукін, О.В.Земляний).
 3. Виконано чисельне моделювання лавинно-каскадного посилення імпульсу в pn-i-pn структурі зі зворотно зміщеними p-n переходами. Показано, що статична вольт амперна характеристика має лінійні та нелінійні ділянки, обумовлені різним ступенем впливу заряду рухливих носіїв на електричне поле. На лінійній ділянці відбувається експоненціальне посилення, а на нелінійній ділянці посилення обмежено зарядом рухливих носіїв. В процесі посилення відбувається розширення імпульсу унаслідок генерації електронно-діркових пар. Введення рекомбінаційних центрів в структуру усуває розширення імпульсу і дозволяє реалізувати селекцію імпульсів по амплітуді. Величина напруги на p-n переходах pn-i-pn структури нижче, ніж на p-n переході лавинно-пролітного діода (ЛПД). Вірогідність утворення локальних мікроплазм в pn-i-pn структурах нижче, ніж в ЛПД, а прибори на основі цих структур надійніші, ніж на основі ЛПД. Показано, що частота другої гармоніки автоколивань GaAs p-n переходів досягає ТГц діапазону. Амплітуда автоколивань залежить від концентрації домішкових атомів і напруги на p-n переході. Вона обмежена зарядом рухливих носіїв (К.О.Лукін, П.П. Максимов).
 4. Уточнена методика визначення показників завадостійкості РСА-зображення точкового об’єкту на поверхні з заданими властивостями розсіювання радіохвиль в умовах активних завад та з урахуванням особливостей побудови системи послідовної часової і просторової кореляційної обробки відбитого шумового сигналу. Проаналізовано припущення та існуючі оцінки показників завадостійкості каналів кутового стиску РСА в умовах великого співвідношення сигнал/завада на вході системи обробки сигналів. Проведено натурний експеримент та отримано дані щодо впливу потужних активних непереривних завад різних видів на РСА-зображення точкових об’єктів в дослідницькому зразку РСА ближньої дії на базі хаотичних сигналів 3 см діапазону. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого аналізу та уточнення показників якості РСА-зображень (завадостійкості системи обробки сигналів РСА) в умовах дії потужних ймовірних активних завад (В.М.Канцедал, К.О.Лукін).
 5. Чисельно розраховано самозбудження ланцюжка діодів Гана, з’єднаних лініями передачі та випромінюючих хвилі у нескінчену відкриту лінію. Розрахунки порівняні з аналітичним розглядом подібної системи з одним діодом та балансним відрізком лінії. Для слабкого сигналу багаточастотний спектр коливань добре передбачається узагальненим методом нульового повного імпедансу, тоді як в умовах нелінійних коливань справжній спектр значно відмінний. У ланцюжку з кількох діодів та з малим чи відсутнім опором навантаження виникає довготривалий складний перехідний процес, чи, можливо, справжній динамічний хаос (Л.В.Юрченко).
 6. На базі використання хаотичних кодів та застосування ПЗ Mathcad розроблено математичну модель системи рухомого ближнього зв'язку між транспортними засобами на автобані (DSRC-VVDT системи), яка дозволяє уточнити деякі характеристики і параметри системи передачі та прийому даних між автомобілями на автобані. Зокрема, на достовірність декодування прийнятої інформації (з ймовірністю появи бітової помилки не більш ) істотно не впливають: похибки просторово-часової синхронізації систем не більш ; тепловий шум приймача з рівнями потужності шуму, які відповідають відношенню ; викиди взаємних перешкод від кодових сигналів різних систем, кількість яких не перевищує (В.Є. Щербаков, В.М. Коновалов, К.О.Лукін)
 7. Створення лазерного вимірювача відстаней на основі методу спектральної інтерферометрії: було розроблено фотоприймальний пристрій вимірювача абсолютної відстані для гетеродинного перетворення оптичних частот та трап-детектор для вимірювання потужності лазерного випромінювання. Було проведено прецизійне вимірювання оптичної потужності на основі аналого-цифрового перетворення сигналів. Виконано дослідження просторових характеристик лазерного випромінювання, що виходить з оптичного волокна (Д. М. Татьянко та ін.).

Згідно з Державною програмою  фундаментальних та прикладних досліджень з проблеми використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій в сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки

Виконувались дослідження та розробки за господарським договором:

«Методи та радіаційно-стійка апаратура для прецизійного моніторингу стану конструкцій й устаткування зовні та всередині об'єкту "Укриття"

шифр “Саркофаг-2”

 

Вперше проведено цілодобові вимірювання за допомогою диференційно-інтерферометричної шумової РСА 8 мм діапазону радіохвиль. Виявлено зміщення на поверхні будівлі дзвіниці собору Софія Київська, яке було викликане перепадом температури на протязі доби. Наведена можливість отримання радіозображень та інтерферограм будівель великих розмірів за допомогою розробленої апаратури. Виміряні зміщення фази відбитих від об'єкту сигналів за рахунок температурних змін. результати вимірювань показали дуже високу стабільність і відтворення вимірювань, завдяки як відповідній якості устаткування, так і методу обробки сигналу, що використовувався у шумовій РСА. Досягнута дуже висока точність і чутливість до малих радіальних зміщень і структурних змін спостережуваного об'єкта (К.О.Лукін, А.А.Могила, В.П.Паламарчук, П.Л.Виплавін).

Розроблено концепцію радіаційно-стійкої мікрохвильової сенсорної системи контролю стану елементів конструкції як зовні, так і всередині об'єкту дистанційного моніторингу. Розроблено електродинамічну схему та макет антенної решітки, виготовлено елементи решітки, виміряні їхні характеристики та характеристики решітки у мікрохвильовому діапазоні (К.О.Лукін, А.А.Могила).

«Виготовлення та випробування комбінованого дослідницького зразка (КДЗ) радару кругового обзору та наземного радару з синтезованою апертурою (РСА) ближньої дії на базі хаотичних сигналів 3-см діапазону»

шифр “ТИГР”

 

Проведено настройки прийомо-передавача, антенної системи радара кругового огляду та радара з синтезованою апертурою, комбінованого радара та їхні лабораторні випробовування. Проведені натурні випробовування радара на території ІРЕ НАН України та на території Південно-морського технологічного університету м. Сінгапур. (К.О. Лукін, А.А.Могила, В.П.Паламарчук).

 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2009 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання й прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації і зв’язку»

шифр «Версія»

 1. Досліджено автодинний ефект в генераторі широкосмугових хаотичних коливань радіодіапазону. Нелінійна динамічна система із затриманим зворотним зв’язком в автодинному режимі моделювалася включенням додаткової лінії затримки в коло зворотного зв’язку. Одержано рівняння для такої системи, яке є функціонально-різницевим рівнянням з двома відхиленнями аргументу. Показано, що автодинний ефект в генераторі широкосмугових хаотичних автоколивань із затримкою і асиметричним нелінійним відображенням проявляється у виникненні періодичної нерівномірності спектру потужності, частотний період якої обернено пропорційний часу затримки відбитого від навантаження сигналу, що аналогічно поведінці генераторів вузькосмугових хаотичних коливань НВЧ діапазону в автодинному режимі (К.О.Лукін, О.В.Земляний).
 2. Уперше дослідно показана можливість локалізації по відстані потрібної зони простору сумісно з селекцією та вимірюванням відстані до цілі у межах цієї зони при використанні шумових зондувальних сигналів з синтезованим спектром. Це дозволяє значно понизити рівень завад при вирішенні задач виявляння, супроводження та вимірювання координат цілі. Розроблений шумовий радар має відмінні технічні характеристики, серед яких можна назвати високу швидкодію, великий динамічний діапазон, гнучкість в управлінні та широкий діапазон переналагодження параметрів зондувального сигналу. Це відкриває дуже добрі перспективи для використання шумових сигналів з синтезованим спектром в багатофункціональних радіолокаційних системах (К.О.Лукин, А.А. Могила, В.П.Паламарчук).
 3. Досліджено режим багаточастотних автоколивань в Ge, Si і GaAs pn-i-pn структурах з постійним зворотним зсувом. Чисельно вирішені рівняння дифузійно-дрейфової моделі напівпровідникових pn-i-pn структур з різкими лавинними p-n переходами. Досліджено механізм збудження автоколивань. Визначено можливості створення багаточастотних генераторів на основі напівпровідникових pn-i-pn структур з різкими p-n переходами (К.О.Лукін, П.П. Максимов).
 4. На основі результатів аналізу показників завадостійкості системи обробки сигналів шумового радару в умовах радіоелектронного впливу активних завад запропоновано структуру системи його комплексного захисту, яка використовує завадостійкі властивості самої системи обробки сигналів, раціональний вибір засобів радіоелектронного захисту, а також реалізує принцип структурно-параметричної адаптації системи обробки сигналів до поточного стану завад. (В.М.Канцедал, К.О.Лукін).
 5. З метою пошуку нових методів генерації хаотичних сигналів для шумової радіолокації виконане чисельне моделювання електромагнітного збудження діодів Гана, з’єднаних відрізками мікросмугових ліній. У випадку використання досить довгих неспіврозмірних відрізків ліній при послідовному сполученні діодів у ланцюжку, знайдена можливість виникнення хаотичних коливань за умови, що опір активного навантаження діодів не перевищує власного імпедансу мікросмугових ліній (Л.В.Юрченко).
 6. Продовжена робота по моделюванню DSRC-VVDT системи ближнього зв'язку для вирішення проблеми побудови системи, яка обумовлена обліком впливу завмирання сигналу в точці прийому даних внаслідок руху автомобіля по автобану (В.Є. Щербаков, К.О.Лукін).
 7. Створення лазерного вимірювача відстаней на основі методу спектральної інтерферометрії: було розроблено трап-детектор оптичного випромінювання з поліпшеними характеристиками. Було досліджено застосування фотодетекторів для прецизійного вимірювання потужності випромінювання світлодіодів. Проведено тестування методу спектральної інтерферометрії в оптичному діапазоні для вимірювання мікро- і нано-відстаней на основі різних джерел оптичного випромінювання (Д. М. Татьянко та ін.).
 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2010 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Методи генерації, випромінювання й прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації і зв’язку»

шифр «Версія»

 1. Виконано експериментальне дослідження дистанційного зондування поверхонь великих розмірів за допомогою наземної шумової ДІ РСА 8-мм діапазону довжин хвиль, а також проведено аналіз можливості його використання в багатопозиційних конфігураціях та аналіз фазової стійкості при вимірюванні абсолютних і відносних зміщень об'єктів, що спостерігаються. Експериментально отримано оцінку зміни параметрів шумового наземного РСА 8-мм діапазону радіохвиль в часі та аналіз фазової стійкості при вимірюванні абсолютних і відносних зміщень об'єктів.Проведено аналіз можливості використання 8 мм наземного шумового РСА в багатопозиційних режимах, а також аналіз тривимірних інтерферограм. (П.Л.Виплавін, В.П.Паламарчук, К.О.Лукін).
 2. Встановлено вплив активних неперервних завад на шумовий радар та уточнено критерії завадостійкості РСА відносно різноманітних видів активних завад: широко- та вузькосмугових, монохроматичних та комбінованих неперервних сигналів. (В.М.Канцедал, К.О.Лукін).
 3. Відкрито новий режим автоколивань у напівпровідникових генераторах міліметрових і субміліметрових хвиль на основі різких двопролітних p–n-переходів з постійним зворотним зміщенням та визначені можливості створення ТГц автогенераторів на основі різких p–n-переходів. (П.П.Максимов, К.О.Лукін),
 4. Проведено моделювання в часовому просторі активних систем з діодами Гана, що з’єднані паралельно відрізками мікросмугової лінії. Знайдено складну динаміку електромагнітного поля, що випромінюється у відкриту секцію мікросмугової лінії. У системі з віддаленим резонатором, коли активні блоки відділені від компактних резонансних пристроїв подовженими секціями мікросмугової лінії, доведено можливість генерації серії високочастотних імпульсів. Доведено, що у системах, які мають декілька паралельних гілок активних блоків різної довжини, можлива генерація складних квазіхаотичних сигналів. Знайдено новий режим самозбудження хаотичних коливань у багатозв’язних мікросмугових з’єднаннях діодів Гана та умови, при яких у системі виникає динамічний хаос підвищеної потужності. (Л.В.Юрченко).
 5. Аналітично обґрунтовано алгоритм оптимального визначника радіолокаційних сигналів в умовах повної апріорної інформації при використанні для зондування стохастичних сигналів, який добуто раніше внаслідок евристичного підходу. (А.А.Могила).
 6. Запропоновано новий метод формування квазіортогональних хаотично випадкових кодових сигналів для системи ближнього зв'язку між автомобілями, та новий метод формування бінарних псевдовипадкових послідовностей із ідеальною інверсною автокореляцією, які можуть знайти широке застосування як в радарах, так і системах зв'язку. (В.Є. Щербаков, К.О.Лукін).
 7. Проведено дослідженняновихструктурпобудовисучасних типівшумовихрадарівз високимпросторовим розділенням. Запропоновано використовуватисучасні цифровігенераторисигналів довільноїформи (AWG). впередавальномуіприймальномутрактахрадарів.Проведено порівняльний аналізз традиційнимисистемами (В.М.Коновалов).
 8. Створення лазерного вимірювача відстаней на основі методу спектральної інтерферометрії: проведено вимірювання відстані методом спектральної інтерферометрії в мікро- і нано- метровому діапазоні на основі застосування світлодіодних джерел випромінювання. Розроблені сцинтиляційні датчики на основі оптичних трап-детекторів (Д. М. Татьянко та ін.).
 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2011 рік

 

Анотація виконання заключного етапу НДР

«Методи генерації, випромінювання й прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації і зв’язку»

шифр «Версія»

Автори: К.O.Лукін, П.П.Максимов, Л.В.Юрченко, А.А.Могіла, В.М.Канцедал, О.В.Земляний, В.М.Скресанов, П.Л.Виплавін, В.М.Коновалов, Ю.А.Шиян, С.К.Лукін, В.П.Паламарчук, В.Є.Щербаков, Ю.О.Александров, М.К.Заєц, Д.М.Татьянко, П.Г. Сущенко, О.А.Міщенко, В.В.Кудряшов, С.М.Яровий, В.В.Гламаздін.
 1. Розглянуто автогенератори зі змінним затриманим зворотним зв'язком, проведено чисельний аналіз і схемотехнічне моделювання таких автогенераторів. Запропоновано новий спосіб згладжування спектру хаотичних коливань в автогенераторах з амплітудно-залежним запізненням. Джерело сигналу, що володіє такою властивістю, буде корисним для побудови систем прихованого зв'язку, стійких до методів ідентифікації систем з запізненням, що породжують хаос. Розроблено та випробувано пристрій для формування фрактальної послідовності імпульсів на основі множини Кантора. Показано, що при використанні в радіолокації сигнали, що мають фрактальну структуру в тимчасовій області, дають виграш при виявленні та визначенні характеристик багатьох природних або штучних об'єктів, що мають топологію, що підпорядковується законам фрактальної геометрії. Справедливість пропонованого підходу продемонстровано на прикладі оцінки відгуку імітаційної моделі фрактального фільтра на вхідну фрактальну імпульсну послідовність.
 2. Розроблено математичну модель для ефективного самоузгодженого моделювання в тимчасовій області нелінійних автоколивань в ланцюжку діодів Ганна із затримкою взаємного зв'язку в системах з мікрополоскової лінією передачі. Проведено більшеповне дослідженнясистеми з декількомапаралельнимигілкамиактивнихблоків. Знайдено складну динаміку електромагнітного поля, що випромінюється у відкриту секцію мікросмугової лінії. Знайденіпараметри системи, щовпливають на стійкістьпрофілюхвилі випромінювання та структурасигналу. Визначено фактори, що відповідаютьза втратукореляціївквазіхаотичномусигналі. Знайдено новий режим самозбудження хаотичних коливань у багатозв’язних мікросмугових з’єднаннях діодів Гана та умови, при яких у системі виникає динамічний хаос підвищеної потужності.
 3. Розроблено нові методи генерації багаточастотних коливань у зворотнозміщених Si і GaAs pn-i-pn-структурах з внутрішнім зворотним зв'язком за дрейфовим током проміж p-n-переходами. Досліджено прямі перетворювачі частоти на основі pn-i-pn-структур з різкими лавинними pn-переходами, які не використовують сигнал гетеродина та запропоновано нові методи генерації коливань НВЧ і ТГц діапазонів в різких pn-переходах з ударною іонізацією. Показано, що генерація коливань в різких Si, Ge і GaAs p-n-переходах при постійному зворотному зміщенні спостерігається в усьому НВЧ діапазоні, а частота другої гармоніки досягає ТГц діапазону.
 4. Запропоновано новий тип антени: спірально-щілинна антена з синтезом діаграми спрямованості для можливості отримання зображень зі зміною до 25 кадрів в секунду, що в поєднання із застосуванням сучасних засобів генерації та обробки широкосмугових шумових сигналів дає можливість проведення «відео» зйомок рухливих об'єктів ( «мікрохвильових фільмів») в 4-х міліметровому діапазоні довжин хвиль.
 5. Запропоновано і обґрунтовано новий спосіб радіолокаційного огляду простору за допомогою решітки нерухомих випромінювачів, що не перемикаються та методу синтезування апертури антени. Показано, що для розділення шумових радіолокаційних відображень та формування на їх основі радіозображення кожен елемент антенної решітки, по відношенню до решти, слід живити з запізненням, яке перевищує інтервал кореляції зондувального сигналу. У таких антенах відсутній механічний рух, що підвищує її надійність і стабільність роботи, дозволяє використовувати її в умовах підвищеного рівня радіоактивного опромінення, та ін.
 6. Розроблено та експериментально випробувано метод для формування тривимірних зображень, заснованих на двовимірному апертурному синтезі і когерентному прийомі шумових сигналів. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє отримувати тривимірні зображення різних конфігурацій випромінювачів на двомірній апертурі.
 7. Запропоновано новий метод обробки відбитих сигналів в шумових радарах - метод східчастих затримок, що дозволяє уникнути застосування швидкодіючих ліній затримки в опорному каналі радара. Показана можливість формування профілів дальності з використанням запропонованого методу східчастих затримок, який також дозволяє отримати високу роздільну здатність при роботі з низкочастотними високорозрядними АЦП. Проведено експерименти з використання генератора сигналів довільної форми для формування оптимальних сигналів в шумових радіолокаторах.
 8. Вперше розроблено програмно-обумовлений шумовий радар, на основі ПЛІС (FPGA). Actel і Altera.
 9. Запропоновано, вивчено і реалізовано в К-діапазоні новий метод вимірювання відстаней до вібруючих об'єктів за допомогою шумового допплерівського радара, заснований на властивостях часткової когерентності вузькосмугових шумових сигналів, що відкриває нові можливості застосування як шумових сигналів, так і допплерівських радарів.
 10. Запропоновано метод автоматичного формування сигналу компенсації потужних відбитків від місцевих предметів при ближній локації безперервними сигналами малорухомих цілей з невеликою ефективною поверхнею розсіювання. Причому компенсація провадиться на вході радіолокаційного приймача ще до початку основного підсилювання слабкого вхідного сигналу. Запропонований метод придатний як для простих монохроматичних сигналів, так і для складних квазішумових зондувальних сигналів та дозволить значно знизити вимоги до динамічного діапазону вхідних пристроїв.
 11. Вперше за допомогою розробленого раніше шумового наземного радара з синтезованою апертурою (РСА) 8-мм діапазону сформовано зображення лабораторної кімнати. Експериментально показано, що за допомогою 8-мм шумового РСА можна досягти середньоквадратичної похибки 0,03 мм при вимірюванні зсувів (в умовах стабільної атмосфери). Проведено експеримент з вивчення тимчасової стабільності дзвіниці собору Софії Київської та показана можливість формування РСА зображень водної поверхні та об'єктів на ній. Показано, що однією з найбільш перспективних областей застосування таких РСА є дистанційний моніторинг стану інженерних споруд великих розмірів, таких як будівлі, мости, греблі, різні металоконструкції та ін.
 12. Вперше експериментально показана можливість реалізації шумового радара із ступінчастиою зміною частоти вузькосмугового шумового сигналу. Зміна частоти може бути послідовною, як в ЛЧМ радарах, або довільною, в тому числі і хаотичною. Розроблений шумовий радар має унікальні технічні характеристики: високу швидкодію (час перемикання частоти - 200нс), великий динамічний діапазон - 100дБ, і широкий діапазон перебудови параметрів зондувального сигналу.
 13. Запропоновано методику комп'ютерної оцінки завадостійкості широкосмугових шумових радарів на основі розрахунку сукупності показників зміни форми взаємно кореляційної функції (ВКФ) в різних областях її існування на інтервалі очікуваних термінів запізнювання сигналу і обліку відмінностей між завадою та корисним сигналом. Проведено комп'ютерне моделювання та експериментальне дослідження завадостійкості шумових радарів в 3-см і 8-мм діапазонах довжин хвиль, яке показало їх високі характеристики при впливі випадкових і детермінованих завад.
 14. Розроблено модель нової системи зв'язку для передачі / прийому інформації між автомобілями (CARs-to-CARs) на автобанах і виконано моделювання роботи CARs-to-CARs систем в реальних умовах, що дозволило оптимізувати її основні характеристики і параметри. На базі дискретного хаотичного кодуючого алгоритму рекуррентно-параметричного типу з двома запізнюваннями розроблено новий метод формування квазіортогональних хаотичних кодових сигналів. Запропонований метод дозволяє формувати ансамбль квазіортогональних бінарних кодових сигналів, що задовольняють вимогам, пропонованим до кодуючих сигналів, використовуваним в CARs-to-CARs системах.
 15. Запропоновано і експериментально показано застосування методу спектральної інтерферометрії для створення оптичних частотних мереж в системах оптоволоконного зв'язку. У результаті теоретичного аналізу та експериментальної перевірки методу оптичної спектральної інтерферометрії сформована періодична структура спектру випромінювання стандартних світлодіодів і показана можливість її застосування для метрологічного забезпечення частотних мереж WDM систем.
   
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2012 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Хаотичні та псевдовипадкові сигнали мікрохвильового і мм діапазонів,  засоби іх вимірювання і прийому для застосування у шумових радарах і системах формування радіозображень»

шифр «Крок»

 1. Експериментально досліджено основні характеристики розробленого макету імпульсного шумового радіолокатора кругового огляду, проведені його випробовування в умовах складної радіолокаційної обстановки у режимі вимірювання дальності та в режимі кругового огляду. Отримано узагальнену модель оптимального виявлення ехосигналів з повністю відомими параметрами для випадку, коли для зондування використовуються стохастичні сигнали. Результати можуть застосовуватися при проектуванні радіолокаційних систем, котрі використовують конкретні типи стохастичних зондувальних сигналів (К.О. Лукін, А.А.Могила).
 2. Було виконано моделювання у часовому просторі активних систем з діодами Гана, з’єднаних секціями мікросмугової лінії передачі. Було досліджено самозбудження діодів Гана, вмонтованих різним чином у ланцюжок лінії передачі. Знайдена складна динаміка електромагнітного поля, що випромінюється у відкриту секцію мікросмугової лінії. Показана можливість появи серії високочастотних імпульсів у випадку, коли активні блоки відділені від компактних резонансних елементів подовженими секціями лінії передачі з затримкою зворотного зв’язку (Л.В.Юрченко).
 3. За допомогою апробованих чисельних методів розв’язання рівнянь дифузійно-дрейфової моделі напівпровідників виконано розрахунок параметрів і моделювання роботи лавинно-генераторних діодів в режимі двочастотних когерентних автоколивань. Розраховано енергетичні і спектральні характеристики лавинно-генераторних діодів. Вивчено залежність частоти, корисної потужності і електронного коефіцієнта корисної дії від концентрації домішок і напруги зворотного зміщення (К.О. Лукін, П.П.Максимов).
 4. редставлені результати по застосуванню генераторів сигналів довільної форми, які побудовані на основі ПЛІС для генерації складних сигналів в шумових радіолокаторах. Експериментально на прикладі різних типів сигналів показана ефективність використання генераторів сигналів довільної форми в радіолокаторах (К.О. Лукін, О.В.Земляний).
 5. Сформовано зображення за допомогою пасивного радару з синтезованою апертурою в площині дальність-азимут. Побудована імітаційна модель імпульсного шумового радару, що працює при підвищеній частоті проходження імпульсів (К.О. Лукін, П.Л.Виплавін).
 6. Експериментально досліджено стабільність наземного шумового РСА для диференціально-інтерферометричних вимірювань. Експериментально досліджено залежність точності диференціально-інтерферометричних РСА вимірювань від співвідношення сигнал-шум. Вперше у ближній зоні синтезованих антен отримані когерентні радіометричні зображення. Це реалізовано за новим алгоритмом формування на основі двопозиційного пасивного радару 8-мм діапазону з антенами з синтезованою діаграмою спрямованості. Зображення отримані всередині приміщення (К.О. Лукін, В. В. Кудряшов, П. Л. Виплавін, В. П. Паламарчук).
 7. Розроблено та виготовлено макет інтерферометра на базі інтерферометра Майкельсона для дослідження спектральної інтерферометрії в оптичному діапазоні з використанням ультра яскравих світлодіодів в якості широкосмугових шумових джерел оптичного випромінювання. За допомогою розробленого інтерферометра Майкельсона експериментально були досліджені світлодіоди і отримані канавчаті спектри, що за характеристиками не поступаються спектрам СЛД. Досліджено однопроменевий анемометр, в якому використовується тільки один оптичний промінь (К.О. Лукін, Д.М.Татьянко).
 8. Розроблено новий метод формування квазіортогональних хаотичних послідовностей для застосування як в радарах, так і в системах зв'язку. Запропоновано новий метод формування бінарних псевдовипадкових послідовностей із ідеальною періодичною та інверсною автокореляцією, який також може знайти широке застосування (К.О. Лукін, В.Є.Щербаков).
 9. Розроблено оригінальний метод когерентної компенсації потужних заважаючих відбитків від місцевих нерухомих предметів при лоцірованні малорозмірних цілей (К.О. Лукін, В.М.Коновалов).
 
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2013 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Хаотичні та псевдовипвдкові сигнали мікрохвильового і мм діапазонів,  засоби іх вимірювання і прийому для застосування у шумових радарах і системах формування радіо зображень»

шифр «Крок»

 
 1. Розроблені алгоритми генерації шумових сигналів радіолокацій для процесорів на основі швидкодіючих перепрограмованих електронних пристроїв ПЛІС (FPGA) і генераторів сигналів довільної форми (AWG), використання яких дозволяє генерувати сигнали, що представлені в цифровій формі у вигляді наперед запрограмованих послідовностей, в реальному масштабі часу. Експериментально показана ефективність використання генераторів сигналів довільної форми в радіолокаторах (К.О. Лукін, О.В.Земляний).
 2. Проведено комп'ютерне моделювання в часовому просторі нелінійного складання потужності в розподіленій активній системі, створеній паралельним з'єднанням подовжених секцій смугових ліній з діодами Ганна, де виникає значна затримка зворотного зв'язку. Виявлені та вивчені складні залежності вихідної потужності і періоду коливань від параметрів системи. Отримані результати ілюструють нелінійний характер процесів і можуть бути корисні для пояснення різних ефектів, що спостерігаються на практиці. Прикладомтакихнетрадиційнихефектів,вдеяких випадках,є різке падінняпотужностііз зростанням кількостіпристроївусистемі (Л.В.Юрченко).
 3. Запропоновано та досліджено новий метод генерації квазіортогональних хаотичних послідовностей за допомогою багатовимірних дискретних відображень, придатних для використання в сучасних радарних і зв'язкових системах (К.О.Лукін, В.Є.Щербаков).
 4. Створено модель руху передньої стінки грудної клітки людини за рахунок серцебиття та дихання, що дозволяє оцінити сигнали допплерівського локатора для дистанційного зондування людини. Отримано аналітичні вирази сигналів, їх часові та спектральні подання. Досліджено можливість локації безпосередньо самого серця за рахунок проникнення зондувального випромінювання через тканини грудної клітки. Розроблено методику визначення спектру сигналу з малим відношенням сигнал/шум, відбитого від грудної клітки при диханні людини на коротких інтервалах спостереження (К.О. Лукін, В. М. Коновалов).
 5. Були проведені дослідження діапазонних енергетичних і спектральних характеристик лавинно-генераторних діодів на основі різких зворотнозміщених Si p-n-переходів в режимі автоколивань в широкому діапазоні зміни концентрації домішкових атомів і напруги зворотного зсуву. У цьому режимі автоколивання електронної і діркової складових щільності корисної потужності відбуваються на одній частоті, що забезпечує їх когерентне підсумовування в збідненому шарі зворотнозміщених p-n-переходів (К.О. Лукін, П.П. Максимов).

«Концептуальний дизайн радіорефлектометра на основі сигналів з випадковою і псевдослучайною модуляцією»

шифр «Рефлект»

  В рамках робіт над створенням радіорефлектометра розроблено, виготовлено та експериментально досліджено макет волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо на основі інфрачервоного широкосмугового джерела оптичного випромінювання HFBR - 1414Z фірми Avago Technologies для вимірювання відстані мікрометричного діапазону методом спектральної інтерферометрії. Експерименти показали лінійну залежність результатів вимірювання від фактичного значення відстані, що вимірювалась в діапазоні від 0 до 120 мкм. На базі розробленого волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо з широкосмуговим джерелом інфрачервоного випромінювання HFBR-1414Z фірми Avago Technologies методом спектральної інтерферометрії експериментально реалізована сітка стандартних частот для задач метрологічного забезпечення оптичних телекомунікацій (К.О. Лукін, Д.М. Татьянко та ін.).  
 

ЗВІТ

про роботу відділу нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) за 2014 рік

 

Анотація виконання річного плану НДР

«Хаотичні та псевдовипвдкові сигнали мікрохвильового і мм діапазонів,  засоби іх вимірювання і прийому для застосування у шумових радарах і системах формування радіо зображень»

шифр «Крок»

 1. Досліджено режими генерації хаотичних коливань в системі фазового автопідстроювання частоти з інвертованою характеристикою фазового детектора і затриманим зворотним зв'язком. Встановлено, що при наявності ланки запізнювання в контурі регулювання ФАПЧ диференціальне рівняння системи з фільтром низької частоти першого порядку являє собою нелінійне диференціальне рівняння нескінченного порядку, розв'язком якого при інвертуванні характеристики фазового детектора є хаотичні коливання з високою вимірністю фазового простору. Запропоновано метод модуляції хаосу в даній системі на основі зміни параметра запізнювання за законом зовнішнього сигналу, що може бути використано для ефективного маскування повідомлень в системах прихованої передачі інформації (К.О. Лукін, О. В. Земляний).
 2. Було виконано моделювання в тимчасовій області високочастотних коливань, які з'являються у відкритій мікрополосковій лінії передачі з діодом Ганна і віддаленим резонатором. Були досліджені умови для появи того чи іншого виду коливань. Було знайдено, що серії високочастотних імпульсів з'являються в тих випадках, коли значення напруги зсуву на діоді Ганна трохи вище нижньої межі області з обмеженим накопиченням об'ємного заряду на вольтамперній характеристиці діода. Безперервні ж коливання з'являються, коли значення напруги зсуву встановлено всередині цієї області та ближче до її верхньої межі. Було виявлено бістабільність та ефекти гістерезису при збудженні коливань, коли поява безперервних коливань або ланцюжків високочастотних імпульсів залежать від способу перемикання напруги зсуву на діоді. Цей факт повинен бути прийнятий до уваги при проектуванні високочастотних генераторів з потенційними ефектами тимчасових затримок зворотного зв’язку, які можуть привести до появи різних видів коливань (Л.В.Юрченко).
 3. Запропоновані і досліджені напівпровідникові лавинні p–n- переходи, що генерують автоколивання терагерцевого (ТГц) діапазону. ТГц автоколивання збуджуються і підтримуються у високолегованій n- області, а в низьколегованій p-області генеруються автоколивання мікрохвильового діапазону. Частота може бути підвищена шляхом зменшення часу життя неосновних носіїв заряду. Максимальна частота обмежена концентрацією домішкових атомів N, при якій p–n-переход вироджується (N = 1018 ‑ 1019 см-3; Т = 300оС). Результати досліджень є теоретичною основою для створення напівпровідникових джерел потужних ТГц коливань (К.О. Лукін, П. П. Максимов).
 4. Розроблено та запропоновано новий метод формування бінарних псевдовипадкових послідовностей із «ідеальною» інверсно-періодичною автокореляцією, який може знайти широке застосування як в радарах, так і DSRC-VVDT системах ближнього зв'язку. Крім того, запропоновано новий метод та MIMO-система із пропускною спроможністю близькою до межі Шенона для передачі інформації між автомобілями на автобані (К.О.Лукін, В.Є.Щербаков).
 5. Розроблено, виготовлено та досліджено скануючу антену 4-мм діапазону. Сканування відбувається за рахунок механічного переміщення резонансної щілини, що випромінює. Резонансна щілина прорізана в мідній стрічці. Стрічка рухається вздовж відсутньої широкої стінки стандартного хвилеводу 3,6х1,8мм. Розроблено та виготовлено блок управління антенною. Спроектовано та виготовлено макет радіолокаційного датчика з шумовим сигналом 4-мм діапазону в складі: антена передавача (скануюча); блок прийомо-передавача; антена приймача; блок живлення. Розроблено алгоритм і програма запису даних в АЦП з блоку прийомо-передавача макета (К.О.Лукін, В. П. Паламарчук, М.К.Заєц, П.Г. Сущенко)
 6. Вперше проаналізовано вплив неоптимальної обробки на бокові пелюстки, що спостерігалися на профілях дальності та зображеннях отриманих за допомогою 8-мм шумового наземного РСА для простого сценарію. Проведено порівняння результатів зважування спектру шумового сигналу із зміною форми спектру сигналу, що передавався РСА. Показано, що результати зважування на зображеннях дуже схожі на результати зміни форми спектру сигналу, що передавався (К.О.Лукін, П.Л. Виплавін).
 7. Розроблено та досліджено за допомогою пакету програмного моделювання Matlab Simulink комп’ютерну модель радару. Теоретично та експериментально досліджено метод низько-когерентної спектральної інтерферометрії за допомогою інтерферометра Майкельсона та волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо і отримано статистичні характеристики цих пристроїв (К.О. Лукін, Д. М. Татьянко).
 8. Розроблено метод виявлення і виділення радіолокаційного сигналу відбитого від малорухомої цілі, допплерівський спектр якого лежить в області сильних флікер-шумів, і час спостереження за якими становить неціле число всього від одного до декількох його періодів. Це дасть можливість обробляти сигнали, Фур'є-аналіз яких дає значні помилки. (К.О. Лукін, В. М. Коновалов).

«Концептуальний дизайн радіорефлектометра на основі сигналів з випадковою і псевдослучайною модуляцією»

шифр «Рефлект»

 

Розроблено дизайн оптичного низько-когерентного рефлектометра на основі спектральної інтерферометрії з гетеродинним перенесенням частоти в радіодіапазон. Це дозволяє вимірювати відстані в десятки километрів. Розроблено виготовлено і досліджено макет рефелектометра мікрометричного діапазону відстаней на базі волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо і широкосмугового джерела інфрачервоного випромінювання HFBR-1414Z фірми Avago Technologies. Виявлено, що абсолютне значення оцінки СКО розробленого рефлектометра складає 403 нм. Довірчий інтервал при довірчій ймовірності 0,95 складає ± 886 нм. На основі досліджень, що були проведені, показана можливість і доцільність використання метода низько-когерентної спектральної інтерферометрії для застосування в рефелектометричних вимірюваннях відстаней в волоконно-оптичних лініях зв’язку (К.О Лукін, Д.М. Татьянко, О.В. Земляний, Л.В. Юрченко, Ю.А.Шиян ).

Основні публікації

За весь час існування відділу опубліковано (в тому числі, направлено до друку) більше 550 наукових робіт, у тому числі 210 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних журналах, 2 монографії, представлено понад 300 доповідей на престижних міжнародних конференціях і симпозіумах. Отримано 8 патентів: 3 - Україна, 1 - Російська Федерація, 4 – США та 1 авторське свідоцтво (СРСР).

Найбільш важливими з них є наступні:
 1. Lukin K.A. Initial-boundary Value Problems for Linear Equations of Electrodynamics with Nonlinear Boundary Conditions // Journal of Physics: Conference Series. – 346 (1). – Sept 2, 2012. – 012013, doi:10.1088/1742-6596/346/1/012013.
 2. Земляный О.В., Лукин К.А. Фрактальная размерность аттрактора динамической системы с запаздыванием и кусочно-линейным унимодальным отображением // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – №3(32). – C.8-15.
 3. Zemlyaniy O.V. Experimental Study into a Radio Frequency Band Chaos Oscillator // Telecommunications and Radio Engineering, – 2007. – 66(12). – pp. 1067-1077.
 4. Лукин К.А., Земляный О.В. Влияние вариации задержки на хаотические режимы в системе с запаздывающей обратной связью и амплитудной нелинейностью // Электромагнитные волны и электронные системы. 13. №1 C.14-20.
 5. Lukin K.A., Shcherbakov V.Ye., Shcherbakov V. New Method for Generation of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences // Applied Radio Electronics. – 2013. – 12, №1. – pp.17–24.
 6. Лукин К. А., Максимов П. П. Режим автоколебаний в резких p–n-переходах с постоянным обратным смещением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2008. – 13, № 2. – С. 232-238.
 7. Лукин К. А., Максимов П. П. Терагерцовые автоколебания в инжекционном p–n-переходе с постоянным обратным смещением. // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. – 2010. – 53. № 8 – C. 16-22.
 8. Лукин К. А., Максимов П. П. Когерентное сложение мощности в лавинно-генераторных диодах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2012. – 3 (17), № 4 – С. 70-
 9. Лукин К. А. Максимов П. П., Шиян Ю. А. Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах // Радиофизика и электроника. – 2012. – 3 (17), №3 – С. 65-
 10. Lukin K. A., Maksymov P. P. and Hilda A. Cerdeira. Photoelectron multipliers based on avalanche pn–i–pn-structures // The European Physical Journal (EPJ), Special Topics, – 2014. –Vol. 223, – pp.1–11.
 11. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование автоколебаний при последовательном включении диодов Ганна в микрополосковую линию // Прикладная радиоэлектроника. – – 6. – № 4. – С. 555–560.
 12. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Хаотические режимы генерации в протяженной микрополосковой линии с цепочкой диодов Ганна // Радиоэлектроника и информатика. – 2009. – № 3. - C. 14–
 13. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование процессов генерации серии импульсов диодами Ганна в линиях задержки с параллельным соединением // Радиофизика и электроника. – 2009. – № 3. – 371–377.
 14. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна // Радиофизика и электроника. – 2013. - 4(18), - №3, - C. 28-36.
 15. Yurchenko L.V., YurchenkoB. Bistability and hysteresis in the emergence of pulses in microstripGunn-diode circuits // AIP Advances. – 2014. – 4. №. 12. – P. 127126 (12)
 16. Lukin K.A., Kulik V.V., Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics, 4, №1. pp. 74-79.
 17. Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based design of random waveform generators for noise radars // Applied Radio Electronics, –2013. – 12, №.1. – pp. 32-36.
 18. Lukin K.A., Konovalov V.M., Vyplavin P. Stepped Delay Noise Radar with  High Dynamic Range // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010.  2. pp. 501-503.
 19. Lukin K.A., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Lukin S.K., Zemlyaniy O.V. High Resolution Noise Radar without fast ADC // International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), 2012. – 58, №2. – pp.135-140.
 20. Lukin K.A., Moreira J.R., Vyplavin P.L., Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based software defined noise radar // Applied Radio Electronics, – 2013. –12, №.1. – pp. 89-94.
 21. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
 22. Lukin K.A. Sliding Antennas for Noise Waveform SAR // Applied Radio Electronics, April 2005. – 4, №.1. – 103-106.
 23. Лукин К.А. Сканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Изв. Вуз. – Радиоэлектроника. – 2010, – 53, №4. – С.58-64.
 24. Lukin K.A. Scanning Synthetic Radiation Pattern Antennas. Radioelectronics and Communications Systems // – 53 (2010). – pp.219-224.
 25. Лукин К.А., Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. Cканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Прикладная радиоэлектроника, – 2015, –14, № 1. – С. 79-86.
 26. Лукин К.А., Могила А.А., Выплавин П.Л. Получение изображений с помощью неподвижной антенной решетки, шумовых сигналов и метода синтезированной апертуры // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. – 12, № 3. – С.526-531.
 27. Lukin K.A. Millimeter-Wave Band Noise Radar, Telecommunications and Radioengineering – 2009. – 68,  – pp.1229-1255.
 28. Tarchi D., Lukin K., Fortuny-Guach J., et al. SAR imaging with noise radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems. – 2010. – 46, №3. – pp.1214-1225
 29. Lukin K.A., et al. Ka-band Bistaic Ground-Based Noise Wavefom SAR for Short-Range Applications // IET Proc. Radar Sonar & Navigation, August 2008. – –pp. 233-243.
 30. Lukin K.A., Mogila A.A., Vyplavin P.L., Galati, Pavan G. Novel concepts for surface movement radar design // International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, – 2009. – 1. – pp. 163-169.
 31. Лукин К.А., Коновалов В.М. Когерентная компенсация мощных мешающих отражений в локаторах с периодическими сигналами // Прикладная радиоэлектроника. – – 11, № 1. – С. 3-14.
 32. Lukin K.А., Konovalov V. Through the wall detection of human beings using noise radar sensors // Proc. IRS 2006, – Krakow, Poland, May 24 – 26, 2006. – pp. 15-1 – 15-5.
 33. Lukin, K.A., Mogyla, A.A., Palamarchuk V.P. et al. Measurement of Shifts in Bell Tower of Sophia Cathedral Using Ka-band Noise Waveform SAR // Proc. of the MRRS 2008. – 134-137.
 34. Lukin K.A., Palamarchuk V. P., Vyplavin P.L. and Kudriashov V. Experimental Investigation of Factors Affecting Stability of Interferometric Measurements with Ground Based Noise Waveform SAR // International Journal of Electronics and Telecommunications. – 2011. – 57, №. 3. – pp. 389-393.
 35. Лукин К.А., Кульпа К., Паламарчук В.П. и др. Экспериментальная оценка точности измерения сдвигов объекта при использовании метода дифференциальной РСА интерферометрии // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – 11, № 3. – С. 366–372.
 36. Lukin K., Kulpa K., Mogyla A., et al. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR // IET Radar, Sonar & Navigation – 2008. – 2, №.4. – pp. 263-273.
 37. Лукин К.А., Васюта К.С., Зоц Ф.Ф. и др. Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой // СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА. Науковий журнал. – 2013. – Т. 4(36) – С. 87–9
 38. Kudriashov V.V., K.A.Lukin et al. Range-azimuth coherent radiometric imaging based on ka-band antenna with beam synthesis // Applied Radioelectronics, – 2012, – 11, № 3, – pp.328-334.
 39. Kudryashov V.V., Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Coherent radiometric imaging with a Ka-band ground-based synthetic aperture noise radar // Telecommunications and Radio Engineering, – 72, № 8. – 699-710.
 40. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Formation of coherent radiometric images in Ka-band using ground-based noise radar with antenna pattern synthesizing // Radiophysics and Electronics, – 2012, – 3 (17), № 3. – 41-47.
 41. Lukin K., Kudriashov V., Vyplavin P. and Palamarchuk Coherent imaging in the range-azimuth plane using a bistatic radiometer based on antennas with beam synthesizing // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. – 29, № 7. – 2014. – pp. 16-22.
 42. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., et al. Coherent radiometric imaging using antennas with beam synthesizing // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. –2015.
 43. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний. // Радіофізика та електроніка. – 2011. – Т.2 (16), №1. – С. 39-45.
 44. Lukin K.A., Machekhin Yu.P., Danailow M.B., Tatyanko D.N. Application of the Spectral Interferometry Method for Micro- and Nanodistance Measurement // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – 70, №17. – pp. 1579 – 1591.
 45. Lukin K.A., Danailow M.B., Machekhin Yu.P., Tatyanko D.N. Nano-distance measurements using spectral interferometry based on light-emitting diodes. // Applied radio electronics. – 2013. – 12, № 1. – pp. 166-171.
 46. Lukin K.A., Machekhin P., Tatyanko D.N., Danailov M.B. Metrological maintenance of standard optical frequency grid for WDM telecommunications // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (18). – pp.1665-1676.
 47. Kim J.P., Tatyanko D.N., Lukin K.A., Zemlyaniy O.V. Phase shift measurement of optical noise waveform modulation envelope // Applied Radio Electronics. –2013. – 12, №1. – pp.175-179.
 48. Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов // Радиотехника. – 2014. – №176. – С.172-180.
 49. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
 50. Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
 51. Лукин К.А., Щербаков В.Е., Коновалов В.М., Брид Д.С. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків «ХАІ». – 2007. – №6(25). – С. 238-244.
 52. Лукин К.А., Щербаков В.Е. Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Прикладная радиоэлектроника, 2012, том 11, №1, с. 37 – 43.
 53. Щербаков В.Е., Лукин К.А. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і компп’ютерні системи. – – №7(41). – С. 288 – 294.
 54. Lukin K.A. Evolution of Wave Packet in Quantum Box: Novel Approach to the Problem. Proc. of DAYS on DIFFRACTION, DD-2006, May 30 – June 2, 2006, St. Petersburg, Russia.
 55. Болотин Ю.Л., Вакульчик И.Ю., Лукин К.А., Черкасский В.А. Смешанное состояние в составном кольцевом биллиарде // Радиофизика и электроника. – –3(18), № 3. – С. 55-62.
 56. Rusov V.D., Lukin K.A., Vlasenko D.S. Schrödinger Equation as Equation for Stable Motion of Classical Particles in Fluctuation-Dissipative Environment // Proc. Third Int. Conf. on Quantum Electrodynamics and Statistical Physics (Kharkov, Ukraine, 29 August - 2 September 2011). – 127.
 57. Lukin K.A., Rusov D. Quantum mechanical motion of classical particles // Journal of Physics: Conf. Ser. 361 (2012), 012040, doi:10.1088/1742-6596/361/1/012040.
 58. Lukin А. Vacuum Microwave Integrated Circuits as a Tool for Protection of Radar and Communication Receivers  against High Power EMI and ionizing radiation. Applied Radioelectronics, 2012, Том 11, № 4, pp. 498 -500.
 59. Лукин К.А., Хуторян Э.М., Цвык А.И. Многомодовые колебания в ГДИ // Радиофизика и электроника. – –13,№ 3. – С.535-545.
 60. Лукин К. А., Хуторян Э. М. Взаимодействие мод в резонаторе поверхностной волны с электронным потоком // Радиофизика и электроника. – –15,№ 2. – С.92-101.
 61. Sattorov M., Khutoryan E., Lukin K., Kwon O., and Park G.-S. Improved efficiency of backward-wave oscillator with an inclined electron beam // IEEE Trans. Electron Devices, Jan. 2013. – 60, № 1. – 458–463.
 62. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Automodulation Processes in Clinotrons with Low-Focusing Magnetic Field // IEEE Transactions Electron Devices. May 2015 – 62 (5). – pp.1617-1621
 63. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Theory of Multimode Resonant Backward-Wave Oscillator with an Inclined Electron Beam // IEEE Trans. Electron Devices, May 2015. – 62 (5) – pp.1628-1634.
 64. Лукин К. А. Нелинейная теория генераторов дифракционного излучения: Дис. на соискание научн. степени канд. физ.-мат. наук, МГУ, Москва, 1980, 208 c. (Рукопись); Теория автоколебаний в приборах дифракционной электроники: Дис. на соискание научн. степени докт. физ.-мат. наук, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1987, 431 c. (Рукопись).
 65. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д., Скрынник Б. К. Особенности работы ГДИ на высших модах открытого резонатора // Журн. техн. физики. – 1982. - 52, № 3. -С.525-528.
 66. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. О новом механизме возбуждения ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1982. - 265, № 2. - С.318-321;
 67. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. Об одной особенности преобразования энергии в ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1983. - 268, № 4. - С.853-856.
 68. А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.
 69. Ермак Г. П., Лебедев А. Б., Лукин К. А. и др. Автодинный эффект в генераторе дифракционного излучения // Изв. вузов. Радиофизика. – 1986. - 29, № 8. - С.957-965.
 70. Лукин К. А. Параметрическая неустойчивость ансамбля линейных электронных осцилляторов в фазоинверсном электромагнитном поле // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. – 2004. - № 4. - С.80-85.
 71. Максимов П. П. Нелинейная стационарная теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн миллиметрового диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины,1993. С.79-89.
 72. Максимов П. П. Линейная аналитическая теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн мм и субмм диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины, 1993.С.70 – 78.
 73. Лукин К. А., Шестопалов В. П. Рассеяние электромагнитных волн на границе с нелинейным отражением. - Харьков, 1985. – 15 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т радиофизики и электрон.; № 288).
 74. Лукин К. А., Майстренко Ю. Л., Шарковский А. Н., Шестопалов В. П. Метод разностных уравнений в резонансной задаче с нелинейным отражением // Докл. АН СССР. – 1989. - 309, № 2. - С.327-331.
 75. Лукин К.А., Шестопалов В.П. Теория ГДИ с внутренней запаздывающей обратной связью // Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. - Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – 1989. - С.5-19.
 76. .Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Current Oscillations in Avalanche Particle Detectors with pnipn-Structure // IEEE Trans. on Electron Devices 43. – 1996. - Р.473.
 77. Лукин К. А., Максимов П. П. Модифицированный метод встречной прогонки // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1999. - 4, № 1. - С.87-92.
 78. Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Chaotic instability of current in reverse biased PNINP-structures // Applied Physics Letters. – 1997. - 71(17). - Р.2484.
 79. Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Maksymov P.P. Self-Oscillations in Reverse Biased pn-junction with Current Injection // Applied Physics Letters. – 2003. - 83, N 20. – Р.4643-4646.
 80. Lukin K.A., Cerdeira H.A., Colavita A.A., and Maksymov P.P. Internal amplification of current pulses inside a reverse-biased PNIPN-structure //Journal of Modelling and Simulation. -2003. - 23, N 1. - Р.1-8.
 81. Yurchenko L.V. Dynamic Chaos in a Two-Dimentional Cavity Resonator Having an Active Wall with N Type Current-Voltage Characteristic // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. - 52, N 4. - Р.71-77.
 82. Yurchenko V.B. and Yurchenko L.V. Time-Domain Simulation of Power Combining in a Chain of THz Gunn Diodes in a Transmission Line // J. Infrared and Millimetre Waves. – 2004. -25. - Р.43-54.
 83. Harmuth H.F. and Lukin К.A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
 84. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление нестационарных случайных сигналов с конечной средневзвешенной энергией // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1996. - С.118 -120.
 85. Могила А.А. Взаимосвязь двупараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией в различных ортонормированных базисах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2000. - 5, № 3. - С.131-136.
 86. Могила А.А., Лукин К.А. Взаимосвязь одно- и двухпараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией // Радиофизика и электроника. – Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2001. - 6, № 2-3. - с.320-326.
 87. Lukin K.A., Kulik V.V. and Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics. – 2005. - 4, N 1. - Р.104-110.
 88. Земляный О. В., Лукин К. А. Корреляционно-спектральные свойства хаоса в нелинейной динамической системе с запаздыванием и асимметричным нелинейным отображением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2002. - 7, № 2. - С.406-414.
 89. Kulik V.V., Lukin K.A., Rakityansky V.A. Autodyne effect in the Weak-Resonant BWO with chaotic dynamics // Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 1998. - 19, N 3. -P.427-440.
 90. Mogyla A.A., Lukin K.A., Shyian Yu.A. Relay-Type Noise Correlation Radar for the Measurement of Range and Vector Range Rate // Telecommunications and Radio Engineering. -2002. - 57, N 2-3. - Р.175-183.
 91. Lukin K.A., Mogyla A.A., Alexandrov Yu.A. Fast Correlator for Coherent Reception of Noise Radar Return in Real Time Scale // The First International Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002, (18-20 Sept. 2002), Yalta, Crimea, Ukraine: Proc. - Р.157-164.
 92. Лукин К.А. Шумовая радарная технология // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. ИРЭ НАН Украины. – 1999. – 4, № 3. - С.105-111.
 93. of The First International Workshop on Noise Radar Technology / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (18-20 Sept. 2002, Yalta, Crimea, Ukraine). - 2002. – 280 р.
 94. of the International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2003 / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (Oct. 2003), Applied Radio Electronics, Kharkоv. – 2005. - 1. – 142 р.
 95. Lukin K.A. and Rakityansky V.A. Sources of millimeter noise oscillations // Int. Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves (7-10 June 1995, Kharkov, Ukraine): Proc. – 2. - P.322-324.
 96. Кулик В.В., Лукин К.А. и Ракитянский В.А. Модификация метода двойной спектральной обработки шумовых сигналов // Укр. метрологический журн. – 1997. – 4. - С.28-32.
 97. Mogyla A.A., Lukin K.A., and Kulyk V.V. Statistical Errors of Ranging in the Spectral Interferometry Technique // Telecommunications and Radio Engineering. – 2001. – 55. - Р.10-11.
 98. Lukin K.A., Kulyk V.V. and Mogyla A.A. Spectral Interferometry Method and Autodyne (self-mixing). Effect for Noise Radar Applications // The first Int. Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002 (Sept. 18-20, 2002, Yalta, Crimea, Ukraine): Proc. – 2002. - Р.179-186.
 99. Tarchi D., Leva D., Lukin K.A. et. al. Short range imaging applications noise radar technology / 3rd European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2000 (23-25 May 2000, Munich, Germany): Proc. – 2000. – Р.361-364.
 100. Lukin K.A. A Novel Approach to Scanning Antenna Design // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT-2004, 2003, Sevastopol: Proc. – 2. - Р.290-293
 101. Lukin K. A. Synthetic Aperture Scanning Antennas // 5-th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR2004 (May 25-27, Ulm, Germany): Proc. – 2. - Р.679-672.
 102. Lukin K. A. Sliding Antennas for Synthetic Aperture Radar // Applied Radio Electronics. Special Issue on Noise Radar Technology. – 2005. – 4, N 1. – P.103-106.
 103. Lukin K. A., Natarov M. P., Scresanov V. N. Synthetic Aperture Antenna for Near Field Applications // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’04, (2003, Sevastopol): Proc. – 2003. – 2. - Р.290-293.
 104. Glamazdin V. V., Lukin K. A., Moreira J., Scresanov V. N. 2D Tape Scanner Antenna for Microwave Holography // 5-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’05 (2005, Kiev): Proc. – 2005. – 2. - Р.250-253.
 105. Yurchenko L. V. Proper Solution to the Dense Electron Beam Synthesis Problem // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. – 51, N 8. - Р.43-47.
 106. Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Alternative Approach to the Numerical Synthesis of the Dense-Ion-Beam Focusing Systems // Phys. Rev. E. – 2001. – 63. – Р.1-5.
 107. Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Nonlinear Dynamics of the Semiquantal Ballistic Electrons in Superlattices under the Strong Microwave Excitation // Radioelektronika i informatika (Radio Electronics and Informatics). 2005 .No. 2, PP. 23-28. - Russ.
 108. Yurchenko L. V. and Yurchenko V. B. Semiquantal Dynamics of Electrons in Quantum Heterostructures // NATO Science Series. 3. High Technology. – 1998. – 48. - Р.83-87.
 109. Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Fast Physical Optics Simulations of the Multi-Beam Dual-Reflector Submillimeter-Wave Telescope on the ESA PLANCK Surveyor // J. Infrared and Millimeter Waves. – 2001. – 22. - Р.173-184.
 110. Lamarre J. M., Puget J. L., Bouchet F. et. al. The Planck High Frequency Instrument, a third generation CMB experiment, and a full sky submillimeter survey // New Astronomy Review. -2003. – 47. - Р.1017-1024.
 111. Yurchenko V. B., Murphy J. A., Lamarre J.-M., and Brossard J. Gaussian Fitting Parameters of the ESA Planck HFI Beams // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. – 2004. – 25. - Р.601-616.
 112. Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Ultrafast multireflector physical-optics beam simulations for the HFI instrument on the ESA PLANCK Surveyor // Proc. SPIE. – 2004. – 5487. - Р.542-549.
 113. Yurchenko V.B. Improving the Accuracy of a Time Lens // JOSA B, 14, 2921-2924 (1997)
 114. Yurchenko V.B. Dual-Series Technique for Scattering from Anisotropic and Composite Screens // 7th Int. Symp. Recent Advances in Microwave Technology, 13-17 December 1999, Malaga, Spain, 455-458 (1999)
 115. Yurchenko V.B., Altintas A., and Nosich A.I. Numerical Optimization of a Cylindrical Reflector-in-Radome Antenna System // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 668-673 (1999)
 116. Altintas A., Ouardani S., and Yurchenko V.B. Complex Source Radiation in a Cylindrical Radome of Metal-Dielectric Grating // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 1293-1300 (1999)
 117. Slutskin A.A. and Yurchenko V.B. Multi-Valued Current-Voltage Characteristics of the Corbino Disk under the Temperature-Electrical Instability // Lithuanian J. Phys., 35, 440-444 (1995)
 118. Yurchenko B. Theoretical Analysis of the Mechanism of Electron Super-emission from Semiconductors in a Strong Microwave Field // Telecommunications and radioengineering, 1998. – Vol.52, No.4. – рр. 78-84
 119. Yurchenko V.B. Hot-Electron Thermoelectric Phenomena in Submicron-Thick Structures // Lithuanian J. Phys., 35, 456-460 (1995)
 120. Yurchenko B. Hot-Carrier Effects in Graded-Gap Semiconductor Solar Cells Proc. “Renewable Energy”, 1994, Vol.5, Pt.3, pp.1611-1613
 121. Yurchenko B., Boiko B.T., Khripunov G.S., Ruda H.E. Photovoltaic properties in CdS/CdTe thin-film heterosystems with graded-gap interfaces // Solar Energy Materials and Solar Cells, 1997, Vol.45, No.4, рр. 303-308
 122. B. Extra Oscillations in Periodically Doped Structures with Negative Differential Resistance // Lithuanian J. Phys. – 1992. – Vol. 32, No. 5 Suppl. – P. 181–184.
Автореферат

В. О. Ракитянський (1990), А. Б. Лебедєв (1991), В. С. Коростильов (1993), А. А. Могила (1998), В. I. Афанас’єв (2002), В. В. Кулик (2005), О. В. Земляний (2009), П. Л. Виплавін (2011), В. В. Кудряшов (2013), Д. М. Татьянко (2014).

 1. Ракитянский В. А.: автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / В. А. Ракитянский: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990.
 2. Лебедев А.Б. Теория автодинного эффекта в автоколебательных системах с длительным взаимодействием электронного потока и поля открытого резонатора: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Анатолий Борисович Лебедев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990. — 16 с.: рис. — рус.
 3. Коростелев В.С. Когерентные ГДИ-РЛС коротковолновой части мм волн непрерывного действия для дистанционного зондирования природной среды: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Валерий Сергеевич Коростелев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1991. — 21 с.: рис. — рус.
 4. Могила А.А. Двопараметричний розклад та оцінка статистичних характеристик нестаціонарних радіолокаційних сигналів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Анатолій Андрійович Могила; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 1998. — 16 с.: рис. — укp.
 5. Афанас’єв В.І. Електромагнітне випромінювання і тепловий вплив високопервеансних електронних потоків: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 «Фізична електроніка» / Віктор Ілліч Афанас’єв; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2002. — 16 с.: рис. — укp.
 6. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Васильович Кулік; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2005. — 16 с.: рис. — укp.
 7. Виплавін П. Л. Формування когерентних зображень за допомогою наземних шумових радарів з синтезованою апертурою: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Павло Леонідович Виплавін; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp.
 8. Земляний О.В. Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Олег Васильович Земляний; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
 9. Кудряшов В.В. Формування радіометричних зображень за допомогою бістатичного радіометра на основі антен із синтезованою діаграмою спрямованості: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Вікторович Кудряшов; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2013. — 19 с. — укp.
 10. Татьянко Д.М. Оптичні прилади на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії. автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» / Дмитро Миколайович Татьянко; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2014. — 23 с. — укp. 
Монографії
 1. Harmuth H. F. and Lukin К. A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
 2. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
Патенти

Отримано 8 патентів: 3 - Україна, 1 - Російська Федерація, 4 – США та 1 авторське свідоцтво (СРСР):

 1. Сцинтиляційний детектор: патент на корисну модель 73483 Україна: МПК G01T 1/20 (2006.01) / Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М., Лукін К. О. – № u 2012 02867; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18/2012.
 2. Спосіб формування екстремумів спектра оптичних частот: патент на корисну модель 64484 Україна: МПК (2011.01) H04J 1/00 / Лукін К. О., Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М. , Меркулов Є. Г. – № u201104371; заявл. 11.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21/2011.
 3. Трап-детектор: патент на изобретение 2405129 Российская Федерация: МПК G01J 1/42 (2006.01) / Татьянко Д. Н. – № 2008137072/28; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.11.2010, Бюл. № 33.
 4. Трап-детектор: патент на винахід 87197 Укрїина: МПК (2009) G01J 5/02, G01J 5/20, G01J 1/42 / Татьянко Д. М. – № a200710120; заявл. 10.09.2007; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12/2009.
 5. Information transfer arrangement and method for vehicles: United States Patent No.: US7912645B2: Int.Cl. G01C 21/00 (2006.01), G08G 1/137 (2006.1) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/778,127; Filed: Jul. 16, 2007; Prior Publication Data: Jan. 17, 2008, US 2008/0015771 A1.
 6. Collision avoidance methods and systems: United States Patent No.: US7418346B2: Int.Cl. G08G 1/16 (2006.01) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/461,619; Filed: Aug. 1, 2006; Prior Publication Data: Jan. 25, 2007, US 2007/0021915 A1.
 7. Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
 8. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current U.S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
 9. А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.

Публікації

2005

 
 1. Lukin K.A. Noise radar technology: the principles and short overview // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 4 – 13.
 2. Lukin K.A., Konovalov V.M., Mogyla А.A., Scherbakov V.E. Comparative analysis of conventional radar and noise radar performance // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 31 – 36.
 3. Kantsedal V., Lukin K. Methods for estimating of operational energy security for ground-based surveillance wideband noise radars // Journal of Applied Radio Electronics, Kharkov, KNURE, Vol. 4, No. 1, 2005. -pp. 37-41.
 4. Lukin K.A., Mogyla А.A., Alexandrov Yu.А., Shiyan Yu. noise radar sensor for collision warning system // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 47 – 53.
 5. Mogyla А.A. Experimental estimation of an ambiguity function of noise signals // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 59 – 63.
 6. Konovalov V.M., Scherbakov V.E. Doubling of the working frequency bandwidth of digital delay lines // Journal of Applied Radio Electronics”, Kharkov, KNURE, Vol. 4, No. 1, 2005. - pp. 64 – 68.
 7. Lukin K.A., Kulik V.V., Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Journal of Applied Radio Electronics”, Kharkov, KNURE, Vol. 4, No. 1, 2005. -pp. 74-79.
 8. Yurchenko L.V., Yurchenko V.V. Chaos in a cavity with active microwave devices // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 80 – 84.
 9. Lukin K.A. Sliding antennas for noise waveform SAR // Journal of Applied Radio Electronics Kharkov, KNURE, 4, No. 1, 2005. - pp. 103 – 106.
 10. Afanas’ev V.I. Control of the bandwidth end power of noise oscillations excited by turbulent electron beam in BWO’s // Journal of Applied Radio Electronics”, Kharkov, KNURE, Vol. 4, No. 1, 2005. - pp.120 – 123.
 11. Иванов В.К., Лановой В.Н., Шаляпин Л.А., Егоровна Л.А., Васильев А.С., Могила А.А. Распространение ультракоротких волн на морских трассах в южных широтах // Известия вузов. Радиофизика. – 2005. - Т.68, № 7, - с.47 -53.
 12. Гламаздин В.В., Лукин К.А., Скресанов В.Н. Улучшение основных характеристик синтезированных диаграмм направленности методом компарирования // Радиофизика и электроника. Харьков, Ин-т радиофизики и электроники НАНУ, 2005, Том 10, № 1, с. 77-84.
 13. Лукин К.А., Максимов П.П. Метод расчета лавинных p-n переходов в режиме автогенерации // Радиофизика и электроника. Харьков, Ин-т радиофизики и электроники НАНУ, 2005, Том 10, № 1, с. 109-115.
 14. Юрченко Л.В. Юрченко В.Б. Нелинейная динамика баллистических электронов в сверхрешетках при сильном свч возбуждении // «Радиоэлектроника и информатика», № 2, 2005. – C. 23-28.
 15. Юрченко Л.В. Юрченко В.Б. Генерация ультракоротких импульсов в резонаторе с активным слоем и диэлектрическим зеркалом // Радиоэлектроника и информатика», № 2, 2005, c.195-200.
 16. Земляный О.В., Лукин К.А. Фрактальная размерность аттрактора динамической системы с запаздыванием и кусочно-линейным унимодальным отображением // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. - № 3. – С.8-15.
 17. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань та його застосування: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю радіофізика. Харків. 2005.-16 с.
Тези  
 1. Лукин К.А., Земляный О.В. Генератор гиперхаоса на основе системы с запаздывающей обратной связью // Сборник научных трудов 2-го международного радиоэлектронного форума “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”, Том 5. Международная конференция “СВЧ и оптоэлектроника”, Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, с.108-111.
 2. Лукин К.А., Могила А.А., Паламарчук В.П. Шумовий доплеровський датчик виявлення вторгнень 8-мм діапазону довжин радіохвиль, на основі автодинного ефекту // Сборник научных трудов 2-го международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы». Том 5. Международная конференция «СВЧ и оптоэлектроника». Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, с.112-115.
 3. Лукин К.А., Могила А.А., Выплавин П.Л. Оцінка фазових помилок, викликаних траєкторною нестабільністю РСА наземного базування // Сборник научных трудов 2-го международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы». Том 2. Международная конференция «Системы локации и навигации». Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, с.  282-285.
 4. Лукин К.А., Канцедал В.М. Особенности обеспечения скрытности излучения в наземной обзорной широкополосной импульсной шумовой РЛС. // Сборник научных трудов 2-го международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы». Том 2. Международная конференция «Системы локации и навигации». Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, с. 320-324.
 5. Glamazdin V.V., Lukin K.A., Moreira J., M.P.Natarov, Seleznyov D.G., Skresanov V.N. 2D Tape Scanner for Microwave Holography // 5th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques. - Kyiv, 24 – 27 may, 2005, pp. 335 – 338.
 6. Merphy J.A., Yurchenko E. Simulation of Quasi Optical Banch with Dielectric Lanz for the PLANK HFI Horn Testinng // 28ISA Antenna Workshop on Space Antenna System and Technologies, 31May-3June 2005 ESTEC, Noordwijk, the Netherland.
 7. Yurchenko E., Yurchenko V. Reciprosity in the Modelling of Bolometric Detectors in Transmitting Mode // 28ISA Antenna Workshop on Space Antenna System and Technologies, 31May-3June 2005 ESTEC, Noordwijk, the Netherland, pp/ 879-886.
 8. Yurchenko E., Yurchenko V. Reciprocal Formulation of the Bolometer-Transmitter Problem in the ISA PLANK HFI Modeling for Radio Astronomical Observation // The Second Int. Radioelectr. Forum, Sept.19-23, 2005, KNURE, Kharkov, Ukraine, V1.1, pp. 203-206.
 9. Лукин К.А., Могила А.А., .Шиян Ю.А. Simulation of adaptive two-parametric filtration // Конференція «Signal Processing Symposium Wilga-2005», Poland, Warsaw, June 3-5 2005.
 10. Lukin K.A. Ground Based Noise-Waveform-SAR for Monitoring of Chernobyl Sarcophagus // IRS-2005, Berlin, Germany, 5-9 Sept, 2005.
 11. Lukin K.A. Photo-Electron Multiplier on the Basis of Multilayered Semiconductor Structure // RTA/NATO SENSORS & ELECTRONICS TECHNOLOGY PANEL SYMPOSIUM on Emerging Electro-Optic Phenomenology &Technology, 2005.
 12. Lukin K.A., Mogyla А.A.Two-parametric representation of no stationary random signals with finite energy // Proc. Of the International Society for Optical Engineering. 30 May- 5June 2005,Wilga, Poland, pp.- 1J-1 – 1J-6.
 13. Kotenkov A, Lukin K.A. Noise Waveform SAR image quality assessment via simulation of the SAR acquisition process // Proc. Of the International Society for Optical Engineering. 30 May-5 June 2005,Wilga, Poland, pp.- 19-1 - 19-4.
 14. Mogyla A.A., Shiyan Yu.А. Simulation of adaptive two-parametric filtration // Of the International Society for Optical Engineering. 30 May-5 June 2005, Wilga, Poland, pp. -4F-1 - 4F-4.
 15. Lukin K.A., Mogyla А.A., Vyplavin L. Phase Errors in Noise Waveform D-InSAR due to Trajectory Distortions in Synthetic Aperture Sliding Antenna // Proc. Of the International Society for Optical Engineering. 30 May-5 June 2005,Wilga, Poland, pp. -4N-1 - 4F-6.
Автореферат  
 1. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Васильович Кулик; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2005. — 16 с.: рис. — укp.

2006

 
 1. Коновалов В.М., Щербаков В.Е., Коновалов В.И. Расширение полосы рабочих частот цифровых линий задержки //Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи», № 5 (17), Харків «ХАІ», 2006, С.205 – 210.
 2. Выплавин П.Л., Лукин К.А., Колчигин И.Н. Получение изображений в ближней зоне излучателя // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – 11, № – С.404-408.
 3. Yurchenko V. B., Yurchenko E. V. Reciprocity in Simulations of Bolometric Detectors in Transmitting Mode // J. Infrared and Millimeter Waves, 2006, Vol. 27, No. 3, P. 355-371.
 4. Lukin K.A., Mogyla А.A. Two-parametric representation of nonstationary random signals with finite energy // Proc. Of SPIE Vol.6159 pp. 615919-1-4 Photonics Applications in Astronomy, Communica­tions, Industry, and High-Energy Physics Experiments IV; Ryszard S. Romaniuk; Ed Feb 2006 (Signal Processing Symposium Wilga-2005).
 5. Mogyla A.A., Shiyan Yu. Simulation of adaptive two-parametric filtration // Of SPIE Vol.6159 pp. 61594F-1-4 Photonics Applications in Astronomy, Communica­tions, Industry, and High-Energy Physics Experiments IV; Ryszard S. Romaniuk; Ed Feb 2006 (Signal Processing Symposium Wilga-2005).
 6. Lukin K.A., Mogila A.A., Vyplavin P. Phase Errors in Noise Waveform D-InSAR due to Trajectory Distortions in Synthetic Aperture Sliding Antenna // SPIE. ‑Vol. 6159. ‑ pp. 61591N-1-4. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments IV. ‑ Ryszard S. Romaniuk. ‑ Ed. Feb 2006 (Signal Processing Symposium Wilga-2005).
 7. Kotenkov A, Lukin K.A. Noise Waveform SAR image quality assessment via simulation of the SAR acquisition process // Proc. Of SPIE. - Vol. 6159 - pp. 6159J1-1-4. Photonics Applications in Astronomy, Communica­tions, Industry, and High-Energy Physics Experiments IV; Ryszard S. Romaniuk; Ed Feb 2006 (Signal Processing Sympo­sium Wilga-2005).
 8. Земляный О.В. Экспериментальное исследование генератора хаотических колебаний радиодиапазона // Радиофизика и Электроника, т.11, №2, 2006, с.298-304.
  Тези
 1. Lukin K.A., Mogyla A.A. Noise Waveform-SAR and Differential Interferometer for Detection of Structural Changes in Chernobyl Sarcophagus // Proc. of EUSAR-2006, 6th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 16-18 May 2006, Dresden, Germany, 2006, p. 249.
 2. Коновалов В.М., Щербаков В.Є, Коновалов В.І. Розширення смуги робочих частот цифрових ліній затримки // Перша міжнародна науково-технічна конференція “Dependable Systems, Services & Technologies”, Полтава, 25-28 квітня 2006 р.
 3. Mogyla A.A., Suprun D.Yu. Simulation algorithm for noise waveform SAR with arbitrary motion trajectory of antenna phase center // of RS-2006, International Radar Symposium, 24-26 May 2006, Krakow, Poland, 2006, pp.433-436.
 4. Mogyla A.A., Lukin K.A. Optimum Reception of Incoherent Noises Signals // of IRS-2006, International Radar Symposium, 24-26 May 2006, Krakow, Poland, 2006, pp.577-580.
 5. Lukin K.A., Mogyla A., Palamarchuk V.P. Ka-band Noise Waveform Intrusion Detector on the Basis of Aoutodyne Effect in Chaotic Signal Generator // Proc. of IRS-2006, International Radar Symposium, 24-26 May 2006, Krakow, Poland, 2006, pp.569-572.
 6. Mogyla A.A, Vyplavin P.V. Experimental Estimation of Measurement Precision in Radial Shifts Detection Using X-band Noise Waveform d-InSAR // of IRS-2006, International Radar Symposium, 24-26 May 2006, Krakow, Poland, 2006, pp.581-584.
 7. Lukin K.A., Mogyla A.A. Static Nonswitchable Antenna Array for Ground-Based Noise Waveform SAR: a Novel Concept for SAR Imaging // of IRS-2006, International Radar Symposium, 24-26 May 2006, Krakow, Poland, 2006, pp.469-472.
 8. Lukin K.A., Kantsedal V.M. Covert Operation of Surveillance Noise Radar // Proceedings of International Radar Symposium IRS 2006, 24-26 May, Krakow, Poland. 477-480.
 9. Kantsedal V.M. Estimation of Mutual Interferences at the Receiver Input of Noise radars Operating Simultaneously as Electronic Facility Group // Proceedings of International Radar Symposium IRS 2006, 24-26 May, Krakow, Poland. 565-568.
 10. Zemlyaniy O.V. Experimental investigation of chaotic waveform generator for Ultra Wide Band Noise Rada // Proc. of International Radar Symposium (IRS 2006), Krakow, Poland, May 22-26, 2006, pp.437-440.
 11. Lukin K.A., Zemlyaniy O.V. Chaotic Signals for Noise Radars: Direct Generation and Chaotic Modulation Techniques // Workshop on the Transmission of Chaotic Signals, University of Bristol, 1st - 3rd August 2006.
 12. Konstantin Lukin, Valery Scherbakov, Vladimyr Konovalov, Ryan Breed. Dedicated Short-Range Communication System for Vehicle-to-Vehicle Data Transmission on the Basis of Chaotic Waveform codes (DSRC-VVDT) // Proceedings of 16 International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2006, Krakow, Poland, May 22-24, 2006, pp. 583 – 586.
 13. Могила А.А., Лукин К.А., Выплавин П.Л. Дифференциально-интерферометрическая РСА для дистанционного мониторинга состояния саркофага Чорнобыль-ской АЭС // Междунар. научн. семинар «Радиоэкология Чернобыльской зоны», 27-29 сентября 2006, Славутич, Украина, 2006, с.190-193.
 14. Гламаздин В.В., Скресанов В.Н., Лукин К.А. Снижение боковых лепестков РСА-изображения методом компарирования // 16-я Международная Крымская конференция "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо2006). Севастополь, 11-15 сентября 2006 г.: Материалы конф. -Севастополь: Вебер, 2006. С.741-742.
 15. Yurchenko V. B., Yurchenko E. V. Exact Reciprocal Formulation for Rigorous Modeling of Broadband Waveguide Bolometric Systems in Transmitting Mode // 16th Int. Crimean Conference "Microwave & Telecommunication Technology" (CriMiCo'2006). 11-15 September 2006, Sevastopol, Crimea, Ukraine, Vol. 2, pp. 793-794, 2006.
 16. Yurchenko V. B., Yurchenko E. V. Exact Reversal of a Multi-Mode Waveguide Bolometer Problem for Transmitting Mode Simulations of Broadband Detector Systems (UWBUSIS'2006). 18-22 September 2006, Sevastopol, Crimea, Ukraine, pp. 311-313, 2006.
 17. Lukin K., Kolchigin N., Vyplavin P. Noise Waveform SAR Imaging in Antenna Near Zone // Proc. IRS 2006, International Radar Symposium. ‑ Krakow (Poland), 2006. ‑ P. 303-306.
 18. Lukin K., Konovalov V.M. Through wall detection of human beings using noise radar sensors // Proceedings of International Radar Symposium IRS 2006, 24-26 May, Krakow, Poland.
 19. Shiyan Yu.A. Influence of an energy distribution parameters of a sounding noise signal on the basic performances of its ambiguity function // Proc. of IRS 2006, International Radar Symposium 2006, Krakow, Poland, May 24-26, pp.585-588.
 20. Machekhin Yu.P., Tatyanko D.N., Zub I. Taking into account of spectral characteristics of semiconductor photodiodes when measuring optical power in fiber-optic communication lines // 8th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling (LFNM‘2006): int. conf., 29 June – 1 July 2006: conf. proc. – Kharkiv, Ukraine, 2006. – С. 338-340.
 21. Мачехин Ю.П., Татьянко Д.Н., Расчектаева А.И. Структурная схема модернизируемого государственного специального эталона единицы мощности слабых импульсных световых потоков излучения // Метрологiя та Вимiрювальна Технiка (Метрологія-2006): V Міжнар. наук.-техн. конф., 10–12 жовт. 2006 р.: тр. конф. – Харків, 2006. – Т. 2. – С. 13-16.
 22. Мешков С.Н., Кудряшов В.В. Система для теплового неразрушающего контроля элементов авиационных двигателей с жаропрочными покрытиями // Материалы 10-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 2006. –Х.:ХНУРЭ, 716 стр., стр. 77.
 23. Vyplavin Phase errors in noise waveform d-in-sar due to antennatrajectory distortions and receiver noise // Proc. of IRS 2006, International Radar Symposium 2006, Krakow, Poland, May 24-26, pp. 425–428.

2007

 1. Lukin K. Editorial // Electromagnetic Phenomena. – 2007. – V. 7, N 1(18). – P. 4-6.
 2. Lukin On The Description Of Electromagnetic Signal Propagation Through Conducting Media // Electromagnetic Phenomena. – 2007. – V. 7, N 1(18). – P. 174-179.
 3. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Моделирование автоколебаний при последовательном включении диодов Ганна в микрополосковую линию // Журнал «Прикладная радиоэлектроника». Vol.6, No.4, с .555-560.
 4. Лукин К.А., Сердейра A. Максимов П.П. Моделирование импульсного фотоумножителя на основе pn-i-pn структуры с лавинными p-n переходами // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины, -2007.- 12, № 2.-С. 444 – 451.
 5. Лукин К.А., Могила А.А., Выплавин П.Л. Получение изображений с помощью неподвижной антенной решетки, шумовых сигналов и методасинтезированной апертуры // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. – 12, № – С.526-531.
 6. Лукин К.А., Щербаков В.Е., Коновалов В.М., Брид Д.С. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і компп’ютерні системи, №6(25), 2007, Харків «ХАЇ», с. 238–244.
 7. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Генерация многочастотных колебаний в микрополоско-вых линиях передачи с диадами Ганна // Радиоэлектроника и информатика. 2007. № 2. С. 24-29.
Тези
 1. Lukin K.A, Maksymov P.P. Terahertz Self-oscilations in Reverse Blased P-N Junctions // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microvfwes, Millimeter and submillimeter waves and Workshop on Terahetz Technologies (MSMW’07), Symposium Proceeding, Kharkov, Ukraine, June 25-30. 2007, vol. pp.201-203.
 2. Lukin K.A., Cerdeira H. A., Maksymov P P. Terahertz Self-oscilations in Avalanche P-N Junctions with DC Current Injection // MSMW’07 Symposium Proceeding, Kharkov, Ukraine, June 25-30. 2007, vol. pp. 204-206.
 3. Lukin K.A., Cerdeira H. A.,. Maksymov P P. Modeling of Impulse Photomultiplier on Basis of PN-I-HN Structure with Avalanche P-N Junctions // MSMW’07 Symposium Proceeding, Kharkov, Ukraine, June 25-30. 2007, 1. pp. 375-377.
 4. Lukin K.A., Mogyla A.A., Vyplavin P.L. Ground-based Noise Waveform SAR and Differential Interferometry for Remote Monitoring of large Objects // MSMW’07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Symposium Proceedings, pp.445-447.
 5. Tarchi D., Lukin K.A., Mogyla А.А., Leva D., Fortuni J., Vyplavin P.L., Sieber A. Implementation of Noise Radar Technology in Ground Based SAR for Short Range Application // MSMW’07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Symposium Proceedings, pp.442-444.
 6. Lukin K.A., Mogyla A.A., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Zemlyaniy O.V., Shiyan Yu., Zaets N.K., Skresanov V.N., Shubniy A.I., Glamazdin V., Natarov M.P., Nechayev O.G. Ka-band Ground-based Noise Waveform SAR // MSMW’07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Symposium Proceedings, pp.159-164.
 7. Lukin K.A., Kantsedal V.M., Mogyla A.A., Kulyk V.V., Konovalov V.M., Palamarchuk V.P., Suschenko P.G. Results of Laboratory Test of Immunity of Correlator Affected by Active Continuos Interferences at the Processing of Wideband Noise Pulses Sequences // MSMW'07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007. Symposium Proceedings, Vol. 1, pp. 484-486.
 8. Lukin K.A, Kantsedal V.M., Kulyk V.V., Konovalov V.M., Suschenko P.G. Results of Computer Imitation Modeling of Immunity of Correlator Affected by Active Continuos Interferences at the Processing of Wideband Noise or LFM Sequences of Pulses // MSMW'07,. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007. Symposium Proceedings Vol. 1,  487-489.
 9. Lukin K.A., Konovalov V.M., Scherbakov V.Ye. To the Question About Estimation of Residual Fluctuation of Signal on Output of Correlation Receiver of Noise Radar // MSMW'07, Kharkov, Ukraine, June 25–30, 2007, Symposium Proceedings Vol. 1, 452 – 454.
 10. Yurchenko L. V., Yurchenko B. Complex Dynamics of Gunn Diode Circuits with Time-Delay Microstrip-Line Coupling // MSMW’07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Symposium Proceedings, pp.608-610.
 11. Yurchenko E. V., Yurchenko B. Dual -layer Frequency-Selective Subwavelength-Grid Polarizers for THz Applications // MSMW’07, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Symposium Proceedings, pp.222-224.
 12. Lukin K.A., Mogyla A.A, Vyplavin P.L. SAR imaging based upon nonswitchable antenna array and noise signals // Proc. of 6th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT’07), 17-21 September2007, Sevastopol, Ukraine, 2007, pp.360-362.
 13. Лукин К.А., Щербаков В.Е., Коновалов В.М., Брид Д.С. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане // Міжнародна науково-технічна конференція «Dependable Systems, Services & Technologies», Кіровоград, 25–27 квітня, 2007.
 14. Lukin A., Mogyla А.А., Vyplavin P.L. Antenna Array with Aperture Synthesizing for Random Signal // Proc. of IRS-2007, International Radar Symposium, 05-07 September 2007, Cologne, Germany, 2007, pp.791-796.
 15. Konstantin Lukin, Anatoliy Mogyla and Pavlo Vyplavin. Antenna Array with Synthetic Aperture // Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2007.
 16. Lukin К., Mogyla А., Vyplavin P., Palamarchuk V., Zemlyani О. and Zaets N. Ka-band Bistatic Ground-Based SAR Using Noise Signals // Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2007.
 17. Lukin K.A., Shcherbakov V.Ye., Konovalov V.M., Breed S. New Concept of Multiplex Broadband Wireless Communication for Vehicle-to-Vehicle Data Transmission on Highways // MSMW'07, Proceeding of the Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, Vol. 2, pp. 852 – 854.
 18. Лукин К.А., Могила А.А., Кудряшов В.В. Моделювання пасивного радіолокатора з синтезованою апертурою // Третя наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Матеріали конференції.- Х.: ХУПС, 2007.- 208с., стр. 124.

2008

 1. Лукин К.А. Шумовая радиолокация миллиметрового диапазона // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника, т 13, спец. Выпуск, Харьков 2008, С. 118-124.
 2. Kulpa K., Lukin K., Miceli W., Thayaparan T. Editorial: Signal Processing in Noise Radar Technology // IET Radar Sonar Navig.,2008, vol.2, No 4, pp. 229 – 232.
 3. Лукин К.А., Максимов П.П. Лавинно-каскадное усиление импульса в pn-i-pn структуре с обратно смещенными p-n переходами // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 2008.- 13, № 1. – С. 118-124.
 4. Лукин К.А., Максимов П.П. Режим автоколебаний в резких p-n переходах с постоянным обратным смещением // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 2008.- 13, № 2. – С. 232-238.
 5. Максимов П.П. Алгоритм решения уравнений диффузионно-дрейфовой модели полупроводниковых структур с лавинными p-n переходами // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 2008. - 13, № 3
 6. Максимов П.П. Моделирование СВЧ смесителей на основе резких p-n переходов // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 2008. - 13, №3.
 7. Земляный О.В., Лукин К.А. Влияние вариации задержки на хаотические режимы в системе с запаздывающей обратной связью и амплитудной нелинейностью // Электромагнитные волны и электронные системы, №1, т.13, 2008, с.14-20.
 8. Lukin K.A., Mogyla A А., Palamarchuk V.P., Vyplavin P. L., Zemlyaniy O.V., Shiyan Y.A., Zaets N. Ka-band Bistatic Ground Based Noise-Waveform-SAR for Short Range Applications // Radar, Sonar & Navigation, IET, Vol.2, Issue 4, August 2008, pp. 233-243.
 9. Лукин К.А., Могила А.А., Супрун Д.Ю. Моделирование импульсного шумового РСА // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник Радиотехника – 2008. – Вып.152, - С.184-192.
 10. Kulpa, Krzysztof ; Lukin, Konstantyn ; Mogyla, Anatoly; Misiurewicz, Jacek; Gajo, Zbigniew; Vyplavin, Pavel. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR // IET Radar, Sonar & Navigation – 2008. – Vol.2, No.4. pp. 263-273. 02-Feb-2008.
 11. Лукин К.А., Шиян Ю.А. Уменьшение объема записываемых данных в шумовом радиолокаторе // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2008. – 13, №2. – С.271-278.
 12. Gorbik G.M., Ilyenko K.V., Yatsenko T.Yu. Calculation of Quasistatic Eigen-Field of a Charge, which Moves Arbitrarily in Cylindrical Drift Chamber // Telecommunications and Radio Engineering. 2008, Vol. 67. pp. 1177-1188.
 13. Balakirev V.A., Borodkin A.V., Tkach Yu.V., Yatsenko T.Yu. Theory of Microwaves Amplification and Generation in Coaxial Ubitrons // Electromagnetic Phenomena. – 2008. – Vol. 8, No 1(19). – pp. 26-39.
 14. Мачехин Ю.П., Тимофеев Е.П., Расчектаева А.И., Татьянко Д.Н. Оптические измерения в волоконно-оптических системах передачи информации. Принципы и задачи развития // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 2. – С. 45-52.
 15. Lukin K.A., Mogyla A А., Vyplavin P. L., Palamarchuk V.P., Zemlyaniy O.V., Tarasenko V., Zaets N., Skresanov V., Shubniy A., Glamazdin V., Natarov M., Nechayev O. Ka-band Bistatic Ground-Based SAR using noise signals // Proc. of the SPIE, Vol. 6937, pp.69372X-1-5 (2008).
 16. Konstantin Lukin, Anatoliy Mogyla and Pavlo Vyplavin. Antenna Array with Synthetic Aperture // Proc. SPIE.6937, pp.69372Y-1-4 (2008). (Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2007).
Тези
 1. Lukin K.A, Mogyla A.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Zemlyany O.V., Lukin S.K., Zayats N.K. Ka-band Bistatic Ground Based Noise-Waveform-SAR // Proc. of International Radar Symposium, 21-23 May 2008, Wroclaw, Poland, 147-150.
 2. A.Lukin, Gun-Sik Park. Vacuum Microwave Integrated Circuits for Radar // Proc. of International Radar Symposium, 21-23 May 2008, Wroclaw, Poland, pp.147-150.
 3. Lukin K.A., Shiyan Ju.A. Sampling Rate Redaction in Software Noise Radar // Proc. of International Radar Symposium, 21-23 May 2008, Wroclaw, Poland, 147-150.
 4. Lukin K.A. Propagation of Sharp Electromagnetic Pulse through Conducting Media // Proc. of 4th International Conference on Ultrawideband and Ultrashot Impulse Signals, 15-19 September 2008, Sevastopol, Ukraine, pp.53-57.
 5. Lukin K.А., Mogyla A.А., Vyplavin P.L. Ground Based Nois-Waveform SAR with Static Antenna Array and Singl Chennel Receiver // Proc. of 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar ( EUSAR 2008), June 2-5, 2008, Frirdrichshafen, Germany, Vol.3, 41-44.
 6. Lukin K.A., Mogyla A А., Vyplavin P. L., Palamarchuk V.P., Zaets N., Zemlyaniy O.V. Reconfigurable Ground Based Noise-Waveform-SAR for Short Range Applications // Proc. of 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR 2008), June 2-5, 2008, Friedrichshafen, Germany, Vol. 3, 45-48.
 7. Лукин К.А. Достижения и проблемы современной шумовой радиолокации // Труды 3-го Международного радиоэлектронного Форума «ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (МРФ-2008). Т.1, Современные и перспективные системы радиолокации, радиоастрономии и спутниковой навигации. Ч.1, 22-24 октября 2008, Харьков, Украина, – С.52-55.
 8. Лукин К.А., Могила А.А., Паламарчук В.П., Выплавин П.Л., Кожан Е.А. Контроль состояния колокольни Софиевского собора с помощью наземного шумового РСА 8 ММ диапазона // Труды 3-го Международного радиоэлектронного Форума «Прикладная радиоэлектроника.  Состояние и перспективы развития» (МРФ-2008). Т.1, Современные и перспективные системы радиолокации, радиоастрономии и спутниковой навигации. Ч.1, 22-24 октября 2008, Харьков, Украина, – С.197-199.
 9. Lukin K., Mogyla A., Palamarchuk V., Vyplavin P., Kozhan E. Measurement of Shifts in Bell Tower of Sophia Cathedral Using Ka-band Noise Waveform SAR // MRRS-2008 Symposium Proceedings. Kiev, Ukraine, September 22-24, 2008.
 10. Yurchenko V.B., Yurchenko L.V. Self-Consistent Time-Domain Modeling of Short-Pulse Oscillations and Multiple Switching in a Dispersive Transmission-Line Network of Active Devices // Proc. 5th Int. Workshop on Electromagnetic Wave Scattering (EWS’2008), 22-25 October, 2008, Antalya, Turkey, pp. 1-9 – 1-15.
 11. Бабич В.М., Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П. Фотоприемное устройство измерителя абсолютного расстояния для гетеродинного преобразования оптических частот // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития: 1-я Междунар. конф., 30 сент. – 3 окт. 2008 г.: сб. науч. тр.– Харьков, Судак, 2008. – Том 3 – С. 233-236.
 12. Татьянко Д.Н. Трап-детектор для измерения мощности лазерного излучения // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития, 1-я Междунар. конф., 30 сент. – 3 окт. 2008 г.: cб. науч. тр. – Харьков, Судак, 2008. – Том 3. – С. 293-295.
 13. Татьянко Д.Н. Исследование пространственных характеристик лазерного излучения выходящего из оптического волокна // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития: 1-я Междунар. конф., 30 сент. – 3 окт. 2008 г.: cб. науч. тр. – Харьков, Судак, 2008. – Том 3. – С. 298-300.
 14. Расчектаева А.И., Грищенко Л.В., Татьянко Д.Н., Тимофеев Е.П. Модернизация государственного первичного эталона единицы мощности слабых импульсных световых потоков излучения // Метрология и измерительная техника» (Метрология–2008). VІ Междунар. науч.-техн. конф., 14-16 окт., 2008 г.: тр. конф. – Харьков, 2008. – С. 9-12.
 15. Татьянко Д.Н., Грищенко Л.В. Прецизионное измерение оптической мощности на основе аналого-цифрового преобразования сигналов // Метрология и измерительная техника (Метрология–2008): VІ Междунар. науч.-техн. конф., 14-16 окт. 2008 г.: тр. конф. – Харьков, 2008. – С. 13-16.
  Автореферат  
 1. Земляний О.В. Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Олег Васильович Земляний; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

2009

 1. КАЛукин, А.А Могила, Ю.А.Александров, П.Л.Выплавин, В.П.Паламарчук, О.В.Земляный, Л.В.Юрченко, Ю.А.Шиян, В.М. Коновалов, В.М. Канцедал, В.В. Кулик, Е. Мельникова, С.К. Лукин. шумовая радарная технология // Прикладная радиоєлектроника. Спец. випуск, посвященный 90-летию Я.Д. Ширмана и его школе. – том 8, 2009, №4, С. 510-525.
 2. Лукин К. А., Максимов П. П. Моделирование лавинно-каскадного умножения первичных фотоэлектронов в обратносмещенной pn–i–pn-структуре // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. – 2009.. – 51. № 5 –  C. 34-44.
 3. Лукин К. А., Максимов П. П. Многочастотные автоколебания в полупроводниковых структурах с двумя связанными лавинными p-n переходами // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2009. – 14, № 1 C. 81-87.
 4. Щербаков В.Е., Лукин К.А. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і компп’ютерні системи, №7(41), 2009, Харків «ХАЇ», с. 288–294.
 5. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Хаотические режимы генерации в протяженной микрополосковой линии с цепочкой диодов Ганна // Радиоэлектроника и Информатика, № 3. С. 14-20.
 6. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Моделирование процессов генерации серии импульсов диодами Ганна в линиях задержки с параллельным соединением // Сб. научн. тр.: Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 2009, № 3. – С. 371-377.
 7. Ильенко К.В., Яценко Т.Ю. Об аналитическом пре-дставлении электрического поля в точке нахождения нерелятивистски движущегося заряда, создаваемого зарядами, наводимыми им на стенках цилиндрической камеры дрейфа // Радиофизика и электроника, 2009, Т. 4, С. 300-3004.
 8. Konstantin Lukin, Anatoliy Mogila , Pavlo Vyplavin, Gaspare Galati and Gabriele Pavan. Novel concepts for surface movement radar design // International Journal of Microwave and Wireless Technologies(2009), 1 : 163-169 Cambridge University Press.
 9. Pavlo Vyplavin. Phase Errors due to Distortions in Synthetic Aperture Antenna Pattern of Noise Waveform d-InSAR // Proc. SPIE. ‑Vol. 7502, pp.750215-1-4, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2009. ‑ Ryszard S. Romaniuk. ‑ Ed. Aug. 2009 (Symposium on Photonics and Web Engineering Wilga-2009).
Тези
 1. Pavlo Vyplavin. Phase Errors due to Distortions in Synthetic Aperture Antenna Pattern of Noise Waveform d-InSAR // Symposium on Photonics and Web Engineering WILGA 2009, 25-31 May 2009, Wilga, Poland.
 2. Lukin К., Vyplavin P., and Yarovoy S. 3D Imaging using Noise Radar and 2D Aperture Synthesis // Proc. Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 28-30 May 2009, paper Id 073.
 3. Кonstantin Lukin, Olena Melnykova, Pavlo Vyplavin, and Sergey Lukin. FPGA-based Correlator for Random Signal Processing in Noise Radar // Proc. Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 28-30 May 2009, paper Id 072.
 4. Konstantin Lukin, Anatoliy Mogyla, Vladimir Palamarchuk, Pavlo Vyplavin, Evgeniy Kozhan and Sergey Lukin. Monitoring of St. Sophia Cathedral Interior Using Ka-band Ground Based Noise Waveform SAR // Proc. EuRAD, Rome, 28 Sept. – 2 Oct. 2009, Paper Id D12-2.
 5. Konstantin Lukin, Vladimyr Konovalov, Yulia Shiyan, Pavlo Vyplavin, Elena Melnikova, and Sergei Lukin. Software Defined Noise Radar with Low Sampling Rate // RTO/NATO,Symposium on Software Defined Radar, Lisbon, Portugal, June,
 6. Щербаков В.Е., Лукин К.А. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане («Моделирование CARs-to-CARs системы») // Міжнародна науково-технічна конференція “Dependable Systems, Services & Technologies” (DeSSerT’09), Кіровоград, 22-25 квітня 2009 р.
 7. Борісов І.Д., Яценко Т.Ю. Малі хвильові рухи капілярної рідини, що намагнічується // Український математичний конгрес − 2009: м. Київ, Інститут математики НАН України, 27−29 серпня 2009 р.
 8. Ильенко К.В., Яценко Т.Ю. Использование квазистатических приближений при расчете динамики заряженных пучков // XIV Международная зимняя школа-семинар по электронике сверхвысоких частот и радиофизике, Саратов, 3–8 февраля 2009 г.
 9. Борисов И.Д., Яценко Т.Ю. Линейные и нелинейные колебания капиллярной намагничивающейся жидкости // Двадцята осіння математична школа симпозіум, Україна, Крим, Ласпі, 17­–29 вересня 2009.
 10. Lukin K., Mogyla A., Vyplavin P., Lukin S. Monitoring of Kiev St.Sophia Cathedral using Ka-band Ground Based Noise SAR // Proc. International Radar Symposium 2009, Hamburg, Germany, 09 – 11.

2010

 1. Лукин К. А., Максимов П. П. Терагерцовые автоколебания в инжекционном pn-переходе с постоянным обратным смещением // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. ‑ 2010. 53. № 8 – C. 16-22.
 2. Лукин К. А. Сканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. ‑ 2010. 53. №1.
 3. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Могила А.А., Татьянко Д.Н., Бабич В.М., Литвиненко А.С. Лазерный измеритель расстояний на основе метода спектральной интерферометрии. // Прикладная радиоэлектроника, 2010, Том 9, № 2, С. 240-245.
 4. Tarchi D., Lukin K., Fortuny-Guasch J., Mogila A. and Sieber A. Experimental Validation of Noise Radar Technology for Small Area Surveillance // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 46, no.3, july 2010.
 5. Лукин К.А., Могила А.А., Паламарчук В.П., Кравчук А.В., Черний Б.С. Экспериментальные исследования шумового радиолокатора с синтезированием спектра зондирующего сигнала // Радиофизика и электроника, 2010. Т.15, №1. С.62-71.
 6. Tarchi D., Lukin K., Fortunay-Guasch J., Mogyla A., Vyplavin P., Siber A. SAR Imaging with Noise Radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 2010. 46, No.3. – P. 1214–1225.
 7. ЛукинК. А. Взаимодействие мод в резонаторе поверхностной волны с электронным потоком / К. А. Лукин, Э. М. Хуторян // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 15, №  – С. 92-101.
 8. Ю.П. Мачехин, Lukin K., М.Б. Данаилов, Д.Н. Татьянко. Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний. // Радиофизика и электроника», 2010.
Патенти
 1. Трап-детектор: патент на изобретение 2405129 Российская Федерация: МПК G01J 1/42 (2006.01) / ТатьянкоД. Н. – № 2008137072/28; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.11.2010, Бюл. №
Тези
 1. Лукин К. А., Максимов П. П. Многочастотные автогенераторы на основе pnipn-структур с лавинным умножением зарядов // Сборник научных трудов III Международной научной конференции «Функциональная компонентная база. Микро-, опто и наноэлектроники» Харьков-Кацивели 2010г., С. 68-71.
 2. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Измерения расстояния методом спектральной интерферометрии в микро- и нанометровом диапазоне // Труды 3-й Международной научной конференции "Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники", Харьков-Кацивели, 2010, Сборник научных трудов, СС. 72-75.
 3. Мачехин Ю.П., Татьянко Д.Н., Любинский В.Р. Особенности применения фотодетекторов в сцинтилляционных датчиках. // Труды 3-й Международной научной конференции "Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники", Харьков-Кацивели, 2010, Сборник научных трудов, СС. 87-90.
 4. Мачехин Ю.П., Татьянко Д.Н., Любинский В.Р. Применение оптических трап-детекторов в сцинтилляционных датчиках.// Труди VІI Міжнародної науково-технічної конференції “Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2010)”, Том 2, С. 30-33.
 5. Lukin, Ram N. Narayanan. Fifty years of Noise Radar // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010, Vol.2, pp. 210-211.
 6. Lukin K., Vyplavin P., Lukin S., Yarovoy S. Noise waveform SAR for 2D and 3D imaging // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010, Vol.2, pp. 494-497.
 7. Lukin K.A., Konovalov V.M., Vyplavin P. Stepped Delay Noise Radar with High Dynamic Range // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010, Vol.2, pp.501-503.
 8. Lukin K., Mogyla A., Palamarchuk V., Cherniy V., Kravchuk A. Stepped-Frequency Noise Radar with Short Switching Time and High Dynamic Range // Proc. International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, Lithuania, 16 - 18 June 2010, Vol.2, pp.344-346.
 9. Melnikova E., Vyplavin P., Lukin S. Real-time signal processing in noise radar // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010, Vol.2, pp.504-506.
 10. Yurchenko L.V., Yurchenko B. Time-domain simulation of trains of oscillation pulses in a gunn diode system with a remote resonator // The 7-th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'10), Kharkov, June 21-26, 2010,Ukraine) session D-3.

2011

 1. Konstantin A. Lukin, Volodymyr P. Palamarchuk, Pavlo L. Vyplavin and Volodymyr V. Kudriashov. Experimental Investigation of Factors Affecting Stability of Interferometric Measurements with Ground Based Noise Waveform SAR / // International Journal of Electronics and Telecommunications. - V. 57, No. 3. - 2011. - P. 389-393.
 2. Лукин К.А., Канцедал В. М., Кулик В. В., Коновалов В. М., Могила А. А., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г. Экспериментальная оценка помехоустойчивости шумового импульсного радиолокатора ближнего действия в условиях воздействия непрерывных активных помех // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т.2(16), №2. –  С.77– 89.
 3. Лукин К. А., Мачехин Ю. П., Данаилов М. Б., Татьянко Д. Н. Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний. // Радіофізика та електроніка. – 2011.-Т.2(16), №1. - С. 39-45.
 4. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Татьянко Д.Н. Создание сеток оптических частот на основе метода спектральной интерферометрии. // Светотехника и электроэнергетика. – № 3 (27). - 2011. – С. 26-30.
 5. Могила А.А. Оптимальный прием сигналов в условиях полной априорной информации при использовании стохастических зондирующих сигналов // Радиотехника: всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – Харьков, 2011. – Вып.164. – С. 11–20.
 6. Lukin K. A., Mogyla A.A., Palamarchuk V.P., Kravchuk A.V., Cherniy B.S. Noise radar with synthesizing a spectrum of sounding signal // Telecommunications and Radio Engineering, - Vol. 70(10). – 2011. – P. 883–898.
 7. Lukin K., Zemlyaniy O., Vyplavin P., Palamarchuk V. Application of Arbitrary Waveform Generator for Noise Radar // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proceedings of SPIE Vol. 8008, pp. 80081W-1-4 (SPIE, Bellingham, WA, 2011).
 8. Lukin K., Vyplavin P., Savkovich E., Lukin S. Software Defined Noise Radar with Low Sampling Rate // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proceedings of SPIE Vol. 8008, pp. 80081S-1-4 (SPIE, Bellingham, WA, 2011).
 9. Lukin K.A., Zemlyaniy O., Vyplavin P.L., Lukin S.K., Palamarchuk V.P. High Resolution Noise Radar using slow ADC // Radar Sensor Technology XV, 2011, Orlando, Florida, USA. edited by Kenneth I. Ranney; Armin W. Doerry, SPIE vol.8021, 802114-1-4.
Тези
 1. Lukin K., Zemlyaniy O., Vyplavin P., Palamarchuk V. Application of Arbitrary Waveform Generator for Noise Radar // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, 23-29 May, Wilga, Poland, Paper Id. 18.
 2. Lukin K., Vyplavin P., Savkovich E., Lukin S. Software Defined Noise Radar with Low Sampling Rate // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, 23-29 May, Wilga, Poland, Paper Id. 38.
 3. Lukin K.A., Zemlyaniy O., Vyplavin P.L., Lukin S.K., Palamarchuk V.P. High Resolution Noise Radar using slow ADC // Int. Conf. on Radar Sensor Technology XV, 25-29 April 2011, Orlando, Florida, USA.
 4. Lukin K.A., Zemlyaniy O., Vyplavin P.L., Lukin S.K., Palamarchuk V.P. Advances in Noise Radar Design // International Radar Symposium (IRS 2011), Leipzig, Germany, September 7–9, 2011, pp.532-537.
 5. Лукин К.А., Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П. Создание сеток оптических частот на основе метода спектральной интерферометрии. // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики: матеріали IV міжнар. наук. – техн. конф., - Харків, - 13 – 14 квітня 2011 р. / Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011, С. 27-29.
 6. Лукин К.А., Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П. Измерения микро- и нанорасстояний методом спектральной интерферометрии. // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики: матеріали IV міжнар. наук. – техн. конф., - Харків, - 13 – 14 квітня 2011 р. / Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011, СС. 42-44.
 7. Lukin K.A., Tatyanko D.N., Machekhin Yu.P. Grid of optical frequencies in a near infra-red range spectrum. // Proceedings of 15th International congress of metrology. - 2011.
 8. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Сетка стандартных оптических частот для DWDM телекоммуникаций. / // Труды ІV-й Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники» - 30 сентября – 3 октября 2011. – С. 47-50.
 9. Могила А.А. Характеристики когерентного обнаружения стохастических сигналов в условиях полной априорной информации // 4-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития»: тр. МРФ-2011., – 18–21 октября 2011, Харьков, Украина, ХНУРЭ, – Т.1, Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии», – С.176–179.
 10. ЛукинК. А., Канцедал В.М. Сравнение помехоустойчивости широкополосных корреляционных приемников шумовых и ЛЧМ импульсных радио-локаторов при воздействии синхронных импульсных активных помех // Сб. научных трудов 4-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы» (МРФ’2011). Том 1. Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии». Часть 1. Харьков, 2011. - С. 132-135.
 11. A. Sattorov, A. Bera, R. K. Barik, O. Kwon, G.-S. Park, K. A. Lukin, A. S. Tishchenko. Thermal velocity effects in sheet-beam for THz devices // Proc. 2nd Int. THz-Bio Workshop, Jan. 19-20, 2011, SNU, Seoul, Korea, p. 52 (P-5).
 12. A. Sattorov, G.-S. Park, K. A. Lukin, M. V. Mil’cho. Beam-wave interaction in 0.1 THz Clinotron // Proc. 36th Int. Conf. IRMMW-THz, Houston, TX, USA, Oct. 2-7, 2011.
 13. Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V. Experimental Investigation of Factors Affecting Stability of Interferometric Measurements with Ground Based Noise Waveform SAR // Signal Processing Symposium SPS-2011. Jun 8, 2011 - Jun 10, 2011. Jachranka, Poland. – Proceedings pp. 1-8.
 14. Lukin K., Vyplavin P, Yarovoy S., Kudriashov V., Palamarchuk V., Jong-Min Lee, Youn-Sik Kang, Kyu-Gong Cho, Jong-Soo Ha, Sun-Gu Sun, Byung-Lae Cho. 2D and 3D imaging using S-band noise waveform SAR // Synthetic Aperture Radar (AP SAR), 2011 3-rd International Asia-Pacific Conference on. Seoul, South Korea, September 26-30 2011. Conference Publications pp. 1-4. IEEE conference publications.
 15. Lukin S., Moreira J., Spielbauer R. Software defined noise radar on the basis of FPGA based SPOS board // Proc. Of the 3rd International Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR 2011), September 26-30, 2011, pp. 1-2. .
 16. Zemlyaniy O., Vyplavin P.  Lukin S., Palamarchuk V. High resolution and high dynamic range noise radar // Proc. of Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS), 2011, pp. 247-250.
Патенти
 1.  Способ формирования экстремумов спектра оптических частот : патент 64484 Україна : МПК(2011.01): H04J 1/00 / Лукін К. О., Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М., Меркулов Є. Г. - № u201104371 ; заявл. 11.04.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21/2011.
Автореферат
 1. Виплавін П. Л. Формування когерентних зображень за допомогою наземних шумових радарів з синтезованою апертурою: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Павло Леонідович Виплавін; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp.

2012

 1. Лукин К. А., Максимов П. П. Исследование энергетических характеристик многочастотных автогенераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе pn–i–pn-структур // Радиофизика и электроника, том 3 (17), № 1, 2012 г., с.92-
 2. Лукин К. А., Максимов П. П., Шиян Ю. А. Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах // Радиофизика и электроника, том 3 (17), № 2, 2012 г., с.74-
 3. Лукин К.А., Максимов П. П. Энергетические характеристики автогенераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе резких p–n-переходов // Радиофизика и электроника, том 3 (17), № 3, 2012 г., с.65-
 4. Лукин К.А., Максимов П. П. Когерентное сложение мощностей в лавинно-генераторных диодах // Радиофизика и электроника, том 3 (17), № 4, 2012 г., с.70-
 5. A.Lukin, P.L.Vyplavin, O.V.Zemlyaniy, V.P.Palamarchuk, S.K.Lukin. High Resolution Noise Radar without fast ADC // International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), 2012, Vol.58, No.2, pp.135-140.
 6. Lukin, P.Vyplavin, V.Palamarchuk, O.Zemlyaniy, V.Kudriashov, S.Lukin. Capabilities of noise radar in remote sensing applications // IEEE Xplore, 10.1109 / TyWRRS. 2012.6381095.
 7. Лукин К.А., Канцедал В.М. Сравнение помехоустойчивости широкополосных корреляционных приемников шумовых и ЛЧМ импульсных радаров при воздействии непрерывных активных помех // Прикладная радиоэлектроника, том 11, №1, 2012 г., с.23-34.
 8. Лукин К.А., Коновалов В.М. Когерентная компенсация мощных мешающих отражений в локаторах с периодическими сигналами // Прикладная радиоэлектроника, том 11, №1, 2012г., с.3–14.
 9. Лукин К.А., Щербаков В.Е. Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/ приема данных между транспортными средствами на автобане // Прикладная радиоэлектроника, том 11, №1, 2012г., с.37–43.
 10. Выплавин П.Л., Кудряшев В. В., Паламарчук В.П., Лукин К.А. Экспериментальная оценка аппаратурной стабильности наземного шумового РСА для дифференциально-интерферометрических измерений // Прикладная радиоэлектроника, том 11, №1, 2012 г., с.34–39.
 11. Кудряшев В.В., Лукин К.А., Паламарчук В.П., Выплавин П.Л. Формирование когерентных радиоизображений в пассивном режиме работы наземного шумового РСА 8–мм диапазона длин волн // Радиофизика и электроника, том 3(17), № 3, 2012 г., стр.41-47.
 12. A.Lukin. Initial-boundary value problems for linear equations of electrodynamics with nonlinear boundary conditions // J. Phys.: Conf. Ser. 346 (2012), 012013.
 13. A.Lukin, V.D.Rusov. Quantum mechanical motion of classical particles. // J. Phys.: Conf. Ser. 361 (2012), 012040.
 14. Kudriashov V.V., Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Range-azimuth coherent radiometric imaging based on Ka-band antenna with beam synthesis // Applied Radio Electronics. – 2012. – Vol. 11, No. 3. – p. 328-334.
 15. Lukin K.A., Kulpa K., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Kudryashov B.V., Kulpa Ya., L.V.Yurchenko. Experimental estimation of the accuracy of the object shifts measurement using differential SAR interferometry method. // Прикладная радиоэлектроника. – 2012, Volume 11, No3, pp.366-372
Монографії
 1. Могила А.А., Lukin K.A. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
Тези
 1. Lukin K., Vyplavin P., Palamarchuk V., Zemlyaniy O., Kudriashov V., Lukin S. Capabilities of noise radar in remote sensing applications // 2012 Tyrrhenian Workshop on Advances in Radar and Remote Sensing, (TyWRRS-2012), Napoli, Italy, September 12-14, 2012.
 2. A. Sattorov,E. Khutoryan, K. Lukin, G.-S. Park, A. Bera, R. Barik, O.-J. Kwon, S.-H. Min, A. Sharma, A. Tanwar. Experimental analysis on 0.1 THz clinotron // Proc. 3rd Int. THz-Bio Workshop, Feb. 8-9, 2012, SNU, Seoul, Korea, p. P-3.
 3. A. Sattorov,E. Khutoryan, K. Lukin, G.-S. Park, A. Bera, R. Barik, O.-J. Kwon, S.-H. Min, A. Sharma, A. Tanwar. Automodulation processes in BWO with inclined electron beam at low focusing magnetic fields // Proc. 3rd Int. THz-Bio Workshop, Feb. 8-9, 2012, SNU, Seoul, Korea, p. P-4.
 4. Sattorov, E. Khutoryan, K. Lukin, G.-S. Park, A. Bera, R. Barik, O. Kwon, S.-H. Min, A. Sharma, A. Tanwar. Experimental study on 0.1 THz Clinotron // Proc. IEEE IVEC-IVESC,Monterey, USA, Apr. 24-26, 2012, p. 453.
 5. A. Sattorov, E. Khutoryan, K. Lukin, G.-S. Park, O. Kwon. Automodulation processes in THz resonant backward wave oscillator with low focusing magnetic field // Proc. 37th Int. Conf. IRMMW-THz, Wollongong (UOW), Australia, Sep. 23-28, 2012.
 6. Lukin A., Vyplavin P. L., Kudryashev V.V, Palamarchuk V.P, Yarovoy S. Noise waveform SAR for 2D and 3D imaging // 9th European conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR), 2012.
 7. K.A.Lukin, P.L.Vyplavin, O.V.Zemlyaniy, V.P.Palamarchuk, J.Ph.Kim, Ch.H. Doppler Signal Detection Using Stepped Frequency Noise Radar // Proc. of the 13th International Radar Symposium (IRS 2012), Warsaw, Poland, May 23-25, 2012, pp.471-474.
 8. К. Lukin, V. Palamarchuk, P. Vyplavin, Jong Phill Kim, Cheol Hoo Kim. Doppler Signal Detection Using Stepped Frequency Noise Radar // 13th International Radar Symposium IRS-2012, Warsaw, Poland, 21-26 May 2012.
 9. К. Lukin, V. Palamarchuk, V. Kudriashov, K. Kulpa, Z. Gajo, J. Misiurewicz, J. Kulpa. Precision of Target Shifts Detection Using Ka-band Ground Based Noise Waveform SAR // 13th International Radar Symposium IRS-2012, Warsaw, Poland, May 21-26, 2012, pp. 475-478.
 10. Lukin К., Vyplavin P. Integrated Sidelobe Ratio in Noise Radar Receiver // 13th International Radar Symposium IRS-2012, Warsaw, Poland, 21-26 May 2012.
 11. Lukin K. Incoherent Antenna Array for Coherent Active and Radiometric 2D Imaging and Tomography // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 12. Narayanan R., Lukin K.A. Noise Radar History and Future Applications // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 13. Jong Phill Kim, Cheol Hoo Kim, К.Lukin, P.Vyplavin, O.Zemlyaniy and V.Palamarchuk. SAR imaging with Stepped Frequency Noise Radar  // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 14. Vyplavin P., Beltrao G., Moreira J., Lukin K.A. Noise Radar operating in High PRF Mode // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 15. Stove A., Vyplavin P., Kulpa K., Palamarchuk P. Ka-band Ground-Based Noise SAR Trials in Various Conditions // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 16. Lukin K.A., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Kudriashov V.V. Kulpa K., Kulpa J. Precision of target shifts detection using Ka-band ground based noise waveform SAR // 3rd International conference on Noise Radar Technology, NRT-2012. Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 17. Joao Moreira, Konstantin Lukin and Sergii Lukin. Software Defined Noise Radar Based on “SPOS” FPGA Board // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 18. P.Kim, O.V.Zemlyaniy, D.N.Tatyanko, K.A.Lukin. Optical Noise Sensor for Phase Shift Detection of RF Modulating Signal // 3rd International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2012, Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 19. V.Zemlyaniy, S.K.Lukin. FPGA and AWG based Random Signal Generators // 3rd International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2012, Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 20. O.V.Zemlyaniy, S.K.Lukin. Software Defined Noise Sonar // 3rd International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2012, Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 21. Yurchenko V.B., Yurchenko L.V. Self-consistent time-domain simulation of short-pulse oscillations in a Gunn diode system with time-delay microstrip-line coupling // 3rd International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2012, Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 22. Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Zemlyaniy O.V., Lukin S.K., P Suschenko. Noise MIMO Radar for 2D and 3D Aperture Synthesis // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 23. Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA and AWG based Random Signal Generators // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 24. Lukin K.A., Vyplavin P.L. Integrated and maximal sidelobe levels in noise radar // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 25. Kudriashov V.V., Lukin К.A, Vyplavin P., Palamarchuk P. Radiometric Coherent Imaging using Ka-band Noise Waveform SAR // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 26. Vyplavin P., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Zemlyaniy O.V., Lukin K. Microwave Indoor SAR Tomography with Noise Radar // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 27. A.Lukin, M.B.Danailov, Yu.P.Machekhin, D.N.Tatyanko. Nano-distance measurements using spectrum interferometry and optical noise signals // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 28. A. Lukin, Jin Sup Kim, P.Vyplavin, Yu. Shiyan, V.P. Palamarchuk. Doppler Noise Radar for Range Estimation // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 29. Lukin K.A., Mogyla A.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Zemlyaniy O.V.,  Zayats  K. Ground-Based Noise Synthetic Aperture Radars developed in LNDES. // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 30. Lukin K., Konovalov V., Vyplavin P., Lukin S. Methods for compensation of strong interference in noise radar for measurement of slow motions of small objects // Proceedings of 3rd International Conference on Noise Radar Technology, Yalta, Ukraine, September 27-29, 2012.
 31. A. Lukin, V.Ye. Scherbakov. The Generation Method of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences // Proc. of International Conference on Noise Radar Technology (NRT-2012), Yalta Hotel, Yalta, Crimea, Ukraine, September 27-29, 2012.
 32. Лукин К.А. Выплавин П.Л., Паламарчук В.П., Лукин С.К., Кожан Е.А., Нищук Л.А. Радиоголографический мониторинг памятников архитектуры – колокольни и собора Софии Киевской – с помощью наземного шумового РСА // Міжнародна наукова конференція «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», 19-20 квітня 2012, м. Київ.
 33. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Источники излучения для низко-когерентной оптической томографии. // 5-я Международная научная конференция "Функциональная база наноэлектроники", Сборник научных трудов, Харьков-Кацивели, 30 сентября – 5 октября, 2012, С. 285-288.
 34. Мачехин Ю.П., Лукин К.А., Татьянко Д.Н. Сцинтилляционные датчики на основе трап-детекторов. / // VIII Международная научно-техническая конференция «Метрология и измерительная техника» «Метрология-2012», Сборник научных трудов, Харків, 9–11 жовтня 2012.
 35. Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V. Range-azimuth radiometric imaging using Ka-band noise waveform synthetic aperture radar // Fifth world aviation congress. Kyiv, Ukraine, September 25-27, 2012. Radar methods and systems workshop, RMSW 2012. Proceedings pp. 1-5.
 36. Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V. Range-azimuth radiometric imaging using Ka-band antenna with synthesized beam // Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, YSC-2012, Kharkiv, Ukraine, December 4-7, 2012.
 37. Мачехин Ю. П.  Лукин К.А. Татьянко Д.М. Сцинтилляционные датчики на основе трап-детекторов Метрология и измерительная техника (Метрология-2012): VIII Междунар. науч.-техн. конф., 9-11 окт. 2012 г.: тр. конф. – Харьков, 2012. – С. 47-50.
Патенти
 1. Сцинтиляційний детектор: патент на корисну модель № 73483 від 25.09.2012, Україна, МПК: G01T 1/20 (2006.01) / Мачехін Ю.П., Татьянко Д.М., Лукін К.О. - № u201202867; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18/2012.
 

2013

 1. Lukin K.A., Machekhin Yu.P., Tatyanko D.N., Danailov M.B. Metrological maintenance of standard optical frequency grid for WDM telecommunications // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (18). –P. 1665-1676
 2. Lukin K.A., Danailow M.B., Machekhin Yu.P., and Tatyanko D.N. Nano-distance measurements using spectral interferometry based on light-emitting diodes. // Applied radio electronics. – 2013. – V. 12, № 1. – P. 166-171.
 3. Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов // Радиотехника. – 2013.
 4. Lukin K.A., Maksymov P.P. Power characteristics of multifrequency millimeter and submillimeter wave self‑oscillators based on the pn-i-pn structures // Telecommunications and Radio Engineering, vol. 72 (5). 2013, pp. 421-434.
 5. Lukin K.A., Maksymov P.P., Shiyan Ju.A. Frequency conversion in pn-i-pn structure // Telecommunications and Radio Engineering, vol. 72 (16). 2013, pp. 1497-1508.
 6. Lukin K.A., Maksymov P.P. Coherent power combining in avalanche-oscillator diodes // Telecommunications and Radio Engineering, vol. 72 (16). 2013, pp. 1509-1519.
 7. Yurchenko L.V., Yurchenko V.B. Time-Domain Simulation of Short-Pulse Oscillations in a Gunn Diode System With Time-Delay Microstrip Coupling // Applied Radioelectronics, 2013, Volume 12, No 1, pp.45-50.
 8. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна // Радиофизика и электроника 2013, T 4(18), No 3, pp.28-36.
 9. Lukin K.A., Scherbakov Ye. and Scherbakov D.V. The Generation Method of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences // Applied Radio Electronic, 2013, Vol. 12, № 1, pp. 18-25.
 10. A. Lukin, P.L. Vyplavin, V.V. Kudriashov, V.P. Palamarchuk, S.K. Lukin, Jong-Min Lee, Jong-Soo Ha, Sun-Gu Sun, Youn-Sik Kang, Kyu-Gong Cho and Byung-Lae Cho. Tomographic imaging using noise radar and 2D aperture synthesis // Applied Radio Electronics. – 2013. – Vol. 12, No. 1. – P. 131–135.
 11. Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based design of random waveform generators for noise radars // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.32-36.
 12. Lukin K.A., Moreira J.R., Vyplavin P.L., Lukin S.K., Zemlyaniy O.V. FPGA based software defined noise radar // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.89-94.
 13. Vyplavin P.L. Integrated and maximal sidelobe levels of noise signal // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.128-131.
 14. Lukin K.A., Kim J.P., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P. SAR imaging with stepped frequency noise radar.// Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.141-144.
 15. Lukin K.A., Stove A.G., Kulpa K., Calugi D., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Ka-band ground-based noise SAR trials in various conditions // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.145-151.
 16. Lukin K.A., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Zemlyaniy O.V., Lukin S.K., Jong-Min Lee, Jong-Soo Ha, Sun-Gu Sun, Youn-Sik Kang, Kyu-Gong Cha, Byung-Lae Cho. Tomographic imaging using noise radar and 2D aperture synthesis // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.152-156.
 17. Lukin K.A., Kim J.P., Zemlyaniy O.V., Tatyanko D.N. Phase shift measurement of optical noise waveform modulation envelope // Applied Radio Electronics, Vol. 12, No.1, 2013, pp.175-179.
 18. Лукин К.А., Канцедал В.М. Сравнение помехоустойчивости широкополосных корреляционных приемников шумовых и ЛЧМ импульсных радаров при воздействии непрерывных активных помех // Прикладная радиоэлектроника, том 12, №3, 2013 г., с.323-334.
 19. Заец Н.К., Головащенко Р.В., Деркач В.Н., Корж В.Г., Плевако А.С., Тарапов С.И. Контроль и стабилизация температуры (0,8-300K) в криодиэлектрометре гигагерцевого диапазона частот Радиофизика и электроника.-2013, Т.4(18), №4,с.92-98
 20. Лукин К.А., Васюта К.С., Зоц Ф.Ф., Выплавин П.Л., Кудряшев В.В., Озеров С.В., Паламарчук В.П., Сущенко П.Г., Лукин С.К. Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – Т.4(36), стр. 87-92.
Тези
 1. Лукин К. А., Татьянко Д. Н. МачехинЮ. П., Данаилов М. Б. Источники излучения для сеток стандартных оптических частот в оптических телекоммуникациях // V Международная научно-техническая конференция «Современные тенденции развития светотехники» в рамках светотехнического международного форума «LEDLight ‘2013». – 2013. – C. 57-58.
 2. Литвиненко А.С., Татьянко Д.Н., Тимофеев Е.П. Новые конструкции трап-детекторов для высокоточных измерений // V Международная научно-техническая конференция «Современные тенденции развития светотехники» в рамках светотехнического международного форума «LEDLight ‘2013». – 2013. – C.69-70.
 3. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Татьянко Д.Н.  Сетка стандартных оптических частот на базе волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо // 6-я Международная научная конференция "Функциональная база наноэлектроники", Сборник научных трудов, 2013.
 4. Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V. Indoor radiometric coherent imaging in range-azimuth plane using ground based Ka-band noise waveform SAR equipment // Signal Processing Symposium (SPS-2013): int. symp., 5-7 June 2013: symp. proc. – Jachranka, 2013. – P. 242–245.
 5. Lukin K.A., Kudriashov V.V. Fusion of synthetic aperture radiometer and noise waveform SAR images // IX international conference on Antenna theory and techniques (ICATT’13): int. conf., 16-20 Sept. 2013: conf. proc. – Odessa, 2013. – P. 549–551.
 6. Lukin K.A., Vyplavin P.L., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Suschenko P.G., Zaets N.K. Radar tomography using noise waveform, antenna with beam synthesis and MIMO principle // IX international conference on Antenna theory and techniques (ICATT’13): int. conf., 16-20 Sept. 2013: conf. proc. – Odessa, 2013. – P. 190–192.
 7. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Lukin S.K., Palamarchuk V.P. Potential and real capabilities of bistatic radiometers when forming an images // 13-th Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics: int. conf., 2-6 Dec. 2013: conf. proc. – Kharkiv, 2013.
 8. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Lukin S.K., Palamarchuk V.P. The resolution cell size of the range-azimuth image formed by bistatic radiometer based on antenna with beam synthesis // 13-th Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics: int. conf., 2-6 Dec. 2013: conf. proc. – Kharkiv, 2013.
 9. Zaets N.K., Derkach V.N., Golovashchenko R.V., Korzh V.G., Plevako A.S., Tarapov S.I. Temperature controll and stabilization in the cryodielectrome-ter for temperatures 0.5-300K // Proceedings of the 2013 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwawes, Millimeter and Submillimeter Wawes (MSMW’2013), 21-26 June 2013,Kharkov, Ukraine,Paper W-33
  Автореферат  
 1. Кудряшов В.В. Формування радіометричних зображень за допомогою бістатичного радіометра на основі антен із синтезованою діаграмою спрямованості: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Вікторович Кудряшов; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2013. — 19 с. — укp.
 

2014

 
 1. YurchenkoB., Yurchenko L.V. Bistability and hysteresis in the emergence of pulses in microstrip Gunn-diode circuits / AIP Advances. –2014. – Vol. 4, No. 12. – P. 127126 (12).
 2. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P. Coherent imaging in the range-azimuth plane using a bistatic radiometer based on antennas with beam synthesizing // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, Vol.  29, Iss. 7, , pp. 16-22. July 2014.
 3. Lukin K., Maksymov P., and Cerdeira H. Photoelectron Multiplier based on Avalanche PNIPN-structure // The European Physical Journal (EPJ). 2014.
 4. Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов // Радиотехника. – 2014. – № 176. – С. 172-180.
 5. Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние условий проведения измерений на поляризационную зависимость и квантовую эффективность трап-детекторов // Прикладная радиоэлектроника. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 83-87.
 6. Татьянко Д. М. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Оптичні прилади на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії». – «Стиль Издат» – 1014. – С. 24.
 7. Konstantin A. Lukin, Volodymyr V. Kudriashov, Pavlo L. Vyplavin, Volodymyr P. Palamarchuk and Sergii K. Lukin. Coherent radiometric imaging using antennas with beam synthesizing // International Journal of Microwave and Wireless Technologies, available on CJO2015. doi: 10.1017/S1759078715000550. (Cambridge journal after EuRad-2014. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2015. (Thomson Reuters IF: 0.456)).
Тези  
 1. Lukin K., Vyplavin P., Palamarschuk V., Lukin S. Wideband noise radar tomography // 7th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, UWBUSIS 2014, Kharkiv, Ukraine, Sept. 15-19, p. 35.
 2. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P. Coherent Radiometric Imaging In Range-Azimuth Plane Using Antennas With Beam Synthesizing // European Microwave Week 2014, EuRAD 2014, Conference proceedings. Fiera di Roma, Rome, Italy, 5-10 October, 2014. 45-48, DOI: 10.1109/EuRAD.2014.6991203.
 3. Lukin K., Vyplavin P., Kudriashov V., Lukin S., Palamarchuk V., Shkvarko Y., Sushenko P., Zaets N. Radar tomography using MIMO noise radar and antenna with beam synthesis // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) May 4-9, 2014 - Florence, Italy, pp. 798–800.
 4. Lukin K. A., Vyplavin P. L., Palamarchuk V. P., Kudriashov V. V., Kulpa K., Gajo Z., Misiurewicz J., Kulpa J. Accuracy of phase measurements in noise radar // in 15th International Radar Symposium (IRS) 2014, Poland, Gdansk, June 16-18, pp. 1–4. DOI: 10.1109/IRS.2014.6869186.
  Автореферат  
 1. Татьянко Д.М. Оптичні прилади на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії. автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» / Дмитро Миколайович Татьянко; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2014. — 23 с. — укp.
 

2015

 1. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Automodulation Processes in Clinotrons with Low-Focusing Magnetic Field // IEEE Transactions Electron Devices. May 2015 – 62 (5). – pp.1617-1621.
 2. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Theory of Multimode Resonant Backward-Wave Oscillator with an Inclined Electron Beam // IEEE Trans.  Electron Devices, May – 62 (5) – pp.1628-1634.
 3. Лукин К.А., Татьянко Д.М., Юрченко Л.В., Шиян Ю.А., Базакуца А.В. Оптический рефлектометр на основе метода спектральной интерферометрии // Радиофизика и электроника. – 2015, T.6(20), №.2. – С. 90-96.
 4. Лукин К.А., Паламарчук В.П., Заец Н.К. Юрченко Л.В. Cканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – 14, № 1. – С. 79-86
Тези
 1. Lukin K., Vyplavin P., Palamarchuk V., Lukin S., Kudryiashov V., Mischenko E. Radar Tomography via Time-Division MIMO Noise Radar  // Signal Processing Symposium (SPS), 2015; p. 1-4. 10-12 June 2015. Debe, Poland. IEEE conference publications.

Співпраця

Відділ нелінійної динаміки електронних систем веде успішне міжнародне співробітництво з вченими багатьох країн світу в галузі сучасної шумової радіолокації, динамічного хаосу, генерації й обробки випадкових сигналів, радарної томографії, формування та обробки РСА зображень, прецизійного моніторингу, а також теорії багатошарових напівпровідникових структур і напівпровідникових фотоелектронних помножувачів.

Наукові дослідження в галузі шумової радіолокації були підтримані Науковою радою НАТО по Сенсорним та електронним технологіям (SET Panel, RTO NATO), яка запропонувала Лукіну К.О. очолити Проблемну Групу, SET-101, з розвитку основ шумової радіолокації в країнах НАТО і партнерських країнах. У 2010 р. ця група була перетворена в SET-184: "Потенційні можливості шумових радарів", яка продовжена на період 2015 - 2017 рр. SET-225 "Шумові радари з просторової і тимчасової варіацією сигналів, що зондують".

Відділ №17 неодноразово вигравав конкурси спільних проектів НАН і МОН України, брав участь у виконанні декількох міжнародних контрактів і проводив спільні дослідження з провідними науковими організаціями. А саме:

Починаючи з 2015р.: 
 • В межах Сьомої Європейської Рамкової програми FP-7 спільно з вченимиІталії, Іспанії,Німеччини, Польщіта ГолландіївиконуєтьсяЄвропейськийпроект «Багато технологічна система безпеки для наземних з'єднаних станцій космічного зв'язку», FP-7 - «SCOUT», (2015-2018рр.);
 • В межах програми «Наука для миру та безпеки» спільно з вченими з Каталонського центру телекомунікаційних технологій, Барселона, Іспанія та Чонбукського національного університету, Південна Корея, виконується проект НАТО «Компактні сенсорні системи для безпілотних літальних апаратів», НАТОG4809, (2015-2017рр).;
 • Спільно з вченими Туреччини з Технічного університету Електроніки та комунікації Їлдіз, Стамбул, Туреччина, був виграний спільний конкурс НАН України та Ради з питань науково-технічних досліджень Туреччини на 2015-2017рр. і виконується проект “Активні та пасивні сенсори міліметрового діапазону для розумної охоронної системи”.
image002

В попередні роки у відділ №17 були виконані такі міжнародні контракти:

 • «Розробка радарної системи з високою роздільною здатністю на основі випадкових шумових сигналів з дискретною перебудовою частоти», НДР «Листва», Чунг Анг Університет, Сеул, Південна Корея, 2009 –2011рр.
 • «Розробка радіолокаційного датчика для запобігання зіткнень кранів», НДР «Сенсор», Корейський інститут електронних технологій, Південна Корея, 2009р.;
 • «Виготовлення та випробування комбінованого дослідного зразка (КДЗ) радара кругового огляду і наземного радара з синтезованою апертурою (РСА) ближньої дії на базі хаотичних сигналів 3-см діапазону», шифр «ТИГР», Агентство з оборонних технологій (DSTA), Республіка Сінгапур, 2007-2009рр.;
 • «РозробкалабораторнихзразківРЛСкругового оглядуіназемногоРСАближньої діїнабазіхаотичнихсигналів», шифр «Лев», Агентство з оборонних технологій (DSTA), Республіка Сінгапур, 2003-2004рр.

Міжнародні проекти Українського науково-технічного центру (УНТЦ):

 • №3377 «Нова лазерна система для абсолютного вимірювання відстаней», 2006 –2008рр.,
 • №1954 «Мікрохвильовий метод і апаратура прецизійного моніторингу Саркофагу Чорнобильській АЕС», 2004-2005рр.;
 • № Р-050 «Автомобільний радар для запобігання зіткнень» 2002р.;
 • №1232 «Новий мікрохвильової метод точного дистанційного вимірювання відстаней і технологічних проміжків» 1999-2000рр.;
 • УНТЦ №365 «Розробка широкосмугового шумового радара міліметрового діапазону для створення високоінформативних систем ближньої радіолокації цивільного призначення» 1999-2000рр.;

А також спільні проекти та розробки з такими організаціями:

 • НПП «Оптель»:  «Концептуальний дизайн радіорефлектометра на основі сигналів з випадковою і псевдовипадковою модуляцією», шифр «Рефлект», (НПП «Оптель», Харків), 2012-2014рр.;
 • Харківський університет повітряних сил ім.І.Кожедуба:  Спільні експерименти з отримання радіозображень об'єктів складної форми - різних зразків військової техніки (ХУПС ім.І.Кожедуба, Харків), 2013р.;
 • ХНУРЕ, кафедра ФОЕТ:  Дослідження та розвиток нових методів вимірювання для створення оптичних приладів на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії, 2011р.;
 • Національний науковий центр ХФТІ в межах державної програми з проблеми використання ядерних матеріалів і ядерних технологій на 2004-2010рр.: «Методи та радіаційно-стійка апаратура для прецизійного моніторингу стану конструкцій та обладнання зовні і всередині об'єкта «Укриття »», шифр «Саркофаг 2», (Національний науковий центр ХФТІ, Харків), 2007-2008рр.;

      «Мікрохвильовий метод і апаратура прецизійного моніторингу основного обладнання та трубопроводів АЕС (Використання методу РСА-інтерометріі і шумових радіолокаторів)», шифр «Саркофаг», (Національний науковий центр ХФТІ, Харків), 2005-2006рр.

Успішному розвитку наукових напрямків відділу сприяло також наукове співробітництво і активна взаємодія з вченими українських НДІ та університетів: НВО «Оріон»; ВАТ «УкрНІІпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського»; НТФ «Лекіс» (м.Київ); Харківський національний університет ім. Каразіна; ННЦ "ХФТІ" НАН України; ННЦ "Метрологія"; ХНУРЕ; Харківський військовий університет; Інститут математики НАН України, а також Росії: Інститут радіотехніки й електроніки РАН та Інститут прикладної математики РАН Москва 2003р.; Інститут прикладної фізики РАН р Нижній Новгород, 2000р.; Саратовський Університет, 2000р.

Відділ нелінійної динаміки електронних систем в різні роки співпрацював з науково-дослідними організаціями багатьох країн Європи, Північної та Південної Америки та Азії:

 • Об'єднаний науково-дослідний центр Європейської комісії (JRC EC-Ispra) м. Іспра, Італія - наземні шумові РСА, диференціальна интерферометрія [28];
 • Університет м Сан Пауло, Бразилія - новий напівпровідниковий фотоелектронний помножувач [10];
 • Науково-технічна фірмаIntermaptechnologies, GmbH, Німеччина
 • Міжнародний центр теоретичної фізики (ICTP), м Трієст, Італія - динамічний хаос в напівпровідникових багатошарових структурах·
 • Національний інститут з фізики високих енергій (INFN) м Трієст, Італія - нові фотодетектори і спектральна интерферометрія оптичних шумових сигналів [43-46];
 • Університет Тор Вергата, м. Рим, Італія - нова концепція побудови радарів для спостереження руху на аеродромах [30];
 • Варшавський Університет Технологій, Польща - обробка сигналів в шумових радарах і наземних РСА [36];·
 • Університет Чунг-Анг, м Сеул, Південна Корея - шумові радари із ступінчастим перемиканням частот [47];·
 • Сеульський Національний Університет, Південна Корея - теорія багатомодових режимів в ГДВ та клінотроні [61-63];·
 • Університет Пенсільванії, США (Penn. State University, USA) - шумові радари, історія шумової радіолокації·
 • НТ фірма ATI-ITI, Inc., Детройт, США - нові системи зв'язку між автомобілями на автобанах [49-51];
 • Національний Університет Ірландії (NUI), м. Мейнут - спільні дослідження в галузі фізики терагерцового діапазону;
 • Університет Каліфорнії в Берклі, США;
 • Інститут фізики плазми м. Ньювехайн, Голландія;
 • Технічний університет м.Гамбург-Харбург, Німеччина;
 • Дрезденськийтехнічний університет,Німеччина;
 • AeroSensing Radar Systeme, GmbH, м. Мюнхен, Німеччина.

Протягом 16 років К. А. Лукін був асоційованим старшим науковим співробітником Міжнародного центру теоретичної фізики (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics «ICTP», Trieste, Italy). Він організував стажування в Європейських та ін. наукових центрах для молодих співробітників відділу:

 • О.В. Мельникова, П. Л. Виплавін і Д. Ю. Супрун - в Об'єднаному Дослідницькому Центрі Європейського Союзу, г.Іспра, Італія («JRC EC-Ispra», Italy);
 • Д. М. Татьянко, С.К.Лукін, П. Л. Виплавін і А. Є. Горобець - в «ICTP», г.Тріест, Італія;
 • П. Л. Виплавін і С.К.Лукін - на фірмі «BRADAR», Бразилія;
 • В.В. Кудряшов - Інститут інформатики і телекомунікацій Болгарської Академії Наук;
 • О. П. Котенков в «Intermaptechnologies», GmbH, м Мюнхен, Німеччина;
 • Н.П. Коваленко в «AeroSensing Radar Systeme», GmbH, м Мюнхен, Німеччина.

image004

Молодь відділу № 17, зліва направо: С.Лукін, О.Каменський, О. Мельникова,

В.Кудряшов, Д.Роєнко, Т.Аношко, Д.Татьянко

Після придбання необхідної кваліфікації у відділі №17 і в «JRC-EC-Ispra» О.В. Мельникова вступила до аспірантури одного з університетів Німеччини, а С.К. Лукін - до аспірантури Неапольського Університету «Parthenope», Італія. Після стажування та участі у програмі «STEP» (Sandwich Training Educational Programme), здійснюваної Міжнародним центром теоретичної фізики «ICTP», г.Тріест, Італія, у співпраці з лазерною лабораторією Синхротрона («Elettra», г .. Трієст, Італія) та відділом №17 - Д. М. Татьянко успішно захистив кандидатську дисертацію під керівництвом К. О. Лукіна.

В рамках гранту «Science Foundation Ireland Investigator Programme» та проекту «EOARD» (Європейського Відомства Аерокосмічних Досліджень та Розвитку) № FA8655-04-1-3027 співробітником відділу №17 д.фіз-мат. наук В.Б. Юрченко була організована довгострокова програма спільних досліджень в галузі створення компактних генераторів терагерцового діапазону в Національному університеті Ірландії, м Мейнут, Ірландія (NUI Maynuth, Ireland).

За останні роки відділ № 17 організував прийом більше 30 іноземних делегацій вчених з різних країн світу.

image006

Виставку досягнень ІРЕ НАНУ відвідали учасники Проблемної групи НТО/НАТО з шумової радарної технології SET-184, зліва направо: К.А.Лукін, Давид Калуджі (Galileo Avionica), Енді Стоуве (Thales UK), Кшиштоф Кульпа (WUT) - червень 2008 р.

Зусиллями співробітників відділу № 17 були проведені 3 міжнародних конференцій з шумової радарної технології, що отримали високу міжнародну оцінку:Співробітники відділу №17 беруть активну участь у роботі багатьох міжнародних конференцій з динамічного хаосу і нелінійної фізики, радіолокації, радарів із синтезуванням апертури, мікрохвильової фізики, обробці сигналів, вакуумної електроніки, терагерцових та інфрачервоних хвиль, фундаментальних проблем квантової фізики та ін. У період 2005- 2 015 рр. вони зробили більше 130 доповідей на десятках провідних конференцій в Європі, США, Канаді, Росії, Бразилії, Мексиці та Азії.

 • «NRTW-2002, The First Int. Workshop on the Noise Radar Technology »(2002, м.Ялта, Україна)
 • «NRT-2003, Noise Radar Technology» (2003, м.Харків, Україна), та
 • Міжнародна конференція з шумовий радарної технології, NRT-2012, (2012, м.Ялта, Україна),  в якій взяли участь вчені України, Англії, Бразилії, Канади, Німеччини, Ірану, Італії, Росії, США та Туреччини. Учасникам конференції було продемонстровано роботу 8-мм наземного шумового РСА та інших сенсорів на основі шумових радарів розроблених у відділі №17.
image008

Учасники третьої міжнародної конференції

по Шумовий радарної Технології, NRT-2012, Ялта, Крим, Україна

Крім того, К.А.Лукін був організатором Секцій з шумової радіолокації на багатьох міжнародних конференціях (IRS-2006 - IRS-2015; APSAR-2013; EUSAR, MSMW, а також є членом програмних комітетів багатьох міжнародних конференцій з шумової радіолокації та обробці сигналів : APSAR-2 015; EUSAR, MSMW.

Підготовка кадрів

Професор Лукін Костянтин Олександрович керує виконанням дипломних проектів студентів Каразінского університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, та є науковим керівником здобувачів вченого ступеня кандидата ф.-м. наук.

За час існування відділу нелінійної динаміки електронних систем його співробітниками підготовлено і захищено 10 кандидатських дисертацій: В. О. Ракитянський (1990), А. Б. Лебедєв (1991), В. С. Коростельов (1993), А. А. Могила (1998) , В. І. Афанас’єв (2002), В. В. Кулик (2005), О. В. Земляний (2009), П. Л. Виплавін (2011), В. В. Кудряшoв (2013), Д. М. Татьянко (2014).

На даний момент підготовлено до захисту 1 докторська дисертація (П. П. Максимов) та ще 2 співробітників відділу № 17 є здобувачами наукового ступеня кандидат фіз.-мат. наук.

Співробітники

П.І.Б. Посада e-mail Телефон, робочий Місце роботи, кімната
Лукін Костянтин Олександрович рук. отдела lukin.konstantin@gmail.com +38-057-7203-349 корп. 4, к. 49
Максимов Павло Павлович с.н.с. maximov@ire.kharkov.ua maksymov.pvl@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
Юрченко Лідія Валеріївна с.н.с. yurchenk@ire.kharkov.ua +38-057-7203-349 корп. 4, к. 49
Земляний Олег Васильович с.н.с. zolvas@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
Татьянко Дмитро Миколайович н.с tatyanko@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
Шиян Юлія Андрійовна м.н.с juliafoxi@rambler.ru +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
Паламарчук Володимир Петрович гол. інж. відділу palmarchuk@mail.ru +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
Заєц Микола Кузьмич пров. інж. rebit49@yandex.ru +38-057-7203-301 корп.6-а, к.18
Коновалов Володимир Михайлович пров. інж. konovalov@ire.kharkov.ua kvmua@yandex.ru +38-057-7203-301 корп.6-а, 5 пов. к.19
Щербаков Валерій Євгеньович пров. інж. valery.scherbakov@gmail.com +38-057-7203-301 корп.6-а, к.16
Шелехов Андрій Олександрович пров. інж. whizbang@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
Сущенко Петро Григорович інж. spg-ire-17@yandex.ua peter.sushchenko@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
Федосєєва Наталія Сергійовна інж. natalia-fedoseyeva@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
Міщенко Олена Артурівна інж. mishenko.elena@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.36