Відділ нелінійної динаміки електронних систем (№17)

Lukin
Керівник відділу №17:
Лукін Костянтін Олександрович
Доктор фіз.-мат. наук, професор,
IEEE Fellow
Tel . (+ 38-057)720-33-49; +38 050 3232756
E– mail: lukin.konstantin@gmail.com

Тематика досліджень.

 • Динамічний хаос в електродинамічних резонаторах з не інтегрованими межами та / або нелінійно відбивними неоднорідностями
 • Хаотична і регулярна динаміка носіїв зарядів в багатошарових напівпровідникових структурах з лавинним множенням зарядів рухливих носіїв; нові методи генерації періодичних і випадкових коливань міліметрового та терагерцового діапазонів.
 • Генерація та когерентна обробка випадкових сигналів; побудова сигнальних процесорів на основі ПЛІС (FPGA) для роботи радарних сенсорів в реальному масштабі часу.
 • Антени з синтезом діаграми спрямованості і реконфігуровані антени на основі МЕМС (мікро-електро-механічна система) перемикачів
 • Шумові радарні системи
 • Радарна томографія та радіометрія на основі шумових наземних РСА з поділом каналів у часі.
 • Оптичні шумові рефлектометри і вимірники мікро- і нано-відстаней на основі світлодіодних джерел і методів спектральної інтерферометрії.
 • Нові методи бездротового радіозв’язку для транспортних засобів.
 • Нові методи квантової теорії
 • Нові методи та застосування вакуумної електроніки НВЧ

  Історія відділу

  Офіційно відділ нелінійної динаміки електронних систем (№ 17) було створено 18 лютого 1992 року за рішенням Президії АН УРСР. Відділ почав формуватися ще в 1989 р. за ініціативою докт. фіз.-мат. наук К. О. Лукіна при активній та суттєвій підтримці директора ІРЕ академіка В. П. Шестопалова, а також його заступника, академіка В. М. Яковенко та першого директора ІРЕ академіка О. Я. Усикова, чиє ім'я зараз носить наш інститут. Це були роки так званої перебудови СРСР і на 1989 рік ідеї демократизації проникли в усі сфери життя країни, і, зокрема, в процес відбору керівників різного рівня. А саме, стало звичайним не призначати, а обирати керівників, причому незалежно від їх партійної приналежності. В інституті було організовано конкурс у зв'язку із заміщенням вакантної посади наукового керівника держбюджетної НДР, яка звільнилася в травні 1989 р. після несподіваної смерті проф. М. С. Зінченка, завідувача відділом електронної оптики. У цьому конкурсі взяли участь троє вчених ІРЕ. Після представлення претендентами своїх наукових програм та їх обговорення, вчена рада ІРЕ віддала перевагу К.О. Лукіну - тоді ще молодому безпартійному доктору наук, який, проте, вже мав досвід керівництва науково-дослідницькою групою, працюючи останні 12 років у відділі теорії дифракції та дифракційної електроніки,  яку на той час очолював академік В. П. Шестопалов.

  Основою матеріальної бази відділу № 17 стали лабораторні кімнати і частина обладнання колишнього відділу електронної оптики. Науковий колектив відділу № 17 формувався частково із співробітників відділу проф. М. С. Зінченка і, в основному, із співробітників науково-дослідної групи відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки, що виконувала наукові дослідження під керівництвом К. О. Лукіна в області теорії нелінійних нестаціонарних процесів в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ) та інших вакуумних приладах мм діапазону. Крім того, необхідний науковий доробок склали експериментальні дослідження хаотичних автоколивань в генераторах на базі лампи зворотної хвилі (ЛЗХ) та розробка автогенераторів хаотичних коливань, що проводились спільно К. О. Лукіним та В. О. Ракитянським на експериментальній базі СКТБ ІРЕ АН України.

  Академік О. Я. Усиков висловив побажання майбутньому керівникові відділу № 17 зберегти і розвинути досягнення ІРЕ в області високопервеансної електронної оптики. Ми намагалися це зробити, продовжуючи розпочаті проф. М. С. Зінченко дослідження,  а також використовуючи нові методи проектування потужних електронних гармат і відшукуючи нові галузі їх застосування. Ще в 1955-1989 рр. під керівництвом проф. М. С. Зінченка в ІРЕ виконувалися різноманітні експериментальні та теоретичні дослідження в галузі електронної оптики. Зокрема, було розроблено теорію електронно-оптичних систем з поздовжньою компресією і виготовлено цілу низку трьохелектродних гармат з вихідною потужністю від одиниць міліват до сотень кіловат в безперервному режимі роботи. Ці гармати дозволяли ефективно і незалежно управляти енергією і щільністю електронного потоку з дуже малими витратами потужності на управління. Вони знайшли широке застосування при вивченні та розробці таких технологічних процесів, як вакуумна плавка, напилення і зварювання металів, у тому числі в умовах відкритого космосу (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України), поділ ізотопів, а також для створення керованих джерел м'якого рентгенівського випромінювання. Сьогодні багато фахівців, що почали роботу у відділі електронної оптики, захистили кандидатські дисертації і успішно працюють в різних відділах Інституту та інших організаціях Харкова, а канд. фіз.-мат. наук А. С. Тищенко з часом став зав. відділом вакуумної електроніки (відділ № 16, ІРЕ НАН України).

  Створення та перші роки існування відділу припали на 1990-і роки, коли економічне становище в СРСР ставало все гірше і гірше, а в 1992 р Радянський Союз перестав існувати як єдина держава, що негативно позначилося на фінансуванні фундаментальної і прикладної науки в Україні. Багато розробок виявилися незатребуваними і виникали ідеї не тільки не створювати нові відділи та лабораторії і не розвивати нові наукові напрями, але й скоротити старі. У цих важких економічних умовах нам вдалося не тільки зберегти новостворений науковий відділ, а й успішно розвинути нові напрямки досліджень в галузі радіофізики та електроніки і за деякими з них навіть зайняти лідируюче положення у світі: наприклад в такій галузі, як сучасна шумова радіолокація. Необхідно підкреслити, що це вдалося зробити завдяки активному міжнародному співробітництву, яке, в свою чергу, стало можливим після того, як Україна стала незалежною державою.

   image001  image003
  Професор К.О.Лукін розповідає Президенту НАН України Б.Є.Патону про шумові радарні системи (2005р.) «50 років Шумовій радіолокації» - доповідь К.О.Лукіна на конференції в Харківському Університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків (2013р.)

  Таким чином, у структурі ІРЕ з'явився новий відділ з актуальною тематикою наукових досліджень в області нелінійної динаміки та динамічного хаосу в активних і пасивних системах мм, мікрохвильового (НВЧ), радіо- та оптичного діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання. Крім вивчення фундаментальних властивостей динамічного хаосу в нових умовах досить актуальною ставало завдання практичного застосування цього явища,  а саме пошук можливих застосувань, придатних для вирішення важливих науково-технічних завдань. У наступні роки нам вдалося не тільки зберегти спрямованість досліджень, але й розширити області застосувань отриманих результатів, конкретизувавши й поглибивши окремі напрямки, зокрема, дистанційне зондування та діагностику інженерних споруд за допомогою шумових радарів з синтезуванням апертури (РСА) наземного базування, а точніше - диференціальної РСА інтерферометрії. Крім того, запропоновано новий напрямок у радіометрії мм діапазону: отримання когерентних радіометричних зображень у площині «дальність-азимут» за допомогою рознесеного прийому і синтезування діаграм спрямованості приймальних антен. Інтенсивно розвивається новий напрямок в радіолокації - Software Defined Radar, заснований на використанні цифрової генерації та обробки сигналів в ПЛІС (FPGA), що не вимагає зміни апаратної частини радара при зміні типу зондувального сигналу. Запропонований раніше К.О. Лукіним метод вирішення задач з нелінійними граничними умовами дозволив розробити новий напрямок у фізиці напівпровідникових приладів з лавинним множенням носіїв заряду і запропонувати Лавинно Генераторний Діод (ЛГД), перспективний генератор суб-терагерцового діапазону.

  В даний час відділ складається з 14 співробітників, з них: 1 д.ф.-м.н. (К. О. Лукін), 4 к.ф.-м.н. (П. П. Максимов, Л. В. Юрченко, О. В. Земляний, Д. М. Татьянко), 1 м.н.с. (Ю. А. Шиян), 1 гол. інж. відділу (В. П. Паламарчук), 4 пров. інж. (М. К. Заєц, В. М. Коновалов, В. Є. Щербаков, А. O. Шелехов), 3 інж. (П. Г. Сущенко, Н. С. Федосеєва, О. А. Міщенко). Нещодавно співробітником відділу став д.ф.-м.н. О. Ю. Нурмагомбетов. У різний час у виконанні наукових робіт відділу № 17 брали участь і були співробітниками відділу: с.н.с., д.ф.-м.н. В.Б. Юрченко, д.т.н. С. П. Лещенко; с.н.с., к.ф.-м.н. А. А. Могила, В. М. Канцедал, В. М. Болотов, В.О.Ракитянський; н.с., к.ф.-м.н .: П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, В. І. Афанас’єв, В. В. Кулик, В. C. Коростильов, А. Б. Лебедєв ; м.н.с. С. К. Лукін, О. В. Сугак; вед. інж .: Ю. О. Александров, В. Л. Вірченко, П. М. Торчун, А. І. Карпов, Т. Ю. Яценко, А. С. Богач; інж.: Д. Ю. Супрун, С. М. Яровий, О. В. Мельникова, О. А. Каменський, Д. О. Роєнко, В. Є. Корж, В. В. Тарасенко, Н. П. Коваленко, Р. П. Коваленко, Т. К. Лукіна, Е. В. Юрченко, А. Є. Горобець, O. П. Котенков; Г. С. Безродная, Л. І. Кіріченко, Т. Ю. Латинская, М. А. Топчій, Р. І. Цехмістро, З.Ф.Свиридова; РВК С. М. Риженко М. І. Семеняк. Багато фахівців, отримавши кваліфікацію у відділі №17, успішно продовжують свою наукову діяльність і навчання як закордоном, в ряді країн Європи і Америки (П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, С.К. Лукін, В.О.Ракитянський, O. В. Мельникова, А. Є.Горобец, O. П. Котенков), так і в інших наукових підрозділах ІРЕ НАН України ім. О. Я. Усикова (А. А. Могила, Т. Ю. Яценко) та університетах м. Харкова.

   image006
  Співробітники відділу - зліва направо - стоять: П.П Максимов, О.В.Земляний, Л.В.Юрченко, К.О.Лукін, М.К.Заєц, В.П.Паламарчук, П.Г.Сущенко, В .Є.Щербаков, А.O.Шелехов, В.М.Коновалов; сидять: О.А.Міщенко, Д.М.Татьянко, Ю.А.Шиян, Н.С.Федосеєва (2015р.)

  Основні результати відділу за весь час

  За останнє десятиріччя (2005-2015 рр.) з ініціативи зав. від. № 17 К. О. Лукіна сформовано і успішно розвивається більше десятка напрямків наукових досліджень. Інтенсивність досліджень у цих напрямках безпосередньо залежить від наявності фінансування через міжнародні проекти, гранти, контракти та інші види науково-технічного співробітництва. Нижче коротко описані основні досягнення співробітників відділу в створених напрямках:

  • Динамічний хаос в електродинамічних резонаторах з не інтегрованими межами та/ або нелінійно відбивними неоднорідностями, хаотична динаміка в квантових більярдах

  Цей напрямок розроблявся переважно К.О. Лукіним та О. В. Земляним. Продовжувалося дослідження хаотичної динаміки електромагнітних полів у резонаторах з нелінійно відбивними стінками, а також в нелінійних радіофізичних системах з запізненням. Були розроблені нові методи генерації хаотичних сигналів радіо та СВЧ  діапазонів для шумових радіолокаційних і зв'язних систем. Запропоновано новий спосіб згладжування (корекції) нерівномірності спектра хаотичних коливань в кільцевому автогенераторі з введеною залежністю часу запізнювання від миттєвої амплітуди генерованих коливань (амплітудно-залежне запізнювання). Показана можливість значного зниження нерівномірності спектральної щільності потужності генерованих сигналів. Запропоновано та досліджено новий метод формування квазіортогональних хаотичних послідовностей за допомогою багатовимірних дискретних відображень, які придатні для використання в сучасних радарних і зв'язних системах (К. О. Лукін, О. В. Земляний, В. Є. Щербаков) [1-5].

  • Хаотична і регулярна динаміка носіїв зарядів в багатошарових напівпровідникових структурах з лавинним множенням зарядів; нові методи генерації періодичних і випадкових коливань міліметрового та терагерцового діапазонів

  У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, П. П. Максимов, Л. В. Юрченко. Продовжувалося дослідження динамічної нестійкості струмів в різких двопролітних p-n-переходах і поліпшення діапазонних, енергетичних і спектральних характеристик напівпровідникових генераторів на їх основі, що одержали назву лавинно-генераторних діодів (ЛГД). Були досліджені різкі двопрольотні Ge, Si і GaAs p-n-переходи з різною концентрацією домішкових атомів, напругою зворотного зсуву і часом життя неосновних носіїв. Діапазонні, енергетичні та спектральні характеристики ЛГД визначаються концентрацією домішкових атомів, розмірами областей легування, напругою зворотного зсуву і часом життя неосновних носіїв в шарі множення, що дозволяє генерувати коливання терагерцового діапазону. Виявлено ефект прямого перетворення частоти в pn-i-pn-структурах, який пов'язаний з генерацією сигналу гетеродина в самій pn-i-pn-структурі завдяки наявності позитивного зворотного зв'язку по дрейфовому току між лавинними p-n-переходами. Досліджено напівпровідникові фотоелектронні помножувачі (НФЕП) на основі напівпровідникових лавинних pn-i-pn-структур, принцип дії яких заснований на лавинно-каскадному множенні первинного фотоструму (К. О. Лукін, П. П. Максимов, Х. Сердейра) [6- 10].

  Були продовжені дослідження регулярних і хаотичних коливань в сильно-нелінійних електронних і радіофізичних системах, у тому числі автоколивальних системах терагерцового діапазону, з метою пошуку нових методів генерації хаотичних сигналів для розробки компактних генераторів шуму і використання їх як джерел сигналу в шумових радарах ближнього радіусу дії. Була розроблена ефективна математична модель для розрахунку у часовому просторі складних широкосмугових автоколивань в ланцюжках сильнострумових GaN діодів Ганна з урахуванням їх нелінійної взаємодії у відкритій мікросмуговій лінії передачі з запізненням (з розподіленими резонансними лініями зворотного зв'язку), без спеціальних обмежень на рівень та форму (тобто на спектральний склад) виникаючого сигналу, з урахуванням не миттєвої реакції активних пристроїв на зовнішній вплив, що забезпечує строгий самоузгоджений розв'язок даного класу задач з використанням мінімальних обчислювальних ресурсів. На основі строгого нелінійного моделювання таких систем  у часовому просторі були знайдені такі нові ефекти, як хаотизація коливань у відкритій випромінюючій одновимірній системі без дисперсії, спонтанна генерація ланцюжків імпульсів високої частоти, нелінійне підсумовування потужності, бістабильність та ефекти гістерезису при збудженні коливань (Л. В. Юрченко, В. Б. Юрченко) [11–15].

  • Генерація та когерентна обробка випадкових сигналів; побудова сигнальних процесорів на основі ПЛІС (FPGA) для роботи радарних сенсорів в реальному масштабі часу

  У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, О. В. Земляний, П. Л. Виплавін, С. К. Лукін. Розроблені методи хаотизації автоколивальних систем використовувалися для створення генераторів хаотичних коливань радіо і СВЧ діапазонів для шумових радіолокаційних і зв’язних систем. Показана можливість застосування в шумових радарних генераторах сигналів довільної форми (AWG) і FPGA, для генерації складних сигналів. К. О. Лукіним був запропонований новий метод обробки прийнятих сигналів в шумових радарах: - метод східчастих затримок. Суть методу полягає в реалізації стрибкоподібної зміни затримки випромінюваного сигналу в опорному каналі шумового радара і подальшої оцінки крос-кореляційної функції за допомогою аналогового корелятора. Це дозволяє уникнути застосування швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) або ліній затримки в опорному каналі радара і в той же час забезпечити високу розділювальну здатність по дальності і збільшити динамічний діапазон шумового радара. Розвиток методів генерації та обробки шумових сигналів дозволяє розробити і реалізувати концепцію повністю цифрового шумового радара (Software Defined Noise Radar), яка дозволяє розробляти радари з генерацією та обробкою радарних сигналів безпосередньо в FPGA, що дає принципово нові можливості при проектуванні радарів здатних швидко варіювати тип переданих сигналів і зміну їх параметрів (К. О. Лукін, О. В. Земляний, П. Л. Виплавін, С. К. Лукін) [16-20].

  Крім того, у відділі розвивалися методи частотно-часового аналізу нестаціонарних випадкових сигналів на базі їх двопараметричних уявлень і алгоритми обробки таких сигналів. За підсумками цих досліджень опубліковано монографію (А. А. Могила, К. О. Лукін). [21].

  • Антени з синтезуванням діаграми спрямованості і реконфігуровані антени на основі МЄМС (мікро-електро-механічна система) перемикачів

  У розробці напрямку брали участь К.О. Лукін, В. П. Паламарчук, М. К. Заєц. В рамках цього напрямку досліджувалися різні варіанти запропонованих К. О. Лукіним антен нового типу - антен з синтезуванням діаграми спрямованості. Основний принцип роботи таких антен полягає в реалізації віртуальної (або реальної) антенної решітки за рахунок реального (або віртуального) переміщення випромінюючої або приймаючої фізичної антени з широкою діаграмою спрямованості і подальшого застосування методів РСА (радар з синтезуванням апертури) для синтезування діаграми спрямованості або генерації РСА зображень, в тому числі тривимірних томографічних. Розроблено кілька модифікацій запропонованих антен з синтезуванням діаграми спрямованості: спірально-щілинна скануюча антена; хвилеводно-щілинна антена; мікросмугова скануюча антена. Для шумових радарів запропоновані і нерухомі некомутовані антенні решітки із затримками між її елементами, що перевищують час когерентності використовуваних шумових сигналів, які дозволяють реалізувати крос-кореляційний розподіл сигналів, прийнятих кожним елементом в одноканальному приймачі. Запропоновані антени з синтезуванням діаграми спрямованості зручні для застосування в оглядових РЛС, в сенсорних і томографічних радарах, а також при створенні наземних РСА, призначених для моніторингу структурних змін та реєстрації перед-катастрофічних станів інженерних споруд. Крім того, на їх основі розробляється «відео камера» 4-х міліметрового діапазону для отримання 2-х мірних і 3-х мірних зображень в реальному масштабі часу (К. О. Лукін, В. П. Паламарчук, П. Л. Виплавін, М. К. Заєц, С. К. Лукін, А. О. Шелехов) [22-26].

  • Шумові радарні системи

  У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, В. М. Коновалов, А. А. Могила, П. Л. Виплавін, В. П. Паламарчук. Основна мета досліджень цього напрямку полягає у пошуку принципово нових застосувань шумових радарів і запропонованих антен нового типу. Розроблені і протестовані кілька нових шумових радарів і сенсорів міліметрового діапазону. Перш за все, слід відзначити розробку і випробування першого в світі імпульсного шумового РСА 3-см діапазону з когерентною обробкою прийнятих сигналів, який може працювати в двох режимах: режимі кругового огляду та режимі дугового РСА. Цей радар був розроблений і поставлений в DSTA, Singapore.

  image002 image004
  Антена з синтезуванням діаграми спрямованості (2008г.) Імпульсний шумовий РСА 3-см діапазону, Сінгапур (2008г.)

  Розроблено, виготовлено та випробувано перший у світі 8-мм шумовий бістатичний наземний РСА, що використовує запропоновані антени з синтезуванням діаграми спрямованості і призначений для моніторингу структурних змін в таких об'єктах, як великі будівлі, мости, телевежі, дамби, та ін., З метою реєстрації непомітних оку структурних змін і, отже, виявлення їх пред-катастрофічних станів. Запропоновані РСА можуть застосовуватися і для моніторингу транспортних зон: шосе, залізничних вузлів, морських портів, а також злітно-посадочних смуг аеропортів (К. О. Лукін, В. М. Коновалов, А. А. Могила, П. Л. Виплавін, В. П. Паламарчук) [27-30].

  image006
  Шумовий бістатичний наземний РСА 8-мм діапазону

  Розроблено метод заглушення бокових пелюсток крос-кореляційної функції для локаторів ближньої дії з псевдо-шумовими сигналами, призначених для виявлення малорухомих об'єктів за оптично непрозорими середовищами. Для цих же локаторів розроблено метод когерентної компенсації потужних заважаючих відбитків від місцевих нерухомих предметів. Розроблено метод обробки відбитого від нерухомої людини сигналу, що отримав доплерівський зсув за рахунок його фізіологічної активності на інтервалі декількох періодів його дихання (К. О. Лукін, В. М. Коновалов) [31-32].

  • Радарна томографія та радіометрія на основі шумових наземних РСА з поділом каналів у часі

  У розробці напрямку брали участь К. О. Лукін, П. Л. Виплавін, В. В. Кудряшов, В. П. Паламарчук, С. К. Лукін. Формування томографічних і радіометричних зображень на основі антен з синтезованою діаграмою спрямованості і радарної концепції МІМО (multiple input, multiple output - багатоканальний прийом, багатоканальна передача) було запропоновано К. О. Лукіним і активно розвивалося співробітниками відділу. Розроблено методи формування 2- і 3-мірних когерентних зображень в мм діапазоні хвиль за допомогою МІМО шумового РСА з тимчасовим поділом каналів. Проведено експерименти в лабораторних і польових умовах з отримання 2- і 3-мірних когерентних зображень, які дозволяють генерувати радіоголограми і радіотомограмми, відповідно.

  image008
  Команда, що розробила наземну шумову MIMO РСА для радарної томографії: стоять - П.Л.Виплавін, К.О.Лукін, В.В.Кудряшов, В.П.Паламарчук; сидить - С.К.Лукін

  За допомогою розробленого наземного шумового РСА 8-мм діапазону проведено серію вимірювань на території заповідника Софія Київська з метою вимірювання зміщень в будівлі дзвіниці. Отримано когерентні радіозображенння і диференціальні інтерферограми собору, зафіксовано стабільність його інтер'єру і зовнішньої поверхні дзвіниці, коли температура навколишнього середовища постійна. Виявлено зміщення приблизно 0,1 мм при прогріванні металевих елементів будівлі під час сходу сонця з інструментальною похибкою вимірювання не гірше 0,03 мм.

  image010 image012
  image014 image016
  Отримання радіоголограм дзвіниці та внутрішніх приміщень Собору Софія Київська за допомогою наземного шумового РСА 8-мм діапазону (2008р.)

  Досліджено вплив довготривалої стабільності зондувального сигналу на точність диференційно-інтерферометричних вимірювань за допомогою такого РСА. Дослідження дозволило отримати похибку вимірювань зсуву об'єкта не гірше 10 мкм при відношенні сигнал-шум 45 дБ у відсутності атмосферних перешкод. Отриманий результат узгоджується з теоретичним критерієм Крамера-Рао для максимально досяжної точності фазових вимірювань. Запропоновано метод поліпшення якості РСА зображень шляхом компенсації сигналів прийнятих через бокові пелюстки [33- 36].

  У 2013 р для демонстрації можливостей наземних шумових РСА, було виконано експерименти з отримання радіозображень об'єктів складної форми. Вимірювання проводились спільно із співробітниками Харківського Університету Повітряних Сил (ХУПС) ім. І. Кожедуба під керівництвом д.т.н. К. С. Васюти.

   image018
  Співробітники відділу нелінійної динаміки електронних систем ІРЄ НАНУ ім. О Я. Усикова та Харківського Університету Повітряних Сил (ХУПС) ім. І. Кожедуба на випробуваннях РСА 8-мм діапазону (2013 р.)

  У ході вимірювань використовувався наземний шумовий РСА 8-мм діапазону на основі антен з синтезованою діаграмою спрямованості для моностатічної і MIMO-конфігурацій. У польових умовах були отримані РСА і томографічні зображення різних зразків військової техніки [37].

  image020 image022
  image023 image025
  Фотографія (ліворуч) і РСА зображення (праворуч) зразків наземної військової техніки та літака СУ-27 українських ВПС
  Ці запропоновані антени з синтезованою діаграмою спрямованості стали основою РСА радіометра, розробленого для формування радіометричних зображень у площині довжина-азимут. Даний напрямок було запропоновано К. О. Лукіним і розвинуто В. В. Кудряшовим, В. П. Паламарчуком, П. Л. Виплавіним і С. К. Лукіним. Отримано алгоритми формування радіометричних РСА зображень з однією і двома антенами з синтезуванням діаграми спрямованості і вперше експериментально отримані радіометричні зображення джерел теплового радіовипромінювання в площині дальність-азимут за допомогою бістатичного РСА радіометра [38-42]. Зокрема, це відкриває можливості розробки пасивних і радіометричних систем, що дозволяють отримувати 2- і 3-мірних зображення, а також вимірювати дальність до об'єктів і оцінювати швидкість їх переміщення в режимі повної скритності їх роботи.
  • Оптичні шумові рефлектометри і вимірники мікро- і нано-відстаней на основі світлодіодних джерел і методів спектральної інтерферометрії.
  Даний напрямок було запропоновано К. О. Лукіним як узагальнення принципів шумової радарної технології на вимірювальні системи оптичного діапазону і активно розвинуто Д. М. Тетянко, Ю. А. Шиян, О. В. Земляним у співпраці з проф. Ю. П. Мачехіним, зав. кафедрою ФОЕТ ХНУРЕ. Показана можливість застосування методу спектральної інтерферометрії і широкосмугового оптичного випромінювання ультра яскравих світлодіодів в когерентній оптичній томографії та низько-когерентній томографії. Оптичні прилади на основі спектральної інтерферометрії зручні для вимірювання мікро- і нано-відстаней і формування сіток стандартних частот для оптичних телекомунікаційних систем. Проведені дослідження дозволили також вирішити задачу вимірювання зрушень фази огинаючої модульованих оптичних сигналів. Було розроблено нові детектори потужності оптичного випромінювання на базі трап-детекторів, які дозволили підвищити точність вимірювань потужності оптичного випромінювання і поліпшити характеристики вимірювальних приладів, у тому числі і приладів на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії (К. О. Лукін, Д. М. Тетянко О. В. Земляний) [43-48].
  • Нові методи бездротового радіозв'язку для транспортних засобів
  У розробці напрямку брали участь  К. О. Лукін, В. М. Коновалов, В. Є. Щербаков. Запропоновано принципово новий спосіб побудови систем зв'язку між незалежними транспортними засобами на автобанах, на який отримано два патенти США (К. О. Лукін, В. М. Коновалов, Д. Брід) [49-50]. Ключова ідея методу полягає в тому, що в запропонованій системі зв'язку з просторово-кодовим розподілом каналів унікальний код для кожного автомобіля асоціюється не з самим автомобілем, а з його поточним становищем на автобані. Крім того, запропоновано нову концепцію побудови мультиплексної системи ближнього зв'язку між транспортними засобами (DSRC-VVDT-система). В рамках цієї концепції розроблено математичну модель системи, що враховує вимоги стандартів США і Європи (К. О. Лукін, В. Є. Щербаков) [51-53].
  • Нові методи в квантовій теорії
  К. О. Лукін запропонував новий метод опису руху квантово-механічних (КМ) часток у потенційних ямах. Метод заснований на представленні хвильової функції, яка описує стан КМ-частинки у вигляді суперпозиції послідовних відображень хвильового пакету, що розпливається, від стінок ями, яке дозволяє враховувати його самоінтерференцію за кінцеве число актів перевідбиттів. Метод узгоджується з традиційним квантовомеханічним підходом розв’язку подібних задач, заснованим на представленні розв’язку у вигляді розкладання по власним станам частинки в потенційній ямі. Запропоновано узагальнення методу на випадок нелінійних граничних умов. Спільно з науковцями ННЦ ХФТІ розглянута модель складеного більярду, що містить два кільцевих більярда - хаотичний та регулярний, з'єднаних вузьким хвилеводом, яка придатна для вивчення фундаментальних властивостей як квантового, так і хвильового хаосу. К. О. Лукін спільно з В. Д. Русовим (Одеський політехнічний університет) розробив теорію руху КМ-частинки в дисипативно-флуктуаційному полі при наявності квантового потенціалу (вперше введеного Д. Бомом). Показано, що рівняння Шредінгера описує рух тих частинок, для яких відбувається точна компенсація збурення їх руху силою квантового потенціалу, що, зокрема, і пояснює гамильтоновість сучасної квантової механіки. Для опису руху тих частинок, для яких така компенсація відсутня, слід використовувати більш складне рівняння, що містить стохастичну компоненту. У цьому випадку, отримане рівняння якісно збігається з відомим рівнянням теорії GWR (Ghirardi, Weber, Rimini), яке дозволяє здійснити квантово-механічний опис об'єктів мікро- і макро світу (К.О.Лукін) [54-57].
  • Дослідження в області вакуумної електроніки НВЧ
  Даний напрямок розвивався зусиллями К. О. Лукіна у співпраці з відділом  № 11 ІРЕ НАНУ та Національного Університету Сеула. Було запропоновано вакуумні мікрохвильові інтегральні схеми (ВМІС) для застосування у вхідних блоках приймачів зв'язкових і радарних систем літальних апаратів. Застосування ВМІС дозволить поліпшити стійкість приймачів до впливу іонізуючої радіації та потужного електромагнітного випромінювання. Також була розвинена теорія багатомодових і багаточастотних автоколивань в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ) з відкритим резонатором (ВР) та досліджені стаціонарні та перехідні режими автоколивань в таких ГДВ. Отримані розв'язки, що описують стійкий режим двомодової двочастотної генерації при взаємодії електронного потоку з основною і вищої модами ВР ГДВ. Аналогічні дослідження було проведено і для клінотрона, де також виявлені режими автомодуляції, і вказано шляхи підвищення ефективності приладів цього типу [58-63]. Необхідно відзначити, що всі досягнення відділу нелінійної динаміки електронних систем за останній час були б неможливі без теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних у попередні роки. Ряд результатів також було отримано фахівцями відділу №17 ІРЕ НАНУ спільно з іншими організаціями в межах міжнародного співробітництва. Розробки велися за такими напрямками (1989-2005 рр.)
  • Вивчення нелінійних явищ в електронних і радіофізичних системах
  Створено теорію автоколивань в резонансних автогенераторах з тривалою взаємодією електронів з синхронним полем, зокрема, в генераторах дифракційного випромінювання (ГДВ), яка стала основою інтерактивної системи комп'ютерного моделювання та розрахунку цих приладів. Ці результати розширили знання про властивості індукованого дифракційного та черенковського випромінювань і дозволили запатентувати новий спосіб посилення електромагнітних хвиль (К. О. Лукін). Розвиток теорії автодинного ефекту в ГДВ (К. О. Лукін, А. Б. Лебедєв) та виявлення параметричної нестійкості ансамблю електронів дозволили запропонувати конструкцію електронно-вакуумного генератора на основі цієї нестійкості (К. О. Лукін) [64-70]. Була побудована нелінійна стаціонарна теорія відбивних ГДВ з М-кратною взаємодією електронного потоку з гаусовим полем відкритого резонатора (ВР) і досліджено механізм багаторазового енергообміну електронного потоку з полем ВР. Також було побудовано лінійну аналітичну теорію відбивних ГДВ з М-кратною взаємодією електронного потоку з гаусовим розподілом електричного поля (ВГДВ-М). Отримано аналітичні співвідношення для інкремента наростання амплітуди коливань, електронного зсуву частоти і пускового струму ВГДВ-М. Побудована теорія справедлива при будь-яких значеннях М, що особливо важливо при дослідження сценарію переходу від гармонійних коливань до динамічного хаосу. (П. П. Максимов) [71,72].
  • Дослідження хаотичної динаміки електромагнітного поля та електронів в системах з нелінійно відбиваючими поверхнями і бар'єрами
  Запропоновано формулювання і метод розв'язку початково-крайових задач електродинаміки нового типу, коли модовий підхід опису поля у ВР стає непридатним (К. О. Лукін), і виникає необхідність врахування часу запізнювання в каналі зворотного зв'язку. Вперше було використано нелінійні граничні умови для компонент електромагнітного поля (В. П. Шестопалов, К. О. Лукін, А. М. Шарковський) і цей підхід було узагальнено для задач електроніки і застосовано на дослідження характеристик запропонованого напівпровідникового фотоелектронного помножувача (К. О. Лукін, H.A.Cerdeira, A. A. Colavita). Було запропоновано новий метод чисельного розв'язку початково-крайових задач для рівнянь дифузійно-дрейфовой моделі в pn-i-pn-структурах з різкою межею між шарами, що допускає точний облік граничних умов для полів і потенціалів (К. О. Лукін, П. П. Максимов) [73-80].
  • Дослідження динамічного хаосу в двовимірних закритих резонаторах
  з масивом нелінійних елементів на границі, що віддзеркалює, а також сильно-нелінійної автогенерації в ланцюжках діодів Ганна з можливим підсумовуванням потужності для створення компактних генераторів терагерцового діапазону (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [81,82].
  • Вивчення розповсюдження електромагнітних сигналів в непровідному середовищі
  Запропоновано новий підхід до опису поширення нестаціонарних електромагнітних сигналів в нейтральному середовищі з дипольними струмами (сильно розріджений газ, утворений атомарним воднем). Було досліджено основні ефекти, пов'язані з поширенням фронту електромагнітного імпульсу, а також радіосигналів кінцевої тривалості на відстанях порядку розмірів Всесвіту і запропоновано використовувати отримані розрахунки для оцінки відстаней до пульсарів (К. О. Лукін, H. F. Harmuth) [83]. При цьому наявність загасання електронів атома, пов'язане з реакцією випромінювання, призводить до збільшення періоду осциляцій в такому середовищі та, відповідно, до додаткового вкладу в червоне зміщення.
  • Розробка методів спектральної, кореляційної і фрактальної обробки хаотичних сигналів, у тому числі нестаціонарних
  Було запропоновано і обгрунтовано нову двопараметричну модель випадкових нестаціонарних сигналів з кінцевою енергією, яка допускає їх представлення у вигляді інтегро-суматорного розкладання по системі функцій, яка є ортонормованим базисом гильбертова простору реалізацій випадкового сигналу над гільбертовим простором їх локальних вибірок (А. А. Могила). На основі отриманих результатів розвинені нові підходи до вирішення завдання аналізу відображених радіолокаційних сигналів, отримано новий алгоритм моделювання нестаціонарних радіолокаційних сигналів із заданими імовірнісними характеристиками, заснований на встановлені взаємозв'язку між кореляційними функціями одно- і двопараметричних уявлень (А. А. Могила, К. О. Лукін) [84-86]. Також було обґрунтовано алгоритм експериментальної оцінки функції невизначеності вузькосмугового, ергодичного, стаціонарного шумового сигналу з використанням імітатора рівномірної та прямолінійної точкової цілі, що рухається. Розроблено вимірювальний стенд і методику вимірювань. З їх допомогою проведено оцінку роздільної здатності та точності вимірювання дальності і радіальної швидкості при використанні сигналів розглянутого типу в якості зондувальних (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. А. Александров, Т. К. Лукіна).
  • Дослідження хаотичних автоколивань в генераторах на базі ЛОВ та розробка автогенераторів хаотичних коливань. Автодинний ефект
  Було знайдено розв’язок, який забезпечив зменшення стартових струмів і достатню широкосмуговість коливальної системи в лампах зворотної хвилі типу “О” (ЛЗХО), що дозволило отримати рекордні значення смуги частот, що генеруються і потужності безперервної генерації шумових сигналів, що характеризуються суцільним спектром частот і швидким зменшенням кореляцій. На основі цих слаборезонансних ЛЗХО було вперше створено автогенератор хаотичних коливань і нелінійний підсилювач з кільцевим затриманим зворотним зв'язком. У ході досліджень автоколивальних режимів слаборезонансної ЛЗХО було виявлено автодинний ефект, який дозволив вимірювати не тільки відстань до відбивача, але і його швидкість. (К. О. Лукін, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик, О. В. Земляний) [87-89].
  • Широкосмугові кореляційні приймачі шумових сигналів
  Було розроблено кілька широкосмугових цифро-аналогових кореляційних приймачів релейного типу з програмованою (перестроюваною) лінією затримки (ПЛЗ): на основі універсальних синхронних 8-розрядних регістрів, на основі оперативної пам'яті ЕОМ, цифро-аналогова ПЛЗ на основі мультиплексорів і «ноніусна» лінія затримки . У цих приймачах не застосовувалося дорогі АЦП, а в якості елементів ПЛЗ використовувалися мікросхеми швидкодіючої цифрової пам'яті з довільним або послідовним доступом. Було реалізовано ідею побудови ПЛЗ на несучій частоті зондувальних сигналу в 8-мм діапазоні довжин хвиль на відрізках хвилеводного тракту з перемиканням її довжини за допомогою швидкодіючих комутаторів мм діапазону і на основі цього побудовано корелятор послідовної дії. Використовуючи різні типи цифрових інтегральних мікросхем, можна було проектувати різні ПЛЗ з характеристиками, які здатні задовольнити вимогам, що пред'являються до сучасних кореляційних приймачів різного призначення. Зокрема, вони використовувалися при розробці перших шумових радарів (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров) [90,91].
  • Радіолокаційні системи на основі хаотичних сигналів
  На 2003 р. у відділі №17 було розроблено ряд дослідницьких зразків радіолокаційних систем на основі застосування шумових зондувальних сигналів та їх когерентного прийому за допомогою методів кореляційної і спектральної обробки. Вони призначені для вирішення таких завдань, як запобігання зіткнень автомобільного транспорту, кругового або секторного огляду простору, дистанційного моніторингу природного середовища і великих інженерних споруд та ін. Перший дослідний зразок шумового радара було створено у 8-мм діапазоні довжин хвиль і він пройшов успішні випробування [92-98]. Це дозволило розробити шумовий радіолокатор безперервної дії 4-мм діапазону хвиль для систем запобігання зіткнень автомобільного транспорту (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик) [90,91,93].
  • Когерентно-імпульсний шумовий радар кругового огляду і шумові РСА
  На 2005р. було розроблено перший когерентно-імпульсний шумовий радіолокатор кругового огляду 3-см діапазону довжин хвиль, призначений для виявлення, спостереження і вимірювання дальності, швидкості та азимуту об'єктів, що знаходяться в зоні огляду. Важлива особливість цього радара полягає в тому, що в ньому частково реалізований один з варіантів сучасної концепції радар-програми, яка полягає у заміні якомога більшого числа аналогових вузлів радара його комп'ютерними аналогами, які дозволяють формувати зондувальний сигнал, обробляти відбиті сигнали в комп'ютері і відображати результати на екрані монітора. З метою відпрацювання методів і апаратури шумових радарів з синтезуванням апертури (РСА), на основі радара 3-см діапазону довжин хвиль створено шумовий РСА, в якому фазовий центр приймально-передавальної антени рухається по дугоподібній траєкторії, що представляє особливий інтерес при розробці шумового РСА в зв'язку з простотою реалізації подібного руху (К. О. Лукін, А. А. Могила, Ю. О. Александров, В. О. Ракитянський, В. В. Кулик).
  • Диференціальна РСА інтерферометрія і шумові радари
  Перший РСА з безперервним шумовим сигналом було розроблено у відділі № 17 для проведення спільних досліджень в Інституті космічних досліджень Європейської комісії (JRC EC-Ispra) м. Іспра, Італія в 1998р. [99]. Отримані результати експериментально підтвердили застосовність шумових сигналів для отримання когерентних зображень. Розроблений передавач мав ряд якостей, які дозволили використовувати шумовий РСА в диференціальній інтерферометрії. У відділі № 17 було розроблено шумовий інтерферометричний РСА 8-мм діапазону для дистанційного моніторингу стану саркофага Чорнобильської АЕС та інших інженерних споруд. У розробленій РСА використовувався когерентний приймально-передавальний тракт і рух фазового центру приймально-передавальної антени уздовж траєкторії, що стабільно повторюється. Для забезпечення швидкого переміщення фазового центру випромінювача наземної РСА булло запропоновано і розроблено антени нового типу - скануючі антени з синтезуванням апертури (К. О. Лукін) [100-102].
  • Скануючі антени з синтезуванням діаграми спрямованості
  Дослідження в даному напрямку було розпочато у відділі № 17 в 1999 р. в співдружності з відділом № 21 (група В. М. Скресанова) у зв'язку з розробкою радарів які дивляться вперед. Основна ідея цього підходу запропонована К. О. Лукіним і полягає в поєднанні застосування концепції синтезування апертури з реалізацією переміщення елементарної приймально-передавальної антени вздовж нерухомої реальної апертури. Спірально-щілинна антена синтезованої апертури (СЩАСА), що запропонована в [99] та розроблена в [103] являє собою одне з можливих технічних рішень, що реалізують цей принцип. Інший варіант реалізації нового принципу запропоновано в так званому хвилеводно-стрічковому сканері (Tape Scanner). У порівнянні зі спіральним сканером, дана антена має більшу широкосмуговість і не вимагає застосування обертового зчленування для прийому та(чи) випромінювання НВЧ поля. Надалі нами було запропоновано і 2D Tape Scanner, що дозволяє дещо розширити сектор огляду в азимутальній площині і забезпечити дискретне сканування проміння в кутомісцевій площині [104]. Одним з перспективних застосувань таких антен можуть бути радари огляду льотного поля сучасних аеропортів.
  • Спектральна інтерферометрія стаціонарних випадкових сигналів
  На 2000 р у відділі №17 було проведено дослідження з узагальнення такого фундаментального поняття як когерентність на випадок інтерференції стаціонарних випадкових процесів в спектральної області (спектральної інтерферометрії [64,89]), а також нестаціонарних випадкових сигналів з обмеженою енергією в просторі компонент їх двопараметричних уявлень. Нами було запропоновано модифікацію методу подвійної спектральної обробки [96-98], яка заснована на вимірюванні частотних координат інтерференційних максимумів модуляції і дозволяє проводити абсолютні вимірювання відстаней з прецизійної точністю. Було розроблено вимірювач відстаней, що використовує шумові сигнали та метод спектральної інтерферометрії в 3-см діапазоні (К. О. Лукін, В.О.Ракитянський, В.В.Кулик, А.А.Могила) [96-98].
  • Розробка електронно-оптичних систем (ЕОС) з поздовжньою компресією та їх застосувань
  Було розроблено теорію електронно-оптичних систем з поздовжньою компресією і виготовлено цілий ряд трьохелектродних гармат з вихідною потужністю від одиниць міліват до сотень кіловат в безперервному режимі роботи. Ці гармати дозволяли ефективно і незалежно управляти енергією і щільністю електронного потоку з дуже малими витратами потужності на управління (М. С. Зінченко, В. І. Афанас’єв). Було продовжено дослідження в області високопервеансной електронної оптики та її застосувань (В. І. Афанас’єв, К. О. Лукін).
  • Синтез ЕОС, коректний розв’язок задачі синтезу щільних електронних пучків
  Задача синтезу ЕОС розглядалася в загальному вигляді і точній постановці, без будь-яких наближень та обмежень на способи фокусування пучка. Чисельними методами було розв’язано крайову задачу Діріхле-Неймана замість математично некоректної задачі Коші для рівняння Пуассона. Було показано можливість синтезу, в певних межах, щільних ламінарних електронних (іонних) пучків з довільно заданою просторовою структурою при використанні сильних магнітних полів спеціальних конфігурацій (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [105,106].
  • Узагальнення теорії динаміки квантових частинок
  Було знайдено нову форму рівнянь напівквантової динаміки, яка дозволяє застосувати цю теорію до вивчення руху електронів у квантових (мезоскопічних) надгратках з можливим переходом до динамічного хаосу в ВЧ електромагнітному полі (В. Б. Юрченко, Л. В. Юрченко) [107,108].
  • Вимірювання анізотропії та поляризації реліктового випромінювання
  Проведено дослідження в рамках Європейського космічного проекту «PLANCK» з розробки супутника-радіотелескопу далекого космічного простору, призначеного для детального вимірювання анізотропії та поляризації реліктового космічного випромінювання (в мм і суб-мм діапазонах електромагнітних хвиль). Запропоновано метод надшвидкого розрахунку електромагнітних променів у великих багатодзеркальних антенах в реалізації методу фізичної оптики на кожному дзеркалі, що особливо важливо для багатопроменевих широкосмугових систем зі значним рівнем аберацій і використанням багатомодових гофрованих рупорних антен (В. Б. Юрченко) [109-112].
  • Розвиток методів отримання надкоротких оптичних і високочастотних електромагнітних імпульсів за допомогою техніки «лінзи часу»
  Запропоновано спосіб зменшення спотворень при стисненні надкоротких оптичних імпульсів у системах типу «лінзи часу» за рахунок більш точного узгодження (на рівні членів третього порядку малості) ефектів частотної дисперсії та фазової модуляції (В. Б. Юрченко) [113].
  • Розвиток і застосування точного методу аналітичної регуляризації
  Запропоновано застосування методу аналітичної регуляризації до розрахунків розсіювання хвиль секціями циліндричних екранів з анізотропних композитних матеріалів (багатошарових вуглеволоконних пластмас) [114], діелектричними оболонками з секціями металевих елементів [115], а також вирішення подібних завдань з великим числом елементів в прийнятному наближенні прямими методами ( В. Б. Юрченко) [116].
  • Розробка теорії температурно-електричної нестійкості в металах при гелієвих температурах
  Вивчено виникнення багатозначних вольтамперних характеристик, нестійкості струму та явищ гістерезису в ефектах перемикання при температурно-електричній нестабільності в металах в геометрії диска Корбіно (В. Б. Юрченко) [117].
  • Дослідження нелінійних електронних процесів у напівпровідниках
  Проведено теоретичний аналіз ефекту нелінійної надемісії з напівпровідників в сильних високочастотних електромагнітних полях [118]. Розроблено метод підвищення ККД тонкошарових термоелементів з енергетично нерівноважними електронами та ін. (В. Б. Юрченко) [119-122]. Ці результати увійшли в річні та заключні звіти за держбюджетними НДР відомчої тематики:
  1. «Хаотичні та псевдовипадкові сигнали мікрохвильового і мм діапазонів,  засоби іх вимірювання і прийому для застосування у шумових радарах і системах формування радіо зображень». НДР «Крок» м.Харків, 2012-2016рр., К.О.Лукін та ін.
  2. «Методи генерації, випромінювання і прийому випадкових та хаотичних сигналів і їх застосування в радіолокації та зв’язку».. Звіт за НДР «Версія», м.Харків, 2011, К.О.Лукін та ін.
  3. «Методи генерації, випромінювання й обробки хаотичних сигналів та їх застосування в системах ближньої радіолокації і зв'язку». Звіт за НДР «Варіант", м.Харків, 2006, К.О.Лукін та ін.
  4. «Методи і засоби дослідження процесів взаємодії електромагнітних хвиль і полів з різними матеріальними об'єктами природного та штучного походження і вивчення їх макроскопічних і мікроскопічних властивостей». Звіт за НДР «Напрямок», м.Харків, 2006, А.І.Фісун, Л.В.Юрченко, О.В.Земляний та ін.
  5. «Електродинаміка відкритих структур, розробка джерел і радіосистем, в тому числі шумових, міліметрового і субміліметрового діапазонів». Звіт за НДР «Старт», м.Харків, 2003, К.О.Лукін та ін.
  6. «Динамічний хаос в радіофізичних та електронних системах з нелінійним перетворенням хвиль на границях та його використання Звіт за НДР «Контакт», м.Харків, 2000, К.О.Лукін та ін.
  7. «Розробка нових методів хаотизації нелінійних електронних систем з метою вивчення можливості побудови широкосмугових генераторів стохастичних коливань та їх застосування в радіотехнічних системах». Звіт за НДР «Триплет», м.Харків, 1995, К.О.Лукін та ін.
  8. «Теоретичні та експериментальні дослідження нелінійної динаміки електронних і електроннооптичних систем з метою створення ефективних електронних гармат і джерел електромагнітних коливань». Звіт за НДР «Квадро», м.Харків, 1992, К.О.Лукін та ін.
  9. «Просторово-часовий хаос в розподілених радіофізичних та електронних системах». Звіт за НДР «Хаос- M», м.Харків, 1992, К.О.Лукін та ін.

  Основні публікації

  За весь час існування відділу опубліковано (в тому числі, направлено до друку) більше 550 наукових робіт, у тому числі 210 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних журналах, 2 монографії, представлено понад 300 доповідей на престижних міжнародних конференціях і симпозіумах. Отримано 8 патентів: 3 - Україна, 1 - Російська Федерація, 4 – США та 1 авторське свідоцтво (СРСР).

  Найбільш важливими з них є наступні: 
  1. Lukin K.A. Initial-boundary Value Problems for Linear Equations of Electrodynamics with Nonlinear Boundary Conditions // Journal of Physics: Conference Series. – 346 (1). – Sept 2, 2012. – 012013, doi:10.1088/1742-6596/346/1/012013.
  2. Земляный О.В., Лукин К.А. Фрактальная размерность аттрактора динамической системы с запаздыванием и кусочно-линейным унимодальным отображением // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – №3(32). – C.8-15.
  3. Zemlyaniy O.V. Experimental Study into a Radio Frequency Band Chaos Oscillator // Telecommunications and Radio Engineering, – 2007. – 66(12). – pp. 1067-1077.
  4. Лукин К.А., Земляный О.В. Влияние вариации задержки на хаотические режимы в системе с запаздывающей обратной связью и амплитудной нелинейностью // Электромагнитные волны и электронные системы. 13. №1 C.14-20.
  5. Lukin K.A., Shcherbakov V.Ye., Shcherbakov V. New Method for Generation of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences // Applied Radio Electronics. – 2013. – 12, №1. – pp.17–24.
  6. Лукин К. А., Максимов П. П. Режим автоколебаний в резких p–n-переходах с постоянным обратным смещением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2008. – 13, № 2. – С. 232-238.
  7. Лукин К. А., Максимов П. П. Терагерцовые автоколебания в инжекционном p–n-переходе с постоянным обратным смещением. // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. – 2010. – 53. № 8 – C. 16-22.
  8. Лукин К. А., Максимов П. П. Когерентное сложение мощности в лавинно-генераторных диодах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2012. – 3 (17), № 4 – С. 70-
  9. Лукин К. А. Максимов П. П., Шиян Ю. А. Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах // Радиофизика и электроника. – 2012. – 3 (17), №3 – С. 65-
  10. Lukin K. A., Maksymov P. P. and Hilda A. Cerdeira. Photoelectron multipliers based on avalanche pn–i–pn-structures // The European Physical Journal (EPJ), Special Topics, – 2014. –Vol. 223, – pp.1–11.
  11. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование автоколебаний при последовательном включении диодов Ганна в микрополосковую линию // Прикладная радиоэлектроника. – – 6. – № 4. – С. 555–560.
  12. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Хаотические режимы генерации в протяженной микрополосковой линии с цепочкой диодов Ганна // Радиоэлектроника и информатика. – 2009. – № 3. - C. 14–
  13. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование процессов генерации серии импульсов диодами Ганна в линиях задержки с параллельным соединением // Радиофизика и электроника. – 2009. – № 3. – 371–377.
  14. Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна // Радиофизика и электроника. – 2013. - 4(18), - №3, - C. 28-36.
  15. Yurchenko L.V., YurchenkoB. Bistability and hysteresis in the emergence of pulses in microstripGunn-diode circuits // AIP Advances. – 2014. – 4. №. 12. – P. 127126 (12)
  16. Lukin K.A., Kulik V.V., Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics, 4, №1. pp. 74-79.
  17. Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based design of random waveform generators for noise radars // Applied Radio Electronics, –2013. – 12, №.1. – pp. 32-36.
  18. Lukin K.A., Konovalov V.M., Vyplavin P. Stepped Delay Noise Radar with  High Dynamic Range // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010.  2. pp. 501-503.
  19. Lukin K.A., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Lukin S.K., Zemlyaniy O.V. High Resolution Noise Radar without fast ADC // International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), 2012. – 58, №2. – pp.135-140.
  20. Lukin K.A., Moreira J.R., Vyplavin P.L., Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based software defined noise radar // Applied Radio Electronics, – 2013. –12, №.1. – pp. 89-94.
  21. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
  22. Lukin K.A. Sliding Antennas for Noise Waveform SAR // Applied Radio Electronics, April 2005. – 4, №.1. – 103-106.
  23. Лукин К.А. Сканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Изв. Вуз. – Радиоэлектроника. – 2010, – 53, №4. – С.58-64.
  24. Lukin K.A. Scanning Synthetic Radiation Pattern Antennas. Radioelectronics and Communications Systems // – 53 (2010). – pp.219-224.
  25. Лукин К.А., Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. Cканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Прикладная радиоэлектроника, – 2015, –14, № 1. – С. 79-86.
  26. Лукин К.А., Могила А.А., Выплавин П.Л. Получение изображений с помощью неподвижной антенной решетки, шумовых сигналов и метода синтезированной апертуры // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. – 12, № 3. – С.526-531.
  27. Lukin K.A. Millimeter-Wave Band Noise Radar, Telecommunications and Radioengineering – 2009. – 68,  – pp.1229-1255.
  28. Tarchi D., Lukin K., Fortuny-Guach J., et al. SAR imaging with noise radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems. – 2010. – 46, №3. – pp.1214-1225
  29. Lukin K.A., et al. Ka-band Bistaic Ground-Based Noise Wavefom SAR for Short-Range Applications // IET Proc. Radar Sonar & Navigation, August 2008. – –pp. 233-243.
  30. Lukin K.A., Mogila A.A., Vyplavin P.L., Galati, Pavan G. Novel concepts for surface movement radar design // International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, – 2009. – 1. – pp. 163-169.
  31. Лукин К.А., Коновалов В.М. Когерентная компенсация мощных мешающих отражений в локаторах с периодическими сигналами // Прикладная радиоэлектроника. – – 11, № 1. – С. 3-14.
  32. Lukin K.А., Konovalov V. Through the wall detection of human beings using noise radar sensors // Proc. IRS 2006, – Krakow, Poland, May 24 – 26, 2006. – pp. 15-1 – 15-5.
  33. Lukin, K.A., Mogyla, A.A., Palamarchuk V.P. et al. Measurement of Shifts in Bell Tower of Sophia Cathedral Using Ka-band Noise Waveform SAR // Proc. of the MRRS 2008. – 134-137.
  34. Lukin K.A., Palamarchuk V. P., Vyplavin P.L. and Kudriashov V. Experimental Investigation of Factors Affecting Stability of Interferometric Measurements with Ground Based Noise Waveform SAR // International Journal of Electronics and Telecommunications. – 2011. – 57, №. 3. – pp. 389-393.
  35. Лукин К.А., Кульпа К., Паламарчук В.П. и др. Экспериментальная оценка точности измерения сдвигов объекта при использовании метода дифференциальной РСА интерферометрии // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – 11, № 3. – С. 366–372.
  36. Lukin K., Kulpa K., Mogyla A., et al. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR // IET Radar, Sonar & Navigation – 2008. – 2, №.4. – pp. 263-273.
  37. Лукин К.А., Васюта К.С., Зоц Ф.Ф. и др. Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой // СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА. Науковий журнал. – 2013. – Т. 4(36) – С. 87–9
  38. Kudriashov V.V., K.A.Lukin et al. Range-azimuth coherent radiometric imaging based on ka-band antenna with beam synthesis // Applied Radioelectronics, – 2012, – 11, № 3, – pp.328-334.
  39. Kudryashov V.V., Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Coherent radiometric imaging with a Ka-band ground-based synthetic aperture noise radar // Telecommunications and Radio Engineering, – 72, № 8. – 699-710.
  40. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Formation of coherent radiometric images in Ka-band using ground-based noise radar with antenna pattern synthesizing // Radiophysics and Electronics, – 2012, – 3 (17), № 3. – 41-47.
  41. Lukin K., Kudriashov V., Vyplavin P. and Palamarchuk Coherent imaging in the range-azimuth plane using a bistatic radiometer based on antennas with beam synthesizing // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. – 29, № 7. – 2014. – pp. 16-22.
  42. Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., et al. Coherent radiometric imaging using antennas with beam synthesizing // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. –2015.
  43. Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний. // Радіофізика та електроніка. – 2011. – Т.2 (16), №1. – С. 39-45.
  44. Lukin K.A., Machekhin Yu.P., Danailow M.B., Tatyanko D.N. Application of the Spectral Interferometry Method for Micro- and Nanodistance Measurement // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – 70, №17. – pp. 1579 – 1591.
  45. Lukin K.A., Danailow M.B., Machekhin Yu.P., Tatyanko D.N. Nano-distance measurements using spectral interferometry based on light-emitting diodes. // Applied radio electronics. – 2013. – 12, № 1. – pp. 166-171.
  46. Lukin K.A., MachekhinP., Tatyanko D.N., Danailov M.B. Metrological maintenance of standard optical frequency grid for WDM telecommunications // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (18). – pp.1665-1676.
  47. Kim J.P., Tatyanko D.N., Lukin K.A., Zemlyaniy O.V. Phase shift measurement of optical noise waveform modulation envelope // Applied Radio Electronics. –2013. – 12, №1. – pp.175-179.
  48. Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов // Радиотехника. – 2014. – №176. – С.172-180.
  49. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
  50. Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
  51. Лукин К.А., Щербаков В.Е., Коновалов В.М., Брид Д.С. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків «ХАІ». – 2007. – №6(25). – С. 238-244.
  52. Лукин К.А., Щербаков В.Е. Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Прикладная радиоэлектроника, 2012, том 11, №1, с. 37 – 43.
  53. Щербаков В.Е., Лукин К.А. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і компп’ютерні системи. – – №7(41). – С. 288 – 294.
  54. Lukin K.A. Evolution of Wave Packet in Quantum Box: Novel Approach to the Problem. Proc. of DAYS on DIFFRACTION, DD-2006, May 30 – June 2, 2006, St. Petersburg, Russia.
  55. Болотин Ю.Л., Вакульчик И.Ю., Лукин К.А., Черкасский В.А. Смешанное состояние в составном кольцевом биллиарде // Радиофизика и электроника. – –3(18), № 3. – С. 55-62.
  56. Rusov V.D., Lukin K.A., Vlasenko D.S. Schrödinger Equation as Equation for Stable Motion of Classical Particles in Fluctuation-Dissipative Environment // Proc. Third Int. Conf. on Quantum Electrodynamics and Statistical Physics (Kharkov, Ukraine, 29 August - 2 September 2011). – 127.
  57. Lukin K.A., Rusov D. Quantum mechanical motion of classical particles // Journal of Physics: Conf. Ser. 361 (2012), 012040, doi:10.1088/1742-6596/361/1/012040.
  58. Lukin А. Vacuum Microwave Integrated Circuits as a Tool for Protection of Radar and Communication Receivers  against High Power EMI and ionizing radiation. Applied Radioelectronics, 2012, Том 11, № 4, pp. 498 -500.
  59. Лукин К.А., Хуторян Э.М., Цвык А.И. Многомодовые колебания в ГДИ // Радиофизика и электроника. – –13,№ 3. – С.535-545.
  60. Лукин К. А., Хуторян Э. М. Взаимодействие мод в резонаторе поверхностной волны с электронным потоком // Радиофизика и электроника. – –15,№ 2. – С.92-101.
  61. Sattorov M., Khutoryan E., Lukin K., Kwon O., and Park G.-S. Improved efficiency of backward-wave oscillator with an inclined electron beam // IEEE Trans. Electron Devices, Jan. 2013. – 60, № 1. – 458–463.
  62. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Automodulation Processes in Clinotrons with Low-Focusing Magnetic Field // IEEE Transactions Electron Devices. May 2015 – 62 (5). – pp.1617-1621
  63. Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Theory of Multimode Resonant Backward-Wave Oscillator with an Inclined Electron Beam // IEEE Trans. Electron Devices, May 2015. – 62 (5) – pp.1628-1634.
  64. Лукин К. А. Нелинейная теория генераторов дифракционного излучения: Дис. на соискание научн. степени канд. физ.-мат. наук, МГУ, Москва, 1980, 208 c. (Рукопись); Теория автоколебаний в приборах дифракционной электроники: Дис. на соискание научн. степени докт. физ.-мат. наук, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1987, 431 c. (Рукопись).
  65. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д., Скрынник Б. К. Особенности работы ГДИ на высших модах открытого резонатора // Журн. техн. физики. – 1982. - 52, № 3. -С.525-528.
  66. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. О новом механизме возбуждения ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1982. - 265, № 2. - С.318-321;
  67. Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. Об одной особенности преобразования энергии в ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1983. - 268, № 4. - С.853-856.
  68. А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.
  69. Ермак Г. П., Лебедев А. Б., Лукин К. А. и др. Автодинный эффект в генераторе дифракционного излучения // Изв. вузов. Радиофизика. – 1986. - 29, № 8. - С.957-965.
  70. Лукин К. А. Параметрическая неустойчивость ансамбля линейных электронных осцилляторов в фазоинверсном электромагнитном поле // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. – 2004. - № 4. - С.80-85.
  71. Максимов П. П. Нелинейная стационарная теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн миллиметрового диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины,1993. С.79-89.
  72. Максимов П. П. Линейная аналитическая теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн мм и субмм диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины, 1993.С.70 – 78.
  73. Лукин К. А., Шестопалов В. П. Рассеяние электромагнитных волн на границе с нелинейным отражением. - Харьков, 1985. – 15 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т радиофизики и электрон.; № 288).
  74. Лукин К. А., Майстренко Ю. Л., Шарковский А. Н., Шестопалов В. П. Метод разностных уравнений в резонансной задаче с нелинейным отражением // Докл. АН СССР. – 1989. - 309, № 2. - С.327-331.
  75. Лукин К.А., Шестопалов В.П. Теория ГДИ с внутренней запаздывающей обратной связью // Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. - Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – 1989. - С.5-19.
  76. .Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Current Oscillations in Avalanche Particle Detectors with pnipn-Structure // IEEE Trans. on Electron Devices 43. – 1996. - Р.473.
  77. Лукин К. А., Максимов П. П. Модифицированный метод встречной прогонки // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1999. - 4, № 1. - С.87-92.
  78. Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Chaotic instability of current in reverse biased PNINP-structures // Applied Physics Letters. – 1997. - 71(17). - Р.2484.
  79. Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Maksymov P.P. Self-Oscillations in Reverse Biased pn-junction with Current Injection // Applied Physics Letters. – 2003. - 83, N 20. – Р.4643-4646.
  80. Lukin K.A., Cerdeira H.A., Colavita A.A., and Maksymov P.P. Internal amplification of current pulses inside a reverse-biased PNIPN-structure //Journal of Modelling and Simulation. -2003. - 23, N 1. - Р.1-8.
  81. Yurchenko L.V. Dynamic Chaos in a Two-Dimentional Cavity Resonator Having an Active Wall with N Type Current-Voltage Characteristic // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. - 52, N 4. - Р.71-77.
  82. Yurchenko V.B. and Yurchenko L.V. Time-Domain Simulation of Power Combining in a Chain of THz Gunn Diodes in a Transmission Line // J. Infrared and Millimetre Waves. – 2004. -25. - Р.43-54.
  83. Harmuth H.F. and Lukin К.A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
  84. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление нестационарных случайных сигналов с конечной средневзвешенной энергией // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1996. - С.118 -120.
  85. Могила А.А. Взаимосвязь двупараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией в различных ортонормированных базисах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2000. - 5, № 3. - С.131-136.
  86. Могила А.А., Лукин К.А. Взаимосвязь одно- и двухпараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией // Радиофизика и электроника. – Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2001. - 6, № 2-3. - с.320-326.
  87. Lukin K.A., Kulik V.V. and Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics. – 2005. - 4, N 1. - Р.104-110.
  88. Земляный О. В., Лукин К. А. Корреляционно-спектральные свойства хаоса в нелинейной динамической системе с запаздыванием и асимметричным нелинейным отображением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2002. - 7, № 2. - С.406-414.
  89. Kulik V.V., Lukin K.A., Rakityansky V.A. Autodyne effect in the Weak-Resonant BWO with chaotic dynamics // Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 1998. - 19, N 3. -P.427-440.
  90. Mogyla A.A., Lukin K.A., Shyian Yu.A. Relay-Type Noise Correlation Radar for the Measurement of Range and Vector Range Rate // Telecommunications and Radio Engineering. -2002. - 57, N 2-3. - Р.175-183.
  91. Lukin K.A., Mogyla A.A., Alexandrov Yu.A. Fast Correlator for Coherent Reception of Noise Radar Return in Real Time Scale // The First International Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002, (18-20 Sept. 2002), Yalta, Crimea, Ukraine: Proc. - Р.157-164.
  92. Лукин К.А. Шумовая радарная технология // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. ИРЭ НАН Украины. – 1999. – 4, № 3. - С.105-111.
  93. of The First International Workshop on Noise Radar Technology / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (18-20 Sept. 2002, Yalta, Crimea, Ukraine). - 2002. – 280 р.
  94. of the International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2003 / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (Oct. 2003), Applied Radio Electronics, Kharkоv. – 2005. - 1. – 142 р.
  95. Lukin K.A. and Rakityansky V.A. Sources of millimeter noise oscillations // Int. Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves (7-10 June 1995, Kharkov, Ukraine): Proc. – 2. - P.322-324.
  96. Кулик В.В., Лукин К.А. и Ракитянский В.А. Модификация метода двойной спектральной обработки шумовых сигналов // Укр. метрологический журн. – 1997. – 4. - С.28-32.
  97. Mogyla A.A., Lukin K.A., and Kulyk V.V. Statistical Errors of Ranging in the Spectral Interferometry Technique // Telecommunications and Radio Engineering. – 2001. – 55. - Р.10-11.
  98. Lukin K.A., Kulyk V.V. and Mogyla A.A. Spectral Interferometry Method and Autodyne (self-mixing). Effect for Noise Radar Applications // The first Int. Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002 (Sept. 18-20, 2002, Yalta, Crimea, Ukraine): Proc. – 2002. - Р.179-186.
  99. Tarchi D., Leva D., Lukin K.A. et. al. Short range imaging applications noise radar technology / 3rd European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2000 (23-25 May 2000, Munich, Germany): Proc. – 2000. – Р.361-364.
  100. Lukin K.A. A Novel Approach to Scanning Antenna Design // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT-2004, 2003, Sevastopol: Proc. – 2. - Р.290-293
  101. Lukin K. A. Synthetic Aperture Scanning Antennas // 5-th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR2004 (May 25-27, Ulm, Germany): Proc. – 2. - Р.679-672.
  102. Lukin K. A. Sliding Antennas for Synthetic Aperture Radar // Applied Radio Electronics. Special Issue on Noise Radar Technology. – 2005. – 4, N 1. – P.103-106.
  103. Lukin K. A., Natarov M. P., Scresanov V. N. Synthetic Aperture Antenna for Near Field Applications // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’04, (2003, Sevastopol): Proc. – 2003. – 2. - Р.290-293.
  104. Glamazdin V. V., Lukin K. A., Moreira J., Scresanov V. N. 2D Tape Scanner Antenna for Microwave Holography // 5-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’05 (2005, Kiev): Proc. – 2005. – 2. - Р.250-253.
  105. Yurchenko L. V. Proper Solution to the Dense Electron Beam Synthesis Problem // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. – 51, N 8. - Р.43-47.
  106. Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Alternative Approach to the Numerical Synthesis of the Dense-Ion-Beam Focusing Systems // Phys. Rev. E. – 2001. – 63. – Р.1-5.
  107. Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Nonlinear Dynamics of the Semiquantal Ballistic Electrons in Superlattices under the Strong Microwave Excitation // Radioelektronika i informatika (Radio Electronics and Informatics). 2005 .No. 2, PP. 23-28. - Russ.
  108. Yurchenko L. V. and Yurchenko V. B. Semiquantal Dynamics of Electrons in Quantum Heterostructures // NATO Science Series. 3. High Technology. – 1998. – 48. - Р.83-87.
  109. Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Fast Physical Optics Simulations of the Multi-Beam Dual-Reflector Submillimeter-Wave Telescope on the ESA PLANCK Surveyor // J. Infrared and Millimeter Waves. – 2001. – 22. - Р.173-184.
  110. Lamarre J. M., Puget J. L., Bouchet F. et. al. The Planck High Frequency Instrument, a third generation CMB experiment, and a full sky submillimeter survey // New Astronomy Review. -2003. – 47. - Р.1017-1024.
  111. Yurchenko V. B., Murphy J. A., Lamarre J.-M., and Brossard J. Gaussian Fitting Parameters of the ESA Planck HFI Beams // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. – 2004. – 25. - Р.601-616.
  112. Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Ultrafast multireflector physical-optics beam simulations for the HFI instrument on the ESA PLANCK Surveyor // Proc. SPIE. – 2004. – 5487. - Р.542-549.
  113. Yurchenko V.B. Improving the Accuracy of a Time Lens // JOSA B, 14, 2921-2924 (1997)
  114. Yurchenko V.B. Dual-Series Technique for Scattering from Anisotropic and Composite Screens // 7th Int. Symp. Recent Advances in Microwave Technology, 13-17 December 1999, Malaga, Spain, 455-458 (1999)
  115. Yurchenko V.B., Altintas A., and Nosich A.I. Numerical Optimization of a Cylindrical Reflector-in-Radome Antenna System // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 668-673 (1999)
  116. Altintas A., Ouardani S., and Yurchenko V.B. Complex Source Radiation in a Cylindrical Radome of Metal-Dielectric Grating // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 1293-1300 (1999)
  117. Slutskin A.A. and Yurchenko V.B. Multi-Valued Current-Voltage Characteristics of the Corbino Disk under the Temperature-Electrical Instability // Lithuanian J. Phys., 35, 440-444 (1995)
  118. Yurchenko B. Theoretical Analysis of the Mechanism of Electron Super-emission from Semiconductors in a Strong Microwave Field // Telecommunications and radioengineering, 1998. – Vol.52, No.4. – рр. 78-84
  119. Yurchenko V.B. Hot-Electron Thermoelectric Phenomena in Submicron-Thick Structures // Lithuanian J. Phys., 35, 456-460 (1995)
  120. Yurchenko B. Hot-Carrier Effects in Graded-Gap Semiconductor Solar Cells Proc. “Renewable Energy”, 1994, Vol.5, Pt.3, pp.1611-1613
  121. Yurchenko B., Boiko B.T., Khripunov G.S., Ruda H.E. Photovoltaic properties in CdS/CdTe thin-film heterosystems with graded-gap interfaces // Solar Energy Materials and Solar Cells, 1997, Vol.45, No.4, рр. 303-308
  122. B. Extra Oscillations in Periodically Doped Structures with Negative Differential Resistance // Lithuanian J. Phys. – 1992. – Vol. 32, No. 5 Suppl. – P. 181–184.
  Автореферат

  В. О. Ракитянський (1990), А. Б. Лебедєв (1991), В. С. Коростильов (1993), А. А. Могила (1998), В. I. Афанас’єв (2002), В. В. Кулик (2005), О. В. Земляний (2009), П. Л. Виплавін (2011), В. В. Кудряшов (2013), Д. М. Татьянко (2014).

  1. V.Kudryashov (2013), D.М. Tatyanko (2014).
  1. Ракитянский В. А.: автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / В. А. Ракитянский: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990.
  2. Лебедев А.Б. Теория автодинного эффекта в автоколебательных системах с длительным взаимодействием электронного потока и поля открытого резонатора: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Анатолий Борисович Лебедев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990. — 16 с.: рис. — рус.
  3. Коростелев В.С. Когерентные ГДИ-РЛС коротковолновой части мм волн непрерывного действия для дистанционного зондирования природной среды: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Валерий Сергеевич Коростелев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1991. — 21 с.: рис. — рус.
  4. Могила А.А. Двопараметричний розклад та оцінка статистичних характеристик нестаціонарних радіолокаційних сигналів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Анатолій Андрійович Могила; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 1998. — 16 с.: рис. — укp.
  5. Афанас’єв В.І. Електромагнітне випромінювання і тепловий вплив високопервеансних електронних потоків: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 «Фізична електроніка» / Віктор Ілліч Афанас’єв; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2002. — 16 с.: рис. — укp.
  6. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Васильович Кулік; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2005. — 16 с.: рис. — укp.
  7. Виплавін П. Л. Формування когерентних зображень за допомогою наземних шумових радарів з синтезованою апертурою: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Павло Леонідович Виплавін; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp.
  8. Земляний О.В. Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Олег Васильович Земляний; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
  9. Кудряшов В.В. Формування радіометричних зображень за допомогою бістатичного радіометра на основі антен із синтезованою діаграмою спрямованості: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Вікторович Кудряшов; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2013. — 19 с. — укp.
  10. Татьянко Д.М. Оптичні прилади на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії. автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» / Дмитро Миколайович Татьянко; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2014. — 23 с. — укp. 
  Монографії
  1. Harmuth H. F. and Lukin К. A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
  2. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
  Патенти

  Отримано 8 патентів: 3 - Україна, 1 - Російська Федерація, 4 – США та 1 авторське свідоцтво (СРСР):

  1. Сцинтиляційний детектор: патент на корисну модель 73483 Україна: МПК G01T 1/20 (2006.01) / Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М., Лукін К. О. – № u 2012 02867; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18/2012.
  2. Спосіб формування екстремумів спектра оптичних частот: патент на корисну модель 64484 Україна: МПК (2011.01) H04J 1/00 / Лукін К. О., Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М. , Меркулов Є. Г. – № u201104371; заявл. 11.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21/2011.
  3. Трап-детектор: патент на изобретение 2405129 Российская Федерация: МПК G01J 1/42 (2006.01) / Татьянко Д. Н. – № 2008137072/28; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.11.2010, Бюл. № 33.
  4. Трап-детектор: патент на винахід 87197 Укрїина: МПК (2009) G01J 5/02, G01J 5/20, G01J 1/42 / Татьянко Д. М. – № a200710120; заявл. 10.09.2007; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12/2009.
  5. Information transfer arrangement and method for vehicles: United States Patent No.: US7912645B2: Int.Cl. G01C 21/00 (2006.01), G08G 1/137 (2006.1) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/778,127; Filed: Jul. 16, 2007; Prior Publication Data: Jan. 17, 2008, US 2008/0015771 A1.
  6. Collision avoidance methods and systems: United States Patent No.: US7418346B2: Int.Cl. G08G 1/16 (2006.01) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/461,619; Filed: Aug. 1, 2006; Prior Publication Data: Jan. 25, 2007, US 2007/0021915 A1.
  7. Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
  8. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current U.S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
  9. А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.

  Публікації

  • Lukin K.A. Initial-boundary Value Problems for Linear Equations of Electrodynamics with Nonlinear Boundary Conditions // Journal of Physics: Conference Series. – 346 (1). – Sept 2, 2012. – 012013, doi:10.1088/1742-6596/346/1/012013.
  • Земляный О.В., Лукин К.А. Фрактальная размерность аттрактора динамической системы с запаздыванием и кусочно-линейным унимодальным отображением // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – №3(32). – C.8-15.
  • Zemlyaniy O.V. Experimental Study into a Radio Frequency Band Chaos Oscillator // Telecommunications and Radio Engineering, – 2007. – 66(12). – pp. 1067-1077.
  • Лукин К.А., Земляный О.В. Влияние вариации задержки на хаотические режимы в системе с запаздывающей обратной связью и амплитудной нелинейностью // Электромагнитные волны и электронные системы. 13. №1 C.14-20.
  • Lukin K.A., Shcherbakov V.Ye., Shcherbakov V. New Method for Generation of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences // Applied Radio Electronics. – 2013. – 12, №1. – pp.17–24.
  • Лукин К. А., Максимов П. П. Режим автоколебаний в резких p–n-переходах с постоянным обратным смещением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2008. – 13, № 2. – С. 232-238.
  • Лукин К. А., Максимов П. П. Терагерцовые автоколебания в инжекционном p–n-переходе с постоянным обратным смещением. // Киевский политехнический институт. Изв. Вуз. Радиоэлектроника. – 2010. – 53. № 8 – C. 16-22.
  • Лукин К. А., Максимов П. П. Когерентное сложение мощности в лавинно-генераторных диодах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2012. – 3 (17), № 4 – С. 70-
  • Лукин К. А. Максимов П. П., Шиян Ю. А. Преобразование частоты в pn–i–pn-структурах // Радиофизика и электроника. – 2012. – 3 (17), №3 – С. 65-
  • Lukin K. A., Maksymov P. P. and Hilda A. Cerdeira. Photoelectron multipliers based on avalanche pn–i–pn-structures // The European Physical Journal (EPJ), Special Topics, – 2014. –Vol. 223, – pp.1–11.
  • Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование автоколебаний при последовательном включении диодов Ганна в микрополосковую линию // Прикладная радиоэлектроника. – – 6. – № 4. – С. 555–560.
  • Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Хаотические режимы генерации в протяженной микрополосковой линии с цепочкой диодов Ганна // Радиоэлектроника и информатика. – 2009. – № 3. - C. 14–
  • Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование процессов генерации серии импульсов диодами Ганна в линиях задержки с параллельным соединением // Радиофизика и электроника. – 2009. – № 3. – 371–377.
  • Юрченко Л. В., Юрченко В. Б. Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна // Радиофизика и электроника. – 2013. - 4(18), - №3, - C. 28-36.
  • Yurchenko L.V., YurchenkoB. Bistability and hysteresis in the emergence of pulses in microstripGunn-diode circuits // AIP Advances. – 2014. – 4. №. 12. – P. 127126 (12)
  • Lukin K.A., Kulik V.V., Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics, 4, №1. pp. 74-79.
  • Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based design of random waveform generators for noise radars // Applied Radio Electronics, –2013. – 12, №.1. – pp. 32-36.
  • Lukin K.A., Konovalov V.M., Vyplavin P. Stepped Delay Noise Radar with High Dynamic Range // Proc. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vilnius, June 16-18, 2010. 2. pp. 501-503.
  • Lukin K.A., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Lukin S.K., Zemlyaniy O.V. High Resolution Noise Radar without fast ADC // International Journal of Electronics and Telecommunications (JET), 2012. – 58, №2. – pp.135-140.
  • Lukin K.A., Moreira J.R., Vyplavin P.L., Zemlyaniy O.V., Lukin S.K. FPGA based software defined noise radar // Applied Radio Electronics, – 2013. –12, №.1. – pp. 89-94.
  • Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
  • Lukin K.A. Sliding Antennas for Noise Waveform SAR // Applied Radio Electronics, April 2005. – 4, №.1. – 103-106.
  • Лукин К.А. Сканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Изв. Вуз. – Радиоэлектроника. – 2010, – 53, №4. – С.58-64.
  • Lukin K.A. Scanning Synthetic Radiation Pattern Antennas. Radioelectronics and Communications Systems // – 53 (2010). – pp.219-224.
  • Лукин К.А., Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. Cканирующие антенны с синтезированием диаграммы направленности // Прикладная радиоэлектроника, – 2015, –14, № 1. – С. 79-86.
  • Лукин К.А., Могила А.А., Выплавин П.Л. Получение изображений с помощью неподвижной антенной решетки, шумовых сигналов и метода синтезированной апертуры // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. – 12, № 3. – С.526-531.
  • Lukin K.A. Millimeter-Wave Band Noise Radar, Telecommunications and Radioengineering – 2009. – 68, – pp.1229-1255.
  • Tarchi D., Lukin K., Fortuny-Guach J., et al. SAR imaging with noise radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems. – 2010. – 46, №3. – pp.1214-1225
  • Lukin K.A., et al. Ka-band Bistaic Ground-Based Noise Wavefom SAR for Short-Range Applications // IET Proc. Radar Sonar & Navigation, August 2008. – –pp. 233-243.
  • Lukin K.A., Mogila A.A., Vyplavin P.L., Galati, Pavan G. Novel concepts for surface movement radar design // International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, – 2009. – 1. – pp. 163-169.
  • Лукин К.А., Коновалов В.М. Когерентная компенсация мощных мешающих отражений в локаторах с периодическими сигналами // Прикладная радиоэлектроника. – – 11, № 1. – С. 3-14.
  • Lukin K.А., Konovalov V. Through the wall detection of human beings using noise radar sensors // Proc. IRS 2006, – Krakow, Poland, May 24 – 26, 2006. – pp. 15-1 – 15-5.
  • Lukin, K.A., Mogyla, A.A., Palamarchuk V.P. et al. Measurement of Shifts in Bell Tower of Sophia Cathedral Using Ka-band Noise Waveform SAR // Proc. of the MRRS 2008. – 134-137.
  • Lukin K.A., Palamarchuk V. P., Vyplavin P.L. and Kudriashov V. Experimental Investigation of Factors Affecting Stability of Interferometric Measurements with Ground Based Noise Waveform SAR // International Journal of Electronics and Telecommunications. – 2011. – 57, №. 3. – pp. 389-393.
  • Лукин К.А., Кульпа К., Паламарчук В.П. и др. Экспериментальная оценка точности измерения сдвигов объекта при использовании метода дифференциальной РСА интерферометрии // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – 11, № 3. – С. 366–372.
  • Lukin K., Kulpa K., Mogyla A., et al. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR // IET Radar, Sonar & Navigation – 2008. – 2, №.4. – pp. 263-273.
  • Лукин К.А., Васюта К.С., Зоц Ф.Ф. и др. Получение радиолокационных портретов образцов военной техники с помощью наземного шумового радара с синтезированной апертурой // СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА. Науковий журнал. – 2013. – Т. 4(36) – С. 87–9
  • Kudriashov V.V., K.A.Lukin et al. Range-azimuth coherent radiometric imaging based on ka-band antenna with beam synthesis // Applied Radioelectronics, – 2012, – 11, № 3, – pp.328-334.
  • Kudryashov V.V., Lukin K.A., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Coherent radiometric imaging with a Ka-band ground-based synthetic aperture noise radar // Telecommunications and Radio Engineering, – 72, № 8. – 699-710.
  • Lukin K.A., Kudriashov V.V., Palamarchuk V.P., Vyplavin P.L. Formation of coherent radiometric images in Ka-band using ground-based noise radar with antenna pattern synthesizing // Radiophysics and Electronics, – 2012, – 3 (17), № 3. – 41-47.
  • Lukin K., Kudriashov V., Vyplavin P. and Palamarchuk Coherent imaging in the range-azimuth plane using a bistatic radiometer based on antennas with beam synthesizing // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. – 29, № 7. – 2014. – pp. 16-22.
  • Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., et al. Coherent radiometric imaging using antennas with beam synthesizing // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. –2015.
  • Лукин К.А., Мачехин Ю.П., Данаилов М.Б., Татьянко Д.Н. Применение метода спектральной интерферометрии для измерения микро- и нанорасстояний. // Радіофізика та електроніка. – 2011. – Т.2 (16), №1. – С. 39-45.
  • Lukin K.A., Machekhin Yu.P., Danailow M.B., Tatyanko D.N. Application of the Spectral Interferometry Method for Micro- and Nanodistance Measurement // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – 70, №17. – pp. 1579 – 1591.
  • Lukin K.A., Danailow M.B., Machekhin Yu.P., Tatyanko D.N. Nano-distance measurements using spectral interferometry based on light-emitting diodes. // Applied radio electronics. – 2013. – 12, № 1. – pp. 166-171.
  • Lukin K.A., MachekhinP., Tatyanko D.N., Danailov M.B. Metrological maintenance of standard optical frequency grid for WDM telecommunications // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (18). – pp.1665-1676.
  • Kim J.P., Tatyanko D.N., Lukin K.A., Zemlyaniy O.V. Phase shift measurement of optical noise waveform modulation envelope // Applied Radio Electronics. –2013. – 12, №1. – pp.175-179.
  • Татьянко Д.Н., Мачехин Ю.П., Лукин К.А. Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов // Радиотехника. – 2014. – №176. – С.172-180.
  • Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
  • Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
  • Лукин К.А., Щербаков В.Е., Коновалов В.М., Брид Д.С. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків «ХАІ». – 2007. – №6(25). – С. 238-244.
  • Лукин К.А., Щербаков В.Е. Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Прикладная радиоэлектроника, 2012, том 11, №1, с. 37 – 43.
  • Щербаков В.Е., Лукин К.А. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане // Радіоелектронні і компп’ютерні системи. – – №7(41). – С. 288 – 294.
  • Lukin K.A. Evolution of Wave Packet in Quantum Box: Novel Approach to the Problem. Proc. of DAYS on DIFFRACTION, DD-2006, May 30 – June 2, 2006, St. Petersburg, Russia.
  • Болотин Ю.Л., Вакульчик И.Ю., Лукин К.А., Черкасский В.А. Смешанное состояние в составном кольцевом биллиарде // Радиофизика и электроника. – –3(18), № 3. – С. 55-62.
  • Rusov V.D., Lukin K.A., Vlasenko D.S. Schrödinger Equation as Equation for Stable Motion of Classical Particles in Fluctuation-Dissipative Environment // Proc. Third Int. Conf. on Quantum Electrodynamics and Statistical Physics (Kharkov, Ukraine, 29 August - 2 September 2011). – 127.
  • Lukin K.A., Rusov D. Quantum mechanical motion of classical particles // Journal of Physics: Conf. Ser. 361 (2012), 012040, doi:10.1088/1742-6596/361/1/012040.
  • Lukin А. Vacuum Microwave Integrated Circuits as a Tool for Protection of Radar and Communication Receivers against High Power EMI and ionizing radiation. Applied Radioelectronics, 2012, Том 11, № 4, pp. 498 -500.
  • Лукин К.А., Хуторян Э.М., Цвык А.И. Многомодовые колебания в ГДИ // Радиофизика и электроника. – –13,№ 3. – С.535-545.
  • Лукин К. А., Хуторян Э. М. Взаимодействие мод в резонаторе поверхностной волны с электронным потоком // Радиофизика и электроника. – –15,№ 2. – С.92-101.
  • Sattorov M., Khutoryan E., Lukin K., Kwon O., and Park G.-S. Improved efficiency of backward-wave oscillator with an inclined electron beam // IEEE Trans. Electron Devices, Jan. 2013. – 60, № 1. – 458–463.
  • Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Automodulation Processes in Clinotrons with Low-Focusing Magnetic Field // IEEE Transactions Electron Devices. May 2015 – 62 (5). – pp.1617-1621
  • Khutoryan E., Sattorov M., Lukin K.A., Park Gun-Sik et al. Theory of Multimode Resonant Backward-Wave Oscillator with an Inclined Electron Beam // IEEE Trans. Electron Devices, May 2015. – 62 (5) – pp.1628-1634.
  • Лукин К. А. Нелинейная теория генераторов дифракционного излучения: Дис. на соискание научн. степени канд. физ.-мат. наук, МГУ, Москва, 1980, 208 c. (Рукопись); Теория автоколебаний в приборах дифракционной электроники: Дис. на соискание научн. степени докт. физ.-мат. наук, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1987, 431 c. (Рукопись).
  • Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д., Скрынник Б. К. Особенности работы ГДИ на высших модах открытого резонатора // Журн. техн. физики. – 1982. - 52, № 3. -С.525-528.
  • Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. О новом механизме возбуждения ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1982. - 265, № 2. - С.318-321;
  • Евдокименко Ю. И., Лукин К. А., Ревин И. Д. и др. Об одной особенности преобразования энергии в ГДИ-ЛСЭ // Докл. АН СССР. – 1983. - 268, № 4. - С.853-856.
  • А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.
  • Ермак Г. П., Лебедев А. Б., Лукин К. А. и др. Автодинный эффект в генераторе дифракционного излучения // Изв. вузов. Радиофизика. – 1986. - 29, № 8. - С.957-965.
  • Лукин К. А. Параметрическая неустойчивость ансамбля линейных электронных осцилляторов в фазоинверсном электромагнитном поле // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. – 2004. - № 4. - С.80-85.
  • Максимов П. П. Нелинейная стационарная теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн миллиметрового диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины,1993. С.79-89.
  • Максимов П. П. Линейная аналитическая теория отражательных ГДИ // Сб. научн. тр.: Использование радиоволн мм и субмм диапазонов. – Харьков: ИРЭ НАН Украины, 1993.С.70 – 78.
  • Лукин К. А., Шестопалов В. П. Рассеяние электромагнитных волн на границе с нелинейным отражением. - Харьков, 1985. – 15 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т радиофизики и электрон.; № 288).
  • Лукин К. А., Майстренко Ю. Л., Шарковский А. Н., Шестопалов В. П. Метод разностных уравнений в резонансной задаче с нелинейным отражением // Докл. АН СССР. – 1989. - 309, № 2. - С.327-331.
  • Лукин К.А., Шестопалов В.П. Теория ГДИ с внутренней запаздывающей обратной связью // Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. - Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – 1989. - С.5-19.
  • .Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Current Oscillations in Avalanche Particle Detectors with pnipn-Structure // IEEE Trans. on Electron Devices 43. – 1996. - Р.473.
  • Лукин К. А., Максимов П. П. Модифицированный метод встречной прогонки // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1999. - 4, № 1. - С.87-92.
  • Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Colavita A.A. Chaotic instability of current in reverse biased PNINP-structures // Applied Physics Letters. – 1997. - 71(17). - Р.2484.
  • Lukin K.A., Cerdeira H.A., and Maksymov P.P. Self-Oscillations in Reverse Biased pn-junction with Current Injection // Applied Physics Letters. – 2003. - 83, N 20. – Р.4643-4646.
  • Lukin K.A., Cerdeira H.A., Colavita A.A., and Maksymov P.P. Internal amplification of current pulses inside a reverse-biased PNIPN-structure //Journal of Modelling and Simulation. -2003. - 23, N 1. - Р.1-8.
  • Yurchenko L.V. Dynamic Chaos in a Two-Dimentional Cavity Resonator Having an Active Wall with N Type Current-Voltage Characteristic // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. - 52, N 4. - Р.71-77.
  • Yurchenko V.B. and Yurchenko L.V. Time-Domain Simulation of Power Combining in a Chain of THz Gunn Diodes in a Transmission Line // J. Infrared and Millimetre Waves. – 2004. -25. - Р.43-54.
  • Harmuth H.F. and Lukin К.A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
  • Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление нестационарных случайных сигналов с конечной средневзвешенной энергией // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1996. - С.118 -120.
  • Могила А.А. Взаимосвязь двупараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией в различных ортонормированных базисах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2000. - 5, № 3. - С.131-136.
  • Могила А.А., Лукин К.А. Взаимосвязь одно- и двухпараметрических представлений случайных сигналов с конечной энергией // Радиофизика и электроника. – Харьков, Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2001. - 6, № 2-3. - с.320-326.
  • Lukin K.A., Kulik V.V. and Zemlyaniy O.V. Random Waveform Generators for Noise Radar // Applied Radio Electronics. – 2005. - 4, N 1. - Р.104-110.
  • Земляный О. В., Лукин К. А. Корреляционно-спектральные свойства хаоса в нелинейной динамической системе с запаздыванием и асимметричным нелинейным отображением // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2002. - 7, № 2. - С.406-414.
  • Kulik V.V., Lukin K.A., Rakityansky V.A. Autodyne effect in the Weak-Resonant BWO with chaotic dynamics // Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 1998. - 19, N 3. -P.427-440.
  • Mogyla A.A., Lukin K.A., Shyian Yu.A. Relay-Type Noise Correlation Radar for the Measurement of Range and Vector Range Rate // Telecommunications and Radio Engineering. -2002. - 57, N 2-3. - Р.175-183.
  • Lukin K.A., Mogyla A.A., Alexandrov Yu.A. Fast Correlator for Coherent Reception of Noise Radar Return in Real Time Scale // The First International Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002, (18-20 Sept. 2002), Yalta, Crimea, Ukraine: Proc. - Р.157-164.
  • Лукин К.А. Шумовая радарная технология // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. ИРЭ НАН Украины. – 1999. – 4, № 3. - С.105-111.
  • of The First International Workshop on Noise Radar Technology / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (18-20 Sept. 2002, Yalta, Crimea, Ukraine). - 2002. – 280 р.
  • of the International Conference on Noise Radar Technology, NRT-2003 / Ed. by Konstantin Lukin and William Miceli, (Oct. 2003), Applied Radio Electronics, Kharkоv. – 2005. - 1. – 142 р.
  • Lukin K.A. and Rakityansky V.A. Sources of millimeter noise oscillations // Int. Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves (7-10 June 1995, Kharkov, Ukraine): Proc. – 2. - P.322-324.
  • Кулик В.В., Лукин К.А. и Ракитянский В.А. Модификация метода двойной спектральной обработки шумовых сигналов // Укр. метрологический журн. – 1997. – 4. - С.28-32.
  • Mogyla A.A., Lukin K.A., and Kulyk V.V. Statistical Errors of Ranging in the Spectral Interferometry Technique // Telecommunications and Radio Engineering. – 2001. – 55. - Р.10-11.
  • Lukin K.A., Kulyk V.V. and Mogyla A.A. Spectral Interferometry Method and Autodyne (self-mixing). Effect for Noise Radar Applications // The first Int. Workshop on the Noise Radar Technology, NRTW-2002 (Sept. 18-20, 2002, Yalta, Crimea, Ukraine): Proc. – 2002. - Р.179-186.
  • Tarchi D., Leva D., Lukin K.A. et. al. Short range imaging applications noise radar technology / 3rd European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2000 (23-25 May 2000, Munich, Germany): Proc. – 2000. – Р.361-364.
  • Lukin K.A. A Novel Approach to Scanning Antenna Design // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT-2004, 2003, Sevastopol: Proc. – 2. - Р.290-293
  • Lukin K. A. Synthetic Aperture Scanning Antennas // 5-th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR2004 (May 25-27, Ulm, Germany): Proc. – 2. - Р.679-672.
  • Lukin K. A. Sliding Antennas for Synthetic Aperture Radar // Applied Radio Electronics. Special Issue on Noise Radar Technology. – 2005. – 4, N 1. – P.103-106.
  • Lukin K. A., Natarov M. P., Scresanov V. N. Synthetic Aperture Antenna for Near Field Applications // 4-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’04, (2003, Sevastopol): Proc. – 2003. – 2. - Р.290-293.
  • Glamazdin V. V., Lukin K. A., Moreira J., Scresanov V. N. 2D Tape Scanner Antenna for Microwave Holography // 5-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, ICATT’05 (2005, Kiev): Proc. – 2005. – 2. - Р.250-253.
  • Yurchenko L. V. Proper Solution to the Dense Electron Beam Synthesis Problem // Telecommunications and Radio Engineering. – 1998. – 51, N 8. - Р.43-47.
  • Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Alternative Approach to the Numerical Synthesis of the Dense-Ion-Beam Focusing Systems // Phys. Rev. E. – 2001. – 63. – Р.1-5.
  • Yurchenko V. B. and Yurchenko L. V. Nonlinear Dynamics of the Semiquantal Ballistic Electrons in Superlattices under the Strong Microwave Excitation // Radioelektronika i informatika (Radio Electronics and Informatics). 2005 .No. 2, PP. 23-28. - Russ.
  • Yurchenko L. V. and Yurchenko V. B. Semiquantal Dynamics of Electrons in Quantum Heterostructures // NATO Science Series. 3. High Technology. – 1998. – 48. - Р.83-87.
  • Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Fast Physical Optics Simulations of the Multi-Beam Dual-Reflector Submillimeter-Wave Telescope on the ESA PLANCK Surveyor // J. Infrared and Millimeter Waves. – 2001. – 22. - Р.173-184.
  • Lamarre J. M., Puget J. L., Bouchet F. et. al. The Planck High Frequency Instrument, a third generation CMB experiment, and a full sky submillimeter survey // New Astronomy Review. -2003. – 47. - Р.1017-1024.
  • Yurchenko V. B., Murphy J. A., Lamarre J.-M., and Brossard J. Gaussian Fitting Parameters of the ESA Planck HFI Beams // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. – 2004. – 25. - Р.601-616.
  • Yurchenko V. B., Murphy J. A., and Lamarre J.-M. Ultrafast multireflector physical-optics beam simulations for the HFI instrument on the ESA PLANCK Surveyor // Proc. SPIE. – 2004. – 5487. - Р.542-549.
  • Yurchenko V.B. Improving the Accuracy of a Time Lens // JOSA B, 14, 2921-2924 (1997)
  • Yurchenko V.B. Dual-Series Technique for Scattering from Anisotropic and Composite Screens // 7th Int. Symp. Recent Advances in Microwave Technology, 13-17 December 1999, Malaga, Spain, 455-458 (1999)
  • Yurchenko V.B., Altintas A., and Nosich A.I. Numerical Optimization of a Cylindrical Reflector-in-Radome Antenna System // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 668-673 (1999)
  • Altintas A., Ouardani S., and Yurchenko V.B. Complex Source Radiation in a Cylindrical Radome of Metal-Dielectric Grating // IEEE Trans. Antennas and Propagat., 47, 1293-1300 (1999)
  • Slutskin A.A. and Yurchenko V.B. Multi-Valued Current-Voltage Characteristics of the Corbino Disk under the Temperature-Electrical Instability // Lithuanian J. Phys., 35, 440-444 (1995)
  • Yurchenko B. Theoretical Analysis of the Mechanism of Electron Super-emission from Semiconductors in a Strong Microwave Field // Telecommunications and radioengineering, 1998. – Vol.52, No.4. – рр. 78-84
  • Yurchenko V.B. Hot-Electron Thermoelectric Phenomena in Submicron-Thick Structures // Lithuanian J. Phys., 35, 456-460 (1995)
  • Yurchenko B. Hot-Carrier Effects in Graded-Gap Semiconductor Solar Cells Proc. “Renewable Energy”, 1994, Vol.5, Pt.3, pp.1611-1613
  • Yurchenko B., Boiko B.T., Khripunov G.S., Ruda H.E. Photovoltaic properties in CdS/CdTe thin-film heterosystems with graded-gap interfaces // Solar Energy Materials and Solar Cells, 1997, Vol.45, No.4, рр. 303-308
  • B. Extra Oscillations in Periodically Doped Structures with Negative Differential Resistance // Lithuanian J. Phys. – 1992. – Vol. 32, No. 5 Suppl. – P. 181–184.
  Автореферат

  В. О. Ракитянський (1990), А. Б. Лебедєв (1991), В. С. Коростильов (1993), А. А. Могила (1998), В. I. Афанас’єв (2002), В. В. Кулик (2005), О. В. Земляний (2009), П. Л. Виплавін (2011), В. В. Кудряшов (2013), Д. М. Татьянко (2014).

  1. V.Kudryashov (2013), D.М. Tatyanko (2014).
  1. Ракитянский В. А.: автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / В. А. Ракитянский: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990.
  2. Лебедев А.Б. Теория автодинного эффекта в автоколебательных системах с длительным взаимодействием электронного потока и поля открытого резонатора: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Анатолий Борисович Лебедев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1990. — 16 с.: рис. — рус.
  3. Коростелев В.С. Когерентные ГДИ-РЛС коротковолновой части мм волн непрерывного действия для дистанционного зондирования природной среды: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 04.03 «Радиофизика» / Валерий Сергеевич Коростелев: АН УССР Ордена трудового красного знамени институт радиофизики и электроники — Х., 1991. — 21 с.: рис. — рус.
  4. Могила А.А. Двопараметричний розклад та оцінка статистичних характеристик нестаціонарних радіолокаційних сигналів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Анатолій Андрійович Могила; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 1998. — 16 с.: рис. — укp.
  5. Афанас’єв В.І. Електромагнітне випромінювання і тепловий вплив високопервеансних електронних потоків: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 «Фізична електроніка» / Віктор Ілліч Афанас’єв; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2002. — 16 с.: рис. — укp.
  6. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Васильович Кулік; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2005. — 16 с.: рис. — укp.
  7. Виплавін П. Л. Формування когерентних зображень за допомогою наземних шумових радарів з синтезованою апертурою: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Павло Леонідович Виплавін; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp.
  8. Земляний О.В. Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Олег Васильович Земляний; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
  9. Кудряшов В.В. Формування радіометричних зображень за допомогою бістатичного радіометра на основі антен із синтезованою діаграмою спрямованості: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 «Радіофізика» / Володимир Вікторович Кудряшов; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2013. — 19 с. — укp.
  10. Татьянко Д.М. Оптичні прилади на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії. автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» / Дмитро Миколайович Татьянко; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова НАН України. — Х., 2014. — 23 с. — укp.
  Монографії
  1. Harmuth H. F. and Lukin К. A. Interstellar Propagation of Electromagnetic Signals, Kluwer Academic / Plenum Publishers. - N.-Y.: 2000. - Р.277.
  2. Могила А.А., Лукин К.А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик // Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. – ISBN 978-3-8383-9622-4.
  Патенти

  Отримано 8 патентів: 3 - Україна, 1 - Російська Федерація, 4 – США та 1 авторське свідоцтво (СРСР):

  1. Сцинтиляційний детектор: патент на корисну модель 73483 Україна: МПК G01T 1/20 (2006.01) / Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М., Лукін К. О. – № u 2012 02867; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18/2012.
  2. Спосіб формування екстремумів спектра оптичних частот: патент на корисну модель 64484 Україна: МПК (2011.01) H04J 1/00 / Лукін К. О., Мачехін Ю. П., Татьянко Д. М. , Меркулов Є. Г. – № u201104371; заявл. 11.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21/2011.
  3. Трап-детектор: патент на изобретение 2405129 Российская Федерация: МПК G01J 1/42 (2006.01) / Татьянко Д. Н. – № 2008137072/28; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.11.2010, Бюл. № 33.
  4. Трап-детектор: патент на винахід 87197 Укрїина: МПК (2009) G01J 5/02, G01J 5/20, G01J 1/42 / Татьянко Д. М. – № a200710120; заявл. 10.09.2007; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12/2009.
  5. Information transfer arrangement and method for vehicles: United States Patent No.: US7912645B2: Int.Cl. G01C 21/00 (2006.01), G08G 1/137 (2006.1) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/778,127; Filed: Jul. 16, 2007; Prior Publication Data: Jan. 17, 2008, US 2008/0015771 A1.
  6. Collision avoidance methods and systems: United States Patent No.: US7418346B2: Int.Cl. G08G 1/16 (2006.01) / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin. - Appl. No.: 11/461,619; Filed: Aug. 1, 2006; Prior Publication Data: Jan. 25, 2007, US 2007/0021915 A1.
  7. Commutication method and arrangement: United States Patent No.: US 7110880B2, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117 / David S. Breed, Wilbur E. DuVall, Wendell C. Johnson, Kostyantyn Alexandrovich Lukin, Vladymyr Michailovich Konovalov. – Appl. No.: 11/028,386 Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.; Prior Publication Data: Jun. 23, 2005, US 2005/0137786 A1.
  8. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current U.S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W.C. Johnson, K.A. Lukin, V.N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04.
  9. А.с. СССР № 1134037. Способ усиления электромагнитной волны / К. А. Лукин, В. Г. Курин, Б. К. Скрынник, В. П. Шестопалов. - 1984.

  Нагороди

  Співпраця

  Відділ нелінійної динаміки електронних систем веде успішне міжнародне співробітництво з вченими багатьох країн світу в галузі сучасної шумової радіолокації, динамічного хаосу, генерації й обробки випадкових сигналів, радарної томографії, формування та обробки РСА зображень, прецизійного моніторингу, а також теорії багатошарових напівпровідникових структур і напівпровідникових фотоелектронних помножувачів.

  Наукові дослідження в галузі шумової радіолокації були підтримані Науковою радою НАТО по Сенсорним та електронним технологіям (SET Panel, RTO NATO), яка запропонувала Лукіну К.О. очолити Проблемну Групу, SET-101, з розвитку основ шумової радіолокації в країнах НАТО і партнерських країнах. У 2010 р. ця група була перетворена в SET-184: "Потенційні можливості шумових радарів", яка продовжена на період 2015 - 2017 рр. SET-225 "Шумові радари з просторової і тимчасової варіацією сигналів, що зондують".

  Відділ №17 неодноразово вигравав конкурси спільних проектів НАН і МОН України, брав участь у виконанні декількох міжнародних контрактів і проводив спільні дослідження з провідними науковими організаціями. А саме:

  Починаючи з 2015р.: 
  • В межах Сьомої Європейської Рамкової програми FP-7 спільно з вченимиІталії, Іспанії,Німеччини, Польщіта ГолландіївиконуєтьсяЄвропейськийпроект «Багато технологічна система безпеки для наземних з'єднаних станцій космічного зв'язку», FP-7 - «SCOUT», (2015-2018рр.);
  • В межах програми «Наука для миру та безпеки» спільно з вченими з Каталонського центру телекомунікаційних технологій, Барселона, Іспанія та Чонбукського національного університету, Південна Корея, виконується проект НАТО «Компактні сенсорні системи для безпілотних літальних апаратів», НАТОG4809, (2015-2017рр).;
  • Спільно з вченими Туреччини з Технічного університету Електроніки та комунікації Їлдіз, Стамбул, Туреччина, був виграний спільний конкурс НАН України та Ради з питань науково-технічних досліджень Туреччини на 2015-2017рр. і виконується проект “Активні та пасивні сенсори міліметрового діапазону для розумної охоронної системи”.
  image002

  В попередні роки у відділ №17 були виконані такі міжнародні контракти:

  • «Розробка радарної системи з високою роздільною здатністю на основі випадкових шумових сигналів з дискретною перебудовою частоти», НДР «Листва», Чунг Анг Університет, Сеул, Південна Корея, 2009 –2011рр.
  • «Розробка радіолокаційного датчика для запобігання зіткнень кранів», НДР «Сенсор», Корейський інститут електронних технологій, Південна Корея, 2009р.;
  • «Виготовлення та випробування комбінованого дослідного зразка (КДЗ) радара кругового огляду і наземного радара з синтезованою апертурою (РСА) ближньої дії на базі хаотичних сигналів 3-см діапазону», шифр «ТИГР», Агентство з оборонних технологій (DSTA), Республіка Сінгапур, 2007-2009рр.;
  • «РозробкалабораторнихзразківРЛСкругового оглядуіназемногоРСАближньої діїнабазіхаотичнихсигналів», шифр «Лев», Агентство з оборонних технологій (DSTA), Республіка Сінгапур, 2003-2004рр.

  Міжнародні проекти Українського науково-технічного центру (УНТЦ):

  • №3377 «Нова лазерна система для абсолютного вимірювання відстаней», 2006 –2008рр.,
  • №1954 «Мікрохвильовий метод і апаратура прецизійного моніторингу Саркофагу Чорнобильській АЕС», 2004-2005рр.;
  • № Р-050 «Автомобільний радар для запобігання зіткнень» 2002р.;
  • №1232 «Новий мікрохвильової метод точного дистанційного вимірювання відстаней і технологічних проміжків» 1999-2000рр.;
  • УНТЦ №365 «Розробка широкосмугового шумового радара міліметрового діапазону для створення високоінформативних систем ближньої радіолокації цивільного призначення» 1999-2000рр.;

  А також спільні проекти та розробки з такими організаціями:

  • НПП «Оптель»:  «Концептуальний дизайн радіорефлектометра на основі сигналів з випадковою і псевдовипадковою модуляцією», шифр «Рефлект», (НПП «Оптель», Харків), 2012-2014рр.;
  • Харківський університет повітряних сил ім.І.Кожедуба:  Спільні експерименти з отримання радіозображень об'єктів складної форми - різних зразків військової техніки (ХУПС ім.І.Кожедуба, Харків), 2013р.;
  • ХНУРЕ, кафедра ФОЕТ:  Дослідження та розвиток нових методів вимірювання для створення оптичних приладів на основі низько-когерентної спектральної інтерферометрії, 2011р.;
  • Національний науковий центр ХФТІ в межах державної програми з проблеми використання ядерних матеріалів і ядерних технологій на 2004-2010рр.: «Методи та радіаційно-стійка апаратура для прецизійного моніторингу стану конструкцій та обладнання зовні і всередині об'єкта «Укриття »», шифр «Саркофаг 2», (Національний науковий центр ХФТІ, Харків), 2007-2008рр.;

        «Мікрохвильовий метод і апаратура прецизійного моніторингу основного обладнання та трубопроводів АЕС (Використання методу РСА-інтерометріі і шумових радіолокаторів)», шифр «Саркофаг», (Національний науковий центр ХФТІ, Харків), 2005-2006рр.

  Успішному розвитку наукових напрямків відділу сприяло також наукове співробітництво і активна взаємодія з вченими українських НДІ та університетів: НВО «Оріон»; ВАТ «УкрНІІпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського»; НТФ «Лекіс» (м.Київ); Харківський національний університет ім. Каразіна; ННЦ "ХФТІ" НАН України; ННЦ "Метрологія"; ХНУРЕ; Харківський військовий університет; Інститут математики НАН України, а також Росії: Інститут радіотехніки й електроніки РАН та Інститут прикладної математики РАН Москва 2003р.; Інститут прикладної фізики РАН р Нижній Новгород, 2000р.; Саратовський Університет, 2000р.

  Відділ нелінійної динаміки електронних систем в різні роки співпрацював з науково-дослідними організаціями багатьох країн Європи, Північної та Південної Америки та Азії:

  • Об'єднаний науково-дослідний центр Європейської комісії (JRC EC-Ispra) м. Іспра, Італія - наземні шумові РСА, диференціальна интерферометрія [28];
  • Університет м Сан Пауло, Бразилія - новий напівпровідниковий фотоелектронний помножувач [10];
  • Науково-технічна фірмаIntermaptechnologies, GmbH, Німеччина
  • Міжнародний центр теоретичної фізики (ICTP), м Трієст, Італія - динамічний хаос в напівпровідникових багатошарових структурах·
  • Національний інститут з фізики високих енергій (INFN) м Трієст, Італія - нові фотодетектори і спектральна интерферометрія оптичних шумових сигналів [43-46];
  • Університет Тор Вергата, м. Рим, Італія - нова концепція побудови радарів для спостереження руху на аеродромах [30];
  • Варшавський Університет Технологій, Польща - обробка сигналів в шумових радарах і наземних РСА [36];·
  • Університет Чунг-Анг, м Сеул, Південна Корея - шумові радари із ступінчастим перемиканням частот [47];·
  • Сеульський Національний Університет, Південна Корея - теорія багатомодових режимів в ГДВ та клінотроні [61-63];·
  • Університет Пенсільванії, США (Penn. State University, USA) - шумові радари, історія шумової радіолокації·
  • НТ фірма ATI-ITI, Inc., Детройт, США - нові системи зв'язку між автомобілями на автобанах [49-51];
  • Національний Університет Ірландії (NUI), м. Мейнут - спільні дослідження в галузі фізики терагерцового діапазону;
  • Університет Каліфорнії в Берклі, США;
  • Інститут фізики плазми м. Ньювехайн, Голландія;
  • Технічний університет м.Гамбург-Харбург, Німеччина;
  • Дрезденськийтехнічний університет,Німеччина;
  • AeroSensing Radar Systeme, GmbH, м. Мюнхен, Німеччина.

  Протягом 16 років К. А. Лукін був асоційованим старшим науковим співробітником Міжнародного центру теоретичної фізики (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics «ICTP», Trieste, Italy). Він організував стажування в Європейських та ін. наукових центрах для молодих співробітників відділу:

  • О.В. Мельникова, П. Л. Виплавін і Д. Ю. Супрун - в Об'єднаному Дослідницькому Центрі Європейського Союзу, г.Іспра, Італія («JRC EC-Ispra», Italy);
  • Д. М. Татьянко, С.К.Лукін, П. Л. Виплавін і А. Є. Горобець - в «ICTP», г.Тріест, Італія;
  • П. Л. Виплавін і С.К.Лукін - на фірмі «BRADAR», Бразилія;
  • В.В. Кудряшов - Інститут інформатики і телекомунікацій Болгарської Академії Наук;
  • О. П. Котенков в «Intermaptechnologies», GmbH, м Мюнхен, Німеччина;
  • Н.П. Коваленко в «AeroSensing Radar Systeme», GmbH, м Мюнхен, Німеччина.

  image004

  Молодь відділу № 17, зліва направо: С.Лукін, О.Каменський, О. Мельникова,

  В.Кудряшов, Д.Роєнко, Т.Аношко, Д.Татьянко

  Після придбання необхідної кваліфікації у відділі №17 і в «JRC-EC-Ispra» О.В. Мельникова вступила до аспірантури одного з університетів Німеччини, а С.К. Лукін - до аспірантури Неапольського Університету «Parthenope», Італія. Після стажування та участі у програмі «STEP» (Sandwich Training Educational Programme), здійснюваної Міжнародним центром теоретичної фізики «ICTP», г.Тріест, Італія, у співпраці з лазерною лабораторією Синхротрона («Elettra», г .. Трієст, Італія) та відділом №17 - Д. М. Татьянко успішно захистив кандидатську дисертацію під керівництвом К. О. Лукіна.

  В рамках гранту «Science Foundation Ireland Investigator Programme» та проекту «EOARD» (Європейського Відомства Аерокосмічних Досліджень та Розвитку) № FA8655-04-1-3027 співробітником відділу №17 д.фіз-мат. наук В.Б. Юрченко була організована довгострокова програма спільних досліджень в галузі створення компактних генераторів терагерцового діапазону в Національному університеті Ірландії, м Мейнут, Ірландія (NUI Maynuth, Ireland).

  За останні роки відділ № 17 організував прийом більше 30 іноземних делегацій вчених з різних країн світу.

  image006

  Виставку досягнень ІРЕ НАНУ відвідали учасники Проблемної групи НТО/НАТО з шумової радарної технології SET-184, зліва направо: К.А.Лукін, Давид Калуджі (Galileo Avionica), Енді Стоуве (Thales UK), Кшиштоф Кульпа (WUT) - червень 2008 р.

  Зусиллями співробітників відділу № 17 були проведені 3 міжнародних конференцій з шумової радарної технології, що отримали високу міжнародну оцінку:Співробітники відділу №17 беруть активну участь у роботі багатьох міжнародних конференцій з динамічного хаосу і нелінійної фізики, радіолокації, радарів із синтезуванням апертури, мікрохвильової фізики, обробці сигналів, вакуумної електроніки, терагерцових та інфрачервоних хвиль, фундаментальних проблем квантової фізики та ін. У період 2005- 2 015 рр. вони зробили більше 130 доповідей на десятках провідних конференцій в Європі, США, Канаді, Росії, Бразилії, Мексиці та Азії.

  • «NRTW-2002, The First Int. Workshop on the Noise Radar Technology »(2002, м.Ялта, Україна)
  • «NRT-2003, Noise Radar Technology» (2003, м.Харків, Україна), та
  • Міжнародна конференція з шумовий радарної технології, NRT-2012, (2012, м.Ялта, Україна),  в якій взяли участь вчені України, Англії, Бразилії, Канади, Німеччини, Ірану, Італії, Росії, США та Туреччини. Учасникам конференції було продемонстровано роботу 8-мм наземного шумового РСА та інших сенсорів на основі шумових радарів розроблених у відділі №17.
  image008

  Учасники третьої міжнародної конференції

  по Шумовий радарної Технології, NRT-2012, Ялта, Крим, Україна

  Крім того, К.А.Лукін був організатором Секцій з шумової радіолокації на багатьох міжнародних конференціях (IRS-2006 - IRS-2015; APSAR-2013; EUSAR, MSMW, а також є членом програмних комітетів багатьох міжнародних конференцій з шумової радіолокації та обробці сигналів : APSAR-2 015; EUSAR, MSMW.

  Підготовка кадрів

  Професор Лукін Костянтин Олександрович керує виконанням дипломних проектів студентів Каразінского університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, та є науковим керівником здобувачів вченого ступеня кандидата ф.-м. наук.

  За час існування відділу нелінійної динаміки електронних систем його співробітниками підготовлено і захищено 10 кандидатських дисертацій: В. О. Ракитянський (1990), А. Б. Лебедєв (1991), В. С. Коростельов (1993), А. А. Могила (1998) , В. І. Афанас’єв (2002), В. В. Кулик (2005), О. В. Земляний (2009), П. Л. Виплавін (2011), В. В. Кудряшoв (2013), Д. М. Татьянко (2014).

  На даний момент підготовлено до захисту 1 докторська дисертація (П. П. Максимов) та ще 2 співробітників відділу № 17 є здобувачами наукового ступеня кандидат фіз.-мат. наук.

  Співробітники

  П.І.Б. Посада e-mail Телефон, робочий Місце роботи, кімната
  Лукін Костянтин Олександрович рук. отдела lukin.konstantin@gmail.com +38-057-7203-349 корп. 4, к. 49
  Максимов Павло Павлович с.н.с. maximov@ire.kharkov.ua maksymov.pvl@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
  Юрченко Лідія Валеріївна с.н.с. yurchenk@ire.kharkov.ua +38-057-7203-349 корп. 4, к. 49
  Земляний Олег Васильович с.н.с. zolvas@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
  Татьянко Дмитро Миколайович н.с tatyanko@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
  Шиян Юлія Андрійовна м.н.с juliafoxi@rambler.ru +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
  Паламарчук Володимир Петрович гол. інж. відділу palmarchuk@mail.ru +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
  Заєц Микола Кузьмич пров. інж. rebit49@yandex.ru +38-057-7203-301 корп.6-а, к.18
  Коновалов Володимир Михайлович пров. інж. konovalov@ire.kharkov.ua kvmua@yandex.ru +38-057-7203-301 корп.6-а, 5 пов. к.19
  Щербаков Валерій Євгеньович пров. інж. valery.scherbakov@gmail.com +38-057-7203-301 корп.6-а, к.16
  Шелехов Андрій Олександрович пров. інж. whizbang@ukr.net +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
  Сущенко Петро Григорович інж. spg-ire-17@yandex.ua peter.sushchenko@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.48
  Федосєєва Наталія Сергійовна інж. natalia-fedoseyeva@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.36
  Міщенко Олена Артурівна інж. mishenko.elena@gmail.com +38-057-7203-371 корп. 4, к.36

Print Friendly