Відділ біологічної фізики (№ 25)

image25
Керівник :  Ганна Вікторівна Шестопалова
Зав. відділом №25
Доктор фіз-мат наук.
Старший науковий співробітник
Tel . (+ 38-057)720-33-37
E – mail : shestop@ire.kharkov.ua

 Портфоліо

Тематика наукових досліджень

В даний час у відділі працюють кілька дослідницьких груп, які вирішують такі завдання:

 • дослідження фізичних механізмів взаємодії біологічно активних речовин з біополімерами, структури яких формуються за участю гідратно-іонного оточення, методами коливальної спектроскопії і пьезогравіметріі (керівники Семенов М.О., Малєєв В.Я.), методом КВЧ діелектрометрії (керівники Кашпур В.А., Малєєв В.Я.);
 • вивчення термодинаміки комплексоутворення нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами методом мікрокалориметрії (керівник Березняк К.Г.) і методом спектрофотометрії в УФ і видимій областях (керівник Гладковська Н.О.);
 • комп’ютерне моделювання структури та енергетики біологічно активних речовин, біполімерів і комплексів біополімери-біологічно активні речовини (керівник Шестопалова Г.В.).

Нові напрямки, що з’явилися у відділі у 2005-2014 рр .:

 • дослідження проблеми білково-нуклеїнового впізнавання (керівник Шестопалова Г.В., виконавці Борискіна О.П., Житнікова (Ткаченко) М.Ю.);
 • вивчення фрактальних властивостей структур біополімерів, що отримано з розчинів при різних значеннях вологості, температури і концентрації біологічно активних речовин (керівник Глибицький Г.М., виконавці Гасан А.Й., Глибицький Д.М.)
 • дослідження механізмів впливу електромагнітних полів гіга- і терагерцового діапазонів на біооб’єкти різного рівня організації (керівник Колесніков В.Г., виконавці Хміль Н.В.)

  Науково-технічні розробки

  Історія відділу

  Відділ біологічної фізики був створений у січні 1964 року за рішенням Президії АН УРСР на базі пошукової біофізичної групи, яка була організована в 1962 р. при відділі поглинання радіохвиль (ПРВ) з ініціативи В.Я.Малеева та за активної підтримки першого директора ІРЕ А. Я. Усикова (детально ці події описані в статті В.Я. Малєєва «Як починалася і розвивалася біофізика в ІРЕ» в книзі «А.Я.Усіков у спогадах»).

  image004

  М.В. Келдиш і В.Я. Малєєв на семінарі в ІРЕ, 1964 р.

  Спочатку група складалася з трьох осіб (фізики В.Я.Малєєв і Ю.О.Белов та біолог Тодоров І.М.), а до моменту створення відділу збільшилася до семи осіб. Відповідно до рішення про створення відділу біофізики в 1964 р. і після доповіді В.Я. Малєєва на засіданні Президії АН УРСР в 1965 р. Інститутові радіофізики та електроніки для розвитку біофізичних досліджень були виділені додаткові кошти за всіма основними статтями витрат. Це дозволило протягом 1964-1966 рр. збільшити штат співробітників до 23 осіб: з'явилися молоді співробітники з фізико-математичною (Гасан А.Й., Кашпур В.А., Семенов М.О.) і біологічною (Г.О.Анохіна, Л.М.Блок, В.І.Гудзенко, А.А. Красницька) освітою. Вчені ступені мали тільки двоє: кандидат фізико-математичних наук В.Я.Малеев і кандидат біологічних наук І.М.Тодоров. У 1965 році захистила кандидатську дисертацію з біологічних наук Л.М.Блок. Середній вік співробітників в той час не перевищував 27 років.

  За час існування відділу в його штаті перебувало близько 75 осіб, хоча чинний склад завжди залишався на рівні 20 (±5). При цьому «ядро» колективу у складі 10-12 осіб було майже незмінним. Кілька співробітників (12 чоловік) виїхали в «далеке зарубіжжя» (США, Ізраїль, Німеччина, Франція, Нідерланди), частина перейшла працювати в інші інститути або в комерційні організації.

  Протягом 41 року відділом керував доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Малєєв Володимир Якович. З травня 2005 відділом керує Шестопалова Ганна Вікторівна, старший науковий співробітник, в 2005 р ще кандидат фізико-математичних наук.

  В даний час у відділі працює 25 співробітників. З них 3 доктори наук (професори Малєєв В.Я., Семенов М.О., с.н.с Шестопалова Г.В.), 11 кандидатів наук (с.н.с Гасан А.Й., Кашпур В.А ., Колесніков В.Г., Березняк К.Г., Глибицький Г.М., Духопельников Є.В., Борискіна О.П., н.с. Хорунжа О.В., Гладковська Н.О., Хміль Н.В., інж. Суханов О.С.,), 5 молодших наукових співробітників (Близнюк Ю.М., Мірошниченко К.В., Хребтова Г.С., Житнікова М.Ю., Песина Д.О.,) , 3 інженера (Брацлавський Ю.Х., Мінакова Є.О., Єгоров Д.С.), 3 аспіранта (Фомін О.В., Глибицький Д.М., Герус А.А.). Співробітники відділу читають курси лекцій на кафедрі молекулярної і медичної біофізики ХНУ ім. В.Н. Каразіна, керують курсовими та дипломними роботами. Завдяки такій діяльності відділ постійно поповнюється випускниками кафедри молекулярної і медичної біофізики ХНУ ім. В.Н.Каразіна та аспірантури ІРЕ НАНУ.

  image006

  Співробітники відділу біофізики. У перших трьох рядах - прийшли в 1960-70-і рр., У двох останніх - в 1980-2000 рр. У першому ряду зліва найперші співробітники - Малєєв В.Я., Бєлов Ю.О., Тодоров І.М.

  image008

  Відділу біофізики 10 років (1974): (зліва направо) 1-й ряд - Гудзенко В.І., Кашпур В.А., Шостенко О.Ю .; 2-й ряд - прибиральниця Катя, Красницька А.А., Анохіна Г.О., Малєєв В.Я., Блок Л.М., Ланіна В.О., Фельдман О.Є.; 3-й ряд - Сєчкін В.В., Гімпелевіч Б.Г., Семенов М.О., Щеголева Т.Ю., Герасимов В.М., Гасан А.Й., Веретельник О.В., Больбух Т. В., Суетова В.П.

  image010

  Відділу біофізики 40 років (2004): (зліва направо) 1-й ряд - Гасан А.Й., Кашпур В.А., Ланіна В.О., Семенов М.О., Малєєв В.Я., Шестопалова Г. В., Круглова О.Б.,; 2-й ряд - Кіріченко О.А., Духопельников Є.В., Сєчкін В.В., Брацлавський Ю.Х., Хорунжа О.В., Аніщенко Д.Б., Мірошниченко К.В., Борискіна О. П., Єрмак Є.Л .; 3-й ряд - Філіпський А.В., Гудзенко В.І., Больбух Т.В., Близнюк Ю.М., Гладковська Н.О., Березняк К.Г., Глибицький Г.М.

  Результати, що отримано у відділі біологічної фізики за перші роки роботи, дозволили сформулювати основний напрям його діяльності ‑ вивчення фізичних принципів будови і властивостей найважливіших біологічних макромолекул - білків і нуклеїнових кислот. В даний час цей напрям сформульовано більш конкретно: дослідження механізмів впливу біологічно активних речовин і електромагнітних полів гіга- і терагерцового діапазонів на біополімери, біомембрани, клітини. Для виконання досліджень у відділі створено комплексний підхід, що представляє собою використання декількох експериментальних методів (спектроскопія в УФ і видимій областях, коливальна спектроскопія, пьезогравіметрія, КВЧ діелектрометрія, диференціальна скануюча мікрокалориметрія) і методів комп'ютерного моделювання (квантово-хімічні розрахунки, методи Монте Карло, молекулярного докінгу та молекулярної динаміки), за допомогою якого у відділі отримують взаємодоповнюючі дані про структурні та термодинамічні параметри біополімерів в залежності від зміни зовнішніх умов. До початку 2000-х співробітниками відділу був завершений великий цикл досліджень, аналіз результатів яких дозволив сформулювати загальну концепцію: молекули води є необхідним компонентом структури біомакромолекул, визначають їх стабільність і конформаційну динаміку.

  Одним з актуальних напрямків у сучасній молекулярної біофізики, що має наукову і практичну значимість, є прогнозування на молекулярному рівні дії лікарських препаратів, яке передбачає вміння визначати фізично-хімічні параметри взаємодії таких сполук з біологічної молекулою-мішенню. В даний час у відділі біологічної фізики вивчаються фізичні механізми взаємодії нуклеїнових кислот і біологічно активних речовин з урахуванням гідратного оточення для визначення кореляції між фізичними параметрами взаємодії в системі ДНК-біологічно активні речовини та активністю досліджуваних сполук. Аналіз всієї сукупності результатів дозволяє отримати детальне уявлення про молекулярні механізми біологічної активності досліджуваних сполук і сформулювати рекомендації по синтезу нових речовин з ефективною і спрямованою фармакологічною дією.

  40_25

  Основні результати відділу за весь час

  За науковими напрямками були отримані наступні основні результати:

  • Показано принципову можливість визначення послідовності нуклеотидів у нуклеїновой кислоті на основі аналізу зв'язаних крутильних коливань азотистих основ. Отримано і інтерпретовано спектри кристалічних основ і нуклеозидів в далекій інфрачервоній області. Вперше виявлено гіпохромізм ДНК на коливальних рівнях на смугах поглинання подвійних і кратних зв'язків азотистих основ.
  • Проведено дослідження термодинамічних і структурних параметрів біополімерів при їх тепловій денатурації. За допомогою методів адіабатичної калориметрії і інфрачервоної спектроскопії показано, що процес термічної денатурації глобулярних білків у нормальних фізіологічних умовах не є простим переходом типу глобула-клубок. Цей процес супроводжується руйнуванням гідратної оболонки білка і виникненням внутрішньо- і міжмолекулярних контактів, поява яких призводить до незворотності структурного переходу і зменшує сумарний енергетичний ефект. З'ясовано, що на відміну від білків, взаємодія між молекулами ДНК в концентрованих розчинах має ентропійну природу.
  • Виконано великий цикл досліджень для з'ясування структури і стабільності гідратного оточення білків і нуклеїнових кислот з використанням спеціально розроблених експериментальних фізичних методів (діелектрометрія в мм діапазоні, інфрачервона спектроскопія вологих плівок, пьезогравіметрія і диференціальна скануюча мікрокалориметрія систем біополімер-вода). Показано, що конформаційні переходи в білках і нуклеїнових кислотах супроводжуються істотними змінами в гідратному оточенні біополімерів. Встановлено, що основний енергетичний ефект в конформаційних переходах викликаний взаємодією з водою. Ці результати дозволили зробити висновок про вирішальну роль води в стабілізації структури ДНК.
  • Поряд з експериментальними дослідженнями за допомогою методів комп'ютерного моделювання - методів Монте Карло та молекулярної динаміки було проведено теоретичний аналіз гідратації біологічно активних речовин, нуклеїнових кислот. Побудовано нелінійні моделі гідратаційних А«В переходів в ДНК, які спостерігаються при зміні вмісту води в зразках.
  • Вивчено структурні та енергетичні особливості взаємодії ДНК з біологічно активними речовинами (мутагенами, лікарськими препаратами), у тому числі з новосинтезованими антибіотиками типу актиноцину. Сформульовано найбільш ймовірні механізми такого комплексоутворення, що враховують вплив водного оточення, та визначено умови, за яких істотно змінюється термостабільність ДНК у присутності біоактивних агентів.
  • На основі результатів дослідження діелектричних властивостей білків, нуклеїнових кислот та їх компонентів в мм і см діапазонах довжин хвиль, що виконано за допомогою оригінального диференційного діелектрометра, запропоновано молекулярні механізми взаємодії біомолекул з електромагнітними випромінюваннями цих діапазонів.
  • За допомогою спектроскопічних методів, КВЧ діелектрометрії і гель-електрофорезу виявлено зміни в структурі ДНК і її гідратного оточення під впливом іонізуючого випромінювання в модельних експериментах при гамма-опроміненні системи ДНК-вода і в експериментах з ДНК, виділеної з лабораторних тварин, які перебували під впливом радіації в зоні Чорнобильської АЕС.
  • Проведено дослідження з вивчення гідратації колагену, процесів мінералізації колагену і утворення комплексів мінералізованого колагену з титаном для з'ясування оптимальних умов формування таких систем при використанні у клінічній практиці.

  Основні публікації

  За весь час існування відділу опубліковано (в тому числі, направлено до друку) більше 740 наукових робіт, у тому числі 301 стаття, 7 монографій та розділів у монографіях. Отримано 4 патенти.

  Основні публікації:

  1. Малеев В.Я., Тодоров И.Н. О принципиальной возможности определения последовательности нуклеотидов в полинуклеотиде по его колебательному спектру // Биофизика. – 1965. – 10, № 1. – С.221-225.
  2. Малеев В.Я. Крутильные колебания оснований в нуклеиновой кислоте // Биофизика. – 1965. – 10, № 4. – С.729-734.
  3. Малеев В.Я. О возможности определения нуклеотидной последовательности по спектрам крутильных колебаний оснований // Биофизика. – 1966. – 11, № 3. – С.561-564.
  4. Малеев В.Я., Станевич А.Е. Длинноволновые инфракрасные спектры поглощения кристаллов нуклеозидов // Оптика и спектроскопия. – 1968. – 25, № 1. – С.72-76.
  5. Малеев В.Я., Станевич А.Е. Спектры поглощения кристаллов азотистых оснований в дальней инфракрасной области // Оптика и спектроскопия. – 1969. – 26, № 1. – С.95-100.
  6. Малеев В.Я., Семенов М.А. Температурные разностные спектры растоворов ДНК в инфракрасной области // ДАН УССР. – 1970. - Серия Б, №1. - С.73-77.
  7. Малеев В.Я., Семенов М.А., Блок Л.Н. Продольный гиперхромный эффект в полинуклеотидах в инфракрасной области // ДАН УССР. – 1970. - Серия Б, №5. - С.448-451.
  8. Малеев В.Я., Семенов М.А. Гиперхромизм нуклеиновых кислот в инфракрасной области // Биофизика. – 1971. – 16, № 2. – С.389-397.
  9. Семенов М.А., Гасан А.И., Малеев В.Я. Исследование процесса термического разрушения фага Т2 и его компонентов методами ИК спектроскопии и адиабатической калориметрии // Докл. АН СССР. – 1971. – 198. – С.1449-1451.
  10. Гасан А.И., Малеев В.Я. Калориметрические исследования концентрированных растворов белка // ДАН УССР. – 1971. - Серия Б, №3. - С.241-243.
  11. Гасан А.И., Малеев В.Я. Исследование температурно-концентрационной устойчивости белковых молекул в растворах // Докл. АН СССР. – 1971. – 200, № 3. – С.716-718.
  12. Семенов М.А., Малеев В.Я. Изучение ИК методом термоустойчивости альбумина при различной степени его ионизации // ДАН УССР. – 1972. - Серия Б, №12. - С.1095-1097.
  13. Maleev V.Ya. Concentration effects at conformational transitions in biopolymers // Studia biophysica. – 1973. – 40b. – P.189-196.
  14. Малеев В.Я., Гасан А.И. Концентрационные эффекты при тепловой денатурации веществ белковой природы // Докл. АН СССР. – 1973. – 209. – С.969-972.
  15. Кашпур В.А., Малеев В.Я. Дифференциальный метод измерения в миллиметровом диапазоне длин волн диэлектрометрической проницаемости растворов с большими потерями // Приборы и техника эксперимента. – 1973. – № 3. – С.140-142.
  16. Maleev V.Ya. Concentration effects at conformational transitions in biopolymers // Studia biophysica. – 1973. – 40b. – P.189-196.
  17. Кашпур В.А., Малеев В.Я., Щеголева Т.Ю. Исследование гидратации сывороточного альбумина при конформационном N-F – переходе методом СВЧ-диэлектрометрии // Докл. АН СССР. – 1974. – 215. – С.218-220.
  18. Maleev V.Ya., Gasan A.I. A statistical-mechanical study ofhelix-coil transition in concentrated solutions of polypeptides and proteins // Biopolymers. – 1974. – 13. – P.2409-2422.
  19. Блок Л.Н., Красницкая А.А., Анохина Г.А., Никитин В.Н. Синтез белка в бесклеточной системе микросомами и рибосомами печени крыс разного возраста // Докл. АН СССР. – 1974. – 217, № 3. – С.726-729.
  20. Больбух Т.В., Семенов М.А. Изучение изотерм гидратации полинуклеотидов // Биофизика. – 1975. – 30, №2. – С.409-413.
  21. Кашпур В.А., Малеев В.Я., Щеголева Т.Ю. Диэлектрические измерения гидратации глобулярных белков // ДАН УССР. – 1975. - Серия Б, № 2. - С.150-153.
  22. Kashpur V.A., Maleev V.Ya., Shchegoleva T.Yu. // Variation of hydration with pH for serum albumin // Studia biophysica. – 1975. – 48b,N 2. – P.97-108.
  23. Кашпур В.А., Малеев В.Я., Щеголева Т.Ю. Исследование гидратации глобулярных белков дифференциальным диэлактрическим методом // Молек. биология. – 1976. – 10. – С.568-575.
  24. Гасан А.И., Малеев В.Я. Деспирализация ДНк под влиянием персульфата калия // ДАН УССР. – 1977. - Серия «Б», №6. - С.536-539.
  25. Семенов М.А., Малеев В.Я., Сухоруков Б.И. Исследование стабильности гидрата ДНК методом термогравиметрии // Биофизика. – 1978. – 23, № 6. – С.1097-1098.
  26. Семенов М.А., Сухоруков Б.И., Малеев В.Я., Шабарчина Л.И. Исследование температурной аномалии воды, сорбированной на ДНК, методом ИК-спектроскопии // Биофизика. – 1979. - 24, № 2. – С.210-216.
  27. Сухоруков Б.И., Семенов М.А., Малеев В.Я., Шабарчина Л.И. Исследование структурных превращений сахаро-фосфатной цепи и азотистых оснований гидрата ДНК методом ИК-спектроскопии // Биофизика. – 1979. - 24, № 4. – С.611-619.
  28. Sukhorukov B.I., Semenov M.A., Shabarchina L.I., Maleev V.Ya. IR-spectroscopic study of structural transitions of hydrated shell sugar-phosphate chain and nucleic bases of DNA hydrate // Studia biophysica. – 1980.- 79, N1. – P.75-79.
  29. Семенов М.А., Сухоруков Б.И., Малеев В.Я. Гидратируются ли азотистые основания при низкой влажности? // Биофизика. – 1981. – 26. – С.979-984.
  30. Малеев В.Я., Кашпур В.А., Щеголева Т.Ю. Диэлектросметрия в миллиметровом диапазоне длин волн как метод исследования взаимодействия биополимеров с водой. В кн. «Нетепловые эффекты миллиметрового излучения», под ред. Девяткова Н.Д. – М., 1981, С.26-41.
  31. Круглова Е.Б., Малеев В.Я. Спектроскопическое проявление взаимодействия пиронин G – полинуклеотид // Молекул. биология. – 1982. – 16. – С.865-870.
  32. Semenov M., Bolbukh T.V. Investigation of conformation-depending hydration isotherms for DNA // Studia biophysica. – 1982. – 87, №2/3. – P.227-228.
  33. Малеев В.Я., Кашпур В.А. Взаимодействие миллиметровых волн с водными растворами нуклеиновых кислот и их компонентов. В кн. «Эффекты нетеплового воздействия миллиметрового излучения на биологические объекты», под ред. Девяткова Н.Д. – М., 1983, С.163-171.
  34. Щеголева Т.Ю. Гидратное окружение белка по данным пространственной структуры // Биофизика. – 1983. – 28, №6. – С.937-943.
  35. Малеев В.Я. О применимости термодинамического анализа тепловой денатурации сложных белков на основе уравнения Вант-Гоффа // Биофизика. – 1984. – 29, № 1. – С.45-48.
  36. Шестопалова А.В., Кашпур В.А., Малеев В.Я. Гидратация кофеина в растворах по данным СВЧ-диэлектрометрии // ДАН УССР. – 1984. - Серия «Б», №7. - С.79-82.
  37. Щеголева Т.Ю. Гидратация – параметр для определения сортовых отличий зерен пшеницы // Биофизика. – 1984. – 28, № 4. – С.690-691.
  38. Щеголева Т.Ю. Гидратное окружение макромолекул биополимеров по данным СВЧ-диэлектрометрии // Биофизика. – 1984. – 29, № 6. – С.690-691.
  39. Семенов М.А., Больбух Т.В. Исследование конформационнозависимых изотерм гидратации ДНК // Биофизика. – 1984. – 29, №3. – С.37-42.
  40. Semenov M., Bolbukh T.V. Carbonil vibration resonance interactions of helical polynucleotides Poly(dA)Poly(dT) and PolyG-PolyC // Studia biophysica. – 1984. – 102, №3. – P.215-220.
  41. Semenov M., Bolbukh T.V., Starikov E.B. Infrared-spectroscopic study of the hydration of polyadenilic acid potassium solt films // Studia biophysica. – 1985. – 106, N 3. – P.181-192.
  42. Bolbukh T.V., Starikov E.B., Semenov M. The hydration of double-helical poly(rA) films studied by IR-spectroscopy and piezomicrobalance // Studia biophysica. – 1985. – 108, N 1. – P.199-209.
  43. Круглова Е.Б., Малеев В.Я. Влияние концентрации и температуры на взаимодействие пиронина G с полинуклеотидами // Молекул. биология. – 1985. – 19. – С.566-570.
  44. Шестопалова А.В., Данилов В.И., Малеев В.Я. Природа стекинга молекул кофеина в воде: изучение методом Монте Карло // Докл. АН СССР. – 1985. – 282. – С.1000-1003.
  45. Больбух Т.В., Семенов М.А. Изотермы гидратации полинуклеотидов // Биофизика. – 1085. – 30, №3. – С.409-417.
  46. Семенов М.А., Больбух Т.В., Малеев В.Я. Исследование гидратации двуспирального комплекса полиА-полиУ методами ИК-спектроскопии и пьезогравиметрии // Биофизика. – 1985. – 30, №4. – С.571-579.
  47. Семенов М.А., Малеев В.Я. Энергетика гидратации ДНК // Биофизика. – 1986. – 31. – С. 764-771.
  48. Maleev V.Ya., Kashpur V.A., Glibitsky G.M., et al. Does DNA absorb microwave energy? // Biopolymers. – 1987. – 26. – P.1965-1970.
  49. Семенов М.А., Кашпур В.А., Больбух Т.В., Малеев В.Я. Исследование гидратации компонентов нуклеиновых кислот методами ИК-спектроскопии и СВЧ диэлектрометрии // Биополимеры и клетка. – 1987. – 3, № 1. – С.18-27.
  50. Семенов М.А., Больбух Т.В. Исследование комплексообразования бромистого этидия с ДНК во влажных пленках методом ИК-спектроскопии // Биополимеры и клетка. – 1987. – 3, № 3. – С.234-243.
  51. Semenov M., Starikov E.B., Bolbukh T.V. Hydration isotherms and structural state of nucleotides and polynucleotides // Studia biophysica. – 1988. – 123, N 4. – P.217-229.
  52. Стариков Е.Б., Семенов М.А. ИК-спектроскопическое и квантово-химическое изучение гидратации динатриевой соли цитидин-5-монофосфат // Ж.физ.химии. – 1988. – 42, №6. – С2120-2131.
  53. Гасан А.И., Перский Е.Э., Малеев В.Я., Утевская Л.А. Зависимость термодинамических и механических свойств коллагена крыс от возраста // Биофизика. – 1988. – 33, № 4. – С.772-780.
  54. Danilov V.I., Shestopalova A.V. Hydrophobic effect in biological associates: a Monte Carlo simulation of caffeine molecules stacking // Int. Journ. Quant. Chem. 1989. – XXXV, N1. - Р.103-112.
  55. Shestopalova A.V. Interaction of caffeine molecular associates with water: theory and experiment // Croatica Chem.Acta. – 1989. - 62, N4. - Р.825-834.
  56. Gasan A.I., Maleev V.Ya., Semenov M.A. Role of water in stabilizing the helical biomacromolecules DNA and collagen // Studia biophysica. – 1990. – 136, № 1. – Р.171-178.
  57. Круглова Е.Б. Спектрофотометрический метод определения параметров кооперативного связывания в системах полинуклеотид-лиганд // Молекул.биология . – 1990. – 24. – с.514.
  58. Перский Е.Э., Гимпилевич Б.Г., Гасан А.И., Никитина Н.А., Утевская Л.А. Термостабильность коллагенов типа I и II // ДАН УССР. – 1990. – сер.Б. – С.72-78.
  59. GasanI., Maleev V.Ya., Semenov M.A. Role of water in stabilizing the helical biomacromolecules DNA and collagen // Studia biophysica. – 1990. – 136. – Р.171-178.
  60. Малеев В.Я., Семенов М.А., Гасан А.И. Энергетические аспекты гидратации ДНК. // В книге "Равновесная динамика структуры биополимеров." - М., Наука, 1990
  61. Starikov E.B., Semenov M.A., Maleev V.Ya., Gasan A.I. Evidental study of correlated events in biochemistry: physico-chemical mechanisms of nucleic acids hydration as revealed by factor analysis // Biopolymers. – 1991. – 31, №1. – Р.255-273.
  62. Веревкин А.Г., Березняк Е.Г., Семенов М.А. ИК-спектроскопическое изучение влияния низких температур на структуру и гидратацию ДНК // Проблемы криобиологии. – 1991. - №4. - С.5-10.
  63. Семенов М.А., Малеев В.Я., Березняк Е.Г., Гасан А.И., Больбух Т.В. Гидратация и стабильность комплекса поли(рГ)-поли(рЦ) // Молекул. биология. – 1991. - 25, №6. – С.1626-1634.
  64. Круглова Е.Б. Спектрофотометрический анализ поведения растворов ДНК в воде и при низких ионных силах // Биополимеры и клетка. – 1992. - 8, № 1.- С.56-62.
  65. Малеев В.Я., Семенов М.А., Гасан А.И., Кашпур В.А. Физические свойства системы ДНК-вода // Биофизика. – 1993. – 38. – С.768-790.
  66. Круглова Е.Б., Зиненко Т.Л. Экспериментальные и теоретические исследования образования комплексов ДНК с биологически активными лигандам, содержащими хромофорные группы, в зависимости от ионной силы раствора // Молекул.биология. – 1993. – 27, №3. – С.655-665.
  67. Гасан А.И., Красницкая А.А., Круглова Е.Б., Малеев В.Я. Структурные изменения в ДНК, выделенной из печени крыс разного возраста, находившихся в зоне Чернобыльской АЭС // ДАН Украины. – 1993. – № 4. – С.149-153.
  68. Семенов М.А., Больбух Т.В., Кашпур В.А., Малеев В.Я., Мревлишвили Г.М. Гидратация и стабильность В-формы Li-ДНК // Биофизика. – 1994. - 39, №1. С.50-57.
  69. Больбух Т.В., Корнилова С.В., Капийнос Л.Е., Томкова А., Мишковский П., Благой Ю.П. Изучение методами ИК- и рамановской спектроскопии взаимодействия ДНК с ионами меди // Биофизика. – 1994. - 39,№3. - С.423-437.
  70. Семенов М.А., Больбух Т.В., Красницкая А.А., Малеев В.Я. Гидратация и структурное состояние ДНК из печени крыс, облученных в зоне Чернобыльской АЭС // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1994. – 34, № 3. – С.328-335.
  71. Гасан А.И., Кашпур В.А., Малеев В.Я. Термические перестройки и гидратация сывороточного альбумина // Биофизика. – 1994. – 39, № 4. – С.588-593.
  72. Круглова Е.Б., Красницкая А.А., Малеев В.Я. Спектрофотометрия комплексов нуклеиновых кислот с красителем пиронином G в качестве теста радиационных повреждений ДНК // Молекул. биология. – 1995. – 29, №1. – С. 125-134.
  73. Семенов М.А., Больбух Т.В., Гасан А.И., Малеев В.Я. Гидратация и структурные переходы ДНК из lysodeikticus в пленках // Биофизика. – 1996. - 41, №5. - С.1007-1015.
  74. Кашпур В.А., Дубовицкая О.В., Красницкая А.А., Малеев В.Я. КВЧ-диэлектрический метод исследования g-облученной ДНК // Радиофизика и электроника. – 1997. - 2, №2. - С.153-156.
  75. Semenov M.A., Bolbukh T.V., Maleev V.Ya. Infrared study of the influence of water on DNA stability in the dependence on AT/GC composition // Journal of Mol. Struct. – 1997. – 408/409. – Р.213-217.
  76. Семенов М.А., Больбух Т.В., Гасан А.И., Малеев В.Я. Влияние воды на структурные переходы и стабильность ДНК из perfringes // Биофизика. – 1997. - 42, №3. - С.591-598.
  77. Толсторуков М.Е., Гасан.А.И, Гаташ С.В., Малеев В.Я. Молекулярные механизмы сорбционного гистерезиса в системе ДНК-вода // Биофизика. – 1997. - 42,№4. - С.844-854
  78. Tolstorukov M.Ye., Virnik K.M. Mathematic Model of Nucleic Acids Conformational Transitions with Hysteresis over Hydration-Dehydration Cycle. Lectures Notes in Computational Sciences and Engineering. V.4., Computational Molecular Dynamics: Challenges, Methods, Ideas. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 1998,p.116-128.
  79. Вирник К.М., Корзовская О.В., Лисецкий Л.Н. Термогравиметрический анализ связанных состояний воды в гидратированных системах на основе фосфолипидов и ДНК // Укр.биохим. журнал. – 1998. - № 5б. - С. 534-539.
  80. Вирник К.М., Толсторуков М.Е. Расчеты фрактальных размерностей для различных конформаций ДНК // Вестн.проблем биол. и мед. – 1998. - №2. - С.5-16.
  81. Круглова Е.Б., Довбешко Г.И., Красницкая А.А., Карпенко И.А., Алесина М.Ю. Исследование структурных повреждений в молекулах ДНК из гамма-облученных крыс // Вісник ХДУ. – № 450, Біофізичний вісник. – 1999. – Вип.4. – С.92-95.
  82. Kashpur V.A., Semenov M.A., Sagajdakova N.N. Relaxation and spectroscopic manifestations of hydration of poly(rC) // Вісник ХДУ. – № 466, Біофізичний вісник. – 1999. – Вип. - С. 29-33.
  83. SemenovA., Bereznyak E.G. Hydration and stability of nucleic acids in the condensed state - J. Comments on Mol. Cell. Biophys. – 2000. – 1, N1. – Р.1-23.
  84. Tolstorukov M.Ye., Maleev V.Ya. Conformational Transitions of DNA induced by changing water content of the samples: a theoretical study // J. Biomol. Struct. Dyn. – 2000. – 17, N5. – Р.913-920.
  85. Karawajew L., Glibin E.N., Maleev V.Ya., Czerwony G., Droken B., Davies D.B., Veselkov A.N. Role of crown-like side chains in the biological activity of substituted-phenoxazone drugs // Anti-Cancer Drug Design. – 2000. – 15. – P. 331-338.
  86. Glibitskij G.M. Electrodynamic model of measurement in dielectrometer cell // Journal of Physics D: Applied physics. – 2001. – 34, N 1. – P.327 -327.
  87. Shestopalova A.V. Hydration of nucleic acids components in dependence of nucleotide composition and relative humidity: a Monte Carlo simulation // The European Physical Journal D. – 2002. – 20. – Р.331-337.
  88. Virnik K.M., Gasan A.I., Maleev V.Ia.,Shestopalova A.V. Energetics of hydration of nucleic acids with various nucleotide composition // Biofizika. – 2002. – 47, №3. – Р.420-426.
  89. Maleev V., Semenov M., Kashpur V., Bolbukh T., Shestopalova A., Anishchenko D. Structure and hydration of polycytidylic acid from the data of infrared spectroscopy, EHF dielectrometry and computer modeling // J. Mol.Structure. – 2002. – 605, N1. – Р.51-61.
  90. Анищенко Д.Б., Березняк Е.Г., Шестопалова А.В., Малеев В.Я. Физические механизмы взаимодействия производных актиноцина с ДНК. 8. Моделирование структуры и гидратации производных актиноцина с различной длиной аминоалкильных цепочек // Вісник Харківського університету №568, Біофізичний вісник. – 2002. – Вып.2 (11). – С.25-29.
  91. Maleev V.Ya., Semenov M.A., Kruglova E.B. A spectroscopic and calorimetric study of DNA complexation with a new series of actinocin derivatives (ActII-ActV). В книге: Anti-cancer drug design: biological and biophysical aspects of synthetic phenoxazone derivatives. Editors: A.N.Veselkov, D.D.Davis; SEVNTU press, Sevastopol. – 2002, Р. 47-125.
  92. Maleev V.Ya., Semenov M.A., Kruglova E.B., Bolbukh T.V, Gasan A.I., Bereznyak E.G., Shestopalova A.V. Spectroscopic and calorimetric study of DNA interaction with a new series of actinocin derivatives // J. Mol. Structure. – 2003. – 645. – Р.145-158.
  93. Veselkov A. N., Maleev V. Ya. , Glibin E. N., Karawajew L., Davies D. B. Structure–activity relation for synthetic phenoxazone drugs. Evidence for a direct correlation between DNA binding and pro-apoptotic activity // Eur. J. Biochem. – 2003. – 270. – P. 4200–4207.
  94. Sukhodub L.F., Moska C., Sukhodub L.B., Sulkio-Cleff B., Maleev V.Ya., Semenov M.A., Bereznyak E.G., Bolbukh T.V. Collagen-hydroxyapatite-water interactions investigated by XRD, piezogravimetry, infra-red and Raman spectroscopy // Mol. Structure. – 2004. – 704. – Р.53-58.
  95. Miroshnychenko K.V., Shestopalova A.V. Flexible docking of DNA fragments and actinocin derivatives // Molecular Simulation. – 2005. – 31, N 8. – P. 567–574
  96. Круглова Е.Б., Ермак Е.Л., Волощук Т.П., Потопальский А.И., Потопальская Ю.А. Спектрофотометрическое исследование связывания берберина и амитозина с тимусной ДНК в присутствии этидиум бромида // Украинский биохимический журнал. – 2005. – Т. 77. – № 4. – С. 74-80.
  97. Круглова Е.Б., Гладковская Н.А., Малеев В.Я. Использование метода спектрофотометрического анализа для вычисления термодинамических параметров связывания в системах актиноциновые производные – ДНК // Биофизика. – 2005. – 50, № 2. – С. 253-264.
  98. Круглова Е.Б., Больбух Т.В., Гладковская Н.А., Близнюк Ю.Н. Связывание антибиотиков актиноцинового ряда с матрицей полифосфата // Биополимеры и клетка. – –  21, №4. – С.358-364.
  99. Miroshnychenko K. V., Shestopalova A.V. Flexible docking of DNA fragments and actinocin derivatives // Molecular Simulation – 2005. - 31, N. 8. - P. 567–574.
  100. Shestopalova A.V. The investigation of the association of caffeine and actinocin derivatives in aqueous solution: A molecular dynamics simulation // J. Mol. – 2006. – 27, N1-3. – P.113-117.
  101. Шестопалова А. В. Связывание производного актиноцина c фрагментами ДНК: моделирование методом Монте Карло // Биополимеры и клетка. – 2007. – 23, N – С.35-44.
  102. Березняк Е. Г. и др. Взаимодействие производного актиноцина с различными структурами poly(rC) // Биофизика. – 2007. – 52,  N – С. 812-821.
  103. Sukhanov S. et al. Structure and hydrogen bonding in polyhydrated complexes of guanine / O. // Structural Chemistry. – 2008. – 19, N 1. – P. 171-180.
  104. Tkachenko M. Y., Boryskina O. P., Shestopalova A. V., Tolstorukov M. Y. ProtNA-ASA: Protein-nucleic acid structural database with information on accessible surface area // Int.J.Qunt.Chem. – 2010. - 110, №1. - Р.230-232.
  105. Miroshnychenko K.V., Shestopalova A. V. The Effect of Drug-DNA Interactions on the Intercalation Site Formation // Int.J.Qunt.Chem– 2010. - 110, №1. - Р.161-176.
  106. Fleury V., Al-Kilan A., Boryskina O.P. et al. Introducing the scanning air puff tonometer for biological studies // Phys Rev E. – 2010 - 81(2 Pt 1):021920.
  107. Борискина Е.П., Ткаченко М.Ю., Шестопалова А.В. Полиморфизм ДНК и белково-нуклеиновое узнавание // Биополимеры и клетка. - 201 - № 5, Т.26. - С.360-372.
  108. Кашпур В.А., Хорунжая О.В., Малеев В.Я. Изменение гидратации при образовании комплексов ДНК-лиганд по данным диэлектрометрии // ДАНУ. – 2010. – 10. - C.170-175.
  109. Кондакова Г. К., Семко Г.О., Древаль Н.В., Колесніков В.Г., Каменєв Ю.Ю. Комбінований вплив терагерцевого та міліметрового випромінювання на антиоксидантний статус та осмотичний гемоліз еритроцитів in vitro // Дерматология и венерология.- 2010.- №4 (50).- С. 33-37.
  110. Kashpur V.A., Maleev V.Ya., Khorunzhaya O.V. Application of differential EHF dielectrometry in molecular biophysics // Telecommunications and Radio Engineering. – 2010. – V.69. – n.16. – P. 1473-1489.
  111. Beshnova D.A., Bereznyak E.G., Shestopalova A.V., Evstigneev M.P. A novel computational approach "BP-STOCH" to study ligand binding to finite lattice // – 2011. – V.95. – N.3. – P.208-216.
  112. Fleury V., Boryskina O.P., Al-Kilani A. Hyperbolic symmetry breaking and its role in the establishment of the body plan of vertebrates / C. R. Biol. – 2011. – V.334.– N.7. – P. 505-515.
  113. Iermak Ie. Light-absorption spectroscopy of mutagen - DNA complex: binding model selection and binding parameters calculation / Iermak Ie. // J. Applied Electromagnetism. – 2011. - V.13, N 3. - P. 15-22.
  114. Гасан А.И., Малеев В.Я., Филипский А.В. Исследование термической устойчивости нуклеиновых кислот и их структурных компонентов // Биофизика. – 2011. – Т.56, № 3. – С.403-409.
  115. Борискина Е.П., Ткаченко М.Ю., Шестопалова А.В. Комплексы белки-ДНК: специфичность и механизмы узнавания // Биополимеры и клетка. - 201 - № 1, Т.27. - С.3-16.
  116. Древаль Н.В., Колесников В.Г., Кондакова А.К., Теличко Т.В. Исследование поверхностного натяжения плазмы крови больных дерматозами с помощью акусто-диэлектрического метода // Дерматология и венерология.- 2011.- № 4.- С. 47-51
  117. Глибицкий Г.М., Джелали В.В., Зегря Г.Г., Рошаль А.Д., Мартинов А.В. Исследование межфазных границ, содержащих адсорбированные наночастицы Ag@N и нанокластеры Ag@NДНКN // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. - №4. - С. 162-164.
  118. Semenov M.A., Blyzniuk Iu.N., Bolbukh T.V., Shestopalova A.V., Evstigneev M.P., Maleev V.Ya. Intermolecular hydrogen bonds in hetero-complexes of biologically active aromatic molecules probed by the methods of vibrational spectroscopy // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – – 95, N1. - P. 224–229.
  119. Glibitskiy G. M. et al. Interaction of DNA with Silver Nanoparticles // Ukr. Phys. J. – 2012. – 57, N7. – P.695-699.
  120. Dukhopelnikov E. V., Bereznyak E. G., Khrebtova A. S., Lantushenko A. O., Zinchenko A. V. Determination of ligand to DNA binding parameters from two-dimensional DSC curves // J. Therm. Anal. Calorim. - 2013. - 111, N3. - P. 1817–1827.
  121. Glibitskiy G. M., Perepelytsya S.M., Volkov S.N. Texture formation in DNA films with alkali metal chlorides // - 2013. - 99, N3. - P.508-516.
  122. Ponomarenko A.M., Kostina T.V., Blyzniuk I.M., Persky E.E., Semenov M.A. Changes Of Hydration Level In Type I Collagen And Glycosaminoglycans Synthesized In The Rat’s Skin Under The Mechanical Stress // European – 2013. - 44, № 3-2. - P.666-672.
  123. Солошенко Э.Н., Кондакова А.К., Колесников В.Г., Хмель Н.В., Шевченко З.М., Ярмак Т.П. Оценка диэлектрической проницаемости эритроцитов при выявлении сенсибилизации к анестезирующему средству артифрину с помощью метода КВЧ-диэлектрометрии // Дерматология и венерология.– 2013.– № 3 (61).– С. 32 – 37.
  124. Glibitskiy G. Fractal textures of bovine serum albumin films // Bioph Bul. 2013. – N. 30(2). – P. 5-14.
  125. Pesina D. A., Kashpur V. A., Khorunzhaya O. V., Shestopalova A.  Hydration of complexes of chlorophyllin with human and bovine serum albumin investigated by differential EHF dielectrometry // Біофізичний Вісник (Вісник ХНУ) - Bioph Bul. 2013. – N. 30(2). – P. 5-14.
  126. Zhitnikova M.Y., Boryskina O.P., Shestopalova A.V. Sequence-specific transitions of the torsion angle gamma change the polar-hydrophobic profile of the DNA grooves: implication for indirect protein-DNA recognition // Biomol. Struct. Dyn. - 2014. - V.32. – N 10. – pp. 1670-1685.
  127. Шестопалова А. В., Житникова М.Ю., Борискина Е.П. Полиморфизм ДНК и проблема белково-нуклеинового узнавания: монография. — LAP: Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2014-03-25, 112 с., ISBN 978-3-659-30140-7.
  128. Малеев В. Я. Методы биофизических исследований: монография. — Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, 2014. — 457 с., ISBN 978-966-285-102-1.
  129. Evstigneev M.P., Shestopalova A.V. Structure, Thermodynamics and Energetics of Drug-DNA Interactions: Computer Modeling and Experiment, pp.21-58, In: Application of Computational Techniques in Pharmacy and Medicine; Series: Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, V. 17; Netherlands. Springer, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014, 550 p. ISBN: 978-94-017-9256-1.
  130. Березняк Е.Г., Духопельников Е.В., Гладковская Н.А., Хребтова А.С.,Песина Д.А., Хорунжая О.В., Костюков В.В., Евстигнеев М.П. Термодинамика комплексообразования лигандов с нуклеиновыми кислотами в водном растворе: Монография. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 166 с. - (Научная книга). ISBN 978-5-9558-0417-0.

  Патенти

  Найменування Видавництво Прізвище
  1 Відкритий резонатор для вимірювання діелектричної проникності матеріалів Деклараційний патент на винахід №67978 А від 15.07.2004 р. И.К. Кузьмичов, Г.М. Глибицький, П.Н.Мележик.
  2 Пристрій для визначення діелектричної проникності і тангенса кута втрат матеріалів Деклараційний патент на корисну модель №5629 U від 15.03.2005 р. Г.М. Глибицький, И.К. Кузьмичов.
  3 Спосіб визначення впливу речовини на нуклеїнову кислоту Патент на корисну модель №26115 U від 10.09.2007 р. Г.М. Глибицький, А.А.Красницька.
  4 Спосіб визначення впливу речовини на нуклеїнову кислоту Патент на винахід №86242 С2 від 10.04.2009 р. Г.М. Глибицький, А.А.Красницька.

  Нагороди

  У 2008 р. співробітників відділу докторів фізико-математичних наук, професорів Малєєва В.Я. і Семенова М.О. було нагороджено Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Фундаментальні Фізичні Властивості біополімерів, что візначають їхнє Функціонування» (висунута Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України). image012

  Співробітники відділу Духопельников Є.В. в 2005-2006 рр., Гладковська Н.О. в 2006-2007 р, Хребтова Г.С. в 2007-2008 р, Єрмак Є.Л. в 2008-2009 р отримували Харківську міську стипендію для молодих вчених у галузі біофізики ім. Б.І. Вєркіна «Надія Харкова». Кандидат фізико-математичних наук Єрмак Є.Л. в 2006 р стала переможцем першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини - 2005», отримувала стипендію НАН України (2006 - 2008 рр.). Духопельников Є.В. в 2005-2007 рр. і Мірошниченко Є.В. 2007 - 2009 рр. отримували стипендію Президента України.

  Співпраця

  Співробітники відділу біологічної фізики в 2010-2014 рр. проводили спільні дослідження з кількома науковими та навчальними організаціями.

  • Севастопольський національний технічний університет, Севастополь: вивчення взаємодії конкурентного зв'язування декількох типів біологічно активних речовин з ДНК (Beshnova D.A. A novel computational approach "BP-STOCH" to study ligand binding to finite lattice / D.A. Beshnova et al. // Biopolymers. - 2011. - 95, N.3. - P.208-216);
  • Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ, Київ: дослідження формування фрактальних структур на плівках ДНК в присутності іонів різних металів при зміні їх відносних концентрацій (Perepelytsya S.M. Texture formation in DNA films with alkalimetal chlorides / SM Perepelytsya, GM Glibitskiy, SN Volkov // NANOBIOPHYSICS: Fundamental and Applied Aspects, Third Symposium. - Kharkiv, 2013. - P.112).
  • Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України: дослідження взаємодії полінуклеотидних матриць з іонами металів (Sorokin V.A., Usenko E.L., Valeev V.A., Berezniak E.G., Andrushchenko V.V. Interaction of Zn2 + ions with single-stranded polyU and polyC in neutral solutions // J. Phys. Chem B. ( in press)).
  • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ: дослідження теплових переходів в системах ДНК-біологічно активні речовини (Герус А.А. Вплив флавінмононуклеотиду на взаємодію в системі бромистий етидій -ДНК / О.В. Фомін, Н.О. Гладковська, К.Г. Березняк, Є.В. Духопельников, Г.С. Хребтова, О.В. Зінченко // Біофізичний вісник, 2014р., №1).
  • Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна:
   • виконувалися спільні теми НДР з кафедрою молекулярної і медичної біофізики: «Механізми впліву фізічніх факторів і біологічно активних речовини на ДНК, білки та біомембрани», «Структурні перебудови біомакромолекул і клітін при роботі з комерційними наночастинками і біологічно активними речовинами»;
   • кафедра біохімії: вивчення особливостей формування структури колагену в залежності від рівня гідратації (Ponomarenko A.M. Changes Of Hydration Level In Type I Collagen And Glycosaminoglycans Synthesized In The Rat's Skin Under The Mechanical Stress / A.M. Ponomarenko et al. // European Researcher. - 2013. - 44, N 3-2. - P.666-672);
   • інститут хімії при ХНУ імені В.Н.Каразіна: вивчення процесів формування фрактальних структур на плівках ДНК в присутності іонів срібла (Glibitskiy GM Interaction of DNA with Silver Nanoparticles / GM Glibitskiy et al. // Ukr. J. Phys. - 2012. - 57, N 7, - P.695-699).
  • Інститут дерматології та венерології АМН України, дослідження в рамках договору про творчу співпрацю: за допомогою оригінального аппаратурно-реєструючого комплексу на базі КВЧ-діелектрометрії проводяться вимірювання діелектричної проникності зразків крові для розробки та модифікації діагностики в клінічних умовах обмеженої склеродермії за станом елементів плазми крові (Кондакова Г. К. Комбінований вплив терагерцового та міліметрового випромінювання на антиоксидантний статус та осмотичний гемоліз еритроцитів in vitro/ Г. К. Кондакова та ін.// Дерматологія та венерологія. - 2010. - №4 (50). - С.33-37 ) і оцінка сенсибілізації еритроцитів до анастетиків нового покоління (Солошенко Е.М. Оцінка діелектричної проникності еритроцитів при виявленні сенсибілізації до анестезуючих засобів Артифрин за допомогою методу КВЧ-діелектрометрії / Е.Н. Солошенко та ін. // Дерматологія та венерологія.- 2013. - № 3 (61). - С. 32 — 37).
  Співробітники відділу брали участь у наступних проектах:
  • Грант міжнародної програми «Геном людини», 1991-1994 рр.
  • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень: проект ДФФД 02.04 / 00759 («Дельта») - «Експериментальні та теоретичні дослідження гідратно-залежних процесів в стабілізації структури природних та модельних нуклеїнових кислот».
  • Проект 02.04 / 00764 («Гамма») - «Дослідження молекулярних механізмів дії гамма-опромінення на ДНК, фібриноген та міжклітинні взаємодії».
  • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень: проект ДФФД 02.07 / 00004 «Дослідження фізичних механізмів функціонування макромолекул ДНК в нерівноважних умовах».
  • Грант EU INTAS 97-31753, 1999-2002: «Design, synthesis and testing of novel biologically-active molecules as potential drugs with sequence-specific binding to nucleic acids»
  • ПРОЕКТ УНТЦ № 2155 «Комплексне вивчення механізмів взаємодії іонів і твердих тіл і розвиток кількісних методів діагностування стану твердих тіл на атомному рівні» (у співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна та ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України) , 2003-2006 рр.
  • ПРОЕКТ УНТЦ № 3870 «Інноваційний діелектрометор міліметрового діапазону для визначення автентичності вин і фруктових соків» (у співпраці з науково-дослідним Інститутом «Магарач»), 2007-2010 рр.
  • ПРОЕКТ УНТЦ № 4872 «Стратегічне планування розвитку Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України », 2009-2012 рр.
  • Аpplication of dielectrometry method and modulated terahertz radiation for the development of biosensors for testing the level of water pollution by microalgae cells in aspect of solar activity (Грант Академії наук Німеччини (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD))
  • «Efficiency of cells membranes permeability modulation for transmembrane drugs delivery via terahertz laser treatment», 2015 -2016 рр. Міжнародний конкурс проектів International Agency for the Development of Culture, Education and Science (IADCES), Австралія (у співпраці з ДУ «Інститут дерматології та венерології» АМН України).

  Підготовка кадрів

  За весь час існування відділу захищені 3 докторські дисертації (Малєєв В.Я., 1976 р.; Семенов М.О., 1991 р.; Шестопалова Г.В., 2007 р.), 4 кандидатські дисертації медико-біологічного профілю (Анохіна Г. А., 1969 р.; Красницька А.А., 1970 р.; Розенберг В.Д., 1972 р.; Древаль Н.В., 2009 р.), 21 кандидатська дисертація фізико-математичного профілю (Гасан А.І ., 1974 р .; Семенов М.О., 1975 р .; Кашпур В.А., 1977 р .; Щеголева Т.Ю., 1981 р .; Больбух Т.В., 1986 р .; Шестопалова Г.В., 1987 р .; Старіков Є.Б., 1988 р.; Жилякова Т.А., 1991 р.; Кулешова Л.Л., 1992 р .; Круглова О.Б., 1996 р .; Толсторуков М.Є. , 1998 р .; Вірник К.М., 1999 р .; Березняк О.Г., 2000 р .; Глібицькій Г.М., 2000 р .; Хорунжа О.В., 2004 р .; Духопельников Є.В. , 2005 р.; Гладковська Н.О., 2006 р .; Борискіна О.П., 2007 р .; Єрмак Є.Л., 2008 р.; Суханов О. С., 2008 р., Хребтова А.С., 2015 р.).

  На даний момент у відділі працюють 3 аспіранта (Герус А. А., Фомін О. В., Глібицькій Д. М.). У 2016 заплановано захист кандидатської дисертації фізико-математичного профілю Житнікової М. Ю., в 2017 р - Песиної Д. О.

  Співробітники

  ПІБ Посада Вч.ст. Вч. звання e-mail Телефон,робочий Місце роботи, кімната
  Шестопалова Ганна Вікторівна Зав. відділом №25 Д.ф.-м.н. С.н.с. shestop@ire.kharkov.ua 720-33-37 78
  Малєєв Володимир Якович С.н.с. Д.ф.-м.н. Професор maleev@ire.kharkov.ua 720-33-37 78
  Семенов Михайло Олексійович С.н.с. Д.ф.-м.н. Професор semenov_ma@pochta.ru 720-33-37 77
  Кашпур Всеволод Андрійович С.н.с. К.ф.-м.н. С.н.с. kashpur@ire.kharkov.ua 720-33-06 76
  Гасан Анатолій Йосипович С.н.с. К.ф.-м.н. С.н.с. 720-33-06 75
  Березняк Катерина Германівна С.н.с. К.ф.-м.н. С.н.с. k_berez@mail.ru 720-33-06 75
  Духопельников Євген Володимирович С.н.с. К.ф.-м.н. - dukh@ire.kharkov.ua 720-33-06 75
  Гладковська Наталія Олександрівна Н.с. К.ф.-м.н. - nataligladkovskaya@gmail.com 720-33-06 75
  Хребтова Ганна Сергіївна М.н.с. - - khrebtova_ann@mail.ru 720-33-06 75
  Фомін Олександр Володимирович Аспірант - - alikfomin@gmail.com 720-33-06 75
  Герус Анастасія Андріївна М.н.с., аспірант - - nastyona.ger@gmail.com 720-33-06 75
  Хорунжа Ольга Володимирівна Н.с. К.ф.-м.н. - khorunzhaya_olga@mail.ru 720-33-37 76
  Мірошниченко Катерина Володимирівна М.н.с. - - kateryna.miroshnychenko@gmail.com 720-33-37 76
  Песіна Дарина Олександрівна М.н.с. - - darynapesina@gmail.com 720-33-37 76
  Житнікова Марія Юріївна М.н.с. - - allusio@gmail.com 720-33-37 76
  Борискіна Олена Петрівна С.н.с. К.ф.-м.н. - ypmelezhik@yahoo.com 720-33-37 76
  Мінакова Євгенія Олександрівна Інженер І кат. - - evgenia_minakova@mail.ru 720-33-37 76
  Близнюк Юлія Миколаївна М.н.с. - - julia.blyzniuk@yandex.ua 720-33-37 77
  Глибицький Геннадій Марксович С.н.с. К.ф.-м.н. - glibit@ukr.net 720-36-32 Гараж, к.1
  Глибицький Дмитро Михайлович М.н.с., аспірант - - dima.glib@gmail.com 720-36-32 Гараж, к. 6
  Колесніков Володимир Григорович С.н.с. К.ф.-м.н. С.н.с. kolesnik@ire.kharkov.ua 5-72 Корпус ЭПО, 9,10
  Хмель Наталія Володимирівна Н.с. К.б.н. - dreval@ire.kharkov.ua 5-72 Корпус ЭПО, 9,10
  Брацлавский Юрій Харитонович Інженер - - 720-33-37 2
  Суханов Олег Станіславович Інженер К.х.н. - oleg.sukhanov@gmail.com 720-33-06 76
  Єгоров Дмитро Олегович Інженер - - ded_yegor1987@mail.ru 720-33-37 77

Print Friendly