«Концепція освітньої діяльності»

«Освітньо-наукова програма»

«Навчальний план»

«Силабуси курсів за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія”»

«Робочі програми за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія”»

«Курси за вибором аспірантів»

«Методичні матеріали»

«Розклад занять»

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про організацію освітнього процесу»

«Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про індивідуальну освітню траєкторію аспірантів Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Етичний кодекс ученого України»

«Безкоштовні засоби перевірки на плагіат»

«Наказ “Про впровадження засобів перевірки на плагіат для забезпечення академічної доброчесності”»

«Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у ‌Інституті‌ радіофізики‌ ‌та‌ ‌електроніки‌ ‌ім.‌ ‌О.Я.‌ ‌Усикова‌ Національної академії наук України у період 03-05 червня 2021 року за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія» (ID у ЄДЕБО 35357) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти»

«Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» ІРЕ ім.О.Я.Усикова НАН України»

«Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях співробітників і здобувачів вищої освіти Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Порядок проведення перевірки наукових праць співробітників та здобувачів вищої освіти ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України на наявність запозичень з інших документів»

«Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатка до нього європейського зразка (Diploma supplement) в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України»

«Наказ “Про впровадження Порядку замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатка до нього європейського зразка” »