image001
Тарапов Сергій Іванович
Зав. відділом №18
Доктор фіз.-мат. наук, професор
Член-кореспондент НАН України
Тел.: 38-057-7634-363
E-mail: tarapov@ire.kharkov.ua

     Портфоліо List of main publications of S.I.TARAPOV for 2002-2016

 • Тематика наукових досліджень

  • 18.1 Експериментальна радіоспектроскопія метаматеріалів (фотонних кристалів, штучних середовищ), що включають в себе елементи природного походження. [pdf]
  • 18.2 Електронний магнітний резонанс і його моделювання в системах зі складними типами магнітних взаємодій. [pdf]
  • 18.3 Експериментальна радіофізика магнітних енантіоморфних (оптично активних, кіральних) метаматериалів в мікрохвильовому діапазоні. [pdf]
  • 18.4 Електромагнітні властивості таких штучних середовищ (метаматеріалів) як періодичні структури на основі дротяних середовищ. [pdf]
  • 18.5 Низькотемпературна і наднизькотемпературна мікрохвильова ЕСР спектроскопія магнітних низькорозмірних структур. [pdf]
  • 18.6 Експериментальне вивчення спектральних характеристик відкритих резонансних систем для радіоспектроскопії. [pdf]
  • 18.7 Магнітні та магніторезонансні властивості напівмагнітних напівпровідників [pdf]
  • 18.8 Двочастотна магніторезонансна спектроскопія у міліметровому діапазоні. [pdf]
  • 18.9 Експериментальне досліждення дифракційного вкладу у просторову структуру полів випромінювання та розсіяння об’ектів з розмірами порівняними з довжиною хвилі [pdf]
  • 18.10 Малогабаритні планарні НВЧ антени. [pdf]
  • 18.11 Експериментальна радіоспектроскопія просторово-неоднорідних - фотонних кристалів / періодичних структур. [pdf]

  Історія відділу

  Відділ радіоспектроскопії був заснований в 1994 році на базі дослідницької групи, якою керував професор, д.ф.-м.н. Олексій Олексійович Вертій. Група виділилася з відділу дифракційних електроніки (керівник - Віктор Петрович Шестопалов). Група успішно розвивала свою науково-дослідну діяльність з початку 70-х років. На початкових стадіях - основні напрямки були зосереджені на вивченні характеристик електромагнітного поля міліметрового (мм) діапазону довжин хвиль в різних відкритих електродинамічних структурах (квазіоптичних резонаторах, дифракційних решітках і т.д.).

  З 1990-х років відділ зайнятий вирішенням фундаментальних проблем експериментальної радіофізики а також фізики твердого тіла: низькотемпературний електронний магнітний резонанс в складних магнетиках, подвійний електронно-ядерний резонанс; фізика низьких температур, нелінійної динаміка в електромагнітних структурах з дисперсійним заповненням, фізика метаматеріалів і композитних магнетиков, діелектрометрії, антенна техніка, неруйнівний контроль. Ці завдання об'єднані в одному напрямку - радіоспеткроскопія високих і надвисоких частот.

  Наукові результати

  2010

  НДР Кентавр –4

  Доведено існування ліворучного стану в об’ємному манганиті-перовськиті в НВЧ діапазоні. Розроблено методику, виміряне значення діелектричної сприятливості та її частотна дисперсія.

  Результат не має аналогів в країні та за кордоном.

  Наукове значення – поглиблення знаній про електродинаміку штучних матеріалів.

  Прикладне значення – перспективи створення швидкісних електронно-керованих компонент елементної бази НВЧ на штучних мета матеріалах. С.І. Тарапов, М.К. Ходзицкий

  Вперше визначено екстремум в концентраційній залежності g–фактора у бесщелинному напівпровіднику HgSe:Fe як компонента гетероструктури, що може забезпечити максимальну поляризацію струму.

  Результати мають фундаментальне значення при визначенні домінуючого механізму разсіяння в напівмагнітних напівпровідниках із змішаною валентністю. Б.Е.Бекіров, І.В.Іванченко, Н.О.Попенко

  НДР «Старт-2»

  Експериментально вивчені характеристики зв’язаних діелектричних резонаторів у міліметровому діапазоні хвиль. Зокрема, показано розщеплення мод у резонаторі, утвореному двома напівдисками, і визначено умови збереження резонансних характеристик при зміні відстані між напівдисками. Визначено можливість одержання спрямованого випромінювання зі спірального резонатора.

  Аналогів немає.

  Результати можуть бути використані для створення надзвичайновисокочастотних керуючих елементів і для моделювання мікрорезонаторних структур. В.М. Деркач, Р.В. Головащенко, O.В.Горошко

  При визначених співвідношеннях електричних та геометричних параметрів діелектричного диску та металізованої підкладки для діелектричної дискової антени вперше знайдено та експериментально підтверджено наявність режиму «просторової дифракційної гратки», який обумовлений інтерференцією крайових хвиль. Результати мають практичне значення при розробці нових та удосконалення існуючих систем безпровідного зв’язку. І.В.Іванченко, Н.О.Попенко, М.М.Хруслов, Р. Є. Чернобровкін, Д.І. Іванченко, С.А. Радіонов

  Договір № 2н/38-10 на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта «кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль», що становить національне надбання

  В ході Договору виконано наступні роботи:

  Проведено розробка ступеню розчину рефрижератора: Виготовлено деталі проточних теплообмінників. Проведення налагоджувальних експериментів в інтервалі частот (60-150 ГГц) та температур (0.3 - 150 К). Модернізація системи реєстрації інформації та відповідна модернізація ЦАП-АЦП радіоспектрометра БУРАН. Модернізація програмного забезпечення системи живлення електромагніту. Проведення налагоджувальних експериментів в інтервалі частот 30-60 ГГц. Модернізація кріовакуумних систем та вузлів рефрижератора.

  Аналогів на Україні немає. У результаті виконаних модернізацій технічні характеристики наукового устаткування підтримуються на світовому рівні. Забезпечено необхідну якість наукового обладнання для проведення сучасних наукових експериментів. Забезпечено продовження терміну експлуатації унікального наукового устаткування.

  Науково-технічний потенціал модернізованого наукового обладнання прикладений в експериментах, що йдуть в рамках держ. бюджетних НДР "Кентавр", "Старт", "Георгін", "Дот", «Мета», «Корвет». Результати публікуються у ведучих українських і міжнародних наукових виданнях. С.І. Тарапов, С.В. Недух, Р.В. Головащенко, В.М. Деркач.

  Програма НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій". Договір №9/10-Н від 06.08.2010 р. між ІРЕ НАНУ та НАН України «Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру» (шифр «Георгін»).

  В рамках досліджень з НДР «Георгін» було виконано: Досліджено особливості лівостороннього середовища (ЛСС) у лантановому манганіті-перовськиті La0.775Sr0.225MnО3 при різних значеннях зовнішнього магнітного поля та температури. Експериментально виявлено, що для температур нижче TС=350 K існує максимум прозорості, що з'являється в ненульовому зовнішньому магнітному полі. Показано можливість керування положенням ПН–піка за допомогою як магнітного поля, так і температури. Виявлено зникнення ПН-піка вище температури Кюрі, та показано, що перехід манганіта-перовскіта зі стану металевого феромагнетика в стан парамагнітного діелектрика здійснюється в вельми широкому діапазоні температур (десятки градусів). Показано, що проаналізовані гранульовані магнітні наноструктури та дротові стуктури є перспективними як гранічні середовища при збудженні поверхневих хвиль.

  Результати є важливими для моделювання та розробки принципів створення низьковимірних магнітних наноструктур. Т.В. Калмикова, Л.І. Кожара, С.І. Тарапов.

  Договір № 9-5210/10-УНТЦ на виконання наукових досліджень за темою ”Магнітна динаміка магнітних наноелементів та їх ансамблів: нвч – радіоспектроскопія” відповідно до спільної програми наукових проектів НАН України та українського науково-технологічного центру (УНТЦ) «Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив» та розпорядження Президії НАН України від 07.07.2010 РОКУ № 402 (шифр «Дот»)

  Виміряні магніторезонансні характеристики ансамблів магнітних наноелементів у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

  Результати відповідають світовому рівню.

  Результати є важливими для вдосконалення технології виготовлення взаємодіючих систем магнітних наноелементів- нанодотів. С.І. Тарапов, С.В. Недух, В.М. Деркач, М.І. Нахимович, Г.О. Харченко.

  Спільна програма наукових проектів НАН України та російського фонду фундаментальних досліджень та Розпорядження Президії НАН України від 28 травня 2010 року №284 та від 5 серпня 2010 року №487. Додаткова угода №1 від 20 серпня 2010 року до договору № 7/10 від 01 червня 2010 року «Проходження електромагнітних хвиль нвч діапазону у фотонних кристалах на основі феритів та манганітів: нвч та магнітна радіоспектроскопія» (шифр "Корвет")

  Розглянуто методи резонансного посилення ефекту Фарадея, засновані на використанні особливостей розповсюдження електромагнітного випромінювання в фотонних і магнітофотонних кристалах. Проведено розрахункове моделювання фотонного кристалу на основі фериту, що розміщений у круглому хвилеводі. Розраховано розподіл електромагнітного поля на характерній частоті та проведено аналіз повороту площини поляризації в досліджуваній структурі. Розроблена експериментальна методика та виготовлені компоненти фотонних кристалів на основі на основі феритів та манганітів, що були теоретично досліджені. Методом ЕСР проведене дослідження резонансної магнітної сприятливості гіротропного середовища – фериту.

  Результати мають рівень, порівняний с рівнем найбільш відомих наукових груп в світі.

  Результати є важливими для розробки швидкісних електронно-керованих елементів та пристроїв на базі гіротропних середовищ, які включають заміщені манганіти-перовскити в мікрохвильовому та терагерцовому діапазоні. С.І. Тарапов, А.А. Гіріч, С.В. Недух, М.І. Нахимович, С.Ю. Полевой.

  Науково-дослідницька робота молодих науковців за грантами НАН України: ”НВЧ електродинаміка шаруватих метаматеріалів в широкому діапазоні температур” (шифр “Мета”). Договір №17/10 між Інститутом та НАН України

  Було побудовано розрахунково-теоретичну модель для дослідження спектральних властивостей шаруватого мета матеріалу з урахуванням дисипації енергії в магнітному шарі. Було досліджені спектральні властивості біперіодичного магнітофотонного (БПМФК) кристалу та магнітокерованої призми на основі «лівостороннього» середовищав залежності від впливу зовнішнім магнітним полем.

  Результати мають рівень, порівняний с рівнем найбільш відомих наукових груп в світі.

  Результати є важливими для дослідження матеріальних параметрів мета матеріалів, що дозволить визначити граничні можливості мікрохвильових приладів, які створюються на основі цих матеріалів. М.К. Ходзицький, Г.О. Харченко.


  2011

  Кентавр-4

  Виявлено і вивчено особливості поверхневих коливань (Тамовськіх станів) і лівосторонніх властивостей (Зони подвійної негативності матеріальних параметрів) в спеціально розроблених надвисокочастотних метаматеріалах як функція величина магнітного поля та температури.

  Результати світового рівня.

  Результати поглибшають розуміння фундаментальних фізичних принципів, які є важливими для розробки швидкісних електронно-керованих елементів та пристроїв на базі гіротропних середовищ та наномагнітних систем. С.І. Тарапов, А.О. Харченко, О.О. Гіріч

  Експериментально доведено, що визначена раніше при кімнатних температурах нелінійна концентраційна залежність g–фактора у бесщелинному напівпровіднику HgSe:Fe зберігається до температур рідкого азоту, що може бути пов'язана з виникненням спін-поляризованого струму.

  Результати мають фундаментальне значення при використанні напівмагнітних напівпровідників зі змішаною валентністю в якості складової гетеропереходу. Б.Е. Бекіров, І.В. Іванченко, Н.О. Попенко

  Старт 2

  Досліджено (сумісно з колективом ФТІНТ НАНУ) спектри взаємодії електромагнітних хвиль з надтекучим гелієм поблизу енергії ротона. Знайдено, що в цьому діапазоні спектру формується дуже вузька спектральна лінія, що розташована на вельми широкому п’єдесталі. Сьогодні найбільш вірогідним поясненням цього факту є з’явлення Бозе-конденсату квазичасток ротонів в надтекучому гелії.

  Результати мають рівень, порівняний с рівнем найбільш відомих наукових груп в світі.

  Результати є важливими для розробки швидкісних електронно-керованих елементів та пристроїв на базі гіротропних середовищ, які включають заміщені манганіти-перовскити в мікрохвильовому та терагерцовому діапазоні. С.І. Тарапов, В.М. Деркач, Р.В.Головащенко

  В результаті проведених досліджень ближніх електромагнітних полів різноманітних випромінювачів запропановано: (1) оригінальний надширокосмуговий узгоджувач хвилевих імпедансів для живлення планарних спіральних антен з високим вхідним опіром в діапазоні частот 10ГГц<f<110ГГц; (2) компактні спіральні антени з однопелюстковою діаграмою спрямованістю і полосою близько 130% на частотний діапазон 8 – 40ГГц.

  Результати мають міжнародний рівень.

  Результати мають практичне значення щодо розробки та застосування компактних спіральних антен з круговою поляризацією у мілліметровому діапазоні довжин хвиль. І.В. Іванченко, Н.О. Попенко, М.М. Хруслов, Р.Є. Чернобровкін, Д.І. Іванченко, С.А. Радіонов, В.І. Піщіков

  Договір № 2Н/38-11 на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта «Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль», що становить національне надбання

  Проведено модернізація програмного забезпечення реєстрації магніторезонансних даних для комплексу БУРАН. Розроблено конструкцію та виготовлено кріогенний стенд у складі «ТОРНАДО» для дослідження властивостей квантових рідин при низьких температурах. Проведено налагоджувальні експерименти в інтервалі частот (30-80 ГГц) та температур (0.3-150 К) з вдосконаленими чарунками із гоніометрами на комплексах БУРАН та КВАРК. Розроблено конструкції гоніометрів для експериментальних чарунок комплексів КВАРК та БУРАН. Здійснено ремонт та модернізація НВЧ модуля «ТОРНАДО» з ціллю оптимізації зв’язку шляхом механічного переміщення хвилеводів в низькотемпературній частині модуля. Придбано, встановлено, зібрано та налагоджено надчутливі детектори випромінювання 150 ГГц та 300 ГГц діапазону.

  Аналогів на Україні немає. У результаті виконання робіт згідно до договору забезпечено продовження терміну експлуатації унікального наукового устаткування, проведено модернізацію технічного оснащення наукового устаткування, забезпечено необхідний рівень якості наукового обладнання для проведення сучасних наукових експериментів.

  Науково-технічний потенціал модернізованого наукового обладнання прикладений в експериментах, що йдуть в рамках держ. бюджетних НДР "КЕНТАВР-4", "СТАРТ-2", "ГЕОРГІН", "ДОТ", «КОРВЕТ». Результати публікуються у ведучих українських і міжнародних наукових виданнях. С.І. Тарапов, С.В. Недух, Р.В. Головащенко, В.М. Деркач.

  Програма НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій". Договір №9/11-Н від 01.01.2011 р. між ІРЕ НАНУ та НАН України «Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру» (Шифр «Георгін»).

  У ході проведених експериментальних досліджень резонансних явищ при збудженні однорідних об’ємних коливань в опалових матрицях з заповненням, що утворено кобальтовими наночастками, при кімнатних та гелієвих температурах отримані наступні результати. На основі феноменологічної кластерної моделі розраховано форму типових ліній електронного магнітного резонансу, та показано, що при гелієвих температурах наноструктура переходить в розупорядковану магнітну фазу (найімовірніше – в асперомагнітну).

  Результати мають міжнародний рівень.

  Результати є важливими для моделювання та розробки принципів створення низьковимірних магнітних наноструктур. Т.В. Калмикова, Л.І. Кожара, С.І. Тарапов.

  Договір № 9-5210/10-УНТЦ та додаткові угоди до нього №1 від 14.02.2011 та №2 від 10.05.2011 на виконання наукових досліджень за темою ”Магнітна динаміка магнітних наноелементів та їх ансамблів: НВЧ – Радіоспектроскопія ” відповідно до спільної програми наукових проектів НАН України та Українського Науково-Технологічного Центру (УНТЦ) «Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив» та розпорядження Президії НАН України від 07.07.2010 року № 402 (шифр «ДОТ»)

  У діапазоні частот 62-75 ГГц та при температурі Т=4,2 К отримано спектри магніторезонансного поглинання в ансамблі магнітних дисків нанометрового діаметру. Знайдено як моди однорідної прецесії так і спинові хвилі.

  Результати відповідають світовому рівню.

  Результати є важливими для поглибленого розуміння високочастотної динаміки магнітних моментів та для вдосконалення технології виготовлення взаємодіючих систем магнітних наноелементів- нанодотів. С.І. Тарапов, С.В. Недух, В.М. Деркач, М.І. Нахимович, Г.О. Харченко, О.О. Гіріч

  Договір №7/11 на виконання наукових досліджень за темою ”Проходження електромагнітних хвиль НВЧ Діапазону у фотонних кристалах на основі феритів та манганітів: НВЧ та магнітна радіоспектроскопія”- другий рік виконання проекту. Спільна програма наукових проектів НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень.

  Проведено експериментальне та чисельне вивчення посилення ефекту Фарадея у фотонному кристалі що навантажений гіротропним феритовим шаром та обмежений плазмоподібним середовищем. (тонка металева плівка або дротове середовище. Доведено виникнення моди поверхневого коливання в спектрі навантаженого фотонного кристалу. Знайдені і проаналізовані залежності властивостей моди від магнітного поля та від кута поляризації.

  Результати мають рівень, порівняний с рівнем найбільш відомих наукових груп в світі.

  Результати є важливими для розробки швидкісних електронно-керованих елементів та пристроїв на базі гіротропних середовищ в мікрохвильовому та терагерцовому діапазоні, в системах збереження даних інш. С.І. Тарапов, А.А. Гіріч, С.В. Недух, М.І. Нахимович, С.Ю. Полевой.


  2012

  КЕНТАВР-5

  Розроблено метод аналізу намагніченості лівостороннього магнітного метаматеріалу в міліметровому діапазоні довжин хвиль, реєстрації її величини та температурного ходу. Метод (розроблено сумісно з Імаг НАНУ та ІОНХ НАНУ) засновано на аналізі частотно-польовій області максимальній прозорості метаматеріалу. Метод тестовано на штучно синтезованому допованому манганіті-перовскіті La0.775Sr0.225MnO3.

  Результати світового рівня.

  Метод є необхідним для розвитку фундаментальної фізики мета- та нано- матеріалів; для розробки технології елементів швидкодіючих пристроїв надвисокочастотної електроніки, дефектоскопії. С.І. Тарапов, С.В. Недух, Т.В. Калмикова, С.Ю. Полевой

  З врахуванням особливостей фізичних властивостей напівпровідників з високою провідністю, визначені умови підвищення чутливості ЕПР спектрометрів-релаксометрів та реєстрації часів спін-решіточної релаксації у широкому інтервалі температур.

  Результати світового рівня.

  Результати мають фундаментальне значення з точки зору дослідження спінової динаміки електронних станів та визначення домінуючих механізмів релаксації у різноманітних багатокомпонентних твердих розчинах напівмагнітних напівпровідників. Б.Е. Бекіров, І.В. Іванченко, А.М. Котелевець, Н.О. Попенко

  Договір № 2Н/38-12 на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта «Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль», що становить національне надбання

  Розроблено схеми та конструкції гоніометрична чарунка ЕСР (електронного спінового резонансу) для розширення можливостей експерименту на ЕСР-радіоспектрометрі БУРАН. Розроблено система модуляції магнітного поля ЕСР-радіоспектрометру КВАРК. Модернізовано систему живлення електромагніту радіоспектрометра (розроблено схема програмного керування блоком живлення). Проведено налагодження нового кріогенного стенду у складі ТОРНАДО для дослідження властивостей квантових рідин при низьких температурах. Проведено налагоджувальні експерименти в інтервалі частот (60-150 ГГц) та температур (0.3-150 К) на ЕСР-радіоспектрометрах БУРАН, КВАРК та кріодіелектрометрі ТОРНАДО.

  Аналогів на Україні немає. У результаті виконання робіт згідно до договору забезпечено продовження терміну експлуатації унікального наукового устаткування, проведено модернізацію технічного оснащення наукового устаткування, забезпечено необхідний рівень якості наукового обладнання для проведення сучасних наукових експериментів.

  Науково-технічний потенціал модернізованого наукового обладнання прикладений в експериментах, що йдуть в рамках держ. бюджетних НДР "КЕНТАВР-5", "СТАРТ-3", "ГЕОРГІН", "КРОКУС". Результати публікуються у ведучих українських і міжнародних наукових виданнях. С.І. Тарапов, С.В. Недух, Р.В. Головащенко, В.М. Деркач.

  Програма НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій". Договір №9/12-Н від 06.08.2010 р. між ІРЕ НАНУ та НАН УКРАЇНИ «Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру – етап 3» (Шифр «Георгін»).

  Проведено експериментальні дослідження спектральних характеристик магнітозалежного середовища з аморфного мікродроту. Розроблена та відлагоджена автоматизована методика реєстрації просторового розподілу полів у різних перерізах такої структури. Експериментально продемонстровано явище концентрації енергії структурою з аморфного мікродроту. Визначена резонансна частота при якій у дротяній структурі спостерігається максимальна концентрація електромагнітного поля.

  Результати світового рівня.

  Результати є важливими для моделювання та розробки принципів створення низьковимірних магнітних наноструктур та елементів каналізації хвиль для швидкодіючої надвисокочастотної електроніки. Л.І. Кожара, С.І. Тарапов.

  Договір № Ф36/414-2012 від 24.10.2012 на виконання наукових досліджень по проекту № GP/F36/144 "Мікрохвильові властивості магнітних наноструктур - елементів фотонних кристалів в міліметровому діапазоні довжин хвиль" відповідно до Указу Президента України “Про положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” від 24 грудня 2002 р. № 1210/2002, Розпорядження Президента України “Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік” від 06 жовтня 2012 р. № 188/2012-РП, а також наказу Держінформнауки України від 08 жовтня 2012 року № 185. (шифр «Крокус»)

  Експериментально досліджено магніторезонансне поглинання в магнітних наноструктурах, перспективних елементах фотонних кристалів НВЧ діапазону при кімнатній та гелієвій температурах. За допомогою феноменологічної моделі показано, що зі зниженням температурі магнітний стан таких магнітних наноструктур стає більш розупорядкованим.

  Результати є важливими для поглибленого розуміння високочастотної динаміки магнітних моментів в магнітних наноструктурах в широкому діапазоні температур та для вдосконалення технології виготовлення магнітних наноструктур- перспективних елементах фотонних кристалів НВЧ діапазону. Т.В. Калмикова, С.В. Недух, Г.О. Харченко

  НДР "Старт-3"

  Експериментально досліджені поля дифракції хвиль міліметрового діапазону на фрактальних та пласко-кіральних структурах. Показано збереження фрактальних ознак об’єкта в розсіяному полі. Також показано, що двохшарова пласко-кіральна структура призводить до поляризації падаючої хвилі на 90 градусів з коефіцієнтом передачі близько 100%.

  Аналогів в Українгі не немає.

  Результати можуть бути використані для створення ефективних поляризаторів у гігагерцевому і терагерцевому діапазонах частот В.М. Деркач, Р.В. Головащенко., О.М. Салогуб

  В результаті проведених досліджень просторових розподілів близьких електромагнітних полів вперше встановлена наявність двох характерних режимів діелектричного дискового випромінювача, а саме, “дискового резонатора” та “просторової хвилевої гратки”.

  Аналогів в Україні не немає.

  Отримані нові данні є важливими з точки зору практичного використання кожного з цих режимів у комунікаційних системах безпровідного зв' язку. І.В. Іванченко, Н.О. Попенко, М.М.Хруслов

  Запропановано надширокосмуговий випромінювач електромагнітних хвиль міліметрового діапазону з круговою поляризацією електромагнітної хвилі. Отримані характеристики випромінювача є рекордними щодо планарних спіральних антен з високим вхідним опіром.

  Аналогів в Україні не немає.

  Результати мають практичне значення щодо розробки та застосування компактних планарних випромінювачів у системах пеленгу, радарах підповерхневого зондування, GPS та інш. у мілліметровому діапазоні довжин хвиль. І.В. Іванченко, Н.О. Попенко, Р.Є. Чернобровкін, В.І. Піщіков


  2013

  Вивчення взаємодії електромагнітних та звукових хвиль, а також заряджених часток з твердотільними структурами (шифр «Кентавр-5») Відомча, цільова програма ВФА НАНУ «Фундаментальні властивості матерії у широкому інтервалі масштабів простору і часу». Виконується за Постановою бюро ВФА НАНУ від 28.11.2011, протокол №8

  У ході дослідження магніторезонансного поглинання при кріогенних температурах (Т=4.2 К) LaхSr1-хMnO3 зареєстровано розщеплення лінії магнітного резонансу при х=0.2-0.3%, та доведено, що воно свідчить про наявність водночас двох різних магнітних фазових станів (парамагнітного та феромагнітного).

  Результати на рівні провідних світових та українських науково-дослідних лабораторій.

  Експериментальні результати допоможуть в створенні теоретичної моделі процесів взаємодії надвисокочастотного електромагнітного випромінювання з штучним середовищем, що є важливими етапом в розробки електронно-керованих елементів та пристроїв НВЧ діапазону. Т.В Калмикова, С.В Недух, С.І.Тарапов, В.М Деркач

  На основі аналізу особливостей релаксаційних процесів у розведених магнітних напівпровідниках з високою провідністю відпрацьована схема їх реєстрації. Визначені умови магнітного упорядкування у чотири-компонентному твердому розчині HgCdCrSe. Б.Е. Бекіров, І.В. Іванченко, Н.О. Попенко, Л.В. Щербакова

  Експериментально досліджені поля дифракції хвиль міліметрового діапазону на двохшарових пласко-кіральних діафрагмах з двома та чотирма щілинами у хвилеводі (7 – 13 ГГц) та на решітках з пласко-кіральних діафрагм у вільному просторі (26 – 42 ГГц). Показано що досліджені пласко-кіральні структури призводять до повороту площини поляризації на 90 градусів без прояву еліптичності та втратами не більше за 0,2 дБ. (НДР "СТАРТ-3".)

  Аналогів в Україні та закордоном немає.

  Результати можуть бути використані у хвилеводній та антенній техніці. В. М. Деркач, Р. В. Головащенко, О. С. Плевако, О. М. Салогуб, Є. М. Остріжний

  Договір № 2Н/38-13 на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта «кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль», що становить національне надбання

  Виготовлено гоніометричну схему вимірювання спектрів ЕСР-радіоспектрометру “Буран”. Проведено технологічні налагодження ступеню розчину ЕСР-радіоспектрометру “Буран”. Модернізовано програмне забезпечення системи керування експериментом ЕСР-радіоспектрометру “Буран”. Модернізовано ЕСР-радіоспектрометр „Кварк”: розроблено та налагоджено магніторезонансний модуль Х-діапазона частот з схемою модуляції магнітного поля. Розроблено систему керування вакуумною відкачкою рефрижератора кріодіелектрометру “Торнадо”.

  Проведено налагоджувальні експерименти в інтервалі частот 30-150 ГГц та інтервалі температур 0.5 K - 150 К, 300 К.

  Аналогів на Україні немає. У результаті виконання робіт згідно до договору забезпечено продовження терміну експлуатації унікального наукового устаткування, проведено модернізацію технічного оснащення наукового устаткування, забезпечено необхідний рівень якості наукового обладнання для проведення сучасних наукових експериментів.

  Науково-технічний потенціал модернізованого наукового обладнання прикладений в експериментах, що йдуть в рамках держ. бюджетних НДР "Кентавр-5", "Старт-3", "Георгін", "Піон", "Лист". Результати публікуються у ведучих українських і міжнародних наукових виданнях. С.І. Тарапов, С.В. Недух, Р.В. Головащенко, В.М. Деркач.

  Програма НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій". Договір 9/13-Н від 17.01.2013 між ІРЕ НАНУ та НАН України «Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру» (“Георгін”)- четвертий рік виконання проекту, відповідно до Постанови Президії НАН України від 23.11.2011 № 325 та Розпорядження Президії НАН України від 16.01.13 №18

  У ході експериментальних досліджень поширення електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах, виконаних з магнітозалежних дротяних елементів, на прикладі лінзи виконаної з мідних дротів без впливу зовнішнього магнітного поля було: розроблено та відлагоджено експериментальну методику вимірювання спектральних характеристик дротяній лінзі, виконаної з мідних та магнітозалежних дротяних елементів; експериментально продемонстрована передача лінзою, що виконана з мідних дротів, субхвильового зображення із роздільною здатністю близько λ/15.

  Результати світового рівня.

  Результати є важливими для моделювання та розробки принципів роботи нового покоління пристроїв НВЧ, які здатні подолати дифракційну межу та і здійснювати передачу зображення з субхвильовою роздільною здатністю. С. І. Тарапов.

  Договір № 10/13 від 01.07.2013 на виконання наукової роботи за темою "Мікрохвильова спектроскопія перспективних композитних штучних середовищ" відповідно до проведеного у 2013 р. конкурсу проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН України та Постанови Президії НАН України від 12.06.2013 № 85 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2013 р.» («Піон»)

  В ході експериментального дослідження манганіту–перовскіту La0.7SrхMnO3 виявлено, що при температурі Т=300 К ефективна намагніченість зростає для «паралельної» геометрії експерименту із збільшенням концентрації Sr.

  Проведено чисельне моделювання спектральних властивостей лінзи з мідних та магнітодисперсних дротів, виявлено періодично розташовані частотні області з високим рівнем проходження.

  Проведено чисельне моделювання спектральних властивостей магнітофотонного кристалу поблизу ФМР в магнітному шарі кристалу, показано, що в забороненій зоні МФК в області сильної частотної дисперсії магнітної проникності шару феродіелектрика (поблизу ФМР) виникають «вторинні зони» пропускання.

  Результати світового рівня.

  Порівняний аналіз експериментальних та теоретичних результатів дослідження взаємодії мікрохвильового випромінювання з перспективними штучними середовищами дозволяє поширити зрозуміння процесів розповсюдження електромагнітних хвиль скрізь складні, сильно дисперсні штучні середовища. Застосування цих середовищ в мікрохвильовій техніці надасть можливість підвищити ступінь мініатюризації, енергоефективності наступного покоління елементів та вузлів систем зв’язку, навігації, радіолокації. Т. В. Калмикова, С. В. Недух, Г. О. Харченко

  Договір №5714-3 на виконання наукової роботи ”Наноструктуровані лівосторонні середовища і магнітокеровані елементи пристроїв міліметрового та субміліметрового діапазонів на їх основі: мікрохвильові магніторезонансні та магнітоімпедансні властивості” відповідно до спільного конкурсу наукових проектів НАН України та українського науково-технологічного центру (УНТЦ) за програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи» та Розпорядження Президії НАН України від 02.01.2013 № 2 («Лист»)

  Проведено експериментальні та теоретичні дослідження, спрямовані на розвиток сучасних методів магніторезонансної спектроскопії, у тому числі з застосуванням векторного аналізатору кіл та над широкосмугових хвилеводних структур. Запропоновано спеціалізовану резонансну комірку, яка створена на основі мікросмужкового хвилеводу, сигнальна смужка якого має періодичну модуляцію по ширині. Зареєстровано магніторезонасне поглинання в реперному зразку феродіелектрика.

  Результати світового рівня.

  Розроблено експериментальний зразок лабораторного макету елементу планарних структур НВЧ діапазону (мікросмужковий хвилеводи) з «фотонною» забороненою зоною, які заплановано для використання в магнітокерованих пристроях міліметрових та субміліметрових довжин хвиль. С. І. Тарапов, С. В. Недух, О. О. Гіріч


  2014

  1. ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ, А ТАКОЖ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТОК З ТВЕРДОТІЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ (ШИФР «КЕНТАВР-5») ВІДОМЧА, ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ВФА НАНУ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІЇ У ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ МАСШТАБІВ ПРОСТОРУ І ЧАСУ». ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА_ПОСТАНОВОЮ БЮРО ВФАНАНУ ВІД 28.11.2011, ПРОТОКОЛ №8

  Дослідження температурної залежності магнітних властивостей з'єднання La1-хSrхMnO3 з домішкою Sr, з х = 0,15, 0,225, 0,30, 0,45, 0,6, методом електронного магнітного резонансу в 4-мм, і 8-мм діапазонах довжин хвиль, підтвердили наявність неоднорідностей в їх магнітних станах. До таких особливостей (які в наших ранніх експериментах проявили себе в наявності лівосторонніх властивостей для х = 0,225 ÷ 0,30), зокрема, відноситься те, що для зразка з х = 0,30 при Т = 300 К і Т = 4,2 К зареєстровано двухфазное магнітне стан, в якому присутні і парамагнітна і феромагнітна фази одночасно.

  Результати на рівні провідних світових та українських науково-дослідних лабораторій.

  Експериментально підтверджено можливість гетерогенних магнітних станів в полікристалічних зразках допованих стронцієм манганітах лантану що доповнює існуюче уявлення створювання магнітного порядку в цих системах.

  Автори: Т.В. Калмикова, С.Ю Польовий, С. В. Недух, С.І. Тарапов, В.М. Деркач

  1.2 Вперше зареєстровані та проаналізовані спектри ЭПР кристалів напівпровідників зі змішаною валентністю в діапазоні температур 77K < T < 300K. Встановлена немонотонна температурна залежність ширини лінії поглинання та ефективного g – фактора кристалів HgSe:Fe з різною концентрацією домішкового заліза, що пов‘язано з формуванням у цих кристалах упорядкованого стану заряджених донорів. Визначені інтервал концентрацій домішкового заліза, де спостерігається зміна домінуючого внеску в намагніченість кристалів HgSe:Fe її діамагнітної та парамагнітної складових, а також критична концентрація домішки, при якій спостерігається різке зростання температури Кюрі-Вейса, що обумовлено спонтанною спіновою поляризацією системи гібридизованих електронних станів.

  Результати мають фундаментальне значення з точки зору експериментального підтвердження існуючих фізичних моделей стосовно особливостей електронних властивостей притаманних саме кристалам HgSe:Fe. Отримані результати можуть бути використаними для подальшого розуміння фізичних процесів, що відбуваються у безщілинних напівмагнітних напівпровідниках з резонансними донорними рівнями доміщок.

  Автори: Б.Е. Бекіров, І.В. Іванченко, Н.О. Попенко, Л.В. Щербакова.

  2. 2.1«ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ВІДКРИТИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМ, ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР C КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ І АНТЕННИХ СИСТЕМ; ПРЯМИ І ЗВОРОТНІ ЗАДАЧІ, РОЗРОБКА КОГЕРЕНТНИХ ДЖЕРЕЛ, ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ І ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ МІЛІМЕТРОВОГО І СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ» ( Шифр"СТАРТ-3")

  Експериментально досліджені та оптимізовані хвилеводні 90 градусні та 45 градусні поляризатори міліметрового діапазону довжин хвиль на основі плоско-кіральних двошарових діафрагм з втратами електромагнітної енергії менше 0,1 дБ

  Аналогів на Україні та закордоном немає.

  Структура має гігантську оптичну активність, внаслідок чого є компактним пристроєм повороту площини поляризації, і може бути широко використана у хвилеводній та антенній техніці.

  Автори: В.М. Деркач, О.М. Салогуб

  2.2 Запропоновані та практично реалізовані два типи планарних спіральних антен, які збуджуються стандартним металевим хвилеводом міліметрового діапазону довжин хвиль. Смуги частот дорівнюють 5.83 ГГц та 6.7 ГГц відповідно. Коефіцієнт еліптичності обох антен не перевищує -3дБ в смузі частот 34.2 – 37 ГГц.

  Отримані результати мають практичне значення щодо використання створених антен у комунікаційних системах безпровідного зв'язку.

  Автори: І.В. Іванченко, Д.І. Іванченко, Н.О. Попенко, С.А. Радіонов, М.М. Хруслов, Р.Є. Чернобровкін

  3 ДОГОВІР № 2Н/_38_-14 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОГО ОБ’ЄКТА «КРІОМАГНІТНИЙ РАДІОСПЕКТРОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ДОВЖИН ХВИЛЬ», ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

  Проведено регламентні роботи і технологічне обслуговування об’єкта НН, модернізовано функціональні вузли та елементи Комплексу:

  • розроблено електродинамічні чарунки, які здатні функціонувати при наднизьких температурах;
  • розроблено принципову схему керування надвисокочастотним генератором 20-60 ГГц для Кріодіелектрометра "ТОРНАДО" та ЕСР радіоспектрометра "КВАРК";
  • модернізовано комп’ютерну систему керування експериментом ЕСР-радіоспектрометрів;
  • розроблено принципові системи автоматичної перестройки та підтримання температурного режиму на кріогенному стенді для дослідження квантових рідин;
  • проведено налагоджувальні експерименти.

  Аналогів на Україні немає. У результаті виконання робіт згідно до договору забезпечено продовження терміну експлуатації унікального наукового устаткування, проведено модернізацію технічного оснащення наукового устаткування, забезпечено необхідний рівень якості наукового обладнання для проведення сучасних наукових експериментів.

  Науково-технічний потенціал модернізованого наукового обладнання прикладений в експериментах, що йдуть в рамках держ. бюджетних НДР "КЕНТАВР-5", "СТАРТ-2", "ГЕОРГІН", "ПІОН". Результати публікуються у ведучих українських і міжнародних наукових виданнях.

  Автори: С.І. Тарапов, С.В. Недух, Р.В. Головащенко, В.М. Деркач.

  4. ПРОГРАМА НАН УКРАЇНИ "ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАНОСТРУКТУРНИХ СИСТЕМ, НАНОМАТЕРІАЛІВ, НАНОТЕХНОЛОГІЙ". ДОГОВІР 9/14-Н ВІД 03.03.2014 МІЖ ІРЕ НАНУ ТА НАН УКРАЇНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕРІОДИЧНИХ І СТОХАСТИЧНИХ МОДУЛЬОВАНИХ НАНОСТРУКТУР В ОПТИЧНОМУ, ІНФРАЧЕРВОНОМУ ТА НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНАХ СПЕКТРУ»-V ЕТАП НАУКОВОГО ПРОЕКТУ (шифр “ГЕОРГІН”), ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 23.11.2011 № 325 ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 28.02.14 №121

  В рамках дослідження фізичних механізмів поширення електромагнітних хвиль крізь дротяне середовище, що виконане з мідних дротів та магнітодисперсних елементів, було отримано такі результати:

  • експериментально досліджено спектральні характеристики магнітозалежного середовища з мікродроту. Розроблена та відлагоджена методика автоматизованої реєстрації просторового розподілу полів у різних перерізах такої структури. Експериментально продемонстровано явище концентрації енергії структурою з мікродроту. Визначена резонансна частота при якій у дротяній структурі спостерігається максимальна концентрація електромагнітного поля.
  • аналітично та експериментально досліджено поширення електромагнітних хвиль та процеси суброздільності в анізотропних неоднорідних магнітозалежних середовищах. Розроблена та відлагоджена експериментальна методика вимірювання спектральних характеристик в дротяній лінзі, виконаної з мідних та магнітозалежних дротяних елементів. Експериментально продемонстрована передача неоднорідною лінзою, що виконана з мідних дротів, субхвильового зображення із роздільною здатністю близько λ/15.

  Результати світового рівня.

  Результати є важливими для моделювання та розробки принципів роботи нового покоління пристроїв НВЧ, які здатні подолати дифракційну межу та і здійснювати передачу зображення з субхвильовою роздільною здатністю.

  Автори: С.І. Тарапов.

  5. ДОГОВІР № 2/14 ВІД 13.02.2014 НА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ " МІКРОХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОМПОЗИТНИХ ШТУЧНИХ СЕРЕДОВИЩ " ВІДПОВІДНО ДО ПРОВЕДЕНОГО У 2013 Р. КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ (НДР) МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 12.06.2013 № 85 «ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ У 2013 Р.» (ШИФР «ПІОН»)

  Проведено чисельно-експериментальне дослідження поширення електромагнітних хвиль у мідній лінзі, яка являє собою анізотропне дротяне середовище. У результаті аналізу спектрів виявлено здатність мідної дротяної лінзи моделювати просторову анізотропію хвильового вектора. Експериментально та теоретично досліджено вплив дефектного шару (а саме, розміру та положення дефектного шару в фотонному кристалі) на спектральні властивості фотонного кристалу: встановлено сценарій перетворення крайнього інтерференційного максимуму дозволеної зони в пік дефектної моди в забороненій зоні в спектрі обмеженої діелектричного фотонного кристалу. Методом чисельного моделювання виявлено «вторинні» зони пропускання в основній забороненій зоні одновимірного магнітофотонного кристалу поблизу феромагнітного резонансу.

  Результати світового рівня.

  Порівняний аналіз експериментальних та теоретичних результатів дослідження взаємодії мікрохвильового випромінювання з перспективними штучними середовищами дозволяє поширити зрозуміння процесів розповсюдження електромагнітних хвиль скрізь складні, сильно дисперсні штучні середовища. Застосування цих середовищ в мікрохвильовій техніці надасть можливість підвищити ступінь мініатюризації, енергоефективності наступного покоління елементів та вузлів систем зв’язку, навігації, радіолокації.

  Автори: Т.В. Калмикова, С.В. Недух, Г.О. Харченко

  6. НАУКОВА РОБОТА ЗА ДОГОВОРОМ № 5714-3 ВІД 08.01.13 ”НАНОСТРУКТУРОВАНІ ЛІВОСТОРОННІ СЕРЕДОВИЩА І МАГНІТОКЕРОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЇВ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ НА ЇХ ОСНОВІ: МІКРОХВИЛЬОВІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНІ ТА МАГНІТОІМПЕДАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ” (ШИФР „ЛИСТ”)ВІДПОВІДНО ДО СПІЛЬНОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ НАН УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ (УНТЦ) ЗА ПРОГРАМОЮ «ЦІЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИВАЮЧІ ІНІЦІАТИВИ» ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ ВІД 15.02.2012 № 93 ТА ВІД 31.01.2014 № 64

  Чисельно та експериментально досліджено поширення електромагнітної хвилі через узгоджене композитне середовище, сформовано з періодичних ланцюгових систем. Композитна система промодельована двома періодичними ланцюговими мікросмужками утвореними з квадруполів. Дані НВЧ експерименту добре узгоджуються з результатами чисельних розрахунків для узгодженої композитної лінії, що складається з двох періодичних та композитних підсистем;

  • показано, що збіг заборонених зон обох підсистем призводить до з’явлення вузького піку коефіцієнта передачі для електромагнітних хвиль. Цей пік розташований у забороненій зоні узгодженої комплексної системи;
  • експериментально зареєстрована концентрацію електромагнітного поля в околиці граничної точки, що розділяє дві підсистеми, дозволяє ідентифікувати цей пік як електродинамічний аналог Тамівського стану в ланцюговій системі;
  • показано, що тамівське поверхневе коливання, що виникає в області контакту планарного ФК з квазі-дротяним середовищем, доцільно ефективно використовувати для створення резонансних комірок ФМР спектрометра (спектрометра феромагнітного резонансу).

  Результати світового рівня.

  Поглиблено уявлення про можливість створення електромагнітних систем з фотонною забороненою зоною в спектрі пропускання на прикладі планарної хвилевідної лінії, продемонстровано доцільність використання подібних систем в магнітної радіоспектроскопії.

  Автори: С.І. Тарапов, С.В. Недух, О.О. Гіріч

  7. "ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЯ АЛМАЗОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГІГАГЕРЦЕВОМУ ТА ТЕРАГЕРЦЕВОМУ ДІАПАЗОНАХ ЧАСТОТ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ І ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР ”ПЕРШИЙ РІК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (ШИФР «ДІАМАНТ»)

  У відповідності до плану робіт проведено модернізація радіоспектрометра міліметрового діапазону хвиль з резонансною коміркою у вигляді відкритого дискового резонатора на модах шепочучої галереї для вимірювання діелектричних параметрів речовин у діапазоні частот до 280 ГГц і температур 1,0 – 300 K. Виготовлено та проведено вимірювання еталонних зразків та калібрування вимірювальних пристроїв. На модернізованому низькотемпературному радіоспектрометрі проведено вимірювання діелектричних характеристик слабопоглинаючих матеріалів, у тому числі алмазоподібних матеріалів (CVD алмаз, Si:Au та інш.) в діапазоні частот до 280 ГГц та і температур 1,0 – 300 К. На основі проведених вимірювань зроблено попит встановлення основних фізичних механізмів, що відповідають за діелектричні втрати в таких матеріалах (дефекти, домішки, неалмазні включення).

  Аналогів на Україні немає.

  Отримані результати мають наукове та практичне значення, оскільки прояснюють механізми діелектричних втрат в алмазоподібних матеріалах, що з недавнього часу використовуються у нано- мікро- та потужній електроніці, та можуть допомогти виробникам покращити технологію виробництва цих матеріалів.

  Автори: Деркач В.М., Тарапов С.І. Головащенко Р.В., Остріжний Е.М.

  Публікації

  2010

  Papers

  1. Whispering Gallery Mode Hemisphere Dielectric Resonators With Impedance Plane, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2010, v.58, N10, p.2682-2691, A. Barannik, S. Bunyaev, N. Cherpak, Y. Prokopenko, A. Kharchenko, S. Vitusevich
  2. Experimental analysis of metamaterials spectra to design tunable THz-GHz passive devices, NATO Security through Science Series B: Physics and Biophysics, A. Girich, M. Khodzitsky, S. Nedukh, S. Tarapov.
  3. Negative permittivity and left-handed behavior of doped manganites in millimeter waveband, Applied Physics Letters, Vol.97, No 13 p.131912-131915 (2010), M. K. Khodzitsky, S. I. Tarapov, D. P. Belozorov, A. M. Pogorily, A. I. Tovstolytkin, A. G. Belous, S. A. Solopan
  4. Control of frequency of EHF Tamm state, Fizika tverdogo tela, Vol. 52, No 7, p 1332-1335 (2010) (in Russian), S.I. Tarapov, M.K. Khodzitsky, S.V.Сhernovtsev, D.P. Belozorov, A.M. Merzlikin, A.P. Vinogradov, A.B. Granovsky, M. Inoue
  5. Frequency control of the microwave Tamm state, Physics of the Solid State, Vol. 52, No 7, p 1427-1432 (2010), S.I. Tarapov, M.K. Khodzitsky, S.V.Сhernovtsev, D.P. Belozorov, A.M. Merzlikin, A.P. Vinogradov, A. M.  Dorofeenko,  A.B. Granovsky, M. Inoue
  6. Microwave Spectroscopy of Condensed Helium at the Roton Frequency, Journal of Low Temperature Physics, 2010, N1-2, pp. 244–249, A. Rybalko, S. Rubets, E. Rudavskii, V. Tikhiy, Y. Poluectov, R. Golovashchenko, V. Derkach, S. Tarapov, O. Usatenko
  7. V. Ivanchenko, M.M. Khruslov, and N.A. Popenko. “Compact high performance dielectric disk antenna for WiMAX application”, MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, Vol.52, No.3, March 2010, pp. 580-584.
  8. Chernobrovkin, Ch..Granet, V. Khaikin, and N. Popenko. Compact Efficient Feed-Horn at 30-38 GHz for a Multi-beam Radio Telescope. – J Infrared Milli Terahz Waves DOI10.1007/s10762-010-9652-x , Springer, May 2010, - 12pages.
  9. Rаdionov, I. Ivanchenko, M. Khruslov, A. Korolev and N. Popenko. A New X-Band Mobile Direction Finder. In the book “Microwave and Millimeter Wave Technologies: from Photonic Bandgap Devices to Antenna and Applications” (Edited by: Prof Igor Minin, Publisher: INTECH, March 2010), pp. 273-288.
  Proceedings
  1. Investigation of surface oscillations in photonic crystal bonded with manganite film, Proc. on 7th Int. Kharkov Symp. on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’10) and Workshop on Terahertz Technology (TERATECH’10), 21-26 June 2010, Kharkov, Ukraine, G.O. Kharchenko, M.K. Khodzitskiy, S.V. Nedukh
  2. Magnetoresonance features of strontium-doped lanthanum manganites-perovskites in microwave band, Proc. on 7th Int. Kharkov Symp. on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’10) and Workshop on Terahertz Technology (TERATECH’10), 21-26 June 2010, Kharkov, Ukraine., S.V. Nedukh, A.A. Girich, M.K. Khodzitkiy, A.A. Kharchenko, S.I. Tarapov, A.N. Pogorily
  3. Magneto-tunable surface oscillations in stop band of photonic crystal bounded with ferrite layer, Proc. on SPIE NanoScience Engineering Symposium, Conference on ”Metamaterials: Fundamentals and Applications III”, 1-5 August 2010, San Diego, CA, United States, G.O. Kharchenko, P.S. Kharchenko, М.К. Khodzitskiy, S.I. Tarapov
  4. Photonic crystals based on manganite-perovskite structure, International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW-2010), June 21 – 26, 2010, Kharkov, Ukraine, Strashevskyi, A.V.; Khodzitsky, M.K.; Tarapov, S.I.
  5. Магнитоперестраиваемые метаматериалы для миллиметрового диапазона длин волн, Новые материалы и нанотехнологии в электронике СВЧ, Ноябрь 18-20, 2010, Санкт-Петербург, Россия, Ходзицкий M.K., Тарапов С.И.
  6. Technique of Measuring the Effective Constitutive Parameters of Metamaterials, P of 2d Int. Workshop on THz radiation, Basic Research and Applications, (TERA*2010), Sept 12-14 2010, Sevastopol, Ukraine, p.259-260, S.I.Tarapov, M.K.Khodzitskiy, D.P.Belozorov, S.V.Nedukh
  7. Magnetic Resonance in 2D and 3D Manganite-Perovskites. Applications For Left Handed Media, Of The Fifth Int. Conference on Nanoscale Magnetism, ICNM-2010, Sept.28 – Oct., 2010, Istanbul, Turkey, p.76, S. Tarapov, D. Belozorov, M. Khodzitsky, A.Kharchenko, A. Pogorily, A. Tovstolytkin, A. Belous
  8. Spectra peculiarities of bi-periodical magnetophotonic crystal in microwave band, Proc. on 4-th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics,  13-16 September 2010, Karlsruhe, Germany, p.564-566, G.O. Kharchenko, P.S. Kharchenko, М.К. Khodzitskiy
  9. Experimental verification of negative refraction of semiconductor-ferrite prism in millimeter waveband, Proc. on 4th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, September 13-16 2010, Germany, Karlsruhe, p.159-161, A.A. Girich, М.К. Khodzitsky, S.I. Tarapov
  10. Influence Of Dissipative Processes On The Propagation Of Electromagnetic Waves In A Magnetic Fine-Stratified Structure, Proc. on 7th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technology, June 21-26 2010, Ukraine, Kharkov, p. 1-3 (W21), A.A. Girich, M.K. Khodzitsky, O.V. Shramkova, S.I. Tarapov
  11. Recording of electromagnetic field distribution in 1D-periodical structures, Proc. of 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, June 21-26 2010, Kharkov, Ukraine, S.Yu. Polevoy, S.V. Chernovtsev, M.К. Khodzitskiy, S.I. Tarapov
  12. Experimental verification of left-handed properties of manganite-perovskite metamateral in microwave band, Days on Diffraction’2010 (DD’2010), June 8-11, 2010, Saint Petersburg, Russia, p.110-111, M. K. Khodzitsky, V. O. Danin, S. I. Tarapov
  13. Magneto-tunable manganite-perovskite metamaterials in microwave band, SPIE Optics and Photonics 2010, August 1 – 5, 2010, San-Diego, USA, p.20, M. K. Khodzitsky, S. I. Tarapov
  14. Photonic Formation of a backward wave in metamaterial, International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW-2010), June 21 – 26, 2010, Kharkov, Ukraine, Belozorov D, Khodzitsky M., Belov P., Tarapov S.
  15. Effective constitutive parameters of metamaterials (extra high frequency experiment), International Workshop «Magnetic Phenomena in Micro- and Nano-Structures» May 27–29, 2010, pp.20-21, Donetsk, Ukraine, Tarapov S., Belozorov D., Khodzitsky M., Nedukh S
  16. Plasma frequency of millimeter waveband manganite-metamaterial, Fourth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, September 13–16, 2010, Karlsruhe, Germany, S. Tarapov, M. Khodzitsky, D. Belozorov
  17. Microwave properties of magnetic periodic multilayered structures, European Microwave Week Conference 2010, September 26– October 1, 2010, Paris, France, Shramkova O.V., Khodzitsky M.K., Tarapov S.I., Girich A.A
  18. Millimeter Waveband Spectroscopy of Liquid He II, Proc. of International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW'2010 (June 21-26, 2010), Kharkov, Ukraine, W-33, .S. Rybalko, S.P. Rubets, E.Ya. Rudavskii, V.A. Tikhiy, R.V. Golovashchenko, V.N. Derkach, S.I. Tarapov, O.V. Usatenko, Yu.M. Poluektov
  19. Эффективные материальные параметры наноструктур в области сверхвысоких частот, Міжнародна конференція «Ярмарок інновацій. Інвестиції в нанотехнології», 15 грудня, 2010, Харків, Україна, с. 23-24, С.И. Тарапов, Д.П. Белозоров, С.В. Недух, M.K. Ходзицкий
  20. М.M. Khruslov, I. V. Ivanchenko, N. A. Popenko. Original low-dimensional X-band dielectric disk antenna. Trans. of the 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference (Melecon2010), Valletta, Malta, 25 - 28 April, 2010.
  21. N. Popenko, V. Khaikin, M. Lebedev, Ch. Granet, R. Chernobrovkin. Highly effective array feed for RATAN-600 radio telescope in a multibeam mode. Trans. of the 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference (Melecon2010), Valletta, Malta, 25 - 28 April, 2010.
  22. M.M. Khruslov, I.V. Ivanchenko, L.P. Ligthart, A.M. Korolev, V.L. Pazynin, N.A. Popenko. Size Effect of the Ground plane and Axial Coupling Aperture on the Monopole Antenna Performance. “The 7-th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'10) and Workshop on Terahertz Technologies (TERATECH'10)", E-3.
  23. R.Chernobrovkin, N. Popenko, V. Khaikin, M. Nakhimovich, C. Granet. An Effective 34-38GHz Feed Horn for Two-Dimensional Multi-Beam Focal Plane Array at RATAN-600 Radio Telescope. “The 7-th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'10) and Workshop on Terahertz Technologies (TERATECH'10)", F-12.
  24. I.V. Ivanchenko, M.M. Khruslov, L.P. Ligthart, A.M. Korolev, V.L. Pazynin, N.A. Popenko. “Beamforming Regularities of the Axial-Symmetric Antennas for WiMAX Applications”. Proc. of the Fourth World Congress “Aviation in the XXI-st Century”, September 21-23, 2010 (Kiev, Ukraine), vol.2, pp.22.54-22.58.
  25. I. Ivanchenko, D. Ivanchenko, M. Khruslov, N. Popenko. “Small Size Axial-Symmetrical Antennas for WiMAX Application”. Proc. of the Fourth World Congress “Aviation in the XXI-st Century”, September 21-23, 2010 (Kiev, Ukraine). pp.22.50-22.53.


  2011

  Books
  1. Terahertz and Mid Infrared Radiation Generation, Detection and Applications. Edited by M. Pereira, O. Shulika, NATO Science for Peace and Security Series, Springer, ISBN 978-94-007-0771-9, 2011, 202p.; (Microwave Features of Optic Photonic Crystals, M.Khodzitsky, S.Nedukh, p.123-126).
  2. Terahertz and Mid Infrared Radiation Generation, Detection and Applications. Edited by M. Pereira, O. Shulika, NATO Science for Peace and Security Series, Springer, ISBN 978-94-007-0771-9, 2011, 202p.; (Experimental Analysis of Metamaterials’ Spectra to Design Tunable THz-GHz Passive Devices, A.Girich, M.Khodzitsky, S.Nedukh, S.Tarapov, pp.159–164).
  3. Terahertz and Mid Infrared Radiation Generation, Detection and Applications. Edited by M. Pereira, O. Shulika, NATO Science for Peace and Security Series, Springer, ISBN 978-94-007-0771-9, 2011, 202p.; (Left-Handed Properties of Composite Ferrite/Semiconductor Medium Oriented in Staggered Order, A.Girich, S.Tarapov, p.43-48).
  4. Terahertz and Mid Infrared Radiation Generation, Detection and Applications. Edited by M.Pereira, O.Shulika, NATO Science for Peace and Security Series, Springer, ISBN 978-94-0771-9, 2011,; (Solid Solution Hg1-xMnxTe-Based Mid Infrared Schottky Diodes, I.V. Ivanchenko, V.M. Godovanyuk, M.L. Kovalchuk, S.E. Ostapov, S.Yu. Paranchich, N.A. Popenko, and I.M. Rarenko, pp.65-72).
  Proceedings
  1. Experimental Study of the Faraday Effect in 1D Photonic Crystal for Millimeter Waveband, Girich A.A., Polevoy S.Yu., Tarapov S.I., Merzlikin A.M., Proc. of Moscow International Symposium On Magnetism MISM 2011, August 21-25, 2011, Moscow, Russia, p.207.
  2. Магнитофотонные структуры с продольным намагничиванием. Методика эксперимента, А. А. Гирич, С. Ю. Полевой, XI Харьковская конференция молодых ученых "Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика", Харьков, 29 ноября – 1 декабря, 2011.
  3. .V. Kalmykova / Magnetization of manganite-perovskite structure in the vicinity of curie temperature // XI Kharkiv young scientists conference  on “Radiophysics, electronics, photonics and biophysics” Kharkiv, 29 november -1 december 2011.
  4. O.V. Kostylyova, A.A. Bulgakov, A.A. Girich, A.A. Kharchenko, S.I. Tarapov,"Transmission spectra in ferrite-dielectric periodic structure with defect layer", Proc. of the 41st European Microwave Conference 2011, Manchester, Great Britain, 10-13 October 2011
  5.  Sergey Tarapov, Sergey Nedukh, Alexey Girich, "Passive circuit elements on the base of nanostructrues for GHz and THz nanoelectronics", Proc. of the 2nd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications Ottawa, Ontario, Canada, 28-29 July 2011
  6. A. A. Girich, S. I. Tarapov,"Investigation of negative refraction in composite ferrite-semiconductor prism for millimeter waveband", Proc. of the 5th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Barcelona, Spain, 10-15 October 2011
  7. Low temperature FMR in the system of non-interacting magnetic nanodisks, Nedukh, G. Kharchenko, S. Tarapov, D. Belozorov, G. Kakazei, Moskow International Symposium on Magnetism, p. 621, August 21-25, 2011
  8. Взаимодействие электромагнитного излучения с Мo, Т.А. Игнатьева, А.Н. Великодный, Н.Б. Боброва, А.А. Харченко, 2-а Всеукраїнська конференція молодих учених "Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології".
  9. Природа резонансов в запрещенной зоне бипериодического ограниченного магнитофотонного кристалла, А.А. Харченко, XI Харьковская конференция молодых ученых "Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика", Харьков, 29 ноября -1 декабря, 2011.
  10. L. V. Kozhara, V. A. Damaschin, S. Tarapov “Anisotropic properties of wire medium formed by various conductors” in 3d International Workshop on THz Radiation: Basic Research & Applications, 2011, pp.. (014)1-3.
  11. L. Kozhara, E. Ostrizhnoy “Polarization and focusing properties of wire media lens in the millimeter waveband”, XI Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 2011
  12. A. N. Moskaltsova, S.V. Nedukh Features of the FMR in arrays of permalloy’s submicron magnetic disks II международная научная конференция молодых ученых “Физика низких температур” (МКМУ–ФНТ–2011), 6-10 июня, 2011, Харьков, Украина
  13. Tarapov S., Belozorov D., Kakazei G., Kharchenko A., S.V. Nedukh Low temperature FMR in the system of non-interacting magnetic nanodisks Book of Absrtact, Moscow Int. Symposium on Magnetism MISM 2011, (August 21-25, 2011), Moscow, Russia, p.621
  14. S. Tarapov, A. Girich, D. Belosorov S.V. Nedukh Passive circuit elements for GHz and THz band nanoelectronics based on artificial structures Conference proceedings CD-ROM 11th International Conference on Laser & Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM*2011, 1st International Workshop on Nonlinear Photonics, NLP*2011, 3d International Workshop on THz Radiation: basic Research & Applications, TERA*2011, 4-5 September, Kharkov, Ukraine
  15. Moskaltsova A. S.V. Nedukh Magnetic resonance in the submicron permalloy magnetic dots 3rd International Students Conference on Electrodynamics and Mechatronics (SCE III), 6-8 Oct. 2011, Opole, Poland, pp. 141 – 144
  16. Feature Of The Optical Tamm State Formed In Degenerate Band Gaps, Merzlikin A.M., Vinogradov A.P., Girich A.A., Tarapov S.I., Proc. of Moscow International Symposium On Magnetism MISM 2011, August 21-25, 2011,  Moscow, Russia, p.882.
  17. Bekirov B. Anomalous behaviour of the g-factor in diluted magnetic semiconductors HgSe:Fe / Ivanchenko I., Popenko N., Zhiluhina E, Lamonova K., Orel S., Pashkevicvh Yu., Paranchich L. // International Conference "Functional Materials" (ICFM’2011), 3-8 October, 2011, Partenit, Crimea (Ukraine), р. 72.
  18. Бекіров Б.. Дослідження розбавлених магнітних напівпровідників HgSe:Fe зі змішаною валентністю методом ЕПР / Іванченко І., Попенко Н., Житлухина Е., Ламонова К., Oрел С., Пашкевич Ю., Мельник А., Трачевський В, Паранчич Л. // В трудах IV Української наукової конференціі з фізики напівпровідників, УНКФП-5, 9-15 октября 2011г., Ужгород (Украина), сс. 261-262.


  2012

  Papers

  1. Girich A.A., Polevoy S.Y., Tarapov S. I., Merzlikin A.M., Granovsky A.B., Belozorov D.P. Experimental Study of the Faraday Effect in 1D-Photonic Crystal in Millimeter Waveband. Solid State Phenomena, 2012, v.190, p.365-368
  2. V. Kalmykova,S. I. Tarapov, S.V.Nedukh,V.N. Krivoruchko, I.A. Danilenko, V.V. Burchovetckii,D.G. Gurtovoj, Peculiarities of electromagnetic waves absorption in polymer magnetic nanocomposites (La,Sr)MnO3, Functional Materials, vol.19, 14, (2012)Academic journal
  3. V. Nedukh, G.O. Kharchenko, S.I. Tarapov, D.P. Belozorov, O.Yu. Salyuk, G.N. Kakazei Low temperature FMR in the system of non-interacting magnetic nanodisks // Solid State Phenomena Vol. 190 (2012) pp 593-596.
  4. Ю.О. Аверков, Н.Н. Белецкий, С.И. Тарапов, А.А. Харченко, В.М. Яковенко Поверхностные электромагнитные состояния на границе фотонный кристалл – плазмоподобная среда во внешнем магнитном поле // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т.3(17), № 3. – С. 48-56
  5. P. Belozorov, S. I. Tarapov, A. M. Pogorily, A. I. Tovstolytkin, T. V. Kalmykova, Temperature curve of magnetization and left-handed properties of La0.775Sr0.225MnO3, Journal of Applied Physics Letters 100, 171104 (2012).
  6. Б.Э. Бекиров, И.В. Иванченко, Н.А. Попенко, Р.Е. Чернобровкин. Резонансная ячейка спектрометра ЭПР для исследований образцов с высокой проводимостью. Радиофизика и электроника, № 2, 2012, сc. 87-94.
  7. B. Bekirov, I. Ivanchenko, N. Popenko, V. Tkach.  HgCrCdSе as the element of new heterostructure HgCrCdSе/HgMnTe. Functional Materials, Vol. 19, No. 3, 2012, pp.319-324.

  Proceedings

  1. Coaxial-waveguide adapter for frequency range 25…40 GHz, Polevoy S.Yu., Nakhimovich M.I., Tarapov S.I., Материалы 8-й международной молодежной научно-технической конференции «Cучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ - 2012», Севастополь, 23- 27 апреля 2012 р., стр. 243
  2. Исследование магнитных и магнитотранспортных свойств наноматериалов La0.7Sr0.3Mn1-xTixO3 в диапазоне 70-80 ГГц при T = 4,2 K, Полевой С.Ю., Калмыкова Т.В., III международная научная конференция молодых ученых «Физика низких температур»  (МКМУ–ФНТ–2012), Харьков, 14 - 18 мая 2012 года
  3. Поворот поляризации волны объемным метаматериалом, сформированным массивом плоских киральных структур, Полевой С.Ю., Двенадцатая Харьковская конференция молодых ученых «Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика», 2012г.
  4. S. Tarapov, D. Belozorov, A. Girich, S. Polevoy. Composite magnetodispersive media and metamaterials at microwaves // International conference on science (ICSDS): int. conf, 2-5 September: conf. proc. – Cesme-Izmir, Turkey, 2012. – P. 62.
  5. V. Kalmykova, S. Yu. Polevoy, Study of magnetic and magnetotransport Properties of nanomaterials La0.7Sr0.3Mn1-xTixO3 on frequency range 70-80 GHz at T = 4.2 K, Перша Всеукраїнська конференція молодих вчених Фізика Низьких Температур КМВ-ФНТ-2012 Стр 56.
  6. S. I. Tarapov, D. P. Belozorov, A. M. Pogorily, A. I. Tovstolytkin, A. G. Belous, S. A. Solopan, T.V. Kalmykova, New artificially synthesized manganite perovskite metamaterial: magnetic state and left handed features in EHF- band, Пятая Международная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники » 30 сентября – 5 октября Кацивели 2012.
  7. A.N. Moskaltsova, G.O. Kharchenko, S.V. Nedukh FMR investigation of patterned thin magnetic films // 3-rd International Conference for Young Scientists “Low temperature physics-2012”, 14-18 May, Kharkiv, Ukraine


  2013

  Papers

  1. Polevoy S.Yu., Prosvirnin S. L., Tarapov S. I., Tuz V. R. Resonant features of planar Faraday metamaterial with high structural symmetry, The European Physical Journal Applied Physics, 2013, v.61, N 03, p. 30501 (1-7).
  2. Полевой С.Ю., Просвирнин С.Л., Тарапов С.И. Резонансные свойства планарного метаматериала, сформированного массивом розеток на ненамагниченной ферродиэлектрической подложке, Радиофизика и Электроника, 2013, т.4(18), № 1, с. 42-46.
  3. Polevoy S.Yu., Prosvirnin S.L., Tarapov S.I. Resonance properties of a planar metamaterial formed by an array of rosettes on a non-magnetized ferrodielectric substrate, Telecommunications and Radio Engineering, 2013, v. 72, N 19, pp. 1731-1738.
  4. Полевой С.Ю., Экспериментальное определение материальных параметров киральных сред в миллиметровом диапазоне длин волн, Радиофизика и Электроника, 2013, т.4(18), № 4, с. 27-33.
  5. Вакула А.С., Недух С.В., Тарапов С.И., Полевой С.Ю., Харченко А.А. Исследование эффективной намагниченности насыщения наноразмерных плёнок пермаллоя методом сверхвысокочастотного ферромагнитного резонанса, Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник, 2013, Вып. 175, С. 78-81.
  6. D.P.Belozorov, A.A.Girich, S.I.Tarapov An Analog of Surface Tamn States in Periodic Structures on the Base of Microstrip Waveguides // U.R.S.I. (Radio Science Bulletin). – 2013. – Vol. 345, pp.64-79.
  7. S. V. Nedukh, G.O. Kharchenko, S. I. Tarapov, D. P. Belozorov, V. O. Golub, I. V. Kilimchuk, O. Y. Salyuk, E. V. Tartakovskaya, S. A. Bunyaev, G. N. Kakazei “Standing spin waves in perpendicularly magnetized circular dots at millimeter waves”, Journal Of Applied Physics 113, 17b521 (2013).
  8. G.O. Kharchenko, S.I. Tarapov “The spectrum of one-dimensional magnetophotonic crystal in the vicinity of the ferromagnetic resonance: magnetic field dependence”, Telecommunications and Radio Engineering, 72 (20): 1865-1872 (2013).
  9. И.В. Иванченко, Н.А. Попенко. Исследование распределений электромагнитных полей как метод изучения характеристик электродинамических структур. Физические основы приборостроения. Москва, 2013, Т. 2, № 1, сс. 18-32.
  10. Б. Бeкиров, И. Иванченко, А. Луханин, Н. Попенко. ЭПР спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью. Радиофизика и Электроника, 2013, т. 4(18), № 4, сс. 86-91.

  Proceedings

  1. Программная реализация статистического усреднения экспериментальных спектров электронного парамагнитного резонанса, Вакула А.С., Полевой С.Ю., Материалы 17-го международного молодежного форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке", 2013 г., т. 1, с. 271.
  2. Technique for Measuring the Spatial Field Distribution in Tapered Wire Medium, Kozhara L.I., Polevoy S.Yu., Proceedings of the International symposium on Electrodynamic and mechatronic Systems (SELM 2013), May 15-18, 2013, Zawiercie, Poland, p. 67.
  3. Frequency dispersion of the polarization properties of chiral structure in the millimeter waveband, Polevoy S.Yu., Tarapov S.I., Proceedings of Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW'2013, June 25-27, 2013, Kharkov, Ukraine, p.97-99.
  4. Technique for electron spin resonance registration based on audio card synchrodetector, Vakula А.S., Polevoy S.Yu., Proceedings of Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW'2013, June 25-27, 2013, Kharkov, Ukraine, p.139-140.
  5. Spatial distribution of the electromagnetic field in the vicinity of tapered wire medium metamaterial, Kozhara L.I., Polevoy S.Yu., Popov I.V., Nedukh S.V., Proceedings of Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW'2013, June 25-27, 2013, Kharkov, Ukraine, p.115-117.
  6. Electron spin resonance of manganite included into the perovskite composite in millimeter waveband, Kalmykova T.V., Nedukh S.V., Polevoy S.Yu., Tarapov S.I., Krivoruchko V.N., Proceedings of Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW'2013, June 25-27, 2013, Kharkov, Ukraine, p.133-135.
  7. Gyrotropic metamaterials and polarization experiment in the millimeter waveband, Tarapov S.I., Polevoy S.Yu., Conference Proceedings 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL’2013, September 9-13, 2013, Sudak, Ukraine, p.176-178.
  8. Magnetically controllable bulk chiral metamaterial: experiment, Polevoy S.Yu., Тринадцатая  Харьковская конференция молодых ученых «Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика», 2013г.
  9. Ferromagnetic resonance at the temperature 4.2 K in the array of Ni80Fe20 nanowires localized in nanopores alumina, Vakula A.S., Nedukh S.V., Polevoy S.Yu., Тринадцатая  Харьковская конференция молодых ученых «Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика», 2013г.
  10. Dispersion of Permittivity of Technological Dielectrics for Microstrips A.A. Girich, A. Moskaltsova, S.V. Nedukh. IEEE International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems (SELM’13): int. conf, 15-18 May: conf. proc. – Zawiercie, Poland, 2013
  11. A.A. Girich, S.V. Nedukh, D.P. Belozorov, S.I. Tarapov. Analog of Tamm state in planar photonic crystal, bounded by the plasma-like medium // 8th International Kharkov symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW’13): int. conf., 23-28 June: conf. proc. – Kharkov, Ukraine, 2013.
  12. Kalmykova Т.V., Girich A.A., Kharchenko A.A., Nedukh S.V. The investigation of resonant absorption of electromagnetic waves in magnetic nanocomposites LaSrMnO+Bi at helium temperatures // 13th Kharkiv Young Scientists Conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics: int. conf., 2-6 December: conf. proc. – Kharkov, Ukraine, 2013.
  13. T.V. Kalmykova, S.V. Nedukh, S. Yu. Polevoy, S.I. Tarapov, V.N. Krivoruchko, Electron spin resonance of manganite included into the perovskite composite in millimeter waveband (MSMW'13), Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013
  14. T. V. Kalmykova, S. V. Nedukh, S. Yu. Polevoy, S. I. Tarapov, V. N. Krivoruchko, Double exchange interaction and structural transitions in the composite manganite-perovskite, The International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM-2013), Istanbul, Turkey, 02-06, 2013
  15. Т.V.Kalmykova, А.А.Girich, А.А.Kharchenko, S.V. Nedukh, The investigation of resonant absorption of electromagnetic waves in magnetic nanocomposites LaSrMnO+Bi at helium temperatures, Тринадцатая Харьковская конференция молодых ученых «Радиофизика и СВЧ электроника» Харьков 2013
  16. G.O. Kharchenko, S.I.Tarapov, T.V.Kalmykova “Features of the Magnetophotonic Crystal Spectrum in Vicinity of Electron Spin Resonance”, International Conference on Nanoscale Magnetism, 2013, 2-6 September, Istanbul, Turkey – B30.
  17. B. Bekirov, I. Ivanchenko, N. Popenko, A. Bludov, V. Paschenko. Temperature and magnetic field behavior of magnetization in the diluted magnetic semiconductors CdHgyCrSe and HgSe:Fe. Absrtacts of International Conference "Functional Materials" ICFM’2013, 29 September -  5 October, 2013, Yalta, Haspra (Crimea, Ukraine), р. 38.
  18. B. Bekirov, I. Ivanchenko, N. Popenko, E. Zhitlukhina, K. Lamonova, S. Orel, Yu. Pashkevich. Temperature evolution of the EPR spectra of  iron-doped mercury selenide.  Absrtacts of International Conference "Functional Materials" ICFM’2013, 29 September - 5 October, 2013, Yalta, Haspra (Crimea, Ukraine), р. 39.
  19. Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, A. Блудов, В. Пащенко. Магнитные характеристики селенидов ртути с ионами хрома и железа. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, УНКФН-6 (30 вересня – 4 жовтня 2013 року, м.Чернівці), с. 290-291.
  20. Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. С. Житлухина, К. В. Ламонова, С. М. Орел, Ю. Г. Пашкевич. Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути легированного железом. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, УНКФН-6 (30 вересня – 4 жовтня 2013 року, м. Чернівці), с. 240-241.


  2014

  Papers

  1. Kozhara L.I., Polevoy S.Y., Popov I.V., Technique for analysis of the spatial field distribution in tapered wire medium, Solid State Phenomena, 2014, v.214, p.75-82.
  2. Вакула А.С., Недух С.В., Тарапов С.И., Полевой С.Ю., Комплекс для исследования наноразмерных магнетиков методом сверхвысокочастотного электронного парамагнитного резонанса, Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб., 2014. Вып. 176. С. 187-190.
  3. Кожара Л.И., Полевой С.Ю., Филонов Д.С., Тарапов С.И., Передача субволнового изображения проволочной линзой с фазовой компенсацией в миллиметровом диапазоне длин волн, Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб., 2014. Вып. 176. С. 205-209.
  4. Beletskii N. N., Polevoy S. Y., Tarapov S. I., Study of spectral and polarization characteristics of layered chiral media, Радиофизика и Электроника, 2014, т.5(19), № 3, С. 3-8.
  5. Beletskii N. N., Polevoy S.Yu., Tarapov S. I., Electromagnetic wave propagation in the finite periodically layered chiral medium, Progress In Electromagnetics Research M, 2014, Vol. 38, pp. 185-192.
  6. Kalmykova T.V., Polevoy S.Yu., Nedukh S.V., Tarapov S.I., Tarenkov V.Yu., Magnetoresonance properties of manganite-perovskite nanocomposite with Bi-2223-superconductor additives at T = 300 K, 4.2 K, Functional Materials, 2014, Vol. 21, No.3, pp. 302-306.
  7. D.P. Belozorov, A.A. Girich, S.V. Nedukh, A.N. Moskaltsova and S.I. Tarapov, “Microwave Analogue of Tamm states in periodic chain-like structures,” PIER Letters, Vol. 46, pp 7-12 (2014)
  8. D. P. Belozorov, A. A. Girich, S. I. Tarapov, A. M. Pogorily, A. I. Tovstolytkin, A. G. Belous, S. A. Solopan, “Left-handed properties of manganite-perovskites La(1-x)SrxMnO3 at various dopant concentrations,” AIP Advances, Vol. 4, pp 1-7 (2014)
  9. O. Kharchenko, S.I. Tarapov, T.V. Kalmykova Features of the magnetophotonic crystal spectrum in the vicinityof ferromagnetic resonance, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 373 2014 30–32
  10. V. Kalmykova, S.Yu. Polevoy, S.V. Nedukh, S.I. Tarapov, V. Yu. Tarenkov Magnetoresonance properties of manganite-perovskite nanocomposite with Bi2223-superconductor additives at Т=300 К, 4.2 К. Functional Materials 21, #3 (2014)
  11. С.В. Недух, С.Ю. Полевой, А.А. Харченко, С.И. Тарапов, Д.П. Белозоров А.Н. Погорелый, Т.И. Полек, В. А. Пащенко, A. H. Блудов Магниторезонансные свойства манганита La1-xSrxMnO3 (х = 0.15, 0.225, 0.3, 0.45, 0.6) Физика низких температур, 2015, т.41, № 4, c.355–362
  12. V. Ivanchenko, N.А. Popenko, V.I. Pishchikov, М.М. Khruslov, & R.Ye. Chernobrovkin. The features of radiation formation by the small-aperture SHF antennas. Telecommunications and Radio Engineering, 2014, Vol. 73, No. 2, pp.135-150.
  13. G.O. Kharchenko, S.I. Tarapov “Defect mode formation in the spectrum of a spatially bounded photonic finite-size crystal”, Telecommunications and Radio Engineering, 73 (6): 547-553 (2014).
  14. Харченко А.А., Поверхностные электромагнитные состояния и левосторонние свойства в структуре фотонный кристалл – феррит – плазмоподобная среда, Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб., 2014, в. 176, с. 210-214.
  15. Аверков Ю.О., Тарапов С.И., Харченко А.А., Яковенко В.М.,  Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл-феррит-плазмоподобная среда, Физика низких температур, 2014, т.40, №7, с.856-863.
  16. G.O. Kharchenko, T.V.Kalmykova, S.I.Tarapov, Features of the Magnetophotonic Crystal Spectrum in the Vicinity of Ferromagnetic Resonance, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 373, p. 30-32.
  17. R. Chernobrovkin, D. Ivanchenko, I. Ivanchenko, N. Popenko, V. Pishikov. A compact broadband spiral antenna for millimeter wave applications. “Microwave and optical technology letters”, vol. 56, No 2, 2014, pp. 293-297.
  18. S. Radionov, M. Khruslov, I. Ivanchenko, & N. Popenko. Beamforming by the metalized dielectric disk with off-axis excitation. Telecommunications and Radio Engineering, 2014, Vol. 73, No. 15, pp. 1327-1337.

  Proceedings

  1. Khruslov, I. Ivanchenko, N. Popenko. K-band spiral antennas conjugated with a metal waveguide. 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MICON_2014), June 16-18, (Gdansk, Poland), 2014, pp. 19-21.
  2. Radionov, M. Khruslov, I. Ivanchenko, N. Popenko. Beamforming of the metalized dielectric disk antenna with the off-axis excitation. 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MICON_2014), June 16-18, (Gdansk, Poland), 2014, pp. 112-115.
  3. Radionov, I. Ivanchenko, N. Popenko. Bimodal dielectric disk antenna. 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MICON_2014), June 16-18, (Gdansk, Poland), 2014, pp. 116-118.
  4. Khruslov, S. Radionov. X-Band Metamaterial Antennas. 7thIntern. Conf. on ULTRAWIDEBAND AND ULTRASHORT IMPULSE SIGNALS “UWBUSIS-2014”, Kharkiv, Ukraine, September 15 – 19, 2014, pp. 153-156.
  5. Ivanchenko, M. Khruslov, N. Popenko. Millimeter Wave Spiral Antennas Connected With a Metal Waveguide. 7thIntern. Conf. on ULTRAWIDEBAND AND ULTRASHORT IMPULSE SIGNALS “UWBUSIS-2014”, Kharkiv, Ukraine, September 15 – 19, 2014, pp. 157-159.
  6. И.В. Гущин, М.М. Дудник, М.М. Хруслов. Система двухуровневой аппроксимации результатов калибровки диаграммы направленности антенн с помощью нейронных сетей. Международная научно-техническая конференция «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях», КМНТ-2014, Украина , Харьков, 28-31 мая 2014, с.с. 141-143.
  7. Н.В. Благиня, П.В. Беличенко, А.В. Мальцев, М.М. Хруслов. Аппаратно-програмное обеспечение в психологии. Международная научно-техническая конференция «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях», КМНТ-2014, Украина , Харьков, 28-31 мая 2014, с.с. 22-26.

  Нагороди

  2014 - Премія ім. С. Я. Брауде НАН України за видатні роботи в області радіофизики і радіоастрономії - Тарапов С. І.

  Співпраця

  Далеке зарубіжжя

  1. Співробітництво в рамках проекту INTAS-01-2173 (2002-2004) «Mechanisms of millimeter wave losses in diamond and diamond-like materials», шифр «Melodia»:

  • Німеччина, г Карлсруе. Др. Роланд Найдінгер (Dr. Roland Heidinger), відп Деркач В. Н.,Forschungszentrum Karlsruhe (FZK), Institute for Materials Research, Karlsruhe, Germany.
  • Італія, м Піза, Др. Джузеппе Аннино (Dr. Giuseppe Annino), відп. Деркач В. Н.,
  • Іспанія, Мадрид, Др. Йоахім Мола (Dr. Joaquin Mollá), CIEMAT, Institute of Fusion and Elementary Particles, Madrid, Spain, відп. Деркач В. Н.
  • Росія, г. Москва, проф. В. В .Меріакрі, ст. н. с. Б. М. Гарін, Фрязінскій філія Інституту Радіотехніки та Електроніки (ІРЕ) ім. РАН, відп. Деркач В. Н.
  • Росія., Г. Нижний Новгород, ст. н. с. В. В. Паршин, Інститут Прикладної Фізики (ІПФ) РАН, відп. Деркач В. Н.

  2. Співпраця в рамках Програми українсько-литовського науково-технічного співробітництва на період 2007-2008 рр. (МОН України та МОН Литовської Республіки): «Розробка методів і пристроїв бліжнеполевой мікроскопії для дослідження структури і властивостей нових напівпровідникових, діелектричних і наноматеріалів в гігагерцевому і терагерцевом діапазонах частот», договір № М / 156-2007 від 17.04.2007 р, шифр «СЕЛЕН», відп. Деркач В. Н.

  «Розвиток методів бліжнеполевой мікроскопії для дослідження властивостей наноматеріалів і матеріалів з негативною рефракцією в міліметровому і субміліметровому діапазонах хвиль», договір № М / 141-2009 від 30.03.2009 р, шифр «Рутили», - відп. Деркач В. Н.:

  • Литва, м Вільнюс, Інститут фізики напівпровідників МОН Литовської Республіки,
  • Др. Албертас Лаурінавічус, Др. Алгідас Сужіеделіс. - Відп Деркач В. Н.,
  • Др. Томас Анбіндеріс, Joint Stock Company "ELMIKA - відп Деркач В. Н.

  3. Співпраця в рамках Програми українсько-російського науково-технічного співробітництва на період 2014-2015 рр. (НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень). «Діелектрометрії алмазоподібних матеріалів в гігагерцевому і терагерцевом діапазонах частот електромагнітних хвиль і широкому діапазоні температур». Договір № 08-02-14 від 22.04.2014 р, шифр «ДІАМАНТ», відп. Деркач В. Н.

  4. The partner STCU project # P217 (2006-2007) entitled "Theory and design of ant5enna arrays" between the International Research Centre for Telecommunication and Radar (IRCTR) under the umbrella of the Delft University of Technology, Delft, the Netherlands and O. Ya . Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IRE NANU) with the frame of the Wide Band Sparse Array Antenna (WISE) international research programm. Керівник від ІРЕ НАН України - д.ф.-м.н., с.н.с. І. В. Іванченко. Керівник від IRCTR - Prof. dr. Leonardus P. Ligthart - director of IRCTR., Відп. Іванченко І. В.

  Підготовка кадрів

  Відділ наразі включає близько 25 вчених. Серед них 3 доктора наук, 7 кандидатів наук. Всі дисертації були виконані на основі результатів відділу. 2005-2014 Захищені кандидатські дисертації:

  1. Карелін С. Ю. – 2005
  2. Недух С. В. - 2008
  3. Черновцев С. В. -2008
  4. Калмикова Т. В. - 2009
  5. Ходзіцкій М. Ю - -2010
  6. Хруслов М. М. – 2012
  7. Гіріч. А. А. – 2013
  8. Харченко А. А. – 2014
  9. Головащенко Р. В. - 2014
  Підготовлено більше 50 димломників (ХНУРЕ, ХНУ, ХПІ).

  Співробітники

  П.І.Б. e-mail Телефон Місце роботи
  Тарапов Сергій Іванович завідуючий відділом, доктор фізіко-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України tarapov@ire.kharkov.ua (+38057)-720-34-63, внутр: 4-67,4-63 к. 3, кімн. 16
  Недух Сергій Володимирович, заступник завідувача відділу, кандидат фізико-математичних наук sv_grey@ire.kharkov.ua (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Іванченко Ігор Віталійович, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук buran@ire.kharkov.ua, ireburan@yahoo.com (+38057)-720-35-94 корпус 4, кімн. 24
  Попенко Ніна Олексіївна, провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук ireburan@yahoo.com (+38057)-720-35-94 корпус 4, кімн. 24
  Деркач Вадим Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук derkach@ire.kharkov.ua; vadimder77@mail.ru 38(057)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Калмикова Тетяна Віталіївна, науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук tanya.kalmykova1@gmail.com (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Гіріч Олексій Олександрович, научний співробітник, кандидат фізико-математичних наук girich82@mail.ru (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Харченко Ганна Олександрівна, молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Хруслов Максим Михайлович, науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук khruslov.maksym@gmail.com (+38057)-720-35-94, внутр.4-04 корпус 6а, кімн. 13
  Полевой Сергій Юрійович, младший научный сотрудник polevoy@ire.kharkov.ua (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Івженко Любов Ігоревна, молодший науковий співробітник liubov.ivzhenko@gmail.com (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Вакула Артур Сергійович, молодший науковий співробітникк warep12@mail.ru (+38057)-720-34-63 к. 3, кімн. 16
  Чернишов Борис Вікторович, аспірант, молодший науковий співробітник (+38057)-720-34-63, внутр. 6-82 к. 3, кімн. 16
  Головащенко Роман Володимирович, молодший науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук roman.golovashchenko@ire.kharkov.ua 380(57)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Плевако Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник 380(57)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Салогуб Олексій Миколайович, молодший науковий співробітник winter88@ukr.net 380(57)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Горошко Олена Володимирівна, інженер goroshko_elena@ire.kharkov.ua 380(57)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Остріжний Евгеній Михайлович, інженер  ostrizhnyi@ire.kharkov.ua 380(57)-720-34-63, внутр. 3-89 корпус 6а, кімн. 11
  Бєкіров Бєкір Есмай-Огли, молодший науковий співробітник  bekirbekirov1986@gmail.com (+38057)-720-35-94 корпус 4, кімн. 24
  Михалюк Сергій Миколайович, молодший науковий співробітник (+38057)720-35-94, внутр. 4-04  корпус 6а, кімн. 13
  Рало Олексій Миколайович, молодший науковий співробітник (+38057)720-35-94, внутр. 4-04 корпус 6а, кімн. 13
  Іванченко Денис Ігоревич, інженер buran@ire.kharkov.ua (+38057)-720-35-94 корпус 4, кімн. 24
  Щербакова Людмила Володимирівна, інженер buran@ire.kharkov.ua (+38057)-720-35-94 корпус 4, кімн. 24
  Нахімович Маркс Ісаакович, завідувач сектору (+38057)-720-35-89, внутр. 7-95 корпус 2
  Ключніков Валерій Юрійович, оптик 6 розряду, високої кваліфікації робітник (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2
  Хижняк Іван Арсентійович, слюсар механо-збиральних робіт 6 розряду, високої кваліфікації робітник (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2
  Левашова Галина Сергеевна, оптик 6 розряду, високої кваліфікації робітник (+38057)-720-35-89, внутр. 7-95 корпус 2
  Кушка Анатолий Миколайович, слюсар механо-збиральних робіт 6 розряду, високої кваліфікації робітник (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2
  Фоменко Олександр Петрович, токар (слюсар) 6 розряду, високої кваліфікації робітник (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2
  Глушак Катерина Михайлівна, лаборант (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2
  Балинський Сергій Дмитрович (+38057)-720-35-89, внутр. 5-31 корпус 2