top3
Логвинов Юрій Федорович
Зав. відділом №35
Доктор фіз.-мат. наук
Старший науковий співробітник
Teл. (+ 38-057)7634-333, (+ 38-057)315-20-09
E-mail: logvinov@ire.kharkov.ua


Тематика наукових досліджень

Традиційно з моменту становлення відділу основними напрямками досліджень були:

 1. Розробка принципів застосування мм радіохвиль для розв’язання задач радіолокації та радіонаведення на суходолі;
 2. Вплив розповсюдження радіохвиль над поверхнею Землі на точність вимірювання координат різних об’єктів.

Вони були обумовлені потребами розробки систем високоточного озброєння. При вивченні розповсюдження радіохвиль над поверхнею розподілу суходолу і моря вперше експериментально були досліджені похибки при вимірюванні кутових координат для трас різних типів і різноманітних метеорологічних умов у мм діапазоні радіохвиль.

Згодом з’явився новий перспективний напрям досліджень – розробка радіофізичних методів під поверхневого зондування для розв’язання задач інженерної геології, гідрогеології та екології. Таким чином, основними напрямками досліджень у відділі є наступні напрямки:

 1. Георадарні дослідження.
 2. Особливості поширення см та мм радіохвиль над поверхнею моря при малих кутах ковзання та їх вплив на роботу радіосистем.
 3. Теоретичне та експериментальне дослідження розсіювання НВЧ радіохвиль ґрунтом.
 4. Розробка радіолокаційного сенсора для контролю руху повітряних суден під час перебування їх на території аеропортів.

Історія відділу

Відділ статистичної радіофізики формально існує з вересня 1984р., хоча історія виникнення тематики робіт та колективу почалась значно раніше. З самого початку і до 2005р. відділ очолював В.Б.Разсказовський.

У 1957р. колектив ІРЕ АН УРСР від уряду СРСР отримав завдання з розробки принципів застосування мм хвиль для розв’язання задач радіолокації та радіонаведення на суходолі. Один з напрямків досліджень – вплив розповсюдження мм хвиль на точність визначення координат було доручено лабораторії І.С.Тургенєва, а у ній групі молодих дослідників, ядром якої стали В.Б.Разсказовський, І.Д.Гонтарь, Б.Ф.Вебер, а дещо пізніше Н.А.Дорфман і А.Ф.Величко.

Одним з результатів циклу досліджень з пеленгування у мм діапазоні над суходолом був захист Разсказовським В.Б. в 1963р. кандидатської дисертації, що і закріпило за ним цю тематику. У 1968р. була створена не структурна лабораторія 31/1, а з 1975р. її штат збільшився до 21 одиниці, що стало основою для перетворення її у відділ. До того часу колектив мав ряд кваліфікованих співробітників Кульоміна Г., Луценка В., Педенко Ю., Сугака В.

В даний час у складі відділу працюють два доктори наук та чотири кандидати наук.

Результати досліджень багатопроменевого поширення радіохвиль сухопутними та морськими трасами склали зміст докторської дисертації Разсказовського В.Б. , захищеної 1983р., а пізніше кандидатських дисертацій Логвинова Ю.Ф. та Педенко Ю.О.

Розвитком другого напрямку досліджень – оберненого розсіювання радіохвиль поверхнею суші та моря пов’язано з Кульоміним Г.П., доктором техн.. наук, професором.

Довгий час відбиття радіохвиль поверхнею суші та моря вважались завадами і тому щоб з ними боротись потрібно детальне їх дослідження. Всебічне дослідження статистичних характеристик радіолокаційних завад від суші та морської поверхні у діапазоні від см і до найкоротших мм стало основою кандидатської, а згодом і докторської дисертацій Кульоміна.

При подальшому розвитку цього напрямку були захищені ще дві кандидатські дисертації Луценко В. та Сугаком В.

У 1987р. за результатами наукових робіт проведених у відділі Разсказовським В.Б. та Кульоміним Г.П. була опублікована монографія «Розсіювання мм радіохвиль поверхнею Землі під малими кутами». За неї автори у 1993р отримали премію НАН України ім. академіка Синельникова К.Д. У 2003р. Кульоміним Г.П. опублікована монографія «Millimeter-Wave Radar Target and Clutter».

З виникненням незалежної України з¢явився новий науковий напрям досліджень – розробка радіофізичних методів під поверхневого зондування. Цей напрям отримав велике прикладне значення для розв’язання задач інженерної геології, гідрогеології та екології. У 2007р. Сугаком В.Г. була захищена докторська дисертація з георадарного зондування зони аерації.

На даний момент створено кілька діючих макетів георадарів і проведені їх випробування у реальних умовах, що підтверджує можливість нової технології георадарного зондування. Було виконано більш ніж 10 реальних проектів, наприклад, картографування зон аерації на території заповідника «Софія-Київска», (м. Київ); картографування структурних особливостей на території Генуєзської фортеці, (м. Судак).; визначення причин деформування Кириловської церкви (м. Київ); картографування неоднорідностей дамби ГЕС (м.Дубосари, Молдова), визначення структурних неоднорідностей дамби шахтних вод у місті Павлоград тощо.

Основні результати відділу за весь час

 1. Георадарні дослідження:

На відміну від традиційних методів був запропонований опромінюючий сигнал зі ступеневою зміною його базової частоти, що забезпечує потрібну розв’язку за глибиною та дозволяє розробити математичні методи відновлення фізичних характеристик структури ґрунту та окремих об’єктів, як штучного, так і природного походження безпосередньо за даними опромінення. Як підсумок, отримані наступні результати:

 1. Розроблено принципово новий радіо голографічний метод обробки сигналів, що використовує їх фазову структуру. Це дозволяє відновити частотні залежності фазової швидкості розповсюдження радіохвиль у породах ґрунту, їх затухання та вийти на оцінку фізичних властивостей під поверхневої структури ґрунту, зокрема, оцінювати розподіл об’ємної вологи, і окремих об’єктів [9,10].
 2. Створені експериментальні макети ґрунтових радарів на різні діапазони частот, включно з глибинним для зондування на глибину до сотень метрів з новою струменевою антеною відносно невеликих розмірів [1, 8, 12].
 3. Створені нові щілинні магнітні антени з кращим захистом від завад, що забезпечують можливість поляризаційної селекції для ідентифікації об’єктів, як штучного, так і природного походження [6].
 4. Розроблено комплексний метод інтерпретації результатів, який базується на радіофізичних та гідрогеологічних моделях структури ґрунтів, що дозволяє суттєво поліпшити результати інтерпретації даних зондування [7].

Розробка методів зондування здійснюється для трьох рівнів глибин.

 • Перший рівень глибин до 20 – 40 м.

Стан розробки: виконана НДР, є прототипи, виконано більше 30 проектів у інженерній геології.

image001 image002 image003

Основний результат: оцінювання розподілу об’ємної вологи зони аерації в залежності від глибини за фазовою структурою сигналів

gr
Фрагмент зображення фазової структури сигналів вздовж руху георадара Расподіл об᾽ємної вологості у вибраному перетині грунту
3 – відсотковий вміст фракції піску 30%;
3 - відсотковий вміст фракції піску 40%

Застосування в інженерній геології.

 1. Виявлення:
 • зон витікання з комунальних споруд («верховодки», подтоплення, старі коллектори, трубопроводи);
 • пустот, печер, тунелів;;
 • зон витікання нафтопродуктів (лінз);
 • археологічних артефактів (танки часів 2-ї світової війни, бункери, захоронення).
 1. Оцінка розподілу об’ємної вологи ґрунту за глибиною (дамби, греблі – степінь обводнення).
 2. Картографування:
 • зон оползнів (межі, стійкість);
 • потужність дюн піску для корекції даних сейсмічної розвідки.
 1. Виявлення та ідентифікація предметів під поверхнею (наприклад, мін).
 • Другий рівень глибин до 3 – 5 м.

Стан розробки: закінчена НДР, є прототип, виконано проект зондування схилів греблі Дубосарської ГЕС (Молдавія). Розроблено метод з виявлення та ідентифікація протипіхотних мін.

image007
Схили греблі Дубосарської ГЕС Зображення фазової структури сигналів за глибиною вздовж схилів греблі Дубосарської ГЕС
 • Найбільший рівень глибин від сотень метрів до 1 – 3 км.

Знаходиться на завершальному етапі НДР, є окремі вузли прототипу. При успішному завершенні НДР з’явиться можливість прямої розвідки без буріння глибинних шарів залягання води, нафти та газу.

image008

Струменева антена з процесорним блоком управління

Приклади проектів у інженерній геології

 1. Визначення стану ґрунту греблі ставка - накопичувача шахтних вод у містах Кривий Ріг та Павлоград.
 2. Картографування рівня ґрунтових вод під територією автозаводу у місті Тольятті (РФ).
 3. Картографування структурних особливостей на території Генуєзської фортеці (національний заповідник «Софія-Київска», м. Судак) та в районі м. Алушта.
 4. Дослідження схилів греблі Дубоссарської ГЕС, Молдавія, 2010р. (госпдоговірна тема).
 5. Пошукова НДР «Розробка методу виявлення та ідентифікації протипіхотних мін».
 6. Визначення причин деформування Кирилівської церкви та картографування рівня ґрунтових вод на території національного заповідника «Софія-Київска» (м. Київ).
 1. Особливості поширення см та мм радіохвиль над поверхнею моря при малих кутах ковзання та їх вплив на роботу радіосистем

Розроблено метод визначення поля над поверхнею розподілу середовищ з високими нерівностями, що опромінюється під малими кутами. Для випадку поверхні моря з вітровим хвилюванням визначені межі, де можна застосовувати таке наближення і чисельним методом розраховані основні характеристики поля. Зазначено, що тут можна виділити дві зони: перша – зона малих висот, де враховується багаторазова дифракція, і друга – перехідна – де це можна не враховувати. Вище перехідної зони починається область, де діє наближення Кірхгофа. Числовими методами було показано, що пропонований метод дозволяє описати екстремальні особливості поля НВЧ аж до нульових висот кореспондуючих пунктів, що не дозволяли робити попередні наближення, а при зростанні кута ковзання відбувається плавний перехід отриманих результатів у відомі.

Зміна кутів місця цілі поблизу поверхні моря.

Методами комп’ютерного моделювання досліджені точність визначення координат і стійкість супроводження за кутом місця над поверхнею моря. Використовувались дві методики досліджень.

При першій дані про вплив поверхні отримували з використанням раніше розробленої авторами моделі багатопроменевого поширення і математичної моделі обробки даних у пеленгаційному пристрої. Такий підхід дозволив у широких межах змінювати умови роботи системи.

Для другої методики первинними були експериментальні дані, спосіб отримання і реєстрації яких дозволив при математичній обробці імітувати дію кількох спеціальних методів пеленгування в умовах багатопроменевого поширення і порівнювати точність останніх.

Приведений аналіз результатів, отриманих за цими методиками, дозволяє розробникам систем обґрунтувати вибір тих чи інших методів пеленгування, з урахуванням очікуваної точності та складності практичної реалізації. Зокрема, показано, що одним з найбільш універсальних, стійких у різноманітних умовах і таким, що дає задовільні результати вимірювання кута місця при впливі багатопроменевого поширення см і мм радіохвиль є, так званий, поза осьовий метод.

Досліджені можливості підвищення точності виміру кутів місця мало висотних об’єктів з використанням спектрального метода root-MUSIC при наявності завад від поверхні схвильованого моря. Воно охоплювало різні умови відбиття радіохвиль поверхнею моря, в тому числі умови сильного дифузного відбиття та переважно дзеркального. Діапазон кутів місця складав від 0,2 до 0,5 ширини діаграми спрямованості антени кутового вимірювача, де з використанням традиційних методів неможливо забезпечити потрібну точність вимірювання. Дослідження проводилось шляхом комп’ютерного моделювання з використанням розробленої у відділі та апробованої у попередніх роботах моделі поля сигналів над поверхнею схвильованого моря. Вивчено вплив на точність вимірювання таких апріорних параметрів методу, як розмірність підпростору сигналів, розмірність кореляційної матриці та кількість просторових вибірок сигналів, що приймаються.

 1. Теоретичне та експериментальне дослідження розсіювання НВЧ радіохвиль ґрунтом

Був зроблений новий крок до розв’язання проблеми взаємозв’язку характеристик розсіяного сигналу з такими параметрами ґрунту, як нерівність поверхні та вологість верхнього шару.

Показано, що основний механізм оберненого розсіювання сухим ґрунтом визначається сумісною дією поверхневого та об’ємного розсіювання верхнім шаром, товщиною порядку одиниць сантиметрів. Вклад об’ємного розсіювання у формування сумарного розсіяного сигналу стає суттєвим уже в короткохвильовій частині см діапазону і значним у мм діапазоні. Для вологого ґрунту в сумарному сигналі превалює поверхневе розсіювання нерівною границею розподілу.

Отримані основні співвідношення, які пов’язують поляризаційні коефіцієнти розсіяних сигналів з нерівністю поверхні и вмісту вологи у ґрунті. Показано, що кросові складові при вертикальній і горизонтальній поляризаціях опромінювання ґрунту відмінні між собою. При цьому деполяризація виявляється більш високою при вертикальній поляризації опромінювання.

На даний момент дослідження у цьому напрямі припинені.

 1. Розробка радіолокаційного сенсора для контролю руху повітряних суден під час перебування їх на території аеропортів

Сенсор працює у мм діапазоні з когерентним режимом обробки сигналів, дозволило відмовитись у якості джерела зондуючи сигналів магнетрону з імпульсною потужністю в одиниці кіловат і забезпечити необхідну дальність дії при потужності всього 20 ват з допомогою повністю напівпровідникового пристрою. Когерентна обробка дозволила виконати також одну з основних вимог до систем контролю руху в аеропортах – автоматичну селекцію рухомих об’єктів та їх класифікацію за доплеровим зміщенням частоти відбитих ними сигналів.

Оригінальною є також антена розробленого відділом сенсора. Керівником цих робіт є доктор технічних наук Разсказовський В.Б. Работа виконана разом з підприємством ОАО “Сатурн”, м. Київ.

image011

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики

Базова частота 36 ГГц
Імпульсна потужність 20 Вт
Частота повторення 20 КГц
Середня потужність випромінення менше 0.1 Вт
Розв’язка:
 • - За азимутом
 • - За дальністю
0.25°
15 м
Дальність виявлення цілі з ЕПР 1 м2 :
 • - Без опадів
 • - У дощі 16 мм/год
Не менше 5 км
Не менше 3 км

Наочне уявлення про можливості радіолокаційного спостереження за злетом, приземленням та маневруванням літака АН-140 на літовищі дають світлини з дисплею, наведені нижче.

image015 image017

Виконані теми та госпдоговори.

З 2005 року були виконані НДР «Сакура» (2007-2011) и «Терразонд» (2012-2014) та один госпдоговір «Дністр», з 2004 по 2006 рік був виконаний інноваційний проект «Створення спеціалізованого скануючого георадара для виявлення на глибинах до 30 метрів забруднених шарів ґрунту, пустот та інших утворень», затвердженого Бюро Президії НАН України від 24.06.2004р. № 176. Протягом цього часу були виконані ряд конкретних народногосподарських проектів в області інженерної геології, гідрогеології та екології.

У 2007 році була захищена докторська дисертація.

Бібліографія (мовою оригіналу)

 1. «Сканирующий георадар” для обнаружения в грунте на глубинах до 20...30 м слоев, загрязненных, в частности, нефтепродуктами, пустот и других образований естественного или антропогенного происхождения. Отчет об инновационном проекте (Шифр "Геосфера"). Рук. Сугак В.Г. № Гос. Регистрации 01.04U008289, ИРЭ НАН Украины, Харьков, 2005. –82 c.
 2. Кузьмін В.В., Сугак В.Г. Патент на винахід “Спосіб геоелектророзвідки”. № 99010298 від 20.01.1999.
 3. Куранов Н.П., Кузьмин В.В., Сугак В.Г. Восстановление электрических характеристик слоев грунта и глубины залегания их границ по результатам радиолокационного подповерхностного зондирования.// Проблемы нженерной Геоэкологии, Сборник трудов, выпуск 4. – Москва.- Изд-во "ДАР/ВОДГЕО", 2002.- C.50-60.
 4. Сугак В.Г. Восстановление электрических характеристик грунта и глубины залегания объектов по результатам подповерхностного зондирования.// Радиофизика и электроника: Сб. трудов ИРЭ НАН Украины. Харьков, 2002, Т. 7, №3, С. 491-497.
 5. Овчинкин О.А., Сугак В.Г. Влияние электрических свойств грунта на характеристики сигнала при подповерхностном зондировании.// Радиофизика и Электроника. Сб. научн. тр./ НАН Украины.- Харьков.- 2001.- 6, - № 2-3.- C. 235-241.
 6. Сугак В.Г. Электрические характеристики грунтов, пропитанных нефтепродуктом.// Украинский метрологический журнал", 1998.- С. 49-52.
 7. Сугак В.Г, Сугак А.В, Кожан Е.А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта национального заповедника «София-Киевская» на территории Кирилловской церкви // Геофизический журнал, - Киев, 2010.- т.3, №. 3. - С.43 – 49.
 8. Сугак В. Г., Букин А. В., Васильева Е.Н., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С., Тарнавский Е.Ф., Педенко Ю.А., Бормотов В. Н., Сугак А. В. Радиолокатор со ступенчатым изменением частоты для обнаружения и распознавания малогабаритных объектов под поверхностью Земли // Радиофизика и электроника. – 2010. – т.1(15), №3.- С. 92 - 97.
 9. Sugak V.G., Sugak A.V. Phase Spectrum of Signals in Ground Penetrating Radar Applications // IEEE Trans. On Geoscience & Remote Sensing. April 2010.- v.48. - P.1760-1767.
 10. Сугак В.Г., Овчинкин О.А., Силаев Ю.С., Сугак А.В. Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоёв грунта с оценкой их объемной влажности // Геофизический журнал.- 2014, т.36, №5.-С.118-127.
 11. Сугак В.Г., Бормотов В.Н., Пархоменко В.А. Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости пород грунта под давлением // Геофизический журнал.- 2014, т.36, №5.-С.118-127.
 12. Применение специализированного георадиолокатора в задачах инженерной геологии, гидрогеологии и экологии / Букин А., Овчинкин О., Педенко Ю. и др.// Наука та інновації / науково-практичний журнал НАН України.- Київ: Видавничий дім "Академперіодика".- 2005. – Т.1, №2. – С. 32 - 43.
 13. Кулемин Г.П., Разсказовский В.Б. Рассеяние миллиметровых радиоволн поверхностью Земли под малыми углами. - Киев: Наукова думка, 1987. - 230 с.
 14. Логвинов Ю.Ф., Педенко Ю.А., Разсказовский В.Б. Дифракционная модель многолучевого распространения над неровной поверхностью при малых углах скольжения // Изв. вузов. Радиофизика - 1996. 39, №5. - С. 547-558.
 15. ЛогвиновЮ.Ф . Влияние затенений на статистические характеристики зеркальных элементов при многолучевом распространении над морем .// Радиотехника и электроника.-1997, - 2, № 1. - С. 64-68
 16. Разсказовский В.Б. Дифракция на полуплоскости с неровным краем в задаче распространения радиоволн над поверхностью при малых углах скольжения //Изв. ВУЗов. Радиофизика, 1997, Т.40, №8, С. 965-979.
 17. Разсказовский В.Б., Педенко Ю.А. Cравнение методов пеленгования по углу места над морем // Радиофизика и электроника: Сб.науч.тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова. – Харьков, 2004.-т.9, №1. – С.216–227.
 18. Разсказовский В.Б., Педенко Ю.А. Модель поля миллиметровых и сантиметровых волн над морем для исследования методов измерения углов места низколетящих целей // Радиофизика и электроника: Сб.науч.тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова. – Харьков, 2003.-т.8, №1. – стр.22–33.
 19. Разсказовский В. Б. Эвристическая модель поля миллиметровых и сантиметровых радиоволн над взволнованной морской поверхностью при сильных затенениях / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Радиофизика и электроника. ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины. Харьков. – 2010. – Т. 1(15), № 4. С. 23-31.
 20. Разсказовский В. Б. Распространение сантиметровых и миллиметровых радиоволн под малыми углами скольжения: модель многократной дифракции на экранах / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Изв. ВУЗов, Радиофизика. – 2008. – Т. 51, № 8. С. 700-710.
 21. Разсказовский В. Б. Множитель ослабления радиоволн при распространении над морем под малыми углами скольжения: переходная зона / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Радиофизика и электроника. ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины. Харьков. – 2007. – Т. 12, № 1. С. 177-184.

Наукові результати

2005

 1. НДР «Исследование и разработка моделей влияния природной среды на излучение, распространение и рассеяние электромагнитных волн с целью развития методов дистанционного зондирования». Шифр «Радикал»

Одержано результати стосовно вивчення механізму зворотного розсіяння сантиметрових та міліметрових радіохвиль земною поверхнею. Експериментально встановлено, що вже у короткохвильовій частині сантиметрового та довгохвильової частині міліметрового діапазонів зворотне розсіювання ґрунтами визначається наступними механізмами:

 • для вологих ґрунтів визначальним є поверхневе розсіювання, що збігається з загальноприйнятими поглядами;
 • для сухих ґрунтів конкуруючими є механізми об'ємного і поверхневого розсіювання, причому при формуванні сумарного розсіяного сигналу внесок об'ємного розсіювання у верхньому шарі ґрунту товщиною порядку 1-2 см найчастіше виявляється істотним. Кулємін Г.П.

Розроблено метод підвищення ефективності інтерпретації результатів підповерхневого зондування, в основі якого лежить  сполучення (сочетание) чисельного методу рішення рівнянь Максвелла в обмеженій області підземного простору методом кінцевих елементів у частотній області при наявності різного роду неоднорідностей з даними, одержуваними безпосередньо при проведенні експериментальних досліджень. Розроблений метод модулювання сигналів відбитих підповерхневими неоднорідними об’єктами на підставі метода кінцевих елементів в частотної області дає змогу суттево підвищити якість результатів підповерхневого зондування, що є необхідним елементом для практичного застосування георадара в інженерній геології, гідрогеології та екології. Сугак В.Г.

Встановлено наявність зміни частоти та крутизни електронної перестройки автогенератора на підставі діода Ганна, що стабілізовано частково екранованим квазіоптичним діелектричним резонатором від концентрації бінарних розчинів ацетону та етилового спирту. Показано взаємозв’язок поміж зміною частоти автогенератора та крутизною електронної перестройки з приростом дійсної та мнимої частин діелектричної проникності  речовини.

Обгрунтована принципова можливість використання просторової періодичності відображень від морської поверхні для поліпшення радіолокаційного виявлення надводних об’єктів. Луценко В.І.

 1. «Дослідження електромагнітних полів у середовищах з поглинанням та частотною дисперсією з неявно вираженими границями шарів». Шифр «Ікар»

Виконано цикл польових вимірювань з використанням експериментальної моделі георадара «Скануючий георадар» на об’єктах народного господарства при рішенні практичних задач інженерної геології, гідрогеології та  екології. Показано, що технологія підповерхневого зондування, яка розробляється на базі вказаного георадару може ефективно використовуватися та доповнювати існуючі стандартні методи гідрогеологічних  вишукувань. Сугак В.Г., Овчинкін О.О., Силаєв Ю.С.

 1. НДР «Експериментальна перевірка, доопрацювання та демонстрація можливостей апаратури та метода радіолокаційного моніторингу ділянок місцевості». Шифр «Марка-2»

Здійснено розробку, виготовлення, налагоджування та експериментальне оцінювання характеристик антен планарного типу (з відділом № 15). Розроблено методику вимірювань ступеню когерентності зондуючи сигналів та надвисокочастотного гетеродину. Разсказовський В.Б., Зуйков В.О.

 1. НДР «Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «Огляд»

Здійснено виготовлення функціональних складових частин системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій. Проведено вимірювання характеристик розроблених варіантів антенних систем, для забезпечення якого були розроблені й виготовлені декілька допоміжних пристроїв та облаштовано стаціонарний приймальний та пересувний передавальний пункти. Разсказовський В.Б., Зуйков В.О., Балан М.Г.

 1. НДР «Створення спеціалізованного георадару "Скануючий георадар" для виявлення у грунті на глибинах до 20-30 м шарів, забруднених зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природнього або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Здійснено виготовлення функціональних складових частин георадару нового покоління призначеного для виявлення у грунті на глибинах до 20…30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження. Це дозволяє забезпечити вимір амплітудно-фазової структури сигналів відбитих підповерхневими неоднорідними об’єктами. Проведено вимірювання основних характеристик електронних складових георадару на стенді, що показало його працездатність. Сугак В.Г., Педенко Ю.О., Букін О.В., Сілаєв Ю.С.


2006

 1. НДР «Исследование и разработка моделей влияния природной среды на излучение, распространение и рассеяние электромагнитных волн с целью развития методов дистанционного зондирования». Шифр «Радикал»

Вперше зроблено важливий для правильної інтерпретації результатів зондування висновок що до суттєвої ролі об‘ємного розсіяння радіохвиль на неоднорідностях тонкого під поверхневого шару, властивості котрого схильні до швидких змін що обумовлені випадінням осадків, вітром та умовами освітленості. Сугак В. Г., Разсказовський В. Б., Кулемин Г. П., Педенко Ю. О., Луценко В. І., Логвинов Ю. Ф., Кириченко В. А., Горошко Є. А., Балан М. Г.,Силаев Ю. С.,Букін О. В.,Лабазов С. М.,Тарнавський Є. В.,Овчинкін О. О.

 1. НДР «Дослідження електромагнітних полів у середовищах з поглинанням та частотною дисперсією з неявно вираженими границями шарів». Шифр «Ікар»

На підставі експериментальних досліджень динаміки електричних сталих типових порід грунту при насиченні вологою та рідкими нафтопродуктами та експериментальних зондувань, виконаних за допомогою георадару нового типу показано можливість картографування шарів грунту, що насичені рідкими нафтопродуктами в наслідок аварійних ситуацій. Сугак В. Г., Луценко В. І., Кривенко О. В.

 1. НДР «Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «Огляд»
Мележик П. М., Разсказовський В. Б., Комяк В. О., Андренко С. Д., Сидоренко Ю. Б, Провалов С. О., Зуйков В. О., Клочко Г. И., Воловичев І. М., Єгоров В. О., Гавриленко А. С., Бичков Д. М., Балан М. Г., Резниченко М.Г.
 1. НДР «Експериментальна перевірка, доробка й демонстрація можливостей апаратури та методу радіолокаційного моніторингу ділянок місцевості». Шифр «Марка-2»

Найбільш вагомі результати по НДР «Огляд» і «Марка-2»: науково обґрунтована та шляхом виготовлення й випробування експериментального зразка доведена технічна можливість та доцільність створення радіолокаційної системи нового типу міліметрового діапазону, яка дозволяє здійснювати контроль за рухом на літовищах та подібних до них ділянках місцевості. Одночасно з забезпеченням сучасних вимог до радіолокаторів такого типу, розроблена система має переваги перед аналогами з тактико-технічних, експлуатаційних та екологічних показників, причому у її складі ключовими є функціональні пристрої, розроблені в Україні. Разсказовський В. Б., Мележик П.М., Зуйков В. О., Андренко С. Д., Сидоренко Ю. Б., Провалов С. А., Клочко Г. І., Балан М. Г., Резниченко Н. Г., Евдокимов А. П., Крыжаноский В. В.

 1. Інноваційний проект «Створення спеціалізованого георадару „Скануючий георадар”для виявлення у ґрунті на глибинах до 20...30м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Науково обґрунтована та шляхом виготовлення й випробування експериментального зразка доведена технічна можливість  створення георадіолокатору нового типу, який дозволяє вирішувати завдання в галузі інженерної геології, гідрогеології та екології. Виконано велику кількість практичних зондувань при виконанні конкретних проектів в інженерної геології, яки підтвердили ефективність георадару Сугак В. Г, Педенко Ю. О., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Букин О.В, Клочко Г. І.


2007

 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Вперше розроблено важливий для правильної інтерпретації результатів математичний алгоритм відновлення електричних характеристик, фазової швидкості та погонного загасання радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо за даними георадарного зондування.

Результати проведених досліджень є новим кроком у розвитку фундаментальних подань про можливості вирішення зворотних задач щодо визначення фізичних властивостей неоднорідностей підповерхневої структури ґрунту безпосередньо за даними радіолокаційного зондування. Практична значимість отриманих результатів полягає у розробці практичних рекомендацій що до методів підвищення ефективності роботи різних радіофізичних систем дистанційного вимірювання фізичних характеристик середовища та окремих об‘єктів у них. Сугак В.Г.

Для запропонованої моделі багаторазової дифракції  радіохвиль на верхівках екранів (гребенях морських хвиль) вперше для умов поширення радіохвиль сантиметрового і міліметрового діапазонів над схвильованою поверхнею моря під малими кутами ковзання отримані співпадаючі з експериментом енергетичні характеристики сигналу в пункті прийому, оцінені особливості і граничні умови такої моделі. Для цих умов проведено моделювання роботи основних пеленгаційних методів. Рівень отриманих результатів.

Результати проведених досліджень є новим кроком у розвитку фундаментальних подань щодо поширення радіохвиль сантиметрового та міліметрового діапазонів над морською поверхнею при малих кутах ковзання. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці рекомендацій щодо ефективності роботи радіофізичних систем зв'язку та методів пеленгування об'єктів. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф., Ю.О.Педенко.

 1. «Радіолокаційна система міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об‘єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «РЛС-АЕРО»

Створена система за своїми тактико-технічними та техніко-економічними характеристиками перевищує існуючі радіолокаційні системи та є на рівні новітніх закордонних пошукових розробок. Унікальні складові системи: напівпроводніковий приймально-передавальний пристрій та антенна система – розроблені та виготовлені в Україні. Мележик П. М.

 1. «Створення спеціалізованого георадару "Скануючий георадар" для виявлення у ґрунті на глибинах до 20...30м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Створено спеціалізований георадар для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька десятків метрів. Область застосування георадару:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах і при підвищеному техногенному навантаженні.
 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту у зонах обвалів.
 • Виявлення і картографування підповерхневих зон скупчень нафтопродуктів у результаті витоків з місць їхнього збереження і транспортування та інших екологічних аварій.
 • Контроль рівня ґрунтових вод у промислових і населених пунктах (стан підтоплення).
 • Виявлення порожнеч, украплень менш щільної речовини ґрунту та ін. у результаті геологічних змін або техногенного впливу.
 • Оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі.
 • Визначення стану фундаментів і будівельних конструкцій діючих споруджень.
 • Археологічні розкопки й ін.
 • Функціональні переваги над аналогами:
 • Підвищена роздільна здатність по глибині у порівнянні з класичними (імпульсними) радіолокаторами підповерхневого зондування;
 • Компенсація скривлень сигналів в наслідок частотної дисперсії фазової скорості поширення радіохвиль у грунті;
 • Можливість виміру електричних характеристик, швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту та їх вологості безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру границь цих шарів і об'єктів при зондуванні;
 • Адаптація параметрів зондувального сигналу до типу ґрунту і глибині моніторингу;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної і гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів моніторингу.

Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія - Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів грунту до глибин 10-14м. Сугак В. Г.


2008

 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура».

Розроблено новий метод вирішення зворотної задачи стосовно оцінювання фізичних властивостей середовища та окремих неоднорідностей як природного, так і штучного походження для підповерхневого зондування з застосуванням зондувального сигналу с покроковою зміною несучої частоти. В основі методу покладено вимірювання фазового спектру відбитих сигналів.

Теоретично та експериментально встановлено, що фазовий спектр дуже чутливий до електричних сталих шарів ґрунту та окремих неоднорідних об’єктів, особливо до вологості ґрунту.

Розроблено новий математичний алгоритм оцінювання розподілу об’ємної вологості ґрунту по глибині на підставі вимірювання фазового спектру відбитих сигналів та його зрівняння з результатами моделювання процесів розповсюдження радіохвиль у середовищі при використанні моделей, що визначають електричні стали під поверхневого середовища. Сугак В. Г., Сугак О. В.

З застосуванням раніше розроблених авторами моделей поширення міліметрових та сантиметрових радіохвиль над статистичною шорсткуватими поверхнями суші та моря при малих кутах ковзання проведений аналіз ефективності декількох методів вимірювання кута місця, у тому числі у умовах застосування моноімпульсної амплітуднної сумарно-різницевої РЛС одночасно на декількох частотах, та запропоновані рекомендації з їх практичного використання. Разсказовський В. Б., Педенко Ю. О., Логвинов Ю. Ф.

 1. НДР «Створення спеціалізованого георадару Скануючий георадар для виявлення у ґрунті на глибинах до 20...30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Створено спеціалізований георадар для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька десятків метрів. Область застосування:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах і при підвищеному техногенному навантаженні.
 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту у зонах обвалів.
 • Виявлення і картографування підповерхневих зон скупчень нафтопродуктів у результаті витоків з місць їхнього збереження і транспортування та інших екологічних аварій.
 • Контроль рівня ґрунтових вод у промислових і населених пунктах (стан підтоплення).
 • Виявлення порожнеч, украплень менш щільної речовини ґрунту та ін. у результаті геологічних змін або техногенного впливу.
 • Оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі.
 • Визначення стану фундаментів і будівельних конструкцій діючих споруджень.
 • Археологічні розкопки й ін.

Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості ґрунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей;
 • Реалізовано вимір електричних сталих і швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру границь цих шарів і об'єктів при зондуванні;
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку;
 • Знижений рівень випромінювання і прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих і інших конструкцій;
 • Адаптація параметрів зондувального сигналу до типу ґрунту і глибині моніторингу;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної і гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів моніторингу.

Роботи, виконані за допомогою георадару:

 • Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія - Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів ґрунту до глибин 10-14м та виявлення підземних тонелей під територією заповідника та головних споруд;
 • За допомогою георадару «Скануючий георадар» виконано інженерні вишукування з метою оцінки ступені обводнення ґрунту греблі пруда «Свідовок», що накопичує шахтні води, у м. Павлоград;
 • Виконано інженерні вишукування у м. Суми, результатом котрих було виявлення та картографування фундаменту булої Покровської церкви. Сугак В. Г.


2009

 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура».

Розроблено новий метод оцінки вологості шарів грунту на підставі застосування радіофізичного підповерхневого зондування з застосуванням зондувального сигналу с покроковою зміною несучої частоти. В основі методу покладено вимірювання фазового спектру відбитих сигналів та застосування нового методу представлення інформації у вигляді ізоліній фазового спектру, відстань між котрими пропорційна вологості шарів грунту. Сугак В.Г., Сугак О. В.

Виконано експериментально зондування площадки біля Кирилівської церкви (заповідник «Софія-Київська»), на підставі результатів якого  встановлено причини деформації будівлі церкви. Сугак В. Г., Васильєва О. М., Бормотов В. Н., Букін О. В., Сілаєв Ю. С.

Розроблено новий експериментальний зразок георадару, у якому застосовано гомодінний метод вимірювання квадратурних компонент сигналу, що дає змогу значно спрощувати його структурну схему без втрати якості результатів зондування. Сугак В. Г., Васильєва О. М., Бормотов В. Н.,Букін О. В.,Сілаєв Ю. С.

Моденізовано з пристосуванням для вимірювань впливу на работу радіолокатору огляду літовищ метеорологічних умов консттрукція та система цифрової обробки сигналів макету «РЛС-АЕРО». Проведено цикл спостережень відбиттів від опадів та почато їх математичну обробку. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г., Зуйков В. О.

Розроблена математична модель опису впливу поширення радіохвиль над морем при малих кутах ковзання на характеристики систем з багаточастотним сигналом, відзначено можливість підвищення точності вимірювання куту місця при застосуванні такого режиму. Педенко Ю. О.

Розвинуто модельні уявлення про вплив на поле мілліметрових радіохвиль морської поверхні в умовах, коли для математичного опису не може бути застосоване наближення дотичгної площини. Розроблено розрахункові моделі та провадиться чисельний аналіз особливостей вимірювання у таких умовах кутових координат випромінювачей. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

 1. НДР «Створення спеціалізованого георадару «Скануючий георадар» для виявлення у ґрунті на глибинах до 20...30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2».

Cтворено cпеціалізований георадар «Скануючий георадар» для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька десятків метрів.

Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія - Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів ґрунту до глибин 10 – 14 м, виявлення причин деформації будівлі Кирилівської церкви та підземних тунелів під територією заповідника та головних споруд.

Були проведені спільні польові вимірювання із застосуванням георадару фірми «Groundradar Inc.» та «Скануючого георадару» відділу № 35, на підставі яких були обговорені з представником фірми “Groundradar Inc.” Jan Franke можливості подальших спільних досліджень. Сугак В. Г.


2010

НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Розроблено новий метод обробки сигналів та математичний алгоритм реконструкції електричних сталих шарів підповерхневих шарів ґрунту та їх фізичних властивостей, що застосовує їх фазову структуру при використанні георадару з покроковою зміною несучої частоти зондувального сигналу. У алгоритмі застосовується використання інформації щодо швидкості зміни фазо-частотного спектру сигналів, яка пов‘язана з електричними сталими підповерхневого середовища і, як наслідок, його основною фізичною характеристикою – вологістю ґрунту. Метод дозволяє обчислювати розподіл вологості шарів ґрунту по глибині, що є дуже важливим для практичного використання при виконанні реальних проектів у інженерній геології.  Аналогів цього методу обробки за кордоном немає.

Метод було застосовано при виконанні інженерного проекту по зондуванню підповерхневої структури ґрунту греблі дамби Дубосарскої ГЕС з метою перевірки її цілостності. Сугак В. Г., Сугак О. В., Кожан Є.А.

Розроблена нова антена для задач підповерхневого зондування, в якій реалізовано можливість випромінювання та прийом сигналів на ортогональних поляризаціях. Магнітна щілинна антена утворена провідним коробом, що екранує, і провідною поверхнею, у якій прорізані дві вісімкоподібні щілини. При цьому провідна поверхня має чотири однакових трикутних пелюстки, кінці яких відігнуті до центра короба, що екранує,  і закріплені на ньому у вигляді чотирьох вхідних контактів антени. Така конструкція дозволяє використати випромінювання сигналу на одній поляризації та приймати сигнали або на узгодженій, або на кросовій поляризаціях. Подана заявка на патент. Сугак В. Г., Васильєва О. М.

Виконані теоретичні та експериментальні дослідження, що до розробки компактної (розміри антени у десятки раз менші порівняно з полухвильовим диполем) магнітної антени з автоматичною підстройкою  у резонанс на кожному кроці зміни несучої частоти зондувального сигналу при випромінюванні та прийомі сигналів у діапазоні радіохвиль 0,4 - 5 МГц стосовно задач глибинного зондування. Виготовлено експериментальний макет такої антени та виконані польові дослідження, які підтвердили її ефективність порівняно з полу хвильовим диполем. Аналогів цієї антени за кордоном не існує. Сугак В. Г., Бормотов В. Н.

Розроблено новий експериментальний макет георадару у діапазоні радіохвиль 500 - 900 МГц в якому реалізовано можливість випромінювання та прийому сигналів на ортогональних поляризаціях з використанням розробленої магнітної щілинної антени. Це суттєво підвищує придушення прямого просочування випромінюваного сигналу у прийомний тракт та дозволяє застосувати поляризаційну селекцію окремих підповерхневих об‘єктів. Проведено польові вимірювання які підтвердили ефективність застосування поляризаційної розв‘язки між випромінюваним та прийнятим сигналами. Робота виконана на світовому рівні. Сугак В. Г., Педенко Ю. О., Бормотов В. Н., Букін О. В., Силаєв Ю. С., Васильєва О. М.

Дослідження поширення радіохвиль у безпосередній близькості до поверхні розподілу середовищ та розробка методів підвищення ефективності радіосистем в умовах впливу середовища та поверхні розподілу.

У напрямку розвитку методів вивчення впливу особливостей просторово-часової структури мікрохвильового поля на характеристики радіосистем зроблено наступний суттєвий крок: завершено розробку евристичної моделі явищ при поширенні під дуже малими кутами над морською поверхнею та з її застосуванням проведено порівняння декількох сучасних методів вимірювання кутових координат низьковисотних цілей з точки зору складності їх практичної реалізації та очікуваної точності.

Завершено розробку методу розрахунку полів сантиметрових та міліметрових радіохвиль над шорсткуватою поверхнею розподілу середовищ (суші або моря) при малих, включно нульові, кутах ковзання. На відміну від існуючих методів, при яких припускається, що поверхня розподілу є сукупністю квазіплоских елементів та до них правомірно застосовувати наближення Кирхгофа, запропоновано нижче цієї межі описувати вторинні поля як результат відбиття від сильно викривлених поверхонь гребенів жорсткуватостей та дифракції Френеля на них. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю.Ф.

Із застосуванням зазначених вище та існуючих модельних уявлень про поширення радіохвиль поблизу поверхні проведені чисельні розрахунки характеристик кутовимірювальних радіолокаційних систем міліметрового діапазону. Порівняння систем, яки використовують традиційні методи вимірювання (рівносигнальні, позаосьові та інші), з сучасними, у тому числі із застосуванням методів спектрального оцінювання, дають змогу розробникам обґрунтовувати вибір тих чи інших методів при розробці та модернізації радіосистем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю .Ф., Педенко Ю. О.

Проведено вдосконалене раніше створеного за проектами «РЛС-АЕРО» і «Огляд» радіолокатора  контролю наземного руху в аеропортах, завдяки чому були підвищені його експлуатаційні та технічні характеристики.

З метою пошуку  споживачів була проведена демонстрація  дії експериментального зразка радіолокатора представникам фірм «Propatria» (Угорщина) та «Дельта-Лоцман» (Україна).

Роботи з удосконалення радіолокатора виконувались сумісно з відділом № 11 (зав. відділом чл.-кор. НАН України П. М.Мележик П.М.).

Початковий зразок радіолокатора дороблений для проведення експериментальних досліджень методів придушення завад, що обумовлені  відбиттями від опадів. Проведено два (весняний та осіньо-зимовий) цикли вимірювань. Разсказовський В. Б., Резниченко М .Г., Балан М. Г., Зуйков В. О.

Розроблений і виготовлений георадар «Скануючий георадар-2» на діапазон частот 500 - 900 МГц. Спеціалізований георадар створено для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю. Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано вимір поляризаційної структури сигналів, що дає змогу застосовувати поляризаційну селекцію малих об’єктів.
 • Застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей та об‘єктів штучного походження;
 • Реалізовано вимір електричних сталих і швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру меж цих шарів і об'єктів при зондуванні;
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку;
 • Знижено рівень випромінювання та прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих та інших конструкцій;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування.
 • Розробку застосовано при виконанні госпдоговірної роботи «Дубоссарская ГЭС. Радиофизическое обследование откоса плотины радиолокатором подповерхностного зондирования «Сканирующий георадар»». Сугак В. Г.


2011

НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Розроблено основу нового методу реконструкції електричних сталих підповерхневих шарів ґрунту та їх фізичних властивостей, що застосовує  фазову структуру сигналів при використанні георадару з покроковою зміною несучої частоти зондувального сигналу. Метод застосовує інформацію стосовно швидкості зміни фазо-частотного спектру сигналів, яка пов‘язана з електричними сталими підповерхневого середовища і, як наслідок, його основною фізичною характеристикою – вологістю грунту. Метод дозволяє обчислювати розподіл вологості шарів ґрунту по глибині, що є дуже важливим для практичного використання при виконанні реальних проектів у інженерній геології. Серія експериментальних зондувань довела перспективність цього методу при вирішенні задач інженерної геології, що пов‘язані з виявленням зон підземних вод які мають промислове значення. Сугак В. Г., Сугак О. В.

Розроблена нова антена для задач підповерхневого зондування, в якій реалізовано можливість вимірювання повної поляризаційної матриці розсіяння. Магнітна щілинна антена утворена провідним коробом, що екранує, і провідною поверхнею, у якій прорізані дві вісімкоподібні щілини. При цьому провідна поверхня має чотири однакових трикутних пелюстки, кінці яких відігнуті до центра короба, що екранує,  і закріплені на ньому у вигляді чотирьох вхідних контактів антени. Подана заявка на патент. Сугак В. Г., Букін О. В., Васильєва О. М.

Продовжено розробку компактної (розміри антени у десятки раз менші порівняно з полухвильовим диполем) магнітної антени з автоматичною підстройкою у резонанс на кожному кроці зміни несучої частоти зондувального сигналу при випромінюванні та прийомі сигналів у діапазоні радіохвиль 0,4 - 5 МГц стосовно задач глибинного зондування. Виготовлено експериментальний макет такої антени та пристрій для здійснення підстройки її у резонанс за допомогою електронних ключей та спеціалізованого мікропроцесору. Аналогів цієї антени за кордоном не існує. Сугак В. Г., Бормотов В.М.

Виконано серію експериментів з допомогою експериментального макету георадару у діапазоні радіохвиль 500 - 900 МГц, в якому реалізовано можливість випромінювання та прийому сигналів на ортогональних поляризаціях з використанням розробленої магнітної щілинної антени з метою виявлення фізичних властивостей штучних діелектричних та металевих об‘єктів. Ці вимірювання підтвердили ефективність застосування поляризаційної розв‘язки між випромінюваним та прийнятим сигналами та фазової структури сигналів для ідентифікації малих об‘єктів. Робота виконана на світовому рівні. Сугак В. Г., Педенко Ю. О., Бормотов В. Н., Букін О. В., Силаєв Ю. С., Васильєва , О. М.

Завершено розробку моделі багатопроменевого поширення над поверхнею моря при такому її стані, коли припущення про незначні затінення та похилі нерівності поверхні, які є вихідними для традиційних методів опису розсіяння радіохвиль поверхнею. Запропоновано модель явищ та розроблено алгоритми розрахунку електромагнітного поля над поверхнею при кутах ковзання від близьких до нульових до таких, при яких вже можна застосовувати наближення Кірхгофа, тобто практично охоплено весь діапазон умов дії берегових та корабельних радіолокаційних систем. Проведено моделювання для умов, близьких до реальних для одного з класів радіолокаційних систем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Із застосуванням раніш розроблених моделей впливу поширення радіохвиль міліметрового та сантиметрового діапазонів проаналізовано шляхи підвищення ефективності систем високоточного вимірювання кута місця точкового вимірювача.

Доведено, що застосування багато частотного режиму пеленгування дозволяє навіть при трьох частотно рознесених каналах з різницею між найвищою, вищою та найнижчою частотами менше, ніж в 16 % від значення несучої частоти суттєво підвищити точність пеленгування. Педенко Ю. О.

Шляхом комп'ютерного моделювання перше оцінено вплив багатопроменевого поширення радіохвиль над морською поверхнею в умовах сильного дифузного відбиття на характеристики вимірювання кута місця одним з методів спектрального оцінювання  «root-MUSIC». Педенко Ю. О.

З метою обґрунтування вибору для практичної реалізації проведено порівняння очікуваної  точності вимірювання кута місця трьома методами: з одного боку добре відомими досить простими у реалізації моноімпульсним та позаосьовим, а з другого – методом «root-MUSIC», призначеним саме для умов дії у багатопроменевій ситуації, але суттєво складніший у технічній реалізації. Одержані результати є першим кроком, який свідчить про необхідність поглиблених цільових досліджень у цьому напрямку. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф., Педенко Ю. О.

Виконано дослідження впливу на похибки вимірювання азимутального напрямку на випромінювач, що виникають при наявності поблизу від лінії візирування непрозорих перешкод, таких як кути будівель, земляні насипи та ін. Одержано кількісні оцінки впливу при різному взаємному розташуванні межі перешкод та траси поширення радіохвиль. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Проведено вдосконалення системи цифрової обробки радіолокаційних сигналів від цілей, спрямоване на зменшення впливу взаємної нестабільності синхронізації передавача та перетворювача аналог – цифра, а також поліпшено захист антени від впливу опадів. Досліджено мінливість доплерівських спектрів радіолокаційних видбиттів від дощу та снігопадів при зміні метеоумов та висоті імпульсного об’єму над земною поверхнею. Відзначено звуження доплерівського спектру та зменшення  флуктуацій частоти його максимуму при висоті імпульсного об’єму 150...200 м порівняно з тими, що мають місце безпосередньо поблизу поверхні грунту. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г., Балан М. Г., Зуйков В. О.

Створено спеціалізований георадар «Скануючий георадар-3»  на діапазон частот 100 - 200 МГц для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом структури ґрунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю. Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано поляризаційну розв‘язку між передавльною та приймальною антенами, що дає змогу випромінювати значно більшу потужність зондувального сигналу і в наслідок цього зондувати на більшу глибину (до 40 – 45м).
 • Застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей та об‘єктів штучного походження.
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку.
 • Знижено рівень випромінювання та прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих та інших конструкцій.
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування. Сугак В. Г.


2012

НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено нову методику обробці георадарних сигналів на підставі застосування їх фазової структури для виявлення і оцінки параметрів під поверхневих шарів ґрунту, що насичені водою. У методиці передбачається аналіз фазо – частотного спектру георадарних сигналів та використання розробленої моделі залежностей електричних сталих порід ґрунту від декількох параметрів для подальшого застосування у ітераційної процедури, результатом котрої є ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому розтину вдовж георадарного профілю. Серія експериментальних зондувань довела перспективність цій методики при виявленні зон підземних вод які мають промислове значення або пов‘язані з проблемою підтоплення. Аналогів цього методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Розроблено блок-схему георадару, в якому планується використання комбінованого імпульсного сигналу з покроковою зміною його несучої частоти від імпульсу до імпульсу. Також розроблено програмне забезпечення стосовно нової технології обробці сигналів на підставі застосування FPGA технології. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Букін О. В.

Розроблено нову модель електричних сталих порід грунту, яка є основою для застосування при вирішенні зворотних задач георадарного зондування. Нова модель є більш адекватною реальним залежностям електричних сталих порід грунту от частоти та декількох параметрів, включно об‘ємної вологості та процентному складу пісочної та гліністної фракцій. Сугак В. Г., Бондаренко І. С., Сугак О. В.

Почато розробку вимірювального стенду для виявлення та оцінки залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах ґрунту. Стенд передбачає вимір залежностей електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50-140 МГц у спеціальному металевому циліндру, у якому розташовані датчики коаксіального типу. У циліндрі передбачається застосування зовнішнього тиску з використанням гідравлічного пресу. Бормотов В. М.

Виконано серію зондувань з використанням розробленого георадару на території державного заповідника «Софія-Київська» з метою виявлення підземних тунелів. Сугак В. Г., Сугак О. В.

Завершено розробку моделі багатопроменевого поширення над поверхнею моря при такому її стані, коли припущення про незначні затінення та похилі нерівності поверхні, які є вихідними для традиційних методів опису розсіяння радіохвиль поверхнею. Запропоновано модель явищ та розроблено алгоритми розрахунку електромагнітного поля над поверхнею при кутах ковзання від близьких до нульових до таких, при яких вже можна застосовувати наближення Кірхгофа, тобто практично охоплено весь діапазон умов дії берегових та корабельних радіолокаційних систем. Проведено моделювання для умов, близьких до реальних для одного з класів радіолокаційних систем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Із із застосуванням цієї та раніш розроблених моделей впливу поширення радіохвиль міліметрового та сантиметрового діапазонів проаналізовано шляхи підвищення ефективності систем високоточного вимірювання кута місця точкового вимірювача.

 • Доведено, що застосування багато частотного режиму пеленгування дозволяє навіть при трьох частотно рознесених каналах з різницею між найвищою, вищою та найнижчою частотами менше, ніж в 16 % від значення несучої частоти суттєво підвищити точність пеленгування. Одна публікація. Педенко Ю. О.
 • Вперше оцінено вплив багатопроменевого поширення радіохвиль над морською поверхнею на характеристики вимірювання кута місця одним з методів спектрального оцінювання (“MUSIC”). Одна публікація. Педенко Ю. О.
 • З метою обґрунтування вибору для практичної реалізації проведено порівняння очікуваної точності вимірювання кута місця трьома методами: з одного боку добре відомими досить простими у реалізації моно імпульсним та поза осьовим, а з другого – методом „root-MUSIC”, призначеним саме для умов дії у багато променевій ситуації, але суттєво складніший у технічній реалізації. Одержані результати є першим кроком, який свідчить про необхідність поглиблених цільових досліджень у цьому напрямку. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Логвинов Ю. Ф., Педенко Ю. О., Разсказовський В. Б.

До цього напрямку належать дослідження впливу на похибки вимірювання азимутального напрямку на випромінювач, що виникають при наявності поблизу від лінії візирування непрозорих перешкод, таких як кути будівель, земляні насипи та ін. Одержано кількісні оцінки впливу при різному взаємному розташуванні межі перешкод та траси поширення радіохвиль. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Логвинов Ю. Ф., Разсказовський В. Б.

Проведено вдосконалення системи цифрової обробки радіолокаційних сигналів від цілей, спрямоване на зменшення впливу взаємної нестабільності синхронізації передавача та перетворювача аналог – цифра, а також поліпшено захист антени від впливу опадів. Досліджено мінливість доплерівських спектрів радіолокаційних видбиттів від дощу та снігопадів при зміні метеоумов та висоті імпульсного об’єму над земною поверхнею. Відзначено звуження доплерівського спектру та зменшення  флуктуацій частоти його максимуму при висоті імпульсного об’єму 150...200 м порівняно з тими, що мають місце безпосередньо поблизу поверхні грунту. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Балан М. Г., Зуйков В. О., Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.

Розробка: «Скануючий георадар-3» на діапазон частот 100 - 200 МГц.

Спеціалізований георадар створено для рішення задач інженерної геології, пов'язаних з моніторингом структури ґрунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю.

На підставі застосування виміру фазової структури сигналів розроблено новий метод виявлення, картографування та оцінки вологості підповерхневих шарів грунту, що насичені водою. Метод було впроваджено на реальний ділянці у селі Роговка, Харьківській обл. для пошуку та виявлення водоносних шарів грунту. Вимір фазової структури сигналів дав змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині у цих водоносних шарів та визначити потенційних зон, де можливо добича питної води.

Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку.

Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування.

Область застосування:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах на глибинах до 40 - 45 м (виявлення шарів грунту, що насичені водою, контроль структури зсувів грунту та ін.).
 • Виявлення колекторів та окремих об‘єктів на глибинах до 25 м.
 • Виявлення порожнеч, підземних тунелів, що виникли у результаті геологічних змін або техногенного впливу на глибинах до 30 м.
 • Виявлення та картографування рівня ґрунтових вод на глибинах до 30 м, оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі на глибинах до 30 м.

Розробку планується застосувати при виконанні Програми створення системи інженерного захисту території, будівель і споруд архітектурного ансамблю Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”, яку було ініційовано президентом України. Термін виконання цієї програми: вересень 2011 р. - грудень 2015 р.

Застосування георадарної технології заплановано для виконання наступного пункту календарного плану робіт сумісно з ІГФ НАН України, НЦРКДЗ НАН України та ІГН НАН України у 2012 р.:

Геофізичні дослідження у гідрогеологічної зоні охорони заповідника з метою виявлення зон зволоження ґрунтів. Сугак В. Г.


2013

НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено новий метод георадарного зондування на підставі використання комбінованого імпульсного зондувального сигналу з покроковою зміною його несучої частоти від імпульсу до імпульсу. Метод дозволяє забезпечити випромінювання та прийом відбитих сигналів на одну антену та з однією поляризацією без зниження потужності випромінюваного сигналу за рахунок часового розділення цих сигналів. При цьому роздільна спроможність зондувального сигналу забезпечується як і раніш шириною спектру зондувального сигналу, тобто діапазону сканування його несучої частоти. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Сугак О. В.

Розроблено нову щілинну магнітну антену, яка дозволяє вимірювати повну поляризаційну матрицю георадарних сигналів, що відбиваються під поверхневими об‘єктами. Сполучено патент на винахід: «Щілинна антена для радіолокаторів під поверхневого зондування». Патент № 103381 від 10.10.2013. Сугак В. Г., Букін О.В., Васильєва О. М.

Розроблено вимірювальний стенд для виявлення та оцінки залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах грунту, у якому вимірюються залежності електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50 - 140 МГц за допомогою спеціальних датчиків у металевому циліндрі. У циліндрі передбачається застосування зовнішнього тиску з використанням гідравлічного пресу. Сугак В. Г., Бормотов В. Н., Пархоменко В. О.

Набув подальший розвиток новий георадарний метод виявлення водоносних шарів грунту та оцінювання їх об‘емної вологості на підставі застосування їх фазової структури. У методі застосовується аналіз фазової структури георадарних сигналів та використовується розроблена модель залежностей електричних сталих порід грунту. У результаті застосування ітераційної процедури забезпечується ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому перетині вздовж георадарного профілю. Ефективність методу підтверджена серією експериментальних зондувань з метою виявлення зон підземних вод, які мають промислове значення або пов‘язані з проблемами підтоплення. Аналогів цьому методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Бормотов В. Н., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Проведено доопрацювання моделі багатопроменевого поширення радіохвиль над поверхнею моря при сильних затіненнях нерівностей, що існують при малих кутах ковзання. Проаналізовано декілька варіантів умов наближених для практичного застосування радіолокаційних систем спостереження маловисотних випромінювачів. Результат узагальнення матеріалів досліджень викладені, зокрема, у монографії: Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью /[Еремка В.Д., Кабанов В.А., Логвинов Ю.Ф. и др.]; под ред. Разсказовского В.Б. - Севастополь: Вебер, 2013 -212 с. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Продовжено дослідження методу високої спектральної роздільності root-MUSIC як засобу для вимірювання кута місця маловисотних цілей над збуреною поверхнею моря.

Встановлено, що для досягнення високої точності вимірювань слід відмовитися від зазвичай використовуваної розмірності підпростору сигналів, що дорівнює двом, обумовленої урахуванням лише прямого сигналу від цілі і сигналу, дзеркального відбитого від поверхні моря. Збільшення розмірності підпростору до значень п'яти - семи дозволяє підвищити точність вимірювань в кілька разів порівняно з випадком розмірності, що дорівнює двом.

Також досліджувалися різні ознаки, за допомогою яких можна ідентифікувати сигнал від цілі, в тому числі енергетичні та просторові. Отримано оцінки похибок пеленгування при різних способах вибору рішення. Педенко Ю. О.

Вдосконалено радіолокаційний вимірювач відбиттів міліметрових радіохвиль від опадів. До складу когерентного приймача введено другий квадратурний канал, що дозволило приймати та реєструвати обидві квадратурні компоненти. Це дозволило виключити накладання спектрів відбитих сигналів. Присутність якого заважала аналізу спектрів поблизу нульових частот допплерівського зсуву в тій частині простору спостереження, де траєкторії падіння дощових крапель утворюють близький до π/2 кут відносно напрямку опромінювання. У другій половині цього року проведені відповідні експериментальні спостереження з записами сигналів, які на даний час обробляються на ПЄОМ. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.


2014

НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено принципіальні схеми окремих вузлів георадару (строб каскади, демодулятор та ін.), в якому планується використовувати комбінований імпульсний зондувальний сигнал з покроковою зміною несучої частоти від імпульсу до імпульсу для здійснювання розв‘язки передавального та приймального каналів. Такий сигнал дозволяє забезпечити випромінювання та прийом відбитих сигналів на одну антену та з однією поляризацією без зниження потужності випромінюваного сигналу за рахунок часового розділення цих сигналів. При цьому роздільна здатність зондувального сигналу забезпечується як і раніш шириною спектру зондувального сигналу, тобто діапазону сканування його несучої частоти. Сугак В. Г., Овчинкін О. О.

Виконано дослідження залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах Ґрунту, у якому вимірюються залежності електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50-140 МГц за допомогою спеціальних датчиків у металевому циліндру. Дослідження виконані на розробленому вимірювальному стенді для виявлення та оцінки У циліндрі застосовується зовнішній тиск з використанням гідравлічного пресу для імітації тиску верхніх шарів ґрунту. Сугак В. Г., Бормотов В. Н., Пархоменко В. О.

Набуло подальший розвиток нового георадарного методу виявлення водоносних шарів Ґрунту та оцінювання їх об’ємної вологості на підставі застосування їх фазової структури. У методі застосовується аналіз фазової структури георадарних сигналів та використовується розроблена модель залежностей електричних сталих порід Ґрунту. У результаті застосування ітераційної процедури забезпечується ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому перетині вдовж георадарного профілю. Ефективність методу підтверджена серією експериментальних зондувань з метою виявлення зон підземних вод які мають промислове значення або пов‘язані з проблемою підтоплення. Аналогів цього методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Проведено доопрацювання моделі багатопроменевого поширення радіохвиль над поверхнею моря при сильних затіненнях нерівностей, що існують при малих кутах ковзання. Проаналізовано декілька варіантів умов наближених для практичного застосування радіолокаційних систем спостереження маловисотних випромінювачів. Результат узагальнення матеріалів досліджень викладені, зокрема, у монографії. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Продовжено дослідження методу високої спектральної роздільності root-MUSIC як засобу для вимірювання кута місця маловисотних цілей над збуреною поверхнею моря. У першу чергу вивчалися питання практичного використання даного методу.

Основна увага була приділена проблемі вибору правильного рішення із сукупності рішень, приналежних до підпростору сигналів. Досліджувалися різні ознаки, за допомогою яких можна ідентифікувати сигнал від цілі, в тому числі енергетичні та просторові.

Отримано оцінки похибок пеленгування при різних способах вибору рішення. Показано, що оптимальним способом можна вважати спосіб, при якому цілі присвоюється кут місця, який найбільш близький до напрямку, рівному половині ширини діаграми спрямованості формованої апертурою приймальної антенної решітки. Не поступаючись в точності іншим способам вибору рішення, він відрізняється відносною простотою реалізації. Педенко Ю. О.

Вдосконалено радіолокаційний вимірювач відбиттів міліметрових радіохвиль від опадів. До складу когерентного приймача введено другий квадратурний канал, що дозволило приймати та реєструвати обидві квадратурні компоненти. Це дозволило виключити накладання спектрів відбитих сигналів. Присутність якого заважала аналізу спектрів поблизу нульових частот допплерівського зсуву в тій частині простору спостереження, де траєкторії падіння дощових крапель утворюють близький до π/2 кут відносно напрямку опромінювання. У другій половині цього року проведені відповідні експериментальні спостереження з записами сигналів, які на даний час обробляються на ПЄОМ. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.

Основні публікації

 1. «Сканирующий георадар” для обнаружения в грунте на глубинах до 20...30 м слоев, загрязненных, в частности, нефтепродуктами, пустот и других образований естественного или антропогенного происхождения. Отчет об инновационном проекте (Шифр "Геосфера"). Рук. Сугак В.Г. № Гос. Регистрации 01.04U008289, ИРЭ НАН Украины, Харьков, 2005. –82 c.
 2. Кузьмін В.В., Сугак В.Г. Патент на винахід “Спосіб геоелектророзвідки”. № 99010298 від 20.01.1999.
 3. Куранов Н.П., Кузьмин В.В., Сугак В.Г. Восстановление электрических характеристик слоев грунта и глубины залегания их границ по результатам радиолокационного подповерхностного зондирования.// Проблемы  нженерной Геоэкологии, Сборник трудов, выпуск 4.  – Москва.- Изд-во "ДАР/ВОДГЕО", 2002.- C.50-60.
 4. Сугак В.Г. Восстановление электрических характеристик грунта и глубины залегания объектов по  результатам подповерхностного зондирования.// Радиофизика и электроника: Сб. трудов ИРЭ  НАН Украины. Харьков, 2002, Т. 7,  №3, С. 491-497.
 5. Овчинкин О.А., Сугак В.Г. Влияние электрических свойств грунта на характеристики сигнала при подповерхностном зондировании.// Радиофизика и Электроника. Сб. научн. тр./ НАН Украины.- Харьков.- 2001.- 6, - № 2-3.- C. 235-241.
 6. Сугак В.Г. Электрические характеристики грунтов, пропитанных нефтепродуктом.// Украинский метрологический журнал", 1998.- С. 49-52.
 7. Сугак В.Г, Сугак А.В, Кожан Е.А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта национального заповедника «София-Киевская» на территории Кирилловской церкви // Геофизический журнал, - Киев, 2010.- т.3, №. 3. - С.43 – 49.
 8. Сугак В. Г., Букин А. В., Васильева Е.Н., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С., Тарнавский Е.Ф., Педенко Ю.А., Бормотов В. Н., Сугак А. В. Радиолокатор со ступенчатым изменением частоты для обнаружения и распознавания малогабаритных объектов под поверхностью Земли // Радиофизика и электроника. – 2010. – т.1(15), №3.- С. 92 - 97.
 9. Sugak V.G., Sugak A.V. Phase Spectrum of Signals in Ground Penetrating Radar Applications // IEEE Trans. On Geoscience & Remote Sensing. April 2010.- v.48. - P.1760-1767.
 10. Сугак В.Г., Овчинкин О.А., Силаев Ю.С., Сугак А.В. Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоёв грунта с оценкой их объемной влажности // Геофизический журнал.- 2014, т.36, №5.-С.118-127.
 11. Сугак В.Г., Бормотов В.Н., Пархоменко В.А. Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости пород грунта под давлением // Геофизический журнал.- 2014, т.36, №5.-С.118-127.
 12. Применение специализированного георадиолокатора в задачах инженерной геологии, гидрогеологии и экологии / Букин А., Овчинкин О., Педенко Ю. и др.// Наука та  інновації / науково-практичний журнал НАН України.- Київ: Видавничий дім "Академперіодика".- 2005. – Т.1, №2. – С. 32 - 43.
 13. Кулемин Г.П., Разсказовский В.Б. Рассеяние миллиметровых радиоволн поверхностью Земли под малыми углами. - Киев: Наукова думка, 1987. - 230 с.
 14. Логвинов Ю.Ф., Педенко Ю.А., Разсказовский В.Б. Дифракционная модель многолучевого распространения над неровной поверхностью при малых углах скольжения // Изв. вузов. Радиофизика - 1996. 39, №5. - С. 547-558.
 15. Логвинов Ю.Ф . Влияние затенений на статистические характеристики зеркальных элементов при многолучевом распространении над морем .// Радиотехника и электроника.-1997, - 2, № 1. - С. 64-68
 16. Разсказовский В.Б. Дифракция на полуплоскости с неровным краем в задаче распространения радиоволн над поверхностью при малых углах скольжения //Изв. ВУЗов. Радиофизика, 1997, Т.40, №8, С. 965-979.
 17. Разсказовский В.Б., Педенко Ю.А. Cравнение методов пеленгования по углу места над морем // Радиофизика и электроника: Сб.науч.тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова. – Харьков, 2004.-т.9, №1. – С.216–227.
 18. Разсказовский В.Б., Педенко Ю.А. Модель поля миллиметровых и сантиметровых волн над морем для исследования методов измерения углов места низколетящих целей // Радиофизика и электроника: Сб.науч.тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им.А.Я.Усикова. – Харьков, 2003.-т.8, №1. – стр.22–33.
 19. Разсказовский В. Б. Эвристическая модель поля миллиметровых и сантиметровых радиоволн над взволнованной морской поверхностью при сильных затенениях / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Радиофизика и электроника. ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины. Харьков. – 2010. – Т. 1(15), № 4. С. 23-31.
 20. Разсказовский В. Б. Распространение сантиметровых и миллиметровых радиоволн под малыми углами скольжения: модель многократной дифракции на экранах / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Изв. ВУЗов, Радиофизика. – 2008. – Т. 51, № 8. С. 700-710.
 21. Разсказовский В. Б. Множитель ослабления радиоволн при распространении над морем под малыми углами скольжения: переходная зона / В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Радиофизика и электроника. ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины. Харьков. – 2007. – Т. 12, № 1. С. 177-184.

Публікації

2005

Список наукових праць
 1. Кулемин Г. П., Гутник В. Г., Шарапов Л. И. Особенности обратного рассеяния радиоволн сантиметрового и милли-метрового диапазонов морской поверхностью при малых углах скольжения // Успехи современной радиоэлектроники. - 2005. - №1. - С. 3-19.
 2. Kulemin G. P. Land and Sea Clutter in Bistatic Millimeter-Wave Radar for Small Grazing Angles // Proc. SPIE, (2005, March, 26-31), 2005, v. 5484. - P.197-205
 3. Беседин А. Н., Зеленский А. А., Кулемин Г. П., Лукин В. В. Обработка случайных сигналов и процессов // Учебное пособие. Изд-во Нац. Аэрокосм. Ун-т «Харьк. Авиац. ин-т», Харьков, 2005.
 4. Кулемин Г. П., Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф. Статистические характеристики почвы в задачах дистанционного зондирования // Радиофизика и электроника. - - т.10, - №3. - C.364-370
 5. Кулемин Г. П., Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф. Временная изменчивость обратного рассеяния радиоволн смд и ммд почвой // Радиофизика и электроника. - - т.10, - №3. - C.371-376
 6. Сугак В. Г., Букин А. В., Педенко Ю. А., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С. Использование георадиолокатора для определения уровня грунтовых вод и картографирования территорий, загрязненных нефтепродуктами // Радиофизика и электроника. - 2005. - т.10, № 2. – С.240–247
 7. Сугак В. Г., Букин А. В., Педенко Ю. А., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С. Применение специализированного георадиолокатора в задачах инженерной геологии, гидрогеологии и экологии // Наука та інновації / науково-практичний журнал НАН Украины. Київ, Видавничий дім "Академперіодика", 2005. – т.1, №2. – С.32-43
 8. Луценко В. И. Пространственная селекция малоразмерных надводных объектов на фоне отражений от моря // Радиофизика и радиоастрономия. - 2005, т.10, №2. - С.189-201
 9. Логвинов Ю. Ф., Кириченко В. А. Статистические характеристики освещенных вершин морских волн для симметричных трасс при наблюдении под малыми углами скольжения // 2-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2005. Сборник научных трудов. Том.2. Международная конференция "Системы локации и навигации". – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2005. – стр.168-171.
 10. Кулемин Г. П., Тарнавский Е. В. Моделирование прос-транственной структуры радиолокационных помех от земной повер-хности в СМД и ММД. // Там же стр. 175-178.
 11. Кулемин Г. П. Определение параметров почвы много каналь-ными методами. Модели и экспериментальные результаты в СМД и ММД. // Там же стр.361-368.
 12. Кулемин Г. П., Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф. Статистические характеристики почвы в задачах дистанционного зондирования // Там же стр.369-372.
 13. Сугак В. Г., Овчинкин О. А. Исследование структурных и электрических характеристик подповерхностных неоднородней в верхних слоях грунта с помощью специализированного георадара. // Там же стр.373-376
 14. Кулемин Г. П., Балан М. Г., Горошко Е. А. Особенности калибровки измерительного комплекса сантиметрового диапазона для измерения ЭПР почв // Там же С. 377-380.
 15. Кулемин Г. П., Горошко Е. А., Балан М. Г., Педенко Ю. А., Тарнавский Е. В. Угловые и частотные зависимости удельной ЭПР почвы без растительного покрова // Там же С. 381-384.
 16. Кулемин Г. П., Горошко Е. А. Поляризационные характеристики помех от земной и морской поверхностей в ММД при малых углах скольжения // Там же С. 385-388
 17. Кулемин Г. П., Курекин А. А., Лукин В. В., Зеленский А. А. Оценка случайных и методических ошибок измерений при многоканальном оценивании параметров почвы радиолокационными методами дистанционного зондирования // Там же С. 389-392.
 18. Кулемин Г. П., Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф. Удельная эффективная поверхность рассеяния от почв лишенных растительности в диапазоне миллиметровых и сантиметровых радиоволн. // Там же С. 393-396.
 19. Кулемин Г. П., Педенко Ю. А., Балан М. Г. Частотные корреляионные функции радиолокационных отражений от вспаханной почвы в диапазоне миллиметровых волн // Там же С. 397-400
 20. Кулемин Г.П., Тарнавский Е. В. Восстановление рельефа земной поверхности с использованием сплайнов. // Там же С. 401-404
 21. Кулемин Г. П., Горошко Е. А., Тарнавский Е. В. Восстановление параметров почвы по данным дистанционного зондирования // Там же С. 405-408.
 22. Логвинов Ю. Ф., Кириченко В. А. Пространственно-временные статистические характеристики незатененных участков морской поверхности при скользящих углах наблюдения // Там же С. 433-436.
 23. Sugak V. Electromagnetic Field Structure near the Air-Ground Interface in the Presence of Inhomogeneous Objects // Telecommunications and Radio Engineering. -2005. -v.63, i.7. - P.621-636
 24. Sugak V. , Bukin A. V., Ovchinkin O. A., Pedenko Yu. A., Silaev Yu. S. Use of the Georadar for Groundwater Table Determination and Mappings of the Territories Polluted with Oil // Telecommunications and Radio Engineering. -2005. -v.64, i.5. - P.959-972
 25. Kulemin G. , Kirichenko V. A., Logvinov Yu. F. Temporal Variability of Centimeter and Millimeter-Wave Soil Back-Scattering // Telecommunications and Radio Engineering. -2005. -v.64, i.12. - P. 1017-1026

2006

Список наукових праць
 1. Kulemin G. P., Goroshko E. A., Tarnavsky E. Determination of soil characteristics from the parameters of scattered signals at X- and Ka- bands // Int. Radar Symposium IRS 2006(19-21 May 2006, Warszava, Poland), Proceedings, P.637-640.
 2. Kulemin G. P., Kurekin A. A., Marshall D., Radford D., Lever K. Assessment of Soil Parameter Estimation Errors for Fusion of Multichannel Radar Measurements // 9-th Int. Conf. on Information Fusion, (Florence, Italy, 10-13 July 2006).
 3. Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф., Разсказовский В. Б. Влияние поверхностного слоя почвы на обратное рассеяния сантиметровых и миллиметровых радиоволн // Радиофизика и электроника. - 2006. - т. 11,  № 1. - С. 38-45.
 4. Кириченко В. А., Логвинов Ю. Ф. Статистические характеристики освещенных вершин морских волн для симметричных трасс при наблюдении под малыми углами скольжения // Радиофизика и электроника. - 2006. – т.11, №1. - С. 46-54.
 5. Сугак В. Г., Овчинкин О. А., Сугак А. В. Интерпретация результатов георадарного подповерхностного зондирования в условиях отсутствия априорных даннях // Радиофизика и электроника. - 2006. – т.11, №1. - С. 78-86
 6. Разсказовский В. Б., Педенко Ю. А. Радиолокационное сопровождение маловысотных целей над поверхностью моря // Радиофизика и электроника. - 2006. – т.11, №3. - С. 377-384
 7. Lutsenko V. I., Khlopov G. I. Informative characters in spectral – polarization images of backscattering from surface objects // 2nd Microvave & Radar Week in Poland, International Radar Symposium IRS 2006, 24-26 May 2006 , Krakov, Poland, Proceedings, P.271-274
 8. Lutsenko V. I., Khlopov G. I., Popov I. V., Khomenko S. I. Polarization – Spectrum Signatures of Above Water and Surface Target // 2nd Microvave & Radar Week in Poland, International Radar Symposium IRS 2006, 24-26 May 2006 , Krakov, Poland, Proceedings, P.457-460
 9. Kulemin G. P., Kirichenko V. A., Logvinov Yu. F. Statistical Characteristics of Soil in Remote Sensing Applications // Telecommunications and Radio Engineering. -2006. -v.65, 1. - P.19-28
 10. Sugak V. G., Ovchinkin O. A., Sugak A. V. Interpretation of Georadar Subsurface Probing Results in Terms of Absence of the a Priori Data // Telecommunications and Radio Engineering. -2006. -v.65, 18. - P.1711-1727

2007

Список наукових праць
 1. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Множитель ослабления радиоволн при распространении над морем под малыми углами скольжения: модель многократной дифракции // Радиофизика и электроника. – 2007. -  т.12, № 1. -  С.168-176.
 2. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Множитель ослабления радиоволн при распространении над морем под малыми углами скольжения: переходная зона // Радиофизика и электроника. – 2007. -  т.12,  № 1. -  С.177-184.
 3. Сугак В. Г. Динамика электрических характеристик грунтов в зависимости от фильтрационных свойств пород и стратификации зоны аэрации // Радиофизика и электроника. - 2007. – т.12, № 1. - С. 185-191
 4. Razskazovskyy V. B, Logvinov Yu. F. Microwave propagation factor at small grazing angle over sea // Proc. Of The 4th International Kharkov Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and SubMillimeter Waves” (MSMW’2007): - Kharkov, Ukraine. - 2007. – т.1. - P. 414 – 416
 5. Razskazovsky V. B., Pedenko Yu. A. Radar Tracking of Low Altitude Targets over the Sea Surface // Telecommunications and Radio Engineering. -2007. -v.65, i.18. - P.1711-1727
 6. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. Microwave Propagation Factor at Small Grazing Angle Over Sea: The Model of Multiple Knife-Edge Diffraction // Telecommunications and Radio Engineering. -2007. -v.66, i.18. - P. 1615-1633
 7. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. Microwave Propagation Factor at Small Grazing Angle Over Sea: Transient Domain // Telecommunications and Radio Engineering. -2007. -v.66, i.18. - P.1635-1651
 8. Sugak V. G. Particularities of Signal Processing at Subsurface Radar Sounding in Dispersive Media // Telecommunications and Radio Engineering. -2007. -v.66, i.16. - P. 1425-1440

2008

Список наукових праць
 1. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Распространение сантиметровых и миллиметровых радиоволн под малыми углами скольжения: модель многократной дифракции на экранах // Изв. ВУЗов, Радиофизика. – 2008. - т.51, №8, С.700-710.
 2. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Измерение угла места источника излучения при дифракционной модели распространения радиоволн // Радиофизика и электроника - 2008. – т.13, №3. - С.494-502.
 3. Мележик П. Н., Разсказовский В. Б., Резниченко Н. Г., Зуйков В. А., Андренко С. Д., Сидоренко Ю. Б. , Провалов С. А., Варавин А. В., Усов Л. С., Чмиль В. М., Муськин Ю. Н. Полупроводниковый когерентный радиолокатор миллиметрового диапазона для контроля наземного движения в аэропортах // Наука та інновації. - 2008. - т.4, № 3. – С. 5-13
 4. Melezhik P. N., Andrenko S. D., Sidorenko Y. B., Provalov S. A., Razskazovskiy V. B., Reznichenko N. G., Zuikov V. A., Balan M. G., Varavin A. V., Usov, L. S., Kolisnichenko M. V., Muskin Y. N. Coherent Ka-band radar with a semiconductor transmitter for airport surface movement monitoring // Digital Communications - Enhanced Surveillance of Aircraft and Vehicles, 2008. TIWDC/ESAV 2008. Tyrrhenian International Workshop on DOI : 1109/TIWDC.2008.4649045. - 2008. - P.1-5
 5. Сугак В. Г., Кузьмин В. В. Динамика электрических характеристик грунтов при изменении режимов инфильтрации влаги и загрязняющих нефтепродуктов // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008.- т.16.- №2/1.- С.89-98.
 6. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Измерение угла места источника излучения при дифракционной модели распространения радиоволн // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и песпективы развития» МРФ-2008. Сборник научных трудов. – 2008. - т. 1., ч.2. - С.163-166
 7. Педенко Ю. А. Измерение угла места маловысотных целей многочастотной РЛС над неровной поверхностью раздела // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и песпективы развития» МРФ-2008, Сборник научных трудов. – 2008. - т.1, ч.1. - С.177-180
 8. Сугак В. Г., Сугак А. В. Применение фазовой структуры сигналов при подповерхностном зондировании для обнаружения и оценки физических свойств объектов и неоднородностей // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и песпективы развития» МРФ-2008, Сборник научных трудов. – 2008. - т. 1,ч.2. - С.192-195.
 9. Sugak V. G. Dynamics of Soil Electric Characteristics Depending on Filtering Properties of Rock and Stratification of Aeration Zone // Telecommunications and Radio Engineering. -2008. -v.67, i.12. - P.1061-1072
 10. Lutsenko V. I., Sugak V. G. Efficiency of Apparatures with Adaptive Rejection of the Interference from the Sea Surface // Telecommunications and Radio Engineering. -2008. -v.67, i.12. - P.1073-1080
 11. Sugak V. G. Spatial Resolution in Measuring Electromagnetic Field Components near the Ground // Telecommunications and Radio Engineering. -2008. -v.67, i.18. - P.1645-1657
 12. Lutsenko V. I., Sugak V. G. Adaptation of Rejection Band at the Doppler Selection of Signals // Telecommunications and Radio Engineering. -2008. -v.67, i.18. - P.1679-1689

2009

Список наукових праць
 1. Педенко Ю. А. Моделирование измерений углов места маловысотных целей многочастотной моноимпульсной РЛС // Радиофизика и электроника. - 2009.- т.14, № 1. – С.35-42
 2. Педенко Ю. А. Моделирование измерений углов места маловысотных целей многочастотной РЛС с использованием внеосевого метода // Радиофизика и электроника. - 2009.- т.14, № 3. – С.315-322
 3. Sugak V. G., Sugak A. V. Phase Spectrum of Signals in Ground-Penetrating Radar Applications // 2009 IEEE Radar Conference. Radar: From Science to Systems, Paper # 3207, Pasadena, CA, USA. - 2009.- P.1760 – 1767
 4. Мележик П. Н., Андренко С. В., Сидоренко Ю. Б., Провалов С. А., Разсказовский В. Б., Резниченко Н. Г., Зуйков В. А., Балан М. Г., Варавин А. В. и др. Радиолокационный сенсор для системы контроля наземного движения в аэропортах // Міжнар. наук.-техн. конф. „АВІА-2009”. Київ, Україна, 21-23 вересня 2009. Матеріали конф., Т.1.– С. 29 -33
 5. Zuikov V. А., Lutsenko V. I., Razskazovsky V. B., Sugak V. G., Pedenko Yu. A., Sanzharevskii S. L., Kukla S. A., Savenko N. N. Radar Detection of Swimmers // Telecommunications and Radio Engineering. -2009. -v.68, i.2. - P.127-135
 6. Leksikova T. I., Lutsenko V. I., Pedenko Yu. A., Razskazovsky V. B., and Sugak V.G. Distinctive Features of Reflections from Above-Water Targets at Millimeter-Wave Band // Telecommunications and Radio Engineering. -2009. -v.68, i.13. - P. 1139-1149
 7. Lutsenko V. I., Pedenko Yu. A., Razskazovsky V. B. Radar Characteristics of Water-Surface Targets in Millimeter-Wave Band // Telecommunications and Radio Engineering. -2009. -v.68, i.13. - P. 1151-1160

2010

Список наукових праць
 1. Сугак В. Г., Сугак А. В, Кожан Е. А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта национального заповедника «София-Киевская» на территории Кирилловской церкви // Геофизический журнал, - Киев, 2010.- т.3, №. 3. - С.43 – 49.
 2. Педенко Ю. А. Особенности использования метода MUSIC для измерения угла места маловысотных целей над взволнованной поверхностью моря // Радиофизика и электроника. – 2010. – т.1(15), №3. С.65-70
 3. Сугак В. Г., Букин А. В., Васильева Е. Н., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С., Тарнавський Е. Ф., Педенко Ю. А., Бормотов В. Н., Сугак А. В. Радиолокатор со ступенчатым изменением частоты для обнаружения и распознавания малогабаритных объектов под поверхностью Земли // Радиофизика и электроника. – 2010. – т.1(15), №3.- С. 92 – 97
 4. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю.Ф. Ошибки пеленгования источника излучения по азимуту при влиянии дифракции радиоволн на границе препятствия. // Радиофизика и электроника. - 2010. – т.1 (15), № 3. - С.51 -57.
 5. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Эвристическая модель поля миллиметровых и сантиметровых радиоволн над взволнованной морской поверхностью при сильных затенениях. // Радиофизика и электроника. - 2010. – т.1 (15), № 3. - С. 23 -31.
 6. Melezhik P. N., Sidorenko Y. V, Provalov S. A., Razskazovskiy V. B., Reznichenko N. G., Zuykov V. A., Balan M. G., Varavin F. V., Kolicnichenko M. V., Mus’kin Y. N. Ka-band Radar Sensor with Selection of Moving Target for Airport Surface Monitoring // Radar Symposium (IRS), 2010 11th International, June 16 -18, Vilnius, Lithuania, Conf. Proc. - C.1–3.
 7. Sugak V. G., Sugak A. V. Phase Spectrum of Signals in Ground Penetrating Radar Applications // IEEE Trans. On Geoscience & Remote Sensing. April 2010.- v.48. - 1760-1767
 8. Сугак, А. В.,. Зеленский, А. А. Тоцкий А. В., Тарнавский Е. Ф. Особенности обработки сигналов в георадаре со ступенчатым изменением несущей частоты зондирующего сигнала // Радіоелектронні і комп‘ютерні системи.- 2010.- №4 (45).- С. 7-15
 9. Pedenko Yu. Modelling of Elevation Angles Measurement of Low-Flying Targets by Multifrequency Monopulse Radar // Telecommunications and Radio Engineering. - v.69, №9. – 2010. - P.785-797
 10. Razskazovskiy V. B., Logvinov Yu. F. The Diffraction Model of Wave Propagation in Elevation Measurement of a Radiation Source // Telecommunications and Radio Engineering. - v.69, №5. – 2010. - P.409-422
 11. Pedenko Yu. A. The Features of Usage the MUSIC Algorithm For An Elevation Angle Measurement  Of Low-Level Targets Over Rough Sea Surface // MSMW'2010 Proceedings. - Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR. – ISBN: 978‑1‑4244‑7898‑9.
 12. Sugak V. G., Sugak A. V. GPR signal phase structure aplication for estimation of distribution of soil electrical properties on depth // MSMW'2010 Proceedings. - Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR. – ISBN: 978‑1‑4244‑7898‑9.
 13. Razskazovskiy V. B., Logvinov Yu. F. Azimuth angle errors as affected Fesnel diffraction on the large obstacles // MSMW'2010 Proceedings. - Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR. – ISBN: 978‑1‑4244‑7898‑9.
 14. Razskazovskiy V. B., Logvinov Y. F. The Diffraction Model of Wave Propagation in Elevation Measurement of a Radiation Source // Telecommunications and Radio Engineering. -2010. -v.69, i.5. - P. 409-422
 15. Pedenko Yu. A. Modelling of Elevation Angles Measurement of Low-Flying Targets by Multifrequency Monopulse Radar // Telecommunications and Radio Engineering. -2010. -v.69, i.9. - P.785-797

2011

Список наукових праць
 1. Сугак В. Г., Букин А. В., Бондаренко И. С., Сугак А. В. О противоречии данных подповерхностного зондирования теоретическим моделям диэлектрических характеристик пород грунта // 4-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2011. Сб. научн. тр. т.1, ч.1. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. –  С. 281-284.
 2. Разсказовский В. Б. Логвинов Ю. Ф., Педенко Ю. А. Влияние многолучевого распространения на определение угла места маловысотного излучателя методом ROOT-MUSIC // Радиофизика и электроника. – 2011. –T.2(16), №2. С.32-42
 3. Сугак В. Г., Васильева Е. М. Щілинна антена радіолокаторів підповерхневого зондування // Патент України № 96208, опубліковано 10.10.2011, бюл. №19/2011
 4. Педенко Ю. А. О влиянии параметров метода root-MUSIC на точность измерения угла места маловысотных целей над взволнованной поверхностью моря // 4-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2011. Сб. научн. тр. Т.1. Ч.1. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. – С. 215-218.
 5. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф., Педенко Ю. А. Исследование ошибок измерения углов места маловысотного излучателя методом root-MUSIC в условиях многолучевого распространения // 4-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2011. Сб. научн. тр. Т.1. Ч.1. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. – С. 226-229.
 6. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Дифракционная модель распространения радиоволн: азимутальные ошибки источника излучения // 4-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2011. Сб. научн. тр. Т.1. Ч.1. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. –С.222-225
 7. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Модель поля миллиметровых и сантиметровых радиоволн поверхностью при сильных затенениях // 4-й Международный радиолектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ-2011. Сб. научн. тр. Т.1. Ч.1. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011. –С.383-386
 8. Pedenko Yu. A. Simulating Elevation Angle Measurements of Low Altitude Targets by a Multifrequency Radar Operated in the Off-Axial Mode // Telecommunications and Radio Engineering. -2011. -v. 70, i. 7. - P. 563-576
 9. Pedenko Yu. A. Using of the MUSIC Algorithm to Elevation Angle Measurement of Low-Altitude Targets over Rough Sea Surface // Telecommunications and Radio Engineering. -2011. -v. 70, i12. - P.1027-1036
 10. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. Errors in Direction-Finding of Radiant under the Action of Radio Waves Diffraction on the Obstacle Boundary // Telecommunications and Radio Engineering. -2011. -v. 70, i12. - P. 1037-1048
 11. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. Heuristic Model of Microwave Field over the Rough Sea Surface under Intense Shadowing // Telecommunications and Radio Engineering. -2011. -v. 70, i14. - P. 1217-1231

2012

Список наукових праць
 1. Сугак В. Г., Бондаренко И. С., Сугак А. В. О противоречии данных подповерхностного зондирования теоретическим моделям диэлектрических характеристик пород грунт // Радиофизика и электроника. – 2012. - т. 3(17), № 1. - С.19-29
 2. Педенко Ю. А. Исследование ошибок измерения угла места маловысотных целей при различных входных параметрах метода root-MUSIC // Электромагнитные методы исследования окружающего пространства [Электронный ресурс]: Сб. тез. докл. Первой украинской конференции  (Харьков, 25–27 сент.  2012г.). – Харьков, 2012. – с. 248-250
 3. Разсказовский В. Б., Логвинов Ю. Ф. Модель многолучевого распространения миллиметровых радиоволн над морской поверхностью при сильных затенениях // Электромагнитные методы исследования окружающего пространства [Электронный ресурс]: Сб. тез. докл. Первой украинской конференции (Харьков, 25-27 сент. 2012 г.).-Харьков, 2012. с.83-85. ISBN 978-966-02-6445-8.
 4. Сугак В. Г., Сугак А. В. Оценивание физических характеристик подповерхностной структуры грунта по данным георадарного зондирования // Электромагнитные методы исследования окружающего пространства [Электронный ресурс]: Сб. тез. докл. Первой украинской конференции (Харьков, 25–27 сент. 2012г.). – Харьков, 2012. – с. 182 – 184
 5. Razskazovskiy V. B. Logvinov Yu. F., Pedenko Yu. A. Influence Produced by the Multipath Propagation of Radio Waves on Accuracy of Measurement of the Angle of Elevation of the Low-Level Radiator Using a root-MUSIC Algorithm // Telecommunications and Radio Engineering. -2012. -v.71, i.5. - P.387-401
 6. Balan M. G., Zuykov V. A., Razskazovsky V. B., Reznichenko N.G. Spectral Characteristics of Radar Precipitation Clutter Reflections in the Ka-Band // Telecommunications and Radio Engineering. -2012. -v.71, i.13. - P.1151-1158

2013

Список наукових праць
 1. Сугак В. Г., Букін А. В., Васильєва О. М. Щілинна антена для радіолокаторів під поверхневого зондування // Патент № 103381 від 10.10.2013
 2. Логвинов Ю. Ф., Разсказовский В. Б. Модель многолучевого распространения миллиметровых радиоволн над морской поверхностью при сильных затенениях // Радиофизика и электроника.- 2013. ‑ т.4(18), №2.‑ С.30-39
 3. Еремка В. Д., Кабанов В. А., Логвинов Ю. Ф., Мыценко И. М., Разсказовский В. Б., Роенко А. Н. Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью. // Севастополь: Вебер, 2013. – 217 с. ISBN 978-966-335-403-3
 4. Педенко Ю. А. Выбор параметров метода root-MUSIC при радиолокационном измерении углов места целей вблизи поверхности моря // Радиофизика и электроника. – 2013. –T.4(18), №1. С.53-58
 5. Pedenko Yu. A. The choice of solution during measuring the elevation angles of low-altitude targets with use of the root-MUSIC algorithm // MSMW'2013 Proceedings. - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
 6. Sugak G., Sugak A. V. SFCW GPR Sensor With Phase Processing for Landmine Detection and Recognition // MSMW'2013 Proceedings. - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
 7. Pedenko Yu. A. The choice of root-MUSIC parameters for radar measurements of target elevation near sea surface // Telecommunications and Radio Engineering. -2013. -v.72, i.14. - P.1279-1287

2014

Список наукових праць
 1. Сугак В. Г., Овчинкин О. А., Силаев Ю. С., Сугак А. В. Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоёв грунта с оценкой их объемной влажности // Геофизический журнал, 2014, т.36, №2, С.127-137
 2. Сугак В. Г., Бормотов В. Н., Пархоменко В. А. Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости пород грунта под давлением // Геофизический журнал.- 2014, т.36, №5.-С.118-127
 3. Педенко Ю. А. Измерение углов места целей над морем с использованием метода root-MUSIC. Выбор решения из подпространства сигналов // Радиофизика и электроника. – 2014. – т.19, №4. С.33-41
 4. Логвинов Ю. Ф., Разсказовский В. Б. Особенности моделирования многолучевого распространения миллиметровых радиоволн при слабом ветровом волнении // 4-й Международный радиоэлектронный форум “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и песпективы развития” МРФ-2014, т.1, ч.1. - С.226-229
 5. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. A Model of Multipath Propagation of Millimeter Radio Waves over the Sea Surface at Strong Shadowings // Telecommunications and Radio Engineering. -2014. -v.73, i.4. - P.281-295
 6. Razskazovsky V. B., Logvinov Yu. F. Distinctive Features of Forming the Space-Time Millimeter Radio-Wave Field at Low Altitudes above the Sea Surface // Telecommunications and Radio Engineering. -2014. -v.73, i.5. - P. 399-411
 7. Букін О. В., Васильєва О. М., Сугак В. Г. Экспериментальная щелевая антенна с изменяемой поляризацией на излучение и прием в составе макета георадара дециметрового диапазона // Український метрологічний журнал, №4.- 2014г.- стр. 34-38

2015

Список наукових праць
 1. Sugak V.G. Bukin A.V. Sugak A.V. SFCW GPR Sensor with Phase Processing for Buried Small Objects Detection and Recognition. Telecommunications and Radio Engineering, 74 (19):1-3(2015).
 2. Melnyk S. Tuluzov I. Melnyk A. Planimetry of economic states. International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies. – 2015. – v.3, i2. - P.16-24
 3. Melnyk S. Tuluzov I. Melnyk A. Method of remote dynamic thermographic testing of wind turbine blades. The e-Journal of Nondestructive Testing - ISSN 1435-4934. NDT-net 2015-05' Vol.20 No.05 -http://www.ndt.net/search/docs.php3?showForm=off&id=17667.
 4. Еремка В.Д. Логвинов Ю.Ф. Кабанов В.А. Мыценко И.М. Разсказовский В.Б. Роенко А.Н. Нетрадиционные методы и средства радиолокации. Харьков: ФОП Панов А.М., 2015. – 330 с. - ISBN 978-617-7293-21-6.
 5. Логвинов Ю.Ф. Разсказовский В.Б. Влияние двукратного взаимодействия при моделировании многолучевого распространения миллиметровых радиоволн. Изв. ВУЗов, Радиоэлектроника. – 2015. - т.58, №11. - C.27-38.
 6. Сугак А.В. Букин В.Г. Джадуей А. Корреляционная функция зондирующего сигнала cо ступенчатым изменением несущей частоты в условиях подповерхностного зондирования. Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – т.14, № 3. - C.202-208.

2016

Список наукових праць
 1. Koshovy G.I. Asymptotic models of weekly filled PFSG. Proceedings of the XXI Int. Conf. on DIPED-2016, – P. 169-173.
 2. Koshovy G.I. Pre-fractal gratings of PEC strips: general mathematical models of wave scattering. Proceedings of the 16th Int. Conf. on MMET-2016, – P. 89-95.
 3. Koshovy G.I., Sugak V.G. Direct methods of power spectra estimations for radar reflections from rains near ground surface. Proceedings of the 16th Int. Conf. on MMET-2016, – P. 169-171.
 4. Koshovy G.I., Razskazovsky V.B., Reznichenko N.G., Sugak V.G., Zuykov V.O. Examination of radar reflections from rains near ground surface. Proceedings of the XXI Int. Conf. on DIPED-2016, – P. 20-23.
 5. Педенко Ю.А. Богучарський В. В. Довгополий А. С. Мележик П. М. Овсяннікова Т. М. Федоров П. М. Стаття на спеціальну тему. Збірник наукових праць/ ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України. – №1(60). – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ. - 2016. – С.67-76.
 6. Pedenko Yu. Study of root-MUSIC method on the problem of elevation angles estimation over the sea in the conditions of multipath and thermal noise interferences. 9th International Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves MSMW'2016 Proceedings. - Kharkiv, Ukraine, June 21-24, 2016. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP16780-CDR. – ISBN: 978‑1‑5090‑2266‑3.
 7. Melnyk S.I., Petrichenko G.I., Tuluzov I. И.Г. Possibilities of metrological assurance of heat monitoring of Quality of cooling system of turbine blades. X Міжнародна науково-технічна конференція “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2016”), 5–7 жовтня 2016 р. м. Харков.
 8. Melnyk S.I. Tuluzov I.G. Solution of problems of dynamics in the information space of states on the basis of the minimization of complexity principle. X Міжнародна науково-технічна конференція “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2016”), 5–7 жовтня 2016 р. м. Харков.
 9. Melnyk S.I. Tuluzov I.G. On the possibility of constructiona quantum-relativistic spase of information states. X Міжнародна науково-технічна конференція “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2016”), 5–7 жовтня 2016 р. м. Харков.
 10. Melnyk S.I. Tuluzov I.G. Algorithmic methods evaluate and reduce measurement uncertainty in the thermal tomography. X Міжнародна науково-технічна конференція “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2016”), 5–7 жовтня 2016 р. м. Харков.
 11. Melnyk S.I., Melnik S.S. An algorithmic method of solving inverse problems of reconstruction of the macrostructure scattering media. 9th International Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves MSMW'2016 Proceedings. - Kharkiv, Ukraine, June 21-24, 2016. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP16780-CDR. – ISBN: 978‑1‑5090‑2266‑3.
 12. Sugak V.G., Bukin A. V., N. G. Reznichenko, Ali Djadooei. Forward Looking Ground Penetrating Radar with Synthetic Antenna Aperture for Buried Explosive Hazards Detection. 9th International Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves MSMW'2016 Proceedings. - Kharkiv, Ukraine, June 21-24, 2016. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP16780-CDR. – ISBN: 978‑1‑5090‑2266‑3.
 13. Sugak V.G. Stepped Frequency Continuous Wave Ground Penetrating Radar Applications. 9th International Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves  MSMW'2016 Proceedings. - Kharkiv, Ukraine, June 21-24, 2016. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – IEEE Catalog Number: CFP16780-CDR. – ISBN: 978‑1‑5090‑2266‑3.
 14. Логвинов Ю.Ф. Поширення радіохвиль над збуреною водною поверхнею при малих кутах ковзання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. засідання спеціалізованої вченої ради Д64.051.02 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 13 ” жовтня 2016 р. (площа Свободи 4, 61022, Харків).
 15. Pedenko Yu.A. Radar elevation angles measurements of low-altitude targets over the sea by root-MUSIC method under interference from multipath and thermal noise of direction finder. Telecommunications and Radio Engineering. - 2016. - v.75(10). - P.895-907.
 16. Педенко Ю.А. Радиолокационное измерение углов места маловысотных целей над морем методом root-MUSIC в условиях помех от сигналов многолучевого распространения и тепловых шумов пеленгатора. Радиофизика и электроника. – 2016. –т.7(21), №1. С. 22-33.
 17. Melnyk S.I. Melnyk S.S. Reconstruction of Images with Large Non-Uniform Increments. Telecommunications and Radio Engineering. - 2016. - v.75(8). - P.719-732.
 18. Melnyk S.I. Melnyk S.S. Reconstruction of images with large non-uniform Radiophysics and Electronics. - 2016. - v.7(21), №1. P.77-84.

2017

Список наукових праць
 1. Melnik S.I. Tuluzov I.G. The possibility of constructing a relativistic space of information states based on the theory of complexity and analogies with physical space-time. arXiv:1703.08069, 2017.
 2. Мельник С.И., Петриченко Г.И.,  Тулузов И.Г. Зб. Праць VI Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (МІВТС-2017).
 3. Мельник С.И., Тулузов И.Г. Информационная томография обобщенных косвенных измерений. Зб. Праць VI Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (МІВТС-2017).
 4. Мельник С.И., Тулузов И.Г Информационная динамика обобщенных косвенных измерений. Зб. Праць VI Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (МІВТС-2017).
 5. Мельник С.И., Князев В.В., Шаламов С. П. Методика расчетной оценки пространственного распределения амплитудно- временных параметров электромагнитного импульса
 6. в полеобразующей системе полоскового типа. Вісник НТУ ХПІ, Серія: Техніка та електрофізика високих напруг, № 38 (1260) 2017, Зб. наукових праць с. 18-32.
 7. Мельнік С.І., Петріченко Г.І., Тулузов І.Г. Метрологічні аспекти вимірювань у задачах теплової томографії. Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади», №5(67), 2017 (Методи та методики), стор. 38-47.
 8. Koshevoy G.I. Diffraction of H-polarized Electromagnetic Wave by Pre-Fractal System of Slots in PEC Screen. Proceedings of the First IEEE Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kyiv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017, P. 152-155.
 9. Koshevoy G.I. Mathematical models of acoustic waves’ scattering by impedance strip. Proceedings of the XXII Int. Seminar/Workshop on DIPED-2017, Dnipro, Ukraine, September 25 – 28, 2017, P. 71-74.
 10. Sugak V. G. ,  Lohvinov M. Yu., Hlasunov A. S. Usage of radar signal phase structure entropy for detection of weakly moving ground objects behind foliage of shrubs and trees. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, Ukraine 29 May – 2 June 2017 – IEEE Catalog Number: CFP17K03-POD.
 11. Глазунов А. С., Гутник В.Г.,  . Логвинов М.Ю, Логвинов Ю.Ф. Особенности моделирования морского волнения для радиофизических задач. VI-й Международный радиоэлектронный форум “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и песпективы развития” МРФ-2017, 24-26 октября 2017 г, Украина, г. Харьков,  Сборник научных трудов конференции ”Радиолокация. Спутниковая навигация. Радиомониторинг”, с.86-89: Издательство «Точка», Харьков 2017.‑325с.
 12. Мельник С.И., Князев В.В., Шаламов С. П. Методика расчетной оценки пространственного распределения амплитудно- временных параметров электромагнитного импульса
 13. в полеобразующей системе полоскового типа. Вісник НТУ ХПІ, Серія: Техніка та електрофізика високих напруг, № 38 (1260) 2017, Зб. наукових праць с. 18-32.
 14. Мельнік С.І., Петріченко Г.І., Тулузов І.Г. Метрологічні аспекти вимірювань у задачах теплової томографії Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади», №5(67), 2017 (Методи та методики), стор. 38-47.
 15. Sugak V. G. Detection of object motions concealed behind foliage of bushes and trees using entropy of the phase structure of radar signals. Telecommunications and Radio Engineering.–2017.–Vol.76, №20.–P.1823–1831.
 16. Глазунов А. С., Гутник В.Г.,  . Логвинов М.Ю, Логвинов Ю.Ф. Особенности моделирования морского волнения для радиофизических задач. Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова,- 2017, т. 22, № 2, с.41-49.
 17. Glazunov A. S., Gutnik V. G., Lohvinov M. Yu., Lohvinov Yu. F. Specific features of sea wave modeling for radiophysical applications/ Telecommunications and Radio Engineering. -2017. -Vol.76, N 20 -P.1833-1848 DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i20.40

2018

Список наукових праць
 1. Dubovitsky A., Sugak V.G. Antenna aperture synthesis for SFCW GPR in medium with frequency dispersion of radio-waves propagation phase velocity. Proceedings of the 17th Int. Conf. on MMET-2018, Kyiv, Ukraine, July 2-5, 2018, P. 185-187.
 2. Koshevoy G.I. Rigorous asymptotic models of wave scattering by finite flat gratings of electrically narrow impedance strips. Proceedings of the 17th Int. Conf. on MMET-2018, Kyiv, Ukraine, July 2-5, 2018, P. 70-74.
 3. Koshevoy G.I. Modelling of electromagnetic wave scattering and propagation in the presence of pre-fractal PEC strip grating. Proceedings of the 17th Int. Conf. on MMET-2018, Kyiv, Ukraine, July 2-5, 2018, P. 266-270.
 4. Koshevoy G.I., Nosich O.Yo. Mathematical Models of Acoustic Wave Scattering by a Finite Flat Impedance Strip Grating. Proceedings of the XXII Int. Seminar/Workshop on DIPED-2018, Tbilisi, Georgia, September 26–29, 2018, P. 171-174.
 5. Мельник C.И., Князєв В.В. Компьютерное моделирование наведенных токов и напряжений на кабельной сети ракеты-носителя при прямом и косвенном ударах молнии. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: 4 ч. – Харків: НТУ «ХПІ». – 332 с.
 6. Мельник C.И., Мельник С. С., Тулузов І. Г. Метод динамічної фільтрації поверхневих артефактів у задачах термографії. Сборник тезисов XI Международной научно-технической конференции МЕТРОЛОГІЯ – 2018. 9–11 октября 2018 г. Харьков.
 7. Мельник C.И., Миценко І. М. Можливості побудови томографічних вимірювань стану атмосфери на основі сигналів геостаціонарних супутників. Сборник тезисов XI Международной научно-технической конференции МЕТРОЛОГІЯ – 2018. 9–11 октября 2018 г. Харьков.
 8. Мельник C.И., Тулузов І. Г. Свобода вибору як об’єкт виміру у класичній та квантовий фізиці. Сборник тезисов XI Международной научно-технической конференции МЕТРОЛОГІЯ – 2018. 9–11 октября 2018 г. Харьков.
 9. Мельник C.И., Мельник С. С. Застосування методу адаптивної віртуальної «катастрофи» у високоточних вимірюваннях. Сборник тезисов XI Международной научно-технической конференции МЕТРОЛОГІЯ – 2018. 9–11 октября 2018 г. Харьков.
 10. Педенко Ю.А. Использование метода MATRIX PENCIL для радиолокационного измерения углов места маловысотных целей над взволнованным морем. Радиофизика и электроника. – 2018. –т.23, №1. – С. 10-18.
 11. Pedenko Yu.A. Application of the MATRIX PENCIL method for radar measurements of elevation angles of low-altitude targets over a disturbed sea. Telecommunications and Radio Engineering. –2018. –Vol.77, i.9. –PP. 757-768.
 12. Мельник C.И., Князєв В.В. Assessment of probability of lightning direct strike into elements of stationary ground launch complex Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. № 14 (1290). 2018.