eremenko
Єременко Зоя Єлівна
Керівник відділу №22
Доктор фіз.–мат. наук, c. н. с.
Senior member IEEE
Teл.: (+ 38-057)7634-385
E-mail: zoya.eremenko@gmail.com

 Портфоліо


Тематика наукових досліджень

В даний час у відділі працюють кілька дослідницьких груп, які вирішують наступні задачі:

 1. Теоретичне та експериментальне дослідження квантового хаосу на модельних об'єктах, у якості яких використовуються об'ємні НВЧ резонатори (розсіювальні біліарди Синая і Бунімовича, резонатори із зламами бокової поверхні, а також резонатори з сингулярним обуренням. (Ганапольський Є.М., Єременко З. Є., Тарасов Ю.В.)
 2. Теоретичне і експериментальне дослідження впливу випадкових неоднорідностей на спектр НВЧ резонатора. (Ганапольський Є.М., Єременко З.Є.,Тарасов Ю.В.)
 3. Теоретично досліджені ефекти динамічної локалізації класичних хвиль квантових частинок в невпорядкованих системах зниженої розмірності. (Тарасов Ю.В.)
 4. У кристалі антиферомагнетика бората заліза вивчається поширення акустичної хвилі поперечної поляризації в умовах рівноважної спонтанної намагніченості. (Хижний В.І, Тараканов В.В).
 5. Йде пошук ефективних методів вимірювання комплексної діелектричної проникності сильно поглинаючих рідин в міліметровому діапазоні. (Єременко З.Є., Ганапольський Є.М.).

Історія відділу

Відділ створений в 1955 році. Його першим керівником був лауреат Ленінської премії Чернець А.Н. (1910-1975). За минулі роки в ньому успішно розвивалися дослідження цілого ряду актуальних фундаментальних фізичних і прикладних проблем радіофізики та електроніки. Вперше створені гетеродинні НВЧ генератори - відбивні клістрони, які по довжині хвилі охоплювали практично весь міліметровий діапазон (Чернець А.Н. і Бабенко М.І.). Клістрони використовувалися для досліджень в галузі радіолокації і розповсюдження радіохвиль міліметрового діапазону. Вони застосовувалися також при вирішенні проблеми керованого термоядерного синтезу, зокрема, в системах "Токамак" для контролю щільності термоядерної плазми. Для збільшення чутливості радіолокаційних НВЧ приймачів були розроблені квантові підсилювачі (мазери) сантиметрового і міліметрового діапазонів (Ганапольський Є.М., Песковацький С.А. і Єру І.І).

У відділі розвивалися дослідження в галузі квантової акустики твердого тіла. Мета цих робіт полягала у вивченні фізичних властивостей твердого тіла за допомогою звукових хвиль надвисокої частоти або гіперзвукових хвиль. З цією метою у відділі були створені ефективні методи збудження і прийому гіперзвуку. Так, за допомогою поверхневої сповільненої електромагнітної хвилі були отримані когерентні гіперзвукові хвилі з рекордно високою частотою, до 75 ГГц, коли довжина хвилі порівнянна з розміром елементарної комірки кристалічної решітки (Ганапольський Є.М, Кисельов Р. В. Чернець А.Н).

Іншим методом збудження і прийому гіперзвуку, за допомогою точкового перетворення в гіперзвук електромагнітного поля, було виявлено і вивчено явище акустичного парамагнітного резонансу (АПР) (Ганапольський Є.М.), яке полягає в резонансному поглинанні гіперзвуку домішковими парамагнітними центрами в діелектричному (напівпровідниковому) кристалі. Завдяки тому, що в при АПР зв'язок гіперзвуку з парамагнітним центром є квадрупольним, створений на основі цього резонансу метод дозволив отримати надійні відомості як про структуру електронного енергетичного спектру парамагнітного центру, так і про його взаємодію з кристалічною решіткою. У результаті дослідження АПР привели до створення нового напряму в радіоспектроскопії твердого тіла, яке отримало назву: гіперзвукова АПР-спектроскопія.

Особливий інтерес представляють дослідження АПР парамагнітних центрів з інвертованою населеністю спінових рівнів. Було виявлено стимульоване випромінювання фононів такими з парамагнітними центрами. І на цій основі вперше був створений квантовий генератор когерентних фононів, який є акустичним аналогом лазера (Ганапольський Є.М. і Маковецький Д.Н.). Квантовий генератор фононів був названий фазером (Phonon amplification by stimulated phonon emission of radiation).

Виконані дослідження в галузі низькотемпературної акустики металів і акустоелектроніки напівпровідників. У цих роботах був відкритий ефект гігантських квантових осциляцій поглинання і швидкості ультразвуку при низьких температурах в надчистих металах, поміщених в сильне квантуюче магнітне поле (Королюк О.П.). У фоточутливому кристалі сульфіду кадмію був виявлений ефект "стрибкової" електронної провідності, стимульований інтенсивною гіперзвуковою хвилею (Ганапольський Є.М., Тараканов В.В.).

Створені у відділі гіперзвукові методи дослідження фізики твердого тіла відкрили нові можливості для використання гіперзвуку в прикладних цілях, зокрема, в галузі космічної радіолокації. Гіперзвукові лінії затримки (ГЛЗ) знайшли широке застосування для автоматичного калібрування радіолокаційних систем бічного огляду при моніторингу земної поверхні з застосуванням космічних апаратів (Балабанов В.Н., Ганапольський Є.М., Тараканов В.В.).

Основні результати відділу за весь час

 1. Вперше в світі були створені гетеродинні НВЧ генератори - відбивні клістрони, які по довжині хвилі охоплювали практично весь міліметровий діапазон. (Чернець А.Н. і Бабенко М.І.).
 2. Відкрито ефект гігантських квантових осциляцій поглинання і швидкості ультразвуку при низьких температурах в надчистих металах, поміщених в сильне квантуюче магнітне поле (Королюк О.П.).
 3. Виявлено ефект "стрибкової" електронної провідності, стимульований інтенсивною гіперзвуковою хвилею (Ганапольський Є.М., Тараканов В.В.)
 4. Вперше створений квантовий генератор когерентного гіперзвуку - фазер (Ганапольський Є.М., Маковецький Д.Н.).
 5. Розроблено новий напрямок в радіоспектроскопії твердого тіла - гіперзвукова АПР спектроскопія на основі явища акустичного парамагнітного резонансу (Ганапольський Є.М.).
 6. Вперше в світі створена гіперзвукова лінія затримки ( пристрої, що запам'ятовують НВЧ сигнали) на основі використання повздовжньої гіперзвукової хвилі. Ця хвиля поширюється вздовж тригональної осі монокристалічного корунду, охолодженого до температури рідкого азоту (Балабанов В.Н., Ганапольський Є.М., Тараканов В.В.).
 7. Створено високочутливий диференційний діелектрометр міліметрового діапазону для вимірювання діелектричної проникності сильно поглинаючої рідини (Єременко З.Е., Скресанов В.Н.).
 8. Вперше теоретично і експериментально встановлено, що малі випадкові об'ємні неоднорідності в квазіоптичному об'ємному резонаторі призводять до ефекту стохастичного «проріджування» спектра резонатора. (Ганапольський Є.М., Єременко З.Є., Тарасов Ю.В.).
 9. Вперше експериментально показано, що завдяки ефекту «проріджування» частотного спектра, квазіоптичний об'ємний циліндричний резонатор, заповнений малими випадковими об'ємними неоднорідностями та містить діод Ганна, може бути моделлю активної квантової точки. (Ганапольський Є.М., Єременко З.Є.).
 10. Вперше експериментально знайдено величину стохастичності спектру коливань тривимірного об'ємного кульового резонатора з випадково-неоднорідним діелектричним заповненням у вигляді сапфірової крихти з розміром порядку довжини хвилі в сапфірі. (Ганапольський Є.М., Єременко З.Є.).
 11. Вперше за допомогою квазіоптичних тривимірних об'ємних НВЧ резонаторів, подібних біліардам Синая і Бунімовича, з випадковими поверхневими неоднорідностями і з включенням діода Ганна була експериментально отримана частотна генерація в різних режимах збудження. (Ганапольський Є.М., Єременко З.Є.).
 12. Вперше теоретично і експериментально показано збільшення власної частоти екранованої кулі з сильно поглинаючою рідиною в центральній кульовий порожнині при збільшенні радіуса порожнини, якщо дійсна і уявна частини комплексної діелектричної проникності сильно поглинаючої рідини набагато більше одиниці. (Єременко З.Є., Ганапольський Є.М.).
 13. Вперше теоретично передбачено і експериментально встановлено, що присутність сильно поглинаючої рідини зовні діелектричної кулі призводить до уповільнення електромагнітної хвилі, яка утворює коливання в кулі, у порівнянні з випадком, коли резонатор екранований ідеальним металом. Це уповільнення, в середньому, дорівнює 2% і 0,5%, відповідно, для і коливань. (Єременко З.Є.).
 14. Побудовано теорію поширення звуку в одновимірних (1D) невпорядкованих провідниках при низьких температурах. Встановлено, що температурна залежність пружних констант таких матеріалів є аномально слабкою через сильне кулонівське екранування деформаційної взаємодії (Є.А. Канер, Ю.В. Тарасов, Л.В. Чеботарьов).
 15. Розроблено метод адіабатичного обурення квантових пропагаторів в 1D невпорядкованих провідниках і побудована теорія провідності таких систем при наднизьких температурах (Ю.В. Тарасов).
 16. Побудована теорія розповсюдження монохроматичних та імпульсних полів у випадково-шаруватих середовищах. Показано, що випромінювання точкового джерела при скільки завгодно слабкому ступені стратифікації середовища експоненціально локалізується в напрямку, перпендикулярному шарам, що обумовлює за собою утворення флуктуаційного хвилеводу в середовищах без обмежувальних поверхонь (Ю.В. Тарасов, В.Д. Фрейліхер).
 17. Побудована детальна теорія розсіювання квантових і класичних хвиль на випадково-шорсткуватих кордонах одномодових провідних і хвилеводних систем. Передбачено існування нового, градієнтного механізму розсіювання, в якому основним керуючим параметром є середній нахил шорсткостей, а не їх амплітуда. Показано, що цей механізм, як правило, є домінуючим (Н.М. Макаров, Ю.В. Тарасов).
 18. Побудовано теорію кондактанса квазі-двовимірних об'ємно-невпорядкованих провідників, у тому числі, що знаходяться у паралельному поверхні магнітному полі. Передбачено існування переходу метал-ізолятор в таких системах, пов'язаного з "відсіченням" мод, яка управляється, незалежно, геометрією провідника і магнітним полем (Ю.В. Тарасов).
 19. Побудована загальна теорія провідних властивостей квантових і класичних хвилеводних систем зі випадково- і періодично-шорсткими бічними межами при довільній ступені гостроти шорсткостей. Виявлено ефект "градієнтного" відсічення хвилеводних мод, що складається в їх послідовному переході з extended в evanescent стан у міру загострення шорсткостей, незалежно від ширини хвилеводу (Ю.В. Тарасов, Л.Д. Шостенко).
 20. У вольфрамі, при гелієвих температурах, в умовах просторової і часової дисперсії експериментально виявлено ряд нових ефектів деформаційного механізму електромагнітного збудження гіперзвуку (В.І. Хижний, О.П. Королюк).
 21. У напівпровідникової SiGe/Si гетероструктурі вперше виявлений ефект генерації гіперзвуку високочастотним електричним полем, а також запропонована фізична модель явища, пов'язана з кулонівським механізмом взаємодії високочастотних електричних полів і зарядів в структурі (В.І. Хижний).
 22. У антиферомагнетику бората заліза (FeBO3) вперше виявлений і вивчений ефект акустичного двупроменезаломлення (акустичний ефект Коттон-Мутона) і його тонка структура (В.І. Хижний, В.В. Тараканов, О.П.Королюк).
 23. У тонких пластинках бората заліза вперше виявлений ефект електромагнітного збудження гіперзвуку, який пояснений в рамках п'єзомагнітної добавки до магнітопружної енергії кристала FeBO3 (В.І. Хижний, В.В. Тараканов, Т.М. Хижна, О.П.Королюк).
Науково-технічні розробки відділу
 1. Вперше створені гетеродинні НВЧ генератори - відбивні клістрони, які по довжині хвилі охоплювали практично увесь міліметровий діапазон. (Чернець А.Н. і Бабенко М.И.).
 2. Вперше в світі створена гіперзвукова лінія затримки (пристрої, що запам'ятовують НВЧ сигнали) на основі використання повздовжньої гіперзвукової хвилі, яка поширюється вздовж тригональной осі монокристалічного корунду, охолодженого до температури рідкого азоту (Балабанов В.Н., Ганапольский Є.М., Тараканов В.В.).
 3. Вперше створений квантовий генератор когерентного гіперзвуку - фазер (Ганапольский Є.М., Маковецкий Д.Н.).
 4. Створений високочутливий диференціальний діэлектрометр міліметрового діапазону для виміру діелектричної проникності сильно поглинаючої рідини (Єременко З.Є., Скресанов В.М.).

Наукові результати

2005

 1. Запропоновано та реалізовано новий ефективний метод виміру діелектричної проникності сильно поглинаючої рідини у міліметровому діапазоні. Метод засновано на використанні високо симетричного відкритого резонатора, симетрія якого не знижується при заповненні вимірювальною рідиною. Метод передбачається використовувати в діелектрометрії сильно поглинаючих рідин. З. Є. Єременко, Є. М. Ганапольський
 2. Шляхом моделювання на міліметрових хвилях уперше теоретично й експериментально вивчено вплив випадкових неоднорідностей у замкнутій наноелектронній структурі на її спектральні і генераційні властивості. Результати можуть бути використані при створенні нових активних електронних структур - квантових біліардів для напівпровідникових лазерів. Є. М. Ганапольський, З. Є. Єременко, Ю. В. Тарасов
 3. Числовими методами, що базуються на багатовимірних дискретних нелінійних відображеннях, виявлено формування вихрових просторових структур у збуджуваних трирівневих активних системах, які є напівкласичними моделями квантових генераторів класу “В”. Д. М. Маковецький


2006

 1. Вперше вивчені особливості генерації коливань активною нелінійною коливальною системою, побудованою на стохастичних квазіоптичних НВЧ резонаторах, подібних до тривимірних хитливих біліардів Сіная і Бунімовича. Як активний елемент у ній використаний діод Ганна. Вивчено хаотичні спектральні властивості стохастичних резонаторів. У спектрах цих резонаторів спостерігається ефект відштовхування спектральних ліній. Він призводить до того, що виродження цілком знімається, в наслідок чого утворюється густий спектр, у якому спектральні лінії цілком розділені і мають високу добротність. В активній коливальній системі на основі стохастичного резонатора отримана генерація в міліметровому діапазоні і вивчено її спектральні властивості. Є. М. Ганапольський, З. Є. Єременко
 2. Досліджені нелінійні нестаціонарні процеси в трьохрівневій активній парамагнітній системі фазера за умов, коли утворення гілок (бістабільність) інверсійних станів виникає нижче порога самозбудження фононної генерації. Показано, що природа утворення кооперативної й одночасткової гілок інверсійних станів, а також характер перехідних процесів у такій системі, істотно залежать не лише від інтенсивності гіперзвукового сигналу, що було встановлено раніше, але й від частоти модуляції сигналу. Виявлено вузькі нелінійні резонанси і критичне уповільнення коливальних перехідних процесів при одночастотному насичуванні спін-системи стоячим електромагнітним полем накачування і біжучою хвилею гіперзвукового сигналу. Д. М. Маковецький
 3. У слабкому феромагнетику FeBO3 виявлено електромагнітну генерацію звуку повздовжньої і поперечної поляризації. Досліджено поведінку амплітуди акустичної хвилі, яка генерується, в зовнішнім полі, дотичному до базисної площини зразка. Генерація звуку повздовжньої поляризації виявлена вперше. Знайдений ефект генерації повздовжнього звуку автори пояснюють пьезомагнетизмом бората заліза і внеском руху доменних границь у збудження звуку. В зовнішнім полі виявлені осциляційні структури амплітуди звуку, який генерується, повздовжньої і поперечної поляризації, які відображають динаміку доменних границь. У режимі генерації поперечного звуку виявлені осциляції, що можуть бути пояснені ефектом магнітного акустичного подвійного променезаломлення. В. І. Хижний
 4. У слабкому феромагнетику FeBO3 виявлена електромагнітна генерація звуку повздовжньої та поперечної поляризації. Досліджена поведінка амплітуди збудженої акустичної хвилі  в зовнішньому полі, дотичному до базисної площині зразка. Ефект генерації повздовжнього звуку може бути пояснено за рахунок п'єзомагнетизму борату  заліза і внеску в збудження звуку  доменних кордонів. В зовнішньому полі знайдені осциляційні структури амплітуди звуку подовжньої і поперечної поляризації, що генерується, які  відображають динаміку доменних границь. Знайдені  осциляції, поперечного звуку які можуть бути пояснені ефектом магнітного акустичного дволучопереломлення. В. І. Хижний


2007

 1. Tеоретично і експериментально вивчено розповсюдження хвилі Ценнека уздовж діелектричного стрижня, розташованого в сильно поглинаючій рідині. Доведено, що швидкість  і поглинання хвилі Ценнека істотно залежать від комплексної діелектричної проникності рідини, що оточує діелектричний стрижень. Встановлено також, що фазова швидкість розповсюдження хвилі перевершує швидкість світла в матеріалі стрижня. На цій  основі запропоновано і реалізовано новий метод діелектрометрії сильно поглинаючих рідин в міліметровому діапазоні. Є. М. Ганапольській, З. Є. Єременко, В. М. Скресанов
 2. Tеоретично і експериментально вивчена дія випадкових діелектричних неоднорідностей на спектр квазіоптичного об'ємного резонатора міліметрового діапазону. Знайдено ефект проріджування спектру резонатора за рахунок неоднорідностей. Встановлено, що вплив неоднорідностей приводить до хаотизації спектру і виникненню явищ, подібних квантовому хаосу: вігнерівське відштовхування спектральних ліній, своєрідна поведінка спектральної жорсткості і інш. Тим самим підтверджена гіпотеза Бохигаса про універсальність  спектральних властивостей стохастичної системи незалежно від її розмірності. Є. М. Ганапольській, З. Є. Єременко, Ю. В.Тарасов
 3. Теоретично вивчені ефекти динамічної локалізації класичних хвиль і квантових частинок в неупорядкованих системах зниженої розмірності. Розв'язана проблема просторової локалізації і флюктуаційного хвилеводного каналювання хвиль, що випромінюються точковими джерелами у випадково шаруватих середовищах. Передбачені геометричні осциляції електропровідності і модулів пружності одновимірних неврегульованих металів, які пов'язані з стрибковим характером транспорту носіїв струму. Ю.В.Тарасов
 4. Методом комп'ютерного моделювання досліджена конкуренція самоорганізованих обертових спіральних автохвиль (ОСА) у нерівноважній дисипативній системі, яка має властивості збуджуваності та двоканальний механізм дифузії збуджень. Система складається із локально взаємодіючих активних центрів (АЦ), що мають властивості, котрі близькі до властивостей АЦ у фазері (мікрохвильовому фононному лазері). При слабкій конкуренції ОСА спостерігалась їх динамічна стабілізація та співіснування ОСА з різними топологічними зарядами. У випадку сильно конкуруючих ОСА виявлено самоіндуковане обернення знаку топологічного заряду та встановлено механізм цього нелінійного явища, пов'язаного з виникненням динамічних неоднорідностей збудження у поверхневому шарі активного середовища.
 5. B кристалах антиферомагнетика - борату залоза (FeBO3) вивчені спектри проходження акустичної хвилі поперечної поляризації (160-200 Мгц), в умовах рівноважної спонтанної намагніченості. Доведено, що знайдена структура спектрів обумовлена поляризаційним ефектом, який зв'язано з дволучезаломленням звуку – ефектом Гакеля-Турова. В. І. Хижний, В. В. Тараканов
 6. Результати знаходяться на світовому рівні, оскільки вони опубліковані в провідних фізичних журналах з великим імпакт-фактором. Вони  мають також і практичне значення, оскільки можуть бути використані при вирішенні низки важливих прикладних проблем.

Виконання конкурсної тематики

У відділі виконуються наступні проекти УНТЦ.

Проект № 4114. Назва проекту" Лазер на напівпровідниковому квантовому біліарді: моделювання на міліметрових хвилях". Є. М. Ганапольський

Найважливіший результат, який отримано в 2007 році.

Теоретично й експериментально вивчено вплив випадкових неоднорідностей на спектр відкритого лазерного мікрорезонатора. Доведено, що вплив неоднорідностей на спектр резонатора можна описати із застосуванням хвильового рівняння, в якому використовуються функції Бесселя, в яких  величина індексу залежить від числа та характеру неоднорідностей Є. М. Ганапольській, З. Є. Єременко, Ю. В. Тарасов

Проект № 3870. Назва проекту "Інноваційний діелектрометр для ідентифікації вин і плодово-ягідних соків". З. Є. Єременко

Найважливіший результат, отриманий в 2007 році.

Запропоновано й реалізовано новий метод вимірювання комплексної діелектричної проникності сильно поглинаючих рідин. Метод  засновано на використанні циліндрового об'ємного резонатора на основній моді коливань з тонкою кільцевою щілиною в бічній стінці, яка призначена для заповнення вимірювальної рідиною. Є. М. Ганапольській, З. Є. Єременко


2008

 1. Знайдено, що в сильно поглинаючому середовищі з великим значенням комплексної діелектричної проникності (КДП) в певних умовах може розповсюджуватися нова циліндрова або сферична хвилі, що мають вельми малий коефициент загасання. Для цього необхідно, щоб в ньому знаходився циліндровий канал або сферична порожнина, середовище в якої  має малі значення дійсної та уявної частини КДП. З використанням цієї хвилі створено іноваційний метод діелектрометрії сильно поглинаючих рідин. Є. М. Ганапольський, З. Є. Еременко, В. М. Скресанов
 2. В роботі вперше аналітично строго побудована теорія спектру електромагнітних коливань, збуджених у відкритому діелектричному дисковому резонаторі з випадково-шорсткою бічною поверхнею. Знайдені і класифіковані за ступеням важливості основні фізичні механізми, що описують розсіяння хвиль за рахунок шорсткостей поверхні резонансної системи. Виконані систематичні експериментальні вимірювання, що підтвердили прогнози розвинутої теорії. Є. М. Ганапольський, З. Є. Еременко, Ю. В. Тарасов
 3. Виконано комп'ютерне моделювання еволюції мезоскопічних дисипативних структур (ДС), що виникають у трирівневих збуджуваних системах фазерного типу. У комп'ютерних експериментах виявлені та детально вивчені розмірні ефекти для ДС типу обертових спіральних автохвиль (ОСА). Вперше спостережена гіперчутливість до початкових умов для мультистабільної збуджуваної системи, що має просторові атрактори у формі ОСА з різними вищими топологічними зарядами. На основі результатів комп'ютерних експериментів встановлений механізм просторового співіснування регулярних та нерегулярних ДС при надповільних перехідних процесах в активному середовищі (подібний ефект спостерігався нами раніше у реальних експериментах на рубіновому фазері). Д. М. Маковецький
 4. Методом високочастотної гібридної акустичної спектроскопії на частоті ~ 225 Мгц вивчена температурна залежність ефективності лінійної генерації звукових хвиль електричними полями в модуляційно-легованих гетероструктурах Si1-xGex /Si. Показано, що сигнал конверсії для області температур 4,2-150 К, є пов'язаний з наявністю областей просторового заряду в структурі і кулонівським механізмом збудження подовжніх акустичних хвиль електричним полем, нормальним до поверхні планарній структури. Вивчено вплив концентрації атомів Ge x в когерентно-напружених шарах SiGe на амплітуду сигналу конверсії. Знайдена висока чутливість  ефекту до зміни індексу x в інтервалі 0,1 < x < 0,13. Обговорюється вплив можливої п'єзоактивності шарів SiGe, а також зарядів на глибоких пастках поблизу меж розділу Si/SiGe/Si на величину сигналу конверсії. В. І. Хижний


2009

 1. Вперше побудована послідовна теорія відкритих і закритих лазерних резонаторів з випадково розподіленими неоднорідностями. Показано, що неоднорідності приводять до зсуву і розширенню резонансних ліній, які обумовлені дефазировкою власних мод. Зсув і розширення носить резонансний характер – вони істотно залежать від частотної відстані між сусідніми модами. Така виборча дія неоднорідностей приводить до ефекту "проріджування" початку густого спектру резонатора. Ефект "проріджування" спектру виявлено експериментально. При цьому домінуюча роль у формуванні спектру лазерного резонатора із випадковими неоднорідностями належить "градієнтному" механізму розсіяння мод. Є. М. Ганапольський, З. Є. Єременко, Ю. В. Тарасов
 2. Аналітичними та числовими методами знайдені умови виникнення модуляційної нестійкості та самоорганізованого структуроутворення у фазерній системі з високодобротним резонатором накачки. Виконане комп'ютерное моделювання ефектів конкурентного співіснування метастабільних регулярних та нерегулярних дисипативних структур у активному (збуджуваному) середовищі фазерного типу. На цій основі запропонована теоретична інтерпретація спостереженого раніше явища довготривалого співіснування періодичних та хаотично-пульсуючих ліній тонкої структури у спектрах генерації реального фазера. Д. М. Маковецький
 3. Вперше отримано строгий аналітичний розв'язок задачі про насичення квантового підсилювача з біжучою хвилею сигнала та бістабільною резонаторною накачкою, на основі якого побудовані повні спектри інверсійних станів для довільних факторів насичення підсилювача як по каналу сигнала, так і по каналу накачки. Д. М. Маковецький
 4. Експериментально виявлена резонансна взаємодія подовжнього звуку з магнітною системою в напруженому кристалі FeBO3 в монодоменізірованому стані зразка. Можливий механізм резонансної взаємодії подовжнього звуку з магнітною системою в напруженому кристалі FeBO3  є пов'язаний з виникненням магнітної модуляційної структури  з періодом, сумірним з довжиною хвилі звуку.

Виконання розробок

У відділі за проектом УНТЦ № 3870 (керівник проекту с.н.с. З.Є.Єременко) створено оригінальний автоматизований діелектрометр, який призначено для ідентифікації столових вин та виноградних соків. За допомогою цього приладу можна контролювати склад винної продукції, що виготовляється, безпосередньо в ході технологічного процесу. Проект УНТЦ виконується спільно з НДІ "Магарач" (Ялта). У цьому інституті проводилися випробування  диэлектрометра, які дали позитивні результати.  Результати випробувань зафіксовані в акті, який  затверджено директором НДІ "Магарач" . Оцінити економічну ефективність цього приладу на даному етапі не має можливості, оскільки робота за проектом ще не закінчена. З. Є. Єременко, В. М. Скресанов


2010

 1. Вперше виявлено і експериментально вивчено ефект квантового хаосу в квазіоптичному циліндровому НВЧ резонатору з випадковими неоднорідностями на бічній поверхні. Вивчено спектр цього резонатора в широкому інтервалі частот міліметрового діапазону и проведено його статистичний аналіз. Аналіз показав, що розподіл міжчастотних інтервалів в спектрі є близьким до розподілу Вігнера. Тим самим експериментально доведено, що в такому резонаторі з випадковими неоднорідностями на бічній поверхні реалізуються умови квантового хаосу. Цей результат має безпосереднє відношення до лазерної техніки. А саме, до створення мікролазерів з надвисокою добротністю резонатора, величина якої істотно залежить від неоднорідностей, що розташовані на його бічної поверхні. Тому вивчення механізму впливу цих неоднорідностей на частотні властивості резонатора має чимале значення для створення лазерних мікрорезонаторів з надвисокою добротністю. Е. М. Ганапольський, Ю. В. Тарасов
 2. У кристалі борату заліза (FeBO3) в малих магнітних полях вперше виявлено взаємодію подовжнього звуку з магнітною підсистемою. Така взаємодія раніше вважалася нехтовно малою. У монодоменому зразку виявлені резонансні особливості в поглинанні і дисперсії швидкості подовжнього звуку. У широкому інтервалі частот (150-240 Мгц) і температур (77К – 320К) досліджено їх частотна і температурні залежності. На основі отриманих експериментальних даних і чисельного моделювання зроблено висновок про можливість існування магнітної модуляційної структури (ММС) уздовж вісі анізотропії кристала. Запропоновано механізм резонансної взаємодії подовжнього звуку з ММС. Проведено чисельний експеримент, результати якого якісно узгоджуються  з експериментальними даними. В. І. Хижний, В. В. Тараканов
 3. Створено новий метод вимірювання комплексної діелектричної проникності (КДП) сильно поглинаючої рідини за допомогою циліндрового  об'ємного резонатора міліметрового діапазону з кільцевою радіальною порожниною. На основі цього методу створена експериментальна вимірювальна установка, що дає можливість вимірювати КДП в малому об'ємі (порядку 1 мл) рідини. Практична цінність розробленого методу полягає в тому, що з його допомогою можна шляхом виміру КДП визначати відносно малі концентрації водних розчинів спирту. Метод можна використовувати для визначення діелектричних характеристик сильно поглинаючих рідин, які використовуються в різних технологічних процесах. Теоретично і експериментально вивчено поширення електромагнітної хвилі в діелектричному стержні, який оточено сильно поглинаючою рідиною. Встановлено, що швидкість хвилі в цій системі перевищує швидкість світла в матеріалі стержня, а її поглинання сильно залежить від діелектричних властивостей рідини. Виміряна зміна фази і поглинання хвилі у дистильованый воді та  різних водних розчинах етанолу. З. Є. Єременко
 4. Побудована і досліджена феноменологічна модель спонтанного виникнення і розвитку тонкої структури (ТС) мікрохвильових спектрів індукованого випромінювання фононів (ІВФ) у фазерном генераторі. Показано, що спонтанна ТС є метастабільною: після швидкої стадії виникнення ТС настає повільна стадія, обумовлена нестійкістю ТС. Подальша еволюція ТС наводить до виникнення квазібезперервного спектру ІВФ в області руйнується дискретною ТС, що відповідає експериментальним даним по спостереженню ІВФ в рубіновому фазері. Аналітичними та чисельними методами досліджені нелінійні резонанси і нерівноважні фазові переходи при насиченні трирівневої квантової системи двома мікрохвильовими резонансними полями. На цій основі виконана інтерпретація явищ критичного уповільнення, які спостерігалися раніше в квантовому підсилювачі електромагнітних хвиль з бістабільним накачуванням. Д. М. Маковецький

Використання результатів досліджень в народному господарстві.

На основі розробленого методу вимірювання КДП сильно поглинаючої рідині створено хвилеводний диференційний діелектрометр (ХДД), що дозволяє  надійно реєструвати вельми малу відмінність між двома сильно поглинаючими рідинами. Доведено, що цей метод дозволяє виміряти абсолютні значення КДП водного розчину спирту з погрішністю, не більше 1%. При цьому відмінність КДП водного розчину спирту від КДП води можна визначити з відносною погрішністю, що не перевищує 0,1%. Метод може бути успішно застосовано  при ідентифікації сильно поглинаючої рідини шляхом ії порівняння з еталонною. Зокрема, для ідентифікації столових вин і фруктових соків, а також інших сильно поглинаючих рідин. Цим методом проведено детальний аналіз кореляційних зв'язків різних вин і показано, що є достовірна відмінність між білими і червоними столовими винами за величиною КДП. Доведено також, що за КДП розрізняються вина, які вироблені в різних регіонах України. Встановлено зв'язок між КДП і співвідношенням між водною і екстрактною компонентами вина. Це робить можливим використання КДП як інтегрального показника в системі ідентифікаційних параметрів при  вирішенні задачі ідентифікації вин і виявлення фальсифікаційної продукції. Розроблений ХДД було успішно випробувано в Національному інституті виноградарства і виноробства "Магарач"  Національної академії сільськогосподарських наук України АР Крим, Ялта. Позитивні результати випробувань підтверджені протоколом комісії, який затверджено директорами інститутів «Магарач» і ІРЕ НАН України. З. Є. Єременко, В. М. Скресанов


2011

 1. Досліджена природа квантового хаосу в розсіючих біліардних системах. З цією метою експериментально вивчені розсіюючи біліарди з малою гладкістю кордону. Серед них: круглий біліард з гладким кордоном, біліарди з геометрією, подібною до симетричного і несиметричного біліарда Бунімовича, і біліард з різким зламом поверхні кордону. Загальним для всіх біліардів, окрім біліарда з гладким кордоном, є присутність на кордоні точок, в яких є злам поверхні і відсутня друга похідна. З використанням  модельних НВЧ резонаторів в міліметровому діапазоні детально вивчені спектри цих біліардних систем. Наявність особливих точок на кордоні є джерелом нестійкості і стохастичності, яка наводить до квантового хаосу в біліардній системі. На основі модельних експериментів встановлена наявність в біліардах з малою гладкістю кордону основної ознаки квантового хаосу – вигнеровского розподілу міжчастотних інтервалів в спектрі модельного резонатора. Найяскравіше це виявляється в спектрі резонатора з різким зламом кордону. Є. М. Ганапольський
 2. Методами числових експериментів досліджені явища самоорганізації у трирівневих збуджуваних системах фазерного типу. Виявлено спонтанне утворення структурно стійких автохвиль з ненульовим топологічним зарядом - обертових спіральних автохвиль (СА). Виконане машинне моделювання процесів розповсюдження таких автохвиль та вперше виявлено їх нелінійне відбивання від границь активного середовища. Вивчений вплив неоднорідностей середовища на автохвильові рухи, зокрема спостерігалась конкуренція між СА роторного типу (з вільними ядрами) та СА вінерівського типу (з ядрами на неоднорідностях середовища). Д. Н. Маковецький
 3. Досліджені електромагнітні коливання в діелектричних резонансних і хвильоведучих структурах з сильно поглинаючою рідиною. Показано, що основна проблема у визначення комплексної діелектричної проникності (КДП) сильно поглинаючої рідини полягає в тому, що як резонансна частота, так і добротність резонатора (або коефіцієнти поглинання і фази хвилі для хвильоведучої структури) залежать як від дійсної, так і уявної частин КДП, які є величинами одного порядку.  Показано, що, в цьому випадку  спостерігається ефект своєрідного «виштовхування» електромагнітного поля із рідини на кордоні з  діелектричною кулею або циліндром. Сильно поглинаюча рідина зовні  діелектричної кулі - резонатора наводить до уповільнення електромагнітної хвилі,  що формує в кулі коливання. Розроблені методи виміру КДП сильно поглинаючої рідини,  в малому об'ємі рідини, порядку 0,5 мл, на основі резонансних і хвильоведучих діелектричних структур. Створено новий ефективний метод виміру комплексної діелектричної проникності сильно поглинаючої рідини і повністю автоматизований діференційний діелектрометр на його основі. З. Є. Єременко та В. М. Скресанов

Використання результатів досліджень у народному господарстві.

Протягом звітного року впроваджено розроблений інноваційний диференційний діелектрометер у виноробну промисловість (Крим, Ялта Інститут Виноградарства). Аналогів такому діелектрометру на Україні немає. Впровадження підтверджено актом.


2012

 1. Вперше експериментально встановлено, що система квазіоптичного НВЧ резонатора зі зламами бічного кордону має ознаки квантового хаосу. В роботі за допомогою модельних НВЧ резонаторів вивчені спектри лінійних гамільтонових систем, зокрема, розсіюючих біліардів з різною конфігурацією. Доведено, що біліард зі зламами бічної поверхні, в яких відсутня друга похідна, утворює розсіювальну К-систему (систему Колмогорова) з малою гладкістю кордону. Спектр такого біліарду і відповідного модельного резонатора має  хаотичний характер, а розподіл міжчастотних інтервалів є близьким до розподілу Вігнера. Таким чином, встановлено, що характеристики випадкового спектру, розподіл міжчастотних інтервалів і криві спектральної жорсткості для біліардів зі зламами бічного кордону мають ознаки квантового хаосу. Є. М. Ганапольський
 2. В міліметровому радіодіопазоні вперше проведено дослідження круглого металевого хвилеводу, який заповнено двома шарами діелектриків, причому один з шарів - дисперсійне середовище з тангенсом кута втрат порядку одиниці, що моделює властивості полярних рідин, таких як водні розчини. Вивчено залежності характеристик розповсюдження хвиль від геометричних розмірів шаруватого хвилеводу. Встановлено, що діелектрометр з шаром поглинаючої рідини, при якому глибина проникнення поля у рідину є порівняною з товщиною шару, має високу чутливість. Запропонована структура має переваги при використанні її в прецизійних діелектрометрах сильно поглинаючих рідин порівняно з відомими технічними рішеннями. З. Є. Єременко
 3. Побудована теорія розповсюдження хвиль (класичних і квантових) в хвилеводах, кінцевий відрізок яких підлягає періодичному гофруванні. Виявлено, що основну роль у формуванні спектру хвилеводу і в його транспортних властивостях грає гострота гофрування. За рахунок малої за амплітудою, але досить гострому гофруванню стінок хвилевід може бути переведений з багатомодового в одномодовий режим і навіть стати позамежним, який взагалі не пропускає випромінювання. Цю властивість гофрованих хвилеводів можна використовувати, зокрема, при створенні хвилеводних фільтрів. Ю. В. Тарасов
 4. В тонких пластинах бората заліза вперше виявлені акустичні спін-хвильові резонанси в діапазоні частот 150-240 МГц. Вивчені умови створення модульованої магнітної фази в напрямку головної осі симетрії кристала бората заліза за рахунок п'єзомагнитного ефекту. В. И. Хижний


2013

 1. Вперше встановлено, що в мікрохвильовому резонаторі з сингулярним обуренням спостерігаються ознаки квантового хаосу у вигляді вігнерівського розподілу міжчастотних інтервалів (МЧ) в спектрі, характерною кривою спектральної жорсткості і досить великим значення коефіцієнта кореляції між спектральними лініями. При введенні в резонатор сінгулярного обурення виникає внутрішньомодове і міжмодове розсіяння, які дають різний вплив на спектр резонатора. Внутрішньомодове призводить лише до зміщення резонансних ліній, міжмодове викликає "переплутування" мод коливань, і тим самим забезпечує їх кореляцію. Саме ця кореляція і призводить до вигнеровського розподілу МЧ інтервалів в спектрі резонатора і характерній кривій спектральної жорсткості. Тому міжмодове розсіяння є джерелом квантового хаосу у хвильовій біліардній системі з сингулярним обуренням. Є. М. Ганапольський і Ю. В. Тарасов
 2. В тонкій пластинці (130 мкм) монокристала бората заліза (FeBO3) вперше експериментально виявлено потужній резонанс згасання повздовжньої звукової хвилі в магнітному полі, яке більше поля монодоменізації, але менше поля насичення для зразка FeBO3. Резонанс виявлено на частоті 210 МГц непарної моди механічного резонансу Фабрі-Перо, при кімнатній температурі. Геометрія експерименту: q  H (q - нормаль базисної площини зразка хвильового вектору звуку, H - вектор зовнішнього магнітного поля, що лежить в базисній площині зразка). В. І. Хижний
 3. Вперше побудована теорія поширення електромагнітних хвиль у хвилеводі з періодично гостро шорсткуватими стінками, в якому виявлені ефекти зникнення мод, що відкриває можливості для застосування такої системи у радіотехнічних пристроях. В. О. Горяшко, Ю. В. Тарасов, Л. Д. Шостенко
 4. Вперше створена оригінальна кювета для діелектрометра з підвищеною диференційною чутливістю на основі круглого хвилеводу з діелектричною вставкою для сильно поглинаючих рідин. Ця кювета може бути використана для створення високочутливого диференційного діелектрометра для визначення комплексної діелектричної проникності сильно поглинаючих рідин, які застосовуються в різних галузях промисловості. З. Є. Еременко, В. Н. Скресанов


2014

 1. Вперше експериментально вивчено фазовий перехід 2-го роду в сферичному об'ємному НВЧ резонаторі з неоднорідністю у вигляді металевої кулі. Перехід відбувається між станом, коли куля розташована симетрично щодо бічних стінок резонатора і станом з несиметричним її розташуванням. Для цих станів виміряні спектри власних коливань у 8-ми міліметровому діапазоні і на основі отриманих даних визначено коефіцієнти кореляції міжчастотних інтервалів. Встановлено, що інтегрована сферично симетрична система резонатора з внутрішньою кулею має коефіцієнт кореляції  близький до нуля, в той час як для неінтегрованої системи з несиметричним розташуванням кулі має коефіцієнт кореляції (за модулем) С(1)> 0.2. Фазовий перехід між цими станами відбувається у вузькому інтервалі значень эксцентриситету. Визначено залежності розподілу міжчастотних інтервалів від середньої відстані між власними частотами і знайдено, що для інтегрованої системи ця залежність описується функцією Пуассона, а для не інтегрованої системи - розподілом Вігнера, яке характерно для станів з відштовхуванням резонансних ліній і квантовим хаосом. Таким чином, уперше встановлено, що зміна симетрії в НВЧ резонаторі призводить до фазового переходу 2-го роду, коли система резонатора стає неінтегрованою і супроводжується квантовим хаосом. Є. М. Ганапольський
 2. Виявлено аномально мале поглинання електромагнітної хвилі в шаруватому позамежному круглому хвилеводі міліметрового діапазону з сильно поглинаючим НВЧ  середовищем. Це дає можливість використовувати такий позамежний шаруватий хвилевід  для розширення його частотного діапазону  для вимірювання комплексної діелектричної проникності рідини. З. Е. Еременко
 3. Побудована спектральна теорія сферичного об'ємного резонатора, всередині якого симетрично розміщена діелектрична сфера меншого радіусу, яка виготовлена з діелектрика з іншою діелектричною проникністю.  За допомогою розробленої  теорії вдалося встановити, що якщо радіус внутрішньої діелектричної сфери є малий у порівнянні із зовнішнім радіусом резонатора, або ж якщо малою є відносна різниця зазначених радіусів, має місце безліч резонансних частот, яка ізоморфна  послідовності натуральних чисел, а це значить, що спектр є регулярним. Для частот цього спектру отримані явні аналітичні вирази. Ю. В. Тарасов
 4. Експериментально вивчена модова структура складеного акустичного резонатора, навантаженого зразком антиферомагнетика борату заліза. У бораті заліза експериментально вивчені частотні залежності амплітуди і фази коефіцієнта проходження повздовжньої звукової хвилі в інтервалі частот 150-230 МГц. Вивчені спектри проходження звуку в зовнішньому магнітному полі при намагніченні зразка у базисній площині. Виявлено, що особливості магнітопольових залежностей визначаються парністю номера резонансу Фабрі-Перо для звукової хвилі. В. І. Хижний
 5. Отримані результати є оригінальними і знаходяться на рівні світових досягнень, не мають аналогів за кордоном. Теоретичні та експериментальні результати можуть бути покладені в основу розробки різних радіотехнічних пристроїв. Вони можуть бути з успіхом застосовані для створення нового типу генераторів і приймачів НВЧ.

Основні публікації

 1. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Четырех уровневый парамагнитный усилитель на рубине 3-х сантиметрового диапазона //Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР.–1961,–9.-С.104-113.
 2. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Возбуждение гиперзвука медленными электомагнитными волнами // Докл. АН СССР.–1963,–149.–С.72-75
 3. Ганапольский Е.М.,Киселев Р.В.Чернец А.Н. Возбуждение гиперзвука в миллиметровом радиодиапазоне // Докл. АН СССР.–1970,–191.–С.1015-1020
 4. Галушко В.С., Ганапольский Е.М. Точечно возбуждение когерентного гиперзвука в миллиметровом радиодиапазоне частот//Письма в ЖЭТФ –1977.–26.–С.459-461.
 5. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Поглощение гиперзвука в кристалла кварца и рубина // ЖЭТФ. –1966,–51.-С.383-390.
 6. Ганапольский Е.М. Акустический парамагнитный резонанс двухвалентного и трехвалентного железа в арсениде галлия // Физика твердого тела.–1973.,15,-С.368-376.
 7. Ганапольский Е.М. и Маковецкий Д.Н. Усиление и генерация когерентных фононов в рубине при инверсии населенностей спиновых уровней // ЖЭТФ –1977.– 72.–С.203-220.
 8. Ганапольский Е.М. и Маковецкий Д.Н. Фазерная генерация поперечных фононов примесными центрами двухвалентного никеля в корунде // Письма в ЖЭТФ,–1978.–28.–С.235-239.
 9. Ganapolskii E.M, Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasioptical cavity resonator spectrum //Phys. Rev. E 75, 026212 (2007).
 10. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric-disk microresonators: Theory and modeling at millimeter wave range // Phys. Rev. E 79, 041136 (2009).
 11. Ganapolskii E.M., Tarasov Yu.V, and Shostenko L.D. Spectral properties of cylindrical quasiop-tical cavity resonator with random inhomogeneous side boundary, //Phys. Rev. E 84, 026209 (2011).
 12. Ganapolskii E.M., Tarasov Yu.V., and. Shostenko L.D. Dephasing of eigenmodes of a cylindrical quasi-optical resonant cavity with a randomly-inhomogeneous lateral surface, // Radiophysics and Electronics 16, 24 (2011)
 13. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasioptical cavity resonator spectrum // Phys. Rev. E 75, 026212 (2007).
 14. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric-disk microresonators: Theory and modeling at millimeter wave range // Phys. Rev. E 79, 041136 (2009).
 15. Королюк А.П. Исследование осцилляций коэффициента поглощения звука в висмуте. // ЖЭТФ .–1965.– 49.–С.1009-1018.
 16. Королюк А.П., Мацаков Л.Я. Новый акустический резонанс в наклоном магнитном поле // Письма в ЖЭТФ.–1965.– 2.–С.30-33.
 17. Королюк., А.П.Мацаков Л.Я. Доплеровское расщепление линий акустического наклонного резонанса в наклонном магнитном поле в сурьме // Письма в ЖЭТФ .–1966.–3.–С.291-295
 18. Королюк А.П., Оболенский М.А., Л.Я.,Фалько В.Л. Поглощение звука в металлах в наклонном магнитном поле // Письиа в ЖЭТФ. – 1970,–59.– С.377-386.
 19. Eremenko Z.E, Filippov Yu.F, Kharkovsky S.N., KutuzovV.V, Kogut A.E. Whispering gallery modes in shielded hemispherical dielectric resonators // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techiques. – 2000. – V.50, № 11. – P. 2647 – 2649.
 20. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М. "Квантовый хаос" в квазиоптической электромагнитной СВЧ системе, подобной биллиарду Бунимовича // Доповiдi НАН України. – 2000. – № 12 .– С. 93 – 98.
 21. Eremenko E., Filippov Yu.F. Anisotropic spherical cavity resonator. Azimuthal Homogeneous Oscillations // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2001. –V. 22, № 7.– Р. 1065 - 1074.
 22. Ganapolskii E.M., Eremenko E. Chaotic spectrum of a cavity resonator filled with randomly located sapphire particles // Phys. Rev. E. – 2002. – V. 65. – 056218
 23. Eremenko Z.E., Ganapolskii E.M. Method of microwave measurement of dielectric permittivity in small volume of high loss liquid using hemispherical cavity resonator // Measurement Science and Technology. – 2003. – V. 14, № 12. – P. 2096 - 2103.
 24. Eremenko Z.E. A study of the E - field dependence of resonant modes of a layered semi - ball immersed in lossy liquid // Measurement Science and Technology. – 2007. – V. 18, № 11. – Р. 3303 - 3308.
 25. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E, Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasi - optical cavity resonator spectrum // Phys. Rev. E. – 2007. – V. 75. –
 26. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Skresanov V.N. Millimeter wave dielectrometer for high loss liquids based on the Zenneck wave // Measurement Science and Technology. – 2009. – V. 20, № 5. – 055701.
 27. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Tarasov Yu. The effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric - disk microresonators: theory and modeling at millimeter wave range. // Phys. Rev. E. – 2009. – V. 79. – 041136.
 28. Патент на изобретение № 109485, Диференційна кювета для виміру комплексної діелектричної проникності рідини. Державний реєстр патентів України на винаходи 28.08.2015. Скресанов В.М., Еременко З.Е., Кузнєцова Е.С.
Публікації
 1. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Четырех уровневый парамагнитный усилитель на рубине 3-х сантиметрового диапазона //Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР.–1961,–9.-С.104-113.
 2. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Возбуждение гиперзвука медленными электомагнитными волнами // Докл. АН СССР.–1963,–149.–С.72-75.
 3. Ганапольский Е.М.,Киселев Р.В.Чернец А.Н. Возбуждение гиперзвука в миллиметровом радиодиапазоне // Докл. АН СССР.–1970,–191.–С.1015-1020
 4. Галушко В.С., Ганапольский Е.М. Точечно возбуждение когерентного гиперзвука в миллиметровом радиодиапазоне частот//Письма в ЖЭТФ –1977.–26.–С.459-461.
 5. Ганапольский Е.М.,Чернец А.Н. Поглощение гиперзвука в кристалла кварца и рубина // ЖЭТФ. –1966,–51.-С.383-390.
 6. Ганапольский Е.М. Акустический парамагнитный резонанс двухвалентного и трехвалентного железа в арсениде галлия // Физика твердого тела.–1973.,15,-С.368-376.
 7. Ганапольский Е.М. Стимулированное излучение фононов и фотонов в GaAs:Fe (2+) // ЖТФ,–1982,–С.1455-1456.
 8. Ганапольский Е.М. Структура энергетического спектра и электрон-фононное взаимодействие примесных атомов железа в в корунде. // Физика твердого тела, –1975.–17,–С.67-75
 9. Ганапольский Е.М Акустический. Парамагнитный резонанс двухвалентного и трехвалентного железа в арсениде галлия // Физика твердого тела – 1973,– 15,–С.368-375.
 10. Ганапольский Е.М. О природе парамагнитных центров хрома в арсениде галлия // Физика твердого тела–1974,–16,–С.2886-2893.
 11. Ганапольский Е.М. Метод гиперзвуковой АПР. спектроскопии примесных центров в кристаллах // Спектроскопия кристаллов.– Л., Наука,1985.–С.218-232.
 12. Ганапольский Е.М. и Маковецкий Д.Н. Квантолвый парамагнитный усилитель гиперзвука на частоте 9,4 ГГц // Докл. АН СССР.–1974.–217.–С.303-306.
 13. Ганапольский Е.М. и Маковецкий Д.Н. Усиление и генерация когерентных фононов в рубине при инверсии населенностей спиновых уровней // ЖЭТФ –1977.– 72.–С.203-220.
 14. Ганапольский Е.М. и Маковецкий Д.Н. Фазерная генерация поперечных фононов примесными центрами двухвалентного никеля в корунде // Письма в ЖЭТФ,–1978.–28.–С.235-239.
 15. Ганапольский Е.М. Электромагнитная К-система с длительным удержанием энергии СВЧ сигнала // Докл. АН СССР.1991.–319.–С.1128-1131.
 16. Ганапольский Е.М., Голик А.В. Королюк А.П. Квазиоптический метод измрения диэлек5трических потерь в конденсированных средах при низких температурах. // Физика низких температур.–1993.–!9.–С.1255.
 17. Ganapolskii E.M. Eremenko Z.E. and Tarasov Yu.V. Influence of Random Bulk Imperfactions on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. I. Statistical Analysis // Radiophysics and Electronics 11, 171 (2006) [Telecom. Radio Engineering 66, 1823 (2007)].
 18. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and. Tarasov Yu.V. Influence of Random Volume Irregularities on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. Experiment, // Radiophysics and Electronics //11, 331 (2006) [Telecom. Radio Engineering 67, 1791 (2008)].
 19. Ganapolskii E.M, Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasioptical cavity resonator spectrum //Phys. Rev. E 75, 026212 (2007).
 20. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric-disk microresonators: Theory and modeling at millimeter wave range // Phys. Rev. E 79, 041136 (2009).
 21. Ganapolskii E.M., Tarasov Yu.V, and Shostenko L.D. Spectral properties of cylindrical quasiop-tical cavity resonator with random inhomogeneous side boundary, //Phys. Rev. E 84, 026209 (2011).
 22. Ganapolskii E.M., Tarasov Yu.V., and. Shostenko L.D. Dephasing of eigenmodes of a cylindrical quasi-optical resonant cavity with a randomly-inhomogeneous lateral surface, // Radiophysics and Electronics 16, 24 (2011)
 23. Еременко З.Е. , Ганапольский Е.М. Stochastic Properties of a Cavity Resonator Filled with Randomly Located Sapphire Particles //Радиофизика и электроника: – 2000. – Т. 5, № 3. – С. 85 - 90
 24. Еременко З.Е. и Ганапольский Е.М. Стохастические свойства 3D квазиоптических электромагнитных СВЧ систем биллиардного типа /// Радиофизика и электроника:  – 2000. –Т. 5, № 3. – С.79 – 84
 25. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Influence of Random Bulk Imperfactions on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. I. Statistical Analysis, // Radiophysics and Electronics 11, 171 (2006) [Telecom. Radio Engineering 66, 1823 (2007)].
 26. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E, and Tarasov Yu.V. Influence of Random Volume Irregularities on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. Experiment, // Radiophysics and Electronics 11, 331 (2006) [Telecom. Radio Engineering 67, 1791 (2008)].
 27. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasioptical cavity resonator spectrum // Phys. Rev. E 75, 026212 (2007).
 28. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Tarasov Yu.V. Effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric-disk microresonators: Theory and modeling at millimeter wave range // Phys. Rev. E 79, 041136 (2009).
 29. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М. «Квантовый хаос» в квазиоптической электромагнитной СВЧ системе, подобной бильярду Бунимовича // Доповiдi НАН України. – 2000. – № 12 .– С. 93 – 98.
 30. Королюк А.П. Исследование осцилляций коэффициента поглощения звука в висмуте. // ЖЭТФ .–1965.– 49.–С.1009-1018.
 31. Голик А.В.,Королюк А.П.Белецкий В.И.Хоткевич В.И. Магнитоакустические резонансы в висмуте // ЖЭТФ – 1976.– 71.– С.330-340.
 32. Королюк А.П.,Мацаков Л.Я. Исследование осцилляций коэффициента пглощения звука в сурьме // ЖЭТФ.– 1967.– 52.–С.415-423.
 33. Белецкий В.И.,Королюк А.П. Оболенский М.А. Магнитоакустические осцилляции в цинке и кадмии // ЖЭТФ.–1974,.67, С.1516-1519.
 34. Галкин А.А.Канер Э.А.,Королюк А.П. О новом типе осцилляций коэффициента поглощения ультразвука в металлах в магнитном поле // Докл. АН СССР – .1960.–134.– С.74-76.
 35. Королюк А.П., Мацаков Л.Я. Новый акустический резонанс в наклоном магнитном поле // Письма в ЖЭТФ.–1965.– 2.–С.30-33.
 36. Королюк., А.П.Мацаков Л.Я. Доплеровское расщепление линий акустического наклонного резонанса в наклонном магнитном поле в сурьме // Письма в ЖЭТФ .–1966.–3.–С.291-295
 37. Королюк А.П., Мацаков Л.Я., Фалько В.Л. Акустический циклотронный резонансвм наклонном магнитном поле в сурьме. // ЖЭТФ.– 1968.–54.–С,3-15.
 38. Королюк А.П., Оболенский М.А., Л.Я.,Фалько В.Л. Поглощение звука в металлах в наклонном магнитном поле // Письиа в ЖЭТФ. – 1970,–59.– С.377-386.
 39. Grishin A.M. , Kaner E.A., and TarasovYu.V. Absorption of Rayleigh Sound Waves in Metals in a Magnetic Field. In: “Elastic Surface Waves” (Nauka, Novosibirsk, 1974, in Russian).
 40. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. Waves with discrete spectrum. In: Encyclopaedia “Solid State Physics”, v.1, 656 p. Edited by V.G. Bar'yakhtar (Naukova Dumka, Kiev, Ukraine, 1996), p. 134 (in Russian).
 41. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. Gantmakher-Kaner effect. In: Encyclopaedia “Solid State Physics”, v.1, 656 p. Edited by V.G. Bar'yakhtar (Naukova Dumka, Kiev, Ukraine, 1996), p.161 (in Russian).
 42. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. Cross-deformational interaction. In: Encyclopaedia “Solid State Physics”, v.1, 656 p. Edited by V.G. Bar'yakhtar (Naukova Dumka, Kiev, Ukraine, 1996), p. 451 (in Russian).
 43. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. Magnetic phonons. In: Encyclopaedia “Solid State Physics”, v.1, 656 p. Edited by V.G. Bar'yakhtar (Naukova Dumka, Kiev, Ukraine, 1996), p. 508 (in Russian).
 44. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. One-dimensional disordered metals. In: Encyclopaedia “Solid State Physics”, v. 1, 656 p. Edited by V.G. Bar'yakhtar (Naukova Dumka, Kiev, Ukraine, 1996), p. 621 (in Russian).
 45. A. Kaner and Yu.V. Tarasov. A theory of sound propagation in disordered one-dimensional metals, Phys.Rep. 165, No~3,4, 189–274 (1988).
 46. Kaner E.A. , Tarasov Yu.V. and ChebotarevL.V. Temperature effects and spatial dispersion of the conductivity of one-dimensional systems, Zh. Eksp. & Teor. Fiz. 90, 1392 (1986) [Sov. Phys. JETP 63, 816 (1986)].
 47. Kaner E.A. and . Tarasov.Yu.V. Propagation of sound in one-dimensional disordered metals at finite temperatures, Zh. Eksp. & Teor. Fiz. 93, 1020 (1987) [Sov. Phys. JETP 66, 574 (1987)].
 48. Freilikher V.D. and Tarasov Yu.V. Field of a point source in a random stratified medium. I.Resonance expansion method, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiophys. 32, 1387 (1989) [Radiophys. Quantum Electron. (USA) 32, 1024 (1989)].
 49. Tarasov Yu.V and FreilikherV.D. The p.oint source field in a random-laminar medium. II.Energy characteristics, Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiophys. 32, 1494 (1989) [Radiophys. Quantum Electron. 32, 1106 (1989)].
 50. Tarasov Yu.V. Low-temperature conductivity of one-dimensional disordered metals, Zh. Eksp. & Teor. 97, 1060 (1990) [Sov. Phys. JETP 70, 595 (1990)].
 51. Freilikher V.D and . Tarasov Yu.V. Localization of the field of a point source in a randomly layered medium, IEEE Trans. on AP 39, 197 (1991).
 52. Tarasov Yu.V. Adiabatic approach for the low-temperature conductivity in one-dimensional disordered metals, Physica B 173, 429 (1991).
 53. Freilikher V.D. and Tarasov Yu.V. Localization of apulsed signal in a randomly stratified medium, Izv. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 35, 246 (1992) [Radiophys. Quantum Electron. 35 (1992)].
 54. Tarasov Yu.V. Low-temperature conductivity of 1d disordered metals: adiabatic approximation for the electron-phonon interaction, Phys. Rev. B 45, 8873 (1992).
 55. Lyubitsky A.A. and Tarasov Yu.V. Localization of internal gravity waves in randomly stratified ocean, Izv. Acad. Nauk SSSR, Fiz. Atmos. Oceana 30, 91 (1994) [Phys. Acad, Sci. USSR, Atmos. Oceanic Phys. 30, 89 (1994)].
 56. Makarov N.M. and Tarasov Yu.V. Conductance of a single-mode electron waveguide with statistically identical rough boundaries, J. Phys.: Condens. Matter 10, 1523 (1998).
 57. Tarasov Yu.V. Conductance of two-dimensional imperfect conductors: does the elastic scattering preclude localization at T=0?, J. Phys.: Condens. Matter 11, L437 (1999).
 58. Tarasov Yu.V. Elastic scattering as a cause of quantum dephasing: the conductance of two-dimensional imperfect conductors, Waves Random Media 10, 395 (2000).
 59. Freilikher V.D. and Tarasov Yu.V. Propagation of wave packets in randomly stratified media, Phys. Rev. E 64, 056620 (2001).
 60. Makarov N.M. and Tarasov Yu.V. \emph{Electron localization in narrow surface-corrugated conducting channels: Manifestation of competing scattering mechanisms, Phys. Rev. B 64, 235306 (2001).
 61. V. Tarasov. “Unusual” metals in two dimensions: one-particle model of the metal-insulator transition at T=0, J. Phys.: Conden.s. Matter 14, L357 (2002).
 62. V. Tarasov. The one-particle scenario for the metal-insulator transition in two-dimen\-sional systems at T=0, Fiz. Nizk. Temp. 29, 58 (2003) [Low Temp. Phys. (USA) 29, 45 (2003)].
 63. Tarasov Yu.V. Spectrum of an open disordered quasi-two-dimensional electron system: The mode reduction effect of a classically weak in-plane magnetic field, Phys. Rev. B 71, 125112 (2005).
 64. Tarasov Yu.V. One-particle conductance of an open quasi-two-dimensional Fermi system: Evidence of the parallel-magnetic-field-induced mode reduction effect, Phys. Rev. B 73, 014202 (2006).
 65. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., and Yu.V. Tarasov. Influence of Random Bulk Imperfactions on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. I. Statistical Analysis, Radiophysics and Electronics, 171 (2006) [Telecom. Radio Engineering 66, 1823 (2007)].
 66. Ganapolskii E.M., . Eremenko Z.E, and Yu.V. Tarasov. Influence of Random Volume Irregularities on the Microwave Quasi-Optical Resonator Spectrum. Experiment, Radiophysics and Electronics, 331 (2006) [Telecom. Radio Engineering 67, 1791 (2008)].
 67. Ganapolskii E.M., . Tarasov Yu.V and L.D. Shostenko. Spectral properties of cylindrical quasiop-tical cavity resonator with random inhomogeneous side boundary, Phys. Rev. E 84, 026209 (2011).
 68. Ganapolskii E.M., Yu.V. Tarasov and. Shostenko LD. Dephasing of eigenmodes of a cylindrical quasi-optical resonant cavity with a randomly-inhomogeneous lateral surface, Radiophysics and Electronics 16, 24 (2011) [Telecom. Radio Engineering 71, 501 (2012)].
 69. Goryashko V.O., Tarasov Yu.V., and. Shostenko L.D. The sharpness-induced mode stopping and spectrum rarefication in waveguides with periodically corrugated walls, Waves in Random and Complex Media 23, 89 (2013).
 70. Filippov Yu.F. Kharkovsky S.N, Eremenko Z.E. Whispering gallery modes in an open hemispherical dielectric resonators // Microwave and Optical Technology Letters. – 1999. – V. 21, № 4. – P. 252 – 257.
 71. Харьковский С.Н. Филиппов Ю.Ф, Еременко З.Е. Высокодобротные колебания «шепчущей галереи» в экранированном сферическом диэлектрическом резонаторе // Письма в ЖТФ. – 1999. – Т. 25, № 14. – С.20 - 25.
 72. Филипов Ю.Ф. Харьковский С.Н, КогутА.Е., Кутузов В.В, Еременко З.Е. О радиальном распределении энергии колебаний в экранированном слоистом сферическом резонаторе // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов // НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков. – 1999. – Т. 4, № 3. – С. 90 - 95.
 73. Eremenko Z.E, Filippov Yu.F, Kharkovsky S.N., KutuzovV.V, Kogut A.E. Whispering gallery modes in shielded hemispherical dielectric resonators // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techiques. – 2000. – V.50, № 11. – P. 2647 – 2649.
 74. Филипов Ю.Ф., Еременко З.Е. Резонансные частоты азимутальных однородных колебаний анизотропного шара // ЖТФ. – 2000. – Т.70, № 5. – С.8 - 11.
 75. Filippov Yu.F, Eremenko Z.E Resonant Frequencies of Azimuthal - Homogeneous Oscillations of an Anisotropic Sphere // Technical Physics. – 2000. – V. 45, № 5. – Р.528 - 531).
 76. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М "Квантовый хаос" в квазиоптической электромагнитной СВЧ системе. Стохастические свойства объемного шарового резонатора, заполненного случайно расположенными сапфировыми частицами частицами. // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2000. – Т. 5, № 3. – С. 85 - 90
 77. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М. Стохастические свойства 3D квазиоптических электромагнитных СВЧ систем биллиардного типа // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2000. –Т. 5, № 3. – С.79 – 84/
 78. Еременко З.Е.,  Ганапольский Е.М.  "Квантовый хаос" в квазиоптической электромагнитной СВЧ системе, подобной биллиарду Бунимовича // Доповiдi НАН України. – 2000. – № 12 .– С. 93 – 98.    
 79. Eremenko E., Filippov Yu.F. Anisotropic spherical cavity resonator. Azimuthal Homogeneous Oscillations // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2001. –V. 22, № 7.– Р. 1065 - 1074.
 80. Ganapolskii E.M., Eremenko E. Chaotic spectrum of a cavity resonator filled with randomly located sapphire particles // Phys. Rev. E. – 2002. – V. 65. – 056218
 81. Еременко З.Е, Ганапольский Е.М. Объемный полусферический резонатор для измерения диэлектрической проницаемости в малом объеме сильно поглощающей жидкости // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков. – 2003. – Т. 8, № 2. – С.187 - 196.
 82. Eremenko Z.E., Ganapolskii E.M. Method of microwave measurement of dielectric permittivity in small volume of high loss liquid using hemispherical cavity resonator // Measurement Science and Technology. – 2003. – V. 14, № 12. – P. 2096 - 2103.
 83. Еременко З.Е. Квазиоптический слоистый шаровой резонатор для измерения диэлектрической проницаемости сильно поглощающей жидкости в миллиметровом диапазоне // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2004. – Т. 9, № 2. – С. 442 - 452.
 84. Когут А.Е., Еременко З.Е., Филиппов Ю.Ф, Кутузов В.В. Моды «шепчущей галереи» миллиметрового диапазона в эллипсоидальном диэлектрическом резонаторе с малым эксцентриситетом // ЖТФ. – 2004. – Т. 74, № 4. – С. 94 - 98. (Millimeter - Wave Kоgut E. , Eremenko Z.E., Filippov Yu.F., Kutuzov V.V. Whispering Gallery Modes in an Ellipsoidal Dielectric Resonator with a Small Ellipticity // Technical Physics. – 2004. – V. 49, № 4. – P. 471 - 474).
 85. Еременко З.Е. Квазиоптический слоистый шаровой резонатор для измерения диэлектрической проницаемости сильно поглощающей жидкости в миллиметровом диапазоне // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков. 2004. – Т. 9, № 2. – С. 442 - 452.
 86. Ганапольский Е.М, Еременко З.Е. Поверхностные колебания Ценнека в шаровом диэлектрическом резонаторе, погруженного в сильно поглощающую жидкость // Доповіді НАН України. – 2004. – № 10. – С..92 - 99.
 87. Eremenko E., Ganapolskii E.M., Vasilchenko V.V. Exact - сalculated Resonator Method for Permittivity Measurement of High Loss Liquids at Millimeter Wavelength // Measurement Science and Technology – 2005. – V. 16, № 8. – Р.1619 - 1627.
 88. Eremenko Z.E. Ganapolskii E.M. Resonant Spherical Hole in a High Loss Liquid at Millimeter Wavelengths // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techiques. – 2006. – V. 54, № 5. – P. 2243 – 2248.
 89. Ганапольский Е.М., Еременко З.E, Тарасов Ю.В. Влияние случайных объемных неоднородностей на спектр микроволнового квазиоптического резонатора. Статистический анализ. // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов / НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2006. – Т. 11, № 2. – С.172 - 179.
 90. Ганапольский Е.М, Еременко З.Е., Тарасов Ю.В. Влияние случайных объемных неоднородностей на спектр микроволнового квазиоптического резонатора. Эксперимент // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2006. –  Т. 11, № 3. – С. 331 - 338.
 91. Ганапольский Е.М., Еременко З.Е., Тарасов Ю.В. Моделирование активной наноэлектронной системы со случайными неоднородностями в миллиметровом диапазоне // Доповіді НАН України. – 2006. – № 10. – C. 78 - 84.
 92. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М. Автоколебательная система на основе объемных резонаторов, подобных неустойчивым бильярдам Синая и Бунимовича // Доповіді НАН України. – 2007. – № 12. – 82 - 87.
 93. Eremenko Z.E. A study of the E - field dependence of resonant modes of a layered semi - ball immersed in lossy liquid // Measurement Science and Technology. – 2007. – V. 18, № 11. – Р. 3303 - 3308.
 94. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E, Tarasov Yu.V. Influence of random bulk inhomogeneities on quasi - optical cavity resonator spectrum // Phys. Rev. E. – 2007. – V. 75. –
 95. Еременко З.Е., Ганапольский Е.М, Скресанов В.Н, Васильченко В.В., Гержикова В.Г, Жилякова Т.А., Аникина Н.С. Цилиндрический резонатор с кольцевой полостью для определения комплексной диэлектрической проницаемости столовых вин // Радиофизика и электроника: Сборник научных трудов НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – 2009. – Т. 14, № 2. – С. 239-249.
 96. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Skresanov V.N. Millimeter wave dielectrometer for high loss liquids based on the Zenneck wave // Measurement Science and Technology. – 2009. – V. 20, № 5. – 055701. V.
 97. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Tarasov Yu. The effect of random surface inhomogeneities on spectral properties of dielectric - disk microresonators: theory and modeling at millimeter wave range. // Phys. Rev. E. – 2009. – V. 79. – 041136.
 98. Ирклиенко Т.М., Королюк А.П., .Хижный В.И Интерференция СВЧ - возбуждений режима трансформации электромагнитных акустических волн в W // Письма в ЖЭТФ 1987. –Т.46, №3. – С. 114-116.
 99. Королюк А.П., Хижный В.И. Высокочастотное нелинейное электромагнитное возбуждение звука в вольфраме // Письма в ЖЭТФ –1988. –Т.48, №6. – С.348-350.
 100. Патент на изобретение № 109485, Диференційна кювета для виміру комплексної діелектричної проникності рідини. Державний реєстр патентів України на винаходи 28.08.2015. Скресанов В.М., Еременко З.Е., Кузнєцова Е.С.
 101. Eremenko Z.E., SkresanovV.N., Kuznetsova Ye.S,, Yun Wu, and Yusheng Circular Layered Waveguide Use for Wideband Complex Permittivity Measurement of Lossy Liquids IEEE Trans on instrumentation and measurement, Volume:63, Issue: 3, рр. 694 – 701, March 2014.       
 102. Eremenko Z.E., V.N. Skresanov, V.G. Gerzhikova, T.A. Zhilyakova, S. Anikina, A.I. Shubnyi, .V.Glamazdin Complex permittivity of table wines measured by differential Ka band dielectrometer in the book:  Electromagnetic Waves. Ed.by Dr. Vitaliy Zhurbenko. Published by in Tech. Janeza Trdine 9, 51000, Rijeka, Croatia. Chapter 19, 2011,  P.403-422.

Нагороди

Державна премія України в галузі науки і техніки (1986) - Ганапольський Є. М.

Премія Національної академії наук України імені О.С. Давидова у теоретичної та експериментальної фізиці для серії робіт "Стохастичні явища в квазіоптичних НВЧ системах в міліметровому діапазоні довжин хвиль" (2004) - Ганапольський Є. М., Єременко З. Є.

Гранти:

Науково-Технологічний Центр України:

 • Проект 2051, 2003 -2006
 • Проект 3870, "Інноваційний діелектрометрії міліметрового діапазону довжин хвиль для визначення автентичності вин і фруктових соків", 2007 -2010
 • Проекту 4114, "Лазер на напівпровідниковому квантовому біліарді: моделювання на міліметрових хвилях", 2007 -2009

Міжнародний Науковий Фонд

1994-1995. Єременко З.Є.

Американське Фізичне Товариство

1994. Єременко З.Є.

Стипендії:

Державний Комітет з Науки і Техніки України, 1995, Єременко З.Є.

Співпраця

Співробітники відділу брали участь у проектах Українського науково-технологічного центру в Україні (УНТЦ):

 • «Розробка діелектрометра міліметрового діапазону на діелектричних резонаторах» (2003-2006, № 2051),
 • «Лазер на основі напівпровідникового квантового біліадра: моделювання на міліметрових хвилях» (2007 -2009, № 4114),
 • «Інноваційний діелектрометр міліметрового діапазону для визначення автентичності вин і фруктових соків» (2007-2010, № 3870) за участю співробітників Інституту винограду і вина "Магарач" при Академії аграрних наук України, Крим, Ялта.

Підготовка кадрів

За 2010 - 2015 рр. захищені докторські дисертації:

 1. Тарасов Ю.В. «Динамічна локалізація і хвильовий транспорт у відкритих неврегульованих структурах, Харків, Вчена рада з фізики твердого тіла, ФТІНТ НАНУ, 2009.
 2. Єременко З.Є. «Електромагнітні НВЧ коливання в структурах зрегулярними і випадковими неоднорідностями», Харків, Вчена рада з радіофізики, ІРЕ НАНУ, 2011.
 3. Хижний В.І. «Високочастотне електромагнітне збудження звуку в провідних і магнітних структурах», Харків, Вчена рада з фізики твердого тіла, ФТІНТ НАНУ, 2011.

Співробітники

Співробітники

ПІП Посада Е-мейл Тел. раб. Місце роботи, кімната
Ганапольський Єль. Маркович зав. відділом el.ganapolskii30@mail.ru 720-35-53 Кор. 3, к.6.
Єременко Зоя Єлівна с.н.с. zoya.eremenko@gmail.com 720-33-85 Кор. 3, к.13
Королюк Олексій Полікарпович с.н.с. 720-33-05 Кор. 3, к.1
Тарасов Юрій Володимирович с.н.с. yuriy.tarasov@gmail.com 720-33-85 Кор. 3, к.13
Хижний Валерій Іванович с.н.с. khizh@ire.kharkov.ua 720-33-05 Кор. 3, к.1
Богуславская А.О. м.н.с. boguslavska_anna@mail.ru 720-33-85 Кор. 3, к.14
Хижна Т.М. інж.1 кат. 720-33-05 Кор. 3, к.1
Кузнецова К.С. інж.1 кат. tkachenkok89@gmail.com 720-33-85 Кор. 3, к.14
Делаваль Ігор Феліксович Інж. 2 кат. 720-34-52 Кор. 3, к.11
Коваленко В.В. токар 720-34-52 Кор. 3, к.11
Курілева Євгенія Степанівна лаборант 720-34-52 Кор. 3, к.11
Кашманов І.П. провідн.інж. 720-35-17 Кор. 4, к.71-72
Солодовнікова Т.І. лаборант 720-35-17 Кор. 4, к.71-72
Самойлов В.В. технік 720-35-17 Кор. 4, к.71-72
Пісецький Ю.Г. механік ВКР 720-35-17 Кор. 4, к.71-72