VelichkoAF
Величко Анатолій Федорович
Зав. відділом № 37
Доктор техн. наук
професор, лауреат премії РМ СРСР
Teл:  (+ 38-057)7634-342
E-mail: afvel@ire.kharkov.ua

Портфоліо


Тематика наукових досліджень

 • методи виявлення та підвищення точності визначення координат об'єктів поблизу від сторонніх відбивачів з великою ефективною поверхнею розсіяння, синтез радіотехнічних систем, що реалізують ці методи;
 • підвищення точності вимірювання характеристик об'єктів за рахунок використання подвійного поширення трасою та подвійного відбиття хвиль від контрольованих об'єктів, підвищення просторової виборності систем за рахунок нового способу просторово-часової селекції;
 • ретрансляційний метод роботи радіотехнічних пристроїв і систем, призначених для прецизійних вимірювань параметрів технологічних процесів та працюючих у таких умовах, коли основний вклад у похибки вимірювання вносять інтенсивні завадові відбиття від сторонніх предметів та багатопроменеве поширення радіохвиль;
 • розсіяння радіохвиль статистично нерівною поверхнею в області переходу від зони Френеля до зони Фраунгофера, дослідження фізичного механізму формування розсіяного поля та ступінь достовірності існуючих у теорії розрахунків;
 • методи рішення задач електродинаміки та акустичних хвильових процесів дистанційної діагностики при аналізі складних природних і антропогенних розсіювачів;
 • моделювання роботи ретрансляційних інформаційно-вимірювальних систем виявлення, вимірювання та контролю, у яких враховується вплив середовища поширення хвиль і властивостей розсіюючих об'єктів на отримувану інформацію;
 • способи обробки прийнятих хвиль та збуджуваних ними сигналів у системах дистанційного зондування, метеорного зв'язку, неруйнівного контролю та технічної діагностики;
 • цифрові методи формування та обробки сигналів, зниження та компенсації похибок оцінювання фази ретрансляційних інформаційно-вимірювальних систем за появи аномальних помилок.

Історія відділу

Створення відділу № 37 відбувалось у період, коли Інститут радіофізики і електроніки проводив інтенсивні теоретичні та експериментальні дослідження структури поля мм радіохвиль поблизу поверхні розділу та розробляв методи добування інформації про різні об'єкти, що знаходяться поблизу таких поверхонь.

Організація нового відділу проводилась на базі досліджень, які Інститут проводив раніше, і за якими були отримані нові фізичні результати, що дозволили вирішити ряд принципових питань створення нових РТС виявлення, точного вимірювання та управління. Серед цих досліджень варто назвати, в першу чергу, роботи з поширення та розсіяння радіохвиль, виконані на початку 60-х рр. минулого століття під керівництвом лауреата Державної премії СРСР І. С. Тургєнєва та лауреата премії НАН України ім. акад. К. Д. Синельникова В. Б. Разсказовського. Особливістю цих досліджень був великий об'єм експериментального вивчення взаємодії радіохвиль з середовищем поширення, з поглинаючими та відбиваючими об'єктами різних класів за умов значного впливу поверхні розділу.

Проведення експериментальних досліджень електромагнітного поля виконувалось за допомогою спеціальних вимірювальних систем, створюваних колективом відділу І. С. Тургєнєва на базі розроблених в ІРЕ АН УРСР нових генераторних пристроїв і вхідних пристроїв приймачів, нової вимірювальної техніки. У той час в Інституті існували унікальні можливості створювати нові вимірювальні РТС, вивчати взаємодію радіохвиль з середовищем поширення і відбиваючими об'єктами. Така ситуація склалась завдяки акад. О. Я. Усикову та В. П. Шестопалову, завдяки результатам діяльності відділів, очолюваних Є. М. Кулешовим, І. Д. Трутнєм, А. Н. Чернєцом, І. Є. Островським, І. С. Турєнєвим, завдяки діяльності Спеціального дослідно-конструкторського бюро, Дослідного та Експериментального виробництва ІРЕ. На базі наукових і технічних досягнень цих підрозділів було створено той фундаментальний науковий доробок, який слугує основою відділу обробки радіосигналів.

Відділ № 37 було створено відповідно до спільного рішення Академії наук України та директивних органів у 1980 р. Спочатку до нього входило 18 співробітників, які були переведені до відділу з інших підрозділів ІРЕ та із СКТБ ІРЕ. У їх числі був завідуючий відділом, канд. техн. наук А. Ф. Величко, раніше активно приймаючий участь у дослідженнях ІРЕ та СКТБ ІРЕ.

У роботі відділу окреслилися та були розвинуті нові підходи до обробки сигналів за допомогою вдосконалених НВЧ пристроїв і цифрових засобів. Великий внесок у створення спеціалізованих НВЧ пристроїв внесли В. Стульчинський і В. А. Рябов. Створенням приладів цифрової обробки у реальному масштабі часу займались А. А. Севенко, В. В. Пучков і В. М. Моргун. Відділ працював у тісній співпраці з науковими підрозділами Харківського авіаційного інституту, Харківського інституту радіоелектроніки та Кіровського політехнічного інституту. Результати досліджень були використані розробниками інших підприємств і закладів при створенні низки нових РТС підвищеної точності. За підсумками досліджень зав. відділом канд. техн. наук А. Ф. Величко захистив докторську дисертацію, у 1990 р. йому присвоїли звання лауреата премії Ради Міністрів СРСР за роботу в галузі радіоелектроніки.

Настав час перебудови. Під час переходу до нових методів роботи держави в цілому пріоритети були надані розвитку ринкових схем у економіці. Розвиток виробництва та поява нових технологій, як відомо, потребують розширення області застосування засобів технічної діагностики ті їх удосконалення. Одним з напрямків рішення цих задач є використання РТС, приладів та пристроїв, які на той час досягли високого ступеню досконалості. З'явившись через потреби зв'язку, навігації та оборони, РТС, включаючи пристрої НВЧ, почали застосовуватися для діагностики середовища поширення, контролю технологічних параметрів, а також у системах управління технологічними процесами на підприємствах багатьох галузей.

Напрямок розвитку радіохвильових засобів контролю технологічних параметрів було обрано як напрямок подальшої діяльності відділу. Оскільки такий напрямок досить обширний, головна увага, як і раніше, зосереджувалась на обробці сигналів, збуджуваних хвилями різних типів, які є носіями інформації систем контролю та управління технологічними параметрами.

У цей проміжок часу змінилися зв'язки між організаціями, відбулися зміни особового складу відділу. У відділ прийшли с.н.с. В. М. Уваров, молоді спеціалісти Д. А. Величко, В. В. Красиков, І. В. Курбатов. Дирекція ввела у відділ колектив лабораторії дкм радіохвиль, яку очолював лауреат Державної премії СРСР П. О. Мельяновський. У складі цієї лабораторії працював, вже згадуваний раніше, А. С. Брюховецький. З відділом почав співпрацювати професор Г. І. Сидоров. Колектив лабораторії П. О. Мельяновського моди­фікував свою тематику та перейшов до цифрових методів формування діаграм спрямованості антен та їх використанню в РТС.

Відділ почав науково-технічне та учбове співробітництво з кафедрами радіоелектронних систем і основ радіотехніки Харківського інституту радіоелектроніки (зараз ХНУРЕ). Співпраця поширювалась на низку областей науково-технічної, учбової та виробничої діяльності, зокрема, на використання у дослідженнях і учбовому процесі нових інформаційних технологій, апробацію та впровадження нових навчальних курсів, написання планів підготовки спеціалістів, розподілення та працевлаштування спеціалістів і на інші сфери діяльності.

Після виконання перших пошукових досліджень відділ висунув на конкурс тему «Прецизійні радіолокаційні вимірювання на мм хвилях поблизу поверхні розділу». Цей проект було прийнято Українським науково-технологічним центром, дослідження фінансувались Швецією та були виконані відповідно до завдання. Керівником проекту був А. Ф. Величко. У дослідженнях по цьому проекту брав участь О. М. Роєнко - співробітник відділу 32. У ході виконання проекту було запропоновано новий, ретрансляційний метод вимірювання, були продемонстровані мікронні точності вимірювання вібрацій, товщини прокату, опрацьовані принципи вимірювання коефіцієнту заломлення середовища поширення при ретрансляційному методі роботи радіолокаційних датчиків. Використовуючи отримані результати, учасник проекту Д. А. Величко захистив кандидатську дисертацію.

Результати досліджень, проведених відділом по методам і шляхам створення прецизійних радіолокаційних вимірювачів, були узагальнені в монографії «Дистанційні методи та засоби дослідження процесів в атмосфері Землі».

Як розвиток досліджень даного напрямку у відділі було розроблено іншу пропозицію «Прецизійні радіолокаційні вимірювання при контролі режиму та планово-попереджувальному ремонті водоводяних енергетичних реакторів». Ціллю цих досліджень була розробка методів і шляхів створення прецизійних радіолокаційних датчиків, які при­значені для дистанційного контролю вібрацій трубопроводів, виявлення небезпечних домішок у гермозоні реакторного відділення і для рішення інших задач. Проект був прийнятий і профінансований Європейським Союзом.

Зацікавленість міжнародних організацій результатами досліджень відділу дозволяє вважати, що новий напрямок — дослідження в інтересах створення РТС технічної діагностики — обрано вірно і результати будуть корисні не тільки промисловості України, але й закордонним партнерам.

На даний час у відділі працює один доктор технічних наук, один старший науковий співробітник — кандидат наук, чотири наукових співробітника — кандидати наук, один молодший науковий співробітник, три провідних інженери, два інженери першої категорії.

Наукові результати

2005

Розвинуто моделі роботи ретрансляційних систем у зоні Френеля. Величко А.Ф., Величко Д.А.

Створено макет радіосистеми дистанційного контролю повітряного простору поблизу промислових та енергетичних об’єктів. Мельяновський П.О.

Розвинуто математичні методи вирішення задачі розсіяння електромагнітних хвиль статистично нерівною сферою; побудовані асимптотики рішення для великої сфери в освітленій зоні та в зоні тіні. Брюховецький А.С.

Досліджено та синтезовано оптимальні структури обробки потокових даних. Сидоров Г.І., Величко Д.А.


2006

Уперше досліджені радіофізичні властивості повітряного середовища з домішками сповільнювача — теплоносія водоводяного енергетичного реактора АЕС (домішки, що містять бор і додаються для корекції повільно мінливих ефектів реактивності в першому контурі). Величко А.Ф., Величко Д.А., Роєнко О.М., Одноволик Є.В.

Розроблені шляхи створення й моделі роботи радіохвильових приладів і систем, призначених для контролю інтегрального витоку теплоносія — сповільнювача усередину реакторного відділення атомних електростанцій і способи виміру вібрацій елементів устаткування. Наукова значимість результатів проекту міститься у розробленні нових моделей роботи приладів і одержанні нових залежностей взаємодії радіохвиль з простором поширення.  Практична значимість одержаних результатів міститься у можливості їх застосування при розробці вимірювальних приладів і комплексів. Величко Д.А., Роенко О.М., Одноволік Є.В., Сідоров Г.І., Хацько І.С., Левантовський В.Ю.

Розроблені та дослiджені способи підвищення точності радіосистем міліметрового діапазону, працюючих у таких умовах, коли основний внесок в помилки вимiрювання вносять заважаючи  вiдбиття вiд стороннiх предметiв i багатопроменеве розповсюдження радiохвиль. Наукова значимість результатів проекту міститься у розробленні нових способів обробки сигналів в умовах, коли є великі відбиття від сторонніх об’єктів та поверхонь; були одержані нові залежності взаємодії радіохвиль з простором поширення. Практична значимість одержаних результатів міститься у можливості реалізації мікронних точностей вимірювальних приладів, які призначені для роботи на малих відстанях від об’єкту. Величко А.Ф., Величко Д.А., Роенко О.М., Одноволік Є.В., Лукіна Т.М.


2007

Удосконалено і одержано методи, моделі та відповідне програмне забезпечення для побудови приладів і систем, призначених для контролю й моніторингу інтегрального витоку теплоносія-сповільнювача з водо-водяного енергетичного реактора усередину реакторного відділення атомних електростанцій, вимірювання вібрацій елементів обладнання. Ці моделі й програмне забезпечення дозволяють розраховувати характеристики структурної схеми приладів і систем, а також їхніх окремих вузлів (НВЧ-прилади, вхідні пристрої, радіочастотні пристрої, систему селекції, пристрій виміру вихідних параметрів і т.п.) у конкретних умовах експлуатації, а також з урахуванням вимог замовника.

Розробка заснована на фундаментальних закономірностях радіофізики, які адаптовані до умов, що існують усередині та поблизу виробничих приміщень. В основу моделювання роботи контрольно-вимірювальних приладів покладена модель узагальненої вимірювальної системи, запропонована Фальковичем і Хомяковим, розвинена модель взаємодії електромагнітного поля з контрольованим простором на основі дифракційної формули Френеля-Кирхгофа. Величко Д.А., Величко А.Ф.

З теоретичних досліджень розсіювання радіохвиль у ближній зоні статистично нерівної поверхні виконано та отримано чисельні результати, що стосуються флуктуацій поля середньої інтенсивності й частотного спектра флуктуацій. Брюховецький А.С.

Розроблено й виготовлено вимірювальний стенд для експериментального дослідження розсіювання радіохвиль антропогенними й природними об'єктами. Мельяновський П.О., Вічкань В.О., Шуть А.І., Мартиненко О.П.


2008

Побудовано прилади, призначені для контролю й моніторингу радіофізичними методами параметрів технологічних об’єктів і середовища поширення з забрудненнями, які необхідно виявити. Розроблена модель ретрансляційного вимірювача, одержані статистичні характеристики на основі цієї моделі. Виконано експеріментальні дослідження статистичних характеристик сигналу, відбитого площинними об’єктами. Досліджено акустичний спосіб вимірювання швидкості поширення ультразвукових коливань у середовищі, що рухається, з підвищеною точністю. Одержані результати дозволяють розраховувати характеристики структурної схеми приладів і систем, а також їхніх окремих вузлів (НВЧ-прилади, вхідні пристрої, радіочастотні пристрої, систему селекції, пристрій виміру вихідних параметрів і т.п.) у конкретних умовах експлуатації, а також з урахуванням вимог замовника. Величко Д.А., Величко А.Ф.

Створена і випробувана радіолокаційна установка що до дослідження розповсюдження радіохвиль короткохвильового діапазону вздовж земної поверхні та в іоносферних радіоканалах. Створено і випробувано імітатор відбитого сигналу, який дозволяє проводити калібровку радіовимірювальної установки при проведенні досліджень по розсіянню та розповсюдженню радіохвиль на різних радіотрасах. Розпочато експериментальні дослідження по розповсюдженню і розсіянню радіохвиль антропогенними і природними об’єктами. Створений пристрій дозволяє проводити радіофізичні вимірювання розсіяння радіохвиль природними і антропогенними об’єктами, зокрема, різними летальними апаратами при зондуванні простими і складними радіосигналами. П.О.Мельяновський, О.В.Вічкань,  А.І.Шуть, О.П.Мартиненко

Розвинуто теорію, що враховує кривизну хвильового фронту в межах статистично нерівної поверхні, що розсіює, в умовах, характерних для задач радіолокаційного зондування. Нові теоретичні результати базуються на методі асимптотичного обчислення багаторазових, швидко осцилюючих інтегралів, що визначають інтенсивність і частотний спектр розсіяного поля. Результати дозволяють одержати новий математичний опис механізму розсіювання й формування прийнятого сигналу. Брюховецький А.С.


2009

Удосконалені математичні моделі дистанційного вимірювання радіофізичними методами параметрів технологічних процесів. Розроблено новий метод підвищення точності ретрансляційного вимірювача. Одержані нові залежності сигналу, відбитого технологічними об’єктами. Розроблено акустичний спосіб вимірювання з підвищеною точністю швидкості поширення акустичних хвиль у середовищі, що рухається. Величко Д.А., Величко А.Ф., Левантовський В.Ю, Лукіна Т.М., Харченко Е.М., Хацько І.С., Одноволік Є.В., Сідоров Г.І.


2010

Проведено аналіз й узагальнення досліджень розсіяння радіохвиль протяжними відбивачами при радіолокаційному і ретрансляційному зондуванні. Досліджено вплив умов формування сигналу у ретрансляторі, поширення  радіохвиль і перетворення у приймальному пристрої на похибки вимірювання ретрансляційним датчиком. Проведено експериментальні дослідження впливу розмірів відбивачів та їх орієнтації у просторі на параметри сигналу, прийнятого ретрансляційним датчиком. Проведено аналіз та узагальнення останніх теоретичних досліджень розсіяння електромагнітних хвиль статистично нерівною поверхнею. Величко Д.А., Величко А.Ф., Левантовський В.Ю, Лукіна Т.М., Харченко Е.М., Хацько І.С., Одноволік Є.В.

Розроблений акустичний спосіб вимірювання з підвищеною точністю швидкості поширення акустичних хвиль у середовищі, що рухається. Величко Д.А., Сідоров Г.І.


2011

Розроблено новий метод вимірювання технологічних параметрів ретрансляційними системами контролю технологічних параметрів, за допомогою якого можливо одержати точність виміру фази і частоти принятого сигналу близькою до потенційно можливої. Досліджено методи виміру початкової фази, різниці фаз і  частоти сигналу у ретрансляційних системах. Проведено експериментальні дослідження придушення завад, які є наслідком часткового пригнічення паразитних компонентів спектру ретранслятора. Величко А.Ф., Величко Д.А., Вдовіченко Є.І.

Розроблено:

 • метод формування складних сигналів та систем іх сінхронізації (О.В. Харченко);
 • метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними кореляційними властивостями (Д.А. Величко, О.В. Харченко);
 • метод визначення фазових параметрів радіохвиль (Величко, Д.А. Величко, О.В. Харченко);
 • моделі функціонування систем радіофізичного зондування з урахуванням методів одержання оцінок при різних умовах роботи інформаційно–вимірювальних систем і при різних параметрах апаратури (А.Ф. Величко, Д.А. Величко, О.В. Харченко).

Проведено аналіз та узагальнення здійснених теоретичних досліджень розсіяння електромагнітних хвиль статистично нерівною поверхнею. Брюховецький А.С.


2012

Вперше запропоновано і досліджено комплексний шлях створення ретрансляційної контрольно-вимірювальної системи, в якій використовується супергетеродинне перетворення вхідного й випромінюваного сигналів, а також застосовується комплексна цифрова обробка масивів запису параметрів коливань генератора зсуву, гетеродину, випромінюваного й прийнятих сигналів.

Запропоновано цифровий спосіб компенсації апаратурних відступів частоти й флуктуаційних відхилень фази використовуваних коливань зсуву й гетеродину за рахунок використання цифрової інформації про ці коливання й про масив параметрів прийнятої суміші сигналу й шуму; встановлено, що пропонований метод дозволяє в кілька разів знизити погрішності виміру інформаційного параметра й одержати результат, близький до потенційно досяжного значення.

Вперше запропоновано метод оцінки ймовірності появи в зоні радіовидимості складного відбивача — метеорного сліду, який забезпечує зв'язок по метеорному радіоканалу; метод використовує апріорну статистику розподілу радіантів метеорів і оцінку ефективної довжини метеорного сліду, дозволяє уточнити розташування областей із високою ймовірністю утворення іонізованих метеорних слідів, дифракція радіохвиль на яких достатня для реалізації зв'язку при різній довжині радіоліній.

Вперше запропоновано модель метеорного радіоканалу, яка заснована на наближеному рішенні дифракційної задачі розсіювання радіохвиль іонізованим метеорним слідом; модель ураховує етапи розвитку складного відбивача — метеорного сліду, і дозволяє оцінити зміну форми сигналу довільного виду при розсіюванні, забезпечує можливість обґрунтованого вибору характеристик приймально-передавального обладнання й видів сигналів, які необхідно використовувати при метеорному радіозв'язку.

Отримано нові рішення задач розсіювання хвиль статистично нерівною поверхнею в області переходу від близької до дальньої зони; оцінений фізичний механізм формування розсіяного поля й ступінь достовірності існуючих у теорії розрахунків.

Вперше отримано рішення важливої практичної задачі чисто ковзного розсіювання у вигляді комбінації методу стаціонарної фази для азимутального кута й наближення дифракції Фраунгофера для радіальної змінної.

Створено вимірювальний комплекс для експериментального дослідження термодіелектричних властивостей рідких біохімічних середовищ, які нагріваються ВЧ полем, розроблено методику їх виміру, проведено експериментальні дослідження термодіелектричних властивостей різних водомістких біохімічних середовищ. А.Ф. Величко, А.С. Брюховецький, Д.А. Величко, О.В. Головань, А.М. Клюєва, К.В. Нетребенко, В.Ю. Левантовський, Є.В. Одноволік, О.В. Вічкань, Т.М. Лукіна, Л.М. Олександрова, І.С. Хацько.


2013

Отримано нові рішення задач розсіювання хвиль статистично нерівною поверхнею в області переходу від зони Френеля  до зони Фраунгофера. Оцінений фізичний механізм формування розсіяного поля й ступінь достовірності існуючих у теорії розрахунків. Відповідність із розрахунками в наближенні дифракції Фраунгофера для випадку «малого» майданчика малося на увазі в якості основної тестової вимоги до шуканого рішення. Отриманий розв'язок важливого практичного рішення задачі чисто ковзного розсіювання у вигляді комбінації методу стаціонарної фази для азимутального кута й наближення дифракції Фраунгофера для радіальної змінної.

Отримані рішення є новими знаннями фундаментального характеру. Вони необхідні для досліджень впливу стану середовища, у якому поширюються хвилі, та об’єктів, що їх розсіюють, на дистанційну діагностику та на метеорний радіозв’язок, розробці на цій основі нових методів розв’язання зворотних задач електродинаміки та акустичних хвильових процесів дистанційної діагностики антропогенних об’єктів та складних відбивачів природного і штучного походження. Брюховецький А.С.


2014

Розроблений спосіб віконної корекції при формуванні часових реалізацій вузько смугового, нормального випадкового процесу, при якому усуваються виходи за межи теоретичних розподілів випадкових, незалежних функцій амплітуди й фази, запропонованих Бунімовичем В.І. і використовуваних статистичною радіотехнікою,  радіофізикою і усіма сучасними системами програмування. Спосіб включає корегування процесу інтерполяції переходів між незалежними значеннями функцій амплітуди і фази за допомогою матричних перетворень.  Випадкові часові реалізації нормального випадкового процесу застосовуються при моделюванні роботи радіотехнічних систем і при оцінках впливу поширення й розсіювання радіохвиль на їхню роботу в зонах Френеля і Фраунгофера. Розроблено метод використання часових реалізацій випадкового процесу, які одержуються у розроблений спосіб, при моделюванні роботи ретрансляційних радіотехнічних систем.

Використання способу дозволить одержувати характеристики радіотехнічних систем і результати окремих досліджень впливу поширення і розсіювання радіохвиль за рахунок моделювання без застосування натурних вимірів і без виготовлення діючих макетів радіосистем, що дозволяє зберігати кошти за рахунок відмови від значної частки експериментів та скоротити шкідливе опромінювання фахівців, які проводять роботи, і зменшити дію НВЧ радіохвиль на навколишнє середовище. А.Ф. Величко, Д.А. Величко, О.В. Вічкань, К.В. Нетребенко.

Публікації

2005

 1. Величко А.Ф., Величко Д.А., Курбатов И.В. Фазовые соотношения и способ снижения погрешностей измерения многочастотных ретрансляционных систем // К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2005. – № 5. – С. 57 – 67.
 2. Velichko D.A., Kurbatov I.V. Applications of multiscale method of retranslation meters // Kharkov: Applied Radio Electronics. – 2005. – Vol. 4, N. 1. – PP. 54–59.
 3. Вичкань А.В., Мельяновский П.А. Фазочастотный метод резонансных измерений комплексной диэлектрической проницаемости сред // Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10, № 2. – С. 336-340.
 4. Мельяновский П.А., Шуть А.И. Антенна-преселектор с дискретной перестройкой резонансной частоты и полосы пропускания // Труды МНТК «КрыМиКо-2005». – Севастополь. – 2005. С.398-399.
 5. Вичкань А.В., Мельяновский П.А., Попов И.В., Шуть А.И. Высокоуровневый преобразователь частоты цифрового декаметрового радиоприемного устройства // Труды IX Международной конференции «Системы и средства передачи и обработки информации». – 5-10 сентября 2005. – Черкассы. – с. 31-32.
 6. Vichkan A.V., Melyanovsky P.A. A phase-frequency method for resonance measuring the complex permittivity of media // Telecommunication and Radioengineering. – 2005. – V. 63. – N. 10. – P. 925-934.
 7. Брюховецкий А.С., Пазынин Л.А. Преобразование Ватсона для когерентного электромагнитного поля, рассеянного статистически неровной сферой. Часть III. Полный учет возмущений в приближении Буре // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – т. 10.- № 2. – С. 124-134.
 8. Брюховецкий А.С., Пазынин Л.А. Преобразование Ватсона для когерентного электромагнитного поля, рассеянного статистически неровной сферой. Часть I V. Численный анализ // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – т. 10.- № 2. – С. 135-142.
 9. Луценко И.В., Попов И.В., Луценко В.И. Изучение структуры поля миллиметрового диапазона на водных трассах с помощью радиолокатора и движущегося уголкового отражателя // Труды МНТК «КрыМиКо-2005». – Севастополь. – C.917-918
 10. Брюховецкий А.С., Кащеев А.С., Кащеев С.Б., Ямпольский Ю.М. Двухпозиционное КВ рассеяние взволнованной морской поверхностью. I. Теория. В книге «Электромагнитные проявления геофизических эффектов в Антарктиде» под ред. Л.Н. Литвиненко, Ю.М. Ямпольского / Харьков: Радиоастрономический ин-т НАН Украины. – 2005. – 311с. - с.278-286.
 11. Кащеев А.С., Кащеев С.Б., Колосков А.В., Пикулик И.И., Брюховецкий А.С., Ямпольский Ю.М. Двухпозиционное КВ рассеяние взволнованной морской поверхностью. I. Эксперимент. В книге «Электромагнитные проявления геофизических эффектов в Антарктиде» под ред. Л.Н.Литвиненко, Ю.М.Ямпольского / Харьков: Радиоастрономический ин-т НАН Украины. – 2005. – 311с. - с.287-297.


2006

 1. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А. Оценка запаздывания радиосигнала, отраженного плоскими поверхностями в зоне Френеля // Радиотехника. – 2006. – Вып. – С. 17 – 24.
 2. Величко А.Ф. Методи прийняття рішень в інформаційно - вимірювальних системах // Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 84 с.
 3. Тихонов В.А., Нетребенко К.В. Распознавание негауссовых процессов при наличии аддитивных помех. // Радиотехника. – 2006. – Вып. 145. – С. 163–166.
 4. Тихонов В.А., Нетребенко К.В. Использование статистик высших порядков в задаче распознавания негауссовых процессов // Радиоэлектроника и информатика. – 2006. – № 1. – С. 4–8.
 5. Vdovichenko Y.I., Velichko A.F., Velichko D.A. Signal characteristics of the retransmission meter during monitoring a fluctuating reflector // Proceedings of the IX-th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecomunications and Computer Science” Februalry, 28 – March, 4, 2006. Lviv – Slavske, Ukraine. – PP. 46–48.
 6. Виленчик Л.С., Мельяновский П.А., Вичкань А.В., Шуть А.И. Пассивная радиолокация с использованием ионосферной и земной радиоволн и излучения КВ станций // Сб. докл.V МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов». – Самара, 11- 17 сентября 2006. – С. 70-71.
 7. Вичкань А.В., Виленчик Л.С., Мельяновский П.А., Шуть А.И. Пассивная доплеровская радиолокация с использованием земной волны действующих КВ радиосредств // Тезисы докладов V МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов». – 11-17 сентября 2006. – Самара. – С. 71-72.
 8. Вичкань А.В., Мельяновский П.А. Обработка пива в высокочастотном электромагнитном поле // Труды «КрыМиКо-2006». – сентябрь 2006. – Севастополь. С.857-858
 9. Брюховецкий А.С. О методе малых возмущений в теории рассеяния волн статистически неровной поверхности // Радиофизика и радиоастрономия. – 2006. – т. - № 3. – C. 254-263.
 10. Тихонов В.А., Савченко И.В., Нетребенко К.В. Совершенствование метода адаптации корректора межсимвольной интерференции в системе передачи данных SDSL // Радиоэлектроника. – 2006. - №12. – С. 45-54.
 11. Тихонов В.А., Нетребенко К.В. Комплексная обобщенная модель авторегрессии негауссовых процессов // Радиоэлектроника. – 2006. - №8. – С. 21-30.


2007

 1. Вдовиченко Е.И., Величко А.Ф., Величко Д.А. Распределения параметров сигнала ретрансляционного измерителя при флуктуациях отражателя // Радиотехника. – 2007. – Вып. 150. – С. 104– 111.
 2. Величко А.Ф., Величко Д.А., Роенко А.Н., Левантовский В.Ю., Одноволик Е.В. Экспериментальные исследования характеристик запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя // Радиотехника. – 2007. – Вып. 149. – С. 56–61.
 3. Кузнєцов О.О., Коваленко А.М., Носик О.М., Харченко О.В. Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями // Системи озброєння і військова техніка. – – № 1 (9). – С. 94–98.
 4. Харченко Е.В. Анализ влияния параметров квантователя на качество цифровой обработки сложных широкополосных сигналов // Міжнародна науково-технічна конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2007”: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, 2007. – С. 392-393.
 5. Брюховецький А.С. Рассеяние волн в ближней зоне статистически неровной поверхностью. Часть 1. Флуктуации поля // Радиофизика и радиоастрономия. – 2007. – Т. 12, № 4. – С. 399-409.
 6. Вичкань А.В. Измерение диэлектрических параметров жидких пищевых продуктов на высоких частотах // Труды VI МНТК «Физика и технические приложения волновых процессов». – Самара. – 2007. – С. 151-153.
 7. Величко А.Ф., Величко Д.А., Луценко В.І .Спосіб виміру дальності до об’єкта, що рухається, і пристрій його здійснення: Патент на винахід UA №78384 від 15.03.2007р C2 МПК G01S 13/02 // Бюл.№3 (2007.01).


2008

 1. ВеличкоД.А. Моделирование характеристик многочастотной ретрансляционной системы // Радиоэлектроника. – 2008. – Т. – № 2. – С. 14–24.
 2. ВеличкоД.А., Величко С.А. Зависимость запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя от условий формирования ответного излучения // Радиотехника. – 2008. – Вып. – С. 24 – 31.
 3. Величко Д.А., Величко С.А., Роенко А.Н., Левантовский В.Ю., Одноволик Е.В. Влияние размера и положения плоского рефлектора на отраженный сигнал при дистанционном контроле в зоне Френеля // Радиотехника. – 2008. – Вып. 153. – С. 19–27.
 4. Величко Д.А., Величко С.А. Влияние диаметра рефлектора на запаздывание сигнала ретрансляционного измерителя, работающего в зоне Френеля // Труды 18-й международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8–12 сентября 2008 г., Севастополь, Украина. – С. 720–721.
 5. Харченко Е.В. Влияние параметров квантователя на качество цифровой обработки сигналов с расширенным спектром // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ - 2008»: Материалы 4-ой междунар. науч.-технич. конф., 2008. – С. 265.
 6. Харченко Е.В. Анализ влияния параметров квантователя на качество цифровой обработки сигналов с расширенным спектром // Системы обработки информации. – 2008. – Вып. 2 (69). – С. 121 – 127.
 7. Грабчак В.И., Коваленко А.Н., Сай В.Н., Харченко Е.В. Метод построения больших ансамблей диксретных сигналов // Збірник наукових праць: Донецький інститут залізничного транспорту. – Донецьк, 2008. – Вип. 14, С. 48-60.
 8. Makovetskiy S.O., Tkalich I.O., Tsopa O.I., Vdovichenko Y.I., Kharchenko H.V. Signal processing verification system for the programmable digital matched filter // Proceedings of 6-th IEEE East-West Design and Test Symposium. – Kharkov-Lviv: KNURE, 2008. – PP. 243-250.
 9. Брюховецкий А.С. Рассеяние в ближней зоне статистически неровной поверхности. Часть II. Средняя интенсивность и частотный спектр флуктуации поля // Радиофизика и радиоастрономия. – 2008. – т. 13. - № 1. – С. 92-98.
 10. Мельяновский П.А., Шуть А.И., Вичкань А.В. Формирование интенсивного продольного магнитного поля высокой частоты // Труды VII «Физика и технические приложения волновых процесов». – Самара. – 2008. – С. 111.
 11. Вичкань А.В., Мельяновский П.А. Шуть А.И. Активный двухантенный переизлучатель // Труды МНТК «КрыМиКо -2008». – Севастополь. – 2008. С.467-468


2009

 1. ВеличкоД.А., Величко С.А. Зависимость фазы отраженного сигнала ретрансляционного измерителя от угла падения волны и диаметра рефлектора // Радиотехника. – 2009. – Вып. – С. 191 – 198.
 2. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А., Величко С.А. Характеристики запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя, работающего в зоне Френеля // Известия вузов: Радиоэлектроника. – 2009. - № 2. – С. 35-48.
 3. Брюховецкий А.С. Рассеяние в ближней зоне статистически неровной поверхности. Часть III. Временная корреляционная функция и интенсивность в случае наклонного зондирования при однопозиционной локации // Радиофизика и радиоастрономия. – 2009. – т. 14. - № 3. – С. 304-313.
 4. Брюховецкий А.С. Рассеяние в ближней зоне статистически неровной поверхности. Часть IV. Частотный спектр в случае наклонного зондирования при однопозиционной локации // Радиофизика и радиоастрономия. – 2009. – т. 14. - № 4. – С. 420-424.
 5. Величко Д.А., Зубков О.В., Коритцев І.В., Сідоров Г.І. Радіоакустичний спосіб вимірювання швидкості та зсуву вітру в атмосферному прикордонному шарі і пристрій для його здійснення Патент на винахід UA №87082 від 10.06.2009р C2 МПК G01S 13/95 (2008.01) Бюл.№11, 2009 р.
 6. Мельяновский П.А., Виленчик Л.С., Минаев В.Н. Основы пассивной коротковолновой радиолокации // Радиотехника (РФ). – 2009. - № 11. – С. 61-66.
 7. Мельяновский П.А., Виленчик Л.С., Смага А.П., Минаев В.Н. Комплекс пассивной радиолокации для больших расстояний / Описание патента РФ, № 71871. – 2009.
 8. Харченко Е.В. Рассеяние по запаздыванию при отражении сложных сигналов от метеорныхследов // ІХ Харківська конференція молодих науковців „Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика”. – Харків, 2009. – С. 31.
 9. Tkalich I.O., Vdovichenko Y.I., Kharchenko H.V. FPGA-based digital recirculator // Radioelectronics and computer systems. – Kharkov: KhAI, 2009. – P. 223-226.
 10. Tkalich I.O., Vdovichenko Y.I., Kharchenko H.V. ASIC-based frequency synthesizer // Proceedings of 10-th IEEE CADSM Conference. – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 2009. – P. 243-250.
 11. Tkalich I.O., Vdovichenko Y.I., Kharchenko H.V. FPGA-based DSSS synchronization system synthesis // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т.8, № 2. – С. 220-223.
 12. Tkalich I.O., Vdovichenko Y.I., Kharchenko H.V. Two-criterial DSSS synchronization method efficiency research // Proceedings of 6-th IEEE East-West Design and Test Symposium (EWDTS’09). – Kharkov-Moscow: KNURE, 2009. – P. 165-174.


2010

 1. Величко Д.А. Влияние характеристик ретранслятора на зависимость фазы выходного сигнала измерителя от расстояния до контролируемого рефлектора // Радиотехника. – 2010. – Вып. 160. – С. 228-236.
 2. Мельяновский П.А., Вичкань А.В., Шуть А.И. Пассивная когерентная радиолокация в коротковолновом диапазоне. Ч. 1. Обнаружение воздушных целей. // Радиофизика и электроника. – 2010, т.15, № 1, с.72-77.
 3. Виленчик Л.С., Мельяновский П.А., Минаев В.Н. Пассивная когерентная радиолокация // Вопросы радиоэлектроники. Серия „РЛТ”. – 2010. – Вып. 2. – С. 36-62.
 4. Харченко Е.В. Метод оценки интервала рассеяния по запаздыванию при отражении сигналов от метеорных следов // Радиотехника. – 2010. – Вып. 160. – С. 56-61.
 5. Величко Д.А., Величко С.А. Сідоров Г.І. Спосіб вимірювання швидкості поширення ультразвукових коливань у середовищах, що рухаються Патент на винахід UA №92949 від 27.12.2010р Бюл.№24, 2010 р.
 6. Kharchenko H.V. Estimated formation probability of meteoric trails with mirror reglection // Proceedings of 8-th IEEE East-West Design and Test Symposium (EWDTS’10). – Kharkov-St.Petersburg: KNURE, 2010. – P. 289-291.
 7. Kharchenko E.V. Mathematical model to estimate the probability of formation of the meteor trails with a specular reflection // Proceedings of the X-th international conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. TCSET’2010”. – Lviv-Slavske, 2010. – P. 344.
 8. Харченко Е.В. Метод оценки эффективной длинны метеорного следа // 20-я Международная крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь: СевНТУ, 2010. – С 1183-1184.
 9. Мельяновский П.А., Вичкань А.В., Шуть А.И. Устройство нагрева вещества в высокочастотном поле // КрыМиКо. – 2010. – С. 1097-1098.
 10. Брюховецкий А.С. Переход от ближней к дальней зоне в обратном рассеянии волн статистически неровной поверхностью // Радиофизика и радиоастрономия. – 2010. - т.15, № 4, с.408-424.
 11. Bryukhovetski A.S. Near-Field Scattering of Waves from a Statistically Rough Surface: III. Time Correlation Function in the Case of Oblique Monostatic Radar Sounding // Radio Physics and Radio Astronomy. – 2010. -1, No.2. - p. 171-180.
 12. Безрук В.М., Белов Е.Н., Войтович О.А., Нетребенко К.В., Тихонов В.А., Руднев Г.А., Хлопов Г.И., Хоменко С.И. Радиолокационное распознавание метеообъектов на основе авторегрессионной модели отраженных сигналов // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. - № 2, т. 9. - С. 209-215.
 13. Bezruk V.М., Belov Ye.N., Voitovych О., Netrebenko K.V., Tikhonov V.А., Rudnev G.А., Khlopov G.I., Khomenko S.I. Application of Autoregressive Model for Recognition of Meteorological Objects // Тезисы докладов на 11-th International Radar Symposium, Vilnius, 2010. – p. 588-591.
 14. Bezruk V.М., Belov Ye.N., Voitovych О., Netrebenko K.V., Tikhonov V.А., Rudnev G.А., Khlopov G.I., Khomenko S.I. Application of AR Model for Radar Recognition of Meteorological Objects // Тезисы докладов 10-ой международной конференции «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії», TCSET’2010, Львов, 2010, с. 93.


2011

 1. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А., Вдовиченко Е.И. Определение усредненной разности фаз и разности частот в ретрансляционных измерителях // Радиотехника. – 2011. – Вып. – С. 21 – 29.
 2. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А., Вдовиченко Е.И. Селекция сигнала и определение фазового набега радиоволны цифровыми методами в ретрансляционных системах диагностики // Радиотехника. – 2011. – Вып. – С. 258 – 267.
 3. Величко А.Ф., Величко Д.А., Харченко Е.В. Линеаризация зависимости фазового набега от дальности при отклонениях фазовых характеристик каналов ретранслятора // Известия вузов: «Радиоэлектроника». – 2011. – №2, – c.34-43.
 4. Харченко Е.В. Метод расчета областей наиболее вероятного появления метеорных следов, имеющих точку зеркального отражения // Радиотехника. – 2011. – Вып. 166. – С. 186-192.
 5. Харченко Е.В. Рассеяние сигнала на недоуплотненном метеорном следе // Радиотехника. – 2011. – Вып. 167. – С. 34-43.
 6. Харченко Е.В. Рассеяние радиосигнала на метеорном следе // Вісник ХНУ ім.. В.Н. Каразіна: „Радіофізика та електроніка”. – 2011. – № 966. – Вип.. 18. – С. 90-96.
 7. Харченко Е.В. Радиофизическая модель метеорного следа с точкой зеркального отражения // 21-я Международная крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С 1093-1094.
 8. Kharchenko E.V. Calculation of the areas most likely to appear suitable for communication meteor trails [Электронный ресурс] // Proc. of Signa Processing Symposium SPS-2011, Jachranka, Poland, 8-10 June 2011. – Jachranka, 2011. – CD.
 9. Виленчик Л.С., Вичкань А.В., Мельяновский П.А., Шуть А.И. Релаксационные явления в воде на высоких частотах // Радиопромышленность. – 2011. - № 2. – С. 30-39.
 10. Вичкань А.В., Мельяновский П.А. Обнаружение ионосферных сигналов на фоне атмосферных шумов в узкополосных КВ системах // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Обработка сигналов и негауссовских процессов». – 24-27 мая 2011, Черкассы. – С. 25-27.
 11. Вічкань О.В., Мельяновський П.О., Шуть А.І. Спосіб нагріву речовини енергією поля високої частоти / Патент України на винахід № 96245. Зареєстровано 10.10.2011 р. (бюл. № 19).
 12. Жуков Б.В., Нетребенко К.В., Одновол А.В. Контроль уровня высокотемпературных объектов методом акустической локации // Радиотехника. – 2011. - Вып. 166. - С. 233-238.
 13. Безрук В.М., Белов Е.Н., Войтович О.А., Нетребенко К.В., Тихонов В.А., Руднев Г.А., Хлопов Г.И., Хоменко С.И. Радиолокационное распознавание метеообъектов по флуктуациям интенсивности отраженных сигналов // Тезисы докладов 4-го международного радиоэлектронного форума 4-й «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развити» МРФ-2011. Ч.I. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2011.– с.82-85.


2012

 1. Брюховецкий А.С. Переход от ближней к дальней зоне в решении задачи рассеяния плоской волны статистически неровной поверхностью // Первая украинская конференция «Электромагнитные методы исследования окружающего пространства». Сб. тез. докл., 25-27 сентября 2012, Харьков. - С. 169-171.
 2. Брюховецкий А.С. Переход от ближней к дальней зоне в решении задачи рассеяния плоской волны статистически неровной поверхностью // Радиофизика и радиоастрономия. – 2012. - т.17, № 2. - с.157-170.
 3. Velichko D.A., Vdovichenko I.I. Inaccuracies Decrease in Retransmission Meter with Homodyne Conversion // Proc. of 2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC/USNC/URSI National Radio Science Meeting (APSURSI), ISBN:978-1-4673-0460-3, Chicago, Illinois USA, 2012
 4. Безрук В.М., Белов Е.Н., Войтович О.А., Нетребенко К.В., Тихонов В.А., Руднев Г.А., Хлопов Г.И., Хоменко С.И. Радиолокационное распознавание метеообъектов // Тезисы докладов 22-ой международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012). Севастополь. - Т.2. С.1003-1004.


2013

 1. Брюховецкий А.С. Переход от ближней к дальней зоне в двухпозиционном рассеянии волн статистически неровной поверхностью // Радиофизика и радиоастрономия. - 2013,. - т.18, № 3. - с. 244-256.
 2. Вічкань О.В., Мельяновський П.О., Шуть А.І. Пристрій високочастотного нагріву речовини / Патент України на винахід № 101583. Зареєстровано 10.04.2013 р. (бюл. № 3).
 3. Zhukov B.V., Klyueva A.N., Petrov V.A. Estimating Distance Dependences of the Decimetric Electromagnetic Field over the Sea for Arbitrary Altitude Profiles of the Air Refractive Index // Telecommunications and Radio Engineering, Begell House Inc. — 2013. — V.72, No.8. — PP. 687–698.
 4. Petrov V.A., Klyueva A.N., Pavlova O.L. Estimating the Actual Conditions of Beyond-the-Horizon USW Propagation by Preassigned Spatial Distribution of Air Refractive Index // Telecommunications and Radio Engineering, Begell House Inc. — 2013. — V.72, No.17. — PP. 1561–1573.


2014

 1. Величко А.Ф., Величко Д.А., Вичкань А.В., Нетребенко К.В. Формирование временных реализаций узкополосного нормального случайного процесса с использованием корректирующего окна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. - Т.4, №9(70). – с. 27-32.
 2. Карташов В.М., Олейников В.Н., Тихонов В.А., Бабкин С.И., Шейко С.А., Литвин-Попович А.И., Евсеев Д.Б., Куля Д.Н., Кушнир М.В., Кудрявцева Н.В., Нетребенко К.В., Олейникова Е.И. Обработка сигналов в радиоэлектронных системах дистанционного мониторинга атмосферы. Монография / Харьковский национальный университет радиоэлектроники. – Харьков. ООО «Компанія СМІТ», 2014 г. – 312 с.
 3. Брюховецкий А.С. Об учете сферичности волновых фазовых фронтов в теории рассеяния волн турбулентной атмосферой // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014. - т.19, № 3. - с. 217-228.
 4. Kudriavtseva , Tykhonov V., Netrebenko K. Recognition of Non-Gaussian Signals Against a Background of Noise Using Higher Order Statistics // Тезисы докладов международной научной конференции ELMAR-2014. Zadar, Croatia. — P. 199—202.
 5. Жуков Б.В., Нетребенко К.В. Диагностика типов условий загоризонтного распространения УВЧ радиоволн по данным радиопросвечивания в освещенной области // Радиотехника. – 2014. – Вып. 179. – С. 34-39.
 6. Тихонов В.А., Нетребенко К.В., Филь И.О. Корреляционный анализ составных векторных случайных процессов // Радиотехника. – 2014. – Вып. 179. – С. 45-49.


2015

 1. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А., Величко С.А., Вичкань А.В., Клюева А.Н., Нетребенко К.В. Моделирование работы ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа с аналого-цифровой обработкой // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 2, № 9 (74). – С. 46–52.
 2. ВеличкоА.Ф., Величко Д.А., Величко С.А., Вичкань А.В., Клюева А.Н., Нетребенко К.В. Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 4, № 9 (76). – С. 58–63.
 3. Kudriavtseva , Tykhonov V., Netrebenko K. The Non-Gaussian Signals Spectra Estimation Against a Background of Gaussian Correlated Interference // Pardubice, Cezech Republic. April 21-22. - 2015.-P.359-363.
 4. Tykhonov V.A., Bezruk V.M., Netrebenko K.V., Fil I.O. Use of High-Order Statististics in Non-Gaussian Process Recognition from Linear Prediction Models // Telecommunications and Radio Engineering. -2015. - Vol. 74, #5, pp. 372–381.

Співробітники

ПІБ, посада E-mail Телефон Місце роботи, кімната
1 Величко Анатолій Федорович, зав. від., д.т.н., професор afvel@online.kharkov.ua 720-33-42 корп. 4, кімн. 43
2 Брюховецький Анатолій Стефанович, с.н.с., к.ф.-м.н. 7-64 корп. 4, кімн. 30
3 Клюєва Анна Миколаївна, н.с., к.т.н. nushyna@mail.ru 720-33-42 корп. 4, кімн. 40
4 Головань Олена Вікторівна, н.с., к.ф.-м.н. 720-33-42 корп. 4, кімн. 40
5 Якушев Денис Олексійович, н.с., к.ф.-м.н. 720-33-42 корп. 4, кімн. 40
6 Нетребенко Костянтин Володимирович, н.с., к.т.н. 4-18 корп. 4, кімн. 46
7 Вічкань Олексій Валерійович, м.н.с. vichkan@ire.kharkov.ua 720-33-83, 3-83, 5-60 корп. 4, кімн. 62, 56
8 Лукіна Тетяна Миколаївна, провідн. інж. 720-33-42 корп. 4, кімн. 41
9 Одноволик Євгеній Васильович, провідн. інж. 4-18 корп. 4, кімн. 45, 46
10 Александрова Лілія Миколаївна, провідн. інж. 720-33-83, 3-83, 5-60 корп. 4, кімн. 62, 56
11 Хацько Ірина Станіславівна, інж. 1 кат. 720-33-42 корп. 4, кімн. 40
12 Левантовський Віктор Юлійович, інж. 1 кат. 4-18 корп. 4, кімн. 45, 46