image001
Дзюбенко Михайло Іванович
Зав. відділом №33
Доктор фіз.- мат. наук, ст. н. сп.

Тел.: 057-7634-369

Портфоліо


Історія відділу

Відділ 33 бере свій початок від створеної у 1955 році лабораторії поглинання радіохвиль (ПРХ), яку очолив О.Я. Усиков. Лабораторія складалась із трьох груп. Група І. Х. Ваксера досліджувала поширення міліметрових радіохвиль у поглинаючих середовищах, група Г. Я. Левіна розробляла генератори міліметрових хвиль для такого роду досліджень, а група Г. С. Михайлова розробляла катоди та поглинаючі навантаження. У цю епоху у лабораторії ПРХ було створено клинотрон – генератор міліметрових хвиль нового типу. Надалі лабораторії інституту було перетворено у відділи.

Відділ ПРХ, який очолював О. Я. Усиков, відрізнявся від інших відділів однією характерною рисою: його структура і тематика були дуже динамічними. Усиков охоче підтримував нові починання, що звичайно виходили від молодих співробітників. Таких співробітників він часто брав під свій захист і створював для них групу у своєму відділі. Коли група досягала успіху та ставала міцною, вона через деякий час могла виділитись із відділу у самостійний підрозділ.

Так виникли відділи біофізики, лабораторія низькотемпературної плазми, лабораторія квантової електроніки та лабораторія обробки зображень. На сьогодні відділ О.Я. Усикова називається «Відділ квантової електроніки та нелінійної оптики» і складається з трьох груп: квантової електроніки, обробки зображень та нелінійних явищ.

Група обробки зображень працює над розробкою методів формування та обробки зображень, отриманих у процесі наукових досліджень.

Група нелінійних явищ працює над вивченням нелінійних явищ у деяких оптичних системах та в електронних приладах НВЧ.

У 1956 р. у відділі було створено клинотрон – різновид широкодіапазонної лампи зворотної хвилі міліметрового діапазону з підвищеним ККД. У 1960 р. було сформульовано метод Крилова-Боголюбова-Митропольського для слабонелінійного хвильового рівняння в хвилеводі. В 1962 р. було запущено перший у Харкові лазер на рубіні, а у 1963 р. запущено лазер на ніодимовому склі. У 1964 р. було побудовано кінетичну теорію лазера на робочій речовині з випадковими неоднорідностями показника заломлення. У 1966 р. було побудовано теорію оптимального накопичення сигналу у режимі рахунку фотонів при світлолокації астрономічного об’єкта. У 1967 р. було вперше в Харкові отримано генерацію на розчинах барвників. У 1970 р. було введено до ладу когерентно-оптичну установку для аналізу та фільтрації зображень.

Наукові результати

На жаль, цей запис доступна тільки в Русский.

Публікації

2005

Статті

 1. Дальченко П.Г., Дзюбенко М.И., Замковой А.С., Науменко И.Г., Шевченко В.В. Формирование характеристик излучения лазеров на красителях в резонаторе со спектральным селектором // Прикладная электроника. – 2005. – Т. 4, №3. – С. 348-352.
 2. Дальченко П.Г., Дзюбенко М.И., Педаш В.Ф., Педаш Ю.Ф. Сравнительний анализ синглет возбужденных состояний ксантеновых и оксазиновых красителей // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины. – 2005.–Т.10, №2. – С. 309-314.
 3. Дзюбенко М.И., Замковой А.С., Колпаков С.Н., Приёмко А.А. Исследование спектров пространственных частот для решения задач фокусировки лазерного излучения // Радиотехника. Всеукр. Межведомст. Научно-тех. сб. –2005. – Вып.143. – С. 164-169.
 4. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Маслов В.В., Пелипенко В.П., Шевченко В.В. Импульсно-периодические источники перестраиваемого излучения для ультрафиолетового диапазона спектра //Вісник Сумського державного університету. – 2005. №8(80). – С.128-138.
 5. Шевченко В.В. Импульсно-периодические источники мощного излучения субмикронного диапазона: Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.01 – физика приборов, элементов и систем: защищена в 2005 г – Харьков, 2004. – 346 с.
 6. Шевченко В.В. Импульсно-периодические источники мощного излучения субмикронного диапазона: : автореф. дис. док. физ.-мат. наук. – Харьков, 2005.- 24 с.

Тези

 1. Dalchenko P.G., Dzybenko M.I. ShevchenkoV.V, Zamkovoy A.S. Research of the shaping of the radiation, spectrum of dye laser in a resonator with the spectral selector // Proceedings CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. V.1., Yalta, Ukraine, 12-17 September, – 2005.
 2. Дальченко П.Г., Дзюбенко М.И., Шевченко В.В. Расчет многопроходовых усилителей перестраиваемых лазеров на красителях при разных параметрах входного сигнала // Матер. 7-ої Між народ. Конференції «Фізичні явища в твердих тілах. Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Карабіна. – 2005. – С.84.
 3. Dzjubenko M., Kolpakov S., Priyomko A. Researches of Spectra of Spatial Frequencies to the Problem of a focusing solving. // Proceedings CAOL 2005 2ht International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. V.2., Yalta, Ukraine, 12-17 September. –
 4. Maslov V.V. Lasing performances of two red benzopyrane dyes in grating cavity with selective pumping. Yalta. – 2005. – P.90-93.
 5. I. Dzyubenko, V.A. Konradiy, Y.P. Nickolaev, V.V. Shevchenko. Investigation of energy parameters of laser uging LPHS-E Cr-Yb-Er glass Yalta. – 2005. – P.63-66.


2006

Статті

 1. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Приёмко А.А. Исследование спектров пространственных частот для решения задач фокусировки // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. – 2006. – Т.11, №2. – С. 281-286.
 2. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Нестеров А.В., Пелипенко В.П., Приёмко А.А. Изучение особенностей выброса металла при лазерной гравировке // Физическая инженерия поверхности. – 2006. – Т.4, №1-2. – С.31-35.
 3. Maslov V.V., Nikitchenko V.M. Dual-band lasing of benzopyran dyes in the red region of the spectrum // J Appl. Spectrosc. – 2006. –V. 73, №3, – P. 454 – 457.
 4. Николаев С.В., Пожар В.В. Кинетика спектров генерации импульсного лазера на красителе с коаксиальной кюветой, накачиваемой изнутри //Радиофизика и электрон. – 2006. – Т.11, №2. – С.286-290.
 5. Николаев С.В., Пожар В.В., Коробов А.М. Лазер на красителе с малой расходимостью и стабильным спектром излучения // Приборы и техн.. эксперим. – 2006. №1. – С.1-3.
 6. Maslov V.V. Spectral and fluorescence properties of laser dyes for 650-800 nm range // Functional materials. – 2006. – V. 13, No 3, – P. 419–422.
 7. V.Nikolaev, V.V.Pozhar, M.I.Dzyubenko. Generation of microsecond laser pulses in polyurethane matrices doped with dyes // Quantum Elektronics. – 2006. – V.36, No.8. – P.758-762.
 8. Николаев С.В., Пожар В.В., Дзюбенко М.И. Эффективная генерация красителя оксазин-1 в твердой полимерной матрице // Радиотехника: Всеукр. Междвед. научно-техн. сб. – 2006. – Вып. 147. – С. 376-380.
 9. Маслов В.В. Спектральные характеристики лазерных красителей для красной и ближней инфракрасной областей спектра // Изв. РАН, Серия Физич. – 2006. – Т. 70, №11, – С.1668-1670.
 10. Дзюбенко М.И., Замковой А.С., Пелипенко В.П., Шевченко В.В. Влияние вспомогательных разрядов на энергетические характеристики лазеров на красителях с ламповой накачкой // Радиотехника: Всеукр. межвед. научно-тех. сб. – 2006. – Вып. 146. – С. 269-274.
 11. Колпаков С.Н. Современные технологии в системах маркировки промышленных изделий // Мир техники и технологий. – 2006. – №1. – С. 14-15.

Тези

 1. Маслов В.В. Характеристики ряда лазерных красителей для непрерывной перестройки в диапазоне 600 – 800 нм // Матер. VI Междунар. конф. Лазерная физика и оптические технологии. (Гродно, Беларусь. 25–29 сент. 2006 г.): ГрГУ, Гродно, – 2006. – Ч.1, – С. 128-129.


2007

Статті

 1. П.Г. Дальченко, М.И Дзюбенко., А.С. Замковой, В.В.Шевченко. Расчет многопроходовых усилителей перестраиваемых лазеров на красителях при разных параметрах входного сигнала / Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2007. – Вып.151. – С.183 – 188.
 2. М.И. Дзюбенко, С.Н. Колпаков, Д.Ф. Кулишенко, А.А. Приемко. Оптоакустическая фокусировка лазерного излучения на обрабатываемую поверхность // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. – 2007. – Т12, №2. – С.378 – 382.
 3. Николаев С.В., Пожар В.В., Дзюбенко М.И. Эффективная генерациякрасителя Оксанин-1 в твердой полимерной матрице / Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2007. – Вып.147. – С.376 – 380.

Тези

 1. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Приемко А.А. Исследование спектра пространственных частот для решения задач фокусировки // Материалы 27-ой международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”. 18-21 апреля. 2007г, г. Харьков. С.142-143.
 2. Дальченко П.Г., Дзюбенко М.И., Пелипенко В.П. Влияние согласования полос накачки и поглощения на энергетические характеристики спиртового раствора родамина 6Ж // Материалы 27-ой международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”. 18-21 апреля 2007г., г. Харьков. С. 141-142.
 3. Николаев С.В., Пожар В.В., Дзюбенко М.И. Мощный твердотельный лазер на красителе, излучающий в красной области спектра // Материалы 27-ой международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”. 18-21 апреля. 2007г, г. Харьков. С.160-161.
 4. Литвинов А.А., Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Поляков С.В. Современные аспекты использования лазеров в медицине // Материалы международной научно-практической конференции “Стоматология – вчера, сегодня, завтра”. 8-9 ноября 2007г. С. 67-68.
 5. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Кулишенко Д.Ф., Приемко А.А. Безэталонный метод количественного спектрального анализа сплавов металлов. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції “Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур”. ФММН ‘2007, 10-12 жовтня, м. Харків, С.92-93.
 6. Dzyubenko M.I., Kolpakov S.N., Kulishenko D.F., Priyomko A.A. Laser-induced breakdown spectroscopy for quantitative measurement of metals alloys components. Worksh. “Opto-electr. Phys & Techn.” (OPT ‘2007). June 20-22, 2007. Kharkiv, Ukraine. P. 61-62. IEEE Cat. # 02Ex1829C ISBN 1 – 4244-1322-2.
 7. Маслов В.В. Спектральні властивості лазерних барвників для медичних досліджень в червоному та ІЧ діапазонах / Маслов В.В. // Матер. XXVII межд. научн. конф. Применение лазеров в медицине и биологии. (Харьков, 18–21апр. 2007) : ХНУ, Харьков, – 2007.– С. 156 – 159.
 8. Maslov V.V. Features of some laser dyes for biomedical applications in the 600 – 800 nm region / Maslov V.V. // Int. Conf. Photonics North 2007 (June 4-7), Ottawa, Canada.
 9. Maslov V.V. Laser dyes. Quest and development in IRE NASU / Maslov V.V. // Int. Worksh. “Optoelectr. Phys. and Techn.” (OPT’2007). (20 –22 June, 2007. Kharkiv, Ukraine) IEEE Cat. # 02EX1829C. ISBN 1- 4244 -1322-2, P. 57–60.


2008

Статті

 1. I.Dzyubenko, S.N.Kolpakov, O.O.Priyomko, D.F.Kulishenko. Method of focusing Laser beam on analysis of Spatial frequencies of surface image / Proc.SPIE. 2008. – No.3. – 8 pages.
 2. П.Г. Дальченко, М.И Дзюбенко., В.П. Пелипенко. Влияние излучения накачки на энергетические характеристики лазера на спиртовом растворе родами- на 6Ж / Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2008. – Вып.152. – С.76 – 81.
 3. I.Dzyubenko, V.A.Konradiy, V.V.Maslov,Yu.P.Nikolaev, V.V.Shevchenko. Aluminium barium phosphate glass laser emitting at λ = 1,54 µm / Functional Materials. 2008. – V.15, No.3. – P.455 – 458.
 4. Маслов В.В. Поиск и создание новых активных сред для лазеров на красителях в ИРЭ НАН Украины / Маслов В.В. // Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна. № 806, С. 92–98, 2008.

Тези

 1. Маслов В.В. Перестроюваний в широкій смузі лазер з трансформацією енергії в активному середовищі / Маслов В.В. // Матер. XXIX межд. конф. Применение лазеров в медицине и биологии. (Харьков, 21–24 мая. 2008) : ХНУ, Харьков, – 2008.– С. 172 – 174.
 2. Maslov V.V. Energy transfer dye laser tuned throughout the red spectrum / Maslov V.V. // CAOL’2008, 4th Int. Conf. on Adv. Optoelectr. and Lasers. Alushta, Crimea, Ukraine Sept. 29 – Oct. 4, 2008, IEEE Cat. # CFP08814-PRT, P. 366 –368.
 3. Dzyubenko M.I., Kolpakov S.N., Kulishenko D.F., Priyomko A.A. Quantitative analysis of emission spectrum of metal alloys // Proc.CAOL'2008, 4th Conf. Adv. Optoelectr. and Lasers. Alushta, Crimea, Ukraine Sept. 29 – Oct. 4, 2008, IEEE Cat. # CFP 088814-PRT, P. 168-170.
 4. Dalchwenko P.G., Dzyubenko M.I., Pelipenko V.P. Two-stage dye laser with lamp pumping // Proc.CAOL'2008, 4th Conf. Adv. Optoelectr. and Lasers. Alushta, Crimea, Ukraine Sept. 29 – Oct. 4, 2008, IEEE Cat. # CFP 088814-PRT, P. 279-281.
 5. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Кулишенко Д.Ф., Приемко А.А. Анализ эмиссионных спектров сплавов металлов, полученных с использованием низко энергетических лазеров // Материалы международного радиоэлектронного форума ”Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития“ 22-24октября 2008.- Харьков. С. 181-183.
 6. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Кулишенко Д.Ф., Приемко А.А. Выбор параметров регистрации спектра для безэталонного лазерного спектрального анализа сплавов металлов // Материалы международной конференции ”Физико-химические основы формирования и модификации микро и наноструктур“ 8-10 октября 2008. – Харьков. – С. 74-76.


2009

Статті

 1. Дзюбенко М.И., Кулишенко Д.Ф., Приемко А.А., Колпаков С.Н. Экспресс-анализатор сплавов на основе установок для лазерной гравировки // Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2009. – Вып.158. – С.53 – 58.
 2. Дзюбенко М.И., Кулишенко Д.Ф., Приемко А.А., Колпаков В.С. Разработка элементов теории энергетического метода количественного лазерного эмиссионного анализа // Вестник национального технического университета «ХПИ». 37* 2009. – С.85 – 88.
 3. Дальченко П.Г., Дзюбенко М.И., Пелипенко В.П. Мощный узкополосный перестраиваемый импульсно-периодический лазер на красителях // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. – 2009. - Т.14, №2. – С. 207 – 211.
 4. V.Nikolaev, V.V.Pozhar, M.I.Dzyubenko, A.O.Doroshenko. Far-red polyurethane-host solid-state dye laser // Quantum Elektronics. – 2009. – V.39, No.9. – P.789-792.
 5. М.И.Дзюбенко, В.А.Конрадий, Ю.П.Николаев, В.В.Шевченко. Эффективный полутора- микронный лазер на фосфат-алюминий-бариевом стекле // Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2009. – Вып.160. – С.257– 262.
 6. С.В.Николаев, В.В.Пожар, М.И.Дзюбенко. Генерационные характеристики оксазиновых красителей в твердых полиуретановых матрицах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. – 2009. Т.14, №3. – С.358 –365.
 7. Величко Е. А. Моделирование рассеяния плоской электромагнитной волны на металлическом цилиндре / Величко Е. А., Николаенко А. П. // Радиофизика и электроника – 2009. – 14, № 1. – С. 11–18.

Тези

 1. Величко Е. А. Модель рассеяния плоской электромагнитной волны на металлическом и диэлектрическом цилиндрах: збірник анотацій IX Харків. конф. молод. наук. – Харків, Україна, грудень 1- 3, 2009. – с. 96.


2010

Статті

 1. М.И.Дзюбенко, С.Н.Колпаков, В.П.Пелипенко, В.В.Шевченко. Перестраиваемые импульсно-периодические лазеры на красителях с ламповой накачкой видимого и УФ диапазонов / Радиотехника: Всеукр. межвед. Науч.-техн. сб. 2010. – Вып.162. – С.131– 139.
 2. V.Nikolaev, V.V.Pozhar, M.I.Dzyubenko. Lasing properties of active medium based on sulforhodamine 101 incorporated into commercial polyurethane compound // Quantum Elektronics. – 2010. – V.40, No.12. – P.1112-1115.
 3. Luminescent properties of rhodamine 6G dye in xerogel silicate matrixes / Bezkrovnaya O.N., Pritula I.M., Maslov V.V. et al. // Functional Materials – 2010 – V. 17, No4, P. 433–437.
 4. Активные среды на основе SiO2 c инкорпорированными молекулами родаминов и пирентетрасульфоновой кислоты / Безкровная О.Н., Притула И.М., Пузиков В.М. и др. // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии – 2010 – Т. 8, No4, С. 927–
 5. Величко Е. А. Моделирование рассеяния плоской электромагнитной волны на цилиндре из диэлектрика / Величко Е. А., Николаенко А. П. // Радиофизика и электрон. – 2010. – 1 (15), № 3. – С. 17–24.

Тези

 1. КулишенкоД.Ф., ДзюбенкоМ.И. Экспресс-анализ металлических сплавов с использованием лазерно-индуцированных спектров // Материалы 6-ой Международной молодежной научно-технической конференции ”Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2010“, Севастополь, Украина, 19 – 24 апреля 2010г. – с.270.
 2. Маслов В.В. Лазер на смесях красителей, перестраиваемый в красной области спектра / Маслов В.В. // Матер VIII МНТК Квантовая электроника. Минск, 22-25 ноября 2010 г., С. 65-67.
 3. Preparation of sol-gel glasses with fluorescent dye / Bezkrovnaya O.N., Pritula I.M., Maslov V.V. et al. // 3-d Intern. Conf. “Crystal materials’2010” (ICCM’2010), Kharkov, May 31- June 3, 2010, – Р. 198.
 4. Люминесцирующие матрицы на основе кремнезема с красителями родаминового ряда / Безкровная О.Н., Притула И.М., Маслов В.В. и др. // Матер. II Межд. научн. конф. «Нано-2010», Киев, 19-22 окт. 2010, – С. 782.
 5. Velichko E.A., Nickolaenko A.P Modeling of plane electromagnetic wave scattering by dielectric and meta-material cylinders / 2010 Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves.– Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010.– W-18.– 3 p.


2011

Статті

 1. Стартуйте с лазерных технологий / С.Н. Колпаков, А.А. Приёмко // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2011. – №6. – С. 76-79.
 2. Декомпозиция лазерно-индуцированных эмиссионных спектров / М. И. Дзюбенко, Д. Ф. Кулишенко, А. А. Приемко, С. Н. Колпаков // Радиофизика и электроника. – 2011. – 16, № 1. – С. 46-49.
 3. Николаев С. В., Пожар В.В., Дзюбенко М.И. Исследование особенностей генерации твердотельных лазеров на красителях при поперечном способе возбуждения // Радиофизика и электроника. - - Т. 2(16), №2. - С. 55 - 62.
 4. Nikolaev S.V., Pozhar V.V.,Dzyubenko M.I. Emission Characte-ristics of Oxazine Dyes Incorporated in Solid Polyurethane Matrices / Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – V. 70(3). – P. 269 – 282.

Тези

 1. Maslov V.V. Solvent effect on characteristics of tunable dye-mixture laser / Maslov V.V. // Proc. 11th Int. Conf. on Lasers & Fiber-Optical Network Modeling. Kharkov, Ukraine, Sept. 4–8, 2011, IEEE Cat. #CFP11502-CDR. ISBN: 978-1-61284-812-9, P. 1–3.


2012

Статті

 1. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Попов И. В., Приемко А.А. Дифракция когерентного излучения на поверхности с негауссовой статистикой шероховатости // Радиофизика и электроника. - 2012. – Т. 3(17), №4. - С. 92 -
 2. Николаев С. В., Пожар В. В., Дзюбенко М.И. Исследование новых твердотельных активных сред на основе промышленных компаундов, активированных красителями // Радиофизика и электроника. - 2012. - Т. 3(17), №2. - С. 80 -
 3. Nikolaev S.V., Pozhar V.V., Dzyubenko M.I. Emission Features of Solid-State Dye Lasers at a Transverse Method of Excitation // Telecommunica-tions and Radio Engineering. – 2012. – V. 71(5). – P. 465 – 479.
 4. Дзюбенко М.И., Корниенко Ю. В. 50 лет лазерам в Институте радиофизики и электроники им, А. Я. Усикова НАН Украины // Радиофизика и электроника. - 2012. – Т. 3(17), №4. - С. 98 -
 5. Nikolaev S.V., Pozhar V.V., Dzyubenko M.I. Research of new solid-state lasant media on the basis of industrial polyurethane compounds, activated by dyes // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – V. 72(5). – P. 435 – 445.
 6. M.Pritula, O.N.Bezkrovnaya, V.M.Puzikov, V.V. Maslov, et al. Silica matrices doped with red laser dyes. // Functional Materials, V. 19, No 3, P. 378-384, 2012.
 7. V. Maslov. Spectral characteristics of active medium for tunable dye laser. // Functional Materials, V. 19, No 2, P. 226-232, 2012.
 8. Pritula, O. Bezkrovnaya, V.V. Maslov, et al. Active media based on SiO2matrices with incorporated molecules of rhodamine dyes. // J. Sol-Gel Sci. Technol.V. 63, No 3, P. 389-394, 2012.

Тези

 1. Ануфрик С. С., Дзюбенко М.И., Тарковский В. В., Николаев С. В. и др. Оптические и генерационные свойства полиуретановых матриц, активированных красителями при микро – и наносекундном когерентном возбуждении // Мат. IX междунар. научн. конф. «Лазерная физика и оптические технологии». Гродно. Беларусь, 30 мая – 2 июня 2012. – С. 65-68
 2. Николаев С. В., Пожар В. В., Дзюбенко М.И. Анализ зависимости эффективности генерации лазеров на красителях с монохроматической накачкой от частоты возбуждающего излучения // Мат. IX междунар. научн. конф. «Лазерная физика и оптические технологии». Гродно. Беларусь, 30 мая – 2 июня 2012. – С. 182-190.
 3. О.Н. Безкровная, И.М. Притула, В.М. Пузиков, В. В. Маслов и др. Спектральные и лазерные свойства ряда красителей в силикатных золь-гель матрицах. Тезисы IX Междунар. конф. «Лазерная физика и оптические технологии». Гродно, Беларусь. 05 – 2.06 2012 г. С. 124.
 4. Маслов В.В. О.Н. Безкровная, И.М. Притула, В.М. Пузиков. Характеристики ряда лазерных красителей в силикагельных матрицах. Матер. XXXVIII МНТК. «Применен. лазеров в медиц. и биолог.», Ялта, 3-6 окт. 2012, С. 204–208.
 5. О.Н. Безкровная, И.М. Притула, А.Г. Плаксий, В.В. Маслов. Активные среды на основе SiO2 матриц. Тезисы II конф. Стран СНГ «Золь-гель-2012», 18-20 сент. 2012. Севастополь. С.47.
 6. О.Н. Безкровная, И.М. Притула, А.Г. Плаксий, В.В. Маслов. Активные среды на основе наноструктуированных SiO2 матриц с инкорпорированными молекулами красителей. Тезисы Конференции стран СНГ по росту кристаллов, 1-5 окт. 2012. С. 74.
 7. О.Н. Безкровная, И.М. Притула, В.М. Пузиков, В.В.Маслов и др. Спектральные и лазерные свойства ряда красителей в силикатных золь-гель матрицах. Матер. IX МНК «Лазерн. физика и оптич. технологии» Гродно, Беларусь. 30.05 – 2.06 2012 г. В 2 ч. Ч 1, Гродно: ГрГУ, 2012. С. 151-153.
 8. Величко Е.А. Рассеяние плоской электромагнитной волны на металлическом цилиндре с покрытием из диэлектрика и метаматериала / Proc. of 12th Kharkiv Young Scientist Conf. (YSC-2012), Kharkiv, December 4-7, 2012, EM-11.


2014

Статті

 1. Величко Е.А. Рассеяние плоской электромагнитной волны на металлическом цилиндре с покрытием из диэлектрика или метаматериала / Е.А. Величко, А.П. Николаенко // Известия вузов. Радиофизика. – – Т. 57, № 1. – С. 48–58.
 2. L.I.Kozhara, S.Y.Polevoy, I. Popov. Technique for analysis of the spatial field distribution in tapered wire medium // Solid State Phenomena Vol. 214 (2014) pp 75-82.
 3. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Пелипенко В.П. Лазеры на красителях плоским призменным резонатором и ламповой накачкой // Радиотехника Всеукр. Межведомст. Научно-тех. сб.— 2014. Вып. 179-С.60-68.
 4. Куцевляк В.Ф., Куцевляк В.Ф., Любченко О.В., Божко К.В., Велигоря И.Е., Полякова С.В., Колпаков С.Н. Использование лазеров в клинике стоматологии // Фотобиология и фотомедицина, - 2014, № 3-4, Т.11, с.40-44.
 5. П.В.Зворский, А.А. Прийомко, В.И.Зворский, В.К.Волосюк. Метод лазерного перединкубационного контроля яиц // ВІСНИК ЖНАЕУ випуск №2(45), т.4, ч. II 2014 р. с. 278-283.
 6. Дзюбенко М.И., Колпаков С.Н., Пелипенко В.П., Попов И. В., Прийомко О.О. Лазерная маркировка и экспресс-анализатор металлов // Оборудование и инструмент, - 2014, №5, с. 100-101.
 7. V. Maslov. Features of active medium for wide-band spectrum tuned dye laser. Functional Materials, V. 21, No 4, P. 383-387, 2014.

Тези

 1. Velichko E. A. Plasmon resonances in the scattering and absorption of light by a circular gold nanotube // 34th IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology, April 15-18, 2014: conf. proc. – Kyiv, 2014. P. 42-45.
 2. Velichko E. A. Numerical modeling of plasmon-assisted nanotube sensors of the host-medium refractive index // IEEE International Conference on Numerical Electromagnetic Modeling and Optimization for RF, Microwave, and Terahertz Applications, May 14-16, 2014: proc. – Pavia, 2014. Session TH1.

Нагороди

1960 р. – А. Я. Усикову (у складі авторського колективу) присуджено Ленінську премію у галузі науки та техніки.

1974 р. – М. І. Дзюбенку (у складі авторського колективу) присуджено Державну премію України у галузі науки та техніки.

1986 р. – Ю. В. Корнієнку, А. А. Бабічеву и Д. Г. Станкевичу (у складі авторського колективу) присуджено Державну премію України у галузі науки та техніки.

2009 р. – Ю. В. Корнієнка нагороджено медаллю Ю. Гагаріна.

Співпраця

Відділ постійно (з 1963 р.) співпрацює з Інститутом астрономії ХНУ ім. В. Н. Каразіна (раніше Астрономічна обсерваторія ХДУ) у галузі формування та обробки зображень.

Підготовка кадрів

За час існування відділу у ньому було захищено 13 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Співробітники

Дзюбенко Михайло Іванович зав. від., доктор фіз.-мат. н., проф. +38(057)720-33-69 dzyubenko41@mail.ru корпус. 5, к. 26 Маслов В'ячеслав Васильович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 maslov@ire.kharkov.ua корпус. 5, к. 27 Ніколаєв Сергій Вікторович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 svn@ire.kharkov.ua корпус. 5, к. 32
Пелипенко Віктор Петрович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 altpeliy@mail.ru корпус. 5, к. 18 Прийомко Олександр Олександрович с. н. с., канд. тех. н. +38(057)720-33-69 priyomko@ukr.net корп. 5, к. 31 Величко Олена Анатоліївна н. с. +38(057)720-33-69 elena.vel80@gmail.com корп. 5, к. 30
Пожар Василь Васильович н. с. +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 24 Колпаков Сергій Миколайович м. н. с. +38(057)720-33-69 skolpakov@fromru.com корп. 5, к. 31 Попов Ігор Володимирович м. н. с. +38(057)720-33-69 igpo@ukr.net корп. 5, к. 33
Зворський Павло Валентинович інж. 2ої  кат. +38(057)720-33-98 PavelZvorskiy@bigmir.net корп. 5, к. 33 Воловик Тетяна Іванівна, Інж. 2ої  кат. +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 29 Дрозд Валерій Михайлович ВКР +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 17