Лабораторія обчислювальної електродинаміки (№ 11/1)

kirilenko
Завідувач відділом:
Кириленко Анатолій Опанасович
проф., д.ф.-м.н.
лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки.
р.т. +(38) 057 7203 518
E-mail :kirilenko@ire.kharkov.ua

 Портфоліо


 • Тематика наукових досліджень

  Тематика наукових досліджень: Наукова робота у відділі проводиться за двома глобальними, взаємодоповнюючими науковими напрямками, загальне керівництво якими здійснює зав. відділом, професор А.О.Кириленко: – моделювання хвилеводних пристроїв та періодичних структур: від окремих програм до систем автоматичного моделювання та проектування та –  дослідження фізичних ефектів, явищ і закономірностей поширення хвиль у відкритих хвилепровідних та резонансних структурах із безперервним просторовим спектром. В рамках першого напрямку здійснюється розробка математичних моделей і відповідних програмних кодів для аналізу хвилеводів з довільними гладкими межами та їх фрагментів. Виконано програмну реалізацію алгоритмів розрахунку спектрів власних хвиль об’єктів із кусково-координатними декартовими і циліндричними межами (методом часткових областей з урахуванням особливостей), а також гладкими межами (методом інтегральних рівнянь) і методу ступінчастої апроксимації в задачах про вузли із некоординатними межами. На основі методу узагальнених матриць розсіяння реалізовано організацію електродинамічної збірки при розрахунку складних хвилеводних об’єктів із урахуванням симетрії структур. Розрахунок, аналіз та синтез тривимірних систем доповнений градієнтною і ройовою оптимізаційними процедурами. На основі розроблених алгоритмів вирішено задачі проблемно-орієнтованого синтезу, аналізу та оптимізації композиційно складних антено-фідерних пристроїв поляризаційної та частотної селекції. При цьому як прикладні, так і фундаментальні дослідження стало можливим проводити в рамках єдиного програмного комплексу. Характерною особливістю другого напрямку є використання (поряд з традиційними методами) нетрадиційного підходу до аналізу фізичних явищ у хвилеводних структурах та перфорованих екранах. Спектральна теорія відкритих хвилеводних резонаторів, що розроблена в ІРЕ НАНУ, успішно використовується для встановлення фізичної природи резонансних ефектів. У теперішній час вона успішно узагальнюється як на хвилеводні, так і на періодичні резонатори тривимірної (3D) геометрії. Важливо відзначити, що низка пристроїв, запропонованих співробітниками відділу, є результатом саме цілеспрямованих фізичних досліджень, і як наслідок, має фізично нові принципи роботи.

  Історія відділу

  Відділ був створений фактично 02.12.1980 р., коли А.О. Кириленко був призначений зав. відділом №15 (математичного моделювання). Раніше відділ №15 з тією же назвою існував в Інституті і очолювався проф. Л.М. Литвиненко. Складовою частиною цього відділу був ВЦ ІРЕ з великими обчислювальними машинами БЭСМ-6 та ЕС-1061. Разом з А.О. Кириленко у новостворений відділ №15 (старий відділ у повному складі увійшов до складу РІ АН) була переведена частина співробітників відділу №11. Пізніше, 17.03.1982р., ця група, що істотно розширилася за два роки, була переведена з відділу №15 в істотно переформований відділ №12, а А.О. Кириленко був призначений зав. відділом №12. Відділ був створений з метою розширення досліджень в галузі математичного моделювання, насамперед, для розвитку робіт в галузі строгих чисельно-аналітичних моделей. Пізніше, з розвитком прикладних досліджень, і, особливо, з участю в НДР «Ефект» та наступної за нею НДР «Естафета» почалася інтенсивна взаємодія з підприємствами МОМ (космічні системи). Відділ встановив тісні зв’язки з  підприємствами МРП (наземні та морські радіосистеми) і МЕП (електроніка НВЧ). Серед них Московський НДІ Космічного Приладобудування (МОМ, Москва), ТНДІРС (МРП, Таганрог), КБ «Південне» (МОМ, Дніпропетровськ), КБ «Сатурн» (МЕП, Київ), КБ «Квант» (МРП, Київ) та ін. Ця співпраця виявилося взаємноплідною: з одного боку, колектив декілька «розгорнув» фронт досліджень у бік практичних задач і глибше познайомився з сучасними проблемами антено-фідерної техніки, а з другого - ряд програм був використаний в галузевих НДІ при проектуванні різноманітних пристроїв, що дало цінний досвіт з їх впровадження та експлуатації. Новий відділ був створений на «ідеологічній» та кадровій базі відділу В.П.Шестопалова і на матеріальній та територіальній базі відділу №12. Основою його стала група А.О. Кириленко, що і раніше займалася моделюванням хвилеводних пристроїв и періодичних структур. Частина перших співробітників – це колишні співробітники відділу №11 (А.О. Кириленко, Л.А. Рудь, Н.П. Яшина та Ю.К.Сіренко), друга частина – це співробітники, що прийшли в інститут з ФТІНТа, КВІРТА ім. Говорова, СКТБ ІРЕ та інших відділів ІРЕ (В.І. Ткаченко, Т.І. Васильєва, Є.А. Свердленко, О.В. Чистякова, О.А. Бліннікова, О.П. Кусайкін, В.І. Михайлов, І.С.Цаканян). Потім відділ поповнювався випускниками радіофізичного та механіко-математичного факультетів Харківського університету (С.Л. Сенкевич, В.В. Яцик, А.М. Єфимова, Б.Г. Тисік, М.В. Луханін, М.В. Орлов). В 1994 та 2004 роках у склад 12 відділу були переведені А.Й. Носич и Е. І. Велієв. Під керівництвом А.Й. Носича у відділі почав розвиватися новий напрямок, пов’язаний із задачами поширення та розсіяння хвиль у відкритих структурах (в 2011 р. наукову групу А.Й. Носича переведено у відділ квазіоптики). В 1995-2010 рр. у склад відділу влилися нові молоді співробітники радіофізики Л.П. Мосьпан, Д.Ю. Кулик, С.Ф. Кулішенко та математики Н.Г. Дон, А.О. Перов, С.О. Стешенко і С.А. Приколотін. В 2000-2015 рр. в різний час співробітниками відділу були М.В. Балабан, В.О. Білобров, А.В. Борискін, В.С. Булигін, О.Ю. Галан, М.В. Івахніченко, О.А. Котляр, Д.Ф. Кулішенко, О.Ю. Попков, О.І. Смотрова; М.А. Топчій; К.С. Шпаченко, О.В. Шаповал. За останнє десятиріччя відділ зазнав тяжкі втрати: пішли з життя видатні професіонали та просто чудові люди - к.ф.-м.н. В.І. Ткаченко (2006 р.) та д.ф.-м.н. Л.А.Рудь (2014 р.), наукова спадщина яких багато років ще буде затребувана в обчислювальній електродинаміці. У теперішній час відділ складається з 8 співробітників, з них 1 д.ф.-м.н., професор (А.О.Кириленко) та 6 к.ф.-м.н. (Д.Ю.Кулик, Л.П. Мосьпан, А.О. Перов, С.А. Приколотін, С.Л. Сенкевич, С.О.Стешенко) і пров. інж.-дослід. О.А. Бліннікова.

  Основні результати відділу за весь час

  Наукові результати

  Основні публікації

  Публікації

  Нагороди

  Співпраця

  Підготовка кадрів

  Співробітники

Print Friendly