Steshenko
Завідуючий лабораторією:
Стешенко Сергій Олександрович
с.н.с., к.ф.-м.н.
р.т. +(38) 057 7634 302
E-mail: sergiy.steshenko@gmail.com

 Портфоліо


 • Тематика наукових досліджень

  Наукова робота у відділі проводиться за двома глобальними, взаємодоповнюючими науковими напрямками, загальне керівництво якими здійснює професор А.О.Кириленко:

  • моделювання хвилеводних пристроїв та періодичних структур: від окремих програм до систем автоматичного моделювання та проектування;
  • дослідження фізичних ефектів, явищ і закономірностей поширення хвиль у відкритих хвилепровідних та резонансних структурах із безперервним просторовим спектром.

  В рамках першого напрямку здійснюється розробка математичних моделей і відповідних програмних кодів для аналізу хвилеводів з довільними гладкими межами та їх фрагментів. Виконано програмну реалізацію алгоритмів розрахунку спектрів власних хвиль об’єктів із кусково-координатними декартовими і циліндричними межами (методом часткових областей з урахуванням особливостей), а також гладкими межами (методом інтегральних рівнянь) і методу ступінчастої апроксимації в задачах про вузли із некоординатними межами. На основі методу узагальнених матриць розсіяння реалізовано організацію електродинамічної збірки при розрахунку складних хвилеводних об’єктів із урахуванням симетрії структур. Розрахунок, аналіз та синтез тривимірних систем доповнений градієнтною і ройовою оптимізаційними процедурами. На основі розроблених алгоритмів вирішено задачі проблемно-орієнтованого синтезу, аналізу та оптимізації композиційно складних антено-фідерних пристроїв поляризаційної та частотної селекції. При цьому як прикладні, так і фундаментальні дослідження стало можливим проводити в рамках єдиного програмного комплексу.

  Характерною особливістю другого напрямку є використання (поряд з традиційними методами) нетрадиційного підходу до аналізу фізичних явищ у хвилеводних структурах та перфорованих екранах. Спектральна теорія відкритих хвилеводних резонаторів, що розроблена в ІРЕ НАНУ, успішно використовується для встановлення фізичної природи резонансних ефектів. У теперішній час вона успішно узагальнюється як на хвилеводні, так і на періодичні резонатори тривимірної (3D) геометрії. Важливо відзначити, що низка пристроїв, запропонованих співробітниками відділу, є результатом саме цілеспрямованих фізичних досліджень, і як наслідок, має фізично нові принципи роботи.

  Історія відділу

  Лабораторію обчислювальної електродинаміки біло реорганізовано у 2016 р. з відділу обчислювальної електродинаміки.

  Відділ був створений фактично 02.12.1980 р., коли А.О. Кириленко був призначений зав. відділом №15 (математичного моделювання). Раніше відділ №15 з тією же назвою існував в Інституті і очолювався проф. Л.М. Литвиненко. Складовою частиною цього відділу був ВЦ ІРЕ з великими обчислювальними машинами БЭСМ-6 та ЕС-1061. Разом з А.О. Кириленко у новостворений відділ №15 (старий відділ у повному складі увійшов до складу РІ АН) була переведена частина співробітників відділу №11. Пізніше, 17.03.1982р., ця група, що істотно розширилася за два роки, була переведена з відділу №15 в істотно переформований відділ №12, а А.О. Кириленко був призначений зав. відділом №12.

  Відділ був створений з метою розширення досліджень в галузі математичного моделювання, насамперед, для розвитку робіт в галузі строгих чисельно-аналітичних моделей. Пізніше, з розвитком прикладних досліджень, і, особливо, з участю в НДР «Ефект» та наступної за нею НДР «Естафета» почалася інтенсивна взаємодія з підприємствами МОМ (космічні системи). Відділ встановив тісні зв’язки з  підприємствами МРП (наземні та морські радіосистеми) і МЕП (електроніка НВЧ). Серед них Московський НДІ Космічного Приладобудування (МОМ, Москва), ТНДІРС (МРП, Таганрог), КБ «Південне» (МОМ, Дніпропетровськ), КБ «Сатурн» (МЕП, Київ), КБ «Квант» (МРП, Київ) та ін. Ця співпраця виявилося взаємноплідною: з одного боку, колектив декілька «розгорнув» фронт досліджень у бік практичних задач і глибше познайомився з сучасними проблемами антено-фідерної техніки, а з другого - ряд програм був використаний в галузевих НДІ при проектуванні різноманітних пристроїв, що дало цінний досвіт з їх впровадження та експлуатації.

  Новий відділ був створений на «ідеологічній» та кадровій базі відділу В.П.Шестопалова і на матеріальній та територіальній базі відділу №12. Основою його стала група А.О. Кириленко, що і раніше займалася моделюванням хвилеводних пристроїв и періодичних структур. Частина перших співробітників – це колишні співробітники відділу №11 (А.О. Кириленко, Л.А. Рудь, Н.П. Яшина та Ю.К.Сіренко), друга частина – це співробітники, що прийшли в інститут з ФТІНТа, КВІРТА ім. Говорова, СКТБ ІРЕ та інших відділів ІРЕ (В.І. Ткаченко, Т.І. Васильєва, Є.А. Свердленко, О.В. Чистякова, О.А. Бліннікова, О.П. Кусайкін, В.І. Михайлов, І.С.Цаканян). Потім відділ поповнювався випускниками радіофізичного та механіко-математичного факультетів Харківського університету (С.Л. Сенкевич, В.В. Яцик, А.М. Єфимова, Б.Г. Тисік, М.В. Луханін, М.В. Орлов). В 1994 та 2004 роках у склад 12 відділу були переведені А.Й. Носич и Е. І. Велієв. Під керівництвом А.Й. Носича у відділі почав розвиватися новий напрямок, пов’язаний із задачами поширення та розсіяння хвиль у відкритих структурах (в 2011 р. наукову групу А.Й. Носича переведено у відділ квазіоптики). В 1995-2010 рр. у склад відділу влилися нові молоді співробітники радіофізики Л.П. Мосьпан, Д.Ю. Кулик, С.Ф. Кулішенко та математики Н.Г. Дон, А.О. Перов, С.О. Стешенко і С.А. Приколотін. В 2000-2015 рр. в різний час співробітниками відділу були М.В. Балабан, В.О. Білобров, А.В. Борискін, В.С. Булигін, О.Ю. Галан, М.В. Івахніченко, О.А. Котляр, Д.Ф. Кулішенко, О.Ю. Попков, О.І. Смотрова; М.А. Топчій; К.С. Шпаченко, О.В. Шаповал.

  За останнє десятиріччя відділ зазнав тяжкі втрати: пішли з життя видатні професіонали та просто чудові люди - к.ф.-м.н. В.І. Ткаченко (2006 р.) та д.ф.-м.н. Л.А.Рудь (2014 р.), наукова спадщина яких багато років ще буде затребувана в обчислювальній електродинаміці.

  У теперішній час відділ складається з 8 співробітників, з них 1 д.ф.-м.н., професор (А.О.Кириленко) та 6 к.ф.-м.н. (Д.Ю.Кулик, Л.П. Мосьпан, А.О. Перов, С.А. Приколотін, С.Л. Сенкевич, С.О.Стешенко) і пров. інж.-дослід. О.А. Бліннікова.

  Основні результати відділу за весь час

  В рамках глобальних напрямків дослідження велися в наступних конкретних напрямках:

  Фізичні ефекти, явища та закономірності

  В задачах розсіювання хвиль на гратках знайдені глобальні закономірності, що витікають з загальних законів електродинаміки ‑ зокрема, доведено факт незалежності коефіцієнта відбиття в основний порядок від знака кута падіння для решіток довільного профілю [1]. Цей факт породив ряд неочевидних наслідків, як наприклад, повне проходження Н- поляризованої плоскої хвилі крізь гратку типа «жалюзі» не тільки в тривіальному, але і в «нетривіальному» випадках (Рис.1а), повне автоколімаційне відбиття від ешелету у таких же саме двох випадках (Рис.1б), незалежність втрат на випромінювання модульованого пучка електронів над періодичною структурою від знака напрямку руху тощо. Як важливі для застосування в техніці антен і в квазіоптиці, досліджено явища несиметрії розсіяного поля при дифракції на гратках «жалюзі» і ешелет, особливості розсіяння на різноманітних стрічкових гратках, в тому числі із покриттям, явища недзеркального відбиття (до повного перетворення в хвилю вищого порядку включно), явища перетворення та поглинання хвиль на багатошарових схрещених гратках. При цьому виявилося можливим забезпечити як вузькі, так і широкі смуги частот, знайти об’єкти, що мають поляризаційну відбірковість, або ефекти, що є характерними для обох поляризацій падаючого поля тощо.

  Ці дослідження, виконані на точних «теоретичних» моделях породили, тем не менше, ряд «конкретних застосувань» в техніці антен та  квазіоптиці.

  Рис .1 Тривіальні та нетривіальні випадки розсіювання на несиметричних решітках

  Розпочавшись з аналізу причин засліплення ФАР із покриттям і перетворювачів поляризації, були широко поставлені дослідження резонансних явищ при дифракції на періодичних структурах, резонансів на «замкнених» Флоке- та хвилеводних модах, в багатоапертурних перфорованих екранах тощо. «Виходом у практику» тут явилися нові конфігурації відкритих резонаторів із спеціальними дзеркалами, нові типи частотно- і кутоселективних фільтрів, решіток-перетворювачів поляризації. Цикл робіт з розсіювання хвиль на періодичних структурах знайшов узагальнення в монографії [2] і продовжується в теперішній час (А.О.Кириленко, Л.А.Рудь, Ю.К.Сіренко, С.Л.Сенкевич та Л.П.Мосьпан). Як приклад застосування резонансних ефектів нового типу, вкажемо на роботу [3], де запропоновано використовувати перфоровану стрічкову решітку в якості вузько-смугового відбивача. (А.О.Кириленко, Л.П.Мосьпан).

  Встановлено ряд нових закономірностей розсіювання хвилеводних хвиль, що носять загальний характер і суттєво доповнюють відомі закони взаємності та збереження енергії. Показано, наприклад, що розподіл потоку вектора Пойнтінга при розсіюванні на симетричних хвилеводних перешкодах також симетричний. На цій основі знайдені співвідношення, що пов’язують амплітуди і фази не лише основних, але і вищих затухаючих хвиль, що дало додатковий апарат для контролю чисельних моделей хвилеводної електродинаміки.

  Рис.2 До ефекту повного відбиття перед точкою виникнення вищої хвилі

  До числа загальних законів належить і закон «повного запирання тракту поблизу верхньої точки одномодового діапазону «малими електричними розширеннями», викликаними нерегулярністю зі зміною перерізу або заповнення (Рис.2). Виявлене в 50-х роках минулого століття Б.З. Каценеленбаумом на малих зламах хвилеводу, це явище, як виявилось, носить загальний характер і характерно для будь-яких слабких розширень хвилеводного тракту (власно хвилеводу або каналу Флоке). Серед них  власне стрибки поперечного перерізу, діелектричні вставки з похилими межами або вставки з близько розташованою неоднорідністю, періодичні гратки поблизу тонкого шару діелектрика тощо (А.О.Кириленко, Л.А.Рудь, В.І.Ткаченко, Т.І.Васильєва, О.П.Кусайкін, І.С.Цаканян, С.Л.Сенкевич).

  Співробітники відділу стали піонерами в строгому аналізі кутових неоднорідністей в прямокутних хвилеводах, в наслідок чого отримано перші вирішення найважливіших практичних завдань синтезу невідбиваючих куточків, переходів і розворотів в одномодових хвилеводах, знайдені деякі нові корисні ефекти. Виявлено, наприклад, що 135° - куточок може забезпечити унікально високе узгодження (КНВ<1.005) у всьому  робочому діапазоні хвилеводу. При аналізі куточкових елементів в багатомодових хвилеводах знайдено нетривіальні ефекти перетворення хвиль, що відкрили шлях до синтезу унікальних за простотою конфігурацій збудників вищих TEq0-хвиль (2≤q≤20). Останні дали ключ до створення відповідних ділильників потужності на 2÷10 каналів [4].  Перетворювач TE10TE60зображений на Рис.3.

  Рис.3 Перетворювач типів мод H10H60

  Виявлено, досліджено теоретично і підтверджено експериментально ефект частотного сканування діаграми спрямованості двохпелюсткової рупорної антени, що базується на „підмішуванні” TE10-хвилі на виході куточкового збудника TE20-хвилі.

  Дослідження з хвилеводного розсіювання знайшли узагальнення в монографії [5] і продовжуються на даний час (А.О.Кириленко, Л.А.Рудь, В.І.Ткаченко, С.Л.Сенкевич).

  За роботи в галузі «теорії резонансного розсіювання хвиль та її застосування в радіофізиці» доктори наук А.О. Кириленко, С.О. Масалов, Л.А.Рудь та Ю.К.Сіренко стали лауреатами Державної премії УРСР в галузі науки та техніки 1989 року.

  У відділі закладено основи спектральної теорії структур із дискретним просторовим спектром (хвилеводів та періодичних структур). Було знайдено зони існування і локалізації спектрів комплексних власних частот, загальні і частинні (для конкретних класів відкритих структур) закономірності їх поведінки при зміні параметрів, ефекти повного перетворення, поглинання і проходження пакетів хвиль, відповідні спектральним точкам на реальній вісі віщих листів Ріманової поверхні тощо [6,7] (Ю.К.Сіренко, Л.А. Рудь, Н.П. Яшина).

  Найважливішим результатом стало встановлення аналітичних співвідношень, що пов’язують елементи матриць із спектрами комплексних власних частот і які  перекидають «місток» між «суто умоглядними» уявленнями спектральної теорії і «реальними» явищами розсіювання. На цій основі, зокрема, вдалося дати нову інтерпретацію класичних резонансів на «замкнених» модах, як відгук на пакет власних коливань (добротних і недобротних), а не тільки на одне з них, як вважалося раніше [8] (А.О.Кириленко, Б.Г.Тисік). Значно пізніше, це підштовхнуло до створення нових типів режекторних фільтрів на багатоапертурних діафрагмах і найпростішої конструкції хвилеводного режекторного фільтру «на стрічці із щілиною» [9] (А.О.Кириленко, Л.П.Мосьпан).

  Виявлено якісно новий тип «понаддобротних» коливань відкритих хвилеводних об’єктів, коли відсутність втрат на випромінювання пояснюється не тривіальними причинами, такими як відсутність самого зв’язку резонуючого коливання з вихідними хвилеводами (внаслідок симетрії або позамежності), а «інтерференційним гасінням» випромінювання різних мод у вихідні хвилеводи [10] (А.О.Кириленко, С.Л.Сенкевич, Б.Г. Тисік, Л.П. Мосьпан).

  Побудовано наближені і точні чисельні моделі резонансного поглинання енергії у хвилеводно-діелектричних резонаторах (ХДР), що пов’язують дифракційні і поглинаючі властивості ХДР з характеристиками власних коливань ХДР. Відоме уявлення про максимально можливий рівень поглинання (до 50%) при порушенні ізольованого коливання було істотно розширено виявленням ефекту повного поглинання в одиночних багатомодових ХДР. Останній проявляється на частоті, близької до частоти виродження двох власних коливань, що мають різну симетрію уздовж вісі резонатора і близькі добротності [11]. Аналіз резонансів вищих коливань у діелектричних резонаторах з некоординатними межами дозволив запропонувати новий засіб вимірювання параметрів діелектриків, що слабо поглинають, заснований на вирішенні оберненої задачі відновлення параметрів матеріалу за частотою і добротностю резонансу вищого коливання яке має мінімальні втрати на зв’язок (Л.А. Рудь, А.О. Кириленко, Т.І. Васильєва).

  Під час дослідження явищ розсіяння на плоских решітках із неідеальних тонких стрічок було виявлено близьке за природою резонансне поглинання хвиль поблизу точок ковзання просторових гармонік вищих типів (наприклад, на верхній межі одномодового діапазону) (А.Й.Носич) [12].

   

  Задачі дифракції та поширення хвиль у відкритих хвилепровідних та резонансних структурах з безперервним просторовим спектром

  Рис .4 Поля коливань ешелетних та куточково-ешелетних коливань, знайдені за допомогою хвилеводних моделей СЭМ-04

  Широкий розвиток робіт по вакуумним і твердотілим міліметровим генераторам, що використовують відкриті резонатори, у відділах В.П. Шестопалова і Б.М. Булгакова породив потребу в чисельному моделюванні, яке забезпечує повний електродинамічний аналіз таких резонаторів, що включає пошук спектрів коливань, можливостей їх розрідження та вибір пристроїв зв’язку. Одним із яскравих прикладів застосування таких моделей стало дослідження електродинаміки відкритих резонаторів з «дисперсійними» (ешелетними, куточково-ешелетними та ін.) дзеркалами, що дало перший приклад аналізу «квазіоптичних» об’єктів на строгих і точних моделях і було виконане в співдружності з відділом твердотільної електроніки (див. Рис. 4) [13] (А.О. Кириленко, В.І. Ткаченко, А.І. Фісун, О.І. Білоус).

  Великий цикл робіт з відкритих хвилеводів (ВХ) і резонансних систем був реалізований під керівництвом А.Й. Носича. Було розвинено елементи теорії збудження хвиль в ВХ та обгрунтовано умови випромінювання для вирізнення єдиних рішень відповідних задач, що відрізняються від умов випромінювання Зоммерфельда і Свєшнікова [14].

  В конкретних роботах велика увага приділялася розробці методів аналітичної регуляризації заснованих, наприклад, на зверненні статичної частини оператора задачі (ідеально провідні незамкнені циліндри в шаруватому середовищі, періодичні решітки, плоскі та сферичні диски з ідеальних або неідеальних елементів тощо) або на обертанні оператора деякої частини геометрії (у задачах дифракції хвиль на діелектричних циліндрах довільної форми). У задачах моделювання квазіоптичних антен (дзеркальних і лінзових) було використано нові прості засоби опису апертурного випромінювача, як джерела, яке розташоване в точці з комплексними координатами.

  Виявлено ряд антенних ефектів, цікавих з практичної точки зору: Продемонстровано, наприклад, що деякі з резонансів радіолокаційного перерізу розсіювання можна пригнічувати за допомогою тонких поглинаючих покриттів магнітного типу. Виявилося, що коефіцієнт спрямованості дзеркальної антени можна збільшити за допомогою резонансного обтічника, оптимізуючи його геометричні параметри.

  У теорії дуже популярних друкованих антен показано, що в мікросмугових антенах спільно існують резонанси підкладки, смугового випромінювача і власне основи, які потрібно враховувати при їх фізичному аналізі та проектуванні.

  Рис . 5 Поле «напівеліптичної» лінзи при випромінюванні в умовах резонансу

  Велика увага приділялася задачам розсіювання та збудження у присутності однорідних и неоднорідних діелектричних циліндрів різних форм поперечного перерізу. Їх характерною рисою є внутрішні резонанси і здатність служити хвилепровідними системами. Детально вивчено моди шепчучої галереї в циліндрах кругової і некругової форми - їх частоти і добротності, а також вплив на них шаруватості зовнішнього середовища. Було досліджено направляємі, витікаючі і комплексні хвилі у відкритих хвилеводах складної форми, їх дисперсію, власні поля та перенесення енергії включно [15].

  Під час дослідження режимів квазіоптичної фокусування і внутрішніх резонансів в однорідних діелектричних лінзах складної форми було доведено, що резонанси відіграють таку значну роль, що дозволяють запропонувати нові принципи проектування лінзових антен. На Рис.5, наприклад, показано, як в резонансних умовах для лінзи складеної з половини еліпсу і прямокутника, резонансні плями поля з інтенсивністю вищою, ніж у її геометричному фокусі, можуть виникнути біля плоского боку. Це вказує шлях до розробки резонансної приймальної лінзової антени з більш високою чутливістю [16,17] (А.Й. Носич, Н.Ю.Близнюк, А.В.Борискін).

   

  Розвиток робіт з моделювання: від окремих програм до систем автоматичного моделювання та проектування

  Серед різних шляхів реалізації спільної ідеї виділення та обігу головної частини оператора крайової задачі, що уславила Харківську школу електродинаміки, помітне місце займає метод напівобернення матричних систем рівнянь з різницевим ядром, розвинений співробітниками відділу А.О. Кириленко, Л.А. Рудем, Ю.К. Сіренко спільно с з С.О. Масаловим. Цей метод, детальний виклад якого надан у книзі [18], дозволив отримати перші точні розрахунки для таких класичних структур як ешелетні гратки та злами хвилеводів, забезпечив детальне дослідження різноманітних резонансних явищ, у тому числі в багатомодових хвилеводах. Завдяки високій ефективності чисельних алгоритмів, а потому і можливості застосування процедур оптимізації, цей метод дав розв’язок багатьох практичних задач.

  Ускладнення задач, насамперед хвилеводних, вимагало розширення теоретичного інструментарію, що дає основу чисельних алгоритмів і застосування інших чисельно-аналітичних підходів: методу Вінера-Хопфа, методу інтегральних рівнянь, методу часткових областей з урахуванням особливостей поля на ребрах, методу «закорочених портів» і методу «скаляризації» векторних задач, що дозволяють знизити порядок складності ряду задач електродинаміки тощо. Розрахунок композиційно складних об’єктів зажадав широкого використання методу S-матриць і створення «ідеології» електродинамічної збірки, що породила відповідний пакет алгоритмів.

  Відмінною рисою робіт по чисельному моделюванню стала особлива увага до швидкодії чисельних моделей, до точності і стійкості результатів, до максимальної уніфікації програм, реалізованих послідовно на Алголі, Фортрані, PL-1 і на С++. Як результат такої «уніфікації», наприкінці 80-х років минулого століття вдалося поставити питання про створення «системи моделювання», що інтегрує зусилля окремих фахівців з розрахунку хвилеводних елементів самих різних класів в потужний теоретичний інструмент аналізу проблем розсіяння в хвилеводах. Для вирішення подібних задач була створена і постійно розширюється бібліотека алгоритмів розрахунку S- матриць ключових елементів: хвилеводних трактів, таких як сходинки і розгалуження, злами і куточки, трійники, хрести та інші багатоплечі з’єднання у прямокутних, круглих та коаксіальних хвилеводах, координатні і некоординатні діелектричні елементи, ступінчасті з’єднання хвилеводів складних перетинів, включаючи П-подібні, хрестоподібні і т.д. Перша система моделювання, яка спирається на чисельно-аналітичні алгоритми розрахунку ключових елементів, була створена наприкінці 80-х років минулого століття,  реалізована на мові PL-1 на великих ЕОМ серії ЄС і успішно експлуатувалася в ряді галузевих НДІ МЕП і МРП СРСР під назвою СЕМ-04. У 1990 р. вона була визнана «кращим програмним продуктом» на першому (і, нажаль, останньому) Всесоюзному конкурсі програм у галузі антено-фідерної техніки. (А.О. Кириленко, В.І. Ткаченко).

  Рис. 6 Найпростіший фільтр нижніх частот, реалізований на багатошаровій інтегральній схемі і частина хвилеводів складних перерізів, модові базиси яких потрібно було розрахувати у процесі аналізу такого фільтра на MWD-01

  Досвід, накопичений при розгляді задач методом часткових областей (МЧО), дозволив поставити задачу узагальнення МЧО на довільні структури з кусково-координатними межами. При цьому «довільність» розглянутого об’єкта вимагала створення засобів і методів специфікації його геометрії у вигляді, наприклад, послідовності координат характерних точок, апроксимації некоординатних поверхонь ступінчастими, розпізнавання отриманою просторовою фігурою як набору часткових областей, визначення підобластей їх перекриття тощо. Разом з пакетом алгоритмів, які реалізують операції зшивання полів на межах підобластей і відповідні проекційні операції, отримане «узагальнення МЧО» стало фактично новим обчислювальним засобом, порівняним з сітковими методами по загальності, але що зберігає високу швидкість і точність розрахунків, характерну для МЧО. У 2001-2002 роках на цієї основі було створено дослідну систему моделювання MWD-01, функції інтерфейсу користувача якої базувалися на САПР AutoCAD, що має засоби редагування об’єктів і візуалізації характеристик (від АЧХ до двохвимірних розподілів поля) і призначена для аналізу об’єктів, обмежених «кусочно-координатними поверхнями» в декартовій системі. (А.О. Кириленко, В.І. Ткаченко, Д.Ю. Кулик).

  Завдяки новому підходу до чисельної реалізації, вдалося вперше застосувати МЧО в задачах розрахунку багаташарових інтегральних схем [19], що вимагало аналізу хвилеводів найскладнішої конфігурації, які виникають при поперечному «розтині» такої схеми на ряд фрагментів (Рис. 6). З його ж допомогою проаналізовано нові типи фільтрів з резонаторами на відрізках «спіралеподібних» хвилеводів [20], розраховано характеристики магічного «Т» і розв’язано ряд інших задач, які потребували швидкої маніпуляції конфігурацією об’єктів. Один з найбільш вражаючих результатів дала «повна автоматизація» алгоритмів метода часткових областей, що дозволила ставити обчислювальні задачі, які раніше не реалізовувалися у силу їх громіздкості. Виявилося, наприклад, що сферу застосування МЧО, одного із найефективніших методів електродинаміки, можна поширити і на задачі з плавними границями шляхом їх ступінчастої апроксимації, що різко розширює межі його застосування [21,22] (А.О. Кириленко, В.І. Ткаченко, Д.Ю. Кулик).

   

  Проблемно-орієнтовані алгоритми синтезу, аналізу та оптимізації антено-фідерних пристроїв поляризаційної і частотної селекції

  Починаючи з 1995 року, у відділі розгорнуто цикл робіт зі створення проблемно-орієнтованих пакетів програм, що забезпечує весь цикл робіт з проектування таких пристроїв як смуго-пропускаючих і смуго-відбиваючих фільтрів з послідовними і перехресними зв’язками, фільтрів нижніх частот, діплексерів, мультиплексерів, подільників і перетворювачів поляризації, гладких и гофрованих рупорних випромінювачів тощо. Фактично мова йдеться про серії САПР, що дозволяють за специфікацією на необхідні «електричні характеристики» отримати геометрію пристроїв, що забезпечує необхідні параметри неузгодженості, позасмугового придушення, розв’язку між частотними або поляризаційними каналами, коефіцієнту эліптичності, рівню крос-поляризації, ширини діаграми спрямованості та ін.

  Поряд з вирішенням проблем попереднього синтезу, що зводяться до «відновлення» геометричних розмірів «реальних» елементів радіотехнічного прототипу за вимогами до їх електродинамічних параметрів, було розроблено алгоритми ітераційного уточнення геометрії об’єкту з використанням строгої моделі пристрою в цілому, що враховує частотну дисперсію елементів синтезованого пристрою, взаємодію по ближнім полям, міжмодову взаємодію тощо.

  На Рис.7 зображено деякі з частотно-селективних пристроїв техніки НВЧ, які можуть бути синтезовані за допомогою пакетів програм, створених у відділі. Серед них різноманітні смугові фільтри мм та см діапазонів (на рисунку представлені BPF01, BPF02, BPF06), фільтри на затухаючих модах з великою смугою загородження (BPF06), фільтри нижніх частот (LPF01, LPF11), фільтри на ортогональних коливаннях (BPFD01), односмугові і двохсмугові режекторні фільтри (BSF01), діплексери різноманітних типів на трійниках і на розгалуженнях (DEB01, DEТ01, DHT01, DHL01).

  Рис .7. Приклади частотно-селективних пристроїв НВЧ діапазону та імена відповідних САПР

  Крім вузлів частотної селекції розроблялося і програмне забезпечення для аналізу та синтезу багатьох інших антено-фідерних вузлів таких, як ступінчаті переходи з прямокутного на круглий хвилевід (RCT) односмугові і двохсмугові збудники хвиль кругової поляризації (SPTA), випромінювачі антен кругової поляризації на гофрованому рупорі (CСHA), роздільник сигналів лінійної поляризації (NBOMT), спрямований відгалужувач на хрестоподібних щілинах (CSMC), гермовікна у хвилеводах різних типів (DHWR) (Рис. 8)

  Рис.8. Приклади антено-фідерних пристроїв НВЧ діапазону і імена відповідних САПР

  Хоча основна «спеціальність» відділу полягала в розробці обчислювальних методів і засобів, колектив відділу запропонував і дослідив на моделях і на експериментальних макетах нові пристрої, які базуються на оригінальних принципах (Рис. 9).

  Рис.9. Оригінальні пристрої НВЧ діапазону, створені у відділу №12

  Колектив відділу завершив роботу над другою версією системи моделювання - МWD-02, що має засоби для специфікації і редагування конфігурації об’єкта на базі AutoCAD, і призначеної для аналізу, оптимізації та візуалізації електродинамічних характеристик антено-фідерних пристроїв та резонансних систем на базі найрізноманітніших трактів від прямокутних, круглих, коаксіальних та багатопровідних ліній аж до нових ліній дуже складних екзотичних перетинів, що виникають у процесі розрахунків. В основі нової інтерактивної системи лежать, насамперед, проблемно-  орієнтовані чисельно-аналітичні методи розв’язання крайових задач, що забезпечують найвищу точність та швидкість обчислень у своїх класах конфігурацій, використання різних алгоритмів оптимізації від градієнтних до генетичних і сучасні об’єктно-орієнтовані методи програмування.

  Останні 10 років зусилля співробітників відділу сфокусовані на узагальнюючому підході до розв’язку векторних крайових задач хвилевідної електродинаміки. Цей підхід був алгоритмізований, реалізований, налагоджений і верифікований на широкому спектрі різноманітних практичних та фундаментальних задач. Важливо відзначити, що як прикладні, так  і фундаментальні дослідження стало можливим проводити в рамках єдиного програмного комплексу MWD. Триває розробка математичних моделей і відповідних програмних кодів для аналізу хвилеводів з довільними гладкими межами і їх фрагментів. Виконано програмну реалізацію алгоритмів розрахунку спектрів власних хвиль об’єктів з кусково-координатними декартовими  і циліндричними межами (методом часткових областей з урахуванням особливостей), а також гладкими границями (методом інтегральних рівнянь) і методу ступінчастої апроксимації у задачах про вузли з некоординатними межами. На основі методу узагальнених матриць розсіяння реалізовано організацію електродинамічної збірки при розрахунку складних хвилеводних об’єктів з урахуванням симетрії структур. Обчислення, аналіз та синтез тривимірних систем доповнений градієнтною і ройовою оптимізаційними процедурами [23-29] (А.В. Борискін, Н.Г. Дон, Д.Ю. Кулик, С.Ф. Кулішенко,А.О. Кириленко, А.О. Перов; С.А. Приколотін, Л.А. Рудь, С.О. Стешенко, С.Л.Сенкевич, В.І.Ткаченко).

   

  Розрахунок та синтез композиційно складних вузлів антено-фідерних трактів

  На основі розроблених алгоритмів було вирішено задачі синтезу ряду композиційно-складних хвилеводних вузлів, серед  яких слід виділити:

  • поляризаційні діплексери із загальним круглим хвилеводом і поляризаційні діплексери на коаксіальних та гребінчатих хвилеводах (Д.Ю. Кулик, А.О. Кириленко, А.О. Перов, Л.А. Рудь, С.О. Стешенко, С.Л. Сенкевич, В.І. Ткаченко) [30,31];
  • перетворювачі TE10–TEq0 типів хвиль на несиметричних куточках у прямокутному хвилеводі (А.О. Кириленко, Л.А. Рудь) [32];
  • збудники типів хвиль (ТЕ11 и ТЕ01) в коаксіальному хвилеводі, включеному до складу відкритого резонатора (Л.АРудь, І.К. Кузьмічов (відд. №11)) [33];
  • надкомпактні 90-градусні скрутки в прямокутних хвилеводах (А.О. Кириленко, Д.Ю. Кулик, Л.А. Рудь) [34];
  • антени витекаючих хвиль з завданим розподілом поля на апертурі та перетворювачі поверхневих хвиль в об’ємні на тривимірних уповільнюючих системах (А.О. Кириленко, С.О. Стешенко) [35,36];
  • компактні інтегральні діелектричні лінзові антени з оптимізованими профілем і робочими характеристиками  (А.В. Борискін) [37,38].

  Оригінальна конструкція перетворювача типів хвиль [32], що забезпечує ефективне узгодження і рівномірний розподіл НВЧ потужності при розігріві, вже використовується на Дружківській фаянсовій фабриці (Україна).

  Важливим досягненням цього напрямку є розробка антенного блока для охолоджуваного тридіапазоного (S/X/Ka) коаксіального випромінювача дзеркала радіотелескопа ([39], (А.О. Кириленко, Д.Ю. Кулик, А.О. Перов, С.А. Приколотін, Л.А. Рудь, С О. Стешенко). Роботу виконано в рамках міжнародного проекту VLBI2010 у співпраці з групою В.М. Скресанова (відділ №24), вона фінансувалася НВО «Сатурн» (м.Київ) та НАНУ за конкурсною НДР «КОСМОС».

   

  Узагальнення спектральної теорії відкритих хвилеводних резонаторів на хвильові та періодичні резонатори тривимірної (3D) геометрії

  УСТ ВХР було використано для встановлення фізичної природи резонансних ефектів в тривимірних хвилеводних структурах і перфорованих екранах: резонансного віддзеркалення тонким вертикальним або горизонтальним провідником зі зламом (А.О. Кириленко, С.А. Приколотін) [40,41], прямокутними стрижнями (А.О. Кириленко, Л. П. Мосьпан) [42] в прямокутному хвилеводі; резонансного поглинання несиметричними діелектричними вставками в прямокутному хвилеводі (Л.А. Рудь) [43], «екстраординарного» проходження (enhanced transmission) крізь гратки з малими отворами і резонансні ефекти в компаундних гратках (А.О. Кириленко, Н.Г. Дон (Колмакова), А.О. Перов) [44,45].

  На низці 3D об’єктів продемонстровано існування «сплячих коливань», що не мають радіаційних втрат і проявляють себе сплесками АЧХ при порушенні тієї чи іншої симетрії: площинної, обертальної або трансляційної. З іншого боку, вперше продемонстровано, що плоскі хвильові елементи або двовимірні гратки з них (з дуже малим реальним об'ємом) можуть мати коливання з добротністю, обмеженою лише омічними втратами, коли резонансні ефекти не пов’язані з будь-якою симетрією об’єкта або з її порушенням. Вони зобов’язані своїм існуванням лише спеціальній геометрії об’єкта і шестикомпонентності електромагнітного поля (А.О. Кириленко, Л П. Мосьпан, Н.Г. Дон (Колмакова), А.О. Перов).

  Досліджено «електродинамічну» природу явища «оптичної активності» в метаматеріалах, що сформовані з граток періодично розташованих смугово-киральних комірок та шарів діелектрика, а також в складних хвилеводних об’єктах, що мають обертальну симетрію четвертого порядку (Н.Г. Дон, А.О. Кириленко, А.О. Перов, С.А. Приколотін, С.Л. Просвірнін (РІ АН)) [46-48]. Встановлено, що перетворення об’єкту з декартово-симетричного на С2(4) симетричний «смугово-киральний», веде до повороту площини поляризації дише при наявності додаткового об’єкта в ближньому полі. Найбільший ефект дають «зв’язані» об’єкти, що забезпечують D2(4) симетрію у цілому. Виникаючі при цьому власні коливання забезпечують і найвищу «оптичну активність» і повне узгодження.

  Найбільш значущими результатами в рамках УСТ ВХР є виявлення «апертурних» коливань, відповідальних за явища повного проходження через позамежні отвори або через їх періодичні системи (навіть при ідеальній провідності!) [44,49,50], а також аналіз нових D4(2)-симетричних коливань в сполучених смугово-киральних об’єктах [46,48,51] (Н. Г. Дон, А. О. Кириленко, А. О. Перов, С. А. Приколотін). Виявлено зони зближення власних частот останніх, що породжують широкі смуги прозорості об’єктів при високій «оптичній активності».

   

  Розробка пристроїв, що працюють на нових принципах. Від дослідження фізики процесів до реального пристрою

  В рамках цього напрямку було запропоновано ряд оригінальних пристроїв НВЧ діапазону (Рис.10). Багатоапертурні стрічкові відбивні комірки в прямокутному хвилеводі1, фільтри гармонік і фільтри з внесеними полюсами затухання. Багатоапертурні гратки та частотно-селективні поверхні з внесеними полюсами загухання на АЧХ [52-55] (А.О. Кириленко, Л.П. Мосьпан). Багатоапертурні відбивні комірки в циліндричному хвилеводі1 [56] (Н.Г. Дон, Л.П. Мосьпан, А.О. Кириленко). Поглинаючі ячейки на основі хвилеводно-діелектричних резонаторів з одностороннім прямокутним виступом (Л.А. Рудь) [57]. Резонансні відбивні комірки на основі хвилеводної секції з двома стрижнями [58]. Хвилеводний елемент синглетного типу1 (Л.П. Мосьпан, А.О. Кириленко) [42]. Тонкий провідник із ступінчастим зламом в поперечному перерізі прямокутного хвилеводу як простий відбивач1 [40] (А.О. Кириленко, С.А. Приколотін). Хвилеводна діафрагма з вертикальною ступінчастою щілиною [41] (А.О. Кириленко, С.А. Приколотін). Обертувачі площини поляризації на довільний кут на основі планарних киральних діафрагм2 [47,48] (Н.Г .Дон (Колмакова), С.А. Приколотін, Л.А. Просвірнін (РІ АН)). Киральні гратки2 [51] (Н.Г. Дон, А.О. Кириленко, С.А. Приколотін). Результати чисельного моделювання підтверджені експериментально у відділах №12(1) (Є.А. Свердленко) та №18(2) (В М. Деркач).

  Рис.10. Оригінальні НВЧ пристрої, створені у відділі №12 [34,40, 42, 44, 51,56 ]
   

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Кириленко А.А., Масалов С.А., Шестопалов В.П., Принцип взаимности и некоторые физические закономерности рассеяния волн на дифракционных решетках // Вестник АН УССР. ‑1975. ‑ 11, №3.
  2. Кириленко А.А., Масалов С.А., Шестопалов В.П., Сиренко Ю.К., Резонансное рассеяние волн т.1. Дифракционные решетки, «Наукова думка». ‑ 1986. 232 c.
  3. Kirilenko A., Mospan L., Perforated strips as rejection FSS // Proc. of Int. MMET2004, Sept., 14-17, Dnepropetrovsk, Ukraine. – 2004. ‑ pp 359-341.
  4. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkaсhenko V.I., Angled bend Hqо-mode exciters // Conf.Proc. of 24‑th Europ. Microwave Conf.,1994, Cannes, V.1. ‑ pp.284-288.
  5. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Шестопалов В.П., Резонансное рассеяние волн. T.2. Волноводные неоднородности // Монография, K.: изд. «Наукова думка», 1986, 216 c.
  6. Рудь Л.А., Спектральный метод в задаче согласования неоднородностей в многомодовых волноводах // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1987. – № 10. – сc.46-49.
  7. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Яцик В.В., Яшина Н.П., Спектральный метод анализа эффектов полного преобразования волн открытыми периодическими и волноводными резонаторами // Изв. вузов. Радиофизика. 1988. – T.31, № 10. – cc.1246–1252.
  8. Kirilenko A.A., Tysik B.G., Connection of S-matrix of waveguide and periodical structures with complex frequency spectrum. // Electromagnetics. – 1993. – V.13, N3. – pp. 301–318.
  9. Kirilenko A.A., Mospan L.P., The simplest notch and bandstop filters based on the slotted strips // Conf. proc. of EUMC-31, London, 27-27 Sept. 2001,V.1 pp.117-120.
  10. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Новый тип добротных колебаний в открытых волноводных резонаторах // Письма в ЖТФ. – 1986. – Т.12, вып. №14. – cс.876–879.
  11. Minakova L.B., Rud L.A., Resonance absorption in single and cascaded lossy waveguide-dielectric resonators // Microwave and Optical Technology Letters. – 2003. – V.36, No.2. – pp.122–126.
  12. Zinenko T.L., Nosich A.I., Okuno Y., Plane wave scattering and absorption by resistive-strip and dielectric-strip periodic gratings // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 1998. ‑ V. AP-46, no.10. ‑ pp.1498-1505.
  13. Kirilenko A.A., Fisun A.I., Tkachenko V.I., Belous O.I., Exact simulation of 2-D open resonant system with echelette mirrors // Proc. of 25-th European Microwave Conf. Sept. 4-7, Bologna, Italy, 1995.
  14. Nosich A.I., Radiation conditions, limiting absorption principle, and general relations in open waveguide scattering // Electromagnetic Waves and Applications. – 1994. ‑ V.8, no.3. ‑ pp.329-353.
  15. Boriskina S.V., Benson T.M., Sewell P., Nosich A.I., Highly efficient full-vectorial integral equation solution for the bound, leaky, and complex modes of dielectric waveguides // IEEE J. on Selected Topics in Quantum Electronics. ‑ 2002, V.8, No.6. ‑ pp.1225-1232.
  16. Boriskin A.V., Nosich A.I., Whispering-gallery and Luneburg lens effects in a beam-fed circularly-layered dielectric cylinder // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2002. ‑ Vl.AP-50. – no.9. ‑ pp.1245-1249.
  17. Rondineau S., Nosich A.I., Daniel J.-P., Himdi M., Vinogradov S.S., MAR-based analysis of a spherical-circular printed antenna with a finite ground excited by an axially-symmetric probe // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2004. ‑ V.AP-52, No.5. ‑ pp.1270-1280.
  18. Кириленко А.А., Масалов С.А., Шестопалов В.П., Матричные уравнения типа свертки // Монография, K.: изд. «Наукова думка», 1984, 296 c.
  19. Kirilenko A.A., Kulik D., Rud L., Tkachenko V., P.Pramanick, Electromagnetic modeling of multi-layer microwave circuits by the longitudinal decomposition approach, MTT-S Symp. Digest, May 20-24, Phoenix, Arizona, USA, 2001, pp.1257-1260.
  20. Kirilenko A.A., Kulik D., Rud L., Tkachenko V., P.Pramanick, Electromagnetic modeling of multi-layer microwave circuits by the longitudinal decomposition approach, MTT-S Symp. Digest, May 20-24, Phoenix, Arizona, USA, 2001, pp.1257-1260.
  21. Kirilenko A.A., Orlov M.V., Tkachenko V.I., Stepped model of smooth irregularities corrected for location of equivalent reflection surface // Electronic Letters. – 1993. – V.29, N25. – pp.2180–2181.
  22. Kirilenko А.А., Kulishenko S.F., Kulik D.Yu., Senkevich S.L., Calculation of waveguide discontinuities with smooth boundaries using mode matching technique //Conf. Proc. оf MMET-2004, Dniepropetrovsk, Ukraine, Sept. 14-17. – 2004. ‑ pp.139-141.
  23. Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Сенкевич С.Л., Кулишенко С.Ф. Организация «электродинамической» сборки при расчете сложных волноводных объектов // Радиотехника и электроника. – Х., –T.52, №6. ‑cc.679‑686.
  24. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Стешенко С.А. Анализ трехмерных замедляющих систем на основе метода обобщенных матриц рассеяния // Радиофизика и электрон.: cб. науч. тр. // Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2008. – T.12, спец. выпуск. ‑cc. 122‑129.
  25. Приколотин С. А., Кириленко А.А., Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 1. Спектры собственных волн ортогонных волноводов // Радиофизика и электрон.: cб. науч. тр. // Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х. – – T.15, №2. – cc.17‑29.
  26. Стешенко С.А., Приколотин С.А., Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Рудь Л.А., Сенкевич С.Л., Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и «in-line» объекты // Радиофизика и электрон.: cб. науч. тр. // Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2013, T.4(18), №1. –cc.15‑25.
  27. Steshenko S.A., Prikolotin S.A., Kulik D.Yu., Kirilenko A.A., Mospan L.P., Rud L.A., Numerical determination of eigenmodes of an arbitrary waveguide with coordinate boundaries in cylindrical coordinate system // Int. Symp. on MSMW’13 [Электронный ресурс]: Proc. ‑Kharkiv, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD‑ROM). – Загол. з етікетки диска.
  28. Don N., Kirilenko A.A., Germani S., Bozzi M., Perregrini , Determination of the mode spectrum of arbitrarily shaped waveguides using the eigenvalue-tracking method // Microwave and Optical Tech. Lett. ‑ 2006, V.48, № 3. –pp.553-556.
  29. Galan A.Yu, Sauleau R., Boriskin A.V., Floating boundary particle swarm optimization algorithm // Optiс – 2013. –V.7, № 6. – pp.1261–1280.
  30. Herscovici N., Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Tkachenko V.I., Electromagnetic Modeling and Design of Dual-Band Septum Polarizers // Applied Comp. Electromagnetics Society Journal. – 2006. –V.21, № 2. ‑ Р. 155‑163.
  31. Перов А. О., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Поляризационные диплексеры с общим круглым волноводом // Радиотехника и электроника. – 2007. – T.52, №6. – cc.671‑678.
  32. Kirilenko A. A., Rud L.A., Nonsymmetrical H-plane corners for TE10–TEq0-mode conversion in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT. – 2006. ‑54. №6, pt. 1. ‑ pp.2471‑2477.
  33. Кузьмичев И.К. Возбуждение ТЕ11 и ТЕ01 волн в коаксиальном волноводе, включенном в состав открытого резонатора. Часть 2. Моделирование ключа // И.К.Кузьмичев, А.Ю.Попков, Л.А.Рудь // Физические основы приборостроения, 2012, т. 1, №4, c93-101.
  34. Kirilenko A. A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Compact 90o twist formed by a double-corner-cut square waveguide section / // IEEE Trans. on MTT. ‑ 2008. –V.56, №7. ‑ pp.1633‑1637.
  35. Kirilenko A., Steshenko S., Analysis and optimization of planar antenna based on finite reflection grating fed by a dielectric waveguide // EuCAP’2006 [Електрон.]: Proc. ‑Nica, 2006. – 1 эл.опт. диск (CD‑ROM). – Загл. с этикетки диска.
  36. Стешенко С. А. Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре // Радиофизика и радиоастрономия. — 2013. — T.8, № 4. ‑ cc.373‑380.
  37. Boriskin A. V., Zhadobov M., Steshenko S., Drean Y.Le, Pearson C., Sauleau R., Enhancing exposure efficiency and uniformity using a choke ring antenna: application to bioelectromagnetic studies at 60 GHz // IEEE Trans. on MTT. ‑2013‑V.61, №5. ‑ pp.2005‑
  38. Rolland A., Ettorre M., Boriskin A.V., Le Coq L., Sauleau R., Axisymmetric resonant lens antenna with improved directivity in Ka-band / // IEEE Antennas Wireless Propag. Lett. – 2011. –V.10, №.1, prt. ‑pp. 37–40.
  39. Ипатов А.Б., Чмиль В.М., Скресанов В.Н., Иванов Д.В., Мардышкин В.В., Чернов В.К., Пилипенко А.М., Кириленко А.А., Криогенный приемный фокальный блок для телескопов радиоинтерферометрического комплекса нового поколения // Радиофизика и радиоастрономия. — 2014. — Т. 19, № 1. — cc.81-96.
  40. Prikolotin S. A novel notch waveguide filter / S. Prikolotin, A. Kirilenko // Microwave and Optical Tech. Let. – 2010. –V.52, Iss. 2. – pp.416‑420.
  41. Prikolotin S., Kirilenko A. Waveguide bandstop (bandpass) filters on stepped conductors (slots) sections / // EuMW’2011 [Електрон.]: Proc. ‑ Manchester, UK 9-14 Oct., 2013. – 1 эл.опт. диск (CD‑ROM). – Загл. c этикетки диска.
  42. Mospan L. P., Prikolotin S.A., Kirilenko A.A., Singlet Formed by Two Transversal Ridges in a Rectangular Waveguide from the Spectral Theory Point of View // EuMW’2013 [Электронный ресурс]: Proc. ‑Nuremberg, Gr., 2013. – 1 эл.опт. диск (CD‑ROM). Загол. з етікетки диска.
  43. Рудь Л. А. Поглощение в волноводно-диэлектрических резонаторах с односторонним прямоугольным выступом // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. / ИРЭ НАН Украины. – 2007. –V.12, №2. ‑ cc.299‑305.
  44. Kirilenko A. A., Perov A.O., On the common nature of the enhanced and resonance transmission through the periodical set of holes / // IEEE Trans. on AP. – 2008. –V.56, №10. – pp.3210‑3216.
  45. Перов А.О., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л. Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев Часть 2. Компаундная решетка / // Радиофизика и электроника. – 2013. –V.4(18), №1. ‑ cc.15-25.
  46. Кириленко А.А., Колмакова (Дон) Н.Г., Перов А.О., Приколотин С.А., Деркач В.Н., Cобственные колебания, обеспечивающие поворот плоскости поляризации на 900 с помощью планарных киральных двухщелевых диафрагм // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2014 –T.57, №12. ‑ cc.3‑15.
  47. Колмакова Н, Кириленко А., Просвирнин С., Плоскo-киральные диафрагмы в квадратном волноводе и проявления «оптической активности» // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. –T.16, №1 ‑cc.70‑81.
  48. Приколотин С.А., Кириленко А.A., Колмакова Н.Г., Сверхкомпактная 90° скрутка на основе пары плоско-киральных диафрагм в квадратном волноводе // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2012. –V.55, №4.‑ cc.31–35.
  49. Дон Н.Г., Перов А.О., Сенкевич С.Л., Кириленко А.А., Аномальное прохождение ЭМВ сквозь запредельные отверстия и собственные колебания волноводных объектов и периодических структур // Изв. вузов. Радиоэлектроника – 2011. –T.54, №3. ‑ cc.3‑13.
  50. Дон Н. Г., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Новый тип собственных колебаний и резонанс полного прохождения через диафрагму с запредельным отверстием в прямоугольном волноводе // Известия вузов. Радиофизика. – 2008. ‑51, №2 ‑ с. 111‑115.
  51. Derkach, Kirilenko А., Salogub А., Prikolotin S., Kolmakova N., Ostrizhnyi Ye., Gigant optical activity in artificial plane-chiral structures //  [Електрон. ресурс]: Proc. ‑Kharkiv, 2013. – 1 эл.опт. диск (CD‑ROM). – Загол. з этикетки диска.
  52. Кириленко А. А., Мосьпан Л.П., Ткаченко В.И., Многощелевые диафрагмы как инструмент управления амплитудно-частотной характе­ристикой (физика и применения, обзор результатов) // Радиотехника и электроника. ‑ 2005. –T.50, №2. ‑ cc.1‑10.
  53. Kirilenko A.A., Mospan L.P., A slotted strip as a key element of the simplest notch and bandstop filters // Microwave and Opt. Tech. Letters. – 2005. –V.46, Iss.1. ‑ pp.20‑24.
  54. Mospan L.P., Kirilenko A.A., Spatial Filter with Quasi-Elliptical Response // EUMW’2005 [Электронный ресурс]: Proc. ‑Paris, 2005. – 1 эл.опт. диск (CD‑ROM). – Загл. с этикетки диска.
  55. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Grating of зerforated strips as a multi-rejection FSS // IEEE APS [Электронный ресурс]: Digest. –Phoenix, 2005, – 1 эл. опт. диск (CD‑ROM). – Загл. с этикетки диска.
  56. Don N., Mospan L., Kirilenko A., Layout of a multislot iris as a tool for the frequency response control // Microwave and Tech. Lett. – 2006. –V.48, Iss.8. ‑ pp. 1472‑1476.
  57. Rud L.A., Resonance absorption in nonsymmetrical lossy dielectric inserts in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT. – 2007. – V.55, №8. ‑ pp.1717‑
  58. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Мосьпан Л.П., Л.А.Рудь, Резонансы отражения волноводной секции с двумя разновысокими стержнями // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. / ИРЭ НАН Украины. – –T.13, №2. ‑ cc.154‑158.

  Наукові результати

  2005

  НДР «БУКСИР-2»

  Запропоновано оригінальні конструкції відбивних граток, які забезпечують вузько смугове відбиття лінійно поляризованої падаючої хвили на одній або декількох частотах одночасно. Гратки виконано у вигляді металевих стрічок з однією, або декількома прямокутними щілинами. А.О.Кириленко, Л.П.Мосьпан

  Розроблено строгу двовимірну модель ефекту перетворення поверхневих хвиль у об’ємні, досліджено фізичні властивості антени витікаючих хвиль при різних співвідношеннях її геометричних параметрів. А.О.Кириленко, С.О.Стешенко

  INTAS

  Створено математичну модель, досліджено фізичні властивості і розв’язано задачі синтезу композиційних дросельних з’єднань прямокутних хвилеводів із значними ізолюючими зазорами між фланцями, які дозволяють розірвати у потужних мікрохвилевих системах наведені постійні струми і зберегти при цьому високий рівень ізоляції мікрохвильового випромінювання. А.О.Кириленко, В.І.Ткаченко

  CRDF

  Створено програмний комплекс, що забезпечує аналіз, синтез та оптимізацію одно- і двох- смугових випромінювачів хвиль кругової поляризації, складними частинами яких є перетворювач поляризації, поляризаційний коректор та гофрований рупор. А.О.Кириленко, В.І.Ткаченко, Л.А.Рудь, А.О. Перов


  2006

  НДР «БУКСИР-2»

  Знайдено оригінальні конструкції перетворювачів хвиль (ТЕ10-ТЕq0, q<19), що забезпечують ефективний розподіл (додавання) НВЧ-енергії. Вони знайдуть застосування при розробці електродинамічних систем в НВЧ техніці для складання (поділу) потужностей НВЧ генераторів. Простий варіант з ТЕ60 хвилею вже використовується на Дружківській фаянсовій фабриці для більш рівномірного розподілу НВЧ потужності при розігріві (Л.А. Рудь, В.І. Ткаченко, А.О. Кириленко). Спроектовано перетворювач ТЕ10-ТЕ30 з узгодженим переходом на заданий переріз, який використаний у лаб. проф К.Мізуно (Японія) для складання потужності н/п генераторів.

  Завершено розробку математичних моделей і відповідних програмних кодів для аналізу хвилеводів з довільними гладкими межами та їх фрагментів. Н.Г. Дон, А.О. Кириленко

  Запропоновано оригінальну конструкцію відбиваючої діафрагми у циліндричному хвилеводі, що забезпечує вузькосмугове відбиття падаючої хвилі на одній або декількох частотах одночасно. Конструктивною особливістю діафрагми є дугоподібні щілини, використання яких дозволяє поліпшити її електричні характеристики (тобто знизити ймовірність електричного пробою) у декілька (3-8) разів. Н.Г. Дон, А.О. Кириленко, Л.П. Мосьпан


  2007

  НДР "Буксир-3"

  Знайдено явище повного проходження основної хвилі хвилеводу крізь діафрагму з позамежним отвором поблизу критичної частоти вищої хвилі хвилеводу та виявлено, що цей ефект пов’язаний з наявністю власного коливання площинно-поперечного з’єднання хвилеводів. Це явище розширює набір ефектів, що проявляються у хвилеводах і має право увійти до переліку класичних. Н.Г. Дон, А.О. Кириленко


  2008

  НДР «Буксир-3»

  Вперше дано електродинамічне трактування явища повного проходження електромагнітної хвилі крізь систему позамежних отворів в екрані, що є заснованим на доказі факту існування добротних власних коливань поверхні розподілу "перфорований метал - вільний простір". На цій основі передбачені і знайдені нові топології граток, що забезпечують повне проходження хвилі на частотах, значно нижчих, ніж це передбачалося раніше. А.О. Кириленко, А.О.Перов

  Встановлено, що квадратному хвилеводу з двома діагонально розташованими спеціальними виступами притаманний специфічний розподіл електричного поля основної хвилі, в результаті чого відкривається перспектива створення принципово нових хвилеводних пристроїв, що мають суттєво кращі електричні та масо-габаритні характеристики. Зокрема, були знайдені дешеві у виготовлені конфігурації 90-градусних хвилеводних скруток, які в десять і більш разів коротші, ніж традиційні плавні скрутки. Теоретичні результати отримані на основі розроблених авторами строгих електродинамічних моделей і підтверджені даними експериментальних вимірювань. А.О. Кириленко, Д.Ю. Кулик, Л.А. Рудь, Є.А. Свердленко


  2009

  НДР БУКСИР-3

  Доведено існування власних коливань з реальними власними частотами (тобто таких, які не мають радіаційних втрат) у хвилеводних або двовимірно-періодичних гратчастих наноструктурах (теоретично навіть нульового об’єму), наприклад, у тонкого провідника зі сходинкою, що з’єднує стінки хвилеводу або у плоскої решітки провідників з періодичними сходинками. У відповідній резонансній точці забезпечується повне відбиття хвилеводної моди або плоскої хвилі від структури, а сама резонансна точка може бути розміщена в широкій зоні одномодового діапазону частот. Вперше продемонстровані об’єкти надмалого об’єму, які мають добротність, обмежену лише омічними втратами, не пов’язані з будь-якої симетрією об’єкта або близькістю до будь-якої критичній точки. Вони зобов’язані своїм існуванням лише спеціально обраній геометрії плоского хвилеводного об’єкту або плоскій двоперіодичній гратці. Прикладна значимість результату полягає в можливості створення нових типів фільтрів і частотно-селективних структур з дуже вузькими смугами пропускання, фотонних кристалів на відповідній нанооснові, практично одномодових відкритих резонаторів, а при використанні надпровідних нанорешіток і наддобротних ВР С.А.Приколотін, А.О.Кириленко.


  2010

  НДР БУКСИР-3

  Під час дослідження властивостей решіток з регулярним збоєм виявлено ефект «екстраординарного проходження» електромагнітних хвиль через гратки з малими отворами на частотах, які є кратно більш низькими порівняно частотами вже відомого ефекту в регулярних структурах. При цьому зберігається і резонанс в «старій» частотній точці. На цій основі можливе створення двосмугових метаматеріалів, властивості яких засновані на ефекті «екстраординарного проходження». Якщо отвори решітки близькі до довжини хвилі та мають власні резонани, то при збої в геометрії періодичної ячейки з’являється резонанс повного відбиття між двома смугами прозорості. Такий ефект відкриває шлях до внесення полюсів запирання в характеристики просторових частотно- або куто-селективних фільтрів з метою поліпшення їх відбірковості. А.О.Перов, А.О. Кириленко

  З’ясовано «електродинамічну» природу явища «оптичної активності» в метаматеріалах, сформованих з граток періодично розташованих плоско-киральних об’єктів і шарів діелектрика або граток з об’єктів, що володіють обертальною симетрією четвертого порядку. Встановлено, що структурна причина полягає в десиметрізації об’єкту в повздовжньому напрямку та в перетворені його з «плоско-кирального» на 3D-киральний з характерним для «оптичної активності» поворотом площини поляризації. Як виявилось, внутрішній механізм полягає в наявності між шарами структури зворотних вищих хвиль, що породжують крос-поляризоване поле, в той час як сам плоско-киральний шар його не створює. Н.Г.Колмакова (Дон), А.О.Кириленко, С.Л.Просвірнін (РІАН)

  Ці явища можна застосувати в двох напрямках:

  1. Створення метаматеріалів на основі плоско-шаруватих середовищ з включенням плоских киральних об’єктів, що забезпечують поворот площини поляризації електромагнітних хвиль в терагерцовому діапазоні;

  2. Створення пристроїв хвилеводного типу, що виконують аналогічну функцію. Поєднання результатів аналізу матриць розсіювання плоско-киральних об’єктів і резонансних властивостей тонких провідників зі сходинками дає надію на існування поляризаційно-незалежних структур з добротними резонансами відбиття, а, значить, на створення відкритих резонаторів зі спеціальними властивостями.


  2011

  НДР «Буксир-3»

  В цілому в НДР: Запропоновано, алгоритмізовано, реалізовано, налагоджено та верифіковано на широкому спектрі різноманітних практичних і фундаментальних задач узагальнюючий підхід до вирішення векторних граничних задач хвилеводної електродинаміки з кусково-координатними границями. Істотною відмінністю цього підходу є врахування електромагнітного поля на ребрах, що різко поліпшує швидкодію чисельних алгоритмів і істотно розширює діапазон їх застосування при аналізі задач поширення та дифракції хвиль та задач про власні коливання і хвилі в конфігураційно-складних системах. А.О.Кириленко, С.О.Стешенко, С.А.Приколотін, Л.А.Рудь

  Вивчено властивості посилення ближнього поля і субхвилевого фокусування, притаманні одношаровим та багатошаровим граткам з металевих наносфер в оптичному діапазоні хвиль. Було показано, що частоти, на яких виражені ці явища, відповідають плоским зонам дисперсійних кривих для мод, що є поляризованими ортогонально до решітки. С.О. Стешенко

  Розглянуто власні коливання пари тісно пов’язаних срібних наносфер з застосуванням наближеної діпольної моделі. Показано, що така структура може підтримувати поздовжні і поперечні, симетричні і антисиметричні моди. Описано взаємне розташування власних частот цих чотирьох коливань. С.О. Стешенко

  Виявлено, що несиметричні хвилеводно-діелектричні вставки з втратами можуть сильно поглинати енергію основної хвилі з одного плеча і сильно відбивати з другого плеча на резонансній частоті. Максимальне поглинання спостерігається, коли сума коефіцієнтів зв’язку таких резонаторів з приєднаними хвилеводами, дорівнює одиниці. За результатами вивчення полів дифракції запропоновано фізичну інтерпретацію механізму резонансного поглинання. Такий ефект слід очікувати і в оптиці, при збудженні діелектричних шарів з періодичними гратками. Л.А.Рудь

  НДР «Грід-ІРЕ» (керівник П.М.Мележик)

  Адаптація системи електродинамічного моделювання до середовища розподілених обчислень. Д.Ю.Кулик


  2012

  НДР «БУКСИР-4»

  Знайдено і досліджено новий принцип побудови метаматеріальних структур, що  забезпечують «величезну» оптичну активність. Структурно він базується на чергуванні С4- симетричних плоско-киральних щілинних компонентів з різними знаками киральності, а з електромагнітної точки зору - на тісній взаємодії компонентів по ближніх полях зі специфічним просторовим спектром. На прикладі плоско-киральних діафрагм в квадратному хвилеводі продемонстровано застосування цього принципу для побудови новітніх мікрохвильових пристроїв для обертання площини поляризації електромагнітної хвилі. Знайдений принцип дозволяє істотно (на порядки) зменшити поздовжні розміри подібних елементів, які широко використовуються в техніці надвисоких частот, та запропонувати нові типи метаматеріалів. Кириленко А.О., Дон Н.Г., Перов А.О.

  НДР «Опромінювач»

  Здійснено розробку основних структурних елементів трьохдіапазонного опромінювача дзеркальної антени радіотелескопу. Серед них: пластинчаті поляризатори Ка діапазону з вихідним круглим хвилеводом, фазозсувники Х-діапазону у коаксіальному хвилеводі, кутники, повороти, та інше. Окремо спроектовано комплект з п’яти пластинчатих поляризаторів і гофрованих рупорів для створення вимірювального обладнання для тестування опромінювача в п’яти частотних під діапазонах. Кириленко А.О., Стешенко С.О., Перов А.О., Рудь Л.А.

  НДР «ГЛОЕС» (на замовлення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, як частина проекту «Дніпро» з Францією)

  Предметом дослідження були методи і алгоритми глобальної оптимізації, а саме: генетичний алгоритм (ГА) та алгоритм на базі методу рою частинок (МРЧ), що є найбільш популярними інструментами електромагнітного синтезу. Крім побудови та випробування таких алгоритмів в реальних практичних проблемах була розроблена методика адаптації параметрів алгоритмів з метою забезпечення оптимального розподілу зусиль по глобальному і локальному пошуку. Запропоновано декілька схем кодування фізичних параметрів задач для зменшення її розмірності і обчислювальної складності. Вивчено можливості комбінування різних глобальних та локальних алгоритмів для ведення пошуку в різних умовах (типу цільової функції, типу змінних і т.д.). Розроблено гібридний алгоритм на базі ГА, здатний до оптимізації функцій з багатьма локальними екстремумами. Борискін А.В.., Галан О.Ю., Приколотін С.А.


  2013

  НДР «БУКСИР-4»

  Систему моделювання MWD 2, яка є заснованою на чисельно-аналітичних методах, суттєво доповнено пакетом алгоритмів розрахунку спектрів мод хвилеводів з кусково-координатним перетином та їх сполук в єдиній циліндричній системі координат. С.О. Стешенко, С.А. Приколотін, А.О. Кириленко, Л.А. Рудь, С.Л. Сенкевич, Д.Ю. Кулик

  Знайдено нові (діедральні) власні коливання відкритих хвилеводних резонаторів типу D4 (2), які відповідають за обертання площини поляризації плоских або хвилеводних хвиль плоско-киральними структурами (композитні діафрагми або двовимірні решітки). Їх існування засновано на ближніх полях, що дало змогу запропонувати та реалізувати експериментально (на НВЧ) новий обертач площини поляризації зі значним (на порядок) зниженням його поздовжніх розмірів порівняно з існуючими зразками. Результат має окреме значення в якості обґрунтування загального принципу створення метаматеріалів з гігантською оптичною активністю. Н.Г. Колмакова, С.А. Приколотін, А.О. Перов, А.О. Кириленко, В.М. Деркач

  Запропоновано оригінальну конструкцію відбиваючої хвилеводної комірки синглетного типу, що забезпечує одночасно проходження сигналу на одній заданій частоті і повне запирання хвилеводного тракту на іншій заданій частоті. Вона являє собою відрізок прямокутного хвилеводу з парою різновисоких металевих стрижнів, встановлених у поперечному перерізі хвилеводу. А.О. Кириленко, Л.П. Мосьпан

  У межах НДДКР «Опромінювач», («Розробка охолоджуючого тридіапазонного антенного опромінювача з поділом кругової поляризації», Договір № К 20/12 укладено з ПАТ "Науково-виробниче підприємство" Сатурн "м.. Київ (II Етап)).

  Спроектовано тридіапазонний (дм, см, мм діапазону) коаксіальний випромінювач для радіотелескопів міжнародного проекту VLBI2010 (радіоінтерферометри з наддовгою базою). С.О. Стешенко, А.О. Перов, С.А. Приколотін, А.О.Кириленко, Л.А.Рудь, Д.Ю. Кулик


  2014

  НДР «БУКСИР-4»

  Виявлено зони зближення власних частот діедральних коливань, які формуються поблизу сполучених киральних метаповерхонь, що забезпечує можливість поширення смуги «оптичної активності». У задачах збудження та розсіювання це породжує 5-10% смуги прозорості з поворотом площини поляризації на довільний кут. А.О. Кириленко, А.О. Перов, Н.Г.  Колмакова (Дон)

  Встановлено реальну можливість обертання площини поляризації на фіксований кут, вузлами на основі двох- та чотирьохелементних киральних діафрагм, що забезпечують узгодження в смузі частот, контроль за положенням центральної частоти і високу стабільність величини кута повороту в смузі частот. Д.Ю. Кулик, А.О. Кириленко

  Реалізовано алгоритми перерахунку S-матриць плоских з’єднань хвилеводів і S-матриць каналів Флоке при обертанні системи координат по S-матриці базового з’єднання, що прискорюють обчислення в декілька разів. А.О. Перов, С.Л. Сенкевич

  Створено алгоритми знаходження власних мод хвилеводів з координатними межами в циліндричній системі координат при наявності площинної симетрії. Їх реалізація в рамках системи електродинамічного моделювання MWD-3 значно підвищила ефективність обчислень. С.О. Стешенко, С.А. Приколотін

  Розпочато роботи по реалізації системи MWD-4, що розширює коло застосування чисельно-аналітичних алгоритмів на тракти с частковим діелектричним заповненням. С.О. Стешенко, С.А. Приколотин

  Спектральну теорію відкритих хвилеводних резонаторів застосовано до дослідження резонансних властивостей поперечно-стрижневих хвилеводних секцій. Виявлено фізичні механізми формування резонансів повного відбиття, показано, що оцінка їх кількісних показників є на порядок кращою, ніж у загальновідомих. Методах. Л.П.Мосьпан

  У рамках конкурсної НДР «Багаточастотний опромінювач дзеркальної антени для кріогенних прийомних фокальних блоків (КПФБ) радіотелескопів VLBI2010-мережі нового покоління: синтез, проектування, експеримент» згідно «Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр» (В33) (Шифр КОСМОС. К.):

  • визначено конкретну геометричну конфігурацію S / X / Ka опромінювача у складі КПФБ. (В.М. Скресанов, А.О. Кириленко);
  • підготовлені, чисельно реалізовані та верифіковані необхідні програми обчислення структурних елементів тридіапазонної (S / X / Ka) антени, що є необхідними для її багатокрокової оптимізації: спочатку в окремих діапазонах, а потім, і у всіх діапазонах одночасно (С.О. Стешенко, А.О. Перов, С.А. Приколотін);
  • аналітично сформовані і чисельно реалізовані алгоритми пошуку повнохвильових базисів двошарових хвилеводів для розрахунку співвісних з’єднань круглих і коаксіальних порожніх і двошарових хвилеводів, які будуть використані при дослідженні і проектуванні коаксіальних антен з діелектричною лінзою (С.О. Стешенко, А.О. Перов, С.А. Приколотін).

  2015

  НДР «БУКСИР-4»

  Дано аналітичне пояснення явищу «оптичної активності» в метаматеріальних структурах на основі сполучених хвилеводних діафрагм або періодичних екранів. Для цього застосовано теорія груп і спектральна теорія, які дозволили пов'язати режими повного перетворення падаючої хвилі з порушенням особливого класу діедральних власних коливань, обумовлених просторовою симетрією розглянутих структур (Перов А.О., Кириленко А.А.)

  На прикладі пари сполучених екранів знайдено теоретично і підтверджено експериментально спільну прояву двох властивостей метаматеріалів: "extraordinary transmission" і "optical activity" (Перов А.О., Кириленко А.А. Деркач В.М.)

  Доведено, що прорізання додаткових центральних отворів у композитній двошаровій чотирьох щілинній діафрагмі - обертачеві площини поляризації, дозволяє дозувати співвідношення кополярізованної та крос-поляризованої компонент електромагнітного поля в смузі пропускання. Це значно покращує характеристики узгодження і / або зменшує частотну дисперсію кута повороту площини поляризації (Кулик Д.Ю.)

  Розроблено, реалізовано та верифіковано алгоритм розрахунку площинного зчленування круглого хвилеводу, яка охоплює довільний хвилевід з координатними межами в декартовій системі координат. (Стешенко С.А., Приколотін С.А. Кириленко А.А.)

  Розроблено алгоритм пошуку власних мод круглого двошарового хвилеводу, що дозволяє використовувати однакове уявлення мод у всьому діапазоні поперечних хвильових чисел. Розроблено, реалізовано та верифіковано алгоритми розрахунку площинного зчленування такого хвилеводу з круглим, коаксіальним і іншим круглим двошаровим хвилеводами (Стешенко С.А., Приколотін С.А.)

  Складено повний спектральний портрет хвилеводних діафрагм на прямокутних штирях різної симетрії і топології, яка пояснювала б всі особливості АЧХ. (Мосьпан Л.П.)

  Досліджено повний спектр власних хвиль періодичної гребінки при різних співвідношеннях розмірів і довжини хвилі. На цій основі встановлено взаємозв'язок між діаграмою спрямованості розкриття хвилеводу з кінцевим гофрованим фланцем і модами періодичної гребінки. Досліджено і описано режими роботи такої антени. (Стешенко С.А., Борискин А.В, Кириленко А.А.)


  2016

  НДР «СТАРТ-4»

  НДР «БУКСИР-3»

  Знайдено та експериментально підтверджено у мікрохвилевому діапазоні явище сумісного прояву проходження електромагнітних хвиль крізь ґратку з позамежними отворами, що супроводжується одночасним поворотом площини поляризації, до ортогональної включно (А.Кириленко, В.Деркач, А.Перов)

  Запропоновано конструкції діедральних комірок, що дозволяють обертати площину поляризації на довільні кути, та що мають задовільні характеристики коефіцієнта відбиття у заданій смузі частот (А.Кириленко, Д.Кулик)

  На прикладі прямокутної хвилеводної секції із стрижнями досліджено можливість формування формування складної квазі-елептичної характеристики завдяки залученню у процес електромагнітної взаємодії вищих мод (Л.П.Мосьпан).


  2017

  НДР «СТАРТ-4»

  Cформульовано крайові задачі, що описують поширення і розсіяння хвиль різної поляризації в двовимірно-періодичних ґратках з урахуванням точних граничних умов на ідеально-провідних елементах і умов квазіперіодичності на границях комірки. Розроблено алгоритми для автоматизованого розбиття області елементарної комірки двовимірно-періодичної ґратки, що складається з металевих елементів, на часткові області. Кожна часткова область дозволяє здійснити розділення змінних в крайових задачах, що описують поширення і розсіяння хвиль на ґратках типу, що розглядається. Алгоритми реалізовано в системі моделювання MWD. Результати дозволяють проводити електродинамічний аналіз як поодиноких ґраток із складною структурою періоду, так і складних багатошарових ґраток, із діелектричним заповненням включно. Проведено дослідження поляризаційних залежностей системи перфорованих екранів в залежності від компонування періодичної комірки і взаємного розташування екранів. Проведено теоретичне та експериментальне дослідження трансформації електромагнітних полів у обертачах та перетворювачах площини поляризації із складною формою перерізу. Досліджено структуру полів власних коливань у відповідних резонаторах і встановлено їх відповідність резонансним явищам. Досліджувані пристрої є оригінальними і можуть знайти широке застосування в кутових і частотно-селективних вузлах антенно-хвилевідної техніки в широкому діапазоні частот, аж до субтерагерцового. (А.О.Кириленко, Д.Ю.Кулик, Л.П.Мосьпан, А.О.Перов, С.О. Стешенко).

  Найбільш значущим результатом, отриманим протягом звітнього періоду, є строге розв’язання задачі розсіювання хвилі, що падає на напівнескінченну періодичну ґратки, та розв’язок задачу розсіювання плоскої хвилі на напівскінченній системі з стрічкових решіток. Отриманий результат робить можливим моделювання складних ґраток та хвилеводних пристроів з надвисоким порядком периоду, має світовий науковий рівень значимості і не має аналогів. (С.О. Стешенко)

  НДР «Ветка» керівник О. М.Кулешов. ІРЕ НАН України

  У рамках проекту проведено розробку ефективного алгоритму для розрахунку складної тривимірної електродинамічної системи клинотрону, що є затребуваним у мм та терагерцового частотних діапазонах джерелом живлення Електродинамічна система клинотрону є складним поєднанням низки хвилеводних вузлів, зокрема трійникових з'єднань з відвідним хвилеводним трактом нерегулярного перетину та тривимірною гребінкою. Здійснено компонування програмних модулів в систему електромагнітного моделювання резонаторів клинотрону. Результатом є можливість проведення фундаментальних досліджень, зокрема моделювання енергетичних характеристик клинотрону у «гарячому» (з електронним пучком) режимі та оптимізації його електродинамічної системи для підвищення вихідних характеристик. (С.О.Стешенко, Л.П.Мосьпан)

  НДР (ВЧ ОТР-II) Керівник Г.І.Хлопов. ІРЕ НАН України

  У рамках проекту виконано чисельне моделювання частотно-селективного екрана для зменшення відбиваності датчика зовнішньої інформації в низькочастотній частині мікрохвильового діапазону та зменшення втрат у міліметровому діапазоні, проведено моделювання хвильового диплексера міліметрового діапазону для забезпечення спільної роботи активного та пасивного каналів датчика зовнішньої інформації на загальну антенну. Розрахунки виконано за допомогою програмного комплексу MWD, який є розробкою відділу (зараз лабораторії) обчислювальної електродинаміки. Алгоритми, якими доповнено систему моделювання MWD, дозволяють проводити чисельне моделювання та оптимізацію мікрохвильових пристроїв із завданими вихідними характеристиками. (А.О.Кириленко, Д.Ю.Кулик, Л.П.Мосьпан, С.О. Стешенко)

  Основні публікації

  За весь час існування відділу опубліковано більше 600 наукових робіт, у тому числі 3 монографії, розділи 4 книг, 14 препринтів та більше 250 статей у провідних вітчизняних та закордонних журналах (IEEE Trans. on MTT, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Physical Review, J. Optical Society America A, Int. J. of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Microwave and Optical Technology Lett , Applied Computational Electromagnetics Society Journal, Optics Express, SPIE, Радиотехника и электроника (РФ) включно). Отримано 7 авторських свідоцтв на винаходи. Результати роботи регулярно оприлюднюються на міжнародних конференціях та симпозіумах різного рівня (IEEE APMC, IEEE Int. Symp. Phased Array Systems and Tech., General Assembly of URSI, NUMELEC, GeMiC, MICON, ICTON, ESA Workshop on MMW Tech. and App., MMET, MSMW, ICATT) та найбільш престижних конференціях вищого світового рівня IEEE AP-S Int. Symp., IEEE IMS, EuCAP, EuMW.

  Монографії

  1. Кириленко А.А., Масалов С.А., Шестопалов В.П., Матричные уравнения типа свертки // Монография, K.: изд. «Наукова думка», 1984, 296 c.
  2. Кириленко А.А., Масалов С.А., Шестопалов В.П., Сиренко Ю.К., Резонансное рассеяние волн. T.1. Дифракционные решетки // Монография, K.: изд. «Наукова думка», 1986, 232 c.
  3. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Шестопалов В.П., Резонансное рассеяние волн. T.2. Волноводные неоднородности // Монография, K.: изд. «Наукова думка», 1986, 216 c.

  Book chapters

  1. Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Rud’ L.A., Kulik D.Yu., The mode-matching technique and fast numerical models of arbitrary coordinate waveguide objects, // chapter in “Quasi-Optical Control of Intense Microwave Transmission”, 3, 2005, Editors: J.L. Hirshfield, M.I. Petelin. Springer. ‑ 2005. –V.203 – 400 p.
  2. Steshenko S., Capolino F., Single dipole approximation for collections of nanoscatterers // in “Metamaterials Handbook”, F. Capolino, Ed., CRC Press ‑ 2009. ‑ 762 p.
  3. Steshenko S., Capolino F. Tretyakov S., Simovski C., Super resolution with layers of resonant arrays of nanoparticles // in “Metamaterials Handbook”, F. Capolino, Ed., CRC Press . ‑ 2009 ‑ 762 p.
  4. Boriskin A.V., Sauleau R., Hybrid genetic algorithm for fast electromagnetic synthesis // chapter in “Real-World Applications of Genetic Algorithms”, O. Roeva Ed., InTech. – 2012, 376 p

  Статті

  1. Кириленко А.А., Яшина Н.П., Резонансные явления в скачкообразном расширении круглого волновода // Радиотехника и электроника. – 1982. – T.26, № 11. – cc.2140–2147.
  2. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Резонансные явления в прямоугольных волноводах с двухслойными диэлектрическими вставками // В кн.: «Физика и техника мм и субмм волн», К.: «Наукова думка». – 1983 – cс.91–99.
  3. Рудь Л.А., Характеристики поляризационных решеток из параллельных металлических лент при сканировании в полусфере // Радиотехника и электроника – 1984 – T.29, № 4 – cc.637-642.
  4. Рудь Л.А., Дифракция волн на Т-образном соединении прямоугольных волноводов в Н-плоскости // Радиотехника и электроника – 1984. – T.29, № 9. – cс.1711-1719.
  5. Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Рудь Л.А., Дифракция плоских волн на пилообразной поверхности с тупыми зубцами // «Распространение и дифракция радиоволн в мм и субмм диапазонах.» Сб. науч. трудов. Киев: Наук. думка, 1984. – сс. 105–114.
  6. Кириленко А.А., Кусайкин А.П., Сиренко Ю.К., Чистякова О.В., Открытые резонаторы с частотно-селективными зеркалами //«Распространение и дифракция радиоволн в мм и субмм диапазонах.» Сб. науч. трудов. Киев: Наук. думка, 1984. – cс. 114–121.
  7. Кириленко А.А., Кусайкин А.П., Сиренко Ю.К., Эффект резонансного роста ближнего поля дифракционных решеток волноводного типа // Письма в ЖТФ, 1984. –, Вып. №7. – сc.405-408.
  8. Кириленко А.А. , Ткаченко В.И., Симметрия распределения плотности потока энергии в волноводных неоднородностях и следствия из нее // Радиотехника и электроника.. – 1985. – Т.30, №2. – cс.247-250.
  9. Кириленко А.А , Ткаченко В.И., Метод интегральных уравнений в задаче об изломе волновода // Доклады АН УССР, сер.А. – 1985. – , №2. – сc.61–63.
  10. Рудь Л.А., Т-соединение сверхразмерных прямоугольных волноводов в Е-плоскости // Изв. вузов. Радиoфизика. –1985. – Т.28, № 2. – сc.214–221.
  11. Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Рудь Л.А., Дифракция на Е-плоскостном изломе прямоугольного волновода // Радиотехника и электроника. – 1985. – Т.30, № 5. – сc.918-924.
  12. Кириленко А.А., Сиренко Ю.К., Кусайкин А.П., Незеркальное отражение волн решетками волноводного типа. Общие закономерности // Изв. вузов. «Радиофизика». – 1985. – Т.28, №11. – cс.1450-1461.
  13. Рудь Л.А., О природе резонансных явлений в Т-образных сочленениях прямоугольных волноводов // Журн. техн. Физики. – 1985. – Т. 55, № 6. – сc.1213–1215.
  14. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Резонансы на запертых модах в решетках с диэлектрическим покрытием // ДАН УССР, сер.А. – 1985. – №7. – сc.51–54.
  15. Кириленко А.А., Сиренко Ю.К., Кусайкин А.П., Незеркальное отражение волн. Специфические режимы рассеяния // Изв. вузов. «Радиофизика». – 1986. – № 10. cc.1182-1191 .
  16. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Резонансные явления в волноводных диэлектрических вставках с наклонными границами // Радиотехника и электроника. – 1986. – Т.31, № 3. – сc. 466-473.
  17. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Дифракция несимметричных волн на скачке поперечного сечения круглого волновода // В кн.: Физика и техника миллиметровых волн. Киев. Наукова думка. – 1986. – сc.67–75.
  18. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Свердленко Е.А., Яцик В.В., Синтез, анализ и численная оптимизация полосно-пропускающих фильтров на ленточных диафрагмах // В кн.: Физика и техника миллиметровых волн. Киев. Наукова думка. – 1986. – сc.28–34.
  19. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Новый тип добротных колебаний в открытых волноводных резонаторах // Письма в ЖТФ. – 1986. – Т.12, вып. №14. – cс.876–879.
  20. Кириленко А.А. , Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Возбуждение сверхразмерного прямоугольного волновода Е-плоскостным усеченным изломом // Радиотехника и электроника. – 1987. – Т.32, № 6. – cс.1184-1190.
  21. Рудь Л.А., Шестопалов В.П., Излом волновода - открытый резонатор волноводного типа // Докл. АН СССР. – 1987. – Т. 294, №4. – сс.848–850.
  22. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Поглощение в волноводном диэлектрическом клине // Изв. вузов. Радиофизика. – 1987. – Т.30, № 7.
  23. Рудь Л.А., Спектральный метод в задаче согласования неоднородностей в многомодовых волноводах // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1987. – № 10. – сc.46-49.
  24. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Преобразование типов волн на уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах // Радиотехника и электроника. –1987. – Т.32, № 10. – сc.2060-2068.
  25. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Тысик Б.Г., Синтез, анализ и параметрическая оптимизация полосно-пропускающих фильтров на продольных ленточных диафрагмах // Электронная техника, сер. Электроника СВЧ. –1987. – №5. – сc.3-8.
  26. Рудь Л.А., Свободные колебания и резонансные явления в Н-плоскостных изломах прямоугольных волноводов // Радиотехника и электроника. – 1988. – Т.33, №6. сc.1117–1125.
  27. Васильева Т.И., Рудь Л.А., Резонансные свойства ступеньки в круглом волноводе, возбуждаемом волной Н11  // Электроника мм и субмм диапазонов. Сб. научн. тр. Киев, Наук. Думка. – 1988. – cс.156–161.
  28. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Цаканян И.С., Эффект резонансного поглащения энергии в многомодовых структурах с диэлектрическими включениями // ДАН УССР, серия А. –1988. – №4. – cc. 56–59.
  29. А.А. Кириленко , С.Л. Сенкевич, Б.Г. Тысик, Сравнительный анализ фильтров на одиночных и двойных ленточных диафрагмах // Электронная техника, сер. Электроника СВЧ. –1988. – №8. – cс.16-20.
  30. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Е-плоскостные наклонные диэлектрические включения в прямоугольном волноводе // Радиофизика и электроника миллиметровых и субмиллиметровых волн, сб.науч.тр., Харьков, ИРЭ АН УССР. – 1988. – cc. 80–89.
  31. Кириленко А.А., Онуфриенко Л.М., Чумаченко В.П., Согласование Н-плоскостного тройника металлической лентой // Радиофизика и электроника миллиметровых и субмиллиметровых волн, сб.науч.тр., Харьков, ИРЭ АН УССР. – 1988. – cс.89–95.
  32. Ефимова А.М., Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Излучение из открытого конца волновода, возбуждаемого уголковой неоднородностью // Сборник науч. трудов «Электроника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов», Харьков, ИРЭ АН УССР. – 1988. – cc.143–149.
  33. Рудь Л.А., Эффект полного отражения волн от симметричных неоднородностей в многомодовых волноводах // Письма в ЖТФ. – 1988. – T.14, вып.13. – 1988. – c1172-1176.
  34. Рудь Л.А., Свободные колебания Н-плоскостного волноводного Т-тройника // Радиотехника и электроника. 1988. – T.33, № 10. – cc.2034-2042.
  35. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Яцик В.В., Яшина Н.П., Спектральный метод анализа эффектов полного преобразования волн открытыми периодическими и волноводными резонаторами // Изв. вузов. Радиофизика. 1988. – T.31, № 10. – cc.1246–1252.
  36. Кириленко А.А., Носич А.И., Чистякова О.В., Электродинамическая модель многозеркальных открытых резонаторов с решеткой // Сб. науч. трудов: Электроника мм и субмм диапазонов. Киев. Наукова думка. – 1988. – с.150–156.
  37. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Нормальная и аномальная связь частот полного отражения с собственными частотами открытых волноводных резонаторов // ЖТФ. – 1989. – T.59, вып. №4. – cс.162–164.
  38. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л. , Свердленко Е.А., Режекторные звенья на отрезках многомодовых прямоугольных волноводов // Радиотехника и электроника. –1989. – T.34, № 3. – cс. 509-517.
  39. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Сиренко Ю.К., Тысик Б.Г., О восстановлении матриц рассеяния волноводных и периодических структур по спектру комплексных собственных частот // Радиотехника и электроника. – 1989. – T.34, № 3. – cс.468–473.
  40. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Свердленко Е.А., Определение параметров диэлектрика по резонансам на запертых модах // Известия вузов, Радиофизика. – 1989. – с.1181-1184.
  41. Рудь Л.А., Синтез волноводно-резонаторных ячеек на основе метода собственных комплексных частот // Изв. вузов. Радиофизика. – 1989. – T. 32, № 5. – cc.613–619.
  42. Луханин М.В., Рудь Л.А., Резонансное согласование волноводного тройника // Изв. вузов. Радиофизика. – 1989. – T. 32, № 10. – cc.1310-1312.
  43. Кириленко А.А., Чумаченко В.П., Квазипоршневые резонансы в одиночных и групповых уголковых отражателях с малым раскрывом // Письма в ЖТФ. – 1990. – T.16, вып. №7. – cс.80–83.
  44. Кириленко А.А. , Сенкевич С.Л., Тысик Б.Г., Закономерности резонансных явлений в открытых структурах волноводного типа // Радиотехника и электроника. – 1990. –T.35, № 4. – cc.687–694.
  45. Кириленко А.А., Луханин М.В., Ткаченко В.И., СВЧ-КВЧ диплексер на прямоугольном волноводе // Радиотехника. – 1990. – N8. – cc.64-67.
  46. Кириленко А.А., Кусайкин А.П., Автоколлимационное отражение ленточной решеткой с экраном // Изв. вузов. Радиофизика. – 1990. – T.33, № 3. – cc.348–356.
  47. Кириленко А.А., Онуфриенко Л.Н., Чумаченко В.П., Характеристики Н-плоскостных Т-образных делителей мощности, содержащих проводящие включения в области связи // Радиотехника и электроника. – 1991. – т.1, №36. – cс. 188–191.
  48. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л. , В.И. Ткаченко, Синтез КВЧ – фильтров в скачкообразных расширениях или сужениях волновода // Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. – 1991. – Вып.2(436). – с.28–32.
  49. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л. , Ткаченко В.И., Тысик Б.Г., Синтез волноводных мультиплексеров мм диапазона // Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. – 1991. – Вып.6(440). – cс.3–7.
  50. Кириленко А.А., Чумаченко В.П., Харастеристики рассеяния уголкового отражателя // Изв.вузов. Радиофизика. – 1991. – N 1. – c.58-62.
  51. Рудь Л.А., Особенности резонансного поглощения СВЧ энергии в волноводно-диэлектрических резонаторах // Изв. вузов. Радиофизика. – 1991. – T.34, № 9. – 1991. – cc.1071-1075.
  52. Kirilenko A.A., Orlov M.V., Tkachenko V.I., Stepped model of smooth irregularities corrected for location of equivalent reflection surface // Electronic Letters. – 1993. – V.29, N25. – pp.2180–2181.
  53. Kirilenko A.A., Tysik B.G., Connection of S-matrix of waveguide and periodical structures with complex frequency spectrum. // Electromagnetics. – 1993. – V.13, N3. – pp. 301–318.
  54. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Senkevich S.L., Spectral approach to the synthesis of bandstop filters // IEEE MTT. – 1994. – V.42, N7. – pp.1387–1392.
  55. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Tkachenko V.I., Tysik B.G., Waveguide diplexer and multi-plexer design // IEEE Trans. on MTT. – 1994. – V.42, N7. – pp.1393–1396.
  56. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Широкополосный H-уголок в сверхразмерном волноводе // Радиотехника и электроника. – 1994. – T.39, N8-9. – cc.1297–1299.
  57. Белоус О.И., Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Фисун А.И., Фурсов А.М., Возбуждение ленточного открытого резонатора плоским волноводом // Изв.вузов, Радиофизика. –1994. – – cc.300–314.
  58. Белоус О.И., Кириленко А.А., Корнеенков В.К., Мирошниченко В.С. Фисун А.И., Фурсов А.М., Генератор дифракционного излучения со сфероуголковоэшелеттным открытым резонатором // Изв.вузов. Радиоэлектроника, Киев. – 1995. – T.38, N11. – cс.3–13.
  59. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Рудь Л.А., Синтез и анализ малогабаритных фильтров нижних частот на гофрированных прямоугольных волноводах // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. –1996. – Bып. 1. – cc.5–16.
  60. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkachenko V.I., Semi-inversion method for an accurate analysis of rectangular waveguide H-plane angular discontinuities // Radio Science. – –V.31, N5. – pp.1271–1280.
  61. Ткаченко В.И., Фисун А.И., Моделирование собственных колебаний уголковоэшелеттного открытого резонатора (Е-поляризации) // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1996. – Bып. 1. – cc.17–23.
  62. Рудь Л.А., Эффективный алгоритм решения задачи о раздвоении волновода полубесконечной пластиной малой толщины и его приложение для проектирования полосно-пропускающих фильтров миллиметрового диапазона // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1997. – Т.2, № 1. – сс.20–25 (Rud' L.А., An Efficient Algorithm for Analizing a WaveguideA Bifurcated by a Thin Semi-Infinite Plate and Its Application to the Design of Millimeter Bandpass Filters // Telecommunications and Radio Engineering – 1997. ‑V.51, No.2-3. –pp.112-118).
  63. Белоус О.И., Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Фисун А.И., Механизм формирования высокодобротных колебаний в дисперсионных открытых резонаторах // Изв. вузов "Радиоэлектроника". – 1997. – N2, сс.75–80.
  64. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Электродинамический синтез и анализ широкополосных волноводных фильтров на резонансных диафрагмах // Изв. ВУЗов Радиоэлектроника. –1997. – T.40, вып.11-12. – сc.54-62.
  65. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Итерационная схема оптимизации волноводных полосно-пропускающих фильтров миллиметровых волн // Радиотехника и электроника. –1997. – T.42, № 4. – cc.413-419.
  66. Кириленко А.А., Мосьпан Л.П., Сенкевич С.Л., Спектральные свойства резонансных диафрагм с прямоугольными окнами в прямоугольном волноводе // Радиофизика и электроника. Сб. научн. тр./ НАН Украины, ИРЭ. –1997. – Т.2, № 2. – сс.20–25 (Kirilenko A.A., Mospan L.P., Senkevich S.L., Spectral Properties of Resonance Irises with Rectangular Aperturesin a Rectangular Waveguide // Telecommunications and Radio Engineering – 1997. ‑V.51, No.9. –pp.50-56).
  67. Vasilyeva T. I., Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Pramanik P., Computer-aided analysis of slant dielectric E-plane interface discontinuity in a rectangular waveguide // Int. J. RF & Microwave CAE. –1997. – N8. – pp.248–255.
  68. Yin S., Vasilyeva T., Pramanick P., Use of three dimensional field simulation in the synthesis of waveguide round bandpass filters // RF & Microwave Computer-Aided Engineering. –1988. – V.8, N.3. – pp. 484-497.
  69. Сенкевич С.Л., Спектральный подход к синтезу угловых и частотных фильтров на периодических структурах // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1998. – T.3, N3. – сс. 53–59 (Senkevich S.L., A spectral approach to Synthesizing Angular and Frequency Filters on Periodic Structures Telecommunications and Radio Engineering – 1999. ‑Vol. 53, No.2. –pp.88-97).
  70. Кириленко А.А., Фисун А.И., Белоус О.И., Квазиодночастотные спектры открытого резонатора с гребенчатой решеткой // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1998. – T.41, №4. – сс.8–13.
  71. Минакова Л.Б., Исследование частично заполненных прямоугольных волноводов с учетом потерь в диэлектрике // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1998. – T.3, N2, сс.48–52.
  72. Минакова Л.Б., Рудь Л.А., Свободные колебания волноводно-диэлектрических резонаторов на отрезке частично-заполненного прямо­угольного волновода // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1999. – T.4, N3. – сс. 71-77 (Minakova L.B., Rud L.A., Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides // Telecommunications and Radio Engineering – 2001. ‑Vol. 55, No.9. –p.27-36.).
  73. Горбач И.В., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Односекционный ступенчатый переход с круглого волновода на прямоугольный // Изв. вузов. Pадиоэлектроника. т.42, №9, Киев, сентябрь, 1999 г., cc.68-72.
  74. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Синтез и анализ малогабаритных фильтров нижних частот на гофрированных прямоугольных волноводах с произвольным распределением высот секций // Радиотехника и электроника. – 1999.– Т.44, №12. – сс.1521–1527.
  75. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Диплексер на Е-тройнике и ствольных фильтрах на индуктивных диафрагмах // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1999. – T.4, N – сс.78–84 (Kirilenko А.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Tkachenko V.I., An E-Plane Tee Diplexer Based on Channel Filters with Inductive Irises // Telecommunications and Radio Engineering – 2002. ‑Vol. 57, No.4. –pp.7-17).
  76. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Метод двухпортовой модели в задаче расчета тройникового сочленения с внутренней настроечной диафрагмой // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 1999. – T.4, N2. – cc. 38–41.
  77. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkachenko V.I., Pramanick P., A systematic approach for computer aided design of waveguide E-plane diplexers // Int. J. RF and Microwave CAE 9: – 1999. – pp.104-116.
  78. Кириленко А.А., Фисун А.И., Ткаченко В.И., Белоус О.И., Возбуждение колебаний в открытых резонаторах с эшелеттными и уголковоэшелеттными зеркалами // Радиотехника и Электроника. – 2000. – T.45, N5. – cc.632–639.
  79. Рудь Л.А., Аксиально-поворотные скачкообразные сочленения прямоугольных волноводов и резонансные диафрагмы на их основе // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 2000. – T.5, N3. – cc.7-13 (Rud L.A., Axially Rotated Step Junction of Rectangular Waveguides and Resonant Diaphragms Based Thereupon // Telecommunications and Radio Engineering – 2001. ‑Vol. 55, No.9. –p.17-26).
  80. Kirilenko A., Mospan L., Reflection resonances and natural oscillations of two-aperture iris in rectangular waveguide // IEEE Trans on MTT. – 2000. – V.48, N8 – pp.1419-1421.
  81. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Two- and three-slot irises as the bandstop filter sections // Microwave and Opt. Tech. Letters. – 2001. – V.28, No.4. – pp.282-284.
  82. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Ткаченко В.И., Кулишенко C.Ф., Обобщение метода частичных областей на волноводные тройники с металлическими включениями во внутренней области // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 2001. – T.6, №2. – 2001. – cc.181-186 (Kirilenko A.A., Kulik D.Y., Tkachenko V.I., and Kulishenko S.F., Generalization of the Partial Domain Method for the Waveguide Tee-Junctions with Metallic Inserts in the Interior Domain // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. ‑V.59, No.3&4. ‑ 49-56.
  83. Kirilenko A., Rud L., Tkachenko V., CAD of evanescent-mode bandpass filters based on the short ridged waveguide sections // International Journal on RF and Microwave Computer-Aided Engineering. – 2001. – V.11 – pp.354-365.
  84. Boriskin A.V., Nosich A.I., Whispering-gallery and luneburg-lens effects in a beam-fed circularly layered dielectric cylinder // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – – V.AP-50, no 9. – pp.1245-1249.
  85. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Ткаченко В.И., Метод частичных областей как основа обобщённых процедур решения внутренних краевых задач (общая схема) // Радиофизика и электроника. Сб. научн. тр./ НАН Украины, ИРЭ. – 2002. – Т. 7, № 1. – cc. 36-44 (Kirilenko A.A., Kulik D.Y., Tkachenko V.I., General Scheme of the Mode-Matching Technique as a Basis for Generalized Solutions to the Internal Boundary-Value Problems // Telecommunications and Radio Engineering – 2002. ‑V.60, No.1&2. – рр.23-33).
  86. Kirilenko A.A., Kulik D. , Rud L. , Tkachenko V., Evanescent-mode ridged waveguide bandpass filters with improved performance // IEEE Trans. on MTT. – 2002. –V.50. No.5. – pp.1324-1327.
  87. Кириленко А.А., Кулишенко С.Ф., Исследование электромагнитных свойств поляри-зационного делителя, построенного на основе волноводного тройника с неоднородностями в области связи в виде системы полуплоскостей // Весник ХНУ им. Каразина, №570, сер. "Радиофизика и электроника", Вып. 2, 2002, сc.133–136.
  88. Кулик Д.Ю., Ткаченко В.И., Сенкевич С.Л., Вычисление полей TEM‑волн в линиях сложного поперечного сечения // Радиофизика и электроника. Сб. научных трудов / НАН Украины, ИРЭ. – 2002. - T.7, Спец. Выпуск. – сс.277-284 (Kulik D.Yu., Tkachenko V.I., Senkevich S.L., TEM-Field Calculation for Waveguides with Complicated Cross-Sections // Telecommunications and Radio Engineering – 2002. ‑V.60, No.5&6. – p.1-14).
  89. Гандель Ю.В., Загинайлов Г.И., Стешенко С.А., Новый численно-аналитический метод волноводного анализа коаксиального гиротрона // Радиофизика и электроника. – 2002. – Т. 7, Спец. вып. – cc.196–207.
  90. Минакова Л.Б., Рудь Л.А., Спектральный подход к синтезу волноводно-диэлектрических резонаторов режек-торного типа // Радиотехника и электроника. – 2002. – Т.47, № 5. – сc.564–569.
  91. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Анализ геометрии краевых задач в обобщенном методе частичных областей // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2003. – Т. 46, № 1. – сс.3– 8.
  92. Minakova L.B., Rud L.A., Resonance absorption in single and cascaded lossy waveguide-dielectric resonators // Microwave and Optical Technology Letters. – 2003. – V.36, No.2. – pp.122–126.
  93. Кулик Д.Ю., Рудь Л.А., Ткаченко В.И., Е-тройники для широкополосных волноводных диплексеров // Радиотехника и электроника. – 2003 – Т. 48, № 7. – cс.795–800.
  94. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Расширение метода «закороченных портов» для поиска S-матриц с помощью «редуцированных» численных моделей // Радиофизика и электроника. Сб. научн. тр. / НАН Украины, ИРЭ. ‑ 2003. – Т. 8, N2. – сс.180–186. (Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Senkevich S.L., V. I. Tkachenko, Extending "the Shorted Port Method" for Calculation of S-Matrices, Using Reduced Numerical Models // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. ‑ V.59, N.3&4. – p. 57‑66).
  95. Кириленко А.А., Кулишенко С.Ф., Сенкевич С.Л., Волноводный излом, согласованный ступенчатым срезом // Радиофизика и электроника. Сб. научн. тр. / НАН Украины, ИРЭ. ‑ 2003. – Т. 8, N2. ‑ сс.218–220 (Kulishenko S.F., Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Waveguide Bend Matched by the Stepped Miter // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. – V.60, No.1&2. –pp.34-37).
  96. Минакова Л.Б., Рудь Л.А., Резонансное поглощение в волноводах, содержащих диэлектрические включения с потерями // Радиотехника и электроника. – 2004. –Т. 49, № 2. – cс.141–146.
  97. Минакова Л.Б., Рудь Л.А., Эффект резонансного поглощения энергии в многомодовых волноводно-диэлектрических резонаторах // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т.9, № 2. – сc.183–187.
  98. Кириленко А.А., Стешенко С.А., Цвык А.И., Эффект расщепления диаграммы направленности дифракционного излучения // ДАН України. – 2004. – №8, сс.99–105.
  99. Кириленко А.А., Стешенко С.А., Оптимизация волновода с гофрированным фланцем на основе генетических алгоритмов // Радиофизика и электроника. – 2004. – Т.9, №2. – сс. 372–377. (Kirilenko A.A., Steshenko S.A., Optimization of a Waveguide with a Corrugated Flange on the Basis of Genetic Algorithms // Telecommunications and Radio Engineering. – 2004. – V.61, No.1. –pp.1-9).
  100. Дон Н.Г., Поединчук А.Е., Ткаченко В.И., Численно–аналитический метод расчета критических волновых чисел волноводов сложного поперечного сечения // Радиофизика и электроника. – 2004. – Т.9, №1. – сс.177–
  101. Стешенко С.А., Гандель Ю.В., Загинайлов Г.И., Строгий электродинамический анализ резонаторных систем коаксиальных гиротронов // Журнал технической физики. – 2004. – Т. 74, №7. – сс.81–89.
  102. Boriskin A.V., Nosich A.I., Boriskina S.V., Benson T.M., Sewell P., Altintas A., Lens or resonator? Electromagnetic behaviour of an extended hemielliptic lens for a sub-millimeter-wave receiver // Microwave and Optical Technology Lett. – 2004. – V.43, No.6. –515–518.
  103. Кириленко А.А., Мосьпан Л.П., Ткаченко В.И., Многощелевые диафрагмы как инструмент управления амплитудно-частотной характеристикой (физика и применения, обзор результатов) // Радиотехника и электроника. – 2005. – T.50, №2. –, с1–10 (Kirilenko A.A., Mospan L.P., Tkachenko V. I., Multislot Irises as a Tool for Frequency Response Control (Physics, Applications, and a Review of Simulation Results // Journal of Communications Technology and Electronics, V.50, No.2, 2005, pp. 138–146).
  104. Кириленко А.А., Стешенко С.А., Строгая двумерная модель эффекта преобразования поверхностных волн в объемные // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов / НАН Украины, ИРЭ. – 2005. – T.10, №1. – cс.30‑38 (Kirilenko A.A., Steshenko S.A., The Accurate Two-Dimensional Model of the Effect of the Surface Waves Transformation into the Spatial Modes // Telecommunications and Radio Engineering – 2006. ‑Vol. 65, No.19. –p.1765-1782).
  105. Mospan L.P., Kirilenko A.A., A slotted strip as a key element of the simplest notch and bandstop filters // Microwave and Opt. Letters. – 2005. – V.46, Iss.1. – pp.20–24.
  106. Мосьпан Л.П., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Волноводные фильтры на емкостных диафрагмах с дополнительными полюсами затухания // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. ‑ 2005. ‑T.10, №1. ‑ с.25-29 (Mospan L.P., Senkevich S.L., Tkachenko V.I., Waveguide Filters Based on Capacitive Irises with Additional Attenuation Poles // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. - V.63, No.9. - pp. 759-766).
  107. Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Rud’ L.A., Kulik D.Yu., The mode-matching technique and fast numerical models of arbitrary coordinate waveguide objects // Chapter in book “Quasi-Optical Control of Intense Microwave Transmission”, Springer. – 2005. – pp.41–
  108. Tkachenko V.I., Yashina N.P., Mode-converting vacuum windows in circular waveguides analysis and synthesis in the case of axially symmetric modes // Microwave and Opt. Tech. Letters. ‑ 2005. – V.45, Iss.3, May. – pp.233–
  109. Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Tkachenko V.I., Herscovici N., Electromagnetic Modeling and Design of Dual-Band Septum Polarizers // Applied Computational Electromagnetics Society Journal. – 2006. – V.21, No.2. – pp.155–
  110. Kirilenko A.A., Rud L.A., Nonsymmetrical H-plane corners for TE10–TEq0-mode conversion in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT. – 2006. – V.54. No.6, pt.1. – pp.2471–
  111. Don N., Kirilenko A., Mospan L., Layout of a multislot iris as a tool for the frequency response control // Microwave and Opt. Tech. Letters. – 2006. – V.48, Iss.8. – pp.1472–1476.
  112. Bozzi M., Don N., Kirilenko A., Perregrini L., Analysis of inductive frequency selective surfaces by the method of moments with entire-domain basis functions // Microwave and Optical Technology Letters. – – V.49, №12. – pp.2929–2932.
  113. Дон Н.Г., Кириленко А.А., О собственных колебаниях плоскопараллельных сочленений волноводов // Журнал радиоэлектроники. – – №7. – http://jre.cplire.ru/jre/jul07/3/text.html.
  114. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Inapplicability of Certain Systems of Matrix Equations Produced by MMT for Direct Computing // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering. – – V.17, N2. – pp.189–195.
  115. Кириленко А.А., Перов А.О., О природе резонансных свойств двухмерно-периодического экрана с запредельными отверстиями // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ. – 2007. – T.12, N.3. – cc.489–497 (Kirilenko A.A., Perov A.O., On Resonance Properties of a 2D-Periodic Screen with Beyond-Cutoff Holes // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. ‑ V.59, No.3. – pp.1515-1529).
  116. Rud L.A., Resonance absorption in nonsymmetrical lossy dielectric inserts in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT. – – V.55, No.8. – pp.1717–1722.
  117. Boriskin, A.V. Godi G., Sauleau R., Nosich A.I., Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis in 2-D: boundary integral equations versus geometrical and physical optics // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – – V.55, No.12. – pp.701-733.
  118. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Стешенко С.А., Анализ трехмерных замедляющих систем на основе метода обобщенных матриц рассеяния // Радиофизика и электроника ИРЭ НАН Украины. – 2007. – T.12, спец. Выпуск. – cс.122–129.
  119. Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Compact 90o twist formed by a double-corner-cut square waveguide section // IEEE Trans. Microwave Theory Techn. – 2008. – V.56, No.7. – pp.1633‑1637.
  120. Kirilenko A.A., Perov A.O., On the Common Nature of the Enhanced and Resonance Transmission Through the Periodical Set of Holes // IEEE Trans. on Antennas and Propag. – 2008. – V.56, No.10. – pp.3210‑3216.
  121. Boriskin A.V., Godi G., Sauleau R., Nosich A.I., Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis in 2-D: boundary integral equations versus geometrical and physical optics // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 2008, V.56, No 2, pp.485‑492.
  122. Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Мосьпан Л.П., Рудь Л.А., Резонансы отражения волноводной секции с двумя разновысокими стержнями // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов / НАН Украины, ИРЭ. – 2008. – T.13, №2. – cс.154‑158 (Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Mospan L.P., Rud' L.A., Reflection Resonances in a Waveguide Section with Two Uneven Posts // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – V.68, No.11. – pp. 933‑942).
  123. Дон Н.Г., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Новый тип собственных колебаний и резонанс полного прохождения через диафрагму с запредельным отверстием в прямоугольном волноводе // Известия вузов. Радиофизика. – 2008. –T.LI, № 2. – cс.111–115.
  124. Kirilenko A.A., Rud L.A., Kulik D.Yu., Compact broadband 90-degree twist based on square waveguide section with two stepped corner ridges // Microwave and Optical Technology Letters. – 2009. – V.51, No.3. – pp. 851‑854.
  125. Boriskin A.V., Sauleau R., Nosich A.I., Exact off-resonance near fields of small-size extended hemielliptic 2-D lenses illuminated by plane waves // J. Optical Society America A. – 2009. –, V.26, No.2. – pp.259‑264.
  126. Boriskin A.V., Sauleau R., Nosich A.I., Performance of hemielliptic dielectric lens antennas with optimal edge illumination // IEEE Trans. Antennas and Propagation. – 2008. – V.57, N.7. – pp. 2193‑2198.
  127. Кириленко А.А., Перов А.О., Сенкевич С.Л., Резонансные свойства перфорированного экрана с двумя запредельными круглыми отверстиями различного диаметра в периодической ячейке // Радиофизика и pадиоастрономия. – 2009. – Т.14, №1. – cc.45‑57.
  128. Мосьпан Л.П., Нетривиальное резонансное прохождение через двумерно-периодическую решетку из коаксиальных волноводов с шунтирующими перемычками // Вісник Дніпропетровського университету, Сер. „Фізика, радіоелектроніка”. – 2009. – Вып.16, Т.16, №2. – сс.93‑98.
  129. Крыжановский В.В., Крыжановский С.В., Стешенко С.А., Чистякова О.А., Резонансные свойства системы планарный диэлектрический волновод-гребенка // Радиофизика и электроника. Т. 13, №3, 2008, с. 481‑488 (Kryzhanovsky V.V., Kryzhanovskiy S.V., Steshenko S.O., Chistyakova O.V., Resonant Properties of the Structure "Planar Dielectric Waveguide - Comb" // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – V.68, Iss.14. – pp.1213‑1217).
  130. Приколотин С.А., Кириленко А.А., Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 1. Спектры собственных волн ортогонных волноводов // Радиофизика и электроника. – 2010. – T.15(1). – cс.17–29 (Prikolotin S., Kirilenko A., Mode Matching Technique Allowance for Field Singularities as Applied to Inner Problems With Arbitrary Piecewise-Coordinate Boundaries: Part Eigenmode Spectra of Orthogonic Waveguides // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – V.70, No.11. – pp.937–958).
  131. Prikolotin S., Kirilenko A., A novel notch waveguide filter // Microwave and Optical Technology Letters. – 2010. – V.52, Iss.2. – pp.416–
  132. Перов А.О., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Резонансные режимы возбуждения двухмерного периодического экрана, перфорированного круглыми запредельными отверстиями // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т.15, № 2. – cс.4–15 (Perov А.О., Кirilenko А.А., Senkevich S.L., Resonant Excitation of A 2D Periodic Screen Perforated by Circuit Below-Cutoff Holes // // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – V.70, No.6, pp.471 - 489).
  133. Boriskin A.V., Sauleau R., Drastic influence of the half-bowtie resonances on the focusing and collimating capabilities of 2-D extended hemielliptical and hemispherical dielectric lenses // Optical Society of America A, 2010. – V.27, No.11. – pp.2442–2449.
  134. Колмакова Н., Кириленко А., Просвирнин С., Плоскo-киральные диафрагмы в квадратном волноводе и проявления “оптической активности // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. – Т.16, N.1. – cc.70–81 (Kolmakova N., Kirilenko A., Prosvirnin S., Flat Chiral Irises in a Square Waveguide and Displays of “Optical Activity //Radiophysics and RadioAstronomy. – 2011. – V.16, No.1. – p.70–81.
  135. Колмакова Н.Г., Перов А.О., Сенкевич С.Л., Кириленко A.А., Аномальное прохождение ЭМВ сквозь запредельные отверстия и собственные колебания волноводных объектов и периодических структур // Радиоэлектроника. Известия вузов. – 2011. – Т. 54, № 3. – cc. 3–13 (Kolmakova N., Perov A., Senkevich S., Kyrylenko A., Abnormal propagation of EMW through below cutoff holes and intrinsic oscillations of waveguide objects and periodic structures // Radioelectronics and Communications Systems. – 2011. – V.54. – P.115–123).
  136. Kириленко A.А., Мосьпан Л.П., Отражательная решетка из перфорированных лент как частотно-селективная поверхность // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. – Т.16, N1. – cc.90–97. (Kirilenko A., Mospan L., Reflective Grating of Perforated Strips as a Frequency-Selective Surface // Radiophysics and RadioAstronomy. – 2011. – V.16, No.1. – March. – p.90–97).
  137. Boriskin A., Vorobyov A., Sauleau R., Two-shell radially symmetric dielectric lenses as low-cost analogs of the Luneburg lens // IEEE Trans. Antennas and Propag. – 2011. – V.59, No.8. – pp.3089–3093.
  138. Rolland, A., Ettorre M., Boriskin A., Le Coq L., Sauleau R., Axisymmetric Resonant Lens Antenna With Improved Directivity in Ka-Band // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2011. – V.10, No.1. – pp. 37–40.
  139. Steshenko S., Capolino F., Alitalo P., Tretyakov S., Effective model and investigation of the near-field enhancement and subwavelength imaging properties of multilayer arrays of plasmonic nanospheres // Physical Review, E 84 (American Physical Society). – – 12p.
  140. Boriskin A.V., Sauleau R., Hybrid genetic algorithm for fast electromagnetic synthesis // Book chapter, Real-world applications of genetic algorithms, O. Roeva (Ed.), InTech. – 2012. – pp.165–
  141. Rolland A., Boriskin A., Person C., Quendo C., Le Coq L., Sauleau R., Lens-corrected axis-symmetrical shaped horn antenna in metallized foam with improved bandwidth // IEEE Antennas Wireless Propag. Lett. – 2012. – V.11, No.1. – pp.57–60.
  142. Nguyen N.T., Boriskin A.V., Rolland A., Le Coq L., Sauleau R., Size and weight reduction of integrated lens antennas using a cylindrical air cavity // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2012. – V.60, No.12. – pp.5993–5998.
  143. Кузьмичев И.К., Попков А.Ю., Рудь Л.А., Возбуждение ТЕ11 и ТЕ01 волн в коаксиальном волноводе, включенном в состав открытого резонатора. Часть 1. Эффективность возбуждения // Физические основы приборостроения. – 2012. – T.1, №3. – сc.92–
  144. Кузьмичев И.К., Попков А.Ю., Рудь Л.А., Возбуждение ТЕ11 и ТЕ01 волн в коаксиальном волноводе, включенном в состав открытого резонатора. Часть 2. Моделирование ключа // Физические основы приборостроения. – 2012. – T.1, №4. – cc. 93–
  145. Приколотин С.А., Кириленко А.A., Сенкевич C.Л., Волноводная диафрагма с вертикальной ступенчатой щелью и полосовой фильтр на ее основе // Радиофизика и электроника. – 2012. – T.3(17), №2. – с.43–49 (Kirilenko A.A., Prikolotin S.A., Senkevich S.L., A waveguide iris with a vertical step-shaped slot and a bandpass filter built around it // Telecommunications and Radio Engineering. – – V.72, No 7. – рр.569–579).
  146. Приколотин С.А., Кириленко А.О., Колмакова Н.Г., Сверхкомпактная 90° скрутка на основе пары плоско-киральных диафрагм в квадратном волноводе // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2012. – T.55, №4. – cс.31–35.
  147. Перов А.О., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть 1. Постановка задачи. Классическая решетка. // Радиофизика и электроника. – 2012. – T. 3(17), №4. – cс. 3–13 (Perov А.О., Кirilenko А.А., Senkevich S.L., Eigenmodes and Resonance Properties of One-Dimensionally Periodic Metallic Bar Gratings. Part 1: Classical Grating // Telecommunications and Radio Engineering. ‑ 2013. – V.72, No.15. ‑ pp.1361 – 1379).
  148. Перов А.О., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев Часть 2. Компаундная решетка // Радиофизика и электроника. – 2013. – Т.4(18), № 1. – сс.15–25 (Perov А.О., Кirilenko А.А., Senkevich S.L., Eigenmodes and Resonance Properties of One-Dimensionally Periodic Metallic Bar Gratings. Part 2: Compound Grating // Telecommunications and Radio Engineering. ‑2013. – V.72, No.16. – pp.1453 – 1468.
  149. Стешенко С.А., Приколотин С.А., Кириленко А.А., Кулик Д.Ю., Рудь Л.А., Сенкевич С.Л., Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и «in-line» объекты // Радиофизика и электроника. – 2013. – Т.4(18), № 1. – cc.15–25 (Steshenko S.A., Prikolotin S.A., Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Rud’ L.A., Senkevich S.L., Partial Domain Technique Considering Field Singularities in the Internal Problems with Arbitrary Piecewise-Coordinate Boundaries: Part 2. Plane-Transverse Junctions and “In-Line” Objects // Telecommunications and radio engineering. – 2014. – V.73, No.3. – pp.187–201).
  150. Boriskin A.V., Zhadobov M., Steshenko S., Drean Y. Le, Pearson C., Sauleau R., Enhancing exposure efficiency and uniformity using a choke ring antenna: application to bioelectromagnetic studies at 60 GHz // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. – 2013. – V.61, No.5, P.1. – рр.2005–
  151. Стешенко С.А., Алгоритм расчета плоскостных сочленений волноводов произвольного сечения с использованием собственных функций общей апертуры // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т.4(18), №3. – сс.22–27 (S.A. Steshenko, An Algorithm for Analyzing Planar Junctions of Waveguides of Arbitrary Cross-Section with the Use of Eigenfunctions of the Common Aperture // Telecommunications and radio engineering. – 2014. – V.73, №10).
  152. Мосьпан Л.П., Приколотин С.А., Стешенко С.А., Кириленко А.А., Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с парой разновысоких прямоугольных штырей // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014. – Т.18, №4. – сс. 349–356 (Mospan L.P., Kirilenko А.А., Kulik D.Yu., Prikolotin S.A., Spectral Properties of a Rectangular Wave Guiding Unit Involving a Pair of Rectangular Posts of Equal Heights // Telecommunications and radio engineering – 2014. ‑ V.73, No.1. ‑ pp.3‑12).
  153. Стешенко С.А., Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре // Радиофизика и радиоастрономия. – 2013. – Т. 18, № 4. – сс. 373–380 (Steshenko S.A., An Algorithm for Analyzing Planar Junctions of Waveguides of Arbitrary Cross-Section with the Use of Eigenfunctions of the Common Aperture // Telecommunications and radio engineering – 2014. – V.73, №10).
  154. Деркач В.Н., Кириленко А.А., Перов А.О., Приколотин С.А., Салогуб А.Н., Гигантская «оптическая активность» композитной плоскокиральной диафрагмы в свч-диапазоне // Радиофизика и радиоэлектроника, 2014. – T.5(19), № 1. – cс.9–13 (V.N. Derkach, A.A. Kirilenko, A.O. Perov, S.A. Prikolotin, A.M. Salogub, Giant “optical activity” of composite plane-chiral irises in microwave //Telecommunications and radio engineering. – 2014. – V.5(19), № 1. – p.9–13).
  155. Мосьпан Л.П., Спектральный подход к оценке резонансов отражения в прямоугольной волноводной секции с прямоугольным штырем // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014. – T.19, №3. – cc. 258–266. (L.P. Mospan, Spectral approach to estimation of reflection resonances in a rectangular waveguide with a rectangular post // Radiophysics and RadioAstronomy. – 2014. – Vol. 19 (N3). – pp.258–266).
  156. Кириленко А.А., Колмакова Н.Г., Перов А.О., Приколотин С.А., Деркач В.Н., Cобственные колебания, обеспечивающие поворот плоскости поляризации на 900 с помощью планарных киральных двухщелевых диафрагм // Изв.ВУЗов. Pадиоэлектроника. – 2014. – T.57, № 12. – сc.3–15. (A.A. Kirilenko, N.G. Kolmakova, A.O. Perov, S.A. Prikolotin, V.N. Derkach, Natural oscillations providing 90° polarization plane rotation by planar chiral double-slot irises // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – V.57. – No.12. – pp. 521–530).
  157. Кириленко А.А., Перов О.А., Скресанов В.Н., Стешенко С.А., Гламаздин В.В., Натаров М.П., Шубный А.И., Mногочастотный облучатель зеркальной антенны для криогенных приемных фокальных блоков радиотелескопов VLBI2010-сети нового поколения: синтез, проектирование, эксперимент // Космическая наука и технология, Киев. – 2014.

  Препринти

  1. Литвинов В.Р., Рудь Л.А., Многоэлементные уголковые неоднородности в сверхразмерных волноводах прямоугольного сечения // Препринт № 200. Харьков, ИРЭ АН УССР, 1982.
  2. Кириленко А.А., Кусайкин А.П., Сиренко Ю.К., Незеркальное отражение волн периодическими дифракционными решетками // Препринт ИРЭ АН УССР, №212, г. Харьков, 1983.
  3. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Резонансы в волноводном резонаторе с несимметричным вводом и выводом энергии // Препринт ИРЭ АН УССР, №258, г.Харьков, 1984.
  4. Кириленко А.А., Ткаченко В.И., Рудь Л.А., Метод интегрального уравнения в задаче дифракции на Е-изломе прямоугольного волновода // Препринт № 254. Харьков, ИРЭ АН УССР, 1984.
  5. Кусайкин А.П., Незеркальное отражение волн ленточной решеткой на металлодиэлектрической подложке. ‑ Специфические режимы рассеяния // Препринт № 313, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1986.
  6. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Шестопалов В.П., Яшина Н.П., Качественные характеристики спектров открытых волноводных резонаторов // Препринт № 316, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1986.
  7. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Шестопалов В.П., Яшина Н.П., Алгоритмы решения спектральных задач, связанных с открытыми волноводными резонаторами // Препринт № 318, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1986.
  8. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Шестопалов В.П., Яшина Н.П., Численное исследование характеристик свободных колебаний открытых волноводных резонаторов // Препринт № 327, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1986.
  9. Рудь Л.А., Сиренко Ю.К., Шестопалов В.П., Яшина Н.П., О связи резонансных и спектральных характеристик открытых волноводных резонаторов. // Препринт № 330, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1987.
  10. Васильева Т.И., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Резонансные и спектральные свойства волноводно-диэлектрических резонаторов // Препринт № 347, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1987.
  11. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Рудь Л.А., Спектральные методы в задачах синтеза волноводных частотно-селективных устройств // Препринт ИРЭ АН УССР, №90-8, Харьков, 1990.
  12. Кириленко А.А., Сенкевич С.Л., Цаканян И.С., Резонансные свойства металлодиэлектрических неоднородностей в круглом волноводе // Препринт № 90-3, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1990.
  13. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Спектральные методы в задачах синтеза волноводных частотно-селективных устройств // Препринт № 90-8, ИРЭ АН УССР, Харьков, 1990.
  14. Гнатенко В.В., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Свердленко Е.А., Сенкевич С.Л., Ткаченко В.И., Чекрыгина И.М., Численное моделирование и экспериментальное исследование коммутируемых режекторных фильтров // Препринт ИРЭ АНУ, N92-12, 1992.

  Авторські свідоцтва

  1. Исиченко А.И., Касьяненко А.П., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Назаренко Л.С., Параметрический усилитель // Авт. свід.-во СССР № 1115651 від05.82.
  2. Исиченко А.И., Касьяненко А.П., Кириленко А.А., Рудь Л.А., Параметрический усилитель // Авт. свід.-во № 3331413, пріорітет від10.81, опубл. 25.05.1984.
  3. Исиченко А.И., Касьяненко А.П., Кириленко А.А., Рожков В.М., Свердленко Е.А., Ткаченко В.И., Балансный параметрический усилитель // Автор. свід.-во №1212282 від10.1985.
  4. Кириленко А.А., Рудь Л.А., Свердленко Е.А., Ткаченко В.И., Преобразователь типов волн // Автор. . свід.-во. СССР №1309847 від01.1987.
  5. Кириленко А.А., Чекрыгина И.М., Переменный аттенюатор // Автор. свід.-во СССР №1350705 від07.1987.
  6. Вертий А.А., Кириленко А.А., Кусайкин А.П., Попенко Н.А., Сиренко Ю.К., Открытый резонатор СВЧ // Автор. . свід.-во №1394272, Б.И. №17, 1987.
  7. Касьяненко А.П., Кириленко А.А., Сенкевич С.Л. , Тищенко Н.В., Цаканян И.С., Двухконтурный параметрический усилитель // Автор. . свід.-во СССР №1575903 від03.1990.

  Тези конференцій

  1. Кириленко А.А., Луханин М.В., Ткаченко В.И., СЭМ-04 и ее применение в прикладной электродинамике // Труды научно-технической школы по СВЧ-электронике, вып.№1, 1989.
  2. Vasilyeva T.I., Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Successive matching as the technique for scalarisation of waveguide vector problems // Int. Conf.on Computat. in Electromag., IEE, London, UK, 1991, p.376-377.
  3. Belous O.I., Kirilenko A.A., Fisun A.I., A.M.Fursov, Study on quasi-optical Spherecornerechelette open resonator solid-state oscillator // Proc.Int.Conf.MM wave and far ifrared tech. Beijing, China, 1992.
  4. Belous O.I., Kirilenko A.A., Fisun A.I., Fursov A.M., Tkachenko V.I., Open resonators with mode selection for millimeter-wave devices // Proc.XVII Int. Conf. on Infrared and mm waves, Colchester, U.K., 1993, v.2104, p.216-217.
  5. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Tsakonian I.S., Effects of resonance reflection and energy absorption in coupled multimode resonators //III Int. Symp. on Antennas. EM Theory(ISAE'93), China, 1993.
  6. Vasilyeva T.I., Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., La technique de scalarisation des problemes vectorieles appliquee a l'etude des guides d'ondes, 8 Journee Nat. Microndes, Brest, France, 1993.
  7. Belous O.I., Kirilenko A.A., Fisun A.I., Fursov A.M., Tkachenko V.I., Waveguide simulation of open resonator with complicated mirrors // Int.Conf. MM. SubMM waves and appl., San-Diego, USA, 1994, p.169.
  8. Gnatenko V.V., Senkevich S.L., Rud' L.A., Spectral approach to the synthesis of bandstop filters // Int.Conf. MM. SubMM waves and appl., San-Diego, USA, v. 1, 1994, p.573-574.
  9. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Effects of resonance reflection and energy adsorption in coupled multimode resonators // Int.Conf. MM. SubMM waves and appl., San-Diego, USA, v. 1, 1994, p.166-167.
  10. Senkevich S.L., Spectral approach to the synthesis of metal grating angular and frequency filters // 5-th Int.Conf.Math.Met. in EM Theory, Kharkov, 1994, pp.362-365.
  11. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkachenko V.I., Angled bend Hq0-mode exciters // Int. Conf. and exhibition designed for the microwave community, Conf. proc., Cannes, France, 1994, v.1, p.284-288.
  12. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., New type of high quality oscillations in over mode resonators // Asia-Pasific MM Conf. Tokyo, 1994.
  13. Kirilenko A.A., Senkevich S.L., Intermode interaction of the waves in the multichannel rejection cells // Asia-Pasific MM Conf. Tokyo, 1994.
  14. Kirilenko A.A., Fisun A.I., Fursov A.M., Tkachenko V.I., Belous O.I., Electrodynamical aspects on generation of Gunnand IMPATT-diodes with in sphere-corner-echelette open oscillating system // Proc. of 19-th Int. Conf. on IR & MM Waves, Oct. 17-20, 1994, Sendai, Japan.
  15. Kirilenko A.A., Fisun A.I., Fursov A.M., Belous O.I., Open resonant system with echelette mirrors // Proc. of APMC-94, Dec. 6-9, 1994, Tokyo, Japan, p.767-769.
  16. Senkevich S.L., Spectral approach to the synthesis of metal grating angular and frequency filters // Int. Conf. on MM& SubMM Waves & Appl. (SPIE) San Diego, USA, 1995.
  17. Belous O., Kirilenko A.A., Fisun A., Tkachenko V.I., Strong Modelling of Excitation of 2-D Open Resonators with Irregular Mirrors // Progress in Electromagnetics Research Symposium, Seattle, Washington, Advance program, 24-28 July 1995, р.21.
  18. Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkachenko V.I., Full wave analysis and optimization of microwave power divi-ders based on Hqo mode exciters //Proc. 25th Europ. Micr. Conf., Sept. 4-7, Bologna, Italy, 1995, v.2, р.733-736.
  19. Kirilenko A.A., L.A.Rud', B.G. Tysik, New relationships between the complex eigen-frequency spectra and regularities of scattering characteristics // Proc. of “Progress in Electromagn. Research Sympos.”, July 24-28, Seattle, USA, 1995, р.56.
  20. Vasilyeva T.I., Kirilenko A.A., Rud' L.A., Tkachenko V.I., Electromagnetic modeling of complicated 3-D structures by virtual decomposition technique // Proc. Int. Conf. on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA-95. Torino, Italy, 12-15 Sept., 1995.
  21. Kirilenko A.A., Fisun A.I., Tkachenko V.I., Belous O.I., Exact simulation of 2-D open resonant system with echelette mirrors // Proc. of 25-th European Microwave Conf. Sept. 4-7, Bologna, Italy, 1995.
  22. Rud' L.A., A new exact solution of the problem of a rectangular waveguide bifurication by the E-Plane metal semiplate of a small finite thickness // 3-rd Int. Conf. on Computation in Electromagnetics, University of bath, UK, 10-12 april 1996.
  23. Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Integrating Technology of modeling in boundary value problems of electrodynamics with discrete spacial spectrum,3-rd Int.Conf. on Computation in Electromagnetics, University of Bath, UK, 10-12 april 1996.
  24. Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Rud' L.A., Dividing unit as K-inverter in some types of diplexers // Proc. of 12th Int. Conf. on Microwaves and Radars (MIKON-98), Krakow, Poland, May 20-22 1998, v. 1, pp. 562-565.
  25. Kirilenko A.A., Mos'pan L.P., Reflection Resonances of Two-Aperture Irises in Rectangular Waveguide // 29th Eur. Microwave Conf., Munich, Germany, 5th-7th October 1999, vol.1, p.28-31.
  26. Kirilenko A.A., Rud' L., Tkachenko V., Kulik D., Design of Bandpass & Lowpass Evanescent-Mode Filters on ridged waveguides // 29th Eur. Microwave Conf., Munich, Germany, 5th-7th October, 1999, vol.3, p.239-242.
  27. Мосьпан Л.П., Экспериментальное исследование трехзвенного ПЗФ на режекторных резонансных диафрагмах // Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunications Technology” 11-15 Sevastopol Ukraine, 2000 Proc. pp.378-379.
  28. Kirilenko A.A., Mospan L.P., The simplest notch and bandstop filters based on the slotted strips // Conf. proc. of EUMC-31, London, 27-27 Sept. 2001, V.1 pp.117-120.
  29. Kirilenko A.A., Kulik D., Rud L., Tkachenko V., P.Pramanick, Electromagnetic modeling of multi-layer microwave circuits by the longitudinal decomposition approach, MTT-S Symp. Digest, May 20-24, Phoenix, Arizona, USA, 2001, pp.1257-1260.
  30. Kirilenko A.A., Kulik D., Rud L., Tkachenko V., Evanescent-mode bandpass filters based on ridged waveguide sections and inductive strips // Int. MTT-S Digest, May 20-24, Phoenix, Arizona, USA, 2001, pp.1317-1320.
  31. Boriskin A.V., Nosich A.I, Cylindrical luneburg lens geometry and edge illumination analysis // 2001 Antennas Propagat. Symp. Digest, Boston, 2001, v.5, p.24.
  32. Boriskin A.V., Nosich A.I., Altintas A., Two-dimensional model of an arbitrary-shape dielectric rod antenna // 2001 Antennas Propagat. Symp. Digest, Boston, 2001, v.5. p.48.
  33. Minakova L.B., Rud L.A., Natural-frequency approach to the synthesis of narrow-band waveguide absorption filters // Proc. 32nd European Microwave Conf., Sept. 23-26, Milan, Italy, 2002, v. 1, p. 417-420.
  34. Kirilenko A.A., Kulik D., Parkhomenko Yu., Rud L., Tkachenko V., Automatic electromagnetic solvers based on mode-matching, transverse resonance, and s-matrix techniques // XIV Int. Conf. “Microwaves, Radar and Wireless Comm.” MICON-2002, May 20-23, Poland. p. 815-824.
  35. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Harmonic rejection filters for the dominant and the higher waveguide modes based on the slotted strips // 2002 IEEE MTT Symposium Digest, USA, pp.373-376.
  36. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Tkachenko V.I., extracted pole bandpass filters based on the slotted irises // EUMW2002, Conf. proc. of EUMC-32, Milan, 24-28 Sept. 2002, p.969-972.
  37. Kirilenko A.A., Kulik D., Tkachenko V., The automatic mode-matching solver application by the example of complicated shape cavities design // NUMELEC 2003 Toulouse, 28-30 Octobre, 2003, Paris.
  38. Boriskin A.V., Nosich A.I., Boriskina S.V., Exact near-fields of the dielectric lenses for sub-mm wave receivers // European Microwave Conf. (EuMC-03), Munich, 2003, vol. 1, pp. 65-68.
  39. Gandel V., Steshenko S.A., Zaginaylov G.I., The method of singular integral equations in the eigenvalue analysis of a coaxial gyrotron with a corrugated insert // IEEE APS/URSI Symposium Digest. – Vol. 4. – Columbus, 2003. – P. 966-969.
  40. Kirilenko A.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Tkachenko V.I., Herscovici N., CAD of double-band septum polarizers // 34nd European Microwave Conf., Amsterdam, Netherlands, Oct. 12-14, 2004, p. 277-280.
  41. Kirilenko A.A., Tkachenko V.I., Rud L.A., Kulik D.Yu., Kulishenko S.F., The mode-matching technique: the positives, the negatives, the ways of expansion of the application area, and their realization, East-West Workshop, Advanced Techniques in Electromagnetics, Warszawa, May 20-21, 2004, p. 1-14.
  42. Kirilenko A.A., Steshenko S.A., Accurate 2-d model of planar antenna based on finite reflection grating fed by a dielectric waveguide // Proc. Int. Conf. Antennas and Electromagnetics (ANTEM-05), Saint-Malo, 2005, pp. 304–
  43. Kirilenko, D. Kulik, L. Rud, S. Kulishenko, Tkachenko V., Generalized mode-matching technique for the simulation of complicated waveguide circuits: software architecture and review of implementations // Proc. of ANTEM-2005, Saint-Malo, 2005.
  44. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Spatial Filter with Quasi-Elliptical Response // European Microwave Week (EuMW-35), Paris, 3-7 Oct. 2005, pp. 869–
  45. Kirilenko A.A., Mospan L.P., Grating of Perforated Strips As a Multi-Rejection FSS // IEEE AP-S Int. Symposium, 3-8 July 2005, V4A, pp. 408–
  46. Boriskin A.V., Boriskina S.V., Godi G., Sauleau R., Nosich A.I., Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis: boundary integral equations versus GO and PO // European Microwave Week (EuMW-35), Paris, 2005, pp. 341–
  47. Don N., Mospan L., Kirilenko A., A multi-aperture iris in a circular waveguide as a tool for the frequency response control // European Microwave Week (EuMW–36), Manchester, 11-15 Sept., 2006
  48. Kirilenko A.A., Steshenko S., Analysis and optimization of planar antenna based on finite reflection grating fed by a dielectric waveguide // Proc. of European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-2006), Nice, France, 6–10 November 2006.
  49. Kirilenko A.A., Nosich A.I., Rud L.A., Tkachenko V.I., Overview of the current state of antenna modelling and development of modular software in Ukraine and the FSU // Proc. of European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-2006), Nice, France, 6–10 Nov. 2006.
  50. Boriskin A.V., Sauleau R., Dielectric Lens Antenna Size Reduction Due to the Shape Optimization with Genetic Algorithm and Muller Boundary Integral Equations // European Microwave Week (EuMW–2006), 2006.
  51. Don N., Kirilenko A., Eigenoscillations of plane junctions and total transmission through small holes // European Microwave Week, Conference Proceedings, 2007.
  52. Mospan L., Shorted ring aperture frequency selective surface operating at a doubled frequency // Conf. proc. of EUMW-2007, Proceedings of the 4th European Radar Conference (EuRAD), Munich (Germany) 10-12 Oct., 2007, рр.21–23.
  53. Boriskin A.V., Sauleau R., Nosich A.I., Lens shaping aimed at improvement of the beam-switching antenna off-axis properties // Proc. European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-07), Edinburgh, 2007, Tu.4.11.4.
  54. Kirilenko А.А., Kulik D.Yu., Mospan L.P., Rud L.A., Two notched band two post waveguide section // Proc. of Int. Conf. MMET, 2008, June 29- July 2, Odessa (Ua), 2008, p 164‑166.
  55. Steshenko S., Capolino F., Wilton D. R., Jackson D.R., Acceleration for the Dyadic Green’s Functions for a Linear Array of Dipoles and a Dipole in a Parallel-Plate Waveguide // Prof. of IEEE AP-S Int. Symp., San Diego, 2008.
  56. Boriskin A.V., Sauleau R., Nosich A.I., Numerical optimization of beam-switching dielectric lens antennas // IEEE Antennas Propagat. Symp. Digest, San Diego, 2008.
  57. Steshenko S., Vallecchi A., Capolino F., Electric and magnetic resonances in arrays with elements made of tightly coupled silver nanospheres // Proceedings of the 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Pamplona, Spain , September 21-26, 2008.
  58. Kirilenko A.A., Perov A.O., Don N.G., The influence of perturbations of a screen with below-cutoff holes on the enhanced transmission resonance response // European Microwave Conference, (EuMC-2009), Sept. 29 - Oct. 1, 2009, pp.822 – 825.
  59. Boriskin A.V., Sauleau R., Synthesis of arbitrary-shaped lens antennas for beam-switching applications // European Microwave Conf. (EuMC-10), Paris (France), Sept. 26-30, 2010, pp.739–742.
  60. Boriskin A.V., Balaban M.V., Galan A.Yu., Sauleau R., Efficient approach for fast synthesis of phased arrays with the aid of a hybrid genetic algorithm and a smart feed representation // IEEE Int. Symp. Phased Array Systems and Tech. (PAST-10), Boston (USA), Oct. 2010, pp. 827–832.
  61. Prikolotin S., Kirilenko A., Waveguide Bandstop (Bandpass) Filters on Stepped Conductors  (Slots) Sections // European Microwave Week (EuMW), Manchester (UK), 9–14 Oct., 2011,
  62. Vytovtov K., Mospan L., One-Dimensional Anisotropic Photonic Crystal as a Key Element for Nonreciprocal Optical Devices Based not on the Faraday Effect // European Microwave Week (EuMW), Manchester, UK 9–14 Oct., 2011.
  63. Boriskin A., Sauleau R., Collimating and resonant properties of two-shell radially symmetric lenses // Proc. 5th European Conf. Antennas Propag. (EuCAP-11), Rome, It., 2011, pp. 779–782.
  64. Steshenko D.Yu., Kirilenko A.A., Boriskin A.V., Zhadobov M., Sauleau R., Advanced modeling of choke ring antennas for mm-wave applications // Proc. 6th European Conf. Antennas Propag. (EuCAP-12), Prague (Czech Rep.), 2012, ID: A07–2–2.
  65. Mospan L.P., Kulik D.Yu., Transversal partial-height inserts in a rectangular waveguide as building blocks for multi-band filters // Proc. of MMET-2012 , Kharkiv (Ua), 28–30 Aug.2012, (CD-ROM), pp. 1–4.
  66. Prikolotin S.A., Steshenko S.A., Kulik D.Yu., Rud L.A., Kirilenko A.A., Fast full 3D EM CAD of waveguide units based on the generalized mode-matching technique // Proc. of MMET-2012 , Kharkiv (Ua), 2012, pp. 1–4 (CD-ROM) 28–30 Aug. 2012.
  67. Mospan L.P., Prikolotin S.A., Kirilenko A.A., Singlet Formed by Two Transversal Ridges in a Rectangular Waveguide from the Spectral Theory Point of View // European Microwave Week (EuMW), 2013, Oct, 6–11, Nuremberg (Ger), рр. 628–
  68. Kolmakova N., Prikolotin S., Kirilenko A., Perov A., Simple example of polarization plane rotation by the fringing fields interaction // European Microwave Week (EuMW), 2013, Oct, 6–11, Nuremberg (Ger), рр.936–938.
  69. Derkach V., Kirilenko A., Salogub A., Prikolotin S., Kolmakova N., Ostrizhnyi Ye., Gigant optical activity in artificial plane-chiral structures // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, 2013, June 23–28, Kharkiv, CD-ROM, рр.436–438.

  Публікації

  2005

  Статті
  1. А.А. Кириленко, Л.П. Мосьпан, В.И.Ткаченко, Многощелевые диафрагмы как инструмент управления амплитудно-частотной характе­ристикой (физика и применения, обзор результатов) // Радиотехника и электроника, T.50, №2, 2005, сc.1–
  2. Л.П. Мосьпан, С.Л. Сенкевич, В.И. Ткаченко, Волноводные фильтры на емкостных диафрагмах с дополнительными полюсами затухания // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ, 2005, т.10, №1, cс.25–
  3. P. Mospan, S.L. Senkevich, V.I. Tkachenko, Waveguide Filters Based on Capacitive Irises with Additional Attenuation Poles, Telecommunications and Radio Engineering, 2005, М. 63, No.9, p.759–766.
  4. А.А. Кириленко, А.О. Перов, В.И. Ткаченко, Сравнительный анализ характеристик излучения открытого волновода, полученных в рамках точной и апертурной моделей // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов / НАН Украины, ИРЭ, 2005, T.10, №1, cс.13‑19.
  5. А.А. Кириленко С.А. Стешенко, Строгая двумерная модель эффекта преобразования поверхностных волн в объемные // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов / НАН Украины, ИРЭ, 2005, T.10, №1, cс.30‑38.
  6. Н.Г. Дон, Расчет матрицы рассеяния плоского соединения полых регулярных волноводов произвольного поперечного сечения // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ, 2005, T.10, №1, с39‑44.
  7. G. Don, Scattering matrix calculation of plane junction of hollow uniform waveguide of arbitrary cross-section // Telecommunications and Radio Engineering, 2005, V.63(12), pp.1069–1080.
  8. P. Mospan, A.A. Kirilenko, A slotted strip as a key element of the simplest notch and bandstop filters // Microwave and Opt. Tech. Letters, 2005, V.46, Iss.1, pp.20–24.
  9. A. Kirilenko, V.I. Tkachenko, L.A. Rud’, D.Yu. Kulik, The mode-matching technique and fast numerical models of arbitrary coordinate waveguide objects // Chapter in book “Quasi-Optical Control of Intense Microwave Transmission”, 2005, Springer, pp.41–53.
  10. I. Tkachenko, N.P. Yashina, Mode-converting vacuum windows in circular waveguides analysis and synthesis in the case of axially symmetric modes // Microwave and Opt. Tech. Letters, V.45, Iss.3, May, 2005, pp. 233–237.
  11. Н.Г. Дон, А.А. Кириленко, В.И. Ткаченко, Численная реализация алгоритмов расчета волноводов сложного поперечного сечения с гладкими границами и их соединений // Радиофизика и радиоастрономия, 2005, T.10, №4, 2005, c398–407.
  12. Л.А. Рудь, О.Н. Сухоручко, O.И. Белоус, А.И. Фисун, Диэлектрический режекторный фильтр в усилителе КВЧ диапазона волн // Прикладная радиоэлектроника, 2005, №2, cс.243–
  13. Bilous, L.A. Rud’, A. Fisun, O. Sukhoruchko, Low-noise semiconductor amplifier of middle part of millimeter-wave range // Int. J. Infrared Millimeter Waves, Vol. 26, No. 4, 2005, pp. 545–553.
  Тези конференцій
  1. A. Kirilenko, S.A. Steshenko, Accurate 2-d model of planar antenna based on finite reflection grating fed by a dielectric waveguide // Proc. Int. Conf. Antennas and Electromagnetics (ANTEM-05), Saint-Malo, 2005, pp. 304–305.
  2. Kirilenko, D. Kulik, L. Rud, S. Kulishenko, V. Tkachenko, Generalized mode-matching technique for the simulation of complicated waveguide circuits: software architecture and review of implementations // Proc. of ANTEM-2005, Saint-Malo, 2005.
  3. A. Kirilenko, L.P. Mospan, Spatial Filter with Quasi-Elliptical Response // European Microwave Week (EuMW-35), Paris, 3-7 Oct. 2005, pp. 869–872.
  4. A. Kirilenko, L.P. Mospan, Grating of Perforated Strips As a Multi-Rejection FSS // IEEE AP-S Int. Symposium, 3-8 July 2005, V4A, pp. 408–411.
  5. G. Don, A.A. Kirilenko, L.P. Mospan, Multi-slot iris in circular waveguide // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp. 460–463.
  6. А.А. Кириленко, Д.Ю. Кулик, Л.А. Рудь, С.Ф.Кулишенко, В.И. Ткаченко, Автоматизированный подход к методу частичных областей и S‑матриц: от идеи до реализации (The automated approach to the mode-matching and S-matrix technique: from idea to realization) // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp.36–
  7. А.О. Перов, Л.А. Рудь, В.И.Ткаченко, Электродинамическое моделирование и проектирование двухполосных поляризационных разделителей (Electromagnetic simulation and design of dual-band ortho-mode transducers) // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp. 475–
  8. А.А. Кириленко, Л.А. Рудь, С.А. Стешенко, В.И. Ткаченко, Метод ступенчатой аппроксимации в задаче о поляризаторе на круглом волноводе с прямоугольными гребнями (Stepped approximation technique in the problem on polarizer based on circular waveguide with rectangular ridges) // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp. 467–
  9. O. Steshenko, Influence of coupling of dielectric waveguide and reflective grating on radiation characteristics // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp. 160–163.
  10. А.А. Кириленко, В.И. Ткаченко, С.Л. Сенкевич, С.Ф. Кулишенко, The assembling scheme in S-matrix based full-wave electromagnetic modeling systems (Организация электродинамической сборки при расчете сложных волноводных объектов) // Proc. of ICATT-2005, Kiev (Ua), 24-27 May, 2005, pp. 471–
  11. V. Boriskin, S.V. Boriskina, R. Sauleau, A.I. Nosich, Optimization of small-size lenses for radar applications // Proc. Int. Workshop Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS-2005), Kiev (Ua), 2005, pp. 337–341.
  12. V. Boriskin, S.V. Boriskina, G. Godi, R. Sauleau, A.I. Nosich, Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis: boundary integral equations versus GO and PO // European Microwave Week (EuMW-35), Paris, 2005, pp. 341–344.
  Автореферaт
  1. С.О.Стешенко, Збудження гребінок скінченного розміру у пристроях електроніки та антенної техніки НВЧ. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.03. – Ротапринт ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, 2005 р., 20 с.

  2006

  Статті
  1. A. Kirilenko, D. Yu. Kulik, L.A. Rud, V.I.Tkachenko, N.Herscovici, Electromagnetic Modeling and Design of Dual-Band Septum Polarizers // Applied Computational Electromagnetics Society Journal, V.21, No.2, 2006, pp. 155–163.
  2. A. Kirilenko, L.A. Rud, Nonsymmetrical H-plane corners for TE10–TEq0-mode conversion in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT. V.54. No 6, pt.1, 2006. pp.2471–2477.
  3. Don, A. Kirilenko, L.Mospan, Layout of a multislot iris as a tool for the frequency response control // Microwave and Opt. Tech. Letters, 2006, V.48, Iss.8, pp.1472–1476.
  4. Don, A. Kirilenko, S. Germani, M. Bozzi, L. Perregrini, Determination of the mode spectrum of arbitrarily shaped waveguides using the eigenvalue-tracking method // Microwave and Optical Technology Letters, 2006, V.48, № 3, pp.553–556.
  5. А.О. Перов, С.Л. Сенкевич, Модификации метода частичных областей в задаче о тройниковом соединении круглого и прямоугольного волноводов // Радиофизика и электроника, Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины, 2006. T.11, №2, cc.180–
  6. А.А. Кириленко, О.И. Белоус, О.И. Сухоручко, А.И. Фисун, Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона // Вестник Сумского госуниверситета. Сер. «Физика, математика, Механика», 2006, №6(90), с. 122–
  Тези конференцій
  1. Mospan, Polarization insensitive bandpass filter in a circular waveguide // Int. Conf. MIKON–2006, Poland, Krakov, May 22-26, 2006, V1, pp.320–322.
  2. Don, The Properties of Waveguides and Waveguide Discontinuities Depending on the Rotary Symmetry // Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, pp.390–392.
  3. Don, L. Mospan, A. Kirilenko, A multi-aperture iris in a circular waveguide as a tool for the frequency response control // European Microwave Week (EuMW–36), Manchester, 11-15 Sept. 2006, pp.995–998.
  4. Don A. Kirilenko, The simplest notch rejection sections in the circular waveguide // Int. Conf. MIKON-2006, Poland, Krakov, May 22-26, 2006, pp.828–830.
  5. Kulik, A. Kirilenko, Yu. Parhomenko, Geometrical editor for electromagnetic simulation system // Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, pp.270–272.
  6. A. Kirilenko S.F. Kulishenko, Rapid calculation for 3D rectangular waveguide discontinuities // Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, pp.273–275.
  7. A. Kirilenko, A. Perov, Fast full-wave solution for analysis of circular-to-rectangular-waveguide multiport junction,Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, p.396–398.
  8. A. Kirilenko, D.U. Kulik, S.A. Steshenko,V.I. Tkachenko, Analysis of the clinotron slow-wave structure // Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, pp.540–542.
  9. A. Kirilenko, S. Steshenko Analysis and optimization of planar antenna based on finite reflection grating fed by a dielectric waveguide // Proc. of European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-2006), Nice, France, 6–10 November 2006.
  10. A. Kirilenko, A.I. Nosich, L.A. Rud, V.I. Tkachenko, Overview of the current state of antenna modelling and development of modular software in Ukraine and the FSU // Proc. of European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-2006), Nice, France, 6–10 Nov. 2006.
  11. V. Boriskin, A. Rolland, R. Sauleau, A.I. Nosich, Small-size dielectric lens analysis in 2-D: comparison of FDTD and boundary integral equations // Proc. of European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-06), Nice, 2006.
  12. V. Boriskin, S.V. Boriskina, R. Sauleau, Exact near fields of 2-D models of extended hemielliptic lenses made of rexolite, quartz and silicon // Proc. of the 11-th Int. Conf. on MMET, Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006, pp.109–111.
  13. V. Boriskin, R. Sauleau, Dielectric Lens Antenna Size Reduction Due to the Shape Optimization with Genetic Algorithm and Muller Boundary Integral Equations // European Microwave Week (EuMW–2006), 2006.
  14. V. Boriskina, S.V. Pishko, A.V. Boriskin, Optical spectra and output coupling engineering in hybrid WG mode micro- and meso-scale cavity structures // ICTON-2006.

  2007

  Статті
  1. Bozzi, N. Don, A.Kirilenko, L. Perregrini, Analysis of inductive frequency selective surfaces by the method of moments with entire-domain basis functions // Microwave and Optical Technology Letters, 2007, V.49, №12, pp 2929–2932.
  2. Н.Г. Дон, А.А. Кириленко, О собственных колебаниях плоскопараллельных сочленений волноводов // Журнал радиоэлектроники, 2007, №7, http://jre.cplire.ru/jre/jul07/3/text.html.
  3. A. Kirilenko, S.L. Senkevich, Inapplicability of Certain Systems of Matrix Equations Produced by MMT for Direct Computing // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2007, V.17, N2, pp.189–195.
  4. А.А. Кириленко, В.И. Ткаченко, С.Л. Сенкевич, С.Ф. Кулишенко, Организация «электродинамической» сборки при расчете сложных волноводных объектов //Радиотехника и электроника, (Москва), 2007, T.52, №6, cс. 679–686.
  5. А.А. Кириленко, А.О. Перов, О природе резонансных свойств двухмерно-периодического экрана с запредельными отверстиями // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов/ НАН Украины, ИРЭ, 2007 , T.12, N3, cc.489–497.
  6. А.В. Борискин, Процедура та особливості оптимізації профілю компактних діелектричних лінз для інтегрованих антен мм діапазону // Радиофизика и радиоастрономия, Харьков, изд. ИРА НАНУ, 2007, T.12, № 3, pp.311–319.
  7. А.О. Перов, Л.А. Рудь, В.И. Ткаченко, Поляризационные диплексеры с общим круглым волноводом // Радиотехника и электроника, 2007, Т.52, №6, cc. 671–678.
  8. A. Rud, Resonance absorption in nonsymmetrical lossy dielectric inserts in rectangular waveguides // IEEE Trans. on MTT, 2007, V.55, No 8, pp.1717–1722.
  9. А.В. Борискин, Г. Годи, А. Ролланд, Р. Соло, А. Носич // Порівняльний аналіз чисельних алгоритмів на базі ГО/ФО, FDTD та інтегральних рівнянь для аналізу компактних діелектричних лінз для інтегральних антен міліметрового та субміліметрового діапазонів. (Сравнительный анализ численных алгоритмов на базе ГО/ФО, FDTD и интегральных уравнений для анализа компактных диэлектрических линз для интегральных антенн милиметровых и суб-милиметровых диапазонов) // Радиофизика и электроника, Харьков: изд. ИРЭ НАНУ, 2007, T.12, № 2, pp.306–318.
  10. V. Boriskin, G. Godi, R. Sauleau, A.I. Nosich,Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis in 2-D: boundary integral equations versus geometrical and physical optics // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 2007, V.55, No 12, AP0701-0033.
  11. А.А. Кириленко, С.Л. Сенкевич, С.А. Стешенко, Анализ трехмерных замедляющих систем на основе метода обобщенных матриц рассеяния // Радиофизика и электроника ИРЭ НАН Украины, 2007, T.12, спец. выпуск, с.122–129.
  12. Л.А. Рудь, Поглощение в волноводно-диэлектрических резонаторах с односторонним прямоугольным выступом // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. / ИРЭ НАН Украины. – 2007. ‑ Т.12, № 2. ‑ С. 299–305.
  Тези конференцій
  1. Don, A. Kirilenko, S. Steshenko, Full-wave analysis of waveguides periodically loaded with irises, Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, MM, and SubMM Waves, Proc., Vol. 1, 2007, pp. 289–291.
  2. Don, A. Kirilenko, M. Bozzi, L. Perregrini, Numerical simulation of frequency selective surfaces perforated with arbitrarily shaped apertures // Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, Proc., Vol. 1, 2007, pp. 301–303.
  3. G. Don, O.A. Blinnikova, A.A. Kirilenko, Frequency selective surfaces with L-shaped apertures // Int. Conf on Antenna Theory and Techniques, Conference Proceedings, Sevastopol, September 17-21, 2007, Ukraine, pp. 149–151.
  4. Don, A. Kirilenko, Eigenoscillations of plane junctions and total transmission through small holes // European Microwave Week, Conference Proceedings, 2007.
  5. Mospan, Shorted ring aperture frequency selective surface operating at a doubled frequency // Conf. proc. of EUMW-2007, Proceedings of the 4th European Radar Conference (EuRAD), Munich (Germany) 10-12 Oct., 2007, рр.21–23.
  6. V. Boriskin, S.V. Boriskina, A. Rolland, R. Sauleau, A.I. Nosich,Validation of FDTD-2D for high-Q resonances description // Proc. Int. Workshop Optical Waveguide Theory and Numerical Modeling (OWTNM-07), Copenhagen, 2007, p. 18
  7. V. Boriskin, G. Godi, A. Rolland, R. Sauleau, A.I. Nosich,Validation of GO/PO and FDTD based CAD tools for the analysis of small-size dielectric hemielliptic lens antennas // Proc. Mediterranean Microwave Symp (MMS-07), Budapest, 2007, pp. 333–336
  8. V. Boriskin, A.I. Nosich, R. Sauleau, Radiation and focusing of waves by hemielliptic dielectric lenses: 2-D analysis and optimization with boundary integral equations // Proc. Int. Conf. Electromagnetics and Communications (ICECOM-07), Dubrovnik, 2007, s13p01, p.317–321.
  9. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich,Lens shaping aimed at improvement of the beam-switching antenna off-axis properties // Proc. European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-07), Edinburgh, 2007, Tu.4.11.4.
  Автореферат
  1. Н.Г. Дон, Хвилеводні тф періодичні структури, утворені хвилеводами довільного поперечного перерізу. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.03. – Ротапринт ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, 2007 р., 18 с.

  2008

  Статті
  1. A. Kirilenko, D.Yu. Kulik, L.A. Rud, Compact 90o twist formed by a double-corner-cut square waveguide section // IEEE Trans. Microwave Theory Techn, 2008, V.MTT-56, No 7, pp.1633‑1637.
  2. A. Kirilenko, A.O. Perov, On the Common Nature of the Enhanced and Resonance Transmission Through the Periodical Set of Holes // IEEE Trans. on Antennas and Propag., V.56, No.10, 2008, pp.3210‑3216.
  3. V. Boriskin, G. Godi, R. Sauleau, A.I. Nosich,Small hemielliptic dielectric lens antenna analysis in 2-D: boundary integral equations versus geometrical and physical optics // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 2008, V.56, No 2, pp.485‑492.
  4. V. Boriskin, A.Rolland, R.Sauleau, A.I.Nosich, Assessment of FDTD accuracy in the compact hemielliptic dielectric lens antenna analysis // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 2008, V.56, No.3, pp.758‑764.
  5. V. Boriskin, S.V. Boriskina, A. Rolland, R. Sauleau, A.I. Nosich, Test of the FDTD accuracy in the analysis of the scattering resonances associated with high-Q whispering-gallery modes of a circular cylinder // J. Optical Society America A, 2008, V.25, No.5, pp.1169‑1173.
  6. А.А.Кириленко, Д.Ю.Кулик, Л.П.Мосьпан, Л.А.Рудь, Резонансы отражения волноводной секции с двумя разновысокими стержнями // Радиофизика и электроника. Сб. научн. Трудов / НАН Украины, ИРЭ, 2008, T.13, №2, cс.154‑158.
  7. О.И. Белоус, А.А. Кириленко, А.И. Фисун, Квазиоптические резонансные системы в приборах твердотельной электроники миллиметровых и субмиллиметровых диапазонов длин волн // Радиофизика и электроника ИРЭ НАН Украины, 2008, T.13, спец. выпуск, cс.377‑390.
  8. Н.Г. Дон, А.А. Кириленко, С.Л. Сенкевич, Новый тип собственных колебаний и резонанс полного прохождения через диафрагму с запредельным отверстием в прямоугольном волноводе // Известия вузов. Радиофизика, T.LI, № 2, 2008, cс.111–115.
  9. Б.П. Ефимов, А.Н. Кулешов, М.О. Хорунжий, Л.П. Мосьпан, Свойства СВЧ-разряда в линии Губо // Теплофизика высоких температур, 2008, т.46, №6, с.944‑950. (B.P. Efimov, A.N. Kuleshov, M.O. Khorunzhii, L.P. Mos’pan, The properties of Microwave Discharge in the Goubau Line // High Temperature, 2008, V.46, pp.874-880).
  10. A. Kirilenko, A.O. Perov, On Resonance Properties of a 2D-Periodic Screen with Beyond-Cutoff Holes //Telecommunications and Radio Engineering, 2008, V.67, No.17, pp.1515‑1529.
  11. A. Rud, Absorption in waveguide-dielectric resonators with a one-side rectangular ledge // Telecommunications and Radio Engineering, 67(7), 2008, pp. 583‑596.
  12. Steshenko, F. Capolino, P. Alitalo, S. Tretyakov, Effective analysis of arrays of nanospheres for near-field enhancement and subwavelength imaging in the optical region // Proceedings of SPIE, 2008, V. 6987, pp. 698704‑698712.
  Тези конференцій
  1. G. Don, A.A.Kirilenko, A.O. Perov, Eigenoscillations and resonance transmission through subwavelength holes //German Microw. Conf. Gamburg (Germ), 2008, p.317‑318.
  2. A. Rud, Resonance absorption in a nonsymmetrical lossy dielectric insert partially filling a rectangular waveguide // Mathematical methods in electromagnetic theory: int. conf. MMET-2008, June 29 - July 02 2008, conf. proc, Odessa (Ua), 2008, pp. 173‑175.
  3. Don, A. Kirilenko, A.Perov, Enhanced transmission phenomenon from the eigenoscillation point of view,Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Conference Proceedings, 2008, pp.36‑39.
  4. А.А. Kirilenko, D.Yu. Kulik, L.P.Mospan, L.A.Rud, Two notched band two post waveguide section // Proc. of Int.Conf. MMET, 2008, June 29- July 2, Odessa (Ua), 2008, p 164‑166.
  5. Don, A. Kirilenko S.Prikolotin, Sharp step bended bar in a waveguide as a two-aperture iris // Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Conference Proceedings, 2008, pp.167‑169.
  6. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich,Interplay between the ray and mode effects in electromagnetic behavior of small-size hemielliptic dielectric lenses,Proc. Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET*08), Odesa, 2008, pp. 204‑207.
  7. Steshenko, F. Capolino, D. R.Wilton, D.R. Jackson, Acceleration for the Dyadic Green’s Functions for a Linear Array of Dipoles and a Dipole in a Parallel-Plate Waveguide // Prof. of IEEE AP-S Int. Symp., San Diego, 2008.
  8. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I.Nosich, Numerical optimization of beam-switching dielectric lens antennas // IEEE Antennas Propagat. Symp. Digest, San Diego, 2008.
  9. Vallecchi, S.Steshenko, F.Capolino, Artificial Magnetism at Optical Frequencies in Composite Materials Made of Particles with Pairs of Tightly Coupled Metallic Nanospheres // XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science, 2008, Chicago.
  10. Steshenko, F. Capolino, Analysis of near-field enhancement in the visible with layers of plasmonic resonant nanospheres // Proceedings of the 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Pamplona, Spain , September 21-26, 2008.
  11. Steshenko, A. Vallecchi, F. Capolino, Electric and magnetic resonances in arrays with elements made of tightly coupled silver nanospheres // Proceedings of the 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Pamplona, Spain , September 21-26, 2008.
  12. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich,2-D analysis and synthesis of dielectric lens antennas with boundary integral equations // Proc. Int. Workshop Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS-2008), Kiev, 2008, pp. 196‑200.
  13. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich, Role of edge illumination in hemielliptic dielectric lens antenna performance // Proc. Int. Workshop Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008), Tbilisi, 2008, pp. 19‑22.

  2009

  Статті
  1. A. Kirilenko, L.A. Rud, D.Yu. Kulik, Compact broadband 90-degree twist based on square waveguide section with two stepped corner ridges // Microwave and Optical Technology Letters. – 2009, V. 51, No 3. pp. 851‑854.
  2. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich, Exact off-resonance near fields of small-size extended hemielliptic 2-D lenses illuminated by plane waves,J. Optical Society America A, 2009, V. 26, No. 2, pp. 259‑264.
  3. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich, Performance of hemielliptic dielectric lens antennas with optimal edge illumination // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 2008, V.57, N.7, pp. 2193‑2198, July 2009.
  4. Steshenko, F. Capolino, S. Tretyakov, C. Simovski, Super resolution and near-field enhancement with layers of resonant arrays of nanoparticles // in Handbook on Artificial Materials, F. Capolino, Ed., Taylor and Francis - CRC Press, Vol. II, 2009.
  5. Steshenko, F. Capolino, Single dipole approximation for modeling collections of nanoscatterers // in Metamaterials Handbook: Theory and Phenomena of Metamaterials, Vol. I,F. Capolino, Ed., Taylor and Francis, CRC Press, 2009.
  6. А.А. Кириленко А.О. Перов, С.Л. Сенкевич, Резонансные свойства перфорированного экрана с двумя запредельными круглыми отверстиями различного диаметра в периодической ячейке // Радиофизика и pадиоастрономия, 2009, Т.14, №1, cc.45‑57.
  7. А.А. Кириленко, С.А. Приколотин, Тонкий проводник со ступенчатым изломом в поперечном сечении прямоугольного волновода как простой отражатель // Сборник "Радиофизика и электроника", 2009, T.14, No.2, cс.119‑127.
  8. A. Kirilenko, D.Yu. Kulik, L.P. Mospan, L.A.Rud', Reflection Resonances in a Waveguide Section with Two Uneven Posts // Telecommunications and Radio Engineering, 2009, V.68, No.11, pp. 933‑942.
  9. Л.П. Мосьпан, Фильтр плоской линейно поляризованной волны с множественными полюсами запирания на частотной характеристике // Журнал нано- та електронної фізики, 2009, №2, c 60-68. (Translated in: L.P.Mospan, Spatial filter with multiple extracted poles // J. Nano-Electron. Phys., 2009, V.1, No.2, P. 52‑59).
  10. Л.П. Мосьпан, Нетривиальное резонансное прохождение через двумерно-периодическую решетку из коаксиальных волноводов с шунтирующими перемычками // Вісник Дніпропетровського университету, Сер. „Фізика, радіоелектроніка”, 2009, Вып.16, Т.16, №2, сс.93‑98.
  11. V.V.Kryzhanovsky, S.V.Kryzhanovskiy, S. O. Steshenko, O. V. Chistyakova, Resonant Properties of the Structure "Planar Dielectric Waveguide - Comb" // Telecommunications and Radio Engineering 2009, V. 68 , Iss.14, p 1213‑1217 (translated from “Резонансные свойства системы планарный диэлектрический волновод-гребенка”  // Радиофизика и электроника. Т. 13, №3, 2008, с. 481‑488).
  Тези конференцій
  1. A. Kirilenko; A.O. Perov, N.G. Don, The influence of perturbations of a screen with below-cutoff holes on the enhanced transmission resonance response // European Microwave Conference, (EuMC-2009), Sept. 29 - Oct. 1, 2009, pp.822 – 825.
  2. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich,Accurate analysis of the edge taper influence on the performance of hemielliptic lens antennas, Proc. 2nd European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP-09), 2009, Berlin, pp. 3070‑3074.
  3. A. Kirilenko, N.G. Kolmakova (Don), A.O. Perov, Enhanced Transmission Through Below-Cutoff Holes and Eigenoscillations of Waveguide Objects and Periodical Structures // ICATT’2009, Int.Conf. “Antenna theory and techniques”, Lviv (Ukr), Oct. 6-9, 2009, р.47‑52.
  4. O. Stehenko, A.A. Kirilenko, Control of the Radiation Characteristics of a Leaky-Wave Antenna by Manipulation of the Grating Profile // ICATT’2009, Int. Conf. “Antenna theory and techniques”, Lviv (Ukr), Oct. 6-9, 2009, р. 1‑3.
  5. А.А. Kirilenko, D.Yu. Kulik, A. Rud, A.E. Sverdlenko,Comparative Analysis of Novel Compact and Usual Smooth 90-Degree Twists // ICATT’2009, Int.Conf. “Antenna theory and techniques”, Lviv (Ukr), Oct. 6-9, 2009, р. 328‑330.
  6. А.А. Kirilenko, S.A. Prikolotin, Resonance of Total Rejection Produced by a Thin Vertical Stepped Conductor in Rectangular Waveguide // ICATT’2009, Int.Conf. “Antenna theory and techniques”, Lviv (Ukr), Oct. 6-9, 2009, р 331‑333.
  7. Yu. Galan, R. Sauleau, A.I. Nosich, A.V. Boriskin, Bee Swarm Algorithm for Synthesis Of Antenna Arrays // ICATT’2009, Int.Conf. “Antenna theory and techniques”, Lviv (Ukr), Oct. 6-9, 2009, р 160‑162.
  8. I. Nosich, E.I. Smotrova, A.V. Boriskin, R. Sauleau, Mathematical and numerical modeling of dielectric resonators, lens antennas, and lasers using boundary integral equations and eigenvalue problems // Digest Int. Conf. Waves in Science and Engineering (WISE-2009), Mexico City, 2009, pp. 12‑13.
  9. V. Boriskin, M.V. Balaban, R. Sauleau, A.I. Nosich, Simulation of three-dimensional wave beams with the aid of complex dipoles // Proc. 9-th Kharkiv Young Scientists Conf. on Electromagnetics, Photonics and Biophysics (YSC’09), Kharkiv, Dec. 2009, p. 115.
  10. С.А. Приколотин, А.А. Кириленко, Метод нахождения спектра собственных частот волноводов со сложным поперечным сечением // Proc. 9-th Kharkiv Young Scientists Conf. on Electromagnetics, Photonics and Biophysics (YSC’09), Kharkiv, Dec. 2009, p. 105.
  11. К.С. Шпаченко, Электродинамическая модель волноводного поляризатора // Proc. 9-th Kharkiv Young Scientists Conf. on Electromagnetics, Photonics and Biophysics (YSC’09), Kharkiv, Dec. 2009, p. 114.

  2010

  Статті
  1. Prikolotin, A. Kirilenko, A novel notch waveguide filter // Microwave and Optical Technology Letters , 2010, V. 52, Iss.2, pp.416–420.
  2. С.А. Приколотин, А.А. Кириленко, Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами.Часть 1. Спектры собственных волн ортогонных волноводов // Радиофизика и электроника, 2010, T.15(1), cс.17–29.
  3. А.О. Перов, А.А. Кириленко, С.Л. Сенкевич, Резонансные режимы возбуждения двухмерного периодического экрана, перфорированного круглыми запредельными отверстиями // Радиофизика и электроника, 2010, Т.15, № 2, cс.4–15.
  4. В.Р. Литвинов, Л.А. Рудь, Е.А. Свердленко, Компактные 90-градусные скрутки в прямоугольных волноводах // Изв. вузов. Радиоэлектроника, 2010, T.53, № 3, cс.50–57.
  5. I. Veliev, М.V. Ivakhnychenko, Т.М. Ahmedov, Application of Fractional Operators to Describing Boundaries in the Scattering Problems // Telecommunications and Radio Engineering, Begell House Publ., 2010, Vol. 69, N 8, p. 653–668 (translated from: Радиофизика и электроника. 2009, T.14, № 2, cc.133–140).
  6. А.А. Kirilenko,A. Prikolotin, А Thin Step-Bended Conductor in the Rectangular Waveguide Cross-Section Plane as a Simple Reflector // Telecommunications and Radio Engineering, Begell House Publ., 2010, V.69, No.4, p.327–340 (translated from: Радиофизика и электроника, 2009, Т.14, No.2, cс.119–127).
  7. V. Boriskin, R. Sauleau, Drastic influence of the half-bowtie resonances on the focusing and collimating capabilities of 2-D extended hemielliptical and hemispherical dielectric lenses // J. Optical Society of America A, 2010, V.27, No.11, pp.2442–2449.
  Тези конференцій
  1. A. Prikolotin, D.Y. Kulik, A.A. Kirilenko, Calculation of TEM-Modes in the Waveguides Having Orthogon Cross-Section // Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kyiv, Ukraine: 2010.
  2. A. Prikolotin, A.A. Kirilenko, Spectral characteristics of step-bended bar in a rectangular waveguide // Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, 21–26 June, 2010.
  3. A. Prikolotin, A.A. Kirilenko, Numerical model for calculating eigen-mode spectrum of complicated cross-section waveguides // Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, 21–26 June, 2010.
  4. O. Perov, N.G.Kolmakova, A.A.Kirilenko, Resonance responses of compound screens with below-cutoff holes and eigenoscillation intercoupling as its forward base // Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, 21–26 June, 2010.
  5. A. Rud, K.S. Shpachenko, Polarizer based on waveguide with complex cross-section // Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, 21–26 June, 2010.
  6. A. Rud, K.S. Shpachenko, Eigen modes of a square waveguide with two inner diagonally-placed square ridges // Proc. Int. Conf. MMET-2010 “Math. Methods in Electrom. Theory”, Sept. 6 - 8, Kyiv, Ukraine, CD-ROM, WGC-2, 2010.
  7. V. Boriskin, R. Sauleau, A.I. Nosich, Optical and modal features of hemielliptic dielectric lenses // Proc. 4nd European Conf. Antennas Propag. (EuCAP-10), Barcelona (Spain), Apr. 12-18, 2010, paper ID#A1840313.
  8. V. Boriskin, R. Sauleau, Design of dielectric lens antennas for multibeam applications // Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of mm and sub-mm Waves (MSMW-10), Kharkiv (Ukraine), June 26-29, 2010, paper ID#E2.
  9. V. Boriskin, R. Sauleau, Hybrid genetic algorithm for fast electromagnetics synthesis //Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of mm and sub-mm Waves (MSMW-10), Kharkiv (Ukraine), June 26–29, 2010, paper ID#E1.
  10. V. Boriskin, R. Sauleau, Resonant lenses as building blocks for advanced narrow-band integrated receivers //Proc. 12th Int. Conf. Transparent Optical Networks (ICTON-10), Munich (Germany), Jun. 27–Jul. 1, 2010.
  11. Boriskin, A. Vorobyov, R. Sauleau, Two-shell circularly-layered dielectric lens antennas: design and characterization // Proc. European Microwave Conf. (EuMC-10), Paris (France), Sept. 26-30, 2010, pp. 743–746.
  12. V. Boriskin, R. Sauleau, Synthesis of arbitrary-shaped lens antennas for beam-switching applications // Proc. European Microwave Conf. (EuMC-10), Paris (France), Sept. 26-30, 2010, pp.739–742.
  13. V. Boriskin, M.V. Balaban, A.Yu. Galan, R. Sauleau, Efficient approach for fast synthesis of phased arrays with the aid of a hybrid genetic algorithm and a smart feed representation // IEEE Int. Symp. Phased Array Systems and Tech. (PAST-10), Boston (USA), Oct. 2010, pp. 827–832.

  2011

  Статті
  1. Н. Колмакова, А. Кириленко, С. Просвирнин, Плоскo-киральные диафрагмы в квадратном волноводе и проявления “оптической активности // Радиофизика и радиоастрономия, 2011, Т.16, N1, c70–81.
  2. Kolmakova, A. Kirilenko, S. Prosvirnin, Flat Chiral Irises in a Square Waveguide and Displays of “Optical Activity Radiophysics and RadioAstronomy, 2011, V.16, No.1, p.70–81 (Translated from Радиофизика и радиоастрономия, 2011, Т.16, N1, pp.70–81).
  3. Н.Г. Колмакова, А.О. Перов, С. Сенкевич, А. Кириленко, Аномальное прохождение ЭМВ сквозь запредельные отверстия и собственные колебания волноводных объектов и периодических структур // Радиоэлектроника. Известия вузов, 2011, Т. 54, № 3, cc. 3–13.
  4. Kolmakova, A. Perov, S. Senkevich, A. Kyrylenko, Abnormal propagation of EMW through below cutoff holes and intrinsic oscillations of waveguide objects and periodic structures // Radioelectronics and Communications Systems, 2011, V.54, P.115–123 (Translated from  Радиоэлектроника. Известия вузов, 2011, Т. 54, № 3, cc. 3–13.
  5. Prikolotin, A. Kirilenko, Mode Matching Technique Allowance for Field Singularities as Applied to Inner Problems With Arbitrary Piecewise-Coordinate Boundaries: Part 1. Eigenmode Spectra of Orthogonic Waveguides // Telecommunications and Radio Engineering, 2011, V.70, No. 11, pp. 937–958 (Translated from Радиофизика и электроника, 2010, T.15(1), сc. 17–29.
  6. A.А. Kириленко, Л.П. Мосьпан, Отражательная решетка из перфорированных лент как частотно-селективная поверхность // Радиофизика и радиоастрономия, 2011, Т.16, N1, cc.90–97.
  7. Kirilenko, L. Mospan, Reflective Grating of Perforated Strips as a Frequency-Selective Surface // Radiophysics and RadioAstronomy, 2011, V.16, No.1, March, p.90–97 (Translated from Радиофизика и радиоастрономия, 2011, Т.16, N1, pp.90–97).
  8. Galan, A. Boriskin, Selection of parameters in particle swarm optimization algorithm applied for synthesis of linear arrays with flat-top beams //J. Radiophysics and Electronics: IRE Press, 2011, V. 16, No. 1, pp.11–18, (in Russian).
  9. Boriskin, A. Vorobyov, R. Sauleau, Two-shell radially symmetric dielectric lenses as low-cost analogs of the Luneburg lens // IEEE Trans. Antennas and Propag., 2011, V.59, No.8, pp. 3089–3093.
  10. Boriskin, R. Sauleau, Numerical investigation into the design of shaped dielectric lens antennas with improved angular characteristics // Progress in Electromagnetics Research B, 2011, V.30, pp. 279–292.
  11. Boriskin, R. Sauleau, Recipe for an efficient hybrid genetic algorithm //J. Telecommunications and Radio Engineering, 2011, V.70, No.13, pp. 1143–1158.
  12. Rolland, M. Ettorre, A.Boriskin, L. Le Coq, R. Sauleau, Axisymmetric Resonant Lens Antenna With Improved Directivity in Ka-Band // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2011, V.10, No.1. pp. 37–40.
  13. Campione, S. Steshenko, F. Capolino, Description and characterization of the complex modes in a linear chain of gold metal nanospheres // SPIE, 2011, 9p.
  14. Campione, S. Steshenko, M. Albani, F. Capolino, Complex modes and effective refractive index in 3D periodic arrays of plasmonic nanospheres //Optics Express, V.19, №27, 2011.
  15. Steshenko, F. Capolino, P. Alitalo, S. Tretyakov,Effective model and investigation of the near-field enhancement and subwavelength imaging properties of multilayer arrays of plasmonic nanospheres // Physical Review, E 84 (American Physical Society), 2011, 12p.
  16. Campione, S. Steshenko, F. Capolino, Complex bound and leaky modes in chains of plasmonic nanospheres // Optics Express, 2011, V.19, №19, pp.18345-18363.
  Тези конференцій
  1. Prikolotin, A. Kirilenko, Waveguide Bandstop (Bandpass) Filters on Stepped Conductors  (Slots) Sections // European Microwave Week (EuMW), Manchester (UK), 9–14 Oct., 2011,
  2. Prikolotin, A. Kirilenko, Total Transmission Through an Iris with Wall-to-Wall Stepped Slot Placed in a Rectangular Waveguide // 10th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Sept., 20–23, 2011.
  3. Rud, K. Shpachenko, Polarizers on Sections of Square Waveguides with Inner Corner Ridges // 10th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Sept., 20–23, 2011.
  4. Vytovtov, L. Mospan, One-Dimensional Anisotropic Photonic Crystal as a Key Element for Nonreciprocal Optical Devices Based not on the Faraday Effect // European Microwave Week (EuMW), Manchester, UK 9–14 Oct., 2011.
  5. Vorobyov, E.Fourn, R.Sauleau, A.Boriskin, Reconfigurable phased antenna arrays for automotive radar application // Proc. Conf. YSC-2011, Kharkov, Ukraine, Nov. 28-Dec. 02, 2011.
  6. Rolland, M. Ettorre, A. Boriskin, L. Le Coq, R. Sauleau, Hybrid-type integrated lens antenna with improved gain and aperture efficiency in Ka-band // Proc. 6th ESA Workshop on MMW Technology and Applications, Espoo (Finland), May 2011.
  7. Boriskin, R. Sauleau, Collimating and resonant properties of two-shell radially symmetric lenses // Proc. 5th European Conf. Antennas Propag. (EuCAP-11), Rome, It., 2011, pp. 779–782.
  8. Galan, O. Boryskina, R. Sauleau, A. Boriskin, Particle swarm optimization algorithm with moving boundaries as a powerful tool for exploration research //Proc. 5th European Conf. Antennas Propag.(EuCAP-11), Rome, It., 2011, pp. 2081–2084.
  9. Sauleau, O. Biro, J.Stiens, Z. Sipus, A. Räisänen, L. Schmidt, C.A. Fernandes, J. Mosig, V. Fusco, S. Maci, A. Neto, A.I. Nosich, A.V. Boriskin, Newfocus research networking program // Proc. 5th European Conf. Antennas and Propag., Rome (Italy), 2011, pp. 3687–3689.

  2012

  Статті
  1. V. Boriskin, R. Sauleau, Hybrid genetic algorithm for fast electromagnetic synthesis // Book chapter, Real-world applications of genetic algorithms, O. Roeva (Ed.), InTech. 2012, pp.165–182.
  2. Rolland, A.V. Boriskin, C. Person, C. Quendo, L. Le Coq, R. Sauleau, Lens-corrected axis-symmetrical shaped horn antenna in metallized foam with improved bandwidth // IEEE Antennas Wireless Propag. Lett. 2012, V.11, No.1, pp.57-60.
  3. Yu. Galan, R. Sauleau, A.V. Boriskin, Floating boundary particle swarm optimization algorithm // Optim. Lett., 2012. June, pp.1–20, (DOI: 10.1007/s11590-012-0502-8).
  4. T. Nguyen, A.V. Boriskin, A. Rolland, L. Le Coq, R. Sauleau, Size and weight reduction of integrated lens antennas using a cylindrical air cavity // IEEE Trans. Antennas Propag. 2012, V.60, No.12, pp.5993–5998.
  5. И.К. Кузьмичев, А.Ю. Попков, Л.А. Рудь, Возбуждение ТЕ11 и ТЕ01 волн в коаксиальном волноводе, включенном в состав открытого резонатора. Часть 1. Эффективность возбуждения // Физические основы приборостроения. 2012, T.1, №3, сc.92–
  6. И.К. Кузьмичев, А.Ю. Попков, Л.А. Рудь, Возбуждение ТЕ11 и ТЕ01 волн в коаксиальном волноводе, включенном в состав открытого резонатора. Часть 2. Моделирование ключа // Физические основы приборостроения. 2012, T.1, №4, cc. 93–
  7. С.А. Приколотин, А.A. Кириленко, C.Л. Сенкевич, Волноводная диафрагма с вертикальной ступенчатой щелью и полосовой фильтр на ее основе // Радиофизика и электроника. 2012, T.3(17), №2, с.43–49.
  8. С.А. Приколотин, А.О. Кириленко, Н.Г. Колмакова, Сверхкомпактная 90° скрутка на основе пары плоско-киральных диафрагм в квадратном волноводе // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. 2012, T.55, №4, cс.31–35.
  9. А.О. Перов, А.А. Кириленко, С.Л. Сенкевич, Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев. Часть 1. Постановка задачи. Классическая решетка. // Радиофизика и электроника. 2012, T. 3(17), №4, с. 3–13.
  10. Л.А.Рудь, K.C.Шпаченко, Поляризаторы на отрезке квадратного волновода с диагональными выступами и корректирующей диафрагмой // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2012, T. 55, № C. 35–43.
  11. A. Rud, K.S. Shpachenko, Polarizers on the Basis of Sections of a Square Waveguide with Diagonally Arranged Square Ridges: an Elctrodynamic Model and Characteristics // Telecommunications and Radio Engineering. 2012, V. 71, No 11, pp. 975–987.
  12. A. Vytovtov, L.P. Mospan, Penetration effect in gyrotropic slab: theory and applications // J. Opt. Soc. Am. A, 2012. V.29, Iss.6, pp. 877–882.
  Тези конференцій
  1. Steshenko, A.A. Kirilenko, A.V. Boriskin, M. Zhadobov, R. Sauleau, Advanced modeling of choke ring antennas for mm-wave applications // Proc. 6th European Conf. Antennas Propag. (EuCAP-12), Prague (Czech Rep.), 2012, ID: A07–2–2.
  2. P. Mospan, D.Yu. Kulik Transversal partial-height inserts in a rectangular waveguide as building blocks for multi-band filters // Proc. of MMET-2012 , Kharkiv (Ua), 28–30 Aug.2012, (CD-ROM), pp. 1–4.
  3. A.Vytovtov, L.P. Mospan, S. Zouhdi, Optical Frequency Detector Based on Stratified Isotropic Slab // Proc. of META'12, 3rd Int. Conf. on Metamaterials and photonic crystal and plasmonics, 2012, 19–22 April, Paris, Fr.
  4. Steshenko, A.A. Kirilenko, A.V. Boriskin, M. Zhadobov, R. Sauleau, H-plane radiation patterns of rectangular waveguide aperture with a corrugated flange // Proc. of MMET-2012 , Kharkiv (Ua), 2012, pp. 1–4 (CD-ROM) 28–30 Aug. 2012.
  5. A. Prikolotin, S.A. Steshenko, D.Yu. Kulik, L.A. Rud, A.A. Kirilenko, Fast full 3D EM CAD of waveguide units based on the generalized mode-matching technique // Proc. of MMET-2012 , Kharkiv (Ua), 2012, pp. 1–4 (CD-ROM) 28–30 Aug. 2012.
  6. А. Kirilenko, N. Kolmakova, S. Prikolotin, Plane-chiral pair with opposite rotations as a new way to rotate polarization up to 90o // Proc. of MMET–2012 , Kharkiv (Ua), 2012, pp. 1–4 (CD-ROM) 28–30 Aug. 2012.
  Автореферат
  1. С.А. Приколотiн, Узагальнення методу часткових областей з урахуванням умови на ребрі для хвилеводних структур з довільними декартово-координатними межами. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.03 — радиофізика. – Ротапринт ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, 2012. – 20 с.

  2013

  Статті
  1. С.А. Стешенко, С.А. Приколотин, А.А. Кириленко, Д.Ю. Кулик, Л.А. Рудь, С.Л.Сенкевич, Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и «in-line» объекты // Радиофизика и электроника. 2013, Т.4(18), № 1, cc.15–
  2. А.О. Перов, А.А. Кириленко, С.Л. Сенкевич, Собственные колебания и резонансные свойства одномерно-периодических решеток из металлических брусьев Часть 2. Компаундная решетка // Радиофизика и электроника, 2013, Т.4(18), № 1, сс.15–
  3. V. Boriskin, M. Zhadobov, S. Steshenko, Y. Le Drean, C. Pearson, R. Sauleau, Enhancing exposure efficiency and uniformity using a choke ring antenna: application to bioelectromagnetic studies at 60 GHz // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 2013, V.61, No.5, P.1, рр.2005–2014.
  4. С.А. Стешенко, Алгоритм расчета плоскостных сочленений волноводов произвольного сечения с использованием собственных функций общей апертуры // Радиофизика и электроника. 2013, Т.4(18), №3. сс.22–27.
  5. Л.П. Мосьпан, А.А. Кириленко, Д.Ю. Кулик, С.А. Приколотин, Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с парой равновысоких прямоугольных штырей // Радиофизика и электроника. 2013, Т.4(18), №3, сс.3–
  6. Л.П. Мосьпан, С.А. Приколотин, С.А. Стешенко, А.А. Кириленко, Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с парой разновысоких прямоугольных штырей // Радиофизика и радиоастрономия, 2013, Т.18, №4, сс. 349–356.
  7. A. Kirilenko, S.A. Prikolotin, S.L. Senkevich, A waveguide iris with a vertical step-shaped slot and a bandpass filter built around it // Telecommunications and Radio Engineering. 2013, V.72, No 7, рр.569–579.
  8. С.А. Стешенко, Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре // Радиофизика и радиоастрономия. Т. 18, № 4. сс. 373–380.
  Тези конференцій
  1. P. Mospan, S.A. Prikolotin, A.A. Kirilenko, Singlet Formed by Two Transversal Ridges in a Rectangular Waveguide from the Spectral Theory Point of View // European Microwave Week (EuMW), 2013, Oct, 6–11, Nuremberg (Ger), рр. 628–631.
  2. N. Kolmakova, S. Prikolotin, Kirilenko, A. Perov, Simple example of polarization plane rotation by the fringing fields interaction // European Microwave Week (EuMW), 2013, Oct, 6–11, Nuremberg (Ger), рр.936–938.
  3. A. Steshenko, S.A. Prikolotin, D.Yu. Kulik, A.A. Kirilenko, L.P. Mospan, L.A. Rud, Numerical determination of eigenmodes of an arbitrary waveguide with coordinate boundaries in cylindrical coordinate system // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, 2013, June 23–28, Kharkiv, CD–ROM, рр.240–242.
  4. Mospan, S.Prikolotin, A.Kirilenko, Spectral properties of a rectangular waveguide section with a pair of two transversal ridges // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, 2013, June 23–28, Kharkiv, CD-ROM, рр.418–420.
  5. A. Kirilenko, D.Yu. Kulik, S.A. Prikolotin, L.A. Rud, S.A. Steshenko, Design and optimization of broadband ridged coaxial waveguide polarizer // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, June 23–28, Kharkiv, 2013, CD-ROM, рр.445–447.
  6. Derkach, A. Kirilenko, A. Salogub, S. Prikolotin, N. Kolmakova, Ye. Ostrizhnyi, Gigant optical activity in artificial plane-chiral structures // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, 2013, June 23–28, Kharkiv, CD-ROM, рр.436–438.
  7. A. Kirilenko, A.O. Perov, N.G. Kolmakova-Don, S.A. Prikolotin, Eigen-oscillations of composite double-slot iris in a square waveguide and manifestation of enhanced transmission and “optical activity” // Proc. Int. Symp. “Physics and Engineering of Microwaves, MM and Sub-MM Waves”, 2013, June 23–28, Kharkiv, рр.231–233.
  8. N. Skresanov, V.V. Glamazdin, A.A. Kirilenko, D.Yu. Kulik,  Natarov M.P., Pylypenko O.M., Rud L.A., A.I. Shubnyj, V.A. Zolotarev, Circular polarization splitters for three-band feed of radiotelescope reflector antenna // Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT),  2013, Sept. 16–20, Odessa (Ua), рр.43–48.
  9. A. Kirilenko, D.Yu Kulik, S.A. Prikolotin, L.A. Rud, S.A. Steshenko, Stepped approximation technique for designing coaxial waveguide polarizers //Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), 2013, Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, рр.470–472.
  10. Steshenko, Yu.B. Sidorenko, A.A. Kirilenko, Initial guess selection for optimization of the given field distribution on the aperture of a leaky wave antenna, Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), 2013, Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, рр.450–452.
  11. Mospan, Spectral properties of a broken-symmetry two-ridged rectangular waveguide section, Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), 2013, Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, рр.481–483.
  12. Yu. Kulik, S.A.Prikolotin, S.L. Senkevich, L.P.Mospan, Compact bandpass waveguide filters based on modified split-ring resonators // Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, (ICATT) 2013, Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, рр. 478–480.
  13. O. Perov, A.A. Kirilenko, N.G. Kolmakova, S.A. Prikolotin; S.L. Senkevich, Aperture oscillations, enhanced transmission and polarization plane rotation in the light of natural oscillations spectrum // Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, (ICATT) 2013, Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, 2013, рр.467–469.
  14. O. Perov, V.V. Glamazdin, V.N. Skresanov, Design and optimization of tri-band coaxial feed horn for the radio telescope antenna, Proc. 9th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques, (ICATT) 2013. Sept. 16–20, Odessa, Ukraine, рр.441–443.
  15. С.А. Cтешенко, А.В. Борискин, Излучение Е-поляризованной волны из раскрыва плоского волновода с гофрированным фланцем // Труды Между народного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики МДОЗМФ 2013, рр.373–
  16. С.А. Стешенко, Анализ краевой задачи, описывающей преобразование поверхностных волн в объемные в антенне дифракционного излучения // Труды международной научной школы–конференции "Тараповские чтения", Харьков, 29 сентября - 4 октября 2013 г.
  17. N. Derkach, A.A. Kirilenko, A.N. Salogub, S.A.Prikolotin, N.G. Kolmakova, Ye.M. Ostrizhnyi, Polarization conversion by bilayer chiral structure with giant optical activity // 23rd International Crimean Conference on Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2013, рр.994–995.

  2014

  Статті
  1. В.Н. Деркач, А.А. Кириленко, А.О.Перов, С.А. Приколотин, А.Н. Салогуб, Гигантская «оптическая активность» композитной плоскокиральной диафрагмы в свч-диапазоне // Радиофизика и радиоэлектроника, 2014, T.5(19), № 1, cс.9–13.
  2. N. Derkach, A.A. Kirilenko, A.O. Perov, S.A. Prikolotin, A.M. Salogub, Giant “optical activity” of composite plane-chiral irises in microwave //Telecommunications and radio engineering, 2014, V.5(19), № 1, p.9–13.
  3. Л.П. Мосьпан, Спектральный подход к оценке резонансов отражения в прямоугольной волноводной секции с прямоугольным штырем // Радиофизика и радиоастрономия, 2014, T.19, №3, c 258–266.
  4. P. Mospan, Spectral approach to estimation of reflection resonances in a rectangular waveguide with a rectangular post // Radiophysics and RadioAstronomy 2014, Vol. 19 (N3), pp.258–266.
  5. А.Б. Ипатов, В.М. Чмиль, В.Н. Скресанов, Д.В. Иванов, В.В. Мардышкин, В.К. Чернов, А.М. Пилипенко, А.А. Кириленко, Криогенный приемный фокальный блок для телескопов радиоинтерферометрического комплекса нового поколения // Радиофизика и радиоастрономия, 2014, Т.19, № 1, cc.81–96.
  6. B. Ipatov, V.M. Chmil, V.M. Skresanov, D.V. Ivanov, V.V. Mardyshkin, V.K. Chernov, A.M. Pilipenko, A.A. Kirilenko, Cryogenic receiving focal unit for telescopes of radiointerferometric complex of new generation // Radiophysics and RadioAstronomy, 2014, Vol.19, No.1, pp.81–96.
  7. A. Steshenko, An Algorithm for Analyzing Planar Junctions of Waveguides of Arbitrary Cross-Section with the Use of Eigenfunctions of the Common Aperture // Telecommunications and radio engineering, 2014, V.73, №10.
  8. A. Steshenko, S.A. Prikolotin, A.A. Kirilenko, D.Yu. Kulik, L.A. Rud’, S.L. Senkevich, Partial Domain Technique Considering Field Singularities in the Internal Problems with Arbitrary Piecewise-Coordinate Boundaries: Part 2. Plane-Transverse Junctions and “In-Line” Objects // Telecommunications and radio engineering, 2014, V.73, No.3, pp.187–201.
  9. P. Mospan, А.А. Kirilenko, D.Yu. Kulik, S.A. Prikolotin, Spectral Properties of a Rectangular Wave Guiding Unit Involving a Pair of Rectangular Posts of Equal Heights // Telecommunications and radio engineering, 2014, V.73, No.1, pp.3–12.
  10. А.А. Кириленко, Н.Г. Колмакова, А.О. Перов, С.А. Приколотин, В.Н. Деркач, Cобственные колебания, обеспечивающие поворот плоскости поляризации на 900 с помощью планарных киральных двухщелевых диафрагм // Изв.ВУЗов. Pадиоэлектроника, 2014, T.57, № 12, сc.3–15.
  11. A. Kirilenko, N.G. Kolmakova, A.O. Perov, S.A. Prikolotin, V.N. Derkach, Natural oscillations providing 90° polarization plane rotation by planar chiral double-slot irises // Radioelectronics and Communications Systems, 2014, V.57, No.12, pp. 521–530.
  12. А.А. Кириленко, О.А. Перов, В.Н. Скресанов, С.А. Стешенко, В.В. Гламаздин, М.П. Натаров, А.И. Шубный, Mногочастотный облучатель зеркальной антенны для криогенных приемных фокальных блоков радиотелескопов VLBI2010-сети нового поколения: синтез, проектирование, эксперимент // Космическая наука и технология, Киев, 2014.
  Тези конференцій
  1. В.В. Гламаздин, А.А. Tвстигнеев, М.Б. Зотов, Д.В. Иванов, С.И. Иванов, А.В. Ипатов, А.С. Лавров, В.В. Мардышкин, Д.А. Маршалов, А.О. Перов, А.М. Пилипенко, В.Н. Скресанов, В.К. Чернов, В.В. Чмиль, В.М. Чмиль, Предложение по модернизации приемных устройств радиотелескопов РТ-70 с целью обеспечения их совместимости с РСДБ-комплексом «Квазар-КВО» // Всероссийская Радиоастрономическая Конференция, тезисы докладов, Пущино, 22–26 сентября 2014 год, стр.83–84.

  2015

  МОНОГРАФIЇ (глава у монографії)
  1. А.А. Кириленко, “К шестидесятилетию Института радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. 2005-2015 годы” // под ред. П.Н. Мележика. – Х. – НПП «Контраст», 2015. – 424с.  с. 20-29.
  СТАТТІ
  1. Steshenko, M. Zhadobov, R. Sauleau, A.Kirilenko, A.V. Boriskin, Beam-forming capabilities of waveguide feeds assisted by corrugated flanges // IEEE Trans. on AP, 2015, V.63, N12, p.5548-5560.
  2. Д.Ю.Кулик, A.O.Перов, Л.П. Мосьпан, Н.Г. Колмакова, Компактные вращатели плоскости поляризации на основе диафрагм с прямоугольными щелями // Радиофизика и электро­ника, 2015, Т. 6(20). № 3 c. 96-101.
  3. А.А.Кириленко, О.А. Перов, В.Н. Скресанов, С.А. Стешенко, В.В. Гламаздин, М.П. Натаров, А.И.Шубный, Многочастотный облучатель зеркальной антенны для криогенных приемных фокальных блоков радиотелескопов VLBI2010-сети нового поколения: синтез, проектирование, эксперимент // Космическая наука и технология (Киев) 2015, T.21, № 4, c.24-31.
  4. P.Mospan, Broken-symmetry two-insert rectangular waveguide sections providing mutli-resonant response // Telecommunications and Radioeng, 2015, V.74, N8 p.667-680 (original).
  5. А.О.Перов, А.А.Кириленко, В.Н.Деркач, А.Н.Салогуб, Система двух экранов с круглыми запредельными отверстиями как квазиоптический поляризатор // Радиофизика и электроника, 2015, T. 6(20), № 3, c. 3-10.
  6. A.Kirilenko, S.L. Senkevich, S. O. Steshenko, Application of the generalized scattering matrix technique for the dispersion analysis of 3D slow-wave structures // Telecommunications and Radio Engineering, 2015, V.74, No 17, pp. 1497-1511, DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i17.10.
  ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
  1. A. Kirilenko, A. O. Perov, S. A. Steshenko, V. N. Skresanov, Electrodynamic model of the three-band feed for VLBI2010 radiotelescope reflector antenna // ICATT’15 Apr. 21– 24, 2015 Kharkov, (Ua), pp.324-326.
  2. Д.Ю. Кулик, А.О.Перов, Л.П. Мосьпан, Компактные вращатели плоскости поляризации на основе диафрагм с прямоугольными щелями // ICATT’15 Apr. 21– 24, 2015 Kharkov, (Ua), pp.312-314.
  3. P.Mospan, S.A.Prikolotin, A.A.Kirilenko, Rectangular waveguide section with a pair of antipodal posts: spectral characteristics // ICATT’15 Apr. 21– 24, 2015 Kharkov, (Ua), pp.309-311.
   

  2016

  СТАТТІ
  1. Steshenko, M. Zhadobov, R. Sauleau, A.Kirilenko, A.V. Boriskin, Beam-forming capabilities of waveguide feeds assisted by corrugated flanges // IEEE Trans. on AP, 2015, V.63, N12, p.5548-5560. N. Kolmakova, S. Prikolotin, A. Perov, V.Derkach,A.Kirilenko, Polarization plane rotation by arbitrary angle using D4 symmetrical structures // IEEE Trans. on MTT,  2016, V64, N2, p.429-435.
  2. Л.П. Мосьпан, С.А.Приколотин, А.А.Кириленко, Резонансы отражения в прямоугольной волноводной секции с парой встречных прямоугольных штырей // Радиофизика и электроника, 2016, Т. 7(21). № 1 c. 15-21.
  3. Perov, A. Kirilenko, V.Derkach, Polarization response manipulation for compound circular hole fishnet // IEEE AWPL, 2016, p. 117-120, DOI: 10.1109/LAWP.2016.2559452.
  4. A.A.Кириленко, Д.Ю. Кулик, С.А. Стешенко, Ключевой алгоритм МЧО в анализе резонансных штырей, тройниковых, турникетных и других многоплечих соединений // Радиофизика и электроника 2016 Т. 7(21). № 4, c. 11-19.
  ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
  1. Mospan, Two approaches to microwave design: convenient computational electromagnetics versus spectral theory of open waveguide resonators // 2016 China-Ukraine forum on Science and Technology, Harbin (China), 5-8 July, Proc. p.122-123.
  2. Mospan, S.Vorobyov, Electromagnetic wave radiation from flat waveguide with finite number of slots //Proc. of DIPED-2016, XXIst Int. Seminar/Workshop on, Tbilisi, Georgia, Sept. 26-29, 2016, pp. 69-72.
  3. Mospan, S. Prokolotin, A. Kirilenko, Involving the Higher Modes into Attenuation Pole Generation. Spectral approach // 9th Int. Kharkiv Symp.on Physics and Eng. of Microwaves, MM and SubMM Waves (MSMW’2016)  2016 Kharkiv (Ua), June 20-24.
  4. Kirilenko, S.Prosvirnin, A.Perov, S.Steshenko, V.Derkach, N.Kolmakova, S.Prokolotin, D.Kulik, On the nature and general regularities of optical activity in planar-chiral double-layer metamaterials // 9th Int. Kharkiv Symp.on Physics and Eng. of Microwaves, MM and SubMM Waves (MSMW’2016)  2016 Kharkiv (Ua), June 20-24.
  5. Kulik, Compact polarization plane rotator by an arbitrary angle // 9th Int. Kharkiv Symp.on Physics and Eng. of Microwaves, MM and SubMM Waves (MSMW’2016)  2016 Kharkiv (Ua), June 20-24.
  6. Steshenko, On the characteristic equation for yhe dielectric-loaded circular waveguide //9th Int. Kharkiv Symp.on Physics and Eng. of Microwaves, MM and SubMM Waves (MSMW’2016)  2016 Kharkiv (Ua), June 20-24.
  7. Perov, A. Kirilenko, V.Derkach, Eigenmodes and polarization rotation in conjugated stacked structures // 9th Int. Kharkiv Symp.on Physics and Eng. of Microwaves, MM and SubMM Waves (MSMW’2016) 2016 Kharkiv (Ua), June 20-24.
  8. O. Steshenko, A.A. Kirilenko, V.A. Maslov, Mode Selective Properties of Concentric Metal Rings on a Dielectric Substrate in a Circular Waveguide // 2016 IEEE 7th Int. Conf.on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL) Odessa, Ukraine, 12-15 Sept. 2016.

  2017

  МОНОГРАФІЇ
  1. С.А. Приколотин, А.А. Кириленко, А.А., Д.Ю.Кулик, С.А. Стешенко, Метод частичных областей для декартово-координатных структур. Германия. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, – 171с. (8,5). - ISBN: 978-3-330-03211-8.
  СТАТТІ
  1. A.A. Kirilenko, D.Yu. Kulik, S.O. Steshenko, The key algorithm of the mode-matching technique in the analysis of resonant posts and tee, turnstile and some other kinds of multi-arm junctions // Telecommunications and Radio Engineering, 2017, Vol.76, N.1, p. 19-34.
  2. А. Кириленко, С. Стешенко, В. Деркач, С. Приколотин, Д. Кулик, С. Просвирнин, Л. Мосьпан, Вращение плоскости поляризации двуслойными плоско-киральными структурами. Обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2017, Т.60, №5, с. 245-259.
  3. A.A. Kirilenko, S.O. Steshenko, V.N. Derkach, S.A. Prikolotin, D.Y. Kulik, S.L. Prosvirnin, L.P. Mospan, Rotation of the polarization plane by double-layer planar-chiral structures. Review of the results of theoretical and experimental studies // Radioelectronics and Communications Systems, 2017, Vol.60, N.5, p. 193-205.
  4. Д.Ю. Кулик, С.А. Стешенко, А.А. Кириленко, Компактные вращатели плоскости поляризации на заданный угол в квадратном волноводе //Радиофизика и электроника, 2017, Т.8(22), № 1, с. 15-20.
  5. A.O. Perov, A.A. Kirilenko, V.N. Derkach, Polarization response manipulation for compound circular hole fishnet metamaterial // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, vol.16, p. 117-120.
  ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
  1. Mospan, A.A. Kirilenko, Packet suppression of a leakage of microwave power from industrial heating systems via the higher modes of open waveguide ports //IEEE XI Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Ukraine, May 24-27, 2017, p. 315-317.
  2. A. Kirilenko, S.A. Steshenko, L.P. Mospan, D.Y. Kulik, A.O. Perov, Recent advances in computational electromagnetics for microwaves in IRE NASU // IEEE XI Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Ukraine, May 24-27, 2017, p. 30-35.
  3. Y. Kulik, S.O. Steshenko, A.A. Kirilenko Compact polarization plane rotator for arbitrary angle // IEEE XI  Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Ukraine, May 24-27, 2017, p. 273-276.
  4. С.А. Стешенко, О некоторых актуальных задачах электродинамики, решаемых методом дискретных особенностей // Труды XVIII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики (МДОЗМФ-2017)», Харьков, Украина, 26-29 июня, 2017, с. 206-209.

  Нагороди

  Наукові результати, отримані співробітниками відділу, відзначалися низкою нагород та премій:

   
  1989 р. у складі колективу авторів А.О. Кириленко та Л.А. Рудь були удостоєні Державної премії УРСР в галузі науки та техніки за цикл робіт «Теорія резонансного розсіяння хвиль та її застосування в радіофізиці»;
  1990 р. А.О. Кириленко, В.І. Ткаченко, The First Prize in Electromagnetic Software competition  (USSR A. Popov Society);
  2004 р. А.В. Борискін, 1st Microwave Prize from the European Microwave Association at Int. Symp. MSMW-2004, Kharkiv, Ua;
  2005 р. А.В. Борискін, 2nd Award at the National research project contest "Young Scientist Day", Samsung Corp., Kiev, Ua;
  2008 р. С.А. Приколотін, Shestopalov Academician Prize for the Best Paper Presentation at YSC 2008 Int’l Conference, Kharkiv,Ua;
  2009 р. А.В. Борискін, Премія Кабінету Міністрів України для молодих вчених «За внесок у розбудову держави»;
  2010 р. С.А. Приколотін Third Prize of the European Microwave Association for the Best Young Scientist Paper at MSMW 2010 int'l symposium, Kharkiv, Ua.
   

  Стипендії

   
  1998-2000 рр. Н.Ю. Близнюк, стипендія Президента України для молодих вчених,
  1998-2000 рр. Л.П. Мосьпан, стипендія Президента України для молодих вчених,
  1998-2000 рр. Д.Ю. Кулик, стипендія НАН України для молодих вчених,
  2000 р. А.В. Борискін, IEEE MTT-S Graduate Student Fellowship Award in Microwave Engineering, Boston, USA.,
  2004-2006 рр. С.Ф. Кулішенко, стипендія Президента України для молодих вчених,
  2004-2006 рр. С.О. Стешенко, стипендія НАН України для молодих вчених,
  2004-2006 рр. А.В. Борискін, стипендія НАН України для молодих вчених,
  2005 р. Н.Г. Дон, INTAS Ph.D. Scholarship, університет м. Павія (Італія, Pavia, It.),
  2005-2007 рр. Н.Г. Дон, стипендия Президента Украины для молодых ученых
  2005-2007 рр. С.О. Стешенко, стипендія Президента України для молодих вчених,
  2008 р. А.В. Борискін, Fellowship of the Foundation Michel Métivier, France. Project title: Miniaturized integrated focusing systems,
  2008 р. О.Ю. Галан, Joint awards: SPIE Educational Scholarship in Optical Science and Engineering,
  2010 р. А.В. Борискін, Fellowship of the Foundation Michel Métivier, France. Project title:  X-type integrated lens antennas,
  2010-2012 рр. С.А. Приколотін, стипендія НАН України для молодих вчених.
   

  Гранти для участі в конференціях:

   
  1994 A.О. Кириленко, ISF Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Cannes, Fr.),
  1996 A.О. Кириленко, IEEE MTT-S Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Checoslovakia),
  1998 Л.П. Мосьпан, грант конференції XXYIII Moscow Int. Conf. on Antenna Theory & Technology (Moscow, RF),
  1999 A.О. Кириленко, EuMA Travel Grant для участі в конференції 29th Eur. Microwave Conf. (Munich, Ger),
  2001 Н.Ю.Близнюк, EuMA Travel Grants для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (London, UK),
  2002 Л.А.Рудь, IEEE Region 8 VCF и  EuMA Travel Grants для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Milan, It.),
  2002 Л.П. Мосьпан, IEEE Region 8 VCF и EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Milan, It.),
  2003 C.О.Стешенко, CRDF Travel Grant для участі в конференції IEEE AP Symposium (Колумбус, США, Motorola,  Форт-Лаудердейл, США),
  2004 A.О. Кириленко, Micon-2004 Travel Grant для участі в East-West Workshop, Advanced Techniques in Electromagnetics, Warszawa (Pl.),
  2005 A.О. Кириленко, EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Paris, Fr.),
  2005 Л.П. Мосьпан, EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Paris, Fr.),
  2006 С.А.Стешенко, EuCAP Travel Grant для участі в конференції EuCAP-06 (Nice, Fr.),
  2006 Н.Г.Дон, Travel Grant конференції Micon-2006 (Krakow, Pl),
  2006 A.О. Кириленко, Travel Grant конференції Micon-2006 (Krakow, Pl),
  2006 Л.П. Мосьпан, Travel Grant Micon-2006 (Krakow, Pl),
  2006 Н.Г.Дон, EuMA Travel Grant для участі в конференції European Microwave  Conference (Manchester, UK),
  2007 Л.П. Мосьпан, IEEE Region 8 VCF и EuMA Travel Grants для участі в конференції EUMW-2007, 4th European Radar Conference (EuRAD) (Munich, Ger.),
  2007 Н.Г.Дон, EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf. (Munich, Ger.),
  2009 A.О. Кириленко, IEEE Region 8 VCF и EuMA Travel Grants для участі в конференції Eur. Microwave Conf (Roma, It.),
  2011 С.А.Приколотін, EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Conf (Manchester, UK),
  2013 Н.Г.Колмакова (Дон), EuMA Travel Grant для участі в конференції Eur. Microwave Week (EuMW) (Nuremberg, Ger),
  2013 Л.П. Мосьпан, EuMA Travel Grant для участі в конференції European Microwave Week (EuMW) (Nuremberg, Ger).

  Співпраця

  1995-2003 – Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Japan, J.Bae,T.Unou, and K.Mizuno;

  1995-2000 – Univ of Saskatchewan, Saskatoon, Ca , Protap PRAMANICK, Tetyana Vasileva;

  1997-1998 – DASA (now Astrium Gmbl) Munich, Ger, Helmut Wolf;

  1999-2005 – Unique Broadband Systems Inc (Ca), Alex Dolgonos;

  2001 – ElSiTec, Munich, Ger, Paris, Fr, Luc Duchesne;

  2005 – Pavia Univ.(It), M.Bozzi;

  2007-2008 – університет м. Рен (Франція, Rennes, Fr.);

  2007-2008, 2010 – університет м. Сієна (Італія, Siena, It.);

  КБ «ПІВДЕННЕ», м. Дніпропетровськ, Україна;

  До 2000 р. – КБ космічного приладобудування (пс 4149), Москва, РФ;

  До 2005 р. – НДІ «Парус» м. Таганрог, РФ;

  КБ «Сатурн» Київ, Україна;

  КПІ , м.Київ, Україна;

  ДДУ, Дніпропетровськ, Україна;

  Запорізький машинобудівний інститут, м. Запоріжжя, Україна

  Дослідження співробітників відділу були підтримані грантами міжнародних фондів та організацій:

  1995 р. А.О.Кириленко, Research Grant of the ISF-Ukraine Foundation;

  2000р. А.О.Кириленко, visit grant from Hong Kong China Univ;

  2002, July 1 –2003, June 30 INTAS - 01- 0373 INTAS-International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union, керівник проекту А.О.Кириленко; development of waveguide circuits for plasma heating;

  2003 2004 рр. CRDF grant for development of an automatic mode-matching technique solver, UE2 5005 KH-03 CRDF FSTM project and US PI of UE2 5005 KH-03 CRDF FSTM project dir. Dr. Tuli Herscovici;

  2006 р. – А.В.Борискін, Young Engineer Research Grant of the President of Ukraine. Project title: Development of CAD tools for the design and optimization of integrated dielectric lens antennas;

  Apr. 2007 – May 2008 – С.О.Стешенко, міжнародний проект “MetaChem”, керівник Matteo Albani, Università Degli Studi di Siena, Сієна, Італія,

  2008 р. – А.В.Борискін, NATO Reintegration Research Grant. Project title: Advanced numerical modelling of quasi-optical focusing systems;

  2010 р. – А.В.Борискін, Exchange visit grant from the ESF Research Networking Program NEWFOCUS entitled "Design of quasi-3D integrated lens antennas";

  2010, Квітень–2010, Вересень – С.О.Стешенко, міжнародний проект “Metamorphose”, руководитель Filippo Capolino, Università Degli Studi di Siena, Сієна, Італія,

  2011-2012 - проект „Дніпро” «Розробка алгоритмів глобальної оптимізації для швидкого електродинамічного синтезу», виконувався в рамках спільної програми в галузі науково-технічної співпраці між Україною та Францією;

  2010 - проект «Грід» (керівник Мележик П.М.),

  2011 - проект «Грід-ІРЕ» (керівник Мележик П.М),

  2013 – С.О.Стешенко, ESF travel-грант для участі в проекті «Advanced choke horn antenna for constant flux illumination of rectangular cells: application to bioelectromagnetic studies at 60 GHz», керівник Максим Жадобов, г. Рен, Франція,

  2012-2014 рр. - міжнародний проект VLBI2010 (у співпраці з групою В. М. Скресанова (відділ №24), фінансується НВО «Сатурн» (м. Київ) з господдоговірною НДР «Опромінювач» та НАНУ за конкурсною НДР «КОСМОС»,

  2010-2014 - проект УНТЦ № Р389 «Розробка пасивного радіометричного сканера для догляду за людьми на малих відстанях» (керівник проекту Шило С.А.).

  Підготовка кадрів

  Докторські дисертації, підготовлені співробітниками та здобувачами відділу 12:

  • Сіренко Ю.К., 1989 р. (спектральна теорія решіток),
  • Чумаченко В.П., 1989 р. (метод добутку областей в задачах дифракції),
  • Рудь Л.А., 1990 р. (спектральна теорія хвилеводів),
  • Фісун А.І., 2000 р. (фізика відкритих резонаторів з дисперсійними дзеркалами).
   

  Кандидатські дисертації, підготовлені співробітниками та здобувачами відділу 12:

  • Яшина Н.П. (1979), осесиметричні розсіювачі в циліндричних хвилеводах,
  • Литвінов В.Р. (1982), Н-площинні складні куточкові елементи у хвилеводах,
  • Ткаченко В.І. (1986), Е- площинні куточкові елементи та перетворювачі типів хвиль,
  • Сергієнко Ю.І. (1987), резонанси в гратках-перетворювачів поляризації,
  • Сенкевич С.Л. (1988), багатошарові елементи в хвилеводах і гратки з покриттям,
  • Кусайкін О.П. (1989), ефекти недзеркального відбиття в гртках,
  • Васильєва Т.І. (1990), некоординатні діелектричні включення в хвилеводах,
  • Тисік Б.Г. (1992), відновлення S-матриць по спектру комплексних частот,
  • Цаканян І.С. (1993), резонансні об’єкти на циліндричних структурах з металевими включеннями і діелектричним заповненням),
  • Білоус О.І. (1996), відкриті резонатори із ешелетними дзеркалами,
  • Мосьпан Л.П. (2001), багатоапертурні резонансні діафрагми,
  • Близнюк Н.Ю. (2001), діелектричні дискові антени,
  • Мінакова Л.Б. (2003), поглинаючі та режекторні фільтри на діелектриках,
  • Кулик Д.Ю. (2003), алгоритми узагальненого методу часткових областей,
  • Борискін А.В. (2004), діелектричні лінзові антени,
  • Зиненко Т.Л. (2004), неідеально-провідні стрічкові гратки,
  • Стешенко С.О. (2005), метод дискретних особливостей, гребінки кінцевої довжини,
  • Дон (Колмакова) Н.Г. (2007), складні хвилеводи з гладким контуром ,
  • Приколотін С.А. (2012), метод часткових областей з урахуванням особливості поблизу ребер.
   

  Крім того, під керівництвом О.Й. Носича були захищені декілька кандидатських дисертацій за межами Інституту:

  • Oguzer T., Університет Бількент, Турція (1996 р., рефлекторні антени з обтічниками),
  • Richard L., Університет Рен 1, Франція (1998 р., конформні печатні антенні решітки),
  • Борискіна С.В., ХДУ, Харків (1999 р., фільтри у відкритому діелектричному хвилеводі),
  • Rondineau S., Університет Рен 1, Франція (2002 р., лінза Люнеберга з конформним опромінювачем).

  Співробітники

  ФІП, Посада співробітника Адреса електронної пошти Телефон Місце роботи, кімната
  Стешенко Сергій Олександрович, завідувач лабораториєю  (+38)057 7203442  к. 21 (VI корпус)
  Кириленко Анатолій Опанасович, провідний науковий співробітник kirilenko@ire.kharkov.ua (+38)057 720 35 18 к. 48 (IV корпус)
  Кулик Дмитро Юрійович, старший науковий співробітник 4dyk@mail.ru (+38)057 720 34 42, 5‑95 (внутр.) к. 50 (IV корпус)
  Мосьпан Людмила Павлівна, старший науковий співробітник lyuda@ire.kharkov.ua 4-28 (внутр.) к. 53-55 (IV корпус)
  Перов Андрій Олегович, старший науковий співробітник (+38)057 720 34 42 к. 21 (VI корпус)
  Блиннікова Ольга Анатолійовна, провідний інженер-досліджувач (+38)057 7203442, 5-95 (внутр.) к. 50 (IV корпус)