BeletskiБілецький Миколай Миколайович
Зав. відділом №21
Доктор фіз.- мат. наук, ст. н. сп.
Тел.: 057-7634-397
E-mail: beletski@ire.kharkov.ua

Портфоліо


 • Тематика наукових досліджень

  • Теоретичне дослідження поверхневих електромагнітних хвиль у плазмоподібних середовищах і твердотільних структурах.
  • Теоретичне дослідження процесів тунелювання електронів через нестаціонарні немагнітні і магнітні тунельні переходи.
  • Дослідження електродинаміки відкритих резонансних систем з погоджуючими елементами і розробка високостабільних твердотільних генераторів міліметрового діапазону з застосуванням квазіоптичних принципів побудови коливальних систем.
  • Дослідження збудження коливань у різних типах відкритих резонаторів, пристроїв зв'язку з різними лініями передач, розробка алгоритмів обробки АЧХ відкритих резонаторів.
  • Дослідження та розробка методів вимірювань електрофізичних властивостей різних речовин: газів, рідин, діелектричних і провідних плівок, в тому числі ВТНП.
  • Дослідження і розробка багатодіапазонних випромінювачів з круговими поляризаціями і створення на їх основі ефективних опромінювачів великих дзеркальних антен радіотелескопів.
  • Розробка принципів діэлектрометрії сильнопоглинаючих органічних і біологічних рідин та визначення інформативності радіофізичних методів в медикобіологічних дослідженнях, діагностиці патологій і захворювань людини.
  • Експериментальне дослідження дії електромагнітного випромінювання на біологічні об'єкти різного рівня організації. Розробка методів фізіотерапії із застосуванням випромінювання міліметрового діапазону, зокрема КВЧ аутогемотерапії.

  Історія відділу

  Відділ твердотільної електроніки створений у 1974 р. і його першим керівником був Б. М. Булгаков. З 2005 р. відділом керує М.М. Білецький.

  Основні результати відділу за весь час

  Проведено теоретичне дослідження тунельного ефекту гігантського магнітоопору в магнітних тунельних переходах феромагнітний метал/діелектрик/феромагнітний метал з урахуванням сил у потенційному бар'єрі. Передбачений ряд нових явищ, які можна використовувати як для створення принципово нових наноелектронних і спінтронных пристроїв, так і вдосконалення вже існуючих приладів – сенсорів, магнітних діодів, інжекторів спін-поляризованого струму і магнітної оперативної пам'яті. Показано, що величина і знак гігантського магнітоопору магнітних тунельних переходів істотно залежать як від ширини та висоти потенційного бар'єру, так і від величини напруги зміщення. Знайдено, що в залежності від ширини та висоти потенційного бар'єру гігантський магнітоопір може як зменшуватися, так і збільшуватися із збільшенням напруги зміщення. Встановлено, що гігантський магнітоопір при певних умовах може змінювати свій знак і осцилювати з збільшенням напруги зміщення.

  Теоретично досліджено процеси тунелювання електронів через нестаціонарні немагнітні і магнітні тунельні переходи. Передбачено новий і важливий ефект гігантського магнітоимпедансу магнітних тунельних переходів. Досліджено залежність ефекту гігантського магітоимпедансу від висоти і товщини потенційного бар'єру магнітних тунельних переходів, а також від величини постійної напруги зміщення. Знайдено, що в нестаціонарних магнітних тунельних переходах величина тунельного магнітоимпедансу сильно залежить від частоти змінної напруги зміщення і може приймати як позитивні, так і негативні значення. Показано, що ефект гігантського магнітоимпедансу магнітних тунельних переходів може бути використаний для створення принципово нових пристроїв високочастотної спінтроніки.

  Теоретично та експериментально досліджено відкриті резонатори і елементи погодження низкоімпедансних напівпровідникових активних елементів з квазіоптичними коливальними системами. На основі проведених досліджень побудовано експериментальні зразки квазіоптичних генераторів з широкою перестройкою частоти та на фіксовані частоти в діапазоні довжин хвиль 8 -1,5 мм. Рівень частотних шумів не перевищує -80-120дБ при розстройці на 20 кГц від несучої.

  Розроблено алгоритм та програма обробки АЧХ відкритих вимірювальних резонаторів, яка враховує імпеданси пристроїв зв'язку на характеристики резонатора.

  Досліджено принципи ефективного збудження відкритих резонаторів елементами зв'язку та твердотільними джерелами.

  Досліджено новий спосіб вимірювання флуктуацій діелектричної сталої в газових середовищах за допомогою транзисторних автогенераторів з відкритим резонатором в ланцюзі зворотнього зв'язку.

  Розроблена і досліджена диференційна кювета для абсолютних вимірювань комплексної діелектричної проникності сильнопоглинаючих рідин.

  Розроблений і досліджений зразок трьохдіапазонного опромінювача S/X/Ka діапазонів для застосування у складі охолоджуваного опромінювача дзеркальної антени радіотелескопа.

  Промодельовано та експериментально підтверджено одномодове збудження дискових діелектричних резонаторів і відкритих резонаторів з дифракційними решітками в широкому інтервалі зміни частоти.

  Досліджено відкриті резонатори з рефлектором у вигляді двовимірних граток з тонких дисків. Отримані спектри і знайдені добротності коливань відкритих резонаторів з дисперсійними дзеркалами у вигляді двовимірних граток з тонких дисків з метою істотного розрідження спектру відкритих резонаторів.

  Розроблені і впроваджені нові методи обчислювальної радіофізики, теоретично і експериментально досліджена трансформація електромагнітних полів гіга - і терагерцового діапазону на об'єктах і середовищах антропогенного і природного походження.

  Розроблена методика вимірювання діелектричної проникності різних біологічних об'єктів (клітин дріжджів, водоростей, клітин крові людини і тварин), а також проведена експериментальна оцінка для моделювання експериментів на клітинах з використанням модернізованого вимірювального комплексу.

  Теоретично досліджено хвилеводні та резонансні сенсори для вимірювання діелектричних властивостей органічних і біологічних речовин. На їх основі реалізовано кілька варіантів сенсорів, які мають різні рівні диференціальної чутливості по модулю і фазі комплексного коефіцієнта відбиття в діапазоні змін діелектричної проникності клітин крові. Проведено практичне вимірювання характеристик цих сенсорів, їх оптимізація та підготовка до застосування в медичних і виробничих .

  Використовуючи метод електронегативності ядра клітини, проведені попередні дослідження впливу електричної і магнітної компонент полів міліметрового діапазону на стан клітин людини та грибкових формувань. На прикладі дослідження впливу електромагнітного випромінювання на клітини букального епітелію людини підтверджений факт активації води ЕМВ, а також відмінності впливу Н - і Е-компонент поля на життєздатність клітинних зразків.

  Результати досліджень щодо використання КВЧ аутогемотерапії в лікуванні пацієнтів з ангіоневрологічними патологіями показали високу ефективність методу. В результаті даного немедикаментозного лікування, на підставі медичного обстеження, було зафіксовано поліпшення та нормалізація клінічних показників, що спостерігається у 92% від загальної кількості досліджуваної групи, що є досить обнадійливим досягненням.

  Наукові результати

  2005

  Тема “Кентавр-3”

  Досліджено вплив напруги зміщення на магнітоопір та спінову поляризацію електронного струму тунельного переходу феромагнітний метал/діелектрик/ феромагнітний метал (FM/I/FM) у межах двозонної моделі вільних електронів у феромагнітних електродах. Знайдено, що залежно від висоти та ширини потенційного бар’єру магнітоопір як зменшується, так і збільшується зі збільшенням напруги зміщення. Встановлено, що магнітоопір може змінювати свій знак та осцилювати зі збільшенням напруги зміщення.  Показано, що величина та знак поляризації електронного струму може змінюватися при зміні намагніченості феромагнітних електродів.

  Отримані результати мають велике наукове та практичне значення. Вони можуть бути використані у наноелектрониці для створення універсальної магнітної пам’яті та універсального мікропроцесора. М.М.Білецький, С.А.Борисенко, В.М.Яковенко.

  Тема “Структура”

  Досліджено вплив зовнішнього постійного магнітного поля на вольт-амперну характеристику та коефіцієнт спінової поляризації електронного струму у двобар’єрній резонансно-тунельній структурі, яка складається з наношарів напівмагнітного напівпровідника. Досліджена залежність коефіцієнту спінової поляризації електронного струму від концентрації магнітних іонів у квантовій ямі наноструктури. Передбачено ефект 100% спінової поляризації електронного струму. Сформульовані практичні рекомендації по використанню двобар’єрних резонансно-тунельних структур у спінтрониці. М.М.Білецький, С.А.Борисенко.

  Тема “Буксир-2”

  Сконструйований, виготовлений і досліджений термостабілізований генератор міліметрового діапазону з високою довгостроковою стабільністю частоти. Фисун А.И., Белоус О.И., Сухоручко О.Н.

  Досліджено напівсиметричний відкритий резонатор з чотирьохелементною мікрополосковою решіткою. Архипов А.В.

  Обґрунтована еквівалентна схема пристрою зв’язку, яка здатна враховувати радіаційні витрати енергії на зв’язок з простором. Гламаздін В.В., Натаров М.П., Скресанов В.Н.

  Тема “Напрямок”

  Досліджено вплив активованої електромагнітним випромінюванням КВЧ діапазону води і талої води (при добавці в корм імаго дрозофіли) на стійкість потомства до голодування в 2-х наступних поколіннях. Фисун А.И., Белоус О.И., Сиренко С.П.

  Проведено порівняння реакції нативних клітин букального епітелію людини на ЕМВ КВЧ діапазону при опроміненні клітин у воді з реакцією клітин, розміщених в попередньо опромінену воду. Фисун А.И., Белоус О.И., Сиренко С.П.

  Проводиться розробка з використанням діелектрометрії моделі для вибору адекватних тест-систем на дріжджах для використання таких тестових організмів замість вищих тварин. Використання результатів  дозволить скоротити кількість експериментальних тварин у досвіді при постановці LD50.  Щеголева Т.Ю.,  Нікітіна Н. С., Брюзгінова Н.В.

  Створено вимірювально-реєструючий комплекс та розроблена методика для дослідження синхронного впливу радіохвиль терагерцового та НВЧ-діапазонів радіохвиль (а також використання НВЧ-діапазону для контролю в області дисперсії вільної води) на мікроводорості, клітини крові та спермії великої рогатої худоби.  Експериментально вивчається дія терагерцового лазерного випромінювання нетеплової інтенсивності на біологічні структури. Колесніков В.Г., Древаль Н.В.

  Тема “Причал”.

  Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання радіофізичних методів неруйнуючого контролю міліметрового діапазону для дослідження управляючих систем живої клітини.

  Проведена модернізація апаратурного комплексу та розроблені методики вимірювання, які вперше дають можливість для дослідження функціональних перебудов цитоскелету  в процесах життєдіяльності живої клітини  в реальному часі.

  Цитоскелет забезпечує роботу всіх систем внутріклітинної сигналізації, внаслідок цього одержані результати відкривають принципово нові можливості при рішенні фундаментальних задач біології клітини та при створенні нанотехнологій з використанням біооб’єктів.

  Цей підхід не має аналогів у нас та за кордоном.

  Для практичних цілей відкриваються нові можливості в медицині  - вивчення молекулярних механізмів виникнення патології на клітинному рівні та  розробки способів їх індивідуальної  корекції на рівні та для вирішення широкого класу  біоетичних проблем. Т.Ю.Щеголева

  Тема “Вариант”

  Запропоновано новий метод азимутального стиску під час обробки сигналів цифрових радіолокаторів синтезованої апертури, названий нами методом компарування. Метод збільшує розрізнення, знижує рівень побічних пелюстків і розширює динамічний діапазон виявлення цілей у порівнянні з обробкою сигналів за допомогою Дольф-Чебишевських антенних вікон. За участю Шубного О.І. метод був також обґрунтований в експерименті на шумовому радарі у відділі №17. Гламаздін В.В., Скресанов В.Н.

  “Біосенсор”.

  Проект по Програмі фундаментальних досліджень НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”. Реєстраційний номер проекту 0104U006888

  Назва проекту “Розробка біосенсорів на основі мікроскопічних водоростей для контролю забруднень альгоценозів водойм “.

  Результати 2 етапу:

  Створені датчики на основі клітин водоростей, які укомплектовані тестовими стимуляторами, які дають можливість для швидкого визначення інтегрального рівня забруднення водойм,  оцінок впливу цих забруднень для захисту біорізноманіття водойм, для аналізу молекулярних механізмів пошкодження клітин та підбору засобів їх корекції, а також прогнозування наслідків забруднення для конкретних водних об’єктів.

  Одним із практичних  застосувань може бути розміщення вимірювальної апаратури на водоскидах забруднень, гідротехнічних спорудах, ГЕС, ТЕС, АЕС, а також застосування при проведенні екологічного моніторингу. Використання тестів важливе також для контролю технологічних процесів при індустріальному культивуванні водоростей. Т.Ю.Щеголева, Паршикова Т.В. (Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка).

  “ГРИБ”

  Проект по Програмі фундаментальних досліджень НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”. Реєстраційний номер проекту  0105U006566

  Назва проекту: "Розробка методики аналізу систем внутрішньоклітинної сигналізації дріжджів для створення біосенсорів з використанням КВЧ-діелектрометрії"

  Результати 1 етапу:

  Розроблено методичний підхід для об’єктивізації  та аналізу впливу електромагнітного випромінювання різних побутових приладів на біологічні об’єкти за допомогою неруйнуючого контролю життєдіяльності клітин на основі інтеграції КВЧ-діелектрометрії та біохімічних методів.

  Розроблена система контролю за  життєдіяльністю клітин за допомогою діелектрометрії в області дисперсії вільної води у міліметровому діапазоні радіохвиль для  застосовування цієї системи при об’єктивізації та аналізу впливу дії випромінювання різних побутових приладів (комп’ютерів, мобільних телефонів, СВЧ-пічок та інш. Т.Ю.Щеголева

  "Фарм"

  Проект по Державній  наукової /науково-технічної програмі МОН України “Розробка і впровадження схем, методів доклінічного дослідження лікарських засобів для обгрунтування, прогнозування безпечності, фармакологічної активності і легітимізації нових лікарських засобів”. №ДП/168-2004 від 29 червня 2004 р.; № Держреєстрації  0104U008860.

  Назва проекту: “Метод експрес аналізу in vitro молекулярних механізмів дії лікарських препаратів для їх конструювання, підбору доз і сполук

  Результати 2 етапу:

  Розроблено метод експрес ідентифікації  кінцевої структурно-функціональної організації макромолекул в водних розчинах за допомогою КВЧ-діелектрометрії.

  Розроблена база для  здешевлення технологій розробки лікарських засобів та гуманізації процесів проведення іспитів Щеголева Т.Ю., Нікітіна Н. С.

  Проект на замовлення ДФФД України № 10.01/063 „Нові пристрої зв’язку високодобротних НДВЧ резонаторів з хвилеводами: теорія, проектування, експеримент”

  Розроблені методики електродинамічного розрахунку та досліджені теоретично і в експерименті добротності елементів зв’язку відкритих резонаторів з хвилеводами на основі нерегулярних переходів та на основі дифракційних узгоджувальних ґраток.

  Запропоновано невідоме раніше технічне рішення квазіоптичного суматора потужності, яке дозволить створити джерело коливань гетеродинного типу що має низькі шуми в короткохвильовій частині НДВЧ діапазону і започатковані дослідження цього суматора (вирішена задача збудження квазіоптичного відкритого резонатора системою зосереджених джерел на дзеркалі, спроектований та експериментально досліджений один з можливих типів підсилювальних транзисторних модулів). Булгаков Б.М., Скресанов В.Н., Гламаздін В.В., Натаров М.П., Нечаєв О.І. , Шубний О.І.

  Грант Президента України для обдарованої молоді. “Наукове дослідження молекулярних механізмів пошкоджень систем регуляції клітини при розвитку кардіоміопатії для ранньої діагностики та корекції терапевтичних заходів при лікуванні хвороби”.

  Проводиться експериментальне дослідження по запронованій гіпотезі щодо етіологій ділятаційної форми кардіоміопатії на клітинах крові за допомогою хвилеводних методів міліметрового діапазону радіохвиль та терагерцового лазерного випромінювання.

  Дослідження має сучасний рівень з виходом в практичну терапію серцево-судинних захворювань. Древаль Н.В.

  Консультанти – Колесніков В.Г., Алтухов О.Л., Камєнєв Ю.Ю.

  “Ритм”. Грант НАН України для молодих вчених. “Дослідження резонансної дії лазерного терагерцового випромінювання на функціональний стан мембран еритроцитів та лімфоцитів при одночасному контролі стану адренорецепторного комплексу цих клітин за допомогою хвиль міліметрового діапазону”

  Розроблена вимірювальна кювета, яка спеціально пристосована для оцінки реакції живих клітин при одночасній дії терагерцових хвиль та хвиль міліметрового діапазону. Проведена калібровка вимірювальної кювети для експериментів на нативних клітинах крові. Древаль Н.В., Пугач В.В.

   


  2006

  Тема “Кентавр-3”

  Досліджено магнітоопір низькобар’єрного магнітного тунельного переходу феромагнітний метал/діелектрик/ феромагнітний метал з урахуванням сил зображення. Знайдено, що магнітоопір та густина електронного струму у магнітному тунельному переході суттєво залежить від діелектричної сталої потенційного бар’єру. Встановлено, що магнітоопір досягає свого максимального значення при певному значенні напруги зміщення. Показано, що густина електронного струму низькобар’єрних магнітних тунельних переходів може бути достатньою для перемикання намагніченості феромагнітних електродів.

  Отримані результати мають велике наукове та практичне значення. Вони не мають аналогів у світі і можуть бути використані у для створення нових приладів спінтроніки. М.М.Білецький, С.А.Борисенко, В.М.Яковенко.

  Тема “Буксир-2”

  Запропонована і досліджена багатодзеркальна система з ешелетом, призначена для електровакуумних і твердо тільних приладів мікрохвильового діапазону.

  Чотирьох дзеркальна відкрита резонансна система з ешелетом раніше не досліджувалась.

  Запропонована резонансна система успішно використовується в приладах дифракційної електроніки для зниження їх частотних шумів і розширення діапазону комбінованої перестройки. Фісун А.І., Білоус О.І., Сухоручко О.М.

  Досліджено суматор потужностей діодів Ганна у відкритому резонаторі з використанням мікросмужкової гратки.

  Відомі варіанти застосування мікросмужкових елементів у одноелементних генераторах сантиметрового діапазону, в міліметровому діапазоні з застосуванням декількох елементів дослідження проведено вперше.

  Запропонована схема перспективна при використанні мікросмужкових резонаторів інтегрованих з без корпусними нелінійними елементами. Архипов О.В.

  Розроблено експериментальний зразок квазіоптичного джерела випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль з високою довготерміновою стабільністю частоти. Досліджені його спектральні та енергетичні характеристики.

  В короткохвильовій частині міліметрового діапазону хвиль джерела випромінювання на ЛПД із квазіоптичною коливальною системою по стійкості генерації, рівню частотних шумів і стабільності не поступаються джерелам на діодах Ганна, а по потужності перевершують їх.

  Генератори з високою довгостроковою стабільністю частоті можуть знайти застосування в різних радіотехнічних системах зв’язку, спектроскопії та наукових дослідженнях. Фісун А.І., Білоус О.І., Сухоручко О.М.

  Запропоновано автогенераторний спектральний метод вимірювання малих варіацій діелектричної чи магнітної проникливостей матеріалів. Суть методу полягає у вимірі індексу частотної модуляції квазіоптичних автогенераторів з малим рівнем фазових флуктуацій, у відкритих коливальних системах котрих розміщена речовина, електрофізичні параметри якої змінюються під впливом фізичних або будь яких інших факторів.”

  Автогенераторні методи для дослідження проникливостей матеріалів відомі, але вимірювати спектральні характеристики сигналу автогенератора, які залежать від електромагнітних властивостей речовини, запропоновано уперше.

  Метод може знайти застосування у фізичних дослідженнях і в приладах для контролю параметрів матеріалів, наприклад моніторингу состава газових середовищ. В.М. Скресанов, О.І. Шубний.

  Тема “Варіант”

  Набув експериментального підтвердження новий метод нелінійної обробки даних радіолокаторів з синтезованою апертурою – метод компарування синтезованих діаграм спрямованості”

  Існує метод нелінійної обробки даних – „нелінійна аподизація”, який можна вважати аналогом запропонованого нами метода.

  Метод може знайти застосування для покращення якості радіолокаційних зображень. В.В. Гламаздін, В.М. Скресанов, К.А. Лукін.

  Тема “Напрямок”

  Досліджена дія електромагнітного випромінювання на біологічні об'єкти в гігагерцовому і терагерцовому діапазонах:

  Установлено, що опромінення кліток випромінюванням міліметрового діапазону лінійною і круговою поляризацією викликає зміну электрофоретичної рухливості ядер кліток. Право-поляризовані хвилі більш ефективні в нормалізації рівня заряженості ядер. Нормалізація пов'язана з інтенсифікацією примембранних процесів обміну.

  При проведенні експериментів з опроміненням Drosophіla Melanogaster підтверджена більш ефективна дія активованої електромагнітним випромінюванням води. Вона виражається в підвищенні життєстійкості комах і передається в спадщину до другого покоління. Ці дані підтверджені на клітинному рівні. Виявлений в експерименті факт еквівалентності зміни фізіологічного стану клітин при поміщенні клітин у попередньо опромінену воду й опромінення кліток у воді вказує на підтвердження концепції "пам'яті" води на дію зовнішніх фізичних факторів (у даному випадку електромагнітне випромінювання). Припущення про те, що вода зі зміненою структурою, наприклад, потала вода, по-іншому впливає на метаболічні процеси в клітинах підтверджено експериментально. Фісун А.І., Білоус О.І., Сіренко С.П.

  Проведено експеримент по дії Е- і Н-компонент електромагнітного поля на клітини буккального епітелію людини. Зроблено припущення, що біологічна реакція на перемінне магнітне поле адекватна дії магнітного компонента електромагнітного поля, що веде до перетворення її в енергію обертальних ступенів свободи. У взаємодії з електричним компонентом змінюються сдвигові коливання. Більш істотним по енергіях у коливально-обертальних зв'язках є обертальні. Це припущення підтверджується даним експериментом, тому що клітини поміщені у вузли Н-компоненти стоячого поля більш інтенсивно змінюють электрофоретичну рухливість. На основі досліджень дії електромагнітних полів розроблено НВЧ-КВЧ методику лікування тяжких форм цукрового діабету. Фісун А.І., Білоус О.І., Сіренко С.П., Скресанов В.М.

  Показано, що статеві клітини великої рогатої худоби із середніми характеристиками активності і концентрації менш гідратовані, тому є оптимальними для кріоконсервування.

  Досліджено дію лазерного випромінювання  ТГц і  ТГц і установлено підвищення ефективності біотехнології штучного запліднення внаслідок підвищення рухливості сперміїв.

  Встановлено, що процеси одночасного опромінення хвилями гігагерцового і терагерцового діапазонів указують на резонансний характер дії випромінювання на біологічні структури і необхідність підвищення частоти до 30Тгц. Колесніков В.Г., Древаль Н.В.

  Всі дослідження з біооб’єктами проведені на високому рівні і не мають аналогів.

  Проведені дослідження дії електромагнітного випромінювання на біооб’єкти вказують на перспективу цих досліджень і перегляд концепцій розвитку наукових і комунікаційних систем, в основі яких лежить генерація, прийом електромагнітних хвиль і їх дії на ноосферу. Щеголева Т.Ю., Нікітіна Н. С., Брюзгінова Н.В.

  Створено вимірювально-реєструючий комплекс та розроблена методика для дослідження синхронного впливу радіохвиль терагерцового та НВЧ-діапазонів радіохвиль (а також використання НВЧ-діапазону для контролю в області дисперсії вільної води) на мікроводорості, клітини крові та спермії великої рогатої худоби.  Експериментально вивчається дія терагерцового лазерного випромінювання нетеплової інтенсивності на біологічні структури. Колесніков В.Г., Древаль Н.В.

  Тема “Причал”.

  Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання радіофізичних методів неруйнуючого контролю міліметрового діапазону для дослідження управляючих систем живої клітини.

  Проведена модернізація апаратурного комплексу та розроблені методики вимірювання, які вперше дають  можливість для дослідження функціональних перебудов цитоскелету  в процесах життєдіяльності живої клітини  в реальному часі

  Цитоскелет забезпечує роботу всіх систем внутріклітинної сигналізації, внаслідок цього одержані результати відкривають принципово нові можливості при рішенні фундаментальних задач біології клітини та при створенні нанотехнологій з використанням біооб’єктів.

  Цей підхід не має аналогів у нас та за кордоном.

  Для практичних цілей відкриваються нові можливості в медицині  - вивчення молекулярних механізмів виникнення патології на клітинному рівні та  розробки способів їх індивідуальної  корекції на рівні та для вирішення широкого класу  біоетичних проблем. Т.Ю.Щеголева, Гламаздін В.В., Скресанов В.Н.

  Виконання конкурсної тематики

  Проект № 10.01/063: „Нові пристрої зв’язку високодобротних НДВЧ резонаторів з хвилеводами: теорія, проектування, експеримент”

  Теоретично обґрунтовано еквівалентну схему для довільних пристроїв зв’язку відкритих резонаторів з хвилеводами, яка враховує наявність зв’язку із простором, і розроблено методику виміру параметрів такої еквівалентної схеми.

  Запропоновані еквівалентна схема і методика виміру її параметрів базуються на відомих результатах теорії надвисоких кол.

  Факт розроблення еквівалентної схеми довільних пристроїв зв’язку хвилеводів і відкритих резонаторів, наряду з методикою виміру параметрів схеми призвели до можливості теоретичного моделювання роботи квазіоптичних напівпровідникових генераторів і інших пристроїв, для яких зв’язок із простором має принципового значення. В.М. Скресанов, В.В. Гламаздін.

  “Біосенсор”

  Проект по Програмі фундаментальних досліджень НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”. Реєстраційний номер проекту 0104U006888

  Назва проекту “Розробка біосенсорів на основі мікроскопічних водоростей для контролю забруднень альгоценозів водойм “.

  Результати 2 етапу: Створені датчики на основі клітин водоростей, які укомплектовані тестовими стимуляторами, які дають можливість для швидкого визначення інтегрального рівня забруднення водойм,  оцінок впливу цих забруднень для захисту біорізноманіття водойм, для аналізу молекулярних механізмів пошкодження клітин та підбору засобів їх корекції, а також прогнозування наслідків забруднення для конкретних водних об’єктів.

  Одним із практичних  застосувань може бути розміщення вимірювальної апаратури на водоскидах забруднень, гідротехнічних спорудах, ГЕС, ТЕС, АЕС, а також застосування при проведенні екологічного моніторингу. Використання тестів важливе також для контролю технологічних процесів при індустріальному культивуванні водоростей. Т.Ю.Щеголева, Паршикова Т.В. (Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка).

  “Гриб”

  .

  Проект по Програмі фундаментальних досліджень НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”. Реєстраційний номер проекту  0105U006566.

  Назва проекту: "Розробка методики аналізу систем внутрішньоклітинної сигналізації дріжджів для створення біосенсорів з використанням КВЧ-діелектрометрії"

  Результати 1 етапу. Розроблено методичний підхід для об’єктивізації  та аналізу впливу електромагнітного випромінювання різних побутових приладів на біологічні об’єкти за допомогою неруйнуючого контролю життєдіяльності клітин на основі інтеграції КВЧ-діелектрометрії та біохімічних методів.

  Розроблена система контролю за  життєдіяльністю клітин за допомогою діелектрометрії в області дисперсії вільної води у міліметровому діапазоні радіохвиль для  застосовування цієї системи при об’єктивізації та аналізу впливу дії випромінювання різних побутових приладів (комп’ютерів, мобільних телефонів, СВЧ-пічок та інш. Т.Ю.Щеголева

  "Фарм"

  .

  Проект по Державній  наукової /науково-технічної програмі МОН України “Розробка і впровадження схем, методів доклінічного дослідження лікарських засобів для обгрунтування, прогнозування безпечності, фармакологічної активності і легітимізації нових лікарських засобів”. №ДП/168-2004 від 29 червня 2004 р.; № Держреєстрації  0104U008860.

  Назва проекту: “Метод експрес аналізу in vitro молекулярних механізмів дії лікарських препаратів для їх конструювання, підбору доз і сполук

  Результати 2 етапу. Розроблено метод експрес ідентифікації  кінцевої структурно-функціональної організації макромолекул в водних розчинах за допомогою КВЧ-діелектрометрії.

  Розроблена база для здешевлення технологій розробки лікарських засобів та гуманізації процесів проведення іспитів. Щеголева Т.Ю.,  Нікітіна Н. С.

  Проект на замовлення ДФФД України № 10.01/063 „Нові пристрої зв’язку високодобротних НДВЧ резонаторів з хвилеводами: теорія, проектування, експеримент”

  Розроблені методики електродинамічного розрахунку та досліджені теоретично і в експерименті добротності елементів зв’язку відкритих резонаторів з хвилеводами на основі нерегулярних переходів та на основі дифракційних узгоджувальних ґраток.

  Запропоновано невідоме раніше технічне рішення квазіоптичного суматора потужності, яке дозволить створити джерело коливань гетеродинного типу що має низькі шуми в короткохвильовій частині НДВЧ діапазону і започатковані дослідження цього суматора (вирішена задача збудження квазіоптичного відкритого резонатора системою зосереджених джерел на дзеркалі, спроектований та експериментально досліджений один з можливих типів підсилювальних транзисторних модулів). Булгаков Б.М., Скресанов В.Н., Гламаздін В.В., Натаров М.П., Нечаєв О.І. , Шубний О.І.

  Грант Президента України для обдарованої молоді.

  “Наукове дослідження молекулярних механізмів пошкоджень систем регуляції клітини при розвитку кардіоміопатії для ранньої діагностики та корекції терапевтичних заходів при лікуванні хвороби”.

  Проводиться експериментальне дослідження по запронованій гіпотезі щодо етіологій ділятаційної форми кардіоміопатії на клітинах крові за допомогою хвилеводних методів міліметрового діапазону радіохвиль та терагерцового лазерного випромінювання.

  Дослідження має сучасний рівень з виходом в практичну терапію серцево-судинних захворювань. Древаль Н.В.

  Консультанти – Колесніков В.Г., Алтухов О.Л., Камєнєв Ю.Ю.

  Грант НАН України для молодих вчених

  “Ритм”

  Дослідження резонансної дії лазерного терагерцового випромінювання на функціональний стан мембран еритроцитів та лімфоцитів при одночасному контролі стану адренорецепторного комплексу цих клітин за допомогою хвиль міліметрового діапазону”.

  Розроблена вимірювальна кювета, яка спеціально пристосована для оцінки реакції живих клітин при одночасній дії терагерцових хвиль та хвиль міліметрового діапазону. Проведена калібровка вимірювальної кювети для експериментів на нативних клітинах крові. Древаль Н.В., Пугач В.В.

   


  2009

  Тема “Кентавр-4”.

  Не мають аналогів на Україні.

  Передбачено ефект гігантського магнітоімпедансу  магнітного тунельного переходу, який знаходиться під дією змінної напруги зміщення. Досліджена залежність ефекту гігантського магнітоімпедансу від висоти та товщини  магнітного тунельного переходу. Вивчено вплив величини постійної напруги зміщення на умови виникнення ефекту гігантського магнітоімпедансу. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров.

  Тема “Буксир – 3”.

  Не мають аналогів на Україні

  Теоретично, методами кінцевих різниць для випадку Е-поляризації поля та експериментально для обох поляризацій досліджено діелектричний резонатор з дисперсійними елементами, призначеними для розрідження спектру. Експериментально досліджено відкриту електродинамічну систему з відрізком коаксіальної лінії передачі, що сприяє додатковому розрідженню спектру, призначену для твердотільних НВЧ-генераторів. Фісун А.І., Білоус О.І., Сухоручко О.М.

  Розроблено автогенераторний пристрій для виміру діелектричної сталої речовин. Геометрія кристалічної речовини яка досліджується, або кювети для рідини повинні мати вигляд плоско паралельних пластин, які перетинають каустику відкритого резонатора (ВР). Діод Гана міститься у дзеркалі ВР і частота автоколивань утвореного таким чином квазіоптичного генератора залежить від діелектричної сталої пластини. Вимірюється зсув частоти генератора, і далі належним чином розраховується уявна частина діелектричної сталої речовини пластини. В.М. Скресанов, О.І. Шубний.

  Тема "Мебрана”

  Дослідження універсальних систем регуляції живої клітини з використанням радіофізичних підходів   на основі діелектрометрії у міліметровому діапазоні радіохвиль”

  Аналоги у нас та за кордоном відсутні

  Розроблено прототип автоматизованого комплексу (рефлектрометра) для вимірювання діелектричних параметрів біологічних об’єктів різних рівней організації та проведено первинне відпрацювання раніше запропонованих експериментальних методик. Основною метою тестування є підтвердження раніше отриманих результатів та удосконалення процесу вимірювання, тобто підвищення точності та швидкості отримання вимірюваних параметрів. Також проведено пошук та часткове відпрацювання допоміжних біолого-медичних методів дослідження використовуваних біооб’єктів для аналізу отримуваних результатів з метою їх валідації та подальшого упровадження методики в практику. Т.Ю.Щеголева, К.А.Архіпова, П.С.Красов

  Тема „Гиацинт”

  Виконання конкурсної тематики.

  Конкурсна программа НАНУ „Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології на 2009 рік ”.Номер теми № 6/09-Н від 20 травня 2009 р. Назва теми: «Електронний транспорт у магнітних наноструктурах в електромагнітних полях».

  Не мають аналогів на Україні.

  Досліджено тунелювання електронів крізь нестаціонарний магнітний тунельний перехід у наближенні малої амплітуди змінного електричного поля. Вивчено залежність активної та реактивної складових високочастотного магнітоопіру магнітного тунельного переходу  від прикладеної постійної напруги зміщення. Показано, що активна складова  високочастотного магнітоопіру магнітного тунельного переходу  може бути як позитивною, так негативною залежно від робочої частоти та  постійної напруги зміщення. М.М.Білецький

  Тема «Електрон»

  Номер теми  ДЗ/308-2008 від 23.05.2008 р., Назва теми: „Апаратно-програмний комплекс для визначенння молекулярних механізмів розвитку патології організму людини та оптимізації процесу лікування кардіологічних захворювань різної етіології”.

  Не мають аналогів на Україні.

  Розроблено діелектрометр для вимірювання параметрів біооб’єктів на основі мікрохвильового мікроскопу, що дозволить підвищити чутливість методу. Т.Ю.Щеголева, К.А.Архіпова, П.С.Красов

   


  2010

  Тема “Кентавр-4”

  Теоретично досліджено ефект гігантського магнітоімпедансу у однобар’єрних магнітних тунельних переходах для різних значень напруги зміщення та різних типів тунельних бар’єрів. Знайдені умови при яких величина тунельного магнітоімпедансу однобар’єрних магнітних тунельних переходів є максимальною.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення сучасних приладів наноелектроніки та спінтроніки. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров.

  Теоретично досліджено гігантський тунельний магнітоопір двобар’єрних магнітних тунельних переходів (ДМТП). За основу бралася двозонна модель спін-залежних електронів у феромагнітних електродах (ФЕ) магнітних тунельних переходів. У межах цієї моделі у ФЕ є дві групи електронів з різним напрямом спінів. Показано, що в ДМТП тунельний магнітоопір може наближатися до 100 %.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів спінової наноэлектроники, наприклад магнітної пам’яті та наносенсорів. М.М.Білецький, С.А.Борисенко.

  Тема «Буксир-3»

  Розроблено методику та установку для дослідження полярізаційно вироджених типів коливань відкритих резонаторів. Доведено, що методика може бути використана для вимірювання характеристик штучних середовищ та утворень з поляризаційною анізотропією.

  Не має аналогів в Україні та за кордоном.

  Наукова та практична значимість методики полягає у досягненні можливості вивчення електромагнітних властивостей нових матеріалів з поляризаційною анізотропією резонаторними методами у тому числі у випадках, коли спостерігається тільки часткове розщеплення резонансної лінії. Скресанов В.М., Гламаздін В.В., Натаров М.П., Шубний О.І.

  Методом FTDT промодельовано розповсюдження хвиль мм та см діапазонів у системі «резонатор-стрічкова дифракційна гратка» в довгохвильовому, резонансному та короткохвильовому випадках для Е-поляризованої (у відношенні до гратки) хвилі. Проведені підготовчі роботи до експериментального дослідження відкритих резонаторів з додатковим дисперсним елементом у вигляді плоскої напівпрозорої дифракційної гратки, що містить putch-елементи. Одержаний результат вказує на можливість одночастотного збудження відкритого резонатора у широкому інтервалі зміни частоти.

  Не мають аналогів на Україні.

  Результати розробки можуть бути використані при проектуванні високо стабільних джерел електромагнітного випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазонів. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І.

  Розроблено метод і програма розрахунку спектрів ГЛПД з лінійною зміною фази на передньому і задньому фронтах радіоімпульса. Розв’язана нестаціонарна задача теплових процесів в імпульсних ГЛПД.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість полягає у можливості використання цих результатів при проектуванні ГЛПД. Архипов О.В.

  В рамках проблеми дослідження сильопоглинаючих біологічних середовищ методом FTDT проведено комп’ютерне моделювання взаємодії електромагнітних хвиль та біологічних розчинів. Сформульовані шляхи поліпшення чутливості, широкосмуговості та інших (зокрема впливу стінок вимірювальних камер) параметрів систем на основі замороченого хвилевода прямокутного перерізу.

  Не мають аналогів на Україні.

  Вимірювальні системи на базі відкритого кінця хвилеводу або рупора мають перспективи у вимірюванні електрофізичних властивостей сильно поглинаючих об’єктів на пласкій поверхні або маючих пласку форму. Архипова К.А., Красов П.С., Фісун А.І.

  Проведено дослідження функціональних властивостей клітин крові людини методом зміни осмотичної резистентності еритроцитів під дією бета-блокаторів. Установлено ряд важливих відмінностей функціонального стану клітин крові умовно здорових та маючих патології донорів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Метод діелектрометрії в області дисперсії вільної води має перспективу у досліджені функціонального стану клітин крові людини. Архипова К.А., Красов П.С., Фісун А.І.

  Використовуючи метод електронегативності ядра клітини, проведено попередні дослідження впливу електричної та магнітної компонент полів міліметрового діапазону на стан клітин людини та грибкових формувань.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість методики полягає у можливості використання клітин грибкових формувань як тестових інструментів екологічного стану довкілля. Брюзгінова Н.В., Сіренко С.П..

  Тема “Георгін”

  Виконання конкурсної тематики. Конкурсна программа НАНУ „Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” на 2010-2014 рр. Назва теми: Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру.

  Не мають аналогів на Україні.

  Теоретично досліджені поверхневі електромагнітні стани, що виникають на межі плазмоподібного середовища і фотонного кристала, утвореного шарами двох різних немагнітних діелектриків, що періодично чергуються. Отримано аналітичний вираз, що зв'язує частоти поверхневих електромагнітних станів з параметрами плазмоподібного середовища і фотонного кристала. Показано, що при певних конфігураціях елементарної комірки фотонного кристала можуть існувати декілька поверхневих електромагнітних станів, що розрізняються частотами і ступенем локалізації електромагнітного поля в середовищах, що граничать.

  Отримані результати можуть бути використані для створення сучасних приладів микроелектроніки. М.М.Білецький.

  Тема «Співдружність»

  Проект: „Прецизійне вимірювання імпедансу надпровідників з використанням квазіоптичних діелектричних резонаторів: нові методи експерименту та обробки даних” за договором № М/87-2009 від 11 березня 2009 р.

  Створено імпедансний метод обчислення характеристик зв’язаних коливань мікроволнових резонаторів, який грунтується на оригінальному алгоритмі оброблення амплітудно-частотних характеристик коефіцієнтів відбиття резонатора.

  Не має аналогів в Україні та за кордоном.

  Наукова та практична значимість метода полягає у можливості обчислення характеристик зв’язаних коливань у випадках, коли парціальні характеристики коливань не відомі (не можуть бути знайдені  шляхом незалежних вимірювань). Скресанов В.М., Гламаздін В.В.

  Проект УНТЦ №3870: «Інноваційний діелектрометр міліметрового діапазону для визначення автентичності вин та фруктових соків». Назва розробки. «Дослідницький зразок приладу “High Loss Liquid Millimeter Wave Differential Dielectrometer”»

  Може знайти використання для ідентифікації водних розчинів різноманітних речовин (наприклад, вин та соків), та як прилад для наукових досліджень.

  Якщо розробка впроваджена у 2010 році (використана у наукових дослідженнях, тощо) – вказати, місце впровадження, дату впровадження, перспективи подальшого використання).

  Здійснено тестування приладу в Інституті виноградарства та виноробства "Магарач" при Національній академії сільськогосподарчих наук. Підтверджено доцільність продовження дослідницько-конструкторської роботи приладу з метою впровадження розробки у народне господарство. В.М. Скресанов, З.Є.Єременко, В.В. Гламаздін, А.І. Шубний.

   


  2011

  Тема “Кентавр-4”

  Теоретично досліджено вплив змінної напруги зміщення на ефект гігантського магнітоімпедансу магнітних тунельних переходів. Показано, що у нестаціонарних магнітних тунельних переходах величина магнітоімпедансу суттєво залежить від частоти змінної напруги зміщення і може мати як позитивні, так і негативні значення. Знайдено, що величиною магнітоімпедансу нестаціонарних магнітних тунельних переходів можна керувати постійною напругою зміщення.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення сучасних приладів наноелектроніки та спінтроніки. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров.

  Теоретично досліджено вплив теплового розмиття енергії електронів на ефект гігантського тунельного імпедансу нестаціонарних тунельних переходів. Крім того досліджено вплив несиметрії тунельного бартеру на величини активної та реактивної частин щільності  високочастотного електронного струму. Знайдено, що теплове розмиття енергії електронів приводить до суттєвої зміни частотних та польових залежностей тунельного імпедансу нестаціонарних тунельних переходів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів наноэлектроники. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров, С.А.Борисенко.

  Тема «Буксир-3»

  Розроблено методику вимірювання добротності та резонансної частоти в умовах часткового зняття виродження робочого типу коливань вимірювального резонатора та наявності нерезонансного випромінювання елементів зв’язку. Методика складається з вимірювання амплітудно-частотної характеристики резонатора та оригинального алгоритма оброблення даних. Амплітудно-частотна характеристика резонатора апроксимується сумою комплексних амплітуд складових виродженої моди у нормальних координатах та подальшому обчисленні парціальних характеристик складових у площині імпедансу резонатора.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість полягає в тому, що методику застосовано для вимірювання поверхньового опору та реактансу новітних високотемпературних надпроводників за допомогю саффірового резонатора з модами шепочучої галереї. В.В. Гламаздін, В.М. Скресанов, О.І. Шубний

  Проведено експериментальне дослідження відкритих діелектричних резонаторів з дифракційною граткою. Одержаний результат вказує на можливість одночастотного збудження такого резонатора у широкому інтервалі зміни частоти.

  Не мають аналогів на Україні.

  Результати розробки можуть бути використані при проектуванні високостабільних джерел електромагнітного випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазонів. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І.

  Досліджено спектральні та енергетичні характеристики імпульсного багатодіодного твердотільного генератора 4-х міліметрового діапазону довжин хвиль з циліндоичним резонатором.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість полягає у створенні багатодіодного імпульсного ГЛПД зпотужністю 380Вт на частоті 10 ГГц. Архипов О.В.

  Методом FTDT проведено комп’ютерне моделювання відкритих резонаторів з дифракційною граткою із тонких металічних дисків. Показана можливість одночастотного збудження таких резонаторів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Резонатори з дифракційними гратками у вигляді металічних дисків можуть знайти застосування в якості коливальної системи твердотільних генераторів, де активні елементи розташовані між плоским дзеркалом і кожним із дисків дифракційної гратки. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І.

  Методом FTDT проведено комп’ютерне моделювання надрозмірних циліндричних резонаторів заповнених сильнопоглинаючим середовищем. Показана можливість застосування таких резонаторів для опромінення сильнопоглинаючих середовищ хвилями міліметрового діапазону.

  Не мають аналогів на Україні.

  На основі надрозмірних циліндричних резонаторів створено пристрій для опромінення біологічно активних рідин з метою застосування в медицині для автогемотерапії в і лікуванні ішемічних інсультів. Білоус О.І., Сіренко С.П., Фісун А.І.

  Методом діелектрометрії досліджено реакцію компонент крові на опромінення хвилями міліметрового діапазону та реакцію на зовнішні подразники, зокрема досліджена адренореактивність еритроцитів у нормі та патології. Розглянуто застосування крові, активованої КВЧ випромінюванням, для лікування порушень мозкового кровообігу.

  Не мають аналогів на Україні.

  Застосування активації крові міліметровим випромінюванням в медицині поряд з позитивними показниками поліпшення стану пацієнтів призводить також до позитивних змін в структурі крові та стані антиоксидантної системи. Архипова К.А., Красов П.С., Фісун А.І.

  На прикладі дослідження впливу електромагнітного випромінювання на клітини букального епітелію людини підтверджений факт активації води ЕМВ.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість методики полягає у тому, що вода зі зміненою структурою впливає на обмінні процеси в клітині. Брюзгінова Н.В., Сіренко С.П., Фісун А.І.

  Розроблена методика дослідження комбінованого впливу випромінювання терагерцоввого, міліметрового та акустичного діапазонів на мембранні комплекси клітин. Встановлено, що вплив лазерного випромінювання визиває активацію перекисного окислення ліпідів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість результатів полягає у тому, що при одночасній дії на суспензію водоростей виявлені області акустичного резонансу, на частотах якого підсилюється електромагнітний відгук, що виражається в збільшенні гідратації. Древаль Н.В., Колесніков В.Г.

  Тема «Тропосфера»

  Розроблено автогенераторний метод вимірювання швидких змін індексу рефракції та коефіцієнту згасання тропосфери у НДВЧ діапазоні за допомогою резонатора Фабрі-Перо у ланцюзі зворотнього зв’язку твердотільного підсилювача потужності, а також прототип пристрою, який реалізує запропонований метод.

  Не мають аналогів на Україні.

  Наукова та практична значимість методу полягає у можливості дослідження динаміки нестаціонарних змін вибухового типу стану газових середовищ, наприклад процесу встановлення рівноважного стану газу у вакуумних оболонках, та дослідження флуктуацій рівноважного стану газових середовищ. В.В. Гламаздін, В.О. Золотарьов, В.М. Скресанов, О.І. Шубний

   


  2012

  Тема “Кентавр-4”

  Теоретично досліджено поверхневі електромагнітні хвилі на межі розділу плазмоподібного середовища та шарувато-періодичної діелектричної структури. Вивчено дисперсійні властивості поверхневих TM- та TE-електромагнітних хвиль залежно від конфігурації елементарної комірки шарувато-періодичної структури. Показано, що взаємне розташування і товщина діелектричних шарів в елементарній комірці суттєво впливає на умови існування поверхневих електромагнітних мод, особливості їх спектра та умови їх існування.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення нових приладів фотоніки. М.М.Білецький

  Теоретично досліджені TM-електромагнітні хвилі у одномірній дефектній діелектричній  шарувато-періодичній структурі, що межує з  плазмоподібним  середовищем. Вивчено дисперсійні та енергетичні властивості плазмових і дефектних мод в залежності від положення дефектного шару в шарувато-періодичній структурі. Передвіщено ефект резонансної взаємодії плазмових і дефектних мод. Показана можливість збудження електромагнітних хвиль у  шарувато-періодичній структурі методом порушеного повного внутрішнього відбиття.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів наноэлектроники. М.М.Білецький, С.А.Борисенко.

  Теоретично досліджено тунельний  магнітоімпеданс  нестаціонарних тунельних переходів з несиметричними потенційними бар’єрами. Знайдено оптимальну форму потенційного бар’єру, що  приводить до значного збільшення магнітоімпедансу  нестаціонарного тунельного переходу.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для розвитку спінтроніки. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров.

  Експериментально доказана можливість вимірювання флуктуацій індексу рефракції тропосфери на рівні 10-3 N одиниць автогенераторним методом за допомогою відкритого резонатора, включеного у коло зворотного зв’язку твердотільного підсилювача 8-мм діапазону.

  Не мають аналогів на Україні.

  Прикладне значення – можливість розроблення пристрою для вимірювання малих флуктуацій діелектричної сталої газових середовищ. В.М. Скресанов, В.О. Золотарьов

  Експериментально та за допомогою електродинамічного моделювання досліджено електродинамічні властивості купки напівдискових діелектричних резонаторів та, в окремому випадку, показано, що три зв’язані сапфірові напівдиски мають лише у два рази меншу диференційну чутливість до зміни діелектричної сталої оточуючого середовища порівняно із максимально можливою для резонаторних вимірювань.

  Не мають аналогів у світі.

  Прикладне значення – можливість розроблення високочутливого малогабаритного резонатора для вимірювання діелектричної сталої газових та рідких середовищ. В.М. Скресанов, В.В. Гламаздін, О.І. Шубний, М.П. Натаров

  Проведено комп’ютерне моделювання відкритих діелектричних резонаторів з дифракційною граткою. Одержані спектри коливань та добротності таких резонаторів. Показано можливість одночастотного збудження таких резонаторів у широкому інтервалі зміни частоти.

  Не мають аналогів на Україні.

  Результати розробки можуть бути використані при проектуванні високостабільних джерел електромагнітного випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазонів. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І.

  Теоретично досліджені хвилевідні сенсори для виміру діелектричних властивостей біологічних речовин. Для цього використано методи кінцевих різниць в часовій області (FDTD) та у частотній області. На основі проведених теоретичних досліджень практично реалізовано два варіанти сенсорів, які мають різні рівні диференціальної чутливості за модулем та фазою комплексного коефіцієнта відбиття у діапазони зміни діелектричної проникності клітин крові. Вперше розроблено новий алгоритм розрахунку комплексної діелектричної проникності сильнопоглинаючих біологічних рідин за виміряними значеннями коефіцієнта відбиття від модифікованого типу хвилевідного сенсора. Показано, що застосування модифікованого сенсора дозволило поліпшити точність вимірювань комплексної діелектричної проникності зразків крові у порівнянні з раніше використовуваними хвилевідними структурами у 1,5 рази за ε та 2,5 рази за ε". Експериментально отримані дані, які демонструють БАР-індуковані зміни комплексної діелектричної проникності клітин крові, які залежать від фізіологічного стану донора і можуть слугувати критерієм оцінки функціональної активності їх мембран, зокрема β-адренергічної. Встановлено, що виявлена в результаті визначення показника β-АРМ знижена чутливість мембранно-рецепторного комплексу еритроцитів до адренергічних лікарських засобів за наявності патології проявляється у зменшенні реактивності клітин.

  Не мають аналогів в Україні та СНД.

  Дослідження є перспективним напрямком для створення діагностичного тесту серцево-судинних і кардіоцеребральних патологій на ранніх стадіях їх розвитку. Архипова К.А., Красов П.С., Фісун А.І., Сіренко С.П.

  Тема «Тропосфера»

  Розроблено та досліджено лабораторний прототип радіо рефрактометра автоколивального типа з резонатором Фабрі-Перо, включеного у коло зворотного зв’язку твердотільного підсилювача 8-мм діапазону.

  Не мають аналогів на Україні.

  Прикладне значення – розроблення рефрактометра для стаціонарних станцій супутникової навігації з метою покращення визначення координат рухомих об'єктів. В.М. Скресанов, В.О. Золотарьов, О.І. Шубний

  Тема «Облучатель»

  Розроблено радіопрозоре вікно кріостата та роздільники кругових поляризацій Ка та Х діапазонів для кріогенного фокального приймального модуля дзеркальних антен малих радіотелескопів.

  Не мають аналогів у країнах СНД.

  Прикладне значення – розроблено елементи опромінювача, які будуть використані при проектуванні кріогенного фокального приймального модуля дзеркальних антен малих радіотелескопів Росії. В.М. Скресанов, В.В. Гламаздін, О.І. Шубний, М.П. Натаров

   


  2013

  “Кентавр-4”

  Теоретично досліджена резонансна взаємодія електромагнітних хвиль у напівпровіднику, що межує з дефектним фотонним кристалом. Знайдені умови існування резонансної взаємодії різних типів електромагнітних хвиль. Аналізується модифікація спектру електромагнітних хвиль при зміні товщини дефектного шару і його положення у фотонному кристалі. Досліджено розподіл енергії електромагнітних хвиль для різних типів дефектних фотонних кристалів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів наноэлектроники і фотоніки. М.М.Білецький, С.А.Борисенко, Н.І.Гвоздев

  Теоретично досліджено гігантський тунельний  магнітоімпеданс  нестаціонарних магнітних тунельних переходів для різних типів потенційних  бар’єрів. Знайдені оптимальні бар’єрні параметри,  що  приводять до максимальних значень тунельного магнітоімпедансу  нестаціонарних магнітних тунельних переходів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для розвитку спінтроніки. М.М.Білецький, Д. В. Абдулкадиров.

  Тема “Буксир-4”

  Чисельними методами та експериментально досліджено  відкритий резонатор із збудженням зв’язаних коливань у системі діелектричних напівдисків. Сформульовано умови за виконанням яких диференційна чутливість резонатора до зміни діелектричної сталої газового середовище лише у два рази менше за чутливість повністю заповнених газом об'ємного резонатора.

  Розроблено алгоритм та програму оброблення даних резонаторних вимірювань в умовах часткового зняття виродження робочого типу коливань. Алгоритм базується на відновленні еквівалентної схеми зв’язаних коливань за даними вимірювань амплітудно-частотної характеристики резонатора.

  Обидва результати отримані уперше і у світовій практиці не використовувались

  Перший результат буде використано для розроблення малогабаритного рефрактометра (сенсора діелектричної сталої повітря). Другий результат (програма оброблення даних резонаторних вимірювань в умовах часткового зняття виродження робочого типу коливань) застосовується при дослідженні за нашою участю поверхневого імпедансу надпровідних матеріалів. В.В. Гламаздін, В.Н. Скресанов, В.О. Золотарьов, М.П. Натаров, О.І. Шубний.

  Проведені виміри компонент крові пацієнтів у клінічних умовах. Теоретично досліджені нові конструкції хвилевідних сенсорів для НВЧ дієлектрометрії. Сенсори оптимізувалися для вимірів розчинів макромолекул  у діапазоні частот 33-40 ГГц. Розроблена та відпрацьована процедура TRL калібрування векторного аналізатора ланцюгів PNA5230A фірми Agilent Technologies для хвилеводу 5,2*2,6 мм. Виготовлені відповідні еталонні елементи. Проведені тестові виміри сильнопоглинаючих речовин на векторному аналізаторі ланцюгів для декількох варіантів хвилевідних сенсорів.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику практичну значимість. Вони будуть використані для вивчення речовин біологічного походження методом дієлектрометрії. П.С. Красов, А.І. Фісун

  Експериментально досліджено взаємозв’язок між діелектричними характеристиками еритроцитів людини у міліметровому діапазоні хвиль та їх мембранно-рецепторним станом в умовах фізіологічної норми та за наявності кардіоцеребральних патологій (гострий ішемічний інсульт та дисциркуляторна енцефалопатія). Створено первинну версію бази даних за результатами експерименту та проведено статистичний аналіз.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають наукову і практичну значимість та можуть бути використані для розвитку діагностичної методики у галузі біологічних та медичних досліджень. К.А. Архипова, А.І. Фісун

  Досліджено відкриті резонатори з рефлектором у вигляді двомірних граток із тонких дисків. Отримані спектри та добротності коливань відкритих резонаторів з дисперсійними дзеркалами у вигляді двомірних граток із тонких дисків з метою суттєвого розрідження спектру ВР.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення нових коливальних систем джерел випромінювання міліметрового діапазону. А.І. Фісун, О.І Білоус

  Досліджено Е- поляризовані коливання в чотирьохдзеркальних відкрити резонаторах з канавкою на плоскому дзеркалі та ешелетом. Теоретично та експериментально одержано спектри та топологія полів такого резонатора у 8-мм діапазоні довжин хвиль.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Дослідженій резонатор використаний в якості коливальної системи генератора дифракційного випромінювання. А.І. Фісун, О.М Сухоручко, О.І Білоус

  Тема “Облучатель”

  Розроблено (синтезовано та експериментально досліджено) роздільники кругових поляризацій у Х (7-9,5ГГц) та Ка (28-34ГГц), які задовольняють вимогам для застосування у VLBI2010 сумісних радіотелескопах

  Сукупність характеристик розроблених приладів перевищує рівень закордонних аналогів.

  Прилади будуть застосовані у кріогенних фокальних блоках радіотелескопів російської РНДБ мережі нової генерації. В.Н. Скресанов, В.В. Гламаздін, А.О Кириленко, Д.Ю. Кулик, М.П. Натаров, Л.А. Рудь, О.І. Шубний, В.О. Золотарьов.

   


  2014

  Тема “Кентавр-4”

  Досліджені спектральні і енергетичні властивості поверхневих і об’ємних електромагнітних хвиль у дефектних шарувато-періодичних структурах, поміщених у плоскопаралельний хвилевід. Вивчений ефект резонансної взаємодії поверхневих плазмових хвиль з об’ємними електромагнітними модами. Знайдено, що резонансна взаємодія об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль виникає лише у тому випадку, коли дефектний шар знаходиться всередині шарувато-періодичних структури. Встановлено, що поверхневі плазмові хвилі можуть резонансним чином взаємодіяти з різними об’ємними модами в залежності від величини елементарної комірки шарувато-періодичної структури. Використання цієї властивості дозволяє ефективно обмінюватися енергією між поверхневими та об’ємними електромагнітними хвилями, змінюючи геометричну конфігурацію дефектної шарувато-періодичної структури.  Вивчений ефект резонансної взаємодії об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль може використовуватися для створення нових приладів мікроелектроніки, наноелектроніки і фотоніки.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів наноэлектроники і фотоніки. М.М.Білецький, С.А.Борисенко, Н.І.Гвоздев

  Тема “Буксир-4”

  Досліджено відкриті квазіоптичні резонатори з додатковими дисперсійними елементами. Встановлено, що за допомогою зміни розмірів граток та їх положення можливо впливати на спектри резонатора та його добротність.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення нових коливальних систем джерел випромінювання міліметрового діапазону. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І.

  Методом FDTD промодельована взаємодія електромагнітних хвиль із сильнопоглинаючими рідинами у хвилеводних кюветах. Розроблено діелектричні узгоджувачі, що підвищило чутливість вимірювань діелектричної проникності біологічних об’єктів, зокрема, крові людини.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення нових видів кювет для застосування у біомедичних НІЧ-пристроях. Красов П.С.

  Створено базу даних за результатами вимірювань діелектричної проникності крові людини на різних етапах розвитку патологій та їх лікування.

  Не мають аналогів на Україні.

  Отримані результати мають велику наукову та практичну значимість. Вони можуть бути використані для створення різноманітних приладів наноэлектроники і фотоніки. Архіпова К.А., Сіренко С.П., Брюзгінова Н.В.

  Досліджено запропонований нами спосіб збудження коливань шепочучої галереї у відкритих діелектричних резонаторів з пласкими основами за допомогою системи із m отворів у діафрагмі, яка встановлюється на пласкій основі. Привабливі риси способу збудження: 1) Селекція мод із азимутальними індексами меншими за m, у разі, коли отвори розміщені із дотриманням Сm симетрії; 2) Ефективність збудження близька до одиниці у широкому діапазоні варіацій коефіцієнта зв’язку від сотих часток до десятків одиниць; 3) Потенційна можливість проводити виміри електрофізичних властивостей зразків і середовищ по відбитій від резонатора хвилі.

  На підставі експериментального дослідження амплітудних, фазових та поляризаційних діаграм спрямованості тридіапазонного S/Х/Ка опромінювача у складі криогенного приймального блока дзеркальної антенної системи радіотелескопів РНДБ мережі «Квазар-М» сформульовано рекомендації, урахування яких при конструюванні приймального блоку потенційно забезпечить суттєве зменшення (більше ніж на 10 дБ) рівня випромінювання на коловій кросс поляризації.

  Обидва результати отримані уперше і у світовій практиці не використовувались.

  Перший результат було використано при розробленні вимірювального резонатора для дослідження ВТНП матеріалів по проекту «Бамбук». Другий результат планується  практично втілити у 2015-2016 роках в рамках виконання проекту «Космос». В.В. Гламаздін, В.Н. Скресанов, В.О. Золотарьов, М.П. Натаров, О.І. Шубний.

  Тема «Облучатель»

  Проведено антенні випробування 2-х дослідних зразків трьохдіапазонного антенного опромінювача з розділенням кругових поляризацій. Номінали характеристик дослідних зразків, що перевіряються, відповідають технічним вимогам на розробку випромінювача, які знаходяться на рівні кращих світових зразків. Експериментальний зразок випромінювача було розроблено на перших двох етапах даної НДКР.

  Не мають аналогів на Україні.

  Два дослідних зразка на теперішній час встановлюються у радіотелескопи обсерваторій «Бадари» та «Зеленчукська», і у 2015 році будуть уведені в експлуатацію. В.Н. Скресанов, В.В. Гламаздін, М.П. Натаров, О.І. Шубний, В.О. Золотарьов.

  Тема «Космос»

  Запропоновано нову конфігурацію апертурної частини криогенного приймального фокального блока радіотелескопів, які визначено у якості опорних станцій у всесвітній VLBI-2010 – мережі. Нова конфігурація апертурної частини фокального антенного блока, до складу якої уходять трьох частотний S/Х/Ка опромінювач, інфрачервоний фільтр та радіо прозоре вакуумне вікно з елементами кріплення на фланці кріостату, забезпечують покращення показників якості амплітудних діаграм спрямованості на робочій та кросс коловій поляризації та коефіцієнту еліптичності у напрямку вісі опромінювача у смугах робочих частот S/Х/Ка діапазонів.

  Показники якості приймального фокального блоку, який буде створено згідно НДР «Космос, перевищать характеристики відомих на теперішній час у світовій практиці аналогів.

  Ми сподіваємося, що результати НДР «Космос» будуть використані для модернізації радіотелескопів РНДБ мережі «Квазар-М» і, таке можливо, для модернізації аналогічних радіотелескопів Германії та  Іспанії. А.А. Кириленко, В.В. Гламаздін, В.Н. Скресанов, М.П. Натаров.

  Тема «Бамбук»

  Запропоновано спосіб та спроектовано і досліджено устрій синфазного збудження чотирьох отворів у діафрагмі на торці вимірювального дискового діелектричного резонатора хвилею Н10 джерела коливань. Устрій складається з низки перетворювачів типів хвиль у хвилеводах різноманітного перетину, а саме: 1) Перетворювача Н1020 типів хвиль прямокутних хвилеводів; 2) Перетворювача Н20 хвили прямокутного хвилеводу у H20U хвилю хрестоподібного хвилеводу; 3) Перетворювача H20U хвилі хрестоподібного хвилеводу у Н10 хвилі чотирьох прямокутних хвилеводів.

  Запропонована низка перетворювачів типів хвиль є новою для світової практиці. З цього приводу подана заявка на Європейський патент сумісно з ІФ КАН (м. Пекін) – партнером за проектом «Бамбук».

  Вимірювальний резонатор із запропонованим вузлом зв’язку найближчим часом буде застосовано у установках мікрохвильових досліджень надпровідних матеріалів. М.Т. Черпак, В.В. Гламаздін, В.Н. Скресанов, О.І. Шубний

  Основні публікації

  Найважливіші публікації:

  1. Beletskii N.N. Magnetoresistance of magnetic tunnel junctions with low barrier heights / N. N. Beletskii, G. P. Berman, S. A. Borysenko, S. A.Wolf, V. M. Yakovenko // Journal of Applied Physics. – 2007. – 101. – P. 074305-1- 074305-7.
  2. Beletskii N.N. Magnetoresistance in Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions / N. Beletskii, S. A. Borysenko, V. V. Yakovenko, G. P. Berman, S. A. Wolf // Int. J. of High Speed Electronics and Systems. – 2007. - 17, No.3. – P. 593-598.
  3. Beletskii N.N. Magnetoresistance in Fe/MgO/Fe Magentic Tunnel Junctions / N. N. Beletskii, S. A. Borysenko, V. M. Yakovenko // Physics and modeling of tera- and nano-devices - eds M.Ryzhii, V. Ryzhii. / World Scientific – 2008 – 17 - 192 p.
  4. Beletskii N.N. Magnetoresistance and spin polarization of electron current in magnetic tunnel junctions./ N. N. Beletskii, G. P. Berman, A. R. Bishop S. A. Borysenko, V. M.Yakovenko // Phys. Rev. B. – 2007. – 75. – P. 174418-1-174418-8.
  5. Белецкий Н.Н. Гигантское магнитосопротивление двухбарьерных магнитных туннельных переходов / Н. Н.Белецкий, С. А.Борисенко // Радиофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2010. – 15, №2. – С. 83-86.
  6. Абдулкадыров Д. В. Туннелирование электронов через нестационарный потенциальный барьер / Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий // Радиофизика и электроника. – 2008. – 13, № 2. – C. 218-226.
  7. Abdulkadyrov D. V. Electron Tunneling Through a Non-Stationary Potential Barrier / D. V. Abdulkadyrov, N. N. Beletskii // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – 68, No.11. – P. 983-998.
  8. Абдулкадыров Д. В. Гигантское изменение магнитоимпеданса магнитного туннельного перехода переменным напряжением смещения/ Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий // Физика твердого тела. – 2011. – 53, №5. – С. 936-945.
  9. Абдулкадыров Д. В. Высокочастотный электронный ток через нестационарный туннельный переход / Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко // Радиофизика и электроника – 2011 – 2(16), №3. – С. 83-90.
  10. Abdulkadyrov D.V. High-frequency electron current through a non-stationary tunnel junction / D.V. Abdulkadyrov, N.N. Beletskii, S.A. Borysenko // Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – 71, No. 9, – P. 847-859.
  11. Белоус О.И. Возбуждение колебаний в открытых резонаторах с эшелеттными и уголковоэшелеттными зеркалами / О.И. Белоус, А.И. Фисун, В.И. Ткаченко, А.А. Кириленко // Радиотехника и электроника, 2000, том.45, №5, с.632–639.
  12. Belous O.I. One-circuit Stabilization of Millimeter-Wave Solid-State Oscillator by Quasi-Optical Resonator / O.I. Belous, A.I. Fisun, I.P. Olchovskiy, S.P. Sirenko // IJIR&MMW. –2000. –V. 21, No 9, pp.1451–1462.
  13. Белоус О.И. Энергетические и спектральные характеристики квазиоптического твердотельного генератора миллиметрового диапазона волн / О.И. Белоус, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун //"Радиофизика и электроника". – 2007. ‑ T. 12, № 1. ‑ C. 236-242.
  14. Белоус О. И.  Квазиоптические Резонансные Системы в Приборах Твердотельной Электроники Миллиметровых и Субмиллиметровых Диапазонов Длин Волн / О. И. Белоус, А. А. Кириленко, А. И. Фисун // Радиофизика и электроника, том 13, спец. вып., 2008, с. 377-390
  15. Belous O.I. Power and Spectrum Performance of Quasi-Optical solid-state MM-Wave Oscillator / O.I. Belous, O.N. Sukhoruchko, A.I. Fisun // Telecommunication and Radio Engineering.– 2006. ‑ Vol. 65, № 16. – Р. 1501-1513.
  16. Белоус О.И. Азимутальные колебания в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе с дифракционной решеткой / О.И. Белоус, В.Л. Пазынин, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун // Радиофизика и электроника. - 2012.- т.3(17), №4.- С. 29-36
  17. Belous О.I.  Azimuth Modes in Quasi-Optical Dielectric Resonator with Diffraction Grating / О.I. Belous, А.I. Fisun, V.L. Pazynin, О.N. Sukhoruchko // Telecommunications and Radio Engineering, –2013, 72(10):- 853-866
  18. Belous O.I. EHF-Autohemotherapy / O.I. Belous, А.I. Fisun, V.А. Маlakhov, А.V. Nosatov, S.P. Sirenko // Telecommunications and Radio Engineering, 67(10):3-6(2008)
  19. Белоус О.И. Роль КВЧ Излучения в Повышении Биологической Активности Крови / О.И. Белоус, Б.Г. Емец, В.А. Малахов, А.В. Носатов, С.П. Сиренко, А.И. Фисун, Е.Б. Алмазова // Радиофизика и электроника, том 13, № 3, 2008, с. 556-561
  20. Arkhypova E.A. Measuring cuvette simulation of dielectrometer for permittivity investigation of high-loss substances / E.A. Arkhypova, A.I. Fisun, P.S. Krasov // Journal of Measurement Science and Instrumentation, 2011, No.3, vol.2, pp.205-208.
  21. Брюзгинова Н.В. Разработка тест-систем для изучения влияния электромагнитного излучения на биологические системы./ Брюзгинова Н.В., Щёголева Т.Ю. Громозова О.М, Войчук С.І., Масюк Б.Р., Красов П.С. //«Радиофизика и электроника», Т.13, №3, 2008, c.568-571
  22. Bruzginova N.V. Development of test stading of effect of electromagnetic radiation on biological object./ N.V. Bruzginova, T. Yu. Shegoleva, E.M. Gromozova, S.L. Vojchuk, B.R. Masyuk, P.S. Krasov // «Telecommunication and Radio Engeneering», 69(8):719-725(2010), Vol. 69 №8, 2010

  Публікації

  2007

  Статті:
  1. Beletskii N.N., Borysenko S.A., Yakovenko V.V., Berman G.P., Wolf S.A. Magnetoresistance in Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions // J. of High Speed Electronics and Systems. – 2007. - 17, No.3. – P. 593-598.
  2. N.Beletskii, G.P.Berman, S.A.Borysenko, S.A.Wolf, V.M.Yakovenko.Magnetoresistance of magnetic tunnel junctions with low barrier heights // Journal of Applied Physics. - 2007.- Vol.101, 074305-1- 074305-7.
  3. N.Beletskii, G.P.Berman, A.R.Bishop S.A.Borysenko, V.M.Yakovenko Magnetoresistance and spin polarization of electron current in magnetic tunnel junctions // Phys. Rev. B- 2007.- Vol.75, 174418-1-174418-8.
  4. N.Beletskii, E.V.Ganapolskii, V.M.Yakovenko. Efficient electrical electron spin injection from ferromagnetic metals in nanostructures // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, 2007, Kharkov, Ukraine, P. 599-601.
  5. N.Beletskii, S.A. Borysenko. Magnetic tunnel junctions with assymetric barriers. // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, 2007, Kharkov, Ukraine, P. 611-613.
  6. Архипов А.В., Белоус О.И., Кузьмичев И.К., Резник И.И., Селезнев Д.Г. Сложение мощностей диодов Ганна в открытом резонаторе // Физика волновых и радиотехнических систем. – 2007. - т.10, №4. - с.20-25.
  7. Архипов А.В., Белоус О.И., Марикивский О.Е., Плевако А., Фисун А.И. Аппаратурно-программный комплекс для исследования электродинамических систем // Вестник Сумского университета, 2007, №2., сс.131-136.
  8. Архипов А.В., Белоус О.И., Кузьмичев И.К., Резник И.И., Селезнев Д.Г. Сумматор мощности на основе резонатора с микрополосковой решеткой // 6-ая Международная конференция «Физика и технические приложения волновых процессов», 2007, 17-21 сентября, Казань, Россия, с.89-90.
  9. Архипов А.В., Кузьмичев И.К., Нечаев О.Г., Селезнев Д.Г. Активная микрополосковая решетка в квазиоптической резонансной системе // Международная научная конференция «Излучение и рассеяние электромагнитных волн», 2007, 25-30 июня, Таганрог, Россия, т.1, с.205-208.
  10. Arkhipov A.V., O.I. Belous, Kuzmichov I.K., Reznik I.I., Seleznyov D.G. Quasi-optical power combiner of Gunn diodes // The sixth International Symposium of Physics and Engineering of Microwaves Millimeter and Submillimeter Waves, 2007, 25-30 June, Khrkov, Ukraine, v.2, p. 732-734.
  11. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Прохоров Э.Д., Дядченко А.В., Чуешков Д.П. Детекторы КВЧ диапазона на основе полуметалла BiSb // КрыМиКо-2007, 10-14 сентября, Севастополь, Украина, с.93-94.
  12. Sirenko S.P., Grigoriva N.N., Fisun A.I., Belous O.I. Change in electrocinetic properties of the buccal epithelium cells under separate action of E- and H-components of EM field // MSMW-07 Symposium Proceeding 2007, vol.2, p.904-906.
  13. Малахов В.А., Носатов А.В., Белоус О.И., Задачина А.В., Сиренко С.П., Фисун А.И. Аутогемотерапия с использованием облучения электромагнитными волнами мм диапазона крови в комплексном лечении нарушений мозгового кровообращения // КрыМиКо-2007, с.795-796.
  14. О.Н.Сухоручко, В.В. Васильченко, А.П. Корецкий. Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей Часть 1 // "Системи обробки інформації". ‑ 2007. ‑ Вип.1 (59). ‑ С. 132-134.
  15. СухоручкоО.Н., Плаксий В.Т., Прохоров Э.Д, Дядченко А.В. Амплитудные и шумовые характеристики детекторов мм диапазона длин волн на основе контактов металл-полуметалл BiSb // "Вісник Харківського Національного Університету ", серія “Радіофізика та електроніка”. – 2007. ‑ №  ‑ C. 113-117.
  16. Белоус О.И., Корнеенков В.К., Сухоручко О.Н., Фисун А.И. Многозеркальный открытый резонатор миллиметрового диапазона волн. Е-поляризованные колебания // “Радиотехника”. ‑ 2007. ‑ Вып. 149. ‑ C. 18-21.
  17. О.Н. Сухоручко, А.П. Корецкий, А.В. Голик. Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей Часть 2 // "Системи обробки інформації". ‑ 2007. ‑ Вип.3 (61). ‑ С. 135-137.
  18. Sukhoruchko, V.T. Plaksiy, A.S. Tishchenko, A.V. Dyadchenko Breakdowns in the metal-semimetal BiSb point contacts // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.2, pp.635-637.
  19. O.I.Belous, A.I. Fisun, V.K. Korneenkov, O.N. Sukhoruchko. Millimeter-Wave Multi-Mirror Open Resonator. E- and H- Polarized Oscillations. // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.2, pp.729-
  20. О.И.Белоус, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун. Энергетические и спектральные характеристики квазиоптического твердотельного генератора миллиметрового диапазона волн // "Радиофизика и электроника". – 2007. ‑ T. 12, № 1. ‑ C. 236-242.
  21. О.Н. Сухоручко, О.И. Белоус, А.И. Фисун Входной колебательный контур усилителя миллиметрового диапазона длин волн // "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", 17-я Международная конференция. ‑ Севастополь, 10-14 сентября 2007. ‑ C. 488-489.
  22. Белоус О.И., Корнеенков В.К., Сухоручко О.Н., Фисун А.И. H-поляризованные колебания многозеркального открытого резонатора с эшелеттным зеркалом // "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", 17-я Международная конференция. ‑ Севастополь, 10-14 сентября 2007. ‑ C. 514-515.
  23. S. Vorobyov, M.V. Petrovsky, V.О. Zhurba, А.I. Ruban, О.I. Belous and А.I. Fisun Perspectives of Application of New Modifications of Resonant Quasi-Optical Structures in EHF Equipment and Electronics // Telecommunications and Radio Engineering, 2007, Vol. 66, №20, pp. 3-5.
  24. В. М. Скресанов, В.В. Гламаздін, М.П. Натаров та ін. Нові пристрої зв’язку високодобротних НДВЧ резонаторів з хвилеводами: теорія, проектування, експеримент. В кн. Пріоритети наукової співпраці ДФФД і БРФФД: Матеріали спільних конкурсних проектів Державного фонду фундаментальних дослід­жень і Білоруського республіканського фонду фунда­ментальних досліджень. К.: ДІА, 2007, с.177-190.
  25. Скресанов В.Н., Головащенко Р.В., Нечаев О.Г. Улучшение характеристик связи квазиоптического диэлектрического резонатора с микрополосковой линей // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники НАН Украины, т.12, № 3, 2007, с. 508-514.
    Тези:
  1. K.A. Lukin, A.A. Mogula, P.L. Vyplavin, V.P. Palamarchuc, O.V. Zemlyaniy, Y. Shiyan, N.K. Zaets, V.N. Skresanov, A.I. Shubniy, V. Glamazdin, M.P. Natarov, O.G.Nechayev. . Ka-band ground-based noise waveform SAR // MSMW’07 Sympozium Proceedings. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, pp. 159-164.
  2. G. Slepuan, V. Karpovich, V. Rodionova, B. Bulgakov, V. Skresanov, M. Natarov. New elements for coupling of the high-quality millimeter-wave resonators with waveguides: theory, design,experiment // MSMW’07 Sympozium Proceedings. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, pp.651-653.
  3. S. Secretarov, D.M. Vavriv, M.P. Natarov, V.V. Glamazdin. Development of a Ka-band slotted antenna array // MSMW’07 Sympozium Proceedings. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, pp.672-674.
  4. V. Glamazdin, V.N. Skresanov, A.I. Shuby. Microwave circuits technique for measuring open resonator parameters under conditions of hybrid mode excitation // MSMW’07 Sympozium Proceedings. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, pp.726-728.
  5. А.В. Архипов, И.К. Кузмичёв, О.Г. Нечаев, Д.Г. Селезнёв. Активная микрополосковая решётка в квазиоптической резонаторной системе // Труды Международной научной конференции «Излучение и рассеяние электромагнитных волн» ИРЭМВ-2007, том 1. Таганрог, Россия,июнь 25-30, 2007, с.205-208.
  6. S.S. Sekretarov, D.M. Vavriv, V.A. Volkov, M.P. Natarov, V.V. and Glamazdin. Ka-band P-I-N switchable antenna array system // International Conference on Antenna Theory and Techniques (ISATT’07), 17-21 September, Sevastopol, Ukraine. -2007. - pp. 468-470 (2007).

   


  2008

  Монографії:
  1. Beletskii N.N., Borysenko S.A., Yakovenko V.V. Глава в монографии «Physics and modeling of tera- and nano-devices», eds M.Ryzhii, V. Ryzhii. – 2008 – World Scientific.
  Статті:
  1. О.И. Белоус, А. А. Кириленко, А. И. Фисун Квазиоптические резонансные системы в приборах твердотельной электроники миллиметровых и субмиллиметровых диапазонов длин волн // Радиофизика и электроника, том 13, спец. вып., 2008, с. 377-390
  2. I. Belous, А.I. Fisun, V.А. Маlakhov, А.V. Nosatov, and S.P. Sirenko EHF-Autohemotherapy Telecommunications and Radio Engineering, 2008, Vol. 67, #10, pp. 867-874.
  3. М.Ye. Ilchenko, Т.N. Narytnik, А.I. Fisun, and О.I. Belous MITRIS – Microwave Telecommunication Systems Telecommunications and Radio Engineering, 2008, Vol. 67, #16, pp.1429-1447.
  4. М.Ye. Ilchenko, Т.N. Narytnik, А.I. Fisun, and О.I. Belous Conception of Development of Millimeter and Submillimeter Wave Band Radio Telecommunication Systems Telecommunications and Radio Engineering, 2008, Vol. 67, #17, pp.1549-1564.
  5. О.Н.Сухоручко Полосовые и шумовые характеристики параметрических усилителей сигналов на встречных волноводах в 5-мм диапазоне длин волн BiSb // "Вісник Харківського Національного Університету ", серія “Радіофізика та електроніка” – 2008. ‑ № 806, Вип.12. ‑ C. 18-21.
  6. Архипов А.В., Плаксий В.Т., Кузьмичев И.К., Прохоров Э.Д., Дьяченко А.В. Частотные и амплитудные флуктуации ГЛПД 8-мм диапазона длин волн, Вісник СумДУ, серія «Фізика, математика, механіка», № 1, с. 124-128.
  7. Архипов А.В., Плаксий В.Т., Кузьмичев И.К., Прохоров Э.Д., Дьяченко А.В. Расчет и измерения импеданса ЛПД миллиметрового диапазона длин волн, Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка, № 806, вип. 12, с. 59-64.
  8. Архипов А.В., Кузьмичев И.К., Попков А.Ю. Открытый резонатор с отрезком коаксиальной линии передачи, СумДУ, серія «Фізика, математика, механіка», № 2.
  9. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Туннелирование электронов через нестационарный потенциальный барьер // Радиофизика и электроника. – 2008. – т. 13, № 2. – C. 218-226.
  10. Abdulkadyrov D.V., Abdulkadyrov V. A. Electron-Wave Phenomena in the Composite Semiconductor Structure // Telecomunications and Radio Engineering. -2008. –Vol.67. –P. 1871-1878.
  11. Beletskii N.N., Borysenko S.A., Yakovenko V.V., Berman G.P., Wolf S.A. Magnetoresistance in Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions // Int. J. of High Speed Electronics and Systems. – 2007. - 17, No.3. – P. 593-598.
  12. Слепян Г.Я., Скресанов В.Н., Родионова В.Н., Карпович В.А., Натаров М.П., Филипёнок О.В. Элементы связи высокодобротных резонаторов с одномодовыми волноводами на основе нерегулярного волновода. Радиотехника и электроника, 2008, т. 53, №2, с. 198-203.
  13. Гламаздин В.В., Скресанов В.Н., Шубный А.И. Метод импеданса в исследовании характеристик открытых резонаторов при возбуждении гибридных типов колебаний. Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники НАН Украины, т.13, № 1, 2008, с. 9-19.
  14. Ya. Slepyan, V.N.Skresanov, V.N.Rodionova, V.A.Karpovich, M.P.Natarov, and O.V.Filipenok. Irregular-Waveguide elements coupling high-Q resonators with single-mode waveguides// Journal of Communications Technology and Electronics, 2008, vol.53, No.2, pp.184-189.
  15. S.S. Sekretarov, D.M. Vavriv, V.A. Volkov, M.P. Natarov, V.V. Glamazdin. Electricflly switchable, Ka-band waveguide antenna array system.- Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т Радиофизики и электроники НАН Украины, т.13, № 3, 2008, с. 489-493.
  16. Красов П.С. Одночастотный рефлектометр на основе четырехзондовой измерительной линии // Прикладная радиоэлектроника. – Т.7. – №2. – 2008. - С.188-191.
  17. Щёголева Т.Ю. Громозова О.М, Войчук С.И., Брюзгинова Н.В., Масюк Б.Р., Красов П.С. Разработка тест-систем для изучения влияния электромагнитного излучения на биологические объекты// Радиофизика и электроника, 2008. – Т.13. - №3. – С.568-571.
  Тези:
  1. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Боцулa О.В., Прохоров Э.Д., Дьяченко А.В., Шалаев В.А. Детектор микроволнового излучателя на основе пленки Bi1-xSbx. 18-th Int. Conference “Microwave and Telecommunication Technology, 8-12 September, Sevastopol, pp. 79-80.
  2. I. Fisun and O.I. Belous Oреn resonators with step-like deformation of mirrors and method for analysis // 4-th International Conference on advanced Optoelectronics and Lasers, Sept.29-Okt.4, 2008, Alushta, pp.316-318.
  3. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Исследование туннелирования электронов через нестационарный потенциальный бартер // Труды конференции «Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития»). (ЭКБ2008) в рамках 3-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника» (МРФ – 2008) Секция 1. Микроэлектроника, электронные приборы и устройства (Харьков-Судак). – 2008. – т. 3. – С. 105-109.
  4. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Одноквантовое туннелирования электронов через нестационарный потенциальный бартер // Труды ІІ Международной научной конференции «Физико-химические основы формирования и модификации микро - и наноструктур» ФММН-2008, Харьков. – 2008. – т.2. – С. 462-466.
  5. Ерёменко З.Е., Ганапольский Е.М., Скресанов В.Н., Васильченко В.В. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости сильно поглощающих жидкостей 18 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 11-15 сентября. 2008 г., Севастополь, Крым, с. 749-750.
  6. Ганапольский Е.М., Ерёменоко З.Е., Скресанов В.Н. Дифференциальный диэлектрометр для определения комплексной диэлектрической проницаемость сильно поглощающих жидкостей18 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 11-15 сентября. 2008 г., Севастополь, Крым, с. 751-752
  7. Гламаздин В.В., Скресанов В.Н. Измерение добротности резонатора с двукратно вырожденными типами колебаний.- 18 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 11-15 сентября. 2008 г., Севастополь, Крым, с. 690-691.
  8. A. Karpovich, V.N. Rodionova, V.N. Skresanov. Microwave, millimeter and sub millimeter devices, instrumentation and equipment. - Proceedings IRS-2008, Wroclaw, Poland, 21-23 may 2008.
  9. Карпович В.А., Родионова В.Н., Скресанов В.Н., Натаров М.П. Высокодобротные сверхвысокочастотные резонаторы для прецизионного измерения электродинамических параметров углеродных наноматериалов.// 1 Межд. Конференция «Наноструктурные материалы – 2008:Беларусь-Россия-Украина» НАНО-2008, г.Минск, 22-25 апреля 2008г., c.540.
  10. Архипова К.А., Щеголєва Т.Ю. Вивчення функціонального стану біологічних систем за даними методу КВЧ діелектрометрії. Матеріали міжнародної наукової конференції «Біофізичні механізми функціонування живих систем», Львів, 2008.
  11. Щеголєва Т.Ю., Масюк Б.Р. Вплив різних типів електромагнітного випромінювання на клітини дріжджів. Матеріали міжнародної наукової конференції «Біофізичні механізми функціонування живих систем», Львів, 2008.

   


  2009

  Статті:
  1. Абдулкадыров Д.В.,Белецкий Н.Н. Магнитосопротивление нестационарного магнитного туннельного перехода Радиофизика и электроника. – 2009. – т. 14, № 2. – C. 190-197.
  2. V. Abdulkadyrov, N.N. Beletskii Electron Tunneling Through a Non-Stationary Potential Barrier Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – v. 68, No.11. – P. 983-998.
  3. Аникина Н.С., Еременко З.Е., Скресанов В.Н., Гержикова В.Г., Аникина Н.С., Жилякова Т.А. Исследование диэлектрических свойств столовых вин методом миллиметровой диэлектрометрии-2009, Виноградарство и виноделие, т. ХХХІХ.-С.79-84.
  4. Ganapolskii E.M., Eremenko Z.E., Skresanov V.N. A millimeter wave dielectrometer for high loss liquids based on the Zenneck wave Meas. Sci. Technol., v. 20 (2009), 055701
  5. З.Е. Еременко, Е.М. Ганапольский, В.Н. Скресанов, В.В. Васильченко, В.Г. Гержикова, Т.А. Жилякова, Н.С. Аникина Цилиндрический резонатор с радиальной полостью для определения комплексной диэлектрической проницаемости столовых вин Радиофизика и электроника, т. 14, №2, 2009, с.239-249.
  6. Гламаздин В.В., Натаров М.П,, Скресанов В.Н., Шубный А.И. Эффективность возбуждения квазиоптического открытого резонатора волноводом Извест. Вузов, Радиофизика, т. LII, № 3, 2009, с.231-249.
  7. Скресанов В.Н., Гламаздин В.В., Шубный А.И., Еременко З.Е. Аппаратно-вичислительный комплекс для измерения характеристик низко и высокодобротных резонаторов в диапазоне 26-37,5 ГГц Радиофизика и электроника, т. 14, №3, 2009, с.389-400
  8. Krasov P.S. Arkhipova K.A. Instrument for measuring the complex permittivity of biological objects Telecommunications and Radio Engineering, Vol.68(8), 2009, pp. 727-733.
  9. Висоцька О.В, Архипова К.А., Красов П.С, Порван А.П., Фісун А.І. Оцінка функціонального стану бета-адренорецепторів еритроцитів людини при артеріальній гіпертензії методом КВЧ-діелектрометрії«Восточно-Европейский журнал передовых технологий», 6/7 (42). – 2009. – С.17-21.
  10. Архипов А.В. Сорокин М.С. Анализ теплового режима импульсных генераторов на лавинно пролетных диодах Журнал нано- та електрон. фіз. – Т.1, №4. – С.24-30
  Тези:
  1. О.И. Белоус, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун Селекция колебаний типа “шепчущей галереи” твердотельного дискового резонатора"СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", 19-я Международная конференция, Севастополь, 14-18сентября 2009 г., с.482-483.
  2. Архипов А.В., Плаксий В.Т., Прохоров Э.Д., Дядченко А.В. Исследование вольтваттной чувствительности детекторов СВЧ излучения на основе контактов металл-полуметалл BiSb в зависимости от геометрии контактов. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", 19-я Международная конференция, Севастополь, 14-18сентября 2009 г., с.581-582.
  3. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Плотность электронного тока через нестационарный магнитный туннельный переход"СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", 19-я Международная конференция, Севастополь, 14-18сентября 2009 г., с.646-647
  4. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Одноквантовое туннелирование электронов через нестационарный магнитный туннельный переход Международная научная конференция «Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур» .- - ФММН, Харьков.
  5. V. Abdulkadyrov, N.N. Beletskii Electron current density through a non-stationary magnetic tunnel junction International Conference “Electronics and applied physics” Physics of magnetism and Superconductivity, Taras Shevchenko National University of Kiev, Radiophysics Faculty.- 21-24 October 2009, Kyiv, Ukraine.
  6. Еременко З.Е., Скресанов В.Н., Гержикова В.Г., Жилякова Т.А, Аникина Н.С. Корреляция комплексной диэлектрической проницаемости и физико-химических параметров столовых вин19 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 14-18 сентября. 2009 г., Севастополь, Крым, с. 843-844.
  7. Баранник А.А., Гламаздин В.В. ,Скресанов В.Н., Черпак Н.Т. Резонаторные измерения микроволнового поверхностного импеданса сверхпроводников при снятии вырождения типов колебаний19 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 14-18 сентября. 2009 г., Севастополь, Крым, с. 797-798.
  8. Архипова Е.А., Красов П.С., Фисун А.И. Возможности применения КВЧ диэлектрометрии в медико-биологическом эксперименте19 Междунар. Крымская конф. «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии». 14-18 сентября. 2009 г., Севастополь, Крым, с.
  9. Bondarenko O.B., Zhegunov G.F. D5 effect on bovine erythrocyte membrane stability under low temperature action17thmeeting ща European Association for Red Cell Research (EARCR 2009) (23-27 April, 2009, Triuggio).– Milano, Italy, 2009.– Р. 60.
  10. БондаренкоО.Б. Оценка биологической эффективности действия препарата Д5 при различных способах введения в организм крысы Тез. докл. научно-практич. конфер. «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения».- Новый Свет, Крым, Украина (25-30 мая 2009).- Киев: Mavis Publisher, 2009.- С. 235-236.
  11. Дюбко Т.С., Зинченко В.Д., Козин Ю.И., Рошаль А.Д., Соколик О.А., Белых И.А., Буряк И.А., Бондаренко О.Б., Горячая И.А., Кшимински К. Дозозависимое действие озона на белки крови в изолированном состоянии и при введении в организмТез. докл. научно-практич. конфер. «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения».– Новый Свет, Крым, Украина (25-30 мая 2009).- Киев: Mavis Publisher, 2009.- С. 265-266.

   


  2010

  Статті:
  1. Сорокин М.А. Исследование спектра импульсных генераторов на лавинно-пролетных диодах / А.В. Архипов, В.Т. Плаксий // Вестник Харьковского национального технического университета «ХПИ». -2010. №16. – С. 125-131.
  2. Архипов А.В. Теоретические и экспериментальные исследования качества спектра импульсных генераторов КВЧ-диапазона / А.В.Архипов, М.А. Сорокин, В.Т. Плаксий // Общегосударственный научно-производственный журнал «Энергетика, энергоаудит». – Харьков. – НТЦ. – 2010. №7 (77). – С. 47-53.
  3. Белоус О.И., Сухоручко О.Н., Фисун А.И. Возбуждение вынужденных колебаний в системе «дисковый диэлектрический резонатор – дифракционная решетка» Журнал нано- та електрон. фіз. 2010.– Т.2, №1. – С.89-93
  4. Архипова Е.А. КВЧ диэлектрометрия сильнопоглощающих сред. Источники излучения, область взаимодействия / Е.А. Архипова, П.С. Красов, А.И. Фисун // Журнал нано- та електронної фізики. - – т.2, №1. – С. 33-41.
  5. Бондаренко О.Б.Действие бионормализатора Д5 на отдельные физиологические и биохимические показатели организма крысы / Бондаренко О.Б.// Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: біологія. - 2010.– вип. 11. - № 905.- С.146-153.
  6. Дюбко Т.С. Спектральный анализ в определении состояния белков плазмы крови и динамики общей антиоксидантной защиты при лечении озонотерапией / Т.С. Дюбко, Ю.И. Козин, О.А. Соколик, О.Б. Бондаренко, И.Э. Калниня // Вестник физиотерапии и курортологии.- 2010.- т. 16, № 5.- С.10-11
  7. Кондакова А.К., Семко Г.А., Древаль Н.В., Колесников В.Г., Каменев Ю.Е. Комбинированное влияние терагерцового и миллиметрового излученией на антиоксидантный статус и осмотический гемолиз эритроцитов in vitro // Дерматология и венерология.- 2010.- №4 (50).- С. 33-37.
  8. Колесников В.Г., Древаль Н.В. Применение комбинированного воздействия электромагнитных и акустических волн на микроводоросли для выявления резонансных частот // Физика живого.- Т. 18.- No3.- 2010.- С. 24-28.
  9. Применение диэлектрометрии миллиметрового диапазона для определения аутентичности виноградных соков и столовых вин / Еременко З.Е., Скресанов В.Н., Гержикова В.Г., Жилякова Т.А, Аникина Н.С. // Виноград. – вып. 24-25. – 2010. – №1-2. – С. 45-47.
  10. Belous O.I., Sukhoruchko O.N., Fisun A.I. Forced oscillation excitation in the “disk dielectric resonator-diffraction grating” system // J. Nano Electron. Phys. – 2010. No1.
  11. Белецкий Н. Н. Гигантское магнитосопротивление двухбарьерных магнитных туннельных переходов / Н. Н.Белецкий, С. А.Борисенко // Радиофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.- 2010.- 15, №2. - С. 83-8
  12. Abdulkadyrov D.V. Magnetoresistance of a nonstationary magnetic tunnel junction / D. V. Abdulkadyrov, N. N. Beletskii // Telecommunications and Radio Engineering - 2010. – 69, No.20 – P.1837-1849.
  13. Белецкий Н. Н. Рассеяние электрона на плазменных колебаниях в структуре полупроводник-диэлектрик-полупроводник / Н. Н.Белецкий, С.И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Радиофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.- 2010.- 15, №2.- С. 77-82.
  14. Белецкий Н. Н. Взаимодействие поверхностных плазмонов с потоками заряженных частиц, проходящих через границу раздела сред / Н. Н.Белецкий, С.И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Журнал технической физики – 2010. – 80, №4.- С. 120-
  15. Cylinder Resonator with Radial Chamber for Complex Permittivity Determination of Table Wines / Z.Ye. Eremenko, Ye.М. Ganapolsky, V.N. Skresanov, V.V. Vasylchenko, V.G. Gerzhikova, Т.А. Zhylyakova, and N.C. Аnikina // Telecommunications and Radio Engineering – 2010, Vol. 69, No 17, pp. 1573-1590
  Конференції:
  1. Belous O.I., A.I. Fisun, V.L. Pasynin, S.P. Sirenko, O.N. Sukhoruchko Concave Diffraction Grating for Whispering-Gallery Mode Selection MSMW'2010, June 23, Kharkov, Ukraine, E-12, 3 P.
  2. Belous O.I., A.I. Fisun, V.L. Pazynin Disc and microdisc resonators with strip-like diffraction gratings5-th Int.Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL’2010, Sevastopol, Ukraine, 10-14 Sept.2010, pp.165-166.
  3. Krasov P.S. Optimization of Complex for High-Loss Substance Permittivity Measurements / P.S. Krasov, A.I. Fisun, K.A. Arkhypova // Proc. of the VII International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of MSMW. - 2010.
  4. Архипова Е.А. КВЧ диэлектрометр для исследования биологических объектов в медико-биологическом эксперименте/ Е.А. Архипова, П.С. Красов, А.И. Фисун // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: матеріали IX Міжнарод. наук.-тех. конф. - 2010. – C.41-42.
  5. Красов П.С. Моделирование согласующих элементов измерительной кюветы для исследования диэлектрических свойств биологических объектов/ П.С. Красов, Е.А. Архипова, А.И. Фисун // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: матеріали IX Міжнарод. наук.-тех. конф. - 2010. – C.91-93.
  6. Архипова Е.А. Метод КВЧ диэлектрометрии для исследования функциональных свойств биообъектов/ Е.А.Архипова, А.И. Фисун // Пути оптимизации восстановительного лечения кардиоцеребральных больных: материалы науч.-практ. мед. конф. - 2010. – С.17.
  7. Бондаренко О.Б. Изучение клиновидной дегидратации препарата АСД-2 с применением метода фрактального анализа / О.Б. Бондаренко, Т.С. Дюбко, В.С. Марченко // Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (БФФХ-2010): материалы VI Междунар. научн.-тех. конфер. - 2010. - т.2. Биофизика и биофизическая медицина.- С.152-154.
  8. Бондаренко О.Б. Проблемы защиты биоразнообразия мегаполисов / Бондаренко О.Б. // Матеріали IV націон. конгресу з біоетики з міжнар. участю.- 2010.- С.99.
  9. Дюбко Т.С. Приюты для животных как пример практической биоэтики / Т.С. Дюбко, О.Б.Бондаренко // Матеріали IV націон. конгресу з біоетики з міжнар. участю.- Київ, 2010. –2010.- С.107.
  10. Горяча І.П. Застосування препарату АСД-2 при кріоконсервуванні еритроцитів тварин/ І.П. Горяча, Т.С. Дюбко, Г.Ф. Жегунов, В.Д. Зінченко, О.Б. Бондаренко // Молодь і поступ біології: матеріали VI Міжнар. наук. конфер. Львів, 2010.- С. 216.
  11. Kondakova A. Telichko T., Dreval N., Kolesnikov V., Korzh V. Effect of combined tera- and gigahertz irradiation on hemolytic features of human erythrocytes in vitro // MSMW’2010.,International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves Kharkov, Ukraine, June 21 – 26, 2010 , G 21.
  12. Characteristics of waveguide to quasioptical or dielectric resonator coupling / Skresanov V.N., Glamazdin V.V., Natarov M.P., Shubny A.I. //MSMW’2010. – Kharkov, Ukraine. – June 21-26, 2010.
  13. Eremenko Z. High loss liquids permittivity measurement using millimeter wave differential dielectrometer / Eremenko Z., Skresanov V. // Proc. 40th European Microwave Conference [28-30 September 2010. – Paris, France.] – pp. 1532-1535.
  14. Millimeter wave measurement of high loss liquids permittivity / Eremenko Z., Skresanov V., Shubny A., Glamazdin V. // MSMW’2010. – Kharkov, Ukraine. – [June 21-26, 2010].
  15. Microwave impedance properties of single crystal Ba(Fe1-XCoX)2As2 / Barannik A., Cherpac N., Skresanov V., Tanatar M.A., Vitusevich S., Torokhtii K V., Canfield P.S., Prozorov R. // MSMW’2010. – Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010.
  16. Microwave study of FeSe3Te0.7 thin film by TE011-mode sapphire dielectric resonator / Wu Y., Zhou S., Wang X., Cao L., Zhang X., He Y., Barannik A., Skresanov V., Cherpak N. // MSMW’2010. – Kharkov, Ukraine. – [June 21-26, 2010]. – pp. B2-B5.
  17. Microwave Impedance Characterization of Single Crystal Ba(Fe1-xCox)2As2 Using Sapphire Disk Quasi-Optical Resonator / Barannik A., Cherpak N.T., Tanatar M., Vitusevich S., Torokhtii K., Skresanov V., Glamazdin V., Prozorov R. // International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM), [25-30 April 2010, Antalya]. – p.305.
  18. Beletskii N. N. Magnetoresistance of two-barrier magnetic tunnel junctions / N.N.Beletskii, A.Borysenko // Millimeter and Submillimeter Waves – 2010. - Kharkov, Ukraine - B-16 - 3 P.
  19. Abdulkadyrov D. V. Theoretical study of a non-stationary magnetic tunnel junction magnetoimpedance / D. V. Abdulkadyrov, N. N. Beletskii // Millimeter and Submillimeter Waves - 2010 - Kharkov, Ukraine, - session B-6 - 3 P.
  20. Beletskii N. N. Interaction of plasma oscilations with charged particles iIntersecting a boundary of two media / N.N.Beletskii, I. S. I. Khankina, V. M. Yakovenko, I. V. Yakovenko // Millimeterand Submillimeter Waves – 2010. - Kharkov, Ukraine - B-14 - 3 P.
  Патенти:
  1. Білоус О.І., Малахов В.О., Носатов А.В., Сіренко С.П., Фісун А.І. Пристрій для опромінювання біологічних рідин електромагнітними хвилями міліметрового діапазону Патент України на винахід №90704, 25.05.2010, бюл. №10
  2. Білоус О.І., Сухоручко О.М., Фісун А.І. Мікрохвильовий резонатор Патент України на винахід №90831, 25.05.2010, бюл. №10

   


  2011

  Статті:
  1. Архипов А.В. Анализ энергетических характеристик многодиодного генератора на лавинно-пролетных диодах / А.В. Архипов, А.В. Козак // Вестник Харьковского национального технического университета «ХПИ». – 2011. №16. – С. 105-110.
  2. Архипов А.В. Влияние комплексного сопротивления лавинно-пролетного диода на импульсный режим работы / А.В. Архипов, М.С. Сорокин, В.Т. Плаксий // Вестник Харьковского национального технического университета «ХПИ». – 2011. - № 45. – С. 135-139.
  3. Ilchenko M.Ye, Narytnik T.N., Fisun A.I., Belous O.I. Terahertz Range Telecommunication Systems Telecommunications and Radio Engineering, 70(16):-1487 (2011)
  4. Krasov P.S. Measuring cuvette simulation of dielectrometer for permittivity investigation of high-loss substances / P.S. Krasov, A.I. Fisun, K.A. Arkhypova // Journal of Measurement Science and Instrumentation. – 2011. – No.3, 2. – P.205-208.
  5. Arkhypova K.A. Monitoring the functional properties of human red blood cells by means of waveguide microwave single-frequency dielectrometry method/ Arkhypova K.A. // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – Vol.70, No.6. - P.547-552.
  6. Krasov P.S. Sensitization of waveguide measuring cuvette for biological objects permittivity investigation/ Krasov P.S. // Telecommunications and Radio Engineering. - 2011. – Vol. 70. – No.10 - P.1-7.
  7. Радиационные потери сосредоточенных элементов связи открытых резонаторов / Гламаздин В.В., Натаров М.П., Скресанов В.Н., Шубный А.И. // Радиофизика и электроника. –2011. – Т. 16. – №3, –С. 12–25.
  8. Microwave Study of FeSe0.3Te0.7 Thin Film by TE011-Mode Sapphire Dielectric Resonator / Yun Wu, Shuyu Zhou, Xiyuan Wang, Lixin Cao, Xueqiang Zhang, Yusheng He, A.A. Barannik, N.T.Cherpak N.T., Skresanov V.N. // IEEE Trans. Appl. Supercond. – 2011. – Vol.21, No.3, part 1. – pp. 599-603.
  9. Millimeter-wave study of London penetration depth temperature dependence in Ba(Fe926Co0.074)2As2single crystal/ A.A. Barannik, N.T. Cherpak, N. Ni, M.A. Tanatar, S.A. Vitusevich, V.N. Skresanov, P.C. Canfield, R. Prozorov, V.V. Glamazdin1, and K.I. Torokhtii // Физика Низких Температур. – 2011. – Т. 37, № 8. – С. 912-915.
  10. Абдулкадыров Д. В. Высокочастотный электронный ток через нестационарный туннельный переход / Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко // Радиофизика и электроника - 2011 - 2(16), №3, С. 83-90.
  11. Ю.О. Аверков, Н. Н. Белецкий, В.М. Яковенко Зависимость частот поверхностных электромагнитных состояний в фотонных кристаллах от параметров двухслойной диэлектрической элементарной ячейки / Ю.О. Аверков, Н. Н. Белецкий, В.М. Яковенко. // Радиофизика и электроника. – 2011. – 2(16), N – С. 40-47.
  12. Абдулкадыров Д. В. Гигантское изменение магнитоимпеданса магнитного туннельного перехода переменным напряжением смещения/ Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий // Физика твердого тела. – 2011. – 53, №5. – С. 936-945.
  13. Абдулкадыров Д. В. Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход/ Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий // Науковий вісник Ужгородского Університету - 2011, - 29, С. 18-24.
  14. Hardware Computing System for Measurement of Low and High Quality Resonators Characteristics within the Frequency Bandwidth from 26 GHz to 37.5 GHz / N. Skresanov, V.V. Glamazdin, A.I. Shubny, and Z.Ye. Eremenko //Telecommunications and Radio Engineering – 2011, Vol. 70,  No 7, pp. 625 – 647.
  15. Krasov P.S. Cuvette simulation in nonresonator dielectrometer for high-loss substance permittivity measurements/ P.S. Krasov, A. Arkhypova, A.I. Fisun // Journal of Applied Electromagnetism. – 2011 – vol.13, No3. - P.9-14.
  16. Архипова Е.А. Применение модифицированного волноводного сенсора для изучения диэлектрических характеристик эритроцитов пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией до и после лечения / Архипова Е.А., Красов П.С., Фисун А.И. // Біофізичний вісник, 2011. – вип. 27 (2). – С. 93-102.
  17. Scattering Electrons on Plasma Oscillations in the Semiconductor-Dielectric-Semiconcuctor Structure N. Beletskii, S.I. Khankina, V.M. Yakovenko, and I.V. Yakovenko // Telecommunications and Radio Engineering. - 2011. – Vol. 70. – No.13 - P.1191-12027.
  18. Giant Magnetoresistance of Two-Barrier Magnetic Tunnel Junctions / N. Beletskii, S.A. Borysenko // Telecommunications and Radio Engineering. - 2011. – Vol. 70. – No.14 - P.1287-1294.
  Конференції:
  1. Выращивание и обработка поверхности монокристаллов BiSb / В.Т. Плаксий, А.В. Архипов, Э.Д. Прохоров и др. // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии, КрыМиКо. – 2011. – Т. 2. – С. 715-716.
  2. Arkhypova K.A. Single-frequency microwave dielectrometry of the blood / Arkhypova K.A. // Proc. of 11th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 2011.
  3. Skresanov V.N. The Novel Approach to Coupled Mode Parameters Recovery from Microwave Resonator Amplitude-Frequency Response / V.N. Skresanov, V.V. Glamazdin, N.T. Cherpac // 41th European Microwave Conference. (EuMW 2011 Conference Proceedings). [9-14 October 2011. – Manchester, UK]. – EuMA. – 2011. – pp. 826-829. – ISBN 978-2-87487-022-4.
  4. Complex Permittivity Measurement of High Loss Liquids and Its Application to Wine Analysis / Z.E. Eremenko, V.N. Skresanov, A.I. Shubnyi , N.S. Anikina, V.G. Gerzhikova, T.A. Zhilyakova // Chapter 19 [pp. 403-422] In book: Electromagnetic Waves . – Edited by V. Zhurbenko, INTECH, 2011. – P. 530 – ISBN 978-953-307-304-0.
  5. Zolotariov V.A. Self-oscillation mode of the CHA3093 millimeter-wave amplifier with an open resonator in the feedback loop / Vladimir A. Zolotariov, and Valery N. Skresanov// Kharkiv Young Scientists Conference. YSC2011. [November 28 – December 2].
  6. АбдулкадыровД. В. Туннелирование электронов через нестационарный, несимметричный туннельный переход / Д.В. Абдулкадыров, Н.Н. Белецкий // Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів - Ужгород – 2011 - С. 48.
  7. Абдулкадыров Д. В. Нестационарный несимметричный туннельный переход/ Д. В. Абдулкадыров, Н. Н. Белецкий // Международная научная конференция Физико-химические основы формирования и модификации микро и наноструктур/ Секция Е. "Моделирование процессов и явлений в нанофизике" - 2011.- Харьков.C. 284-289.
  8. Abdulkadyrov D. V. Theoretic research of a magnetoimpedance of the non-stationary non-symetric magnetic tunnel junction// Kharkiv young scientists conference on ” Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics ”// session: solid state radiophysics, nano and metamaterials-2011. –Kharkiv.
  9. Abdulkadyrov D. V. Theoretical stady of a non-symetric magnetic tunnel junction// VII Міжнародна конференція "Електроніка та прикладна фізика" ” Radiophysics, Elec// Surface Physics, Nano- and Microelectronics. -2011. p.56-58. –Kharkiv
  Патент:
  1. Процес оцінки дії електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти: патент 62415 Україна: МПК G 01 N 33/569 / Громозова О.М., Щеголєва Т.Ю., Підгорський В.С., Войчук С.І., Брюзгінова Н.В. - № u 201101839; заявл.17.02.11; опубл.25.08.11, Бюл.№16.
  Автореферат дисертації:
  1. Красов П.С. Хвилевідна діелектрометрія біологічних об’єктів в області частотної дисперсії вільної води: автореф. дис. … канд. наук з фіз.-мат. наук: спец. 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» /Красов Павло Сергійович. – Харків, 2011. – 20 с.

   


  2012

  Статті:
  1. Аверков Ю.О., Белецкий Н.Н., Яковенко В.М. Поверхностные электромагнитные волны в плазмоподобной среде, граничащей со слоисто-периодической структурой // Радиофизика и электроника. - 2012.- т.3(17), №2.- С. 54-62.
  2. Аверков Ю.О., Белецкий Н.Н., Тарапов С.И., Харченко А.А., Яковенко В.М. Поверхностные электромагнитные состояния на границе между фотонным кристаллом и плазмоподобной средой во внешнем постоянном магнитном поле // Радиофизика и электроника. - 2012.- т.3(17), №3.- С. 48-56.
  3. Averkov Yu.O., Beletski N.N., Yakovenko V.M. Dependence of frequencies of surface electromagnetic states in photonic crystals on parameters of the double‐layered dielectric unit cell // Telecommunications and Radio Engineering. - 2012. - 71, N3. – p.235-250.
  4. Abdulkadyrov D.V., Beletskii N.N., Borysenko S.A. High-frequency electron current through a non-stationary tunnel junction// Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – 71, N(9), - p. 847-859.
  5. Исследование адренореактивности эритроцитов человека методом одночастотной диэлектрометрии в миллиметровой области радиоволн / Е. А. Архипова, П. С. Красов, А. И. Фисун, В. А. Малахов, В. В. Лычко, А. В. Носатов, А. В. Гетманенко, А. В. Феденко // Актуальные проблемы неврологии и нейрореабилитации: сб. науч. работ. – Х. : Апостроф, 2012. – С. 86-96. – ISBN 978-966-2579-54-1.
  6. Microwaves as a way to reducing the degree of biological damages caused by ionizing radiation / E.B. Almazova, B.G. Yemets, A.I. Fisun, K.A. Arkhypova // Telecommunications and Radio Engineering, Vol.71, 2012. – in press.
  7. КВЧ-физиогемотерапия: аппаратура, методика проведения лечения и первые результаты / О.И. Белоус, Н.В. Брюзгинова, В.А. Малахов, А. В. Носатов, С.П. Сирено, А. И. Фисун, Е.Г Антипенко // Актуальные проблемы неврологии и нейрореабилитации: сб. науч. работ. – Х. : Апостроф, 2012. – С. 97-105. – ISBN 978-966-2579-54-1.
  8. О.И. Белоус, В.Л. Пазынин, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун Азимутальные колебания в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе с дифракционной решеткой // Радиофизика и электроника. - 2012.- т.3(17), №4.- С. 29-3
  9. Скресанов В.Н., Еременко З.Е., Гламаздин В.В., Шубный А.И. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов компонентов виноградных вин на частоте 31,82 ГГц. / Электромагнитные волны и электронные системы, декабрь 2012.
  10. V. Glamazdin, М.P. Natarov, V.N. Skresanov, and А.I. Shubnyi Radiation Losses of Local Coupling Elements of Open Resonators // Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – 71, N(10), - p. 867-892.
  Конференції:
  1. Abdulkadyrov D.V. The model of the non-symmetric magnetic tunnel junction/ D.V. Abdulkadyrov, N.N. Beletskii // VIII Міжнародна конференція “Електроніка та прикладна фізика” / Physics of Magnetism, -2012. p.39-41. –Kiev.
  2. Abdulkadyrov V.A. Diffraction of the electromagnetic wave on a grating located nearby semiconductor layer at the flippy of transmitters from a border/ V.A. Abdulkadyrov, D.V. Abdulkadyrov // International conference “ Days on Diffraction 2012”, 2012. p.15-16. - Saint Petersburg.
  3. Абдулкадыров Д. В. Теоретическое исследование плотности тока и его фазы на выходе из нестационарного несимметричного туннельного перехода/ Д.В. Абдулкадыров, Н.Н. Белецкий // Международная научная конференция Физико-химические основы формирования и модификации микро и наноструктур/ Секция Е. "Моделирование процессов и явлений в нанофизике – 2012, C. 20-22. .- Харьков.
  4. Применение автогенераторного метода для измерения коэффициента преломления воздуха в потоке / Скресанов В. Н., Золотарев В. А., Шубный А. И. Материалы 22-й Международной Крымской конференции СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии, Севастополь, - 2012 – т.2, с.849, 850;
  5. Применение многослойных полудисковых диэлектрических резонаторов в качестве сенсоров показателя преломления тропосферы / Скресанов В. Н., Гламаздин В. В., Шубный А. И., Луценко Е. В., Луценко В. И. Материалы 22-й Международной Крымской конференции СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии, Севастополь, - 2012 – т.2, с.851, 852.
  Автореферати дисертацій:
  1. Архипова К.А. Інформативність КВЧ діелектрометрії у визначенні бета-адренергічної активності еритроцитів та тромбоцитів: автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: спец. 03.00.02 – Біофізика / Архипова Катерина Анатоліївна – Х., 2012. – 20 с.
  2. Красов П.С. Хвилевідна діелектрометрія біологічних об’єктів в області частотної дисперсії вільної води: автореф. дис. … канд. наук з фіз.-мат. наук: спец. 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» /Красов Павло Сергійович. – Харків, 2011. – 20 с.
  Заявка:
  1. Вимірювальний резонатор з хвилями шепочучої галереї / Скресанов В.М., Баранник О.А., Гламаздін В.В., Черпак М.Т., Шубний О.І. (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України), Yusheng He, Liang Sun, Xu Wang (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences), Yun Wu, Sheng Luo (University of Science and Technology Beijing), Hong Li, Jiangming Huang (Beijing Huarong Tianchuang Supeconduct Technology Development Co., Ltd)

   


  2013

  Статті:
  1. Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко, Н. И. Гвоздев Взаимодействие плазменных и дефектных мод в одномерной дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, граничащей с плазмоподобной средой Радиофизика и электроника, - 2013.- 4(18), №3.- С. 55-
  2. Averkov Yu.O., Beletski N.N., Yakovenko V.M. Surface electromagnetic waves in the plasma-like medium bordering a periodic layered structure Telecommunications and Radio Engineering. - 2013. - 72, N14. – p.1321-1337.
  3. О.I. Belous, А.I. Fisun, V.L. Pazynin, and О.N. Sukhoruchko Azimuth Modes in Quasi-Optical Dielectric Resonator with Diffraction Grating Telecommunications And Radio Engineering – 2013, Vol. 72, No 10, рр. 853–865.
  4. M.Ye. Ilchenko, S.Ye. Kuzmin, T.N. Narytnik, A.I. Fisun, O.I. Belous, V.N. Radzikhovsky Transceiver for 130-134 GHz Band Digital Radio Relay System Telecommunications and Radio Engineering, –2013, Vol. 72, No 17, pp. 1623-1638.
  5. В.С. Лычко, Е.А. Архипова Оценка функционального состояния бета-адренергических рецепторов эритроцитов при инфаркте головного мезга ХИСТ. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених, вип.15, – С.215.
  6. Скресанов В.Н., Еременко З.Е., Гламаздин В.В., Шубный А.И. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов компонентов виноградных вин на частоте 31,82 ГГц. Наукоёмкие технологии. –М, 2013, №1, с.60...72.
  7. В.Н.Скресанов, З.Е.Еременко Kювета диэлектрометра с повышенной дифференциальной чувствительностью на основе круглого волновода с диэлектрической вставкой для сильно поглощающих жидкостей, Радиофизика и электроника ИРЭ, т.4 (18), №3, pp.86-93, 2013
  8. N. Skresanov, Z. E. Eremenko, E. S. Kuznetsova, Y. Wu, and Y. He Circular waveguide with a dielectric cylinder usage for wideband complex permittivity measurement of lossy liquids IEEE Trans on instrumentation and measurement, Digital Object Identifier :10.1109/TIM.2013.2282003, 2013
  9. Y. Wu, S. Luo, X.B. Jiang, F. Zhou, L.X. CaoY.S. He, N.T. Cherpak, V.N. Skresanov, A. Barannik Microwave Properties of BaFe1.9Ni0.1As2 Superconducting Single Crystal J Supercond. Nov. Magn. 2013. No 26, pp. :1221–1225.
  10. Barannik, N. T. Cherpak, M. A. Tanatar, S. Vitusevich, V. Skresanov, P. C. Canfield, R. Prozorov Millimeter-wave surface impedance of optimally-doped Ba(Fe1−xCox)2As2 single crystals Phys. Rev. B 87, 014506 (2013).
  11. Wu, B. Cui, S. Luo, X. Jiang, F. Zhou, Y. Bian, Y. HE, A.A. Barannik, N.T. Cherpak, V.N. Skresanov A unique Ka-band measurement system based on quasi-optical dielectric resonator technology for studying small superconducting samples IEEE on Applied Superconductivity, v.23 No3 p 9000204 (2013)
  Тези:
  1. N.N.Beletskii, S.A.Borysenko, N.I. Gvozdev Electromagnetic waves in a defective periodic layered structure bordering upon a plasma-like medium // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'13). - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.- Session B-1.
  2. D.V. Abdulkadyrov, N.N. Beletskii Magnetorezistive effect of a non-stationary non-symmetric magnetic tunnel junction // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'13). - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.- session B-3.
  3. Gvozdev N.I. TM-electromagnetic waves in half a limitless right defective periodic layered structure bordering upon a plasma-like medium // XIII Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics - - Kharkov, Ukraine.
  4. A. Arkhypova, P.S. Krasov, A.I. Fisun Modified waveguide sensor for millimeter dielectric study of human erythrocytes in medical research // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'13). - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.
  5. Skresanov V.N., Barannik A.A., Cherpak N.T., Y. He, Glamazdin V.V., Zolotaryov V.A., Sun L., Wang J., Wu Y. Experience in Developing Ka Band Waveguide Filter with HTS E Plane Insert. // Th Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submilimeter Waves. - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013
  6. E. Eremenko, V. N. Skresanov High sensitivity cavity for permittivity measurement of strongly absorbed liquids The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'13). - Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013, G-2
  7. Perov A. O., Glamazdin V. V., Skresanov V. N. Design and optimization of tri-band coaxial feed horn for the radiotelescope antenna // 9th Int. Conf. on antenna theory and techniques.- September 17, 2013, Odessa, Ukraine. – P. 441-443.
  8. N. Skresanov, V. V. Glamazdin, A. A. Kirilenko, D. Yu. Kulik, M. P. Natarov, O. M. Pylypenko, L. A. Rud, A. I. Shubnyj V. A. Zolotarev Circular polarization splitters for three-band feed of radiotelescope reflector antenna // 9th Int. Conf. on antenna theory and techniques.- September 17, 2013, Odessa, Ukraine. – P. 43-48.

   


  2014

  Статті:
  1. Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко, Н. И. Гвоздев Резонансное взаимодействие электромагнитных волн в дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, находящейся в плоскопараллельном волноводе Радиофизика и электроника, - 2014.- 5(19), №2.- С. 61-
  2. Averkov Yu.O., Beletski N.N., Tarapov S.I.,Kharchenko A.A., Yakovenko V.M. Surface electromagnetic states at an interface between a photonic crystal and a plasma-like medium in an external constant magnetic field Telecommunications and Radio Engineering. - 2014. - 73, N1. – p.43-59.
  3. Averkov Yu.O., Beletskii N.N., Yakovenko V.M. Surface electromagnetic states in the plasma-like medium bordering a periodic layered structure Telecommunications and Radio Engineering. - 2014. - 73, N14. – p.1321-1337.
  4. Beletskii N.N., Polevoy S.Yu., Tarapov S.I. Study of spectral and polarization characteristics of layered chiral media Радиофизика и электроника, - 2014.- 5(19), №3.- С. 3-
  5. Beletskii N.N., Polevoy S.Yu., Tarapov S.I. Electromagnetic wave propagation in the finite periodically layered chiral medium Progress In Electromagnetic Research M, 38, 2014. – С.185-192.
  6. О.И. Белоус, В.Г. Дудка, В.К. Корнеенков, О.Н. Сухоручко, А.И. Фисун Четырехзеркальный открытый резонатор с канавкой на плоском зеркале Журнал нано- электроной физики. Том 6 № 2, 02026(6cc) (2014)
  7. Ипатов А. В., Чмиль В. М., Скресанов В. Н., Иванов Д. В., Мардышкин В.В., Чернов В. К., Пилипенко А. М., Кириленко А. А. Криогенный приёмный фокальный блок для радиоинтерферометрического комплекса нового поколения Радиофизика и радиоастрономия. 2014. Т. 19, №1, с. 81-96.
  8. N. Skresanov, Z. E. Eremenko, E. S. Kuznetsova, Y. Wu, Y. He Circular waveguide with a dielectric cylinder usage for wideband complex permittivity measurement of lossy liquid IEEE Trans on instrumentation and measurement, Vol. 63, No. 3, March, 2014, pp. 694-701.
  Тези:
  1. К.А. Архипова, А.В. Носатов, Ф.О. Волох, П.С. Красов, А.І. Фісун, В.О.Малахов Дослідження бета-адренореактивності еритроцитів хворих на дисциркуляторну енцефалопатію біофізичними методами Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», Київ, 25-26 вересня 2014, Український неврологічний журнал. - 2014. - № 3-4. - С. 84.
  2. Arkhypova K.A., Krasov P.S., Fisun A.I., Sautbekov S.S., Lychko V.S., Malakhov V.O. Microwave Waveguide-Based Dielectrometry for the Monitoring Erythrocytes’ Beta-Receptors ActivityProceedings of 44th European Microwave Conference (EuMC2014), Rome, Italy, October 5-10, 2014, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, pp.488-491.
  3. Гламаздин В.В, Евсигнеев А.А., Зотов М.Б., Иванов Д.В., Иванов С.И., Ипатов А.В., Лавров А.С., Мардышкин В.В., Маршалов Д.А., Перов А.О., Пилипенко А.М., СкресановВ.Н., Чернов В.К., Чмиль В.В., Чмиль В.М. Предложения по модернизации приёмных устройств радиотелескопов РТ-70 с целью обеспечения их совместимости с РСДБ- комплексом «Квазар-КВО Тезисы докладов Всероссийской радиоастрономи-ческая конференция (ВРК – 2014). 22-26 сентября 2014 г., Пущино, Россия. С. 83-84.
  4. Скресанов В.Н., Гламаздин В.В., Золотарев В.А., Натаров М.П., Шубный А.И. Стенд для измерения комплексных диаграмм направленности антенн с круговой поляризацией в S/Х/Ка диапазонах ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія - 2014). 15-16 жовтня 2014 р., Харків, Україна.

  Нагороди

  У 1987 р. Н.Н.Білецький отримав премію НАН України ім. К. Д. Синельникова за цикл робіт "Поверхневі електромагнітні хвилі у напівпровідниках".

  Співпраця

  Відділ співпрацює з рядом міжнародних організацій.

  • Євразійським національним університетом імені Л. Н. Гумільова Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан.
  • Інститутом фізики КАН (р. Пекін, Китай, Prof. Yu-Sheng HE).
  Ряд співробітників мали міжнародні візити.
  • Скресанов Ст. Н. Інститут фізики, Китайська академія наук, 2005-2014 рр. Мета візиту – проведення спільних досліджень.
  • Білоус О. В. Східно-Китайський науково-дослідний інститут "Фотоелектроніка" (провінція Аньхой, р. Вуха), листопад 2012. Мета візиту – обмін досвідом, презентація основних наукових напрямів відділу, пошук контактів.

  Підготовка кадрів

  Протягом 2005 – 2015 рр. у відділі було захищено 3 кандидатські дисертації

  Співробітники

  П. І. Б. Посада, науковий ступінь E-mail Телефон робочий Корпус, поверх, кімната
  Білецький Миколай Миколайович зав. від., д.ф.-м.н., проф. beletski@ire.kharkov.ua 720-33-97 4 корп., 5 пов., №53
  Білоус Олег Ігорович заст. зав. від., к.ф.-м.н., с.н.с. obel@ire.kharkov.ua 720-33-08 4 корп., 4 пов., №60
  Фісун Анатолій Іванович. п.н.с., д.ф.-м.н., професор afis@ire.kharkov.ua 720-33-08 4 корп., 4 пов., №60
  Скресанов Валерій Миколайович с.н.с. к.ф.-м.н., с.н.с. valery@ire.kharkov.ua 720-34-55 4 корп., 4 пов., №40
  Сухоручко Олег Миколайович с.н.с. к.ф.-м.н. oniks@ire.kharkov.ua 6-74 3 корп., 1 пов., №5
  Борисенко Світлана Анатоліївна с.н.с. к.ф.-м.н. lana_bor@ukr.net 720-35-83 4 корп., 3 пов., №57
  Натаров Микола Петрович м.н.с. 720-34-55 4 корп., 4 пов., №40
  Шубний Олександр Іванович м.н.с. 720-34-55 4 корп., 4 пов., №40
  Сіренко Світлана Петрівна гол. інж. svetlana@ire.kharkov.ua 720-33-08 4 корп., 4 пов., №60
  Гламаздін Володимир Володимирович м.н.с. 720-34-55 4 корп., 4 пов., №40
  Васильченко Ніна Іванівна інж. 720-33-08 4 корп., 4 пов., №58
  Архіпова Катерина Анатоліївна н.с. к.ф.-м.н. erugel@ire.kharkov.ua 720-35-06 4 корп., 4 пов., №57
  Красов Павло Сергійович н.с. к.ф.-м.н. 720-35-06 4 корп., 4 пов., №57
  Золотарьов В.О інж. 1 кат. 720-34-55 4 корп., 4 пов., №40
  Брюзгінова Наталія Володимірівна м.н.с. 720-33-08 4 корп., 4 пов., №58
  Вакула А.С. м.н.с.