Керівник:  Аверков Юрій Олегович
Зав. відділом №23
Доктор фіз.-мат. наук
Старший науковий співробітник
Teл. (+ 38-057)7634-321
E-mail: yuriyaverkov@gmail.com

Портфоліо


Тематика наукових досліджень

Наукова робота у відділі проводилась за наступними напрямками:

 • теоретичні дослідження взаємодії заряджених частинок і електромагнітних полів з твердотільними плазмоподібними середовищами, включаючи напівобмежені надпровідники, лівосторонні середовища, фотонні кристали і низьковимірні структури, в тому числі структури на основі графену (керівники Яковенко В.М., Аверков Ю.О.).
 • експериментальні та теоретичні мікрохвильові дослідження незвичайних (тобто Fe-вмісних) надпровідників і сильно поглинаючих рідин (керівник Черпак М.Т.).
 • дослідження хвильових і коливальних процесів у твердотільних резонаторних і хвильовідно-діелектричних структурах (Когут О.Є., Прокопенко Ю.В.).

Науково-технічні розробки

2005

Вперше досліджено діелектричний резонатор з хвилями шепочучої галереї у формі зрізаного конусу. Експериментально показана можливість індивідуального вимірювання поверхневого опору плівок ВТНП у міліметровому діапазоні хвиль з використанням резонаторів у формі конусу та півсфери, що дозволяє позбавитися процедури вимірювання з трьома парами плівок. (Баранник О.А., Буняєв С.О., Черпак М.Т.).

2006

За допомогою розробленої в ІРЕ НАН України оригінальної техніки вимірювання на основі сапфірових резонаторів з хвилями ШГ отримано лінійну температурну залежність мікрохвильової провідності оптимально допованої ВТНП плівки YBa2Cu3O7-dпри низьких температурах (<10К), що може свідчити про сценарій спарювання носіїв заряду з d-хвильовою симетрією. Результат узгоджується з даними зарубіжних дослідників. Експериментальне визначення симетрії параметру порядку в ВТНП є важливим елементом в фундаментальній проблемі побудови мікроскопічної теорії високотемпературної надпровідності. (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

2007

Обґрунтовано та розроблено новий нерезонансний радіофізичний метод дослідження комплексної провідності високотемпературних надпровідників. Метод, що розроблено, дозволяє проводити дослідження ВТНП в граничних температурних умовах, що має важливе значення для вивчення властивостей ВТНП в області критичної температури та вище її, тобто у нормальному стані. Отримано перші результати стосовно флуктуаційної провідності при температурі, починаючи з 115°К і нижче її. Метод може виявитися корисним для вивчення інших конденсованих середовищ, комплексна провідність або проникність яких змінюється під дією зовнішніх факторів. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак М.Т.)

2008

Знайдено, що залишковий поверхневий опір (тобто опір при Т®0) у надпровідниках YBa2Cu3O7-x змінюється в залежності від частоти як ω3/2 для плівок та монокристалів, що дає змогу стверджувати про внутрішню природу цього ефекту. Зазначені результати отримано з використанням нової техніки вимірювання імпедансних властивостей ВТНП, запропонованої та розробленої авторами на основі сапфірових резонаторів з хвилями ШГ (Черпак М.Т., Баранник О.А., Буняєв С.О.)

2009

Вперше отримано температурну залежність мікрохвильового поверхневого опору та поверхневого реактансу нового надпровідного монокристалу Ba(Fe1-xCox)2As2. Зазначені результати отримано з використанням запропонованої та розробленої авторами техніки вимірювання імпедансних властивостей нових надпровідників типу Fe-пніктидів. (Баранник О.А., Черпак М.Т., Торохтій К.І.).

2010

Розроблено методику опрацювання експериментальних результатів вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу надпровідників малого розміру за допомогою сапфірових резонаторів з хвилями типу шепочучої галереї. Із результатів вимірювання у міліметровому діапазоні хвиль отримано температурну залежність глибини проникнення поля, густини надпровідної електронної компоненти та густини квазічастинкової компоненти нового надпровідника монокристалу типу Fe-пніктида, а саме надпровідника Ba(Fe1-xCox)2As2. Результати показують, що надпровідник не належить до надпровідників БКШ-типу. За результатами аналізу температурної залежності глибини проникнення поля та густини надпровідної електронної компоненти симетрія параметра порядку може бути s+/s- або нодальною (nodal), тобто з вузлами щілинної функції. Попередній аналіз температурної залежності густини квазічастинкової рідини не виявляє піку когерентності, що не співпадає з даними інших авторів. Ця особливість потребує подальшого вивчення. Продовжено дослідження електродинамічних характеристик сапфірового КДР з ВТНП плівками як ТПС та радіальною щілиною з надпровідником в ній. (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

Проведено теоретичний аналіз і моделювання методу дослідження мікрохвильового відгуку ВТНП та близьких матеріалів шляхом вимірювання коефіцієнта відбиття від зразка при проходженні хвилі через хвилевідний кутковий згин з розміщеним на його зрізі зразком при ковзних кутах падіння. Показано доцільність використання куткового згину з плавними переходами, у яких висота хвилевода змінюється за законом гіперболічного тангенса. Визначено умови збільшення чутливості методу та вибрано оптимальні умови з врахуванням висоти розташування зразка відносно хвилевода, кута падіння та лінійних розмірів зразка, що досліджується (Губін О.І., Лавринович О.А.)

Створено лінію передачі типу копланарного хвилевода з нелінійними властивостями на основі ВТНП плівки. Експериментально визначено характеристичну потужність сигналу, за якої починається нелінійна залежність коефіцієнта поширення хвилі від вхідного сигналу. Експериментально показано можливість керування нелінійністю шляхом пропускання через лінію постійного струму. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак М.Т.).

2011

Узагальнено співвідношення між швидкістю розсіяння квазічастинок, лондонівською глибиною та поверхневим імпедансом при довільному значенні зазначеної швидкості у формулі Друде. Розроблено методику визначення швидкості розсіювання квазічастинок в незвичайних надпровідниках за результатами експериментального вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу цих надпровідників. Отримано оцінку в монокристалі Ba (Fe1-xCox)2As2 у надпровідному стані (Черпак М.Т., Баранник О.А.).

Спільно із співробітниками Peter Gruenberg Institute, Forschungszentrum Juelich, Germany (Інститут ім. П.Грюнберга Наукового центру м. Юліх, Німеччина) створено на основі епітаксіальної ВТНП плівки модифіковану лінію передачі типу копланарного хвилеводу з нелінійним імпедансом для продовження вивчення особливостей таких ліній передачі при контролі нелінійності постійним струмом (Губін О.І., Лавринович О.А.).

2012

Отримано співвідношення між ефективним і внутрішнім (об’ємним) поверхневим імпедансом тонких плівок надпровідників в умовах, коли мікрохвильове поле біля поверхні плівки має протилежний напрямок відносно поля біля протилежної поверхні плівки. Співвідношення розширює можливі варіанти розташування тонкої плівки в резонаторі у мікрохвильовому резонаторі і, таким чином, розширює експериментальні можливості дослідження тонких плівок надпровідників (Черпак М.Т.).

Експериментально отримано температурні залежності ефективного мікрохвильового імпедансу тонкої плівки надпровідника FeSexTe1-x. За кордоном досліджувалися інші композити цього сімейства надпровідників. Отримані експериментальні дані дадуть можливість визначити основні характеристики електронної системи FeSexTe1-x (Баранник О.А.).

Створено стабільний генератор мм діапазону хвиль на основі малогабаритного напівпровідникового модуля, аналогів яких в Україні немає. Генератор створено з метою проведення досліджень мікрохвильових властивостей надпровідників та біорідин за допомогою КДР-техніки, що розвивається в ІРЕ НАН України (Губін О.І.).

2013

На основі мікрохвильових імпедансних вимірювань отримано та проаналізовано температурні залежності комплексної провідності надпровідного халькогеніду FeSexTe1-x. Знайдено, що температурна залежність лондонівської глибини проникнення має степеневий характер з показником степеня n=2,4 при низьких температурах, що відповідає уявленням про s+- симетрію параметра порядку в цьому надпровіднику аналогічно пніктиду BaFeCoAs, в якому n=2.8. Підготовлено першу публікацію в науковій літературі стосовно мікрохвильового дослідження плівки FeSexTe1-x. Результати мають значення для встановлення фундаментальних властивостей нових незвичайних надпровідників.

При проведенні досліджень нелінійних властивостей компланарної лінії передачі на основі тонкої плівки ВТНП виявлено ступінчастий характер залежності втрат від температури. Ширина ступінчастої особливості залежить від потужності імпульсного мікрохвильового поля. Природу виявленої особливості ще не установлено, тому вона потребує подальшого вивчення. Отримані експериментальні дані можуть мати практичне значення для мікрохвильової техніки на основі ВТНП матеріалів, а також бути важливими для дослідження нелінійних властивостей надпровідників у мікрохвильовому полі.

Розроблено метод визначення абсолютних значень діелектричної проникності рідин малих об’ємів з великими втратами за допомогою КДР з мікрофлюїдиком. Визначено з великою точністю проникність водних розчинів білків (цитохром-С, альбуміни) та глюкози в залежності від концентрації. Метод і техніка вимірювання оригінальні. Результати роботи можуть визначити основи нового підходу до діелектрометрії біологічних рідин взагалі та діелектрометрії рідин малих об’ємів зокрема. (Баранник О.А., Губін О.І., Лавринович О.А., Проценко І.О., Харченко М.С., Черпак М.Т.).

2014

 1. Продовжуючи дослідження нелінійних властивостей копланарної лінії передачі (КПЛ) на основі тонкої плівки ВТНП YBaCuO, автори виявили лавиноподібний перехід до сильно дисипативного стану КПЛ при умові пропускання через неї постійного струму. Важливою особливістю виявленого ефекту є його неруйнівний характер. При цьому надпровідні властивості ЛП відновлюються, коли потужність мікрохвильового сигналу або величина постійного струму зменшуються. Автори припускають, що природа виявленого ефекту може бути пов’язаною з самонагріванням тонкої ВТНП плівки в структурі, викликаним протіканням магнітного потоку (magnetic flux flow) при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. Ефект може мати наукове значення в галузі нелінійної радіофізики та прикладне значення для мікрохвильової техніки. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак Н.Т.).
 2. Розвиваючи мікрохвильову діелектрометрію на основі високодобротних квазіоптичних діелектричних резонаторів для дослідження біорідин з великими втратами мікрохвильової енергії та малих об’ємів рідини, автори розвинули підхід до розв’язання оберненої електродинамічної задачі в умовах, коли добротність і частота резонатора залежать одночасно від реальної та уявної частини проникності рідини, що досліджується. Метод оригінальний, може мати практичне значення для вивчення та тестування біорідин малих об’ємів. (Баранник О.А., Губін О.І., Проценко І.А.).
 1. Отримано температурну залежність комплексної електронної провідності, знайдено величини двох енергетичних щілин халькогенідного надпровідника FeSeTe. Дослідження проведено на тонкій (100 нм) епітаксіальній плівці. є також публікація японських дослідників щодо цього ж надпровідника, але у формі монокристалу. Результати якісно збігаються з результатами інших авторів, отриманих при дослідженні монокристалу FeSeTe, але є суттєві розбіжності, які вимагають продовження досліджень у цьому напрямку з метою консенсусних висновків (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

Історія відділу

Відділ був створений у 1981р. під назвою «Відділ напівпровідникової плазми». У 1989р. був перейменований і отримав назву «Відділ радіофізики твердого тіла».

Керівником відділу є  академік НАН України Яковенко Володимир Мефодійович, професор, доктор фіз.-мат. наук. тел. 7203457, e-mail: yakovenko@ire.kharkov.ua. Зараз у відділі працюють 25 співробітників, академік НАН України, 5 докторів фізико-математичних наук, 10 кандидатів фізико-математичних наук, один головній науковий співробітник, 2 ведучих наукових співробітників, 7 старших, 3 наукових та 5 молодших наукових співробітників. Зараз у відділі працюють 8 молодих співробітників (у віці до 35 років).

Основні результати відділу за весь час

Протягом останніх 10 років співробітниками відділу отримані наступні результати:

1. Побудовано теорію взаємодії заряджених частинок з неоднорідними плазмоподібними середовищами. Передбачено новий механізм нестійкості електромагнітних коливань, заснований на ефекті перехідного випромінювання. Виявлено ряд нестійкостей і знайдено інкременти поверхневих коливань при прольоті заряджених частинок над межею розділу середовищ з різноманітними електромагнітними властивостями. Показано, що при прольоті над лівостороннім середовищем виникає абсолютна пучкова нестійкість поверхневих хвиль. Знайдено випромінювання Вавілова-Черенкова електрона, що пролітає над лівостороннім середовищем. Показано, що зарядженою частинкою збуджуються поверхневі ТМ і ТЕ хвилі. Вперше знайдено втрати енергії зарядженої частинки на збудження власних коливань в циліндричних структурах.

Вперше показана можливість існування поверхневих електронних станів на періодично нерівній межі напівпровідника, яка утворена релеївською звуковою хвилею. Такі стани створюють умови для поширення нового класу плазмових хвиль, оскільки виникає залежність частоти плазмона від хвильового вектора.

Виявлено існування на межі надпровідника поверхневих хвиль, які розповсюджуються під косим кутом до осі анізотропії.

Побудовано теорію розповсюдження електромагнітних хвиль у шарувато- періодичних структурах. Виявлено  зростання ефективності нелінійної взаємодії хвиль, яка обумовлена бреггівськими резонансами. Показано, що дрібношаруваті структури, які створені чергуванням шарів напівпровідника і фериту, можуть проявляти властивості як правобічних, так і лівосторонніх середовищ.

Теоретично досліджено поверхневі електромагнітні стани (ПЕМС) в терагерцевому частотному діапазоні частот на двовимірному електронному газі (ДЕГ), вміщеному в антиферомагнітний фотонний кристал при наявності зовнішнього постійного магнітного поля. Показано, що по положенням піків коефіцієнта проходження електромагнітної хвилі TE поляризації, пов'язаних з резонансним збудженням ПЕМС, можна визначити характер закону дисперсії носіїв заряду в ДЕГ.

Теоретично досліджено втрати енергії зарядженої частинки на збудження поверхневих магнітоплазмових коливань електроном, що рухається у вакуумі над двовимірним плазмовим шаром, що лежить на поверхні 3D плазмового півпростору. Електрон рухається паралельно постійному магнітному полю. В електростатичному наближенні розраховано втрати енергії електрона на збудження поверхневих магнітоплазмонів. Показано, що за якісним характером залежності величини максимуму спектральної щільності цих втрат від концентрації електронів в 2D-плазмі можна встановити тип закону дисперсії електронів в 2D-плазмі (квадратичний для друдевського 2D-газу або лінійний для графена).

Проведено теоретичний аналіз дисперсійних властивостей поверхневих геліконів у структурі з графеновим моношаром, що лежить на поверхні 3D-плазми. Встановлено, що наявність графенового монослоя породжує ділянки дисперсійних кривих з аномальною дисперсією поверхневих геліконів. Ці ділянки не виникають у випадку, коли 2D плазмовий шар – плазма Друде. Крім того, було доведено, що беззісштовхувальне загасання поверхневих геліконів відбувається, коли частота хвилі стає більшою, ніж певне критичне значення. Затухання обумовлено переходами електронів у графеновому моношарі валентної зони до зони провідності.

Виконано докладне теоретичне дослідження ефекту нестійкості нерелятивістського нескінченно тонкого трубчастого електронного пучка, що рухається у вакуумі над діелектричним циліндром. Показано, що залежно від величини зазору (прицільної відстані) між пучком і діелектриком в системі реалізується або черенковський механізм нестійкості, або механізм, обумовлений аномальним ефектом Доплера.

Теоретично вивчено взаємодію нерелятивістського трубчастого потоку заряджених частинок з диспергируючим середовищем циліндричної конфігурації. Знайдено дисперсійні рівняння для власного спектра хвиль середовища і спектра електромагнітних хвиль, що збуджені пучком, і виконано їх чисельний аналіз. Виявлена ​​можливість виникнення абсолютної нестійкості об'ємно-поверхневих хвиль, обумовлена ​​особливостями спектра власних електромагнітних хвиль, притаманних лівостороннім середовищам. Саме, резонансний характер частотної залежності магнітної проникності лівостороннього середовища призводить до появи ділянок дисперсійних кривих з негативною груповою швидкістю. Показано, що найбільший інкремент нестійкості має симетрична об'ємно-поверхнева мода електричного типу з двома варіаціями поля по радіусу. Отримані результати дозволяють запропонувати лівобічні середовища в якості уповільнюють структур в генераторах електромагнітного випромінювання без необхідності забезпечення додаткового зворотного зв'язку подібно до того, як в лампах зворотної хвилі.

Теоретично вивчено взаємодія нерелятивістського трубчатого потоку заряджених частинок з немагнітним анізотропним диспергуючим середовищем циліндричної конфігурації. Отримано дисперсні рівняння для спектру власних хвиль середовища та спектру електромагнітних хвиль, що вимушені пучком. Виявлено можливість виникнення абсолютної нестійкості об'ємно-поверхневих хвиль, яка обумовлена особливостями властивостей анізотропного циліндра. Резонансний характер частотних залежностей діелектричної проникності циліндра призводить до появи ділянок дисперсійних кривих власних об'ємно-поверхневих хвиль Е-типу з негативною груповою швидкістю. Показано існування в циліндрі власних поверхневих хвиль Е-типу та псевдо-поверхневих хвиль Е- і Н-типів. Показано, що найбільший інкремент нестабільності володіють гібридними об'ємно-поверхневими модами "шепочучої галереї" Е-типу з трьома варіаціями поля по радіусу. Отримані результати дають підстави запропонувати анізотропні диспергуючі середовища як сповільнюючі структури в генераторах електромагнітного випромінювання без необхідності забезпечення додаткового зворотн’ого зв'язку.

Досліджено втрати енергії швидких зарядів на збудження власних коливань в середовищах, що містять двовимірний плазмовий шар. Розглянуто структури: напівпровідниковий (або діелектричний) циліндр-плазмовий шар-вакуум. Отримано відповідні дисперсійні рівняння, що описують власні коливання такої системи. Знайдено втрати енергії точкового заряду при прямолінійному рівномірному русі над циліндром або всередині нього. Вивчено особливості втрат енергії рухомого зарядженого кільця, що охоплює структуру, зокрема нанотрубку.

В електростатичному наближенні отримано дисперсійне рівняння, що характеризує власні моди напівпровідникового циліндра з шаром двовимірного електронного газу на його бічній поверхні (3D+2D-плазми). Знайдено втрати енергії зарядженої частинки, що рухається в зовнішньому магнітному полі, вектор напруженості якого спрямований паралельно повздовжній осі симетрії 3D+2D-плазми циліндричної конфігурації. Відмічено універсальний характер отриманого співвідношення. За його допомогою можливо визначити втрати енергії як при обертальному русі навколо циліндра, так і при поступальному русі частинки паралельно твірній циліндра. Виявлено ефект невзаємності збудження власних хвиль 3D+2D-плазмового циліндра з ідентичною структурою розподілу полів, які проте відрізняються напрямком розповсюдження вздовж азимутальної координати.

2. За допомогою техніки вимірювання мікрохвильового поверхневого імпедансу отримано температурні залежності лондоновської глибини проникнення поля, провідності квазичастинкової та надтекучої електронних компонент, а також швидкості розсіювання квазічастинок в нових незвичних надпровідниках, а саме, Fe-вмісних пніктіді і халькогеніді. Підтверджено двохщілинний характер спектра електронів і визначено значення енергетичних щілин. Отримані дані відповідають s ± хвильової симетрії куперівських пар.

Експериментально визначена частотна залежність залишкового поверхневого опору ВТНП плівок і монокристалів, що важливо для з'ясування загальної природи ВТНП. Знайдено відповідність флуктуаційної провідності оптимально допованої епітаксіальної плівки ВТНП з теоретичною моделлю 2D мікрохвильової провідності при температурі вищій за критичну.

Розроблено методики визначення комплексних значень електрофізичних параметрів речовин в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Показано, що резонансний метод на основі неоднорідних резонаторів з коливаннями "шепочучої галереї" дозволяє визначати електричні параметри діелектриків як з малими, так і з великими втратами.

Розроблено методику визначення діелектричної проникності багатокомпонентних водних розчинів. Встановлено можливість заміни індексу натуральності виноградного вина (вимір якого є тривалим технологічним процесом) критерієм якості, визначеним діелектричними проникностями вина на двох кратних частотах. Отримана висока достовірність передбачення якості вина за визначенням діелектричної проникності сусла, з якого вино буде виготовлено. Виявлено високий вплив концентрації цукру в порівнянні з концентрацією спирту на діелектричну проникність виноградного вина.

Розроблено новий метод непрямого виміру діелектричної проникності рідини на частоті довгохвильовій області міліметрового діапазону, який базується на розсіянні електромагнітного випромінювання на коливний струні в рідині. Модернізований метод капілярно-хвилеводного резонансу для визначення діелектричної проникності рідини, що займає малий об'єм, в короткохвильовій області міліметрового діапазону. Показано, що використання цих двох методів дозволяє виробляти ідентифікацію слабких водних розчинів, зокрема природних джерел води.

Обґрунтовано можливість вирішення проблеми визначення діелектричної проникності навколишнього середовища з використанням ЦДР з коливаннями "шепочучої галереї". Запропоновано датчик на основі радіально-двошарового діелектричного резонатора для непрямого вимірювання комплексної діелектричної проникності навколишнього середовища. Показано, що висока чутливість зміни його власної частоти до змін проникності навколишнього середовища забезпечується малою товщиною зовнішнього шару в порівнянні з довжиною хвилі власного коливання резонатора.

Експериментально встановлено особливості мікрохвильового відгуку декількох типів квазіоптичних дискових резонаторів з неоднорідностями, що займають малі об'єми. Зокрема, при заповненні малою кількістю (від 1 нл до 1 мкл) рідини діелектричного капіляра, що перетинає дисковий діелектричний резонатор паралельно його осі. Як вимірювальна комірка запропоновано квазіоптичний діелектричний резонатор з радіальної щілиною і торцевими провідними стінками з ВТНП плівок. Використовуючи метод капілярно-хвилеводного резонансу, на прикладі з водою і водно-спиртових розчинів показана можливість визначення комплексних значень діелектричної проникності рідин з великими втратами, які займають малі об'єми.

3. Отримано польові, спектральні та енергетичні характеристики циліндричного та кульового (півкульового) діелектричних резонаторів, радіально двошарових і тришарових циліндричного та кульового діелектричних резонаторів, шаруватого циліндричного діелектричного резонатора. Визначено наслідки впливу циліндричної неоднорідності, розміщеної в області максимуму однієї варіації поля коливання "шепочучої галереї", на характеристики напівциліндричного діелектричного резонатора. Вивчено вплив імпедансу провідних площин на власні комплексні частоти діелектричних резонаторів з циліндричними і сферичними поверхнями. Отримала подальший розвиток теорія вимушених коливань в квазіоптичних півкульовому і циліндричному діелектричних резонаторах, що збуджені зовнішніми джерелами. Основні результати досліджень квазіоптичних твердотільних резонаторів, які отримані до 2007 року, увійшли до монографії.

Проведено електродинамічний аналіз вищенаведених неоднорідних квазіоптичних твердотільних резонаторів. Вивчено динаміку розподілів компонент поля, що визначають тип коливань, і густин енергій власних і вимушених коливань при зміні параметрів досліджуваної структури. Пояснено механізм резонансного поглинання енергії хвилі, що поширюється в капілярно-хвилеводному резонаторі, який пов'язаний зі збудженням власного коливання у радіально-двошаровому резонаторі (капілярі), заповненому середовищем, яке поглинає. Встановлено, що ефективне збудження коливань "шепочучої галереї" в діелектричної кулі здійснюється, коли електромагнітний промінь, падаючий на поверхню кулі, знаходиться у площині, що незбіжна з діаметральної площиною. Здійснено розширення смуги перебудови циліндричного резонатора граничного типу завдяки введенню хвилеводно-коаксіальної вставки.

Закладено принципи побудови джерел випромінювання міліметрового діапазону з високодобротними квазіоптичними ЦДР, в яких електромагнітні коливання "шепочучої галереї" збуджуються азимутально-періодичними потоками електронів. Розроблено електронну автоколивальну систему з короткочасною взаємодією, в якій час прольоту електрона між торцевими стінками ЦДР менше півперіоду (або порівняно з непарною кількістю півперіодів) його власного коливання. Побудовано математичну модель збудження мод "шепочучої галереї" в ЦДР багатоструменевим потоком релятивістських електронів, розподіл яких по радіальній і азимутальній координатам в кожному струмені представлено у вигляді d-функцій. Електромагнітне випромінювання такої системи зареєстровано детекторним приймачем 8-мм діапазону довжин хвиль. Експериментальні дослідження автоколивальної системи на основі квазіоптичного ЦДР проводилися в ІПЕНМУ ННЦ «ХФТІ» НАН України.

Запропоновано новий спосіб ефективного збудження мод шепочучої галереї (ШГ) в екранованих квазіоптичних діелектричних резонаторах (КДР) планарним хвилеводом, створеним площиною металевого дзеркала та плоскою основою його металевого екрана. Експериментально встановлено, що запропонований спосіб збудження мод ШГ в екранованих КДР планарним хвилеводом є малозбурюючим у порівнянні з відомими способами збудження мод ШГ в закритих резонаторах.

Запропоновано схему стабілізації частоти твердотільних джерел міліметрового діапазону довжин хвиль півсферичним екранованим КДР шляхом використання планарного хвилеводу. Встановлено, що така схема завдяки малому збуренню резонансних полів мод ШГ дозволяє суттєво покращити можливості стабілізації частоти у порівнянні з відомими схемами, які передбачають розташування твердотільного джерела безпосереднє в поля робочих коливань в резонаторі.

Шляхом застосування планарного хвилеводу експериментально доказано можливість збудження «наддобротних» мод ШГ в двошарових півкульових екранованих КДР. Встановлено, що за означеними співвідношеннями розмірів металевого екрану та півкульової діелектричної структури досягається власна добротність, перевищуюча порогове значення, зумовлене втратами енергії в діелектричному матеріалі резонатора. Показано, що причиною цьому є часткове зміщення резонансного поля мод ШГ з діелектрика до повітряного зазору.

Запропоновано конструкцію вимірювальної комірки діелектрометра на основі порожнистого півсферичного екранованого КДР для дослідження рідин з близькими електрофізичними властивостями. Встановлено, що завдяки застосуванню планарного хвилеводу для збудження робочих мод ШГ в екранованому резонаторі вдається мінімізувати сторонні фактори збурення резонансних полів коливань, і, тим самим, досягнути високої чутливості вимірювань.

Розпочато дослідження нового класу малогабаритних діелектричних резонаторів (ДР) – планарних дискових ДР, висота яких менш порогових значень, забезпечуючих збудження в них мод робочих мод ШГ. Такі резонатори являють собою тонкий у порівнянні з довжиною хвилі діелектричний диск, розташований своїми плоскими основами між двома провідними поверхнями. Експериментально та шляхом комп’ютерного моделювання встановлено, що в таких резонаторах з високою ефективністю збуджуються моди ШГ.

Запропоновано конструкцію малогабаритного твердотільного генератора 8-мм діапазону довжин хвиль на основі планарного ДР. Встановлено, що такий генератор характеризується високою короткочасною стабільністю частоти - 5x10-6 і високою потужністю - до 100 мВт.

Експериментально та шляхом комп’ютерного моделювання розв’язано задачу підвищення власної добротності планарних ДР. Для цього запропоновано введення до конструкції планарного ДР одного або двох повітряних зазорів між плоскими основами діелектричного диска та площиною металевих дзеркал.  Таким чином, вдається більш ніж у 4 рази підвищити власну добротність планарних ДР. Встановлено, що причиною цьому є зсув резонансного поля з області діелектрика до повітряного зазору. При цьому знижуються теплові діелектричні втрати та омічні втрати на металевих дзеркалах.

Запропоновано конструкцію малогабаритного двохдіодного суматора потужностей на основі планарного ДР. Встановлено, що такий суматор характеризується високим коефіцієнтом сумування потужностей – 0,87 і високою стабільністю частоти вихідного сигналу.

Досліджені характеристики виготовленого хвилеводно-діелектричного резонатора (ХДР) на позамежному хвилеводі з резонансним короткозамикаючим (РКЗ) поршнем у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

Знайдені умови взаємодії двох типів електромагнітних коливань: основного коливання в ХДР і коливання, що збуджується при певних умовах РКЗ поршнем.

Зроблений порівняльний аналіз двох методів вимірювання низької відносної діелектричної проникності (1,02÷1,1) матеріалів за допомогою циліндричного хвилевідно-діелектричного резонатору на позамежному хвилеводі. В одному методі досліджуваний матеріал  використовується як діелектричний елемент резонатора. В другому методі, запропонованому в цій праці, діелектричний елемент виготовлений з фторопласту, а досліджуваний матеріал заповнює позамежні ділянки хвилеводу. Наведені дані вимірювань діелектричної проникності обома методами в діапазоні 10÷12 ГГц і дана оцінка похибок.

Розв'язана задача підвищення добротності хвилеводно-коаксіального резонатора (ХКР) на позамежному хвилеводі. Для цього була запропонована нова конструкція ХКР з резонансним короткозамикаючим (РКЗ) поршнем. Показано, що з використанням однієї з різновидів дросельних поршнів (РКЗ) вдалося знизити втрати в зоні контакту поршня зі стінками хвилеводу і досягті підвищення добротності ХКР.

Продовжуючи дослідження лавиноподібного переходу до сильно дисипативного стану копланарної лінії передачі (КПЛ) на основі тонкої плівки ВТНП YBaCuO, експериментально показано нетривіальну залежність ефекту від товщини плівки ВТНП. Це може бути підтвердженням правильності раніше висловленого авторами припущення щодо теплового механізму виявленого ефекту при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. Отримано кількісну характеристику впливу магнітного поля на мікрохвильові нелінійні властивості ВТНП копланарної лінії передачі в умовах сильного сигналу. Результати можуть мати наукове значення в галузі нелінійної радіофізики та прикладне значення для мікрохвильової техніки.

Вперше запропоновано, створено та експериментально досліджено новий тип:

 • смугопропускаючого фільтру на основі плівки високотемпературного надпровідника (ВТНП) у міліметровому діапазоні хвиль;
 • квазіоптичного діелектричного резонатора (КДР), а саме мікросмужкового КДР на основі плівки ВТНП.

Отримано значення комплексної проникності низки біологічних рідин, що характеризуються великими втратами і малим об’ємом. Вперше проведено вимірювання у мм та субТГц діапазонах за допомогою квазіоптичних діелектричних резонаторів (сапфірових та кварцевих відповідно) з мікрофлюїдним каналом. Результати можуть стимулювати розвиток діелектрометрії біологічних рідин малих об’ємів у мм та суб-ТГц діапазоні хвиль на основі КДР.

За минулий період відділ брав участь у низці державних наукових програм і конкурсів (МОН, ДФФД, НАНУ):

 1. 2005 - проект ДФФД «Нелінійності і стаціонарний стан активних електромагнітних хвиль в обмежених структурах з плазмоподібними властивостями» (керівник Булгаков О.О.).
 2. 2004 – 2006 – проект Національної академії наук України«Теоретичні дослідження електромагнітних властивостей і розробка методів для аналізу феритових і діелектричних періодичних наноструктур» (керівник Булгаков О.О.).
 3. 2006 – проект ДФФД "Нелінійні процеси і зміна фази в квантових системах, твердому тілі та плазмі" (керівник Булгаков О.О.).
 4. 2007 – 2009 – проект Національної академії наук України «Електронний транспорт в магнітних структурах в електромагнітних полях» (керівник Булгаков О.О.).
 5. 2008-2011 - МОН німецько-український проект «Розвиток методів вимірювання властивостей біорідин, включаючи етикетки без детектування ДНК, на основі резонаторів з хвилями шепочучої галереї міліметрового діапазону» (керівник М.Т.Черпак);
 6. 2009-2010 - проект МОН: китайсько-український проект «Прецизійне вимірювання імпедансу надпровідників з використанням квазіоптичних діелектричних резонаторів: нові методи експерименту та обробки даних» (керівник  М.Т.Черпак);
 7. 2013-2014 - китайсько-український проект, «Мікрохвильові дослідження нових незвичайних надпровідників –халькогенідів на основі заліза» (керівник  М.Т.Черпак).
 8. 2011-2012 - проекту НДР молодих учених НАН України за грантами НАН України «Використання діелектричних властивостей повітряного та водного середовищ для їх моніторингу» (№ держ. реєстрації 0111U007102, 2011-2012, шифр «Кредо», керівник – О.В.Кривенко);
 9. 2011-2012 - проект ДФФД «Розроблення методів та технологій зниження впливу умов поширення радіохвиль на точність визначення координат приймачами систем глобальної навігації» (договір №ДЗ/467-2011, №ДЗ/467-2012 (№ держ. реєстрації 0111U005998, шифр «Тропосфера», виконавець - О.В.Кривенко);
 10. 2013-2015 - проект ДФФД «Використання випромінювань штучних супутників Землі та телевізійних центрів для дослідження атмосферних процесів» (№ держ. реєстрації 0113U002976, шифр «Діагностика» відповідальний виконавець - О.В.Кривенко);
 11. 2013 – проект за конкурсом ДЕРЖКОМНАУКИ (Україна – Китай) НДР «Мікрохвильові дослідження нових незвичайних надпровідників  - хальеогенідів на основі заліза» (шифр «Бамбук», 2013 р., керівник - М.Т.Черпак);
 12. 2014 – проект за конкурсом ДЕРЖКОМНАУКИ (Україна – Китай) НДР «Мікрохвильові дослідження нових незвичайних надпровідників  - хальеогенідів на основі заліза» (шифр «Бамбук», 2014 р., керівник - М.Т.Черпак);
 13. 2010-2015  - китайсько-український проект, НДР «Прилади 8 мм діапазону хвиль для вимірювання характеристик ВТНП матеріалів і перспективної супутникової лінії цивільного зв’язку: виготовлення та поставка» (шифр «Дракон», керівник - М.Т.Черпак);
 14. 2015  - китайсько-український проект, НДР «Резонаторний модуль: виготовлення та поставка» (шифр «Лотос>», керівник - М.Т.Черпак);
 15. 2016 - китайсько-український проект, НДР «Мікрохвилові прилади мобільного та цивільногог супутникового зв’язку» (шифр «Лотос-1», керівник - М.Т.Черпак);
 16. 2015 - 2016 – проект НДР молодих учених НАН України за грантами НАН України «Вивчення прозорості та діелектричних властивостей води з різних природних джерел в оптичному та міліметровому діапазонах хвиль», (Проект № 8/15, 05/15, шифр «Аква», керівник – О.В.Кривенко);
 17. 2012-2016 - проект ДФФД «Теоретичні та експериментальні дослідження властивостей періодичних і стохастичних модульованих наноструктур в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному діапазонах спектру» (номер держ. реєстрації: 0110U005642, 2010-2014 рр., шифр «ГЕОРГИН», керівники – В.М.Яковенко, С.І.Тарапов);
 18. 2012-2016 – НДР за цільовою програмою наукових досліджень Відділення фізики і астрономії НАН України «Вивчення взаємодії електромагнітних та звукових хвиль, а також заряджених часток з твердотільними структурами» (номер держ. реєстрації: 0112U000211, 2012-2016 рр., шифр «Кентавр-5», керівники – В.М.Яковенко, Е.М.Ганапольський);

Наукові результати

2005

 1. Запропонована методика теоретичних досліджень резонансної структури нового типу: хвилеводно-коаксіального резонатора (ХКР). Проведені чисельні розрахунки власних частот і добротностей ХКР в сантиметровому діапазоні. Білоус Р.І., Моторненко О.П.
 2. Досліджено випромінювання Вавилова-Черенкова електронного згустку, що рухається у вакуумі над лівим середовищем. Показано, що в тій області частот, де композит має негативний показник заломлення одночасно можуть збуджуватися об'ємні і поверхневі електромагнітні хвилі в тому самому частотному діапазоні. Установлено, що знак сумарної енергії поверхневих хвиль збігається зі знаком показника заломлення середовища. Аверков Ю.О., Яковенко В.М.
 3. На основі результатів досліджень високодобротного півсферичного діелектричного резонатора запропоновано новий тип резонатора – бочкоподібний ДР, шляхом перетину діелектричної півсфери. Результати досліджень його електродинамічних характеристик показали, що у порівнянні з півсферичним ДР його спектр є розрядженим за частотою (відсутні вищі азимутальні типи коливань). У порівнянні зі звісними півдисковими ДР бочкоподібний ДР являє собою більш високо добротну резонансну систему завдяки меншим радіаційним втратам енергії. З метою підвищення дозвільної здатності вимірювань запропоновано використання бочкоподібного ДР як базової комірки діелектрометра міліметрових хвиль для вимірювання параметрів рідин з високими втратами енергії на НВЧ. Встановлено, що існує зв’язок між електродинамічними характеристиками ДР та умовами їх збудження зосередженими джерелами випромінювання. Когут О.Є.
 4. Вирішено електродинамічну задачу на основі рівнянь Максвела з урахуванням магнітного струму радіального магнітного диполя. Визначено компоненти полів збуджених Н коливань досліджуваного резонатора. Складена і налагоджена обчислювальна програма, що дозволяє визначати резонансну частоту і добротність резонатора зі збудженими Н коливаннями, структуру полів і розподіл густини енергії цих коливань на поверхні напівкулі і провідної площини поза напівкулі. Проведено чисельний експеримент по дослідженню напівкульового фторопластового резонатора з радіусом 39 мм, який розміщений на необмеженій ідеально провідній площині. Філіпов Ю.Ф., Прокопенко Ю.В.
 5. У гідродинамічному та кінетичному приближеннях досліджено взаємодію електростатичних коливань з потоком заряджених часток, котрі проходять паралельно або перпендикулярно до меж структури, котра складається з плазменого шару , оточеного середовищами з різноманітними властивостями. Визначено спектри та бі-зіткнене затухання (підсилення) коливань в таких системах. Розглянуто взаємодію електромагнітних коливань періодично неоднорідного плазмового середовища з потоком електронів, побудовано гідродинамічну теорію взаємодії хвиль просторового заряду у пучці з електромагнітними коливаннями, знайдено умови нестійкості та їх стабілізації. Ханкина С.І., Яковенко В.М.
 6. Вперше проведено теоретичне дослідження нелінійних властивостей обмежених періодичних анізотропних матеріалів. Розглянуто нелінійне збудження другої гармоніки при падінні першої гармоніки на пів обмежену нелінійну періодичну структуру, що дає можливість пояснення експериментальних результатів при вимірюванні параметрів нелінійних властивостей періодичних систем у мм та терагерцевому діапазонах. Булгаков О.О., Шрамкова О.В.
 7. Вперше досліджено діелектричний резонатор з хвилями шепочучої галереї у формі зрізаного конусу. Експериментально показана можливість вимірювання поверхневого опору плівок ВТНП у міліметровому діапазоні хвиль з використанням резонаторів у формі конусу та півсфери, що дозволяє позбавитися  процедури вимірювання з трьома парами плівок. Черпак М.Т.
 8. Дослідження взаємодії потоків заряджених часток із власними коливаннями плазми твердого тіла з можливістю застосування результатів для побудови плазмових підсилювачів і генераторів НВЧ.
 9. Вироблені практичні рекомендації для експериментального дослідження взаємодії електронних потоків з неоднорідними напівпровідниковими структурами круглого і прямокутного перетину, і отримана нова інформація про деякі особливості взаємодії електронних потоків з обмеженими неоднорідними напівпровідниковими структурами, для використання в сучасній радіофізиці і плазмовій електроніці НВЧ при створенні експериментальних зразків плазмових підсилювачів і генераторів. Яковенко В.М., Русанов А.Ф.
 10. В роботі досліджується поширення електромагнітних хвиль у періодичних штучних середовищах. Пропонується теоретичний розгляд впливу дрейфу носіїв та потоків заряджених часток на дисперсійні властивості хвиль, їх нестійкості та нелінійну взаємодію в обмеженій напівпровідниковій надгратці, а також розробка теорії резонансного розсіювання електромагнітних хвиль на періодичних структурах, сформованих модуляцією як рельєфу так і оптичних властивостей середовищ. Наукова новизна даної роботи полягає у встановленні невідомих раніш фізичних властивостей періодичного матеріалу обмежених напівпровідникових періодичних середовищ, розташованих у зовнішньому електричному полі, та металевих надграток. Роботу присвячено актуальній тематиці сучасності - наноелектрониці. Вивчаються фундаментальні фізичні властивості шарувато-періодичних структур, що можуть стати новим матеріалом для технічного опанування нових діапазонів частот. Наприклад,  такі матеріали може бути використані у приборах терагерцового та інфрачервоного діапазонів. Одержані результати дають якісний та кількісний опис різних резонансних ефектів у металевих наноструктурах та можуть бути використані для розробки оптичних пристроїв. Русанов А.Ф., Нікітін О.Ю.

2006

 1. Запропонована методика розрахунку характеристик хвиле водно-коаксіального резонатора міліметрового діапазону. Проведені числові розрахунки, які підтверджені експериментальними дослідженнями. Білоус Р.І., Моторненко О.П.
 2. У зовнішньому поздовжньому магнітному полі проаналізовано взаємодію електронних потоків з металевим хвилеводом прямокутного перерізу із частковим плазмовим заповненням - двома напівпровідниковими пластинами, розташованими уздовж широких стінок. Виявлено особливості, що виникають при взаємодії електронних потоків з електромагнітними хвилями в магнітоактивних напівпровідникових хвилеведучих структурах, у порівнянні з ізотропною плазмою. Результати числового аналізу дисперсійних рівнянь показали, що електронний потік ефективно взаємодіє з електромагнітними полями в магнітоактивних напівпровідникових структурах. У досліджуваних структурах нестійкими можуть бути повільні хвилі просторового заряду пучка двох типів. При цьому, як і під час відсутності магнітного поля, інкременти нестійкості досягають максимальної величини в умовах резонансу, коли частота хвилі Ван-Кампена або циклотронної хвилі збігається з однією із власних частот власних коливань плазми твердого тіла. Русанов А.Ф., Яковенко В.М.
 3. Досліджено порушення негармонійних нестаціонарних імпульсів у вакуумі і середовищі з дисперсією за допомогою ефекту перехідного випромінювання згустку електронів. Установлено, що перехідне випромінювання згустку приводить до генерації нескінченного набору нестаціонарних і негармонійних імпульсів, що є рішеннями рівняння Клейна - Гордона. Поляризація результуючого поля імпульсів на межі розділу двох середовищ і на передньому фронті виявляється різною. З ростом часу передній фронт результуючого поля імпульсів стає більш крутим. Показано можливість визначення подовжнього профілю щільності згустку і параметрів диспергуючого середовища за значеннями полів випромінювання та їхніх похідних поблизу переднього фронту результуючого сигналу. Аверков Ю.О.
 4. Вивчено нестійкості в дрібно шаровій нано–періодичній структурі, утвореній шарами напівпровідника з різним типом провідності. Актуальність вивчення таких нестійкостей пов’язана з тим, що в даний час відсутні компактні твердотільні пристрої для генерації електромагнітних хвиль короткохвильової частини міліметрового і субміліметрового діапазонів. Показано, що двокомпонентна твердотільна плазма дозволяє одержати нестійкості для існуючих матеріалів. Це пов’язане зі знайденою у роботі дрейфовою хвилею нового типу. Ця хвиля виникає в періодичній структурі, утвореній шарами n- і p-напівпровідниками, і поширюється під кутом до границь шарів. Для зазначених вище діапазонів довжин хвиль така структура може бути створена засобами нанотехнології для одержання дрібно шарового матеріалу. Булгаков О.О., Шрамкова О.В.
 5. За допомогою розробленої в ІРЕ НАН України оригінальної техніки вимірювання отримано лінійну температурну залежність мікрохвильової провідності оптимально допованої ВТНП плівки YBa2Cu3O7-dпри низьких температурах (<10К), що може свідчити про сценарій спарювання носіїв заряду з d-хвильовою симетрією. Експериментальне визначення симетрії параметру порядку в ВТНП є важливим елементом в фундаментальній проблемі побудови мікроскопічної теорії високотемпературної надпровідності. Баранник О.А., Черпак М.Т.
 6. А) При дослідженні збудження діелектричних резонаторів (ДР) на модах шепочучої галереї (ШГ) встановлено, що їх спектральні та енергетичні характеристики суттєво залежать від способу їх збудження та електродинамічних характеристик джерела випромінювання. Б) На основі ДР з модами ШГ одержано високочутливу вимірювальну комірку для дослідження електричних властивостей рідин з високими втратами енергії НВЧ поля. Результати експериментальних досліджень показали, що така комірка може бути використана для виявлення розрізнювальних особливостей рідин, які за своїми властивостями значно не відрізняються. Наприклад, досліджені та виявлені особливості різних видів води (дистильованої, морської, мінералізованої). За пунктом А є аналоги стосовно дослідження резонаторів, збуджуваних на основних типах коливань. За пунктом Б аналогів немає, тому що конструкція вимірювальною комірки є оригінальною. Отримані результати можуть бути безпосередньо використані при конструюванні конкретних НВЧ приладів на основі ДР. Результат, вказаний в пункті А дозволить за урахуванням характеристик джерела збудження ДР більш точно досягти необхідні вихідні характеристики або покращити їх. Пункт Б дозволяє створити на основі ДР високочутливий діелектрометр міліметрових хвиль для дослідження широкого класу рідин, в тому числі рідин з високими втратами НВЧ енергії. Кириченко О.Я., Когут О.Є., Солодовник В.А., Кутузов В.В.
 7. Розвинуто підхід для визначення електрофізичних параметрів речовин на основі експериментально визначених спектральних та енергетичних характеристик неоднорідних квазіоптичних резонаторів. Обґрунтовано широкодіапазонні резонансні методи визначення проникностей діелектриків, у тому числі рідин та газів, і поверхневих опорів провідників та надпровідників. Показано та частково реалізовано можливість визначення електрофізичних параметрів матеріалу, з якого виготовлений весь резонатор або його частина. Розвинутий підхід для визначення електрофізичних параметрів речовин не має аналогів в Україні. Знання електрофізичних параметрів речовин є необхідним практично у всіх галузях науки, медицини та промисловості. Розроблений і реалізований широкодіапазонний резонансний метод визначення електрофізичних параметрів речовин з використанням неоднорідних квазіоптичних резонаторів може бути використаний при розробці пристроїв для вимірювання діелектричної проникності речовин, в тому числі газів і рідин як з малими, так і з великими втратами, а також поверхневого опору провідників і надпровідників. На квазіоптичний діелектрометр, у якого вимірювальна комірка виконана у вигляді радіально двошарового циліндричного резонатора, авторами отримано деклараційний патент України. Наукова значимість результатів полягає у тому, що потенційні можливості радіофізичного комплексного (теоретичного та експериментального) підходу до аналізу складних електродинамічних структур далеко не вичерпані і мають перспективу подальшого використання. Отримані знання та розроблений і реалізований фізичний інструмент досліджень резонаторів з коливаннями "шепочучої галереї" є передумовою для створення нових резонаторних структур, що можуть бути використані для проведення фундаментальних наукових досліджень у міліметровому діапазоні хвиль. Баранник О.А. , Кириченко О.Я. , Когут О.Є. , Прокопенко Ю.В. , Смирнова Т.О., Філіпов Ю.Ф. , Черпак М.Т.

2007

 1.  В рамках проведених досліджень вперше вирішено електродинамічну задачу на основі рівнянь Максвела про власні коливання радіально тришарових циліндричних та кульових діелектричних резонаторів. Складені і налагоджені обчислювальні програми, що дозволяють визначити власні частоти і добротності резонаторів, а також структури полів і розподіли густин енергій їх власних коливань. Проведено чисельні експерименти по дослідженню радіально тришарових діелектричних резонаторів, у яких прошарки виготовлені із різних речовин, в тому числі рідин, як з великими, так і малими втратами. Проаналізовано вплив середнього прошарку з різними параметрами на спектральні та енергетичні характеристики резонаторів. Запропоновано використовувати резонатори для визначення комплексної діелектричної проникності речовин. Філіпов Ю.Ф. , Прокопенко Ю.В. , Смирнова Т.О. , Шипілова І.О., Суворова О.О.
 2. Запропонований новий різновид діелектричного резонатора з допоміжним диском. В такому резонаторі було одержано ефективне перестроювання характеристик високодобротних мікрохвильових коливань ”шепочучої галереї”. Кириченко О.Я., Мартинюк С.ПМоторненко О.ПСкуратовський І.Г.
 3. Досліджені частотні залежності магнітних та ТЕМ коливань в хвилеводно-коаксіальному резонаторі і проведено порівняння їх з коливаннями в хвилеводно-діелектричному резонаторі. Білоус Р.І., Мартинюк С.П., Моторненко О.П., вед інж. Скуратовський І.Г.
 4. Підготовлена лабораторна установка для вирощування монокристалів BiSb ( сплави вісмута з сурьмою). Зібрана установка для виготовлення точковоконтактних КВЧ детекторів на основі кристалів BiSb та детекторних секцій 2-ох і 1-го мм діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання. Вивчались амплітудні та шумові характеристики детекторів 8-мм діапазону довжин хвиль на основі точкових контактів метал-напівметал BiSb, вольт амперні характеристики та пробійні явища в точкових контактах метал-напівметал у зв’язку з визначенням найбільш допустимої потужності, яка розсіюється дослідним зразком, визначена вольт ватна характеристика детекторів КВЧ діапазону на основі напівметалу BiSb в (120¸270) Ггц. Плаксій В.Т.
 5. Обґрунтовано та розроблено новий нерезонансний радіофізичний метод дослідження комплексної провідності високотемпературних надпровідників. Метод, що розроблено, дозволяє проводити дослідження ВТНП в граничних температурних умовах, що має важливе значення для вивчення властивостей ВТНП в області критичної температури та вище її, тобто у нормальному стані. Отримано перші результати стосовно флуктуаційної провідності при температурі, починаючи з 115°К і нижче її. Метод може виявитися корисним для вивчення інших конденсованих середовищ, комплексна провідність або проникність яких змінюється під дією зовнішніх факторів. Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак М.Т.
 6. На основі результатів проведених досліджень електродинамічних властивостей півдискового діелектричного резонатора з коливаннями шепочучої галереї створено високочутливу вимірювальну комірку діелектрометра для виміру діелектричної проникності різних типів води. За її допомогою проведено експериментальні дослідження води, різною за концентрацією сольових домішок (дистильована, морська, водопровідна). Виявлено розрізнювальні особливості досліджених зразків. Проведено експериментальні дослідження анізотропної діелектричної кулі, що знаходиться в дальній зоні випромінювача. Виявлено особливості збудження такого резонатора на вищих типах коливань шепочучої галереї. Досліджено розсіювання пучка міліметрових хвиль на кулі, діаметр якої значно не перевищує довжину хвилі випромінювання. Досліджено ефект перетворення електродинамічних характеристик чвертьсферичного діелектричного резонатора щілиною зв’язку в дзеркалі. Одержано взаємну синхронізацію та сумування потужностей трьох діодів Гана в чвертьсферичному діелектричному резонаторі при його використанні в базовому елементі багатодіодного твердотільного суматора потужностей. Когут О.Є.
 7. Теоретично показана можливість беззіштовхувального загасання релєєвської хвилі внаслідок її взаємодії з об'ємними геліконами. При низьких температурах цей механізм загасання виявляється більш ефективним у порівнянні з зіштовхувальним загасанням. Отримано вираз для поправки до частоти релєєвської хвилі у випадку її резонансної взаємодії з поверхневим геліконом. Це дозволяє збуджувати поверхневий звук за допомогою магнітного диполя, розташованого поблизу поверхні провідника.Теоретично досліджене випромінювання Вавілова-Чєрєнкова гауссівським електронним згустком, що рухається у вакуумі над лівим середовищем. Показано, що ефект Вавілова-Чєрєнкова може приводити до одночасного порушення об'ємних і поверхневих електромагнітних хвиль в однаковому частотному діапазоні. Поверхневі хвилі, що порушуються, можуть бути як “E”-, так і “H”- типів і існують у різних частотних діапазонах. Показано, що можна збуджувати поверхневі хвилі “E”-типу з дуже малою фазовою швидкістю в малому околорезонансної частоти магнітної проникності. Об'ємні хвилі,  що порушуються, мають негативну дисперсію і містять усі компоненти електричних і магнітних полів. В області частот, де показник заломлення композита негативний поверхневої хвилі мають негативну дисперсію, а їхня сумарна середня щільність потоку енергії негативна. В області частот, де показник заломлення композита позитивний, поверхневі хвилі мають позитивну дисперсію і їхня сумарна середня щільність потоку енергії також позитивна. Аверков Ю.О., В.М. Яковенко
 8. Побудована нелінійна теорія взаємодії ( трьох хвильові процеси) в шарово-періодичних структурах з напівпровідниковими шарами у зовнішньому постійному магнітному полі. Побудована теорія розповсюдження електромагнітних хвиль у обмежених шарових структурах. Знайдені нові типи поверхневих хвиль та розглянуто хвилевід між двома шарово-періодичними структурами. Показана можливість керування властивостями хвиль в цих структурах за допомогою зовнішнього магнітного поля. Булгаков О.О., Костильова О.В.,  Шрамкова О.В., Кононенко В.К., Ольховський Е.О.

2008

 1. Теоретично досліджено збудження поверхневих електростатичних хвиль над поверхнею шаруватого надпровідника електронним пучком. Знайдено закон дисперсії поверхневих хвиль для довільного куту нахилу шарів надпровідника до поверхні кристалу при довільному напрямку поширення хвиль в плоскості межі. Показано, що гідродинамічна нестійкість має абсолютний характер, що є принципово важливим для створення генераторів випромінювання в оптичному діапазоні частот. Аверков Ю. О., Яковенко В. М.
 2. Теоретично досліджено збудження поверхневих ТМ-хвиль нескінченно тонким електронним пучком, який розповсюджується в вакуумному зазорі між металоподібним середовищем та штучним діелектриком. Детально проаналізований випадок, коли товщина вакуумного зазору менш, ніж довжина збудженої хвилі. Показано, що в спектрі поверхневих хвиль з’являється додаткова вітка в області частот, де магнітна проникність штучного діелектрика негативна. Показано, що повний інтегральний потік енергії може бути негативним в системі з кінцевою товщиною зазору в присутності електронного пучка. Аверков Ю. О., Кац А. В., Яковенко В. М.
 3. Досліджено проходження заряджених частот крізь трикутний потенційний бар’єр на межі провідне середовище-діелектрик (вакуум). Показано, як що вздовж межі розділу середовищ розповсюджується поверхневий поляритон, то енергія електрона при зіткненні з межею змінюється. Визначена ймовірність випромінювання (поглинання) електроном кванту енергії поверхневої хвилі при відбитті і проходженні межі. Побудована залежність коефіцієнтів індукованого випромінювання (поглинання) від енергії електрона і частоти поверхневої хвилі. Білецький М. М., Ханкіна С. І., Яковенко В. М.
 4. Досліджено власні коливання у діелектричному шарі при наявності просторової дисперсії діелектричної проникності. Показано що її вплив  приводить до появи поверхневих коливань нового типу  поблизу смуг поглинання. Філіпов Ю. Ф., Яковенко В. М.
 5. Проведено електродинамічний аналіз напівциліндричного діелектричного резонатора з циліндричною неоднорідністю в області поля аксіально-однорідного коливання "шепочучої" галереї. Вивчено вплив такої малої діелектричної чи металевої неоднорідності на спектральні та польові характеристики резонатора з TMms 0 модою. Показано, що неоднорідність зміщує власну частоту резонатора і приводе до додаткових втрат енергії власної TMm s 0 моди. Відзначено, що основний внесок в збурення поля цієї моди вносять поля власних TMm' s' 0 коливань циліндричної неоднорідності, для яких азимутальні індекси m'<<m. Запропоновано використовувати напівциліндричний діелектричний резонатор з циліндричною неоднорідністю для вимірювання електрофізичних параметрів речовин, які займають малі об'єми, а також здійснювати механічне перестроювання частоти автогенератора, який стабілізовано високодобротним напівциліндричним діелектричним резонатором, введенням металевого штиря в область максимуму поля моди "шепочучої галереї". Прокопенко Ю. В., Філіпов Ю. Ф., Шипілова І. О.
 6. Отримано характеристичне рівняння тришарового циліндричного напівпровідникового резонатора з ідеально провідними торцевими поверхнями та вирази для компонент полів його власних коливань. Філіпов Ю. Ф., Смирнова Т. О.
 7. Вивчена можливість використання радіально двошарового кульового діелектричного резонатора в якості датчика для визначення комплексної діелектричної проникності зовнішнього середовища. Показано, що чутливість вимірювання власної частоти резонатора з коливанням "шепочучої галереї" до зміни діелектричної проникності зовнішнього середовища визначається радіальною товщиною зовнішнього прошарку. Висока чутливість забезпечується малою товщиною цього прошарку. Зовнішній прошарок резонатора виробляється із речовини, для якої дійсна частина діелектричної проникності значно перевищує аналогічні параметри матеріалу внутрішнього прошарку та зовнішнього середовища. В цьому разі добротність резонатора, яка є достатньою для вимірювань, забезпечується радіальним розміром зовнішнього прошарку, який визначається втратами електромагнітної енергії власного коливання резонатора в зовнішньому середовищі. У довгохвильовій частині міліметрового діапазону проведено числове дослідження резонатора з кварцовим внутрішнім та полікоровим зовнішнім прошарками при занурені його в різноманітні середовища в рідинній чи газоподібній фазі. Кириченко О. Я., Прокопенко Ю. В., Суворова О.О., Філіпов Ю. Ф.
 8. Розроблено методику аналізу багатокомпонентних розчинів з домінуючою водною компонентою за допомогою використання одночасного вимірювання діелектричної проникності на двох надвисоких частотах, що розрізняються в 4 рази. Показано її ефективність на прикладі аналізу зразків сухих вин. Кириченко А. Я., Голубнича Г. В.
 9. Розроблено методику аналізу обмежених періодичних структур. Проведено теоретичні дослідження дисперсійних властивостей, полів та потоків енергії у структурах, складених з періодично розташованих шарів діелектриків, напівпровідників та феритів. Булгаков О. О., Костильова О. В., Шрамкова О. В.
 10. Продовжено дослідження електрофізичних властивостей рідин в міліметровому діапазоні довжин хвиль за використанням високо добротних діелектричних резонаторів з модами шепочучої галереї. Створено вимірювальну комірку на основі шаруватого півсферичного діелектричного резонатора. Встановлено можливості її використання для дослідження властивостей ряду рідин на основі різних спиртів. Кириченко А. Я., Когут А. Е.
 11. Отримано лінійну температурну залежність мікрохвильового поверхневого опору високоякісної плівки надпровідника YBa2Cu3O7-x при Т<15К, що підтверджує висновок про d-хвильову симетрію параметра порядку в цих надпровідниках. Знайдено, що залишковий поверхневий опір (тобто опір при Т®0) у надпровідниках YBa2Cu3O7-x змінюється в залежності від частоти як ω3/2 для плівок та монокристалів, що дає змогу стверджувати про внутрішню природу цього ефекту. Зазначені результати отримано з використанням нової техніки вимірювання імпедансних властивостей ВТНП, запропонованої та розробленої авторами. Черпак М. Т., Баранник О. А., Буняєв С. О.
 12. Вивчено питання сумировання потужності перехідного випромінювання, яке створюється потоком електронів у випадку постійного або перемінного електричного струму, який протікає через межу розділу середовищ. Показано, що при постійному струмі, в умовах однорідного випадкового розподілення електронів, повна потужність перехідного випромінювання відмінна від нуля та пропорційна повному числу електронів N, які перетинають межу розділу в одиницю часу. При перемінному струмі існує просторово-часова кореляція розподілу електронів, в результаті котрої відбувається когерентне складення полів випромінювання окремих електронів. Юрченко В. Б.
 13. Проводилось вивчання особливостей резонансних коливань в новій структурі хвиле водно-діелектричного типу, запропонованій в ІРЕ НАНУ. Розраховані та експериментально досліджені власні частоти і власні добротності Т-коливань в хвиле водно-діелектричному резонаторі. Показано вплив параметрів електродинамічної структури на електричні характеристики резонатора. Моторненко О. П., Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Скуратівський І. Г.
 14. Вперше досліджені (в полі Н) осциляції фази поздовжнього звуку, розповсюджуючегося в антиферомагнетику (слабкому феромагнетику) бораті заліза FeBO3. Природа фазової модуляції поздовжнього звуку, певно, пов’язана з пьєзомагнітними властивостями борату заліза. (На поперечному звуці в тих же самих умовах мають місце осциляції амплітуди звуку). Теорія фазового ефекту в теперішній час розробляється. Реалізований та вивчений складений акустичний резонатор типу Фабрі-Перо на антиферомагнетику FeBO3. Тараканов В. В.
 15. Одержані числові та експериментальні результати вивчення імпедансу лавино-пролітних діодів (ЛПД) 8-мм діапазону довжин електромагнітних хвиль, залежності імпедансу ЛПД від нормованої амплітуди першої гармоніки струму p-n-переходу і частоти, активної та реактивної провідностей ЛПД. Також вивчались частотні та амплітудні флуктуації генераторів електромагнітного випромінювання 8-мм діапазону. Проведена числова оцінка модуляційних шумів в залежності від параметрів ЛПД, одержані результати спектральних густин амплітудних та частотних шумів від частоти аналізу. Крім того, вивчались вольт-ватні характеристики детекторів міліметрового діапазону довжин хвиль на основі точкового контакту метал-напівметал BiSb. Плаксий В. Т.

2009

 1. Досліджено вплив потенційного бар'єра на механізми нестійкостей плазмових коливань при їх взаємодії з потоком заряджених часток, що перетинають межу провідного середовища. Розглянуто різні форми потенційного бар'єра (стінка, прямокутний бар'єр, d-подібний), існуючого на межі середовищ з різними електромагнітними властивостями. Знайдено імовірності прцесів випромінювання і поглинання плазмонів зарядженою часткою. Знайдено умови, при яких випромінювання плазмонів переважає над іх поглинанням. Визначено інкременти (декременти) плазмових коливань, з'ясовано їх залежність від таких параметрів, як енергія частки, енергія плазмона, довжина потенційного бар'єра. Яковенко В. М., Ханкіна С. І.
 2. Розвинуто теорію вимушених коливань в ізотропному кульовому діелектричному резонаторі при збудженні азимутально-періодичним струмом, який протікає по коловій орбіті, що розміщена зовні/всередині чи на поверхні кулі в її екваторіальній площині. Показано, що в резонаторі збуджуються коливання Е та Н типів, у яких модовий індекс . При цьому моди Н типу мають полярні та азимутальні індекси, сума яких мають непарні значення. Суми  у мод Е типу мають нульові чи парні значення. В результаті в резонаторі азимутальні TEn n s моди та азимутально-однорідні TEn 0 s моди з парними полярними індексами  не збуджуються. У випадку непарних полярних індексів  в резонаторі також не збуджуються азимутально-однорідні TMn 0 s моди. В резонаторі завжди збуджуються азимутальні TMn n s моди. Оскільки азимутальний індекс  однозначно визначається періодичністю електричного струму, то полярний  та радіальний  індекси мод, що збуджуються, однозначно визначається розв’язком відповідного характеристичного рівняння для власних коливань резонатора. В наслідку частотної селекції в резонаторі збуджується тільки одна його власна мода з індексами , яка має частоту  випромінювання струму. В результаті при наближені частоти випромінювання струму до частоти власного коливання резонатора виникає амплітудний резонанс. Розподіл поля збудженого коливання формується суперпозицією полів джерела випромінювання та власної моди резонатора, на частоті якої має місце резонанс, і найближчих до неї мод на частоті збудження. Ефективність збудження кулі залежить від прицільної відстані між струмом і поверхнею кулі. Отримані результати не мають аналогу в Україні та за кордоном. Слідує відмітити, що збудження кульових діелектричних резонаторів в оптичному діапазоні розглядаються в США. В Україні збудження коливань шепочучої галереї в таких резонаторах в міліметровому діапазоні довжин хвиль розглядаються тільки в ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України. Отримані результати дозволяють свідомо підходити до збудження коливань міліметрового діапазону довжин хвиль в кульових діелектричних резонаторах чи їх конструктивних модифікаціях. Такі резонатори можуть бути використані в різноманітних мікрохвильових пристроях, наприклад, в генераторах, фільтрах та приладах для визначення електрофізичних параметрів речовин.Прокопенко Ю. В., Філіпов Ю. Ф. , Яковенко В. М. 
 3. Досліджена нестійкість нескінченно тонкого електронного пучка, що рухається у вакуумі над поверхнею ізотропного негіротропного кристала. Розглянуті можливості збудження подовжніх екситонів і хвиль поляризації нерелятивістським електронним пучком. Отримані дисперсійні співвідношення для об'ємних і поверхневих збуджень екситонів, пов'язаних з хвилею пучка. Показано, що об'ємна подовжня хвиля і поверхнева хвиля поляризації мають негативну дисперсію і взаємодія їх з пучком приводить до виникнення абсолютної нестійкості. Знайдені вирази для відповідних інкрементів. Відзначимо також, що поверхневий характер зв'язаних екситонно-пучкових хвиль приводить до слабкішого розсіяння цих хвиль на оптичних фононах в порівнянні з інтенсивним розсіянням екситон-полярітонов в об'ємі зразка. Це полегшує можливість експериментального виявлення таких хвиль, дисперсійні характеристики яких дозволяють визначати енергію зв'язку і ефективний радіус екситонів Ванье-Мотта. Аверков Ю. О., Басс Ф. Г., Яковенко В. М.
 4. Теоретично досліджено перехідне випромінювання модульованого електронного потоку при його проходженні через дротяний екран. Електронний потік рухається уздовж нормалі до екрану є нескінченною періодичною послідовністю окремих згустків. Кожен згусток має вид відрізка зарядженої нитки, орієнтованого перпендикулярно його швидкості. Дротяний екран розташований у вакуумі є нескінченним періодичним набором паралельних металевих дротів. Розглянуто дві різні взаємні орієнтації згустків і дротів - перпендикулярну й паралельну. Отримано вираз для спектральної щільності потоку енергії випромінювання, збудовано діаграму спрямованості випромінювання та проведено чисельну оцінку потужності випромінювання. Показано, що перехідним випромінюванням є набір гармонік на частотах кратних зворотному періоду просторової модуляції потоку, а діаграма спрямованості випромінювання має максимум в напрямі дротів для нерелятивістських когерентних згустків. Аверков Ю. О., Яковенко В. М.
 5. Показана можливість існування поверхневих електромагнітних хвиль на межі розділу двох різних діелектричних середовищ, на якій знаходиться одновимірний масив ідеально провідних дротів. Встановлено, що для існування досліджених поверхневих хвиль не вимагається наявність частотної дисперсії середовищ, що граничать. Поляризація досліджених хвиль аналогічна поляризації поверхневих геліконів, що розповсюджуються на поверхні замагніченої напівпровідникової плазми. Отримано дисперсійне рівняння поверхневих хвиль і знайдені умови їх існування. Встановлено, що щільність потоку енергії поверхневих хвиль позитивна в обох середовищах, що граничать. Показана можливість збудження досліджених хвиль за допомогою ефектів перехідного випромінювання і пучкової нестійкості. Враховано вплив дисипативних втрат на властивості досліджених хвиль. Аверков Ю. О., Яковенко В. М.
 6. Досліджено багатокомпонентні водні розчині у вигляді сусел та виготовлених із них столових вин із винограду білих сортів. Виявлено, що діелектрична стала виноматеріалів у 8-мм діапазоні довжин хвиль дозволяє з високою достовірністю по діелектричній проникності вихідного матеріалу (сусла) прогнозувати якість виготовленого із нього вина. Парна кореляція діелектричної проникності сусла та вмісту цукру у відповідному вині складає 0,72, що вище відповідних парних кореляцій масових концентрацій цукру чи рН вихідних матеріалів та залишкової кількості цукру в вині. Такій метод оцінці вихідних матеріалів дозволяє підвищити якість виготовлених із них вин. Метод запропоновано, та опробувань Кириченко О.Я. та Голубничою Г.В. у співдружності із спеціалістами національного інституту винограду і вина «Магарач»УААН, с. Ялта. Кириченко О. Я., Голубнича Г. В.
 7. Проведено розрахункові і експериментальні дослідження лавинно-пролітних діодів з метою використання їх в НВЧ техніці мм довжин хвиль. Експериментально досліджено детектори НВЧ випромінювання на основі напівметалу Bi1-x Sbx (x=0,1) в діапазоні частот (120-270) ГГц при Т=300 К. Визначено вольтватна чутливість детекторів НВЧ випромінювання на основі контактів метал-напівметал BiSb у залежності від геометрії контактів и отримано вираз вольт ватної чутливості від параметрів BiSb. Плаксий В. И.
 8. Досліджено магнітні осциляції фази і амплітуди прокольного звука в акустичному резонаторі Фабрі-Перо із антиферомагнетика FeBO3. Тараканов В. В.
 9. Основні дослідження були зосереджені на вивченні резонансного поглинання електромагнітної енергії хвилеводної моди H10 різними типами води (водопровідної, артезіанскої-з глибини 721 метр, талими водами (що були узяті з різних ділянок міста)) якими заповнювався капіляр у капілярно-хвилеводному резонаторі. Експериментально досліджена можливість використання капілярно-хвилеводного резонатору для оцінки якості води шляхом виявлення мікродомішок у її складі. Досліджено резонансне поглинання энергії водою в капілярно-хвилеводному резонаторі на частотах 63÷72 GHz. Продемонстрована висока чутливість частоти, добротності та глибини резонансу поглинання енергії до наявності малих концентрацій мікро домішок у воді. Підхід, що було розроблено, а також отримані результати можуть бути цікавими для оперативного контролю питної води. Особливу цікавість представляє висока чутливість методу до мікродомішок, що дає можливість використовувати його для контролю не тільки водопровідної води але також водних розчинів, хімічних та біологічних препаратів, у тому числі на етапі їх виробництва. Кривенко Е. В.
 10. Розроблена обчислювальна програма для швидкого розрахунку електромагнітних хвиль у мм- та суб-мм фотонних кристалах із металевих дротиків та діелектричних пластин. Результат прискорює розробку багатошарових фотонних кристалів мм- та суб-мм хвиль. Результат був застосований для розробки покращених двох-шарових поляризаторів мм- та суб-мм хвиль. Розроблені двох-шарові поляризатори мм- та суб-мм хвиль з квадратично збільшеним ступенем поляризації у прохідному та (на спеціальних частотах) у віддзеркалюючому напрямках. Квадратично збільшена ступінь поляризації (в тому числі у віддзеркалю-ючому напрямку) при одночасному збільшенні механічної міцності гратки та розміру апертури поляризатора за рахунок можливості ефективного використання більш міцного та дешевого дротика (наприклад, сталевого 1 мм товщини для досягнення ступені поляризації до 60 дБ на частотах близько 100 ГГц). Розробка перспективна для вимірювання поляризації космічного мікрохвильового реліктового випромінювання у радіоастрономії при вивченні виникнення Всесвіту, що є одним з головних напрямків фізичних досліджень міжнародної наукової спільноти. Юрченко В. Б.
 11. Вивчені електродинамічні властивості квазіоптичного діелектричного резонатора напівшарової форми з концентричною напівшаровою вибіркою, заповненого різними рідинами (вода, бутанол, метанол, бензол, толуол, гліцерин), з ε = 1,5÷5 в діапазоні λ = 8мм.. Виявлено особливості зміни частот та добротності від рівня заповнення рідинами об’єму вибірки  резонатора та їх значення ε.  Показано, що виявлені особливості можна використовувати для ідентифікації  різних рідин. Ці дані готуються до публікації.   Кутузов В. В., Максимчук І. Г., Носатюк С. О., Солодовник В. А.
 12. Продовжені дослідження вимушених коливань шепочучої галереї, що збуджуються в діелектричних резонаторах зосередженими джерелами електромагнітного випромінювання. Шляхом сканування полів вимушених коливань в діелектричних резонаторах виявлено, що на відміну від власних коливань таких резонаторів розподіл їх полів суттєво залежить від способів та умов збудження. Когут А. Е.
 13. Побудована теорія розповсюдження електромагнітних хвиль у дрібношаруватих періодичних структурах, створених шарами напівпровідників, діелектриків та феритів, розташованих у зовнішньому магнітному полі. Показано, що за допомогою зовнішнього магнітного поля можливо керувати властивостями структур. Аналітично та чисельно отримано коефіціенти проходження та відбиття електромагшнітних хвиль від дрібношаруватих структур.  Вперше побудовано теорію та знайдено умови існування електромагнітних хвиль, фазова швидкість яких дорівнює швидкості електронів у напівпровідниках у зовнішньому електричному полі.Булгаков О. О., Костильова О. В., Шрамкова О. В.
 14. Вперше отримано температурну залежність мікрохвильового поверхневого опору та поверхневого реактансу нового надпровідникового монокристалу Ba(Fe1-xCox)2As2. Вперше отримано температурну залежність мікрохвильового поверхневого опору та поверхневого реактансу нового надпровідникового монокристалу Ba(Fe1-xCox)2As2. Зазначені результати отримано з використанням запропонованої та розробленої авторами нової техніки вимірювання імпедансних властивостей нових надпровідників типу Fe-пніктидів. Баранник О. А., Черпак М. Т., Торохтій К. І.
 15. Продовжувались дослідження особливостей резонансних електромагнітних коливань магнітного типу в хвилеводно-діелектричному резонаторі (ХКР). Розраховані власні частоти і власні добротності таких коливань в ХКР. Експериментальні дослідження проведені на макетах резонаторів НВЧ діапазону. Результати розрахунків і експериментальні дані співпадають. Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Моторненко О. П., Скуратовський І. Г.

2010

 1. У плазмоподібних обмежених середовищах (плівках, низькорозмірних системах, структурах типу метал-діелектрик-напівпровідник та інших наноструктурах) спектри власних електромагнітних коливань знаходяться в терагерцевому діапазоні. При проходженні через такі середовища спрямованих потоків заряджених часток можуть розвиватися нестійкості власних коливань. В основі підсилення полягає ефект перехідного випромінювання, при якому поля, утворені частками, збуджують на межі поля випромінювання. В цьому випадку здійснюється процес перетворення кінетичноі енергії часток в енергію поверхневих коливань. Зрозуміло, що повинен відбуватися і зворотний процес – поверхневі коливання віддають енергію часткам  пучка. Нестійкість виникає в тому випадку, коли процес випромінювання переважає над процесом поглинання. Оскільки перетворення полей відбувається на межі, тому для створення нестійких становищ найбільш перспективними є  поверхневі плазмони, тому що вони «прив'язані» до межі. Взаємодія заряджених часток з полем поверхневих плазмонів можна описувати в різний спосіб. Якщо задані амплітуда та фаза поля поверхневого плазмона (вектор-потенціал), то ця взаємодія розглядається як процес розсіяння електронів на потенціалі поверхневого плазмона. Тоді з рівняння Максвела, рівняння Шредингера та граничних умов знаходиться зміна амплітуди потенціала поверхневого плазмона, тобто декремент чи інкремент коливання. З іншого боку, взаємодію заряджених часток з полем поверхневих коливань можна розглядати як процес випадкових зіткнень ферміонів (електронів) та бозонів ( в даному випадку поверхневих плазмонів) та описувати зміну числа поверхневих плазмонів за допомогою кінетичного рівняння.             Нами використовувались обидва підходи при вивченні впливу потенційного бар'єру, існуючого на межі середовищ, на виникнення нестійкості поверхневих плазмонів внаслідок перехідного випромінювання часток пучка.Показано, що механізм взаємодії плазмонів та заряджених часток проявляється по-різному в залежності від співвідношення між енергією зарядженої частки , висотою потенційного бар'єру  та енергією плазмона . При малій висоті потенційного бар'єру (,) існують області згасання та наростання амплітуди поверхневого плазмону, розміри котрих визначаються величиною . Визначено порогове значення , при якому виникає нестійкість; показано, що присутність потенційного бар'єру розширює область значень енергії часток, при яких спостерігається посилення коливань. Однак, дослідження з використанням кінетичного рівняння для поверхневих плазмонів приводять до висновку, що потенційний бар'єр зменьшує  величину інкременту. Запропонована методика знаходження матричних елементів, які входять до кінетичного рівняння та визначають величину інкременту (декременту) з законів збереження енергії. У випадку нескінченно високого бар'єру виникнення нестійкості поверхневих коливань залежить від виду граничних умов для хвильових функцій електронів: якщо на межі середовищ хвильова функція дорівнює нулю, то поверхневий плазмон згасає, його посилення можливе при рівності нулю на межі похідної по нормалі к межі від хвильової функції. Яковенко В. М., Ханкіна С. I.
 2. Теоретично досліджено задача збудження косих поверхневих електромагнітних хвиль електронним пучком зі скінченою температурою електронів. Електронний пучок рухається у вакуумі над поверхнею діелектрика, на якій розташований одновимірний періодичний масив ідеально провідних паралельних дротів. Відстань між дротами і їх діаметр значно меншими довжини поверхневої хвилі. Отримано вираз для інкремента (декремента) нестійкості. Встановлено, що найбільший інкремент нестійкості відповідає косим поверхневим хвилям, що розповсюджуються під деяким певним кутом до дротів. Значення цього кута залежить від величини діелектричної сталої підкладки, температури і швидкості електронного пучка. Теоретично досліджено можливість збудження косих поверхневих електромагнітних хвиль над межею діелектрика з одновимірним масивом ідеально провідних дротів за допомогою методу порушеного повного внутрішнього віддзеркалення (ППВВ). Вони є суперпозицією поверхневих хвиль TM- і TE-типів, а їх електричне поле направлене перпендикулярно дротам. Відстань між дротами так само, як і їх діаметр передбачалися значно меншими довжини поверхневої хвилі. Глибини проникнення хвилі в суміжні середовища в терагерцевій області спектру менше довжини хвилі, що свідчить про хорошу локалізацію хвилі поблизу межі. Встановлено, що досліджувані хвилі можна збудити за допомогою електромагнітної хвилі ТМ-поляризації, що падає на межу призма-вакуумний зазор. При цьому їх збудження супроводиться частковою поляризацією падаючого випромінювання ТМ-типу у випромінювання TE-типу. Отримані результати залишаються справедливими у разі збудження косих поверхневих хвиль методом ППВВ в геометрії Кречманна, коли зазор між призмою і дротами заповнюється діелектриком, а область під дротами є вакуумом. Це дає можливість використовувати тонкі діелектричні пластинки з нанесеними на них масивами металевих дротів як хвилевідні структури для косих поверхневих хвиль. Показано також, що косі поверхневі хвилі можна збуджувати за допомогою однорідної хвилі, електричне поле якої, поляризовано перпендикулярно дротам. Яковенко В. М., Аверков Ю. О.
 3. Розвинуто теорію власних коливань в ізотропній напівпровідниковій кулі, в рамках якої досліджені спектральні та енергетичні характеристики антимонід-індієвого резонатора з радіусом 1 см. Показано, що в ній, крім об'ємних надвисокочастотних коливань, виникає поверхневе коливання. В середині кулі амплітуда останнього експоненціально згасає вздовж радіусу від поверхні резонатора. При великих значеннях полярного індексу поверхневе коливання переходить у плазмон, який існує на плоскій границі напівпровідника. Об'ємні коливання, які існують на частотах вищих плазмової частоти, мають щільній спектр. Ці коливання відрізняються значеннями радіального індексу. Зі збільшенням радіального індексу власні частоти коливань збільшуються, а добротність резонатора різко спадає. Власна частота резонатора з нижчою модою (радіальний індекс дорівнює одиниці) з полярним індексом менше 30 має значення близьке до плазмової частоти. Зі збільшенням полярного індексу понад 30 власна частота резонатора збільшується. В напівпровідниковому кульовому резонаторі на частотах менше плазмової частоти існує тільки одне поверхневе коливання. Зі збільшенням полярного індексу власна частота та добротність резонатора збільшується. При великих значеннях полярного індексу частота поверхневого коливання асимптотично наближається до частоти плазмону, який існує на плоскій границі напівпровідника з вакуумом. Це пояснюється тим, що кривизна кульової поверхні не впливає на параметри коливань з великими значеннями полярного модового індексу. Добротність же напівпровідникової кулі має екстремум максимуму. Розпочато створення теорії гіротропного циліндричного резонатора, який розміщений в аксіальному постійному магнітному полі та занурений в вакуумне середовище. Отримано характеристичне рівняння такого резонатора та вирази компонент полів його власних коливань. Показано, що характеристичне рівняння характеризує як коливання "шепочучої галереї", так і поверхневі коливання. Проведено якісний аналіз намагніченого циліндричного напівпровідникового резонатора з квазіаксіально-однорідними модами (аксіальне хвильове число мало відрізняється від нульового значення). Визначено області існування квазіаксіально-однорідних коливань магнітного типу в антимонід-індієвому резонаторі. Вплив магнітного поля приводе до залежності власних частот резонатора від його значення та напрямку. У великих магнітних полях власна частота резонатора слабо змінюється. При відсутності магнітного поля власні частоти резонатора з модами, азимутальні індекси яких мають великі значення, наближаються до частоти поверхневого плазмону, який існує на плоскій границі напівпровідника з вакуумом. Отримані результати дозволяють свідомо підходити до використання циліндричних та кульових напівпровідникових резонаторів чи їх конструктивних модифікацій. Такі резонатори можуть бути використані в різноманітних мікрохвильових пристроях, наприклад, в генераторах, фільтрах, керованих пристроях міліметрового діапазону довжин хвиль та приладах для визначення електрофізичних параметрів напівпровідників. Прокопенко Ю. В. , Філіпов Ю. Ф. 
 4. Проведені розрахункові та експериментальні дослідження частотних та амплітудних характеристик ЛПД-генераторів мм діапазону довжин хвиль, а також вольтватних характеристик детекторів КВЧ діапазону на основі плівки сплавів вісмут-сурьма. Отримано обгрунтування швидкості зростання монокристалів сплавів вісмут-сурьма методом зонної перекристалізації. Плаксій В. Т.
 5. Детально досліджена природа пом'якшення звукових мод в слабкому ферромагнетіку. Під пом'якшенням розуміється зниження резонансних частот звукових мод резонатора, виконаного з слабо феромагнітного FeDQ3. При зменшенні магнітного поля. Стандартна модель Сіві [M.N.Seavay, Solid State Communication 219-223 (1972) пом'якшення тільки однієї моди – «магнітної», що не узгоджується з результатами експерименту. Наш підхід суттєво використовує п'єзомагнітний додаток до енергії слабкого ферромагнетіка. Знайдено, що облік п'єзомагнітної компоненти намагніченості m в звукові хвилі mz║q║D, де q - хвилевий вектор звука, D – аксіальний вектор Дзялошинського, дає зв'язок двох звукових мод через z- компоненту вектора m, яка присутня і в «м'якій», і в жорсткій моді звука. Таким чином, розділення мод по їх жорсткості, яке має місто у рамках традиційного підходу, зкоректировано при обліку п'єзомагнітного ефекта. Отриманий результат дає можливість більш строго, ніж раніше, пояснити пом'якшення жорсткої звукової моди в слабкому полі, яке описано у статті (Тараканов В.В., Хижный В.И., ФНТ 22, с. 752-757, 1996). Цим самим продемонстровано, що п'єзомагнетізм дійсно може дати нові фізичні результати, а не є просто малим додатком до стандартної  магнітострикції, як вважалося раніше. Тараканов В. В.
 6. Шляхом сканування приймальною антеною у виглядi вiдкритого кiнця металевого хвилевода вивченi розподiлення полей вимушених коливань шепочучоiї галереї (ШГ), збуджуваних у 8-мм дiапазонi довжин хвиль напiвдискових вiдкритих дiелектричних резонаторах (ДР) локальним елементом зв’язку. Встановлено, що на вiдмiну вiд власних мод таких резонаторiв, розподiлення полей вимушених коливань ШГ залежить вiд умов їх збудження. Виявлено, що суттєвий вплив на величину добротностi напiвдискових ДР, можуть оказувати радiацiйнi втрати енергiї. Іх величина визначається не тiльки параметрами резонатора, але i умовами збудження коливань ШГ. На основi використання ДР з модами ШГ створена нова конструкцiя вимiрювальної комiрки дiелектрометра для вивчення електрофiзичних властивостей рiдин у мм дiапазонi довжин хвиль. Запропоновано використання порожнистого пiвсферичного ДР, внутрiшня порожнина котрого використана для часткового заповнення дослiджуваною рiдиною. Проведенi дослiдження ряда рiдких зразкiв, якi обладають високими втратами енергiї, показали високу чутливiсть та розрiзняльну здатнiсть вимiрювань за допомогою запропонованої методики. Когут О. Є.
 7. Запропонована нова камірка для діелерометрії рідин. Комірка являє собою відкритий напівкульковий діелектричний резонатор, виготовлений з тефлону з концентричною напівкульовою вибіркою.Якщо раніше працювали з зовнішньою каустикою резонатора, занурюючи його в досліджувані рідини і контролюючи при цьому зсув резонансної частоти та зміну добротності. То тепер досліджувана рідина поступово заливалась в вибірку і використовувався її вплив на внутрішню каустку резонатора. Проводились дослідження резонаторів, як металічним дзеркалом в площині його зрізу, так і без нього. Був проведений порівняльний аналіз. Зроблений висновок, що такі резонатори придатні для дослідження діелектричних рідин на коливання шепочучої галереї в діапазоні частот 32-37 ГГц. Досліджувались слідуючи рідини: метанол, бутанол, толуол, бензол та вода. Був виявлений різний характер ходу залежностей зсуву частоти і добротності по відношенню до ступені їх поглинання (з ,1 і ,1). Когут О. Э, Кириченко О. Я., Солодовник В. А., Кутузов В. В., Максимчук I. Г., Носатюк С. О.
 8. На відміну від стандартних (непрямих) методів визначення діелектричної проникності рідин: хвилеводного, резонаторного і вимірювання у вільному просторі (і численних  їх модифікацій) нами запропоновано метод прямого визначення коефіцієнта заломлення рідин в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль. В цьому році  продовжено вивчення його можливостей. Методика, що розробляється, використовує пряме вимірювання довжини хвилі, що поширюється в рідині, за допомогою металевої струни, яка коливається. З цією метою в даний період проведено вивчення можливостей вимірювання діелектричної проникності багатокомпонентних слабких водяних розчинів: сухих та столових вин та вихідних матеріалів у вигляді сусла (сировини, з якої виготовляється вино). Паралельне вивчення коефіцієнта заломлення сусла і вина показало неочікувану можливість встановлення більш достовірного прогнозу якості вина по дослідженню сусла, ніж це було при використанні інших методік, що застосувались раніше. Коефіцієнт кореляції масової концентрації залишкового цукру в вині з концентрацією цукру у вихідному суслі (r=0,65-0,63) відносно менший ніж відповідний коефіцієнт кореляції з діелектричною проникністю сусла (r=0,96-0,72). Встановлено також, що діелектрична проникність вина корелює з наступними показниками: з місткістю етилового спирту, концентрацією іонів кальцію, сульфатів і в’язкістю. Значення  діелектричної проникності, виміряної запропонованим методом в міліметровому діапазоні, корелює зі значенням  діелектричної проникності, отриманої резонаторним методом в трьох сантиметровому діапазоні колегами з Харківського національного університету. Використання запропонованої методики для вияснення відмінностей в коефіцієнтах заломлення мінеральних вод харківського регіону, добутих із джерел Рогані, Рай-Оленівки, Шестаково і Шатилівки показало граничні можливості цього методу. Проте відмінності коефіцієнтов заломлення води цих джерел і води харківського водогону було чітко встановлено по характеру змінювання коефіцієнтів заломлення зі зміною температури. Ця відмінність становиться більш слабкою з часом, коли щойно взята вода із водогону утримується деякий час. Кириченко О. Я., Голубнича Г. В.
 9. У звітному році було проведено дослідження взаємодії електронних потоків з новими матеріалами й структурами. В 2010 році А.Ф. Русанов проходив стажування в Національному центрі сiнхротронних досліджень (National Synchrotron Radiation Research Center, Тайвань). У ході стажування проводилися дослідження кільватерних полів створюваних електронним потоком у проектованому прискорювачі електронів третього покоління "Tайваньське фотонне джерело" (Taiwan Photon Source). Також було проведене моделювання неустiйкостей електронного потоку й інших колективних ефектів. Результати роботи було представлено трьома доповідями на Першій міжнародній конференції по фізиці прискорювачів (1st International Particle Accelerator Conference) у Кіото (Японія) 23-28 травня. Русанов А. Ф.
 10. Розроблено методику опрацювання експериментальних результатів вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу надпровідників малого розміру за допомогою сапфірових резонаторів з хвилями типу шепочучої галереї. Методика зокрема враховує розщеплення резонансних ліній, зумовлене частковим зняттям виродження надзвичайно високодобротних мод в резонаторах. Із результатів вимірювання у міліметровому діапазоні хвиль отримано температурну залежність глибини проникнення поля, густини надпровідної електронної компоненти та густини квазічастинкової компоненти нового надпровідника монокристалу типу Fe-пніктида, а саме надпровідника Ba(Fe1-xCox)2As2. Результати показують, що надпровідник не належить до надпровідників БКШ-типу. За результатами аналізу температурної залежності глибини проникнення поля та густини надпровідної електронної компоненти симетрія параметра порядку може бути s+/s- або нодальною (nodal, тобто з вузлами щілинної функції). Попередній аналіз температурної залежності густини квазічастинкової рідини не виявляє піку когерентності, що не співпадає з даними інших авторів. Ця особливість потребує подальшого вивчення. Продовжено дослідження електродинамічних характеристик сапфірового КДР з ВТНП плівками як ТПС та радіальною щілиною з надпровідником в ній. Зазначений резонатор запропоновано авторами і використовується для дослідження пніктидів. Отримано оцінку радіаційних втрат, але є нагальна потреба визначити ці втрати точніше. Проведено теоретичний аналіз і моделювання методу дослідження мікрохвильового відгуку ВТНП та близьких матеріалів шляхом вимірювання коефіцієнта відбиття від зразка при проходженні хвилі через хвилевідний кутковий згин з розміщеним на його зрізі зразком при ковзних кутах падіння. Показано доцільність використання куткового згину з плавними переходами, у яких висота хвилевода змінюється за законом гіперболічного тангенса. Визначено умови збільшення чутливості коефіцієнта відбиття та вибрано оптимальні умови з врахуванням висоти розташування зразка відносно хвилевода, кута падіння та лінійних розмірів зразка, що досліджується. Створено лінію передачі типу копланарного хвилевода з нелінійними властивостями на основі ВТНП плівки. Експериментально визначено характеристичну потужність сигналу, за якої починається нелінійна залежність коефіцієнта поширення хвилі від вхідного сигналу. Експериментально показано можливість керування нелінійністю шляхом пропускання через лінію постійного струму. Баранник О. А., Черпак М. Т., Губін О. І., Лавринович О. А., Буняєв С. О.
 11. Вперше показано, що у періодичній структурі, складеній з шарів діелектрика та напівпровідника у магнітному полі, можливо розповсюдження повільних хвиль зі швидкістю у 3000 разів меншою ніж швидкість світла. Це можливо на частотах поблизу плазмового резонансу. Товщина шарів структури повинна дорівнювати кілька сот нанометрів. Розглянуто властивості дрібношарової періодичної структури діелектрик–напівпровідник у магнітному полі. Показано, що така структура має властивості двовісного кристалу. Властивостями такого матеріалу можливо керувати за допомогою зміни магнітного поля. Крім того, побудована теорія відбиття електромагнітної хвилі від такої структури, розташованої на металевій поверхні. Проведено аналіз епсілоїдальних особливостей відбитого сигналу в залежності від магнітного поля та розмірів шарів. Розглянуто властивості контакту періодичної структури з напівпровідниковим шаром. Проаналізовано проходження електромагнітної хвилі крізь таку структуру. Виявлено пік коефіцієнту пропускання в області перекриття забороненої зони періодичної структури та від’ємної діелектричної проникності напівпровідникового шару. Також досліджено поверхневі хвилі, що поширюються вздовж контакту періодичної структури з напівпровідниковим шаром. Вивчено вплив зовнішнього магнітного поля на електродинамічні властивості досліджуваної структури. Досліджено процеси генерації хвиль з комбінаційними частотами нелінійними діелектричним та напівпровідниковим шарами  у випадку, коли на шар падають 2 плоскі хвилі. Проаналізовано вплив геометричних та фізичних параметрів структури на інтенсивність відбитої хвилі з комбінаційною частотою. Розглянуто вплив зовнішнього магнітного поля на властивості власних хвиль періодичного та квазіперіодичного хвилеводів, утворених шарами напівпровіднику та діелектрику. Отримано дисперсійні залежності та розподіл полів для обмежених структур. Досліджено спектри пропускання ТЕ-хвиль крізь шарувато-періодичну структуру ферит-напівпровідник. Вивчено залежність частоти від товщин шарів, а також вплив дисипативних процесів у шарах та зовнішнього магнітного поля на коефіцієнт пропускання електромагнітної хвилі. Булгаков О. О., Шрамкова О. В.,. Костылева О. В.
 12. Запропоновані керуємі світлом частотно-селективні перемикачі квазі-оптичних пучков електромагнітних хвиль на основі фотонних кристалів (ФК) міліметрового діапазону (зокрема, які працюють на частотах f = 75 – 100 ГГц) з підвищеною чутливістю та швидкодією. Проведено чисельне моделювання перемикачів та оптимізація їх параметрів. Тестування принципової можливості роботи перемикача з джерелом світла типа фотоспалаху було проведено у спільному експерименті з співробітниками кафедри експериментальної фізики Національного Університету Ірландії, Мэйнут (Ірландія) на основі наданої ними експериментальної бази. Тестування виповнено на зразку структур из чотирьох пластин власного GaAs (з питомим опіром 0,1 Мом*см) без застосування додаткової ФК структури для випромінювання в діапазоні частот f = 75 – 110 ГГц. Порівняння отриманих данних з результатами моделювання показує можливість створення перемикачів, котрі, у випадку використання оптимальної ФК структури, можуть забезпечити перемикання пучка з глибиною модуляції 30 дБ під впливом імпульсів світла з пиковою потужністю до 300 Вт/см2. Юрченко В. Б.
 13. Досліджувалася електродинамічна система, що складається, з автогенератора на діоді Ганна, стабілізованого частково екранованим діелектричним резонатором і визначалася її чутливість до внесення в резонатор малих збурень при використанні коливань типу шепочуча галерея(ШГ). Для цього в резонаторі в зоні каустики поля ШГ на відстані 2мм від кордону діелектрик-екран розташовувався капіляр зовнішнім діаметром 1,5 мм і внутрішнім 1,1 мм. Камера генератора через діафрагму 7,2´1,0 мм2 була зв'язана з резонатором.      Проведено дослідження зміни частоти і крутості електронної перебудови в залежності від рідини, що заповнює капіляр. Необхідний для проведення вимірювань об'єм рідини становив близько 10-2см3. Експериментально показано наявність взаємозв'язку між значенням уявної частини діелектричної проникності поглинаючої середи, що частково заповнює квазіоптичний резонатор з крутістю електронної перебудови частоти, стабілізованого генератора. Це дозволило запропонувати принципово новий підхід до вимірювання уявної частини діелектричної проникності середовища, що частково заповнює квазіоптичний резонатор, який базується на використанні не амплітудних вимірювань втрат в резонаторі або його добротності, а на вимірюванні крутості електронної перебудови генератора, стабілізованого резонатором. Дослідження проведені з використанням напівдискового частково екранованого резонатора, проте отримані результати і розрахункові співвідношення можуть бути використані і для аналізу інших типів резонаторів з високою добротністю, в яких використовуються вищі типи коливань, а коефіцієнт заповнення поглинаючої середи малий. Використання частотних вимірювань для оцінки діелектричних параметрів середи, замість комбінованих амплітудних - для дійсної частини і частотних - для уявної частини діелектричної проникності, дозволяє спростити конструкцію діелектрометрія, одночасно з цим добитися більш високої точності вимірювань. При створенні діелектрометрів є актуальним рішення задачі механічного підстроювання частоти генераторів, стабілізованих діелектричними резонаторами. Це необхідно для поєднання частот опорного і вимірювального генераторів в точці тарировки. Один з варіантів вирішення - введення в резонатор неоднорідності у вигляді металевого або діелектричного штиря. Було вивчено вплив глибини занурення гвинта з металу або діелектрика, на власну частоту напівдискового частково екранованого квазіоптичного діелектричного резонатора (ЧЕКДР) і частоту стабілізованого їм діода Ганна. Показано, що збільшення глибини занурення призводить до зниження частоти генерації, як для коливань ШГ, так і стрибаючий м’ячик (СМ). При виконанні гвинта з металу діапазон перебудови частоти генератора для цих типів коливань складає близько 110 МГц і 40 МГц, відповідно, у той час як для гвинта з фторопласту приблизно 30 МГц і 10 МГц. Проведено натурні дослідження характеристик радіовипромінювання ШСЗ і встановлено їхній зв'язок з метеорологічними й рефрактометричними параметрами тропосфери. Розглянута можливість моніторингу запасу вологи в хмарах по прийнятому випромінюванню ШСЗ. Експериментально вивчено висотні залежності коефіцієнтів заломлення і їх градієнтів в різні сезони. Розглянуто можливість використання систем глобальної навігації для визначення коефіцієнта заломлення тропосфери. Встановлено зв'язок між вимірюваною висотою і станом тропосфери. Запропоновано метод оцінки кількості відображають джерел, висот їх розташування і тропосферного рефракції за спектрами флуктуацій амплітуди прийнятого сигналу систем GPS & GLN. Кривенко О. В.
 14. Продовжувались дослідження особливостей базової резонансної структури хвилеводно-діелектричного типу – хвилеводно-діелектричного резонатора (ХДР). Зокрема, були проведені розрахунки власних частот і добротностей основного електромагнітного коливання магнітного типу в ХДР міліметрового діапазону. На основі проведених розрахунків був виготовлений ХДР на частоти 28-38 ГГц і виміряні його характеристики. Порівняння експериментальних значень частот і добротностей з розрахунковими даними виявили добре співпадіння для частот і задовільне – для добротностей. Шляхом порівняння виявлені нові особливості резонансних коливань Т- і Н- типу в хвилеводно-коаксіальному резонаторі (ХКР). Розрахунками та експериментальними дослідженнями встановлені діапазони коливань Т- та Н- типу в сантиметровому діапазоні для одного з вибраних діелектриків. Визначені діапазони існування коливань в ХКР в залежності від параметрів резонатора. Показана можливість застосування спрощеної методики розрахунків власних частот основного коливання Н111 в резонаторах сантиметрового діапазону для малих внутрішніх діаметрів коаксіалу. Вивчено ефективність збудження коливань Т- та Н- типу в залежності від вибору пристрою для їх локального збудження. Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Моторненко О. П., Скуратовський І. Г, Хазов О. І.

2011

 1. Для сучасної мікро- та макроелектроніки особливу увагу викликає вивчення електронних процесів, які відбуваються на поверхні провідних середовищ. З цієї точки зору, зокрема, актуальними є дослідження електронних становищ на поверхні розділу плазмоподібне середовище-діелектрик (вакуум) в присутності потенційного бар'єру. Отримано та проаналізовано вирази інкрементів (декрементів) нестійкості поверхневих плазмових коливань у випадках, коли потенційний бар'єр має ступінчасту прямокутну та -образну форми. Розглянуто нелінійну взаємодію електронної хвилі з електромагнітними хвилями (поздовжніми та поперечними) у напівпровідниках. Було показано, що в результаті розсіяння на електромагнітних хвилях матеріального середовища електрон переходить у стан як з більшою, так і з меншою енергією (розпадна нестійкість). При переході на нижній рівень відбувається нарастання амплітуди електромагнітного поля та амплітуди хвилевої функції, яка описує поведінку електрона, з однаковим інкрементом. В результаті переходу електрона на високоенергетичний рівень нарастання відсутнє. З точки зору розпадної нестійкості розглянуто і ефект Вавілова-Черенкова, який можна уявити як процес розсіяння електрона на створюваних їм електромагнітних полях. Вивчено нелінійні ефекти в хвилеводі та резонаторі з провідними стінками, у випадку, коли вони заповнені шаруватими надпровідниками. Показано, що частоти та амплітуди джозефсонівських плазмових коливань (хвиль) змінюються. Яковенко В. М., Ханкіна С. I.
 2. Теоретично досліджено можливість збудження косих поверхневих електромагнітних хвиль над межею діелектрика з одновимірним масивом ідеально провідних дротів за допомогою методу порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ). Вони являють собою суперпозицію поверхневих хвиль TM-та TE-типів, а їх електричне поле спрямоване перпендикулярно дротам. Відстань між дротами так само, як і їх діаметр передбачалися багато меншими довжини поверхневої хвилі. Глибини проникнення хвилі в суміжні середовища в THz області спектра менше довжини хвилі, що свідчить про хорошу локалізацію хвилі поблизу межі. Встановлено, що досліджувані хвилі можна порушити за допомогою електромагнітної хвилі TM-поляризації, що падає на межу призма-вакуумний зазор. При цьому їх порушення супроводжується частковою поляризацією падаючого випромінювання TM-типу у випромінювання TE-типу. Отримані результати залишаються справедливими у разі порушення косих поверхневих хвиль методом ППВВ в геометрії Кречманна, коли зазор між призмою і дротами заповнюється діелектриком, а область під дротами є вакуумом. Це дає можливість використовувати тонкі діелектричні пластинки з нанесеними на них масивами металевих дротів в якості хвилеводних структур для косих поверхневих хвиль. Показано також, що косі поверхневі хвилі можна збуджувати за допомогою однорідної хвилі, електричне поле якої, поляризоване перпендикулярно дротам. Яковенко В. М., Аверков Ю. О.
 3. Теоретично досліджено поверхневі електромагнітні стани (ПЕС) на межі розділу фотонного кристала і плазмоподібного середовища. Передбачалося, що елементарна комірка фотонного кристала складається з двох різних немагнітних діелектриків. Вивчено зміну частот ПЕС при зміні конфігурації елементарної комірки фотонного кристала. Показано, що при певних параметрах елементарної комірки фотонного кристала можуть існувати декілька поверхневих ПЕС, що розрізняються частотами і ступенем локалізації електромагнітного поля у фотонному кристалі та в плазмоподібному середовищі. Продемонстровано можливість існування ПЕС у структурах типу метал-фотонний кристал з шарами і  які широко застосовуються в приладах кремнієвої нанофотоніки. Теоретично досліджено поверхневі електронні стани таммовського типу на межі одномірної структури з періодичним потенційним профілем за умови, що на цієї межі знаходиться дельта-образна квантова яма. Проведено порівняння властивостей поверхневих електронних станів в такій структурі з таммовськими електронними станами за відсутності квантової ями на межі решітки, а також з електронними станами, локалізованими у районі дельта-подібної потенційної ями, розташованої в глибині грати. Показано, зокрема, що наявність дельта-подібної потенційної ями на кордоні грати сприяє істотному збільшенню ступеня локалізації поверхневих електронних станів таммовського типу і робить можливим виникнення цих станів при як завгодно малих висотах потенційних бар'єрів грати. Яковенко В. М., Аверков Ю .О., Білецький М. М.
 4. Експериментально та теоретично були вивчені частотні залежності коефіцієнта пропускання електромагнітної хвилі крізь досліджуване плазмоподібне середовище (ПС) в залежності від кількості металу. В якості ПС було використано виготовлені кварцеві підложки з нанесеними на них тонких (100-150 нм) мідних смужок різного періоду. Експериментально показано, що при збільшенні кількості металевих смужок збільшується плазмова частота ПС. Також було проведено експериментальне дослідження впливу ПС на спектр пропускання просторово-періодичної структури (діелектричного фотонного кристалу). Дослідження проводилися в діапазоні 22-40 ГГц. Показано, що в забороненій зоні фотонного кристалу (ФК) з’являється пік пропускання (Таммівський пік), що пов’язаний з виникненням поверхневого коливання на межі ФК/ПС та викликаний від’ємним значенням діелектричної проникності ПС в цьому діапазоні частот. Харченко Г. О., Аверков Ю. О.
 5. Проведено електродинамічний аналіз циліндричного діелектричного резонатора з вимушеними коливаннями шепочучої галереї при їх збуджені азимутально-періодичним струмковим джерелом. Набула подальшого розвитку теорія вимушених коливань діелектричних циліндричних резонаторів (ЦДР). Розроблена та налагоджена обчислювальна програма для відображення розподілу поля вимушених коливань в резонаторі при проходженні електричного струму в напрямку аксіальної осі резонатора як в нутрі нього, так і зовні. Обґрунтовано та розроблено електронну автоколивальну систему на основі ЦДР з коливаннями „шепочучої галереї”, в якій час прольоту електрона між торцевими стінками резонатора менше півперіоду (чи сумірний з непарною кількістю півперіодів) його власної моди. Сформовано багатоструминний азимутально-періодичний електронний пучок, що дозволяє збуджувати моди „шепочучої галереї”, які відрізняються аксіальними та радіальними індексами. Збудження високодобротного ЦДР з провідними торцевими стінками здійснено релятивістським електронним пучком. Здійснено вивід електромагнітної енергії із резонатора при збуджені щілинного випромінювача в його торцевій стінці, який розміщений у максимумі однієї локалізації поля HE361 l моди (l = 0; 1; 2). Експериментально зареєстровано мікрохвильове випромінювання досліджуваної системи у діапазоні 7...9 мм. Таким чином, закладено принципи побудови джерел випромінювання міліметрового діапазону з високодобротними квазіоптичними ЦДР, у яких електромагнітні коливання „шепочучої галереї” збуджуються азимутально-періодичними потоками електронів. Звернемо увагу, що при збережені структури електромагнітного поля між довжиною хвилі власних коливань ЦДР і його діаметральним розміром має місце лінійна залежність, а при порушені структури поля між довжиною хвилі власних коливань і азимутальним модовим індексом – обернено-пропорційна залежність. Отже, зменшення радіусу резонатора і/чи використання мод „шепочучої галереї” більш високого порядку дозволять реалізувати розглянуту чи модифіковану автоколивальну систему з прийнятними геометричними параметрами у терагерцовому діапазоні частот. Дормідонтов А. В. , Прокопенко Ю. В. , Філіпов Ю. Ф.
 6. Було проведено розрахунок оптимальної швидкості вирощування монокристалів сплавів вісмут-сурьма за допомогою методу зонної перекристалізації. Було показано, що максимальна швидкість зростання кристалів не перевищує 0,5 мм/год. Було досліджено вольтватні характеристики детекторів КХЧ діапазону на основі плівок вісмут-сурьма. Отримано вирази для чутливості детекторів в залежності від електрофізичних параметрів матеріала. Було показано, що чутливістю можна управляти при змінюванні полярності та величини докладеної напруги. Плаксій В. Т.
 7. Були проведені дослідження, які показали, що в міліметровому діапазоні довжин хвиль можно використовувати резонансну вимірювальну комірку для визначення діелектричних властивостей рідин з високими діелектричними втратами. Такою коміркою можуть служити запропоновані діелектричні резонатори з концентричною півкулевою виборкою, які збуджуються на хвилях «шепочучої галереї». При збудженні таких резонансних систем досягається зсув резонансної частоти від десятків до сотен мегагерц для різних рідин. Таким чином можна ідентифікувати різні річовини. Досліджено діелектричні властивості таких рідин: метанол, бутанол, толуол, безол та вода. Для досліджень краще використовувати коливання Е-типу через їх високу чутливість. Такі дослідження взаємодії внутрішьої каустики діелектричного резонатора з високопоглинаючими рідинами були проведені вперше. Когут О. Є., Кириченко О. Я., Солодовник В. А., Кутузов В. ., Максимчук I. Г., Носатюк С. О.
 8. Запропоновано та створено новий експрес-спосіб для безпосереднього вимірювання коефіциенту заломлення рідин у міліметровій області електромагнітного спектру. Спосіб дозволяє вимірювати довжину хвилі, що поширюється в рідині. Пропозиція заснована на використанні інтерференції двох хвиль, що поширюються в рідині, одна з яких відбивається від металевої струни, що коливається в рідині. Проведено випробування способу, які показали його можливості при дослідженні зразків багатокомпонентних водяних розчинів, таких як вина та вода для пиття. Виявлено капілярно-хвилеводний резонанс у рідинах з високим рівнем поглинання електромагнітних хвиль у короткохвилевій частині міліметрового діапазону (4 мм). З використанням цього резонансу проведено дослідження діелектричної проникності водних розчинів. Використані методики не мають своїх аналогів ні в ближньому, ні в дальному зарубіжжі. Отримані дослідження показали можливість використання запропонованих методик для досліджень рідин, що використовуються в фармокології, біології та медицині. Кириченко О. Я., Голубнича Г. В., Кривенко О. В.
 9. Продовжувались дослідження особливостей базової резонансної структури хвилеводно-діелектричного типу – хвилеводно-діелектричного резонатора (ХДР). З метою вивчення можливостей практичного використання ХДР були проведені експериментальні дослідження залежностей власних частот та добротностей основного H111 коливання від положення короткозамикаючого поршня. Для вибраних параметрів резонатора були проведені відповідні розрахунки по методиці, розробленій в НД групі. Як розрахунки, так і експерименти були виконані в двох частотних діапазонах: сантиметровому та міліметровому. В результаті було показано, що хвилеводно-діелектричні резонатори з короткозамикаючим поршнем можуть бути розраховані  і побудовані в см та мм діапазонах за допомогою запропонованої методики. Показано, що власні частоти можна змінювати в широкому інтервалі в відповідності до розрахунків. При цьому значення власних добротностей коливання Н типу в ХДР дещо нижчі від розрахункових, що треба враховувати на практиці. Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Моторненко О. П., Скуратовський І. Г, Хазов О. І.
 10. Узагальнено співвідношення між швидкістю розсіяння квазічастинок, лондонівською глибиною та поверхневим імпедансом при довільному значенні зазначеної швидкості у формулі Друде. Отримано співвідношення, яке, наскільки відомо авторам, відсутнє в публікаціях інших авторів. Розроблено методику визначення швидкості розсіювання квазічастинок в незвичайних надпровідниках за результатами експериментального вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу цих надпровідників. Отримано оцінку в монокристалі BaFeCoAs у надпровідному стані. Аналогів в Україні немає; за кордоном є, але це питання потребує вивчення. Спільно із співробітниками Peter Gruenberg Institute, Forschungszentrum Juelich, Germany (Інститут ім. П.Грюнберга Наукового центру м. Юліх, Німеччина) створено лінію передачі типу копланарного хвилеводу з нелінійним імпедансом на основі епітаксіальної ВТНП плівки, на якій планується продовжити вивчення особливостей таких ліній передачі при контролі нелінійності постійним струмом. Аналогів в Україні немає; за кордоном є, але без постійного струму. Баранник О. А., Черпак М. Т., Губін О. І., Лавринович О. А., Буняєв С. О.
 11. Було проведено теоретичне дослідження особливостей спектру пропускання періодичної структури ферит–діелектрик, в яку введено додатковий «дефектний» напівпровідниковий шар. Наявність такого шару приводить до виникнення додаткового піка пропускання. Пік може бути розташованим у забороненій або дозволеній зоні. Це залежить від розміщення «дефектного» шара у періодичній структурі і від того, які шари оточуюють його. Проведене дослідження показало, що пік проходження може виникати на частотах, де заборонена зона періодичної структури та область від’ємної діелектричної проникності напівпровідника перекриваються. Було показано, що існування піка обумовлено особливостями інтерференційних процесів у періодичній структурі. Також була показана можливість керування частотою піка за допомогою зовнішнього магнітного поля. Крім того, було розглянуто особливості розподілу полів та потоків енергії. Це дало можливість пояснити фізичні особливості, пов’язані з існуванням піка проходження у забороненій зоні, наявністю коливань енергії у періодичній структурі.Булгаков О. О., Костилева О. В.
 12. У циклі робот було розроблено теорію електродинаміки хвильових процесів у дрібношаруватій періодичній структурі напівпровідник–діелектрик у магнітному полі. Дрібношарувата структура це структура, період якої значно менший довжини електромагнітної хвилі, яка поширюється у структурі. Було показано, що така структура – це оптичний двувісний кристал із компонентами діелектричної пронікності, які залежать як від фізичних параметрів шарів, так і від товщини шарів та зовнішнього магнітного поля. У виразах для компонент тензора пронікності дрібношаруватої структури виникає ряд особливостей, пов’язаних з тим, що компоненти тензора перетворюються до нуля або нескіченності. Це приводить до виникнення специфічних властивостей в електродинамічних характеристиках дрібношаруватої структури. Слід зазначити, що незначна зміна зовнішнього магнітного поля значно змінює параметри еліпса поляризації. Це дозволяє проводити контроль параметрів структури, а також вимірювати величину магнітного поля.В роботі показано, що в обмеженій структурі поширюються два типи поверхневих хвиль. Один з них поширюється на частотах, де компоненти діелектричного тензора мають від’емне значення. Тобто поширення цих хвиль має місто на частотах нижче плазмової частоти. Другий тип поверхневої хвилі виникає на частотах вище плазмової. Його існування пов’язане з особливостями тензора двувісної структури (хвилі Д’яконова). У роботі про відбиття та проходження світла крізь обмежену дрібношарувату структуру було показано, що залежності коефіцієнтів відбиття та проходження від кута падіння, частоти та зовнішнього магнітного поля дають можливість визначити зони пропускання та непропускання, а також проаналізувати властивості шарів, а зміна магітного поля дозволяє “керувати” оптичними властивостями структури. Слід відмітити дослідження явища конічної рефракції. Внаслідок анізотропії дрібношаруватої структури виникає ряд характерних частот та значень магнітного поля, які визначають зони можливої реалізації явища конічної рефракції у конкретній структурі. Штучно зроблені структури дають можливість вирішити проблему наявності двовісних кристалів з заданою геометрією та електродінамічними параметрами . Знайти їх застосування можна у сферах використання конічної рефракції: лазерной техниці, у радіофізиці та в оптиці, а також можна розширити області застосування завдяки ефективному керуванню електродинамічними та оптичними параматрами такої структури. Булгаков О. О., Федорін І. В.
 13. Теоретично та експериментально досліджено одновимірні фотонні кристали міліметрових хвиль з резонансними вставками у вигляді пластин кремнію, арсеніду галію або плівок телуриду кадмію на пластинах плавленого кварцу з добротністю Q>1000, придатні для створення чутливих квазиоптичних перемикачів W диапазону, що можуть керуватися світловими імпульсами, які випромінюються масивом світлодіодів. Є часткові аналоги за кордоном, які застосовують інші матеріали, працюють у інших диапазонах частот та потребують потужних імпульсних лазерів. Структури, запропоновані в роботі, підвищують чутливість таких приладів у W диапазоні міліметрових хвиль. Результат прискорює розробку нових приладів мм- та суб-мм хвиль на базі фотонних кристалів, що використовують напівпровідникові матеріали. Результати моделювання застосовано для експериментального тестування таких приладів. Юрченко В. Б.
 14. Була розглянута можливість виникнення в пластині борату заліза магнітної модулірованої структури з вектором модуляції у напрямку нормалі до пластини, який співпадає з віссю третього порядку С ... (віссю OZ). Було досліджено механізм, що приводе до зв’язування поперечних звукових гілок у слабкому ферромагнетику. Такий зв’зок між різними поперечними гілками (модами) реалізується завдяки п’єзомагнітному ефекту. Тараканов В. В.
 15. Було досліджено розподіл електромагнітних полів і характеристики різних типів квазіоптичних резонаторів, для з'ясування можливості їх використання як комірки діелектрометра; стабілізуючі властивості високодобротних квазіоптичних резонаторів на частоти твердотільних генераторів на діодах Ганна. Також були досліджені відмінності діелектричних характеристик чистого й забрудненого повітряного і водного середовищ у міліметровому та оптичному діапазонах хвиль для створення радіофізичних методів їх моніторингу. Було вивчено коливання шепочущої галереї у відкритому ціліндричному резонаторі, збуджувані ємнісною щілиною. Вивчено розподіл поля, визначені залежності добротності, власної частоти резонанса від положення збуджуючою щілини. Була показана можливість використання подобної конструкції для виміру вологості газу,що транспортується по трубопроводу. Також була показана можливість багаточастотного режиму роботи автогенератора стабілізованного двома резонаторами. Встановлено, що при стабілізації генератора на діоді Ганна двома резонаторами виникає можливість збудження двохчастотного режиму коливань. Досліджено рознесення частот, а, також, вплив напруги, що подється на діод Ганна на частотні характеристики резонаторів. Кривенко О. В.

2012

 1. Теоретично досліджено власні електромагнітні коливання в шаруватих надпровідниках обмежених розмірів, що заповнюють прямокутний резонатор. Отримано спектри як звичайних, так і незвичайних власних мод. Проаналізовано нелінійний ефект зниження власних частот незвичайних мод, а також вивчено генерацію третьої гармонікі коливань. Нелінійність системи пов’язана з нелінійною залежністю джозефсонівської цільності струму уперед надпровідних шарів від міжшарової різниці фаз параметра порядку. Досліджено джозефсонівські плазмові хвилі, що біжать уздовж хвилеводу, і нелінійні ефекти, що виникають при поширенні цих хвиль. Крім того, передбачено ефект зупинки терагерцевих хвиль в хвилеводах, який пов’язан із спільною дією нелінійності та загасання хвиль. Теоретично досліджено відбиття та проходження хвиль терагерцевого діапазону, що поширюються у хвилеводі, крізь зразок шаруватого надпровідника скінченної довжини. Збудження звичайних і незвичайних джозефсонівських плазмових хвиль приводять до часткової або повної трансформації поляризації хвилі, що падає. Визначено умови, при яких можлива повна трансформація поляризації. За теперішнього часу з метою створення нових методів генерації електромагнітних хвиль досліджується взаємодія власних хвиль циліндричного діелектричного хвилевода, уздовж осі якого направлено постійне магнітне поле, з зарядженою часткою, яка рухається по спіралі відносно магнітного поля.         Яковенко В. М., Ханкіна С. I.
 2. Досліджено поверхневі електромагнітні стани (ПЕМС) в структурі, яка є електромагнітним аналогом напівобмеженої одновимірної ґратки з -подібною квантовою ямою. Така структура складається з плазмоподібного середовища (ПС), відокремленого від фотонного кристала (ФК) тонким плазмоподібним дефектним шаром. ФК являє собою періодичну послідовність діелектричних і плазмоподібних шарів. Припускалося, що товщина діелектричних шарів ФК значно перевищує товщини його плазмоподібних шарів, а також товщину дефектного шару. Це дозволило розглядати плазмоподібні шари ФК як аналог -подібних потенціальних бар’єрів (потенціальних ям) в задачі про поверхневі електронні стани і застосувати метод Кроніга-Пенні для виводу рівнянь, які описують ПЕМС. В рамках цього підходу було показано, що: наявність діелектричного дефектного шару на межі ПС та ФК приводить до появи нових ПЕМС, зменшенню частоти бездефектних ПЕМС, а також сприяє збільшенню ступеня локалізації поля ПЕМС в околі межі розділу середовищ; у випадку, коли дефектний шар є плазмоподібним, існує певна оптимальна плазмова частота, при якої можна добитися найбільшого ступеня локалізації поля ПЕМС. Установлено, що ПЕМС стають делокалізованими в області ФК при перевищенні плазмовою частотою дефектного шару певних критичних значень. Яковенко В. М., Аверков Ю. О.
 3. Проведено теоретичне та експериментальне дослідження збудження таммівських ПЕМС на межі розділу середовищ діелектричний фотонний кристал – дротяне плазмоподібне (металоподібне) середовище у ГГц діапазоні частот. Теоретично показано можливість зсуву піків прозорості досліджуваної структури у зовнішньому магнітному полі, яке паралельно межі розділу двох середовищ. Показано, що такий зсув є зв'язаним з ларморівським обертанням електронів в металевих дротах. Установлено, що для спостереження ефектів у зовнішньому магнітному полі в плазмоподібних (металоподібних) метасередовищах необхідно забезпечити виконання умови спостереження циклотронного резонансу у металах, яке ураховує дійсну (а не ефективну) частоту зіткнень електронів. Теоретично досліджено залежності таммівських ПЕМС від величини зовнішнього магнітного поля. Показано, що кожному ПЕМС відповідає певне критичне значення зовнішнього магнітного поля, при якому цей стан стає делокалізованим у фотонному кристалі, але залишається при цьому локалізованим у плазмо подібному середовищі. Експериментально зареєстровано піки ПЕМС в структурі фотонний кристал – плазмоподібне середовище. Експериментально та теоретично досліджено вплив температури на спектр пропускання досліджуваної структури. Установлено, що зі зниженням температури інтенсивність піка ПЕМС зростає. При цьому інтенсивність зон пропускання залишається практично незмінною. Зі збільшенням кількості одиничних елементів частота піка ПЕМС зсувається в область більш високих частот, що якісно відповідає теоретичним розрахункам. Яковенко В. М., Аверков Ю. О., Білецький М. М., Тарапов С. І., Харченко Г. О.
 4. Теоретично завбачено існування косих поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль (ПДПХ), що поширюються вздовж межі розділу середовищ діелектрик – шаруватий надпровідник. Розглянуто випадок, коли шари надпровідника перпендикулярні межі розділу середовищ. Отримано дисперсійне рівняння косих ПДПХ, що описує всі можливі випадки поширення ПДПХ для розглядуваної орієнтації шарів надпровідника відносно межі. Установлено, що косі ПДЛХ мають точки закінчення спектру, у яких відбувається делокалізація косих ПДПХ у надпровіднику. Досліджено збудження косих ПДПХ із застосуванням принципу порушеного повного внутрішнього відбиття у випадку, коли поляризація збуджувальної хвилі у призмі збігається з поляризацією звичайної (незвичайної) хвилі, або має ТМ- чи ТЕ-поляризацію. Виявлено, що ефект збудження косих ПДПХ супроводжується виникненням додаткової однорідної електромагнітної хвилі в призмі з поляризацією, яка ортогональна поляризації падаючої хвилі в призмі. Установлено можливість обернення в нуль коефіцієнта відбиття падаючої хвилі в призмі. Цей результат є аналогом вудівських аномалій в оптиці. Установлено, що у випадку, коли на дні призми розташовано одновимірний масив ідеально провідних дротів, напрямок яких збігається з напрямком кристалографічної осі  надпровідника, поляризація падаючої (звичайної) і відбитої хвилі в призмі буде однаковою. Побудовано залежність кутів поширення косих ПДПХ від кутів падіння збуджуючої хвилі в призмі. З цієї залежності випливає, що в певній області частот існують граничні мінімальні кути поширення косих ПДПХ, величини яких визначаються скінченним значенням діелектричної проникності призми. Яковенко В. М., Аверков Ю. О., Ямпольський В. О., Норі Ф.
 5. Визначено ступені впливу змін температури та діелектричної проникності повітряного зовнішнього середовища на зміни власних частот і добротністей ЦДР з коливаннями "шепочучої галереї". Вперше зроблено спробу розподілу впливів зазначених факторів на спектральні та енергетичні характеристики фторопластового і лейкосапфірового резонаторів міліметрового діапазону довжин хвиль. Виявлено різний характер поведінки власних частот резонаторів і стабільність їх добротностей при зміні температури в інтервалі від –60 °С до +60 °С і діелектричної проникності повітря в межах 1...1,00002 для фторопластового і 1...1,02 для лейкосапфірового резонаторів. Визначено чутливості змін власних параметрів фторопластового (= 3,9 см і  = 0,7 см) і лейкосапфірового ( = 2,83 см и  = 0,24 см) резонаторів до змін діелектричної проникності та температури навколишнього прозорого повітряного простору в діапазоні частот 35...47 ГГц. Встановлено, з одного боку, що для виявлення змін діелектричної проникності (індексу рефракції) повітря при температурі 20 °С за змінами власних частот резонатора необхідно вимірювати температуру навколишнього середовища з точністю до 10-5 °С, що дозволяє врахувати відхилення власних частот резонатора через теплове розширення його об'єму. При цьому необхідна точність вимірювання частоти дорівнює 10 Гц. З іншого боку, показано можливість використання квазіоптичних циліндричних діелектричних резонаторів як датчиків температури зовнішнього повітряного середовища, що забезпечують точність 10-4 °С при вимірюванні їх резонансних частот з точністю 100 Гц. При цьому допустима зміна індексу рефракції атмосфери не повинна перевищувати значення 0,03 -одиниць або 1 -одиниці при використанні фторопластового або лейкосапфірового резонатора відповідно. Однак лейкосапфіровий резонатор взмозі забезпечити вимірювання температури атмосфери з точністю до 10-5 °С при вимірюванні його резонансних частот з точністю 10 Гц, оскільки при природних флуктуаціях індексу рефракції повітря в межах 0,05 -одиниць здійснюються зміщення його власних частот в межах 6 Гц. Аргументовано, що рішення зворотної задачі електродинаміки, з урахуванням поправок до спектральних характеристик квазіоптичного резонатора через об'ємне теплове розширення і/або зміни діелектричної проникності повітря, дозволяють визначити температуру і/або проникність повітряного зовнішнього простору на основі експериментально виміряних резонансних частот резонатора з точністю 10 Гц, що прийнятно для сучасної вимірювальної апаратури. Розроблено методику визначення індексу рефракції повітря з використанням досліджених квазіоптичних ЦДР як сенсору температури і вимірювальної комірки резонансного рефрактометра. Обґрунтовано, що точність визначення індексу рефракції повітря забезпечується на рівні 10-2 -одиниць. Сумісно з співробітниками "ІПЕНМП" ННЦ "ХФТІ" НАН України побудовано нелінійну самоузгоджену теорію збудження електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль сильнострумовим релятивістським азимутально-періодичним електронним пучком в циліндричному резонаторі із діелектричним стрижнем. Проведено нелінійний чисельний аналіз. Прокопенко Ю. В., Дормідонтов А. В.
 6. Вивчена можливість утворення модульованої магнітної фази в бораті заліза FeBO3 в напрямку головної осі симетрії кристала. Показано, що модульована фаза може бути індукована стоячою повздовжньою звуковою хвилею в пластині-резонаторі за рахунок п’єзомагнітного ефекту. Досліджено природу магнітних осциляцій повздовжнього звуку в кристалі бората заліза. Тараканов В. В.
 7. Було продовжено експериментальні дослідження електричних властивостей рідин в 8-мм діапазоні довжин хвиль за резонаторним методом на основі використання діелектрчиних резонаторів з модами шепочущої галереї. Встановлено закономірності впливу різних рідин на формування основних електродинамічних характеристик діелектричних резонаторів. Досліджено характеристики генерації коливань щепочущої галереї в частково екранованих неоднорідних діелектричних резонаторах в мм діапазоні довжин хвиль. Когут О. Є., Кривенко О. В., Кириченко О. Я., Луценко В. І.
 8. Досліджувалися характеристики напівкульових діелектричних резонаторів з концентричною напівкульовою вибіркою із заповненням спиртоводними розчинами різної концентрації з метою з'ясування можливості використання запропонованих резонаторів для визначення діелектричних параметрів розчинів. У експерименті використовувався резонатор з тефлону (внутрішній радіус R1=32мм, зовнішній- R2=39мм). Збудження резонатора в діапазоні частот 32-37 ГГц здійснювалося тефлоновим діелектричним хвилеводом (ДХ) перерізом 7,2 х3, 4 мм2, розташованим поблизу екваторіальної площини ДР. Приймальний ДХ того ж перерізу розташовувався паралельно тому, що збуджує, з протилежного боку ДР. ДХ можна було повертати на 900 навколо поздовжнього напряму. Залежно від орієнтації ДХ в ДР. збуджувалися або H або E коливання. У експерименті вимірювалися добротність і частота резонансної системи залежно від міри заповнення досліджуваною рідиною напівкульової вибірки. Зміни частоти і добротності залежать від εта ε досліджуваної речовини. Було з'ясовано, що використання Е коливань дає виграш в чутливості. В нашому випадку для спиртоводних сумішей tgδ>0,1, не вдалося досягти повного заповнення осередку одночасно з наявністю сигналу - резонансний відгук зникав вже при частковому заповненні вибірки при збудженні коливань Е-типу. Подальші дослідження проводилися для  мод Н-типу. Зміна концентрації спирту призводить до зсуву частоти і зміни добротності, що характеризується різною крутизною на різних ділянках концентрацій. При цьому спостерігаються особливості в точках Х≈25% та Х≈50%.Окрім цього, характер поведінки концентраційних залежностей змінюється залежно від висоти (h) заповнення комірки досліджуваними рідинами. Запропонована вимірювальна комірка для диэлектрометриї рідин придатна як для дослідження чистих рідин, так і для дослідження концентраційних залежностей розчинів на основі води. Слід зазначити, що отримані результати добре корелюють з результатами інших авторів. Когут О. Є., Кутузов В. В., Максимчук I. Г., Носатюк С. О., Солодовник В. А.
 9. Основні дослідження були зосереджені на вивченні особливостей електродинамічних характеристик квазіоптичних діелектричних і хвилевідних резонаторів, що збурюються неоднорідностями в вигляді сильно та слабко поглинаючих середовищ. У якості збурюючих поле резонатора середовищ використовувалися капіляр з рідиною та діелектричний або металевий штирі. Експериментально досліджені особливості впливу неоднорідностей на спектральні характеристики квазіоптичних частково екранованих діелектричних резонаторів і резонаторів капілярно-хвилевідного типу в міліметровому діапазоні хвиль, які можуть бути покладені в основу створення методів вимірювання діелектричних характеристик як сильно, так і слабо поглинаючих середовищ. На підставі отриманих результатів написана дисертаційна робота «Електродинамічні характеристики квазіоптичних діелектричних і хвилевідних резонаторів з неоднорідностями», захист якої відбудеться 20 грудня 2012 року.  Кириченко О. Я., Кривенко О. В.
 10. В 2012 році було продовжено дослідження, направлені на удосконалення нових методів вивчення електромагнітних властивостей рідин в міліметровому діапазоні довжин електромагнітних хвиль. З цією метою використано запропонований нами метод вібруючої струни для дослідження електричних властивостей багатокомпонентних водяних розчинів. Зразками для досліджень було взято вина, що виробляються в Інституті винограду та вина - “Магарач”. Дослідженнями встановлено, що на відміну від результатів, отриманих в дослідах співробітників науково-дослідного Інституту радіотехніки та електроніки Російської академії наук, вмісту цукру в винах в більшій мірі впливає на електричні їх властивості ніж вміст етилового спирту. Якщо дослідження цих розчинів в ІРЕ АН Росії проводяться за допомогою хвилеводних методів і критерієм по зміні електричних характеристик вина є коефіцієнт загасання хвилі, що поширюється по хвилеводу, то в наших дослідженнях встановлюється безпосередньо зміни дійсної частини коефіцієнта заломлення. Отримали подальший розвиток дослідження електродинаміки дискових квазіоптичних діелектричних резонаторів. Було звернуто увагу на необхідність вивчення добротності та ефективності збудження пластинчатого діелектричного дискового резонатора. Такий резонатор за численними твердженнями привабливий для використання в дослідженнях середовищ, що його оточують. Проте використання його з цією метою в літературі відсутнє. Відсутні також дані по добротності таких резонаторів і ефективності їх збудження. В проведених нами амплітудно-частотних характеристик в міліметровому діапазоні пластинчатих резонаторів, виконаних із полікора та плавленого кварцу, встановлено, що в діелектричних резонаторах, виготовлених із пластин товщиною 0,5 мм, коливання  шепочучої галереї не збуджуються. Добротність пластинчатих резонаторів в кількості, що перевершує 3 (з товщиною окремих пластин 0,5 мм) знижується на порядок в порівнянні з дисковими резонаторами , виконаними із цих же пластин  без повітряного проміжку. Максимальної добротності в пластинчатому резонаторі можна досягнути, коли величина електромагнітної енергії що запасається в матеріалі діелектрика складає близько 50% від загальної величини енергії, що збуджує резонатор.         Кириченко О. Я., Голубнича Г. В.
 11. Були проведені систематичні дослідження характеристик резонатора в широкому частотному діапазоні, включаючи міліметровий. Макет резонатора являв собою відрізок круглого мідного хвилеводу з діелектричними вставками усередині нього. Для плавної механічної перестройки резонансної частоти використовувався рухомий КЗ поршень, розміщений в одному з відрізків позамежного хвилеводу. Чисельно розраховані та виміряні власні частоти і добротності основного несиметричного магнітного коливання в ХДР. В результаті проведених досліджень було встановлено недосконалість базового резонатора з КЗ поршнем, а саме, необхідно більш точне виготовлення складових частин резонатора, щоб послабити або виключити вплив зазору між КЗ поршнем та стінкою позамежного хвилеводу на добротність коливання, особливо в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Була запропонована нова конструкція ХДР з резонансним КЗ поршнем і проведені попередні дослідження власних частот і добротностей такого резонатора. Показано, що завдяки запропонованому резонансному КЗ поршню можна суттєво підвищити добротність основного типу коливань в ХДР. Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Моторненко А. П., Скуратівський І. Г., Хазов О. І.
 12. Отримано співвідношення між ефективним і внутрішнім (об’ємним) поверхневим імпедансом тонких плівок надпровідників в умовах, коли мікрохвильове поле біля поверхні плівки має протилежний напрямок відносно поля біля протилежної поверхні. Отримане співвідношення відсутнє в науковій літературі. Співвідношення розширює можливі варіанти розташування тонкої плівки в резонаторі у мікрохвильовому резонаторі і, таким чином, розширює експериментальні можливості дослідження тонких плівок надпровідників.        Експериментально отримано температурні залежності ефективного мікрохвильового імпедансу тонкої плівки надпровідника FeSexTe1-x. Аналогів в Україні немає; за кордоном є, але там досліджувалися інші композити цього сімейства надпровідників. Отримані експериментальні дані дадуть можливість визначити основні характеристики електронної системи FeSexTe1-x. Створено стабільний генератор мм діапазону хвиль на основі малогабаритного напівпровідникового модуля. Аналогів в Україні немає; за кордоном є, але вони дорогі. Генератор створено з метою проведення досліджень мікрохвильових властивостей надпровідників та біорідин за допомогою КДР-техніки, що розвивається авторами. Черпак М. Т., Баранник О. А., Губін О. І.
 13. Проведено теоретичне дослідження електродинамічних властивостей тонкоплівкової періодичної структури, коли довжина електромагнітної хвилі, що поширюється в зразку, набагато менше періоду (так звана дрібношарова структура). Аналізується структура, що утворена шарами діелектрика та напівпровідника, який має частотну дисперсію. Передбачається, що вона поміщена в постійне зовнішнє магнітне поле. Крім того, властивостями такого штучного матеріалу можна управляти за допомогою фізичних і геометричних параметрів структури. Дрібношарова періодична структура в магнітному полі являє собою оптично двовісний кристал з ефективними компонентами тензора діелектричної проникності, що залежать як від фізичних параметрів шарів, так і від товщини шарів та величини магнітного поля. Досліджено залежності елементів тензора проникності дрібношарової структури від частоти та магнітного поля. Одержано аналітичні вирази для характерних частот і магнітних полів, при яких компоненти тензора обертаються в нуль або в нескінченність. На відміну від діелектричної шаруватої структури та періодичної напівпровідникової структури без магнітного поля, у зонному спектрі дрібношарової структури напівпровідник-діелектрик у магнітному полі існують дві дозволені зони для розповсюдження поверхневих хвиль. Чисельно проаналізовано вплив дисипативних процесів на характеристики поверхневих хвиль.  Показано, що урахування загасання приводить до зміни параметрів поверхневих хвиль. Також досліджується еліптичність електромагнітного поля при відбитті від дрібношарової структури, яка розташована на металевій підкладці. Показано, що умова Брегівського резонансу для розглянутої структури має ряд цікавих особливостей. Так, на деяких частотах та значеннях магнітного поля хвильові числа дрібношарової структури стають уявними і має місце повне внутрішнє відбиття. При цьому падаюча електромагнітна хвиля відбивається повністю від границі структури, і коефіцієнт відбиття приймає максимальне значення. Показано, що положенням кута Брюстера, а також областями пропускання та непропускання можна ефективно управляти за допомогою магнітного поля та товщини шарів. Булгаков О. О., Федорін І. В.
 14. Розглянуто теорію шарово-періодичної структури з двох різних діелектричних шарів. В одному діелектрику припускається наявність ексітонів. Проведено аналітичне та чисельне дослідження дисперсійного рівняння для обмеженого зразка. Розглянуто рішення для поверхневих хвиль, які існують у заборонених для розповсюдження електромагнітних хвиль зонах. Знайдено, що на кожній поверхні структури існують незалежні одна від одної поверхневі хвилі. Особливості розповсюдження поверхневих хвиль  були досліджені та пояснені за допомогою аналізу уявного потоку енергії. Байбак В. В., Булгаков О. О.
 15. Розглянуто властивості повільної поверхневої хвилі в періодичній тонкошаровій магнітоактивній структурі діелектрик-напівпровідник. Покзано, що коефіцієнт уповільнення може бути порядку 103 . Встановлено, що в залежностях фазової швидкості хвилі і відносного загасання від співвідношення товщин шарів структури виявляються властивості симетрії відносно їх значень для структури з рівними товщинами шарів. Булгаков О. О., Кононенко В. К.
 16. Згідно з планом НДР «Кентавр-5» (п. 7), розроблена теорія та виконані експериментальні дослідження (проведені у Національному університеті Ірландії Мейнут) нового еффекту світлового перемикання квазіоптичних променів міліметрових хвиль за допомогою Бреговських резонаторних структур з фоточутливим прошарком напівпровідника, які мають значно збільшену чутливість до світлових керуючих імпульсів порівняно з іншими відомими структурами подібного типу. Розроблена теорія, на базі якої запропоновано новий, більш чутливий та високоточний метод вимірювання діелектричних параметрів у матеріалів, які мають значні високочастотні втрати (в тому числі у рідких матеріалів, водних розчинів, та у інших речовин), що досягається за рахунок використання особливого режиму віддзеркалення високочастотних хвиль від резонаторних структур з досліджуваним матеріалом за умови спеціальної оптимізації структур. Юрченко В. Б.
 17. Розглянуто динаміку наномеханічного осцилятора, що знаходиться під дією зовнішньої періодичної сили у режимі, близькому до резонансу. Осцилятор взаємодіє з дворівневою системою, що також збуджується на частоті, близькій до її власної частоти. Враховано взаємодію обох наносистем із зовнішнім термостатом, що призводить до затухання, а також до декогеренції квантово-механічного стану системи. Показано, що за певного співвідношення між періодом осцилятора, часом затухання та часом декогеренції дворівневої системи можна спостерігати сильно нелінійний відгук осцилятора: за даної амплітуди зовнішньої сили можливі декілька станів осцилятора з різними амплітудами коливань. Цей ефект пов’язаний з взаємодією між осцилятором і дворівневою системою і показано, що можливе існування до п’яти станів з різними амплітудами, два з них нестабільні і три стабільні. У рамках наближення самоузгодженої взаємодії знайдені амплітуди коливань, а також для точок, близьких до точок біфуркації, знайдено швидкість переходу між двома стабільними станами. Майзеліс З. О.
 18. Основні дослідження були зосереджені на вивченні особливостей електродинамічних характеристик квазіоптичних діелектричних і хвилеводних резонаторів, що збурюються неоднорідностями в вигляді сильно та слабко поглинаючих середовищ. У якості збурюючих поле резонатора середовищ використовувалися капіляр з рідиною та діелектричний або металевий штирі. Експериментально досліджені особливості впливу неоднорідностей на спектральні характеристики квазіоптичних частково екранованих діелектричних резонаторів і резонаторів капілярно-хвилеводного типу в мілліметровому діапазоні хвиль, які можуть бути покладені в основу створення методів вимірювання діелектричних характеристик як сильно, так і слабо поглинаючих середовищ. На підставі отриманих результатів написана дисертаційна робота «Електродинамічні характеристики квазіоптичних діелектричних і хвилевідних резонаторів з неоднорідностями», захист якої відбудеться 20 грудня 2012 року.    Кириченко О. Я., Кривенко О. В.

2013

 1. Теоретично та чисельно визначені втрати енергії зарядженої частки, яка рухається по спіральній траєкторії, на збудження власних коливань у циліндрі, який уявляє собою діелектрик, плазмоподібне середовище. Уздовж осі циліндра спрямовано постійне магнітне поле. Показано, що рух частки по спіралі приводить як до черенковського, так і до магнітно-гальмовного випромінювання, що розширює можливості збудження коливань в циліндрі. Знайдено умови виникнення магнітно-гальмовного випромінювання, визначено електромагнітні поля коливань, показано, що їх залежність від радіусу циліндра істотно залежить від частотного інтервалу. Досліджено втрати енергії зарядженої частки на збудження власних (потенціальних) коливань у нанотрубці. Нанотрубка – це циліндр, на поверхні якого знаходиться двовимірний електронний газ. Розглянуто прямолінійний рух частки як над поверхнею, так і вздовж осі нанотрубки (черенковський механізм випромінювання). Яковенко В. М., Дормідонтов А. Д., Прокопенко Ю. В., Ханкіна С. I.
 2. Теоретично вирішена задача про перехідне випромінювання об'ємних електромагнітних хвиль електроном, який перетинає межу поділу середовищ діелектрик – шаруватий надпровідник. Розглянуто випадок, коли електрон рухається уздовж нормалі до межі поділу середовищ, а шари надпровідника перпендикулярні цієї межі. Отримано аналітичні вирази для полів випромінювання і спектральної щільності випромінювання в області діелектрика. Досліджено залежності спектральної щільності перехідного випромінювання від величини азимутальних кутів і кутів місця. Встановлено, що у площинах, які містять нормаль до межі поділу середовищ і паралельних (або ортогональних) щарам надпровідника перехідне випромінювання ТМ- поляризоване. У цих площинах спектральна щільність перехідного випромінювання має найбільші значення в напрямках практично паралельних межі поділу середовищ. При інших значеннях азимутальних кутів у площині межі поділу середовищ перехідне випромінювання є суперпозицією ТМ- та ТЕ- електромагнітних хвиль. Показано, що на частотах близьких до джозефсонівської плазмової частоти спектральна щільність перехідного випромінювання максимальна в напрямках практично паралельних межі поділу середовищ і напрямку шарів надпровідника. Яковенко В. М., Аверков Ю. О., Ямпольський В. О.
 3. Теоретично досліджено вплив дисипативних втрат в шаруватому надпровіднику на ефекти збудження косих поверхневих джозефсоновских плазмових хвиль (ПДПХ) із застосуванням принципу порушеного повного внутрішнього відбиття. Досліджено вплив дисипативних втрат в шаруватому надпровіднику на ефект трансформації поляризації падаючої хвилі в ортогональну їй поляризацію відбитої хвилі. Отримано точні аналітичні формули для коефіцієнтів відбиття і трансформації електромагнітної хвилі ТМ- типу (ТЕ- типу) в електромагнітну хвилю ТЕ- типу (ТМ- типу). Встановлено, що ефект повної трансформації поляризації падаючої хвилі в ортогональну поляризацію відбитої хвилі має місце лише в відсутність дисипативних втрат в надпровіднику. Це означає, що фізичною причиною цього ефекту є сильна анізотропія провідних властивостей надпровідника. При наявності дисипативних втрат ефект взаємної трансформації поляризації супроводжується збудженням косих ПДПВ. Яковенко В. М., Аверков Ю. О., Ямпольський В. О., Норі Ф.
 4. Проведено електродинамічний аналіз циліндричного діелектричного резонатора (ЦДР) з вимушеними коливаннями шепочучої галереї при їх збуджені азимутально-періодичним струмовим джерелом. В якості струмового джерела застосовано релятивістський електронний потік, що розповсюджується паралельно циліндричній поверхні резонатора. Розроблено та налагоджено обчислювальну програму для відображення розподілу поля вимушених коливань в резонаторі при проходженні електричного струму в напрямку аксіальної осі резонатора як в нутрі нього, так і зовні. Набула подальшого розвитку нелінійна самоузгоджена теорія збудження електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль сильнострумовим азимутально-періодичним релятивістським електронним пучком (РЕП) у екранованому радіально-двошаровому ЦДР. Циліндричний металевий екран є необхідним для створення вакуумного середовища, в якому розповсюджується електронний пучок. Проведено нелінійний чисельний аналіз. Основною метою чисельного дослідження був аналіз можливості збудження багатопотоковим електронним пучком коливань міліметрового діапазону в діелектричному резонаторі, поперечні розміри якого більші за довжину хвилі збуджувальних коливань. Багатопотоковість електронного пучка забезпечила азимутальну періодичність, що дозволило здійснити селекцію збуджувальної власної моди резонатора за азимутальним індексом. Параметри досліджуваного резонатора були наступні: радіус першого прошарку з діелектричною проникністю 2,04 дорівнював 4 см, радіус другого вакуумного прошарку –7,5 см, довжина резонатора – 0,83 см. Параметри пучка були наступні: кількість потоків – 36, струм пучка і енергія відповідно дорівнювали 1,5 кА і 300 кеВ. Аналіз поля в резонаторі, показав, що основним механізмом генерування є механізм монотрона, коли частинки групуються в такій фазі, що в середньому віддають енергію при прольоті через резонатор. Максимум енергії електромагнітного випромінювання зафіксовано при збуджені власної моди резонатора з частотою 34,117 ГГц, для якої найбільшими є ефективність монотронного механізму і коефіцієнт зв'язку з пучком. Структура поля власної моди екранованого радіально-двошарового резонатора повністю відповідає структурі поля відкритого циліндричного діелектричного резонатора з радіусом 4 см, що є доказом слабого впливу циліндричного металевого екрану на механізм збудження власної моди діелектричного резонатора.Раніше нами було обґрунтовано та розроблено електронну автоколивальну систему на основі ЦДР з коливаннями "шепочучої галереї", в якій час прольоту електрона між торцевими стінками резонатора менше півперіоду (чи сумірний з непарною кількістю півперіодів) його власної моди. Збудження високодобротного ЦДР з провідними торцевими стінками було здійснено РЕП. Вивід електромагнітної енергії із резонатора було здійснено при збуджені щілинного випромінювача в його торцевій стінці, який розміщений у максимумі однієї локалізації поля HE36 1 l моди (l = 0; 1; 2). Експериментально зареєстровано мікрохвильове випромінювання досліджуваної системи у діапазоні 7...9 мм. Проведений чисельний аналіз збудження багатопотоковим РЕП коливань міліметрового діапазону в ЦДР повністю співпадає з результатами експериментальних досліджень.Таким чином, набули подальшого розвитку принципи побудови джерел випромінювання міліметрового діапазону на базі високодобротного квазіоптичного ЦДР, у якому електромагнітні коливання "шепочучої галереї" збуджуються азимутально-періодичним потоком електронів. Показано можливість модової селекції і підвищення частоти збуджувальних коливань при модуляції електронного пучка по азимуту і роботі на вищих власних модах резонатора. Відмітимо, що зменшення радіусу резонатора і/чи використання мод "шепочучої галереї" більш високого порядку дозволять реалізувати розглянуту чи модифіковану автоколивальну систему з прийнятними геометричними параметрами у терагерцовому діапазоні частот. Дормідонтов А. В., Прокопенко Ю. В.
 5. Продовжено дослідження природи спін-хвилевих структур, які можуть виникати в акустичному резонаторі з борату заліза (FeBO3) у полі стоячої поздовжньої звукової хвилі. Ці дослідження мають відношення до фундаментальних властивостей п’єзомагнетиків. Будувалась та обґрунтовувалась модель таких магнітних структур, які є наслідком непарного п’єзомагнітного зв’язку. Тараканов В. В.
 6. Було продовжено експериментальні дослідження вимушених коливань типу шепочучої галереї в різних за формою діелектричних резонаторах. Раніше проведені дослідження показали, що різні умови та способи збудження таких коливань мають важливий вплив щодо формування електродинамічних властивостей діелектричних резонаторів в режимі вимушених коливань шепочучої галереї. Отак, використання локальних джерел випромінювання або елементів зв’язку, розташованих в полі резонатора, веде до додаткових втрат енергії коливань та, як слід, до погіршення добротності резонатора. Розподілений зв’язок зовнішніх елементів підвода енергії електромагнітного поля з полями резонаторів не дозволяє досягати високих значень параметру зв’язку та високої ефективності збудження коливань в резонаторах. Тому було запропоновано новий тип зв’язку двошарових (екранованих) діелектричних резонаторів (тефлон-метал) зі щілинною лінією. Щілинна лінія формується природним тонким щілинним зазором між площиною металевого екрану та металевим дзеркалом резонатору. Діелектричний резонатор в цьому випадку являє собою половину тіл обертання (циліндр, куля). Локальні елементи збудження коливань, які розташовані в локальних металевих дзеркалах такої конструкції, виведені за межі полів екранованого резонатору. Проведеними дослідженнями було встановлено, що такий запропонований спосіб збудження дозволяє: З високою ефективністю здійснювати підвід енергії зовнішнього полю до екранованого резонатора і тим самим досягати високих значень параметра зв’язку.Збуджувати високодобротні коливання шепочучої галереї за відсутністю втрат енергії резонансного поля на локальному елементі збудження.З метою розрідження спектрів вимушених коливань було запропоновано часткове екранування резонансної діелектричної структури та використання локальних обмежених дзеркал. В подальшому, заплановано продовження подібних досліджень трьохшарових діелектричних резонаторах (тефлон-повітря-метал). Когут О. Є., Носатюк С. О., Солодовник В. А.
 7. Проводилися експериментальні дослідження вимушених коливань в багатошарових відкритих напівдискових діелектричних резонаторах. Досліджувалися зв’язані коливання в групі однакових тефлонових напівдисків з повітряним прошарком між ними (радіус дисків – 39 мм, товщина дисків - 0 мм), які розносилися на різну відстань d один від одного. Збудження коливань здійснювалося прямокутною щілиною зв'язку з перерізом 0.2х7.2 мм, встановленою в металевому дзеркалі, на якому розташовувалися напівдиски. Вимірялися АЧХ коефіцієнтів відбиття системи з двох або трьох дисків. Вивчалася динаміка трансформації резонансної кривої та добротності в залежності від відстані між дисками. Результати експериментів показали, що система відкритих напівдискових резонаторів з вузлом збудження у вигляді прямокутного хвилеводу, який звужено до щілини у металевій основі, є компактна електродинамічна система з високою ефективністю збудження вимушених коливань.Кривенко О. В.
 8. При вивченні особливостей використання дискових діелектричних резонаторів у вигляді комірки діелектрометра для визначення діелектричних властивостей діелектричних матеріалів (зокрема рідин) нами було звернуто увагу на можливість використання для таких цілей особливої конструкції дискового діелектричного резонатора - пластинчатого дискового діелектричного резонатора. Такий резонатор було запропоновано іще в 1984 році співробітниками Московського енергетичного інституту, проте ні добротність таких резонаторів ні впливу рідин, в які занурюється такий резонатор до цього часу не було встановлено. Вбачалося, що особливість конструкції такого резонатора дозволить поліпшити зв'язок із середовищем, що оточує резонаторну комірку і тим самим підвищить її чутливість до змін діелектричної проникності. В проведених експериментальних дослідженнях нами було встановлено, що повітряні проміжки, як аксіальні неоднорідності, значно підвищують радіаційні втрати і призводять до зниження добротності резонаторів майже на два порядку.Дослідами виявлено, що змінюючи ширину повітряного проміжку в дискових резонаторах, які складаються із двох дисків, можна спостерігати підвищення добротності при плавному зростанні ширини проміжку від 0 до 0,4 мм в декілька раз. При цьому в резонаторах, виконаних із полікору, ця особливість проявляється чіткіше, чим в резонаторах виконаних із кварцу, тому що поглинання в першому із матеріалів більше чим в другому матеріалі. Для вивчення впливу рідин на резонансну частоту пластинчатого резонатора було вибрано повітряний проміжок між двома дисками полікору ~ 0,27 мм. При такому проміжку добротність пластинчатого резонатора перевищувала добротність звичайного дискового резонатора більше ніж в два рази (Q > 100). При зануренні такого пластинчатого резонатора в бутанол і навіть в бензол резонанси шепочучої галереї зникають. Лише при внесені указаних рідин безпосередньо в повітряний проміжок удалось відмітити зниження резонансної частоти резонатора майже на ~ 300 Мгц. В подальших дослідженнях впливу на резонансу частоту потрібно проаналізувати вплив величини вибраного проміжку між дисками для підвищення чутливос ті пластинчатого резонатора та удосконалити методику і апаратуру досліджень. Голубнича Г. В., Кириченко О. Я.
 9. З метою підвищення електричних характеристик резонансних структур хвилеводно-діелектричного типу (власних частот та добротностей) були проведені дослідження резонаторів типу ХДР та ХКР з резонансним коротко замикаючим поршнем (РКЗ поршнем). На відміну від звичайного КЗ поршня, за допомогою РКЗ поршня в цих резонаторах створюються умови досконалого електродинамічного контакту поршня із стінками хвилеводу. Це призводить до суттєвого підвищення власної добротності резонатора в процесі перестройки частоти коливань. Дослідженнями в 2013 р. було показано, що таким чином можна підвищити власні добротності коливань як в хвилеводно-діелектричному, так і в хвилеводно-коаксіальному резонаторах. Зокрема, було показано, що в 3-сантиметровому діапазоні завдяки пропозиції застосувати РКЗ поршень власна добротність основного коливання магнітного типу Н111 в ХДР була підвищена в кілька разів. Важливо, що при цьому в усьому інтервалі перестройки частоти власна добротність коливання залишається практично незмінною, що важливо в практичному відношенні. В науковому плані такі дослідження дозволяють вивчати умови взаємодії різних типів резонансних коливань. На основі проведених досліджень була розроблена методика розрахунку резонаторів хвилеводно-діелектричного типу з РКЗ поршнем, а також запропонований метод розрахунку самого поршня та його конструкція. В результаті проведених досліджень були отримані характеристики ХДР цілком задовільно відповідні чисельним розрахункам. Білоус Р. І., Мартинюк С. П., Моторненко О. П., Скуратовський І. Г., Хазов О І.
 10. На основі мікрохвильових імпедансних вимірювань отримано та проаналізовано температурні залежності комплексної провідності надпровідного халькогеніду FeSexTe1-x. Знайдено, що температурна залежність лондонівської глибини проникнення має степеневий характер з показником степеня n=2,4, що відповідає уявленням про s+- симетрію параметра порядку в цьому надпровіднику аналогічно пніктиду BaFeCoAs, в якому n=2.8. При проведенні досліджень нелінійних властивостей компланарної лінії передачі на основі тонкої плівки ВТНП виявлено при певних умовах ступінчастий характер залежності їх втрат від температури. Ширина ступінчастої особливості залежить від потужності імпульсного мікрохвильового поля. Розроблено метод визначення абсолютних значень діелектричної проникності рідин малих об’ємів з великими втратами за допомогою КДР з мікрофлюїдиком. Визначено з великою точністю проникність водних розчинів білків (цитохром-С, альбуміни) та глюкози в залежності від концентрації. Це буде перша публікація в науковій літературі стосовно мікрохвильового дослідження плівки FeSexTe1-x. Відома публікація японських дослідників стосовно монокристалу FeSexTe1-x. В зазначених роботах є протиріччя щодо енергетичних щілин та температурної залежності лондонівської глибини проникнення. Природу виявленої особливості ще не установлено, тому вона потребує подальшого вивчення. Метод і техніка вимірювання оригінальні. Результати мають значення для встановлення фундаментальних властивостей нових незвичайних надпровідників. Отримані експериментальні дані мають практичне значення для мікрохвильової техніки на основі ВТНП матеріалів, а також можуть бути важливими для дослідження нелінійних властивостей надпровідників у мікрохвильовому полі. Результати роботи можуть визначити основи нового підходу до діелектрометрії біологічних рідин взагалі та діелектрометрії рідин малих об’ємів зокрема. Бараннік О. А., Губін О. І., Лавринович О. А., Проценко І. А., Харченко М. С., Черпак Н. Т.
 11. Проведено теоретичне дослідження електродинамічних властивостей тонкоплівкової періодичної структури, коли довжина електромагнітної хвилі, що поширюється в зразку, набагато менше періоду (так звана дрібношарова структура). Аналізується структура, що утворена шарами діелектрика та напівпровідника, який має частотну дисперсію. Передбачається, що вона поміщена в постійне зовнішнє магнітне поле. Крім того, властивостями такого штучного матеріалу можна управляти за допомогою фізичних і геометричних параметрів структури. Дрібношарова періодична структура в магнітному полі являє собою оптично двовісний кристал з ефективними компонентами тензора діелектричної проникності, що залежать як від фізичних параметрів шарів, так і від товщини шарів та величини магнітного поля. Досліджено залежності елементів тензора проникності дрібношарової структури від частоти та магнітного поля. Одержано аналітичні вирази для характерних частот і магнітних полів, при яких компоненти тензора обертаються в нуль або в нескінченність. Проаналізовано дисперсійні властивості напівнескінченої та обмеженої дрібношарової структури у магнітному полі, а саме: властивості поверхневих хвиль на різних границях розподілу, поляризаційні та спектральні властивості. Побудована теорія електродинамічних властивостей періодичної діелектричної структури із екситонними шарами. Булгаков О. О., Федорін І. В.
 12. Проведено дослідження спектру пропускання дрібношаруватого середовища феріт-напівпровідник, що оточено діелектричною періодичною структурою. Попередньо проаналізовано властивості дрібношаруватого середовища. Визначені області, в яких дане середовище має правосторонні та лівосторонні властивості. Проаналізовано вплив зовнішнього магнітного поля та параметрів компонентів досліджуваної структури на її пропускну властивість. Показано що, змінюючи зовнішнє магнітне поле, можна змінювати властивості хвиль в досліджуваній структурі. Було також проведено порівняння отриманих результатів з данними експериментального дослідження. Отримано добрий збіг. В результаті проведених досліджень можна сказати, що досліджувана структура може використовуватися, наприклад, в контрольованих НВЧ та оптичних пристроях. Вдовиченко О. В., Гіріч О. О., Булгаков О. О., Тарапов С. І.
 13. Виконано теоретичні та експериментальні дослідження (частково проведені у Національному Університеті Ірландії Мейнут, Ірландія, та Університеті Білкент, Туреччина), спрямовані на розробку фотонних кристалів мм-хвиль, які можна перемикати імпульсами світла і до яких додається поляризаційна чутливість за рахунок надграткової структури напівпровідникових поверхонь. З метою збільшення взаємодії мм-хвиль з відповідними структурами, що керуються світлом, запропоновано та експериментально досліджено нові види квазі-оптичних лінз Френеля, які мають двохсторонній ступінчатий профіль і серед яких, зокрема, такі, що мають узгоджені сходинки профілю на різних поверхнях з частковим розміром сходинок порівняно з лінзами Френеля традиційного типу. Двохсторонні лінзи з частковим розміром сходинок не мають відомих аналогів.Юрченко В. Б.
 14. Вивчено поведінку дворівневої системи, що знаходиться під дією двох періодичних полів різної частоти у наближенні фази, що обертається. Враховано взаємодію системи з термостатом, що призводить до затухання та декогеренції. Частоти полів вважалися близькими до резонансної, причому відстройки були одного порядку з константою затухання. Оскільки відгук дворівневої системи на періодичні поля є нелінійним, при наявності двох полів можливі нелінійні ефекти поглинання енергії одного з полів і перекачки її у інше. Показано, що така перекачка в системі можлива, і знайдена відповідна потужність у наближенні, коли амплітуда одного з полів мала у порівнянні з іншою. В цьому випадку вдалося розкласти рівняння, за якими еволюціонують амплітуди полів і отримати аналітичні вирази для потужності поглинання енергії слабкого поля. Побудовані спектри поглинання енергії і показано, що за деякого співвідношення параметрів задачі можливі як додатні, так і від’ємні значення потужності. У випадку, коли відстройки частоти полів однакові за величиною і протилежні за знаком, спектри нагадують відомий триплет Моллоу. Майзеліс З. О.
 15. Експериментально досліджені спектральні властивості структури фотонний кристал/ферит/плазмоподібне середовище. Показана можливість виникнення поверхневих електромагнітних станів (ПЕМС) в досліджуваній структурі, які проявляються як піки проходження в забороненій зоні фотонного кристалу. Експериментально досліджено вплив різних параметрів (товщини феритового шару, величини зовнішнього магнітного поля і температури) на частотне положення піку пропускання викликаного ПЕМС. Харченко Г. О.
 16. Для вивчення сезонної та добової залежностей коефіцієнта заломлення тропосфери, а також встановлення зв’язку між ним та рівнями сигналів ШСЗ й телевізійного центру було використано дані (по температурі, вологості та тиску) штатних метеорологічних станцій різних міст України (близько 100 міст). На основі цих даних були обчислені значення коефіцієнта заломлення тропосфери, створена база даних більш ніж 500 тис. вимірювань, вивчено характеристики, та розроблена статистична модель коефіцієнта заломлення, яка враховує його нестаціонарність та негаусів характер. Додатково було проведено виміри коефіцієнта заломлення за допомогою НВЧ радіорефрактометра в місці розташування вимірювального комплексу ІРЕ ім.О.Я.Усикова НАНУ. Встановлено залежність рівня флуктуацій обчисленої псевдо дальності та висоти від наявності на трасі поширення ГНСС сигналу зон дощу. Встановлена залежність характеристик ГНСС сигналів та змін їх інформаційних параметрів може використовуватись для виявлення небезпечних метеорологічних явищ на трасі поширення від навігаційного супутника до споживача, що дозволяє розширити функціональні можливості ГНСС приймачів та підвисити їх конкурентоспроможність. Кривенко О. В.

2014

 1. Теоретично досліджено спектр поверхневих електромагнітних станів в терагерцевом частотному діапазоні поблизу графену, який вміщено в антиферомагнітний фотонний кристал у зовнішньому постійному магнітному полі. Отримано співвідношення, яке зв’язує частоти поверхневих електромагнітних станів з параметрами графену и антиферомагнітного фотонного кристалу, а також вираз для коефіцієнта проходження електромагнітної хвилі крізь структуру, що досліджується із скінченним числом елементарних комірок. Виконано порівняння залежностей положень максимумів коефіцієнта проходження від магнітного поля і концентрації носіїв заряду в двовимірному електронному газі як із лінійним, так і з квадратичним законами дисперсії електронів. Встановлено, що поводження цих залежностей якісно збігається з поводженням залежностей енергій Фермі від концентрації носіїв заряду в двовимірному електронному газі з відповідним законом дисперсії електронів. Це означає, що за допомогою аналізу залежностей положень коефіцієнта проходження від магнітного поля і концентрації носіїв заряду в двовимірному електронному газі можна зробити висновок о характері закону дисперсії цих носіїв. Аверков Ю. О., Тарапов С. І., Яковенко В. М., Ямпольський В. О.
 2. Теоретично досліджено випромінювання Вавілова-Черенкова об’ємних електромагнітних хвиль електрону, який перетинає уздовж нормалі межу розділу середовищ ізотропний діелектрик – шаруватий надпровідник у випадку, коли шари надпровідника перпендикулярні цій межі. Вперше виявлено, що випромінюванню Вавілова-Черенкова і перехідному випромінюванню відповідають різні максимуми діаграми спрямованості. Отримані результати можуть буди використані для визначення джозефсонівської плазмової частоти і ступеня анізотропії шаруватих надпровідників. Аверков Ю. О., Яковенко В .М., Ямпольський В. О.
 3. Розраховано втрати енергії електрону, що рухається над графеном у вакуумному оточенні на збудження поверхневих електромагнітних хвиль ТМ і ТЕ типів. Отримані результати можуть бути використані для обчислення інкрементів нестійкості потоків заряджених часток, які рухаються над графеном. Аверков Ю. О., Яковенко В. М.
 4. Теоретично досліджено поверхневі електромагнітні хвилі ТМ і ТЕ типів, які розповсюджуються уздовж графену, який вміщено в діелектричний фотонний кристал. Отримано вирази для законів дисперсії цих хвиль і здійснено їх чисельний аналіз. Встановлено, зокрема, що в першій забороненій зоні в інфрачервоному частотному діапазоні з’являється ТЕ мода, незважаючи на несиметричне діелектричне оточення графену.  Показано, що збудження ТМ і ТЕ поверхневих хвиль в скінченної структурі діелектрик-фотонний кристал-графен-фотонний кристал-діелектрик можливо за допомогою зовнішній електромагнітній хвилі. Отримані результати можуть буди використані для діагностики провідних властивостей графенов. Аверков Ю. О., Яковенко В. М., Ямпольський В. О.
 5. Були досліджені втрати енергії зарядженої частинки, що рухається по спіральній траєкторії над поверхнею діелектричного циліндра, на збудження власних хвиль у ньому. Знайдено поля, що створювані частинкою, та проаналізовано їх структури. У постійному магнітному полі, коли частинка рухається по гвинтовій лінії, вона являє собою осцилятор, поле якого залежить від кутової координати. Спектральна складова поля додатково (у порівнянні з прямолінійним рухом) характеризується азимутним хвильовим числом. Від його величини і знака залежать поздовжнє і поперечне хвильові числа (така специфіка поля частинки). Таким чином, весь нескінченний набір спектральних складових поля розділяється на дві групи залежно від азимутальних хвильових чисел. Для однієї з них поперечні хвильові числа є дійсними величинами. Такі спектральні складові являють собою хвилі, що розповсюджуються від частинки. Вони викликають втрати енергії частинки у вакуумі (магнітно-гальмівне випромінювання). Нами показано, що присутність металевого циліндра призводить до зниження рівня втрат через інтерференцію в точці знаходження частинки хвилі, що випромінюється, і хвилі, яку відбито від його поверхні. Друга група спектральних складових поля з уявними поперечними хвильовими числами забезпечує втрати енергії частинки на збудження власних хвиль у діелектричному циліндрі. Хвилі усередині діелектричного хвилеводу характеризуються при цьому дійсними поперечними хвильовими числами.           Отримано вирази для втрат енергії рухомого заряду, що мають універсальний характер. Проаналізовано різні окремі випадки, а саме: втрати енергії зарядженого кільця при поступальному русі, втрати енергії зарядженої частинки при русі по спіральній траєкторії над металевим або діелектричним циліндром. Сформульовано умови, за яких виникає магнітно-гальмівне випромінювання електромагнітних хвиль у системі. Яковенко В. М., Ханкіна С. I.
 6. Для розуміння механізму збудження хвиль у діелектричному або напівпровідниковому циліндрі, на бічній поверхні якого знаходиться шар двовимірного електронного газу (2D-газу), було визначено втрати енергії зарядженої частинки, яка рухається по спіральній траєкторії навколо циліндра в зовнішньому магнітному полі. Наявність 2D-газу створює умови для існування електростатичних хвиль в системі. Такий шар може бути створений шляхом нанесення тонкої провідної плівки на поверхню діелектрика або напівпровідника. Він також може бути утворений, наприклад, періодично нерівною поверхнею напівпровідникового циліндра вздовж його твірної. При цьому область локалізації поля перевершує висоту нерівності поверхні. Показано, що в досліджуваній системі можливе збудження її власних хвиль електростатичного походження. Відзначено і аргументовано, що в діелектричному циліндрі ці хвилі виникають тільки в присутності 2D-газу. Збудження реалізується в умовах магнітотормозного резонансу, коли збігаються частоти і поздовжні хвильові числа хвиль зарядженої частинки і власних хвиль системи. У цьому випадку частота збуджуваної хвилі  (де  – поздовжнє хвильове число збуджуваної моди з азимутним індексом ;  – швидкість поступального руху частинки вздовж геометричної осі симетрії циліндра;  – циклотронна частота частинки в магнітному полі) задовольняє дисперсійному рівнянню досліджуваної структури. В результаті виникають втрати енергії зарядженої частинки. Визначено особливості ефекту Допплера. Показано, що підбором величини зовнішнього магнітного поля можна здійснювати селекцію збуджуваних мод. Отримано і проаналізовано формулу для втрат енергії частинки в одиницю часу. Побудовано залежності втрат від різних параметрів досліджуваних систем: азимутального індексу збуджуваних мод, величини зовнішнього магнітного поля. Формула має універсальний характер. З неї можна отримати втрати енергії при обертальному русі частинки, а також при поступальному русі частинки або зарядженого кільця, що охоплює циліндр. Вона може бути застосована для опису втрат енергії на збудження власних хвиль (коливань) різних циліндричних структур з 2D-газом, а також напівпровідникового циліндра. З цією метою виконано чисельні дослідження дисперсійних рівнянь досліджуваних систем і побудовано залежності частот власних мод від різних параметрів. Відзначено, що спектр власних частот структур відповідає кінцевому набору гармонік з азимутними індексами , де  – радіус циліндра і  – радіальна товщина 2D-газу. Показано, що наявність плазмового шару на бічній поверхні напівпровідникового циліндра призводить до збільшення власних частот структури і міжмодового частотного інтервалу в її спектрі порівняно з напівпровідниковим циліндром. Власні частоти досліджених структур зменшуються зі збільшенням діелектричної сталої  циліндра. Встановлено, що власні частоти напівпровідникового і діелектричного циліндрів з 2D-газом з радіусами менше 10-5 см і однаковими  знаходяться в ближньому інфрачервоному діапазоні. Різниця частот ідентичних власних мод цих структур не змінюється при практично синхронній зміні величин поздовжніх  хвильових чисел. Яковенко В. М., Дормідонтов А. В., Прокопенко Ю. В., Ханкіна С. I.
 7. Було продовжено роботу над текстом монографії «проблема п’єзомагнетизму в слабких феромагнетиках». Вивчено слабкоферомагнітний mL –додаток до енергії Ландау та його зв’язок з неоднорідними та змінними по знаку п’єзомагнітними пружними деформаціями типу ezz. Тараканов В. В.
 8. Було запропоновано та використано застосування щілинної лінії щодо збудження екранованих діелектричних резонаторів з модами шепочучої галереї. На основі щілинної лінії запропоновано вимірювальну комірку діелектрометра міліметрового діапазону довжин хвиль для визначення електрофізичних параметрів рідин. Результати проведених досліджень показали, що на відміну від існуючих способів збудження коливань шепочучої галереї в екранованих діелектричних резонаторах, застосування щілинної лінії дозволяє одночасно досягати високої ефективності зв’язку зовнішнього джерела електромагнітного випромінювання з полями коливань в екранованому діелектричному резонаторі та не вносити додаткових втрат енергії резонансного поля, що не приводить до погіршення добротності резонаторів. Застосування щілинної лінії в діелектрометрі щодо визначення діелектричної проникності рідин з близькими електрофізичними властивостями дозволило у порівнянні з існуючими вимірювальними комірками суттєво покращити чутливість і роздільну здатність вимірювань, таким чином експериментально визначити відмінні особливості широкого класу рідин. Когут О. Є., Носатюк С. О., Доля Р .С.
 9. Проводилися експериментальні дослідження вимушених коливань в багатошарових відкритих напівдискових діелектричних резонаторах з неоднорідністю у вигляді металевого стрижня, розташованого на криволінійній площині резонатора. Вимірялися АЧХ коефіцієнтів відбиття системи з двох або трьох дисків в залежності від кута розташування металевого стрижня. Вивчалася динаміка трансформації резонансної кривої та добротності в залежності від відстані між дисками та положенням стрижня. Експериментально проведена реєстрація коефіцієнтів проходження і розсіювання світла різними зразками води на декількох довжинах хвиль в оптичному діапазоні. Оскільки помутніння води, зазвичай супроводжується і зміною її кольору (від блакитного до жовтого), то в сенсорах використовувалися декілька довжин хвиль (650нм - червоний, 550нм - зелений, 450Нм - синій та інфрачервоний - 850нм і 940нм). Вимірювання загасання на різних довжинах хвиль здійснювалося одноканальним приймачем, послідовно в часі. Для підвищення перешкодозахищеності від зовнішніх джерел освітлення використовувалася низькочастотна модуляція джерела випромінювання і вузькосмуговий синхронний прийом випромінювання , що пройшов через зразок. Використання багатохвильового режиму дозволяє підвищити точність вимірювань і проводити диференціацію розмірів забруднюючих частинок. Кривенко О. В.
 10. Встановлено різницю електричних характеристик води джерел харківського регіону за допомогою використаних в схемах діелектрометра міліметрового діапазону хвиль вимірювальних комірок у вигляді капілярно-хвилеводних резонаторів та при використанні методу коливальної струни. Всупереч ствердженню про пониження добротності квазіоптичних резонаторів, коли в них створюються або вносяться неоднорідності, виявлено можливість підвищення добротності дискових діелектричних резонаторів, коли в них створюється аксіальна щілина певної величині, що розділяє резонатор на два диски. Експериментально встановлено нові особливості міжтипової взаємодії коливань в дискових діелектричних резонаторах при «чисто внутрішньому» збудженні паразитних типів коливань шляхом внесення в їх поля додаткових збурюючих елементів. В представленій в видавництво «Наукова думка» монографії узагальнені результати по НВЧ діелектрометрії біотехнологічних рідин, виконані в останні роки в відділі спільно зі співробітниками Харківського національного університету їм. В.Н. Каразіна. Голубнича Г. В., Кириченко О. Я.
 11. Були продовжені дослідження електричних характеристик резонансних структур на основі позамежних хвилеводів, в результаті чого були виявлені нові особливості хвилеводно-діелектричного резонатора (ХДР) з резонансним короткозамикаючим поршнем (РКЗ поршнем). РК поршень був запропонований нами раніше для підвищення власної добротності основного несиметричного коливання магнітного типу в ХДР. Як з’ясувалося, виявлені особливості обумовлені взаємодією двох типів електромагнітних коливань: основного коливання в ХДР і коливання, що збуджується при певних умовах КЗ поршнем. Були досліджені умови виникнення взаємодії двох коливань, а також умови, при яких така взаємодія стає неможливою. На основі проведених досліджень були сформульовані нові більш жорсткі умови щодо розрахунку РКЗ поршня для створення ХДР з підвищеною добротністю в усьому інтервалі перестройки частоти резонансного коливання Н111 типу. Експериментальні дослідження підтвердили дієвість запропонованих розрахунків. Були також проведені попередні дослідження щодо можливостей створення ХДР з РКЗ поршнем в міліметровому діапазоні, які показали перспективність цього напрямку та доцільність продовження досліджень в майбутньому. Білоус Р. І., Моторненко О. П., Скуратовський І. Г., Хазов О. І., Шахова Г. С.
 12. Продовжуючи дослідження нелінійних властивостей копланарної лінії передачі (КПЛ) на основі тонкої плівки ВТНП YBaCuO, автори виявили лавиноподібний перехід до сильно дисипативного стану КПЛ при умові пропускання через КПЛ постійного струму. Важливою особливістю виявленого ефекту є його неруйнівний характер. При цьому надпровідні властивості ЛП відновлюються, коли потужність мікрохвильового сигналу або величина постійного струму зменшуються. Автори припускають, що природа виявленого ефекту може бути пов’язаною з самонагріванням тонкої ВТНП плівки в структурі, викликаним протіканням магнітного потоку (magnetic flux flow) при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. Ефект виявлено авторами, природа ефекту потребує вивчення, ефект може мати наукове значення в галузі нелінійної радіофізики та прикладне значення для мікрохвильової техніки. Губін О. І., Лавринович О. А., Черпак Н. Т.
 13. Розвиваючи мікрохвильову діелектрометрію на основі високодобротних квазіоптичних діелектричних резонаторів для дослідження біорідин з великими втратами мікрохвильової енергії та малих об’ємів рідини, автори розвинули підхід до розв’язання оберненої електродинамічної задачі в умовах, коли добротність і частота резонатора залежать одночасно від реальної та уявної частини проникності рідини, що досліджується. Метод оригінальний, може мати практичне значення для вивчення та тестування біорідин малих об’ємів. Бараннік О. А., Губін О. І., Проценко І. А., Черпак Н. Т.
 14. Проведено дослідження поширення електромагнітних хвиль у фотонному кристалі з дрібношаруватим включенням ферит-напівпровідник. Систему розміщено у зовнішньому магнітному полі, спрямованому вздовж поверхонь шарів. Результати аналітичних та чисельних досліджень демонструють, що для запропонованої структури ефективне керування спектральними та поляризаційними властивостями електромагнітної хвилі, що відбивається та що проходить (різниця фаз, кут повертання поляризації та еліптичність), можливе за допомогою різноманітних параметрів системи, а саме, магнітного поля, товщини шарів, фізичних параметрів матеріалів, що формують фотонний кристал, та мета матеріалу. Завдяки цим властивостям запропоновану структуру модна використовувати в розробці таких пристроїв як поляризатори, суматор-розгалужувачів та ін. Вдовиченко О. В., Федорін І. В., Булгаков О. О.
 15. Виконано теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку нових методів вимірювання діелектричних параметрів тонких плівок за допомогою квази-оптичних дискових резонаторів, що мають додаткові резонансні суб-структури. За рахунок нових ефектів очікується збільшення чутливості вказаних методів. Юрченко В. Б.
 16. Вивчено поведінку мікроосцилятора, що еволюціонує під дією зовнішньої періодичної сили у режимі, близькому до резонансу, за наявності телеграфного шуму частоти. Показано, що виявити наявність шуму частоти, відрізнивши його від амплітудного шуму, можна вивчаючи старші моменти не координати осцилятора і його швидкості, а саме комплексної координати. На ці величини адитивний шум не має впливу, одже навіть у ситуації, коли вони є основними і визначають спектр координати, старші моменти комплексної координати відрізняються від нуля лише завдяки наявності шуму частоти. За часовою залежністю цих моментів можна не лише фіксувати наявність шуму частоти, але і знаходити його характеристики. На прикладі телеграфного шуму проаналізовано, як його параметри, а саме характерна частота перескоків та амплітуда шуму визначають спектри старших моментів. Отримані теоретичні залежності добре збігаються з експериментально отриманими даними для торсіонного мікро-осцилятора під дією телеграфного шуму частоти. Майзеліс З. О.
 17. Отримано температурну залежність комплексної електронної провідності і лондонівської глибини проникнення та знайдено величини двох енергетичних щілин халькогенідного надпровідника FeSeTe. Дослідження проведено на тонкій (100 нм) епітаксіальній плівці, є також публікація японських дослідників щодо цього ж надпровідника, але у формі монокристалу. Результати якісно збігаються, але є суттєві розбіжності, які вимагають продовження досліджень у цьому напрямку. Бараннік О. А., Харченко М. С., Черпак Н. Т.
 18. Розглянуто сезонні зміни характеристик тропосфери та іоносфери для різних регіонів України. Встановлено, що для коефіцієнта заломлення характерна наявність сильних добових і сезонних залежностей обумовлених змінами температури, тиску й вологості. Показано, що взимку для всіх міст, незалежно від їхнього місцезнаходження коефіцієнт заломлення тропосфери має значення близько 310 N одиниць, тоді як влітку максимальні його значення залежать від місця розташування міста. Розглянуто моделі, які використовуються для аналізу просторово-часових варіацій характеристик іоносфери. Створено базу даних вимірювань сигналів ГНСС на протязі різних сезонів, що дозволяє проводити експериментальне дослідження, розроблювати і аналізувати ефективність алгоритмів зменшення похибок вимірювання координат, а також відпрацьовувати методики діагностики атмосферних явищ з використанням сигналів ГНСС. Кривенко О. В.


2015

 
 1. Теоретично досліджено втрати енергії зарядженої частинки на збудження поверхневих магнітоплазмових коливань електроном, що рухається у вакуумі над двовимірним плазмовим шаром, що лежить на поверхні 3D плазмового півпростору. Електрон рухається паралельно постійному магнітному полю. В електростатичному наближенні розраховано втрати енергії електрона на збудження поверхневих магнітоплазмонів. Показано, що за якісним характером залежності величини максимуму спектральної щільності цих втрат від концентрації електронів в 2D-плазмі можна встановити тип закону дисперсії електронів в 2D-плазмі (квадратичний для друдевського 2D-газу або лінійний для графена) Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М.Яковенко.
 2. Досліджено втрати енергії швидких зарядів на збудження власних коливань в середовищах, що містять двовимірний плазмовий шар. Розглянуто структури: напівпровідниковий (або діелектричний) циліндр-плазмовийшар-вакуум. Отримано відповідні дисперсійні рівняння, що описують власні коливання такої системи. Знайдено втрати енергії точкового заряду при прямолінійному рівномірному русі над циліндром або всередині нього. Вивчено особливості втрат енергії рухомого зарядженого кільця, що охоплює структуру, зокрема нанотрубку. А. В. Дормидонтов, Ю. В. Прокопенко, С. І. Ханкіна, В. М. Яковенко.
 3. В електростатичному наближенні отримано дисперсійне рівняння, що характеризує власні моди напівпровідникового циліндра з шаром двовимірного електронного газу на його бічній поверхні (3D+2D-плазми). Знайдено втрати енергії зарядженої частинки, що рухається в зовнішньому магнітному полі, вектор напруженості якого спрямований паралельно повздовжній осі симетрії 3D+2D-плазми циліндричної конфігурації. Відмічено універсальний характер отриманого співвідношення. За його допомогою можливо визначити втрати енергії як при обертальному русі навколо циліндра, так і при поступальному русі частинки паралельно твірній циліндра. Виявлено ефект невзаємності збудження власних хвиль 3D+2D-плазмового циліндра з ідентичною структурою розподілу полів, які проте відрізняються напрямком розповсюдження вздовж азимутальної координати. А. В. Дормидонтов, Ю. В. Прокопенко, С. І. Ханкіна, В. М. Яковенко.
 4. Запропоновано новий спосіб ефективного збудження мод шепочучої галереї (ШГ) в екранованих квазіоптичних діелектричних резонаторах (КДР) планарним хвилеводом, створеним площиною металевого дзеркала та плоскою основою його металевого екрана. Експериментально встановлено, що запропонований спосіб збудження мод ШГ в екранованих КДР планарним хвилеводом є малозбурюючим у порівнянні з відомими способами збудження мод ШГ в закритих резонаторах. А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля, He Jaochan.
 5. Запропоновано схему стабілізації частоти твердотільних джерел міліметрового діапазону довжин хвиль півсферичним екранованим КДР шляхом використання планарного хвилеводу. Встановлено, що така схема завдяки малому збуренню резонансних полів мод ШГ дозволяє суттєво покращити можливості стабілізації частоти у порівнянні з відомими схемами, які передбачають розташування твердотільного джерела безпосереднє в поля робочих коливань в резонаторі. А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля, He Jaochan.
 6. Продовжуючи дослідження лавиноподібного переходу до сильно дисипативного стану копланарної лінії передачі (КПЛ) на основі тонкої плівки ВТНП YBaCuO, автори експериментально показали нетривіальну залежність ефекту від товщини плівки ВТНП. Це може бути підтвердженням правильності раніше висловленого авторами припущення щодо теплового механізму виявленого ефекту при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. О.А.Лавринович, М.Т.Черпак
 7. Експериментально отримано перші результати, що показують можливість розвивати суб-ТГц діелектрометрію рідин малих об’ємів на основі кварцевих квазіоптичних резонаторів. Результати можуть стимулювати розвиток діелектрометрії біологічних рідин малих об’ємів в суб-ТГц діапазоні хвиль на основі КДР. О.І.Губін, О.А.Баранник, І.О. Проценко.
 8. Проведено експериментальні дослідження з відновлення зображення, отриманого через каламутне середовище. За отриманими інтегральним функціям розподілу (тестового і спотвореного середовищем) будувалася корегуюча функція, на підставі якої і здійснювалося відновлення зображення. Запропонований підхід може бути корисний при вирішенні актуальної задачі, пов'язаної з підвищенням інформативності методів оптичної діагностики систем дистанційного моніторингу як біологічних тканин в медицині, так і навколишнього середовища в радіофізиці і геофізиці. Е.В.Кривенко
 9. Вивчено вплив телеграфного шуму на старші моменти і кореляційну функцію електромеханічного мікрорезонатора. Показано, що не тільки можливо детектувати наявність частотного шуму, але і з’ясувати його характеристики за вимірюваною залежністю відгуку системи від частоти зовнішнього збудження. З.О.Майзеліс
 10. Досліджені характеристики виготовленого хвилеводно-діелектричного резонатора (ХДР) на позамежному хвилеводі з резонансним короткозамикаючим (РКЗ) поршнем у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Знайдені умови взаємодії двох типів електромагнітних коливань: основного коливання в ХДР і коливання, що збуджується при певних умовах РКЗ поршнем. Р.І. Білоус, І.Г. Скуратовський, О.І. Хазов, Г.С. Шахова, М.В. Вознюк

 


2016

 1. Проведено теоретичний аналіз дисперсійних властивостей поверхневих геліконів у структурі з графеновим моношаром, що лежить на поверхні 3D-плазми. Встановлено, що наявність графенового монослоя породжує ділянки дисперсійних кривих з аномальною дисперсією поверхневих геліконів. Ці ділянки не виникають у випадку, коли 2D плазмовий шар – плазма Друде. Крім того, було доведено, що беззісштовхувальне загасання поверхневих геліконів відбувається, коли частота хвилі стає більшою, ніж певне критичне значення. Затухання обумовлено переходами електронів у графеновому моношарі валентної зони до зони провідності. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М.Яковенко.
 2. Виконано докладне теоретичне дослідження ефекту нестійкості нерелятивістського нескінченно тонкого трубчастого електронного пучка, який рухається у вакуумі над діелектричним (плазмовим) циліндром. В силу нерелятивістського характеру руху пучка розрахунки виконані в електростатичному наближенні. Розглянуто випадки постійної і залежної від частоти діелектричної проникності циліндра. Побудовано дисперсійні криві збуджених мод і досліджено залежності інкрементів (декрементів) цих мод від величини радіуса пучка і азимутального модового індексу. Показано, що, як для діелектричного, так і для плазмового середовища величини інкрементів (декрементів) збуджених мод мають найбільші значення для нульового значення азимутального хвильового числа, а з ростом цього числа максимальні величини інкрементів (декрементов) збуджених мод зменшуються. Встановлено, що при наявності частотної залежності діелектричної проникності середовища можливе виникнення абсолютної пучкової нестійкості, область існування якої лежить у кінцевому інтервалі значень поздовжнього хвильового числа. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В. М. Яковенко.
 3. Останнім часом велика увага приділяється питанням генерування електромагнітних коливань на основі взаємодії потоків заряджених частинок зі структурами, що містять діелектричні та плазмоподібні середовища. Це пов'язано з досить високою ефективністю перетворення кінетичної енергії пучка в електромагнітне випромінювання. Наявні на цей час теоретичні результати дозволяють лише якісно описувати експерименти, тому є важливим дати детальний опис подібних ефектів, який максимально наближено до умов реального експерименту. Тому було виконано докладне теоретичне дослідження ефекту нестійкості нерелятивістського нескінченно тонкого трубчастого електронного пучка, що рухається у вакуумі над діелектричним циліндром. Показано, що залежно від величини зазору (прицільної відстані) між пучком і діелектриком в системі реалізується або черенковський механізм нестійкості, або механізм, обумовлений аномальним ефектом Доплера. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В. М. Яковенко.
 4. Шляхом застосування планарного хвилеводу експериментально доказано можливість збудження «наддобротних» мод ШГ в двошарових півкульових екранованих КДР. Встановлено, що за означеними співвідношеннями розмірів металевого екрану та півкульової діелектричної структури досягається власна добротність, перевищуюча порогове значення, зумовлене втратами енергії в діелектричному матеріалі резонатора. Показано, що причиною цьому є часткове зміщення резонансного поля мод ШГ з діелектрика до повітряного зазору. А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля.
 5. Запропоновано конструкцію вимірювальної комірки діелектрометра на основі порожнистого півсферичного екранованого КДР для дослідження рідин з близькими електрофізичними властивостями. Встановлено, що завдяки застосуванню планарного хвилеводу для збудження робочих мод ШГ в екранованому резонаторі вдається мінімізувати сторонні фактори збурення резонансних полів коливань, і, тим самим, досягнути високої чутливості вимірювань. А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля
 6. Продовжуючи дослідження лавиноподібного переходу до сильно дисипативного стану ВТНП копланарної лінії передачі (КПЛ), автори експериментально підтвердили залежність ефекту від теплового механізму за рахунок розміщення поглинаючого матеріалу, розташованого з протилежної сторони ВТНП структури, при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. Результати можуть мати наукове значення в галузі нелінійної радіофізики та прикладне значення для мікрохвильової техніки. О.А.Лавринович, О.І. Губін, М.Т.Черпак
 7. Запропоновано та експериментально досліджено новий тип смугопропускаючого фільтру на основі ВТНП у міліметровому діапазоні хвиль. О.А.Баранник, М.Т.Черпак спільно зі співробітниками відділу 21 (група В.М.Скресанова).
 8. Теоретично і експериментально доведена наявність зв'язку між значенням уявної частини діелектричної проникності поглинаючого середовища, що частково заповнює резонатор з крутизною електронного перестроювання частоти генератора, що стабілізується. Це дозволяє використовувати принципово новий підхід для вимірювання уявної частини діелектричної проникності середовища, що частково заповнює резонатор, заснований на використанні крутості електронного перестроювання генератора, стабілізованого резонатором. О.В.Кривенко
 9. Проведено експериментальні дослідження запропонованого раніше підходу до відновлення спотвореного каламутним середовищем зображення, який заснований на використанні апріорної інформації про вид розподілів при наявності і відсутності спотворень. О.В.Кривенко
 10. На відміну від сбалансованого шуму, для якого середнє значення дорівнює нулю, параметри несбалансованого шуму важче знайти за старшими моментами функції відгуку системи. Показано, що вивчення одночасно і бінарного, і корелятора третього порядку дозволяє вирішити цю задачу. З.О.Майзеліс
 11. Зроблений порівняльний аналіз двох методів вимірювання низької відносної діелектричної проникності (1,02÷1,1) матеріалів за допомогою циліндричного хвилевідно-діелектричного резонатору на позамежному хвилеводі. В одному методі досліджуваний матеріал використовується як діелектричний елемент резонатора. В другому методі, запропонованому в цій праці, діелектричний елемент виготовлений з фторопласту, а досліджуваний матеріал заповнює позамежні ділянки хвилеводу. Наведені дані вимірювань діелектричної проникності обома методами в діапазоні 10÷12 ГГц і дана оцінка похибок. Р.І. Білоус, І.Г. Скуратовський, О.І. Хазов, Г.С. Шахова, М.В. Вовнюк.

 


2017

 1. Теоретично вивчено взаємодію нерелятивістського трубчастого потоку заряджених частинок з диспергируючим середовищем циліндричної конфігурації. Знайдено дисперсійні рівняння для власного спектра хвиль середовища і спектра електромагнітних хвиль, що збуджені пучком, і виконано їх чисельний аналіз. Виявлена ​​можливість виникнення абсолютної нестійкості об'ємно-поверхневих хвиль, обумовлена ​​особливостями спектра власних електромагнітних хвиль, притаманних лівостороннім середовищам. Саме, резонансний характер частотної залежності магнітної проникності лівостороннього середовища призводить до появи ділянок дисперсійних кривих з негативною груповою швидкістю. Показано, що найбільший інкремент нестійкості має симетрична об'ємно-поверхнева мода електричного типу з двома варіаціями поля по радіусу. Отримані результати дозволяють запропонувати лівобічні середовища в якості уповільнюють структур в генераторах електромагнітного випромінювання без необхідності забезпечення додаткового зворотного зв'язку подібно до того, як в лампах зворотної хвилі. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М.Яковенко.
 2. Теоретично вивчено взаємодія нерелятивістського трубчатого потоку заряджених частинок з немагнітним анізотропним диспергуючим середовищем циліндричної конфігурації. Отримано дисперсні рівняння для спектру власних хвиль середовища та спектру електромагнітних хвиль, що вимушені пучком. Виявлено можливість виникнення абсолютної нестійкості об'ємно-поверхневих хвиль, яка обумовлена особливостями властивостей анізотропного циліндра. Резонансний характер частотних залежностей діелектричної проникності циліндра призводить до появи ділянок дисперсійних кривих власних об'ємно-поверхневих хвиль Е-типу з негативною груповою швидкістю. Показано існування в циліндрі власних поверхневих хвиль Е-типу та псевдо-поверхневих хвиль Е- і Н-типів. Показано, що найбільший інкремент нестабільності володіють гібридними об'ємно-поверхневими модами "шепочучої галереї" Е-типу з трьома варіаціями поля по радіусу. Отримані результати дають підстави запропонувати анізотропні диспергуючі середовища як сповільнюючі структури в генераторах електромагнітного випромінювання без необхідності забезпечення додаткового зворотн’ого зв'язку, як і в лампах зворотної хвилі. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В. М. Яковенко.
 3. Розпочато дослідження нового класу малогабаритних діелектричних резонаторів (ДР) – планарних дискових ДР, висота яких менш порогових значень, забезпечуючих збудження в них мод робочих мод ШГ. Такі резонатори являють собою тонкий у порівнянні з довжиною хвилі діелектричний диск, розташований своїми плоскими основами між двома провідними поверхнями. Експериментально та шляхом комп’ютерного моделювання встановлено, що в таких резонаторах з високою ефективністю збуджуються моди ШГ. А.Е.Когут, И.К.Кузьмичев, Р.С.Доля, С.О.Носатюк, Е.А.Шульга, Хе Джаочан
 4. Запропоновано конструкцію малогабаритного твердотільного генератора 8-мм діапазону довжин хвиль на основі планарного ДР. Встановлено, що такий генератор характеризується високою короткочасною стабільністю частоти - 5x10-6 і високою потужністю - до 100 мВт. А.Е.Когут, И.К.Кузьмичев, Р.С.Доля, С.О.Носатюк, Е.А.Шульга, Хе Джаочан
 5. Вперше створено та експериментально досліджено новий тип квазіоптичного діелектричного резонатора (КДР), а саме мікросмужкового КДР на основі плівки високотемпературного надпровідника. О.А.Баранник, М.Т.Черпак.
 6. Шляхом чисельного експерименту визначено радіаційні втрати КДР як сенсорів для вимірювання мікрохвильових властивостей діелектричних рідин та незвичайних надпровідників. Отримано значення комплексної проникності низки біологічних рідин, що характеризуються великими втратами і малим об’ємом. Вперше проведено вимірювання у мм та субТГц діапазонах за допомогою квазіоптичного діелектричного резонатора з мікрофлюїдним каналом. О.І.Губін, І.О.Проценко.
 7. Отримано кількісну характеристику впливу магнітного поля на мікрохвильові нелінійні властивості ВТНП копланарної лінії передачі в умовах сильного сигналу. О.А.Лавринович.
 8. Вивчена можливість моделювання штучного інтелекту за допомогою реєстру квантових дворівневих систем з урахуванням їх декогеренції. На відміну від стандартного підходу до квантових розрахунків, в якому еволюція вважається гамільтоновою, такий погляд дозволить точніше моделювати роботу квантових нейронних ланцюгів. Окрім того, врахування декогеренції не тільки збільшує реалістичність розрахунків, але призводить і до прискорення алгоритму. З.О.Майзеліс
 9. Розв'язана задача підвищення добротності хвилеводно-коаксіального резонатора (ХКР) на позамежному хвилеводі. Для цього була запропонована нова конструкція ХКР з резонансним короткозамикаючим (РКЗ) поршнем. Показано, що з використанням однієї з різновидів дросельних поршнів (РКЗ) вдалося знизити втрати в зоні контакту поршня зі стінками хвилеводу і досягті підвищення добротності ХКР. Р.І. Білоус, І.Г. Скуратовський, О.І. Хазов, Г.С. Шахова.
 

Основні публікації

Загальна кількість статей і монографій, надрукованих за останні 10 років (2008 – 2017рр.) – 213. Найбільш важливими з них є:

 1. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Взаимодействие электромагнитных колебаний с потоком заряженных частиц в неоднородных плазмоподобных средах// ЖТФ. -2005. – Т.75, №8. –с. 54-58.
 2. Averkov Yu.O., Kats A.V., Yakovenko V.M. Electron been excitation of left handed surface electromagnetic waves artificial interfaces// Physical Review B. -2009. Vol. 79,No- P. 193402.
 3. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Пучковая неустойчивость в левых средах // Доп. НАН Украины. – 2007, № 12. – С. 76-81.
 4. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. Cherenkov radiation by an electron bunch that moves in a vacuum above a left-handeen material // Physical Review B. -2005. Vol. 72,No- P. 205110.
 5. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Ханкина С.И. Яковенко В.М. //Радиофизика и электроника. -2014. – Т.5 (19), №1. – С.29.
 6. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Поверхностные электронные состояния, создаваемые рэлеевской звуковой волной // ЖЭТФ. -2007. – Т.131, №3. –С. 518-524.
 7. Averkov Yu.O., Nori F., Yakovenko V.M., Yampol’skii V.A. Oblique surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Physical Review B. -2013. Vol. 87,No5.- P. 054505.
 8. A. Bulgakov, O.V. Shramkova. Waves in a Semiconductor Periodic Layered Resonator, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. 58, No. 8, August 2010, pp. 2152-2157.
 9. A. Bulgakov, O.V. Shramkova Nonlinear interaction of waves in semiconductor plasma, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol.40, N19, 2007, pp.5896-5901.
 10. Булгаков А.А., Федорин И.В. Электродинамические свойства мелкослоистой периодической структуры во внешнем магнитном поле // ЖТФ. -2011. – Т.81, №4. –С. 81-85.
 11. Губин А.И. Температурная зависимость микроволновой проводимости пленки YBaCuO в нормальном состоянии / А.И. Губин, Н.Т.Черпак, А.А. Лавринович, К.В. Оганисян // Физика низких температур. – 2007. – 33, – № 10. – С. 1076–1079.
 12. Баранник А. А. О микроволновом отклике эпитаксиальной пленки YBa2Cu3O7–x при низких температурах с применением новой техники / Баранник А. А., Буняев С. А., Черпак Н. Т. // Физика низких температур. – 200 – 34, – № 12. С. 1239-1244.
 13. A. Barannik, S.A. Bunyaev, N.T. Cherpak, Yu.V.Prokopenko, A.A. Kharchenko, S.A. Vitusevich, Whispering gallery mode hemisphere dielectric resonators with impedance plane, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, V.58, No.10, 2682-2691 (2010).
 14. N.T.Cherpak, Barannik A. A., Bunyaev S. A., Prokopenko Y. V., Torokhtii K.I., VitusevichS. , Millimeter-Wave Surface Impedance Characterization of HTS Films and Single Crystals Using Quasi-Optical Sapphire Resonator, IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2011. -Vol. 21, № 2., Part 1 -P. 591-594.
 15. A. Barannik, N.T. Cherpak, R. Semerad, S.A. Vitusevich, Surface Impedance of YBa2Cu3O7−δFilms Grown on MgO Substrate as a Function of Film Thickness, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism25, № 8, P. 1-6, 2012.
 16. Barannik Millimeter-wave surface impedance of optimally-doped Ba(Fe1−xCox)2As2 single crystals / A.  Barannik, N. T. Cherpak, M. A. Tanatar, S. Vitusevich, V. Skresanov, P. C. Canfield, R. Prozorov // Phys. Rev. – 2013. B 87, – P. 014506.
 17. Barannik, N. T. Cherpak, R. Prozorov, M. A. Tanatar, A. V. Velichko, On the determination of the quasiparticle scattering rate in unconventional superconductors by microwave surface impedance, ФНТ, 2013, Vol. 39, N 12, p. 1423–1425.
 18. Barannik A.A. Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe3Te0.7 film as a function of temperature / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yun Wu, Sheng Luo, Yusheng He, M. Kharchenko, A. Porch // Физика низких температур. – 2014. – 40, – №6. – С. 636-644.
 19. T.Cherpak, A.I. Gubin, A.A. Lavrinovich, S.A. Vitusevich, Direct-current-assisted microwave quenching of YBa2Cu3O7−δ coplanar waveguide to a highly dissipative state, Applied Physics Letters, v. 105, p. 022601 (2014).
 20. I. Gubin, A. A. Barannik, N.T.Cherpak, I. A. Protsenko, S. Pud, A. Offenhäusser, S. A. Vitusevich, Whispering-Gallery-Mode Resonator TechniqueWith Microfluidic Channel for PermittivityMeasurement of Liquids, IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, V.63, No.6, 2003-2009, 2015.
 21. N.Cherpak, A.Lavrinovich, S.Vitusevich, Microwave Quenching in DC-Biased Coplanar Waveguide Based on YBa2Cu3O7-delta Thin Film, IEEE Trans. on Appl. Supercond., vol. 26, № 3, 2016, pp. 1501204.
 22. Sun, N. Cherpak, A. Barannik, Y. He, V. Glamazdin, X. Zhang, J. Wang, V. Zolotaryov, New Type of Microwave High-Tc SuperconductorMicrostrip Resonator and Its Application Prospects, IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2017. -Vol. 27, № 4 p. 1501304.
 23. He, A. Barannik, N.Cherpak, L. Sun, V. Skresanov, Y. Bian, J. Wang, M. Natarov, V. Zolotaryov, Novel Design of Band-Pass Waveguide Filter with HTS E-Plane Insert, IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2017. -Vol. 27, № 4 p. 1501604.
 24. КириченкоАЯ., Прокопенко ЮВ., Филиппов ЮФ., Черпак НТ. Квазиоптические твердотельные резонаторы. – Киев: Наукова думка, 2008. – 286 с. ISBN 978-966-00-0945-3.
 25. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Распределение поля колебаний "шепчущей галереи" в радиально двухслойном цилиндрическом диэлектрическом резонаторе // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 7, 2008, С.622-632.
 26. ДормидонтовА. В., Прокопенко Ю. В. Влияние индекса рефракции и температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптических цилиндрических диэлектрических резонаторов // Изв. Вузов Радиофизика, Т. 56, № 6, 2013. С. 428-442.
 27. КириченкоА. Я., Луценко В. И., Филиппов Ю. Ф., Прокопенко Ю. В., Кривенко Е. В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия водных растворов с использованием метода капиллярно-волноводного резонанса // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 8, 2008, С.711-716.
 28. КириченкоА.  Я. Возбуждение колебаний шепчущей галереи в шаре, расположенном в поле волноводного излучателя / А. Я. Кириченко, А. Е. Когут // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 2. – С. 159-165.
 29. МоторненкоА. П., Белоус Р. И., Мартынюк С.  П. Исследование особенностей ТЕМ колебаний в волноводно-коаксиальном резонаторе. Радиотехника.-2008.- вып.153.-61-64.
 30. BarannikA. A., Bunyaev S. A., Cherpak N. T., Prokopenko Yu. V., Vitusevich S. A.,Kharchenko A. A. Whispering gallery mode dielectric resonators in a form of hemisphere with impedance plane // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 58, No. 10, 2010. P. 2682-2691.
 31. Влияние металлического зеркала на вынужденные колебания шепчущей галереи полусферического диэлектрического резонатора /А.Я. Кириченко, А. Е. Когут, Ю. В. Блудов [и др.] // Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10, №  – С. 20-24
 32. Разрежение спектра колебаний шепчущей галереи Н - типа полусферического диэлектрического резонатора /А.Я. Кириченко, Г. В. Голубничая, И. Г. Максимчук// Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10, №  – С. 20-24.
 33. КириченкоА. Я., Мартынюк С. П., Моторненко А.  П., Скуратовский И. Г. Составной дисковый диэлектрический резонатор и его особенности. - Радиотехника.-2008.- вып.152.- 23-26.
 34. КириченкоА.  Я., Голубничая Г. В., Максимчук И.  Г., Юрченко В. Б. Добротность и эффективность возбуждения пластинчатых квазиоптических диэлектрических резонаторов. Радиофизика и электроника.-2013.-4(18).-2.-91-95.
 35. Experimental Conditions for the Excitation of Thin Disk Whispering-Gallery-Mode Resonators / Yurchenko B., Altintas A., Ciydem M. [et al.] // Progress In Electromagnetics Research C. – 2013. – Vol. 43.– P. 29 – 40.
 36. КириченкоА. Я., Лонин Ю. Ф., Папкович В. Г., Пономарев А. Г., Прокопенко Ю.В., Уваров В. Т., Филиппов Ю. Ф. Микроволновый генератор с резонатором "шепчущей галереи" // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). № 2 (66), Серия: Ядерно-физические исследования. Вып.  2010. С. 135-139.
 37. ДормидонтовА. В., Кириченко А. Я., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Прокопенко Ю. В., Сотников Г. В., Уваров В. Т., Филиппов Ю. Ф. Автоколебательная система на основе диэлектрического резонатора с модами "шепчущей галереи" // Письма в ЖТФ, 2012. Т. 38. Вып.  С. 65-73.
 38. Galaydych K. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Prokopenko Yu. V., Sotnikov G. V. Mathematical model of an excitation by electron beam of "whispering gallery" modes in cylindrical dielectric resonator // Problems of Atomic Science and Technology. Series: “Plasma Physics”. Issue 16. 2010. No 6. P. 123-125.
 39. V. Galaydych, Yu. F. Lonin, A. G. Ponomarev, Yu. V. Prokopenko, G. V. Sotnikov Nonlinear analysis of mm waves excitation by high–current REB in dielectric resonator // Problems of Atomic Science and Technology. Series: “Plasma Physics”.Issue 18. 2012. No 6(82). P. 158-160.
 40. A.A. Barannik, N. T. Cherpak, Yu. V. Prokopenko, Yu. F. Filipov, E. N. Shaforost, I. A. Shipilova Two-layered disc quasi-optical dielectric resonators: Electrodynamics and application perspectives for complex permittivity measurements of lossy liquids // Measurement Science Technology Vol. 18, No. 6, 2007. P. 2231-2238.
 41. ПрокопенкоЮ. В., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Влияние кольцевого слоя из различных веществ на собственную частоту и добротность цилиндрического квазиоптического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ. –2006.  – Т. 32, № 7. – С. 36-41.
 42. ПрокопенкоЮ.В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Собственные колебания радиально трёхслойных диэлектрических резонаторов // Изв. вузов Радиоэлектроника, Т.52, № 1, 2009, С.14-26.
 43. Изучение диэлектрической проницаемости многокомпонентных растворов на двух сверхвысоких частотах / А.Я. Кириченко, В. Г. Гержикова, Н. С. Аникина [и др.] // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2010. – Т. 15, №  – С. 46-51.
 44. Диэлектрические свойства сусла и столовых виноматериалов из винограда белых сортов / Т.А. Жилякова, В. И. Беляев, Г. В. Голубничая [и др.] // Виноград. – 2009. – № 4 (15). – С. 62-65.
 45. Влияние содержания спирта и сахара на диэлектрическую проницаемость вин в микроволновом диапазоне / Т.А. Жилякова, А. Я. Кириченко, Г. В. Голубничая [и др.] // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, №  – С. 108-111.
 46. КириченкоА Я., Луценко В. И., Филиппов Ю. Ф., Прокопенко Ю. В., Кривенко Е.  В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия  водных растворов с использованием метода капилярно-волноводного резонанса.// Изв. Вузов Радиофизика.-2008.-51,8.- 711-716.
 47. Использование двух экспресс-методов индентификации воды природных источников в миллиметровом диапазоне волн / Г.В. Голубничая, А. Я. Кириченко, Е.В. Кривенко [и др.] // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5(19), №  – С. 94-99.
 48. ДормидонтовА. В., Прокопенко Ю. В. Влияние температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптического цилиндрического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ, 2013. Т. 39. Вып 8. С. 71-79.
 49. КириченкоА. Я., Прокопенко Ю. В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф. Радиально двухслойный шар как датчик диэлектрических характеристик жидкости, в которую он погружён // Сб. Радиофизика и электроника. Харьков. ИРЭ НАН Украины, Т.14, №3. 2009. С. 275-281.
 50. Gubin A. I., Lavrinovich A. A., Cherpak N. T., Dielectric resonators with "whispering-gallery" waves ininvestigations of small-volume binary solutions, Ukr. J. Phys. 2006. 51, №7, P. 723-727.
 51. Лавринович А.А. Влияние глубины проникновения поля в жидкость с большими потерями на спектральные характеристики дискового квазиоптического диэлектрического резонатора. Радиофизика и электроника — Харьков ИРЭ НАНУ. -2005.- 10,1.-С.164-168].
 52. КириченкоА. Я.,Луценко В. И.,Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Кривенко Е. В. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов // Электромагнитные волны и электронные системы, Т. 11, № 9, 2006. С.34-41.
 53. Ю.О.Аверков, С.И.Тарапов, В.А.Ямпольский. Управляемые магнитным полем поверхностные электромагнитные состояния в системе графен-антиферромагнитный фотонный кристалл // ЖЭТФ. – 2015. – Т. 147, № 4. – С. 811-819.
 54. Ю.О.Аверков, Ю.В. Прокопенко, В.М. Яковенко. Потери энергии заряженной частицы на возбуждение поверхностных магнитоплазмонов в структуре с двумерной и трехмерной плазмой // ЖЭТФ. – 2015. – Т. 148, № 4 (10). – С. 799-805.
 55. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М. Яковенко. Неустойчивость трубчатого электронного пучка при взаимодействии с плазмоподобной средой // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т.7(21), №2. – С. 28-35.
 56. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М. Яковенко. Взаимодействие потока заряженных частиц трубчатого пучка с собственными колебаниями диэлектрического цилиндра // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т.7(21), №4. – С. 68-76.
 57. Yu. O. Averkov, Yu.V. Prokopenko,V.M. Yakovenko. Interaction between a tubular beam of charged particles and a dispersive metamaterial of cylindrical configuration // Physical Review – 2017. - Vol. 96, No. 1. – P. 013205(12).
 58. Ю.О.Аверков, Ю.В.Прокопенко, В.М.Яковенко. Неустойчивость трубчатого электронного пучка, движущегося над диэлектрическим цилиндром // ЖТФ. – 2017. – Т. 87, №10. – С. 1571-1577.
 59. Когут А.Е. Возбуждение мод шепчущей галереи в экранированных диэлектрических резонаторах щелевой линией связи / А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля, He Jaochan // Радиофизика и электроника. –2015 – Т. 6(20), №3.– С. 49-54.
 60. Когут А.Е., О перспективах использования щелевой линии как элемента возбуждения квазиоптического полусферического резонатора при решении задач диэлектрометрии жидкостей линии / А.Е. Когут, С.О. Носатюк, Р.С.Доля // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2016. -Т. 59, №4 – С. 19-25.
 61. Когут А.Е. Возможность стабилизации частоты твердотельного источника миллиметровых волн экранированным диэлектрическим резонатором / А.Е. Когут, И.К. Кузьмичев, Р.С. Доля, С.О. Носатюк, Е.А. Шульга, Хе Джаочан // Радиофизика и радиоастрономия. -2016. -Т.21, №4. –С. 311-317.
 62. Когут А.Е. Высокодобротный дисковый экранированный диэлектрический резонатор с модами шепчущей галереи / А.Е. Когут, И.К. Кузьмичев, Р.С. Доля, С.О. Носатюк, Е.А. Шульга, Хе Джаочан // Радиофизика и радиоастрономия. -2017. -Т.22, №4. –С. 310-318.
 63. Когут А.Е. Возбуждение колебаний шепчущей галереи в дисковом планарном диэлектрическом резонаторе щелью связи / А.Е. Когут, Р.С. Доля, С.О. Носатюк, Е.А. Шульга, Хе Джаочан // Весці Націянальнай акадэміі наук Беларусі. Сер. фіз.-тех. наук. -2017. -№3. –С. 121-128.
 64. Використання випромінювань штучних супутників Землі та телевізійних центрів для дослідження атмосферних процесів / А.Г. Лауш, В. І. Луценко, І. В. Луценко, О.В. Кривенко, Д. О. Попов, І. В. Попов, О. В. Соболяк / ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. ‑2015.‑ Т. 21, № 3.‑ С.83-90
 65. Смарт грид технология - основа модернизации системы водоснабжения для будущего устойчивого развития общества / В.Ф.Кравченко, С.А. Левченко, В.И. Луценко , Е.В.Кривенко / Физические основы приборостроения.‑2015 ‑Т.4,№1.‑С. 12-29
 66. Смарт грид технологии - основа модернизации системы водоснабжения / Кравченко В.Ф., ЛевченкоС.А. Луценко В.И., Е.В.Кривенко / Доклады Национальной академии наук Беларуси,  Технические науки  2015, май-июнь,т.59, №3.‑ С. 92-97.
 67. Применение технологий смарт-грид для устойчивого развития и модернизации систем водоснабжения / В.Ф.Кравченко, С.А. Левченко, В.И. Луценко, Е.В. Кривенко, С.В. Плюта / Известия Национальной академии наук Беларуси .‑2015 ‑ №.4.‑ С. 67-69.
 68. A.Mayzelis, F. Sun, J. Zou, H. B. Chan Telegraph frequency noise in electromechanical resonators // Physical Review B. – 2015. – V. 91. –P. 174102 (9 p).

Публікації

2005

Статті

 1. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Переходное излучение поверхностных электромагнитных волн электронными сгустками в цилиндрическом волноводе // ЖТФ, 2005, Т.75, вып.8, С.95-98
 2. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Переходное излучение электронного сгустка, пересекающего границу раздела вакуум-левая среда// Радиофизика и электроника Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины , 2005, Т.10, №2, С.248-255
 3. Averkov O., Yakovenko V.M. Cherenkov radiation by an electron bunch that moves in a vacuum above a left-handed material // Phys. Rev. B, 2005, Vol.72, №20, P.205110
 4. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. ЖТФ, 2005, т.75, С.54
 5. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Успехи современной радиоэлектроники, 2005, №8, С.5
 6. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Успехи современной радиоэлектроники, 2005, №9, С.39
 7. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Яковенко В.М. Возбуждение колебаний в полушаровом диэлектрическом резонаторе в радиальном магнитном поле // ЖТФ, 2005, т.75, №5, С.107-112
 8. Русанов А.Ф., Яковенко В.М. Взаимодействие потоков электронов с электромагнитными волнами в прямоугольном плазменном волноводе // Изв.вузов. Радиофизика, 2005, т.48, №3, С.219-227
 9. Русанов А.Ф., Яковенко В.М Неустойчивости волн пространственного заряда при взаимодействии электронного потока со слоистыми полупроводниковыми структурами цилиндрической формы // Радиофизика и электроника Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины , 2005, т.10, С.298-302
 10. Яковенко В.М., Русанов А.Ф. Взаимодействие бесконечно тонкого потока электронов с магнитоактивной плазмой в прямоугольном волноводе // Доповіді НАН України, 2005, №10, С. 84-89
 11. Булгаков А.А., Костылева О.В., Мериуц А.В. Электродинамические свойства волновода со слоисто-периодическими стенками //Изв.вузов. Радиофизика, 2005, т.48, №1, С.53-62
 12. Булгаков А.А., Шрамкова О.В. Неустойчивость дрейфовых волн в двухкомпонентной твердотельной плазме //ФТП, 2005, т.39, вып.9, С.1043-1048
 13. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Чуканова Г.А. Широкополосный резонансный метод определения диэлектрических свойств веществ с большими потерями //Прикладная радиоэлектроника, 2005, т.4, №2, С.290-294
 14. Кириченко А.Я., Луценко В.И., Кривенко Е.В. Исследование диэлектричнсеих характеристик бинарных растворов с использованием автогенератора на основе диода Ганна, стабилизированного частично экранированным квазиоптическим диэлектрическим резонаторо // Радиофизика и электроника Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины , 2005, т.10, С.298-302
 15. Блудов Ю.В., Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Солодовник В.А. Колебания «шепчущей галереи» в бочкообразном диэлектрическом резонаторе // Изв.вузов. Радиофизика, 2005, №13, С.1041-1048
 16. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Блудов Ю.В., Голубничая Г.В., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Солодовник В.А. Влияние металлического зеркала на возбуждение колебания «шепчущей галереи» полусферического диэлектрического резонатора // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины , 2005, т.10, №1, С.20-24
 17. Губин А.И., Черпак Н.Т Влияние глубины проникновения поля в жидкость с большими потерями на спектральные характеристики дискового квазиоптического диэлектрического резонатора // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины , 2005, т.10, №1, С.164-168
 18. Кириченко О.Я., Черпак М.Т. Електродинамічні особливості квазіоптичних діелектричних резонаторів з капіляром, заповненим рідиною з великими втратами” // Доповіді НАН України, 2005, №8, С. 72-76
 19. Губин А.И., Черпак Н.Т. Изучение возможности применения дисковых квазиоптических диэлектрических резонаторов для исследования двухкомпонентных водных растворов в малых объемах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины, 2005, т.10, №3, С. 476-481
 20. Il'in K. S.,Vitusevich S. A.,,Siegel M., Klein N Dependence of magnetic penetration depth on the thickness of superconducting Nb thin films // Phys Rev. B., -2005.-Vol. 72, p. 064503-1 - 064503-8-
 21. Cherpak N.T., Bunyaev A., Prokopenko Y.V., Vitusevich S. Measurements of Millimeter-Wave Surface Resistance and Temperature Dependence of Reactance of Thin HTS Films Using Quasi-Optical Dielectric Resonator // IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2005. -Vol. 15, № 2. -P. 2919-2922.
 22. Баранник А.А., Буняев С.А., Черпак Н.Т. Конический квазиоптический диэлектрический резонатор, Сборник научных трудов 2-го международного радиоэлектронного форума ”Прикладная электроника. Состояние и перспективы развития” (МРФ-2005), Харьков (Украина), - 2005, Т.5, с. 61-64.
 23. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., and Filipov Yu.F. Microwave characterization technique for condensed matter from first principles, International Workshop on Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS 2005), Proceedings, Kiev (Ukraine), p. 322-329.
 24. Баранник А.А., Буняев С.А., Черпак Н.Т. Конический квазиоптический диэлектрический резонатор // Письма в ЖТФ. -2005. -Т. 31, №19. С. 1-5.
 25. Баранник О.А., Прокопенко Ю.В., Черпак М.Т., Шафорост О.М. Мікрохвильові “аномалії” в радіально двошаровому квазіоптичному діелектричному резонаторі, заповненому рідиною з великими втратами // Доповіді Національної академії наук України, -2005, №11, С. 68-72
 26. Белоус Р.И., Моторненко А.П., Мартынюк С.П Характеристики колебаний магнітного типа в волноводно-коаксиальном резонаторе // Радиотехника. Всеукр. Межвед. Научн.-техн. сб.Харьков В.143. 2005. С.12-16
 27. Bilous R.I., Bilous I.O., Motornenko A.P. Measuring Technique for Dielectric Parameters at the Microwave Telecommunications and Radio Engineering. V.63. №12. 2005 P.1081-1088

Патенти

 1. Лавринович А.А., Смирнова Т.А., Черпак Н.Т. Квазіоптичний діелектрометр. Деклараційний патент №4983. Бюл. №2,15.02.2005

Тези

 1. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Shaforost E.N., Shipilova I.A., and Filipov Yu.F. Radially Two-Layered Quasi-Optical Dielectric Resonators with Ethyl Alcohol and Water, 35th European Microwave Conference Proceeding, Paris, France (EuMC 2005), p. 1211-1213.
 2. Barannik A.A., Bunyaev A., Cherpak N.T. Conical Whispering Gallery Mode Resonator 35th European Microwave Conference Proceeding, Paris, France (EuMC 2005), p. 1195-1197.
 3. Губин А.И., Кириченко А.Я.,Черпак Н.Т. Электродинамические характеристики дискового квазиоптического диэлектрического резонатора с малым объемом двухкомпонентного водного раствора // Труды 15-й Междунар. Крымской конф.”СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, (12-16 сент., 2005), Севастополь, Украина: “Вебер”, 2005, С.562-563.
 4. Barannik A.A., Bunyaev A., Cherpak N.T. “Conical Whispering Gallery Mode Resonator” // 35th European Microwave Conference Proceeding, Paris, France (EuMC 2005), p. 1195-1197
 5. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Shaforost E.N., Shipilova I.A., and Filipov Yu.F.“Radially Two-Layered Quasi-Optical Dielectric Resonators with Ethyl Alcohol and Water //35th European Microwave Conference Proceeding, Paris, France (EuMC 2005), p. 1211-1213
 6. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., and Filipov Yu.F Microwave characterization technique for condensed matter from first principles // International Workshop on Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS 2005), Proceedings, Kiev (Ukraine), p. 322-329
 7. Белоус Р.И., Кириченко А.Я., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Структуры микроволнового газового разряда нового типа // Тез. Докл. 15 Межд. Конф.”СВЧ техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь. 2005. С.709-710
 8. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Променювання Вавилова-Черенкова в обмежених лівих середовищах ” // Всеукраїнський з’їзд “Фізика в Україні” Україна, Одеса, 3 – 6 жовтня 2005 р


2006

Статті

 1. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Переходное излучение негармонических импульсов // Журнал технической физики, –2006, 76, вып.5, – С.98-104.
 2. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Переходное излучение нестационарных волн .электронным сгустком, пересекающим двумерный электронный газ // Принят к публикации в журнале “Вопросы атомной науки и техники. Серия: Плазменная электроника и новые методы ускорения”,– 2006, –№5, – С.10-14.
 3. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Возбуждение поверхностных и объемных электромагнитных волн электронным сгустком в левых средах // Принят к публикации в журнале “Известия вузов. Серия: Радиофизика”.
 4. Аверков Ю.О., Яковенко В.М.. Переходное излучение негармонических импульсов электронным сгустком, пересекающим вакуум-плазма //// Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр.- Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2006. - Т. 11, № 2. - С.253-261.
 5. Белецкий Н.Н., Борисенко С.А., Яковенко В.М. Магнитосопротивление и спиновая поляризация электронного тока магнитного туннельного перехода // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр.- Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2006. - Т. 11, № 1. - С.87-95.
 6. Белецкий Н.Н., Борисенко С.А., Яковенко В.М. Магнитосопротивление магнитного магнитосопротивление магнитного туннельного перехода со ступенчатым потенциальным барьером // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр.- Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2006. - Т. 11, № 2. - С.262-269
 7. Булгаков А.А., Шрамкова О.В. Дисперсия и неустойчивость дрейфовых волн в мелкослоистой полупроводниковой структуре //ФТП, – 2006, 40, вып.12, –с.1420-1426
 8. Булгаков А.А.,. Шрамкова О.В Влияние диссипативных процессов на дисперсию и неустойчивость дрейфовых волн в мелкослоистой полупроводниковой структуре //Физика плазмы”, 2006,т.32, № 11, сс.981-986
 9. ПрокопенкоЮ. В., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Влияние кольцевого слоя из различных веществ на собственную частоту и добротность цилиндрического квазиоптического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ. – – Т. 32, № 7. – С. 36-41.
 10. Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Радиально трехслойный диэлектрический резонатор с идеально проводящими торцевыми стенками // Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 32-37.
 11. Прокопенко Ю. В., ФилипповЮ. Ф., Шипилова И. А., Яковенко В. М. Моды "шепчущей галереи" в полушаровом изотропном диэлектрическом резонаторе с идеально проводящей плоской поверхностью // ЖТФ. – 2006. – Т. 76, № – С. 102-111.
 12. CherpakT., Barannik A. A., Prokopenko Yu. V., Filipov Yu. F., Vitusevich S. A. Microwave properties of HTS films: measurements in millimeter wave range // Физика низких температур. – 2006. – Т. 32, № 6. – С.795-801.
 13. Chupikov P.T. , Faehl R. J. , Onishchenko I. N., Prokopenko Yu.V. , Pushkarev S. S. Vircator efficiency enhancement at plasma assistance // IEEE Trans. on Plasma Science, Vol. 34, No. 1, 2006. P. 14-17.
 14. ГоловащенкоР. В., Деркач В. Н., Прокопенко Ю. В., Смирнова Т. А., Тарапов С. И., Филиппов Ю. Ф. О колебаниях в дисковых диэлектрических резонаторах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 3.
 15. КириченкоА. Я., Луценко В. И., Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Кривенко Е. В. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов // Электромагнитные волны и системы. – 2006.
 16. Barannik A.A., Cherpak N.T., Chuyko D.E. Q-Factor Measurement of Quasi-Optical Dielectric Resonators Under Conditions of the Whispering Gallery Mode Degeneration Removal // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. -2006. - 55, N1. -P. 70-73.
 17. Баранник А.А., Буняев С.А., Черпак Н.Т. Конусоподобные квазиоптические диэлектрические резонаторы // Радиофизика и электроника. -2006. - 11, №23.- С. 210-214.
 18. Бондаренко И.Н., Лаврінович А.А. Исследование тонкопленочной копланарной линии на основе високотемпературного сверхпроводника // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр.- Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2006. - Т. 11, № 2. - С.318-322.
 19. Когут А.Е., Матяш О.А. О возбуждении колебаний шепчущей галереи в полудисковом диэлектрическом резонаторе щелью связи в зеркале // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. 2006. Т.49, №2. -с.10-16.
 20. Булгаков А.А., Костылева О.В. Нелинейное взаимодействие гармоник в волноводе со слоисто-периодическими стенками.//Изв. вузов. Радиофизика. – 2006. – T. 49, №5. – C. 416-424.
 21. Кириченко А. Я., Белевцев Б. И., Голубничая Г. В., Максимчук И. Г. , Черпак Н. Т., Чуканова И. Н. Гигантское радиочастотное магнитопоглощение в кобальтите La0,5Sr0,5CoO3»// ЖТФ. – 2007 (в печати).
 22. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В. Влияние диссипации на зонную структуру полупроводниковых сверхрешеток в магнитном поле // Известия вузов. Радиофизика, принята к печати
 23. Булгаков А.А., Ольховский Е.А., Шрамкова О.В. Дисперсионные свойства геликонов в периодической полупроводниковой структуре.//ДАНУ. – 2006 (в печати).
 24. Ханкина С.И., Яковенко В.М.,. Яковенко И.В //ЖЭТФ (в печати).
 25. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. //Изв. вузов, Радиофизика, (в печати).
 26. Кривенко О.В., Кириченко А.Я., Кутузов В.М., Луценко В.И. Автогенератор, стабилизированный аксиально-слоистым квазиоптическим резонатором в качестве ячейки диэлектрометра // Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 32-37.
 27. Баранник А.А., Черпак Н.Т., .Стеценко А.Н. Микроволновые потери в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе в зависимости от толщины ультратонких проводящих торцевых стенок // Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 29-31.
 28. Bulgakov A.A., Shramkova O.V Nonlinear interaction of waves in the periodic structure with plasma-like layers// Czechoslovak journal of physics.- Vol.56, Suppl. B, 2006, p.1029-1034
 29. Bulgakov A.A., Olkhovskiy Y.A., Shramkova O.V The dispersion properties of bulk and surface helicons in the periodic structure with plasma-like layers// Czechoslovak journal of physics.- Vol.56, Suppl. B, 2006, p.976-981
 30. Белоус Р.И., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. Волноводно-коаксиальный резонатор миллиметрового диапазона// Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. 2006. Т.49, №8. -с.55-60.
 31. Кириченко А.Я., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Волны шепчущей галереи в дисковом диэлектрическом резонаторе, расположенном на диэлектрической подложке // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. 2006. Т.49, №8. -с.61-65.
 32. Кириченко А.Я., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Азимутальные колебания в составном дисковом диэлектрическом резонаторе// Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 339-343.
 33. Губін О.І., Лаврінович О.А., Черпак М.Т. Діелектричні резонатори з хвилями шепочучої галереї в дослідженнях бінарних розчинів малих об’єктів //УФЖ , Т.51, №7, С. 724-728, 2006.
 34. Cherpak N.T., Lavrinovich A.A., Shaforost E.M. Quasi-optical dielectric resonators with small cuvette and capillary billed with ethanol-water mixtures. // Int. Journ. Infr. And MM waves, 2006,V.27. No 7.

Тези

 1. Beletskii N.N., Borysenko S.A., Yakovenko V.M. Magnetoresistance of magnetic tunneling junctions with step-like potential barriers // of 11th International Conference “Mathematical Methods in Electromagnetic Theory”. - Kharkov (Ukraine). - 2006. - P.210-212.
 2. Prokopenko Yu. V., Filippov Yu. F., Shipilova I. A. Radially three-layered cylindrical dielectric resonator for permittivity measurement // Proc. International Conf. MIKON*2006, (Krakow, Poland). – 2006. – Vol. 1. – P.236-239.
 3. Filippov Yu. F., Kirichenko A. Ya., Krivenko H. V., Lutsenko V. I., and Prokopenko Yu. V. Temperature-dielectric spectroscopy of solutions with using a method of capillary-waveguide resonance // Proc. International Conf. MIKON*2006, (Krakow, Poland). – 2006. – Vol. 1. – P.263-266.
 4. Filipov Yu. F., Prokopenko Yu. V., Shipilova A. Influence of a capillary non-uniformity on an eigen frequency and Q-factor of semi-cylindrical quasi-optical dielectric resonator // Proc. International Conf. MMET*2006, (Kharkiv, Ukraine). – 2006. – P. 538-539.
 5. Filippov Yu.F, Kirichenko A.Ya.,.Lutsenko V.I,. Prokopenko Yu.V «Temperature Dielectric Spectroscopy of Solutions with Using a Method of Capillary - Waveguide Resonance»//16th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Krakow, Poland, May 22-24, –2006,–P..263-266
 6. Прокопенко Ю. В. , Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Распределение электромагнитного поля собственных колебаний в радиально двухслойном резонаторе // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 569-570.
 7. Прокопенко Ю. В. , Суворова О. А. , Филиппов Ю. Ф. Слоистый полушаровой резонатор для диэлектрометрии // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 760-761.
 8. Прокопенко Ю. В., Філіпов Ю.Ф., Шипілова І. О. Власні частоти напівциліндричного квазіоптичного діелектричного резонатора з капілярною неоднорідністю // Матер. Міжнар. конф. студентів і молодих науков. з теоретич. та експер. фізики ЕВРИКА-2006 С. В9
 9. Шипилова И. А Радиально трехслойный цилиндрический диэлектрический резонатор для диэлектрометрии // Материалы Международной молодежной конф. "Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006" (г. Севастополь), 2006. C.
 10. Шипилова И. А. Радиально слоистые цилиндрические резонаторы для диэлектрометрии // Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. 58.
 11. Аверков Ю.11-Th International Conference On Mathematical Methods In Electromagnetic Theory, June 26 – July 1, 2006, Kharkov, Ukraine.
 12. Аверков Ю. IX International Workshop "Plasma Electronics And New Acceleration Methods", August 28 - 2 September, 2006, Kharkov, Ukraine.
 13. Аверков Ю. Statistical Physics 2006. Condensed Matter: Theory and Applications (CMPT-2006), 12-15 September, 2006, Kharkiv, Ukraine.
 14. Кириченко А.Я., Мартынюк С.П. , Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Составной дисковый диэлектрический резонатор // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 565-566.
 15. Белоус Р.И., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Хазов Колебания Н-типа в волноводно-коаксиальном резонаторе. // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. –561-562 С.
 16. Лавринович А.А., Губин А.И., Кириченко А.Я., Черпак Н.Т. Спектральные и энергетические характеристики дискового КДГ с проводящими торцевыми стенками и цилиндрической неоднородностью // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 533-534.
 17. Лавринович А.А., Черпак Н.Т. Влияние аксиальной и радиальной неоднородности на электродинамические характеристики диэлектрического резонатора с волнами шепчущей галереи // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 567-568.
 18. Губин А.И., Лавринович А.А., Черпак Н.Т. Микроволновый метод исследования ВТСП и родственных материалов при скользящих углах падения // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. 2. – С. 782-783.
 19. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В. Резонаторный подход к определению комплексной диэлектрической проницаемости льда. // Мат. 16-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2006 (г. Севастополь). – 2006. – Т. . – С. .
 20. Bulgakov A.A., O.V. Shramkova Three-wave interaction in an active semiconductor periodic structure Proc. of Mediterranean microwave symposium (2006, Genova, Italy), P.239 -241
 21. Bulgakov A.A., Shramkova O.V. Influence of dissipation processes on the dispersion and instability of the drift waves in semiconductor superlattice of XVI Int. Conference on microvaves, radar and wireless communications (22-26 травня, 2006, Poland) , pp.885-888
 22. Bulgakov A.A., Shramkova O.V. Nonlinear interaction of waves in a semiconductor layered periodic structure into electrical field. Proc. of International Conference on "Mathematical methods in electromagnetic theory" (2006, Kharkiv, Ukraine), P.475-477
 23. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova. O.V. Band spectrum of periodic semiconductor struc-ture located in the magnetic field with taking into account of dissipation processes Mediterranean Microwave Symposium (MMS’2006), 2006, p.327-330
 24. Bulgakov A.A., Olkhovskiy Y.A., Shramkova O.V. Three-wave interaction in a dielectric periodic structure. Proc. of the 11th International Conference on Mathematical Methods on Electromagnetic Theory. pp. 469-471.
 25. Bulgakov A.A., Kostylyova. O.V. Control of the electrodynamic properties of the waveguide formed by the gap between two periodic structures by means of external fields layered, APMC2006, Yokohama, Japan, pp.349-351
 26. Bulgakov A.A., Shramkova O.V. Investigation of Reflection and Transmission Coefficients on Active Multilayered Semiconductor Structure APMC2006, Yokohama, Japan, pp. 352-355
 27. Bulgakov A.A., Kostylyova O.V. The investigation of the dissipation influence on the dispersion properties of the semiconductor superlattice electromagnetic waves in the magnetic field 11th Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2006, p.222–224
 28. Булгаков А.А. Прага 22 симпозіуми з фізики плазми та технології (1 доповідь
 29. Суворова О.А. Прага 22 симпозіуми з фізики плазми та технології (1 доповідь)
 30. Буняев С.А., Баранник А.А. Диэлектрические резонаторы в форме конуса с модами шепчущей галереи// Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. 72-73.
 31. Кривенко Е.В. // Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. .
 32. Кривенко Е.В. // Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. .
 33. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В. Разрушение зонной структуры спектра электромагнитных волн под действием диссипативных процессов в полупроводниковой слоисто-периодической структуре, помещенной в магнитное поле // Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. 53.
 34. Булгаков А.А., Ольховский Е.А., Шрамкова О.В. Особенности нелинейного взаимодействия электромагнитных волн для зонного спектра// Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. 57.
 35. Когут А.Е. Научные и прикладные разработки ИРЭ НАНУ // Матеріали IV Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" м. Харківської конференції молодих науковців "Радіофізика та електроніка" (м. Харків), 2006. С. 16.

Патенти

 1. Кириченко О.Я., Когут О.Є., Кутузов В.В., Смирнова Т.А., Солодовник В.А. Квазіоптичний діелектрометр. Деклараційний патент.№ 16395. Бюл. №8, 15. 08.2006.
 2. Лаврінович О.А. Квазіоптичний діелектрометр. Деклараційний патент.№ 16396. Бюл. №8, 15. 08.2006.
 3. Бараннік О.А., Буняєв С.О., Прокопенко Ю.В., Філіпов Ю.Ф., Черпак М.Т. Пристрій для вимірювання поверхневого імпедансу надпровідників. Деклараційний патент. № 16620. Бюл. №8, 15. 08.2006
 4. Губін О.І., Лаврінович О.А., Черпак М.Т. Квазіоптичний діелектрометр Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель № u200609294 23.08.2006


2007

Cтатті

 1. Кириченко А.Я., Мартинюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г. Высшие азимутальные электро-магнитные колебания HE- и EH-типа в составном дисковом диэлектрическом резонаторе // Радиофизика и электроника, сб. ИРЭ НАНУ, 2007, т.12, №3, с. 465-470.
 2. Когут А.Е., Кириченко А.Я. Генератор Ганна для измерения электрических характеристик жидкостей, стабилизированный диэлектрическим резонатором // Электромагнитные волны и электронные системы, 2007, т.12, №2, с. 57-59.
 3. Когут А.Е., Кириченко А.Я., Кутузов В.В., Солодовник В.А. Резонаторний підхід до визначення комплексної діелектричної проникності льоду в міліметровому діапазоні довжин хвиль // Український фізичний журнал, 2007, т.52, №5, с. 511-514.
 4. Когут А.Е. Влияние условий и способов возбуждения полудискового диэлектрического резонатора на характеристики колебаний шепчущей галереи // Изв. ВУЗов, сер. Радиоэлектроника, 2007, т.50, №5, с.22-30.
 5. Когут А.Е. Преобразование электродинамических характеристик четверть-сферического диэлектрического резонатора щелью связи в зеркале // Сб. Науч. Тр. ИРЭ НАН Украины, сер. Радиофизика и электроника, 2007, т.12, №3, с. 498-507.
 6. Bulgakov А.А., Shramkova O.V. Nonlinear interaction of waves in semiconductor plasma // Journal of Physics D: Applied Physics, Vol.40, N19, 2007,5896-5901.
 7. Bulgakov А., Olkhovskiy Y.A., Shramkova O.V. Dispersion properties of helicons in periodic semiconductor structure // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, N3, 2007, 83-88 (in Russian).
 8. Кириченко А.Я., Максимчук И.Г., Голубничая Г.В. Влияние некоторых жидкостей на спектральные характеристики диэлектрического резонатора в форме полушара // Радиофизика и электроника , 2007, т.12, №2, с. 363-366.
 9. Belevtsev B. I., .Kirichenko A.Ya., Cherpak N. T., Maximchuk I.G., Chukanova I.N., Golubnichaya G.V. Giant Radiofrequency Magnetoabsorption in La0,5Sr0,5CoO3 Cobaltite // Technical Physics, V.52, 2007, No.5, р. 616-620.
 10. Белевцев Б.И., Кириченко А.Я., Черпак Н.Т., Максимчук И.Г., Чуканова И.Н., Голубничая Г.В. Гигантское радиочастотное магнитопоглощение в кобальтите La0,5Sr0,5CoO3 // ЖТФ, 2007, т.77, №5, с. 81-85.
 11. Губин А.И., Черпак Н.Т., Лавринович А.А., Оганисян К.В. Температурная зависимость микроволновой проводимости пленки YBaCuO в нормальном состоянии // ФНТ, 2007, т.33, №10, с. 1076-1079.
 12. Bondarenko I.N., Lavrinovich А. Investigation of the Thin-Film High-Temperature Superconductivity Coplanar Line // Telecommunications and Radioengineering. -2007.-Vol. 66, No.7, P. 597-605.
 13. Barannik А.А., Bunyaev S., Cherpak N.T. Cone-shaped quasioptical dielectric resonators // Telecommunications and Radio Engineering. 2007, Vol. 66, No 7. P. 577-585.
 14. Barannik А.А., Bunyaev S., Cherpak N.T. Whispering-Gallery-Mode Dielectric Resonators in the Form of a Cone // Optical and Millimeter Technology Letters, Vol. 49, No. 8, P. 1987-1989, 2007.
 15. Barannik А.А., Cherpak N.T., Prokopenko Yu.V., Filipov F., Shaforost E.N., Shipilova I.A. Two-layered disc quasi-optical dielectric resonators: Electrodynamics and applied perspective for complex permittivity measurements of lossy liquids // Measurement Science and Technology, 2007, Vol. 18 , P.2231-2238.
 16. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Влияние малой цилиндрической неоднородности на собственную частоту полуцилиндрического диэлектрического резонатора с аксиально-однородным колебанием // Письма в ЖТФ, Т.33, Вып.17, 2007, С.24-30.
 17. Филиппов Ю.Ф. Колебания шепчущей галереи в диэлектрическом полусферическом резонаторе на неидеально проводящей плоскости // Радиофизика и электроника. Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. 2007. Т. 12, № 1. С. 156-162.
 18. Суворова О.А., Филиппов Ю.Ф. Трехслойный шаровой резонатор для измерения диэлектрических проницаемостей веществ // Радиофизика и радиоастрономия. 2007. Т. 12, № 2. С. 214-222.
 19. Аверков Ю.О., Басс Ф.Г., Яковенко В.М. Рэлеевские волны в полуограниченной магнитоактивной плазме твердого тела // Радиофизика и электроника. 2007. Т.12, № 3. С.552-557.
 20. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Пучковая неустойчивость в левых средах // Доповіді НАН України. 2 № 12. С. 76-81.
 21. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Возбуждение поверхностных и объемных электромагнитных волн электронным сгустком в левых средах // Известия вузов. Радиофизика. 2007. Т.50, №5. С. 406-417.
 22. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Поверхностные электростатические волны в ограниченных высокотемпературных сверхпроводниках // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. 2007. № 4. С.43-47.
 23. Сухоручко О.Н., Плаксий В.Т., Прохоров Е.Д., Дядченко А.В. Амплитудные и шумовые характеристики детекторов мм диапазона длин волн на основе контактов металл-полуметалл BiSb // Вісник ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2007, №756, т.Х, с. 113-117.
 24. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Возбуждение электромагнитных полей, модулированных потоком заряженных частиц на границе сред // Успіхи современной радиоэлектроники, №6, 2007, с. 32-42.
 25. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Взаимодействие потока заряженных частиц с плазменными колебаниями в пластине // Радиофизика и электроника,2007, №1, т.12, с. 2004-2008.
 26. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Поверхностные электронные состояния, создаваемые рэлеевской волной // ЖЭТФ, т. 131, №3, 2007, с. 518-524.

Тези

 1. Белоус Р., Моторненко А. Waveguide-coaxial resonators of millimeter band // MSMW-07 The International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and SubMillimeter Waves, Kharkov, Ukraine, 2007, pp. 669-671.
 2. Мартинюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. Колебания ТЕМ-типа в волноводно- коаксиальном резонаторе // 17-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2007, pp. 512-513.
 3. Білоус Р.И., Моторненко А.П. Спектральные характеристики резонатора на круглом волноводе // 17-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2007,
 4. 508-509.
 5. Луценко В.И., Яновский М.С., Попов И.В., Кривенко Е.В. Поляризационные селекторы // 17th Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2007).10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2007: CriMiCo’2007 Organizing Committee; Weber Co. ISBN: 978-966-335-014-1. IEEE Catalog Number: 07EX1742, pp.484-485.
 6. Bulgakov А.А., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. Features of formation of dispersion spectrum of semiconductor-dielectric periodic structure in magnetic field // of Int. Symposium "Physics and engineering of millimeter and submillimeter waves, and Workshop on Terahertz Technologies", Kharkov, Ukraine, Vol.1, 2007, p. 278.
 7. Bulgakov А.А., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. The external fields influence on the properties of the waveguide formed by the gap between two periodic layered structure // Proceedings of First International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Rome, Italy, 2007, p. 465.
 8. Kirichenko A.Ya., Maximchuk I.G., Golubnichaya G.V. Electrodynamic characteristics of the dielectric hemisphere located above the surface of the liquid // The Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007. Symposium Proceedings, P.666-668.
 9. Bunyaev A. Barannik A.A. Cherpak N.T. Whispering Gallery Modes in Dielectric Substrate under a Metal Disc // 37th European Microwave Conference Proceedings, Munich, Germany (EuMC 2007), 2007, p. 961-963.
 10. Cherpak N.T., Gubin A.I ., Lavrinovich A.A. Extremely small-height rectangular waveguide with impedance walls // Conf. Proc. 37-rd European Microwave Conf. (8-12 Oct., 2007), Germany, Munich, 2007, pp. 1272-1274.
 11. Cherpak N.T., Gubin A.I ., Lavrinovich A.A. Rectangular microwave guide with high-Tc superconducting wall // Proc. of 6-th Kharkov Symposium MSMW, (June 26-30, 2007), v.1, pp.392 –394.
 12. Shaforost E.N., Barannik A.A., Klein N. Whispering-gallery mode resonators for liquid droplet detection // Proc. International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW-2007), 2007, Vol. 2, p. 919-921.
 13. Cherpak N.T., Gubin A.I ., Lavrinovich A.A. Grazing incidence reflectivity of high-Tc superconductors: mm wave technique, a new approach to study and first results // Proc. of 6-th Kharkov Symposium MSMW, (June 26-30, 2007), v.1, pp.380 –382.
 14. Bunyaev S.A., Barannik A., Cherpak N.T., Gubin A.I., Vitusevich S.A. Whispering-gallery-mode sapphire resonators in the forms of cylindrical disc and cone for millimeter-wave resistance measurements of HTS films // Proc. International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW-2007), Kharkov (Ukraine). 2007, Vol. 1, P. 407-409.
 15. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Анизотропный радиально трёхслойный цилиндрический диэлектрический резонатор // Матер. 17-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" КрыМиКо, 2007 (г.Севастополь), 2007. Т. С.510-511.
 16. Barannik A.A., Cherpak N.T., Filipov Yu.F., Prokopenko Yu.V., Shipilova I.A. Whispering gallery mode sapphire resonator for microwave characterization of lossy liquids // of the 6-th Inter. Kharkov Symp. MSMW* 2007, (Kharkov, Ukraine), 2007. P. 922-925.
 17. Shipilova I.A., Suvorova O.A., Filipov Yu.F., Prokopenko Yu.V. Radially three-layered dielectric resonators for millimeter wavelengths // Proc. of the 6-th Inter. Kharkov Symp. MSMW* 2007, (Kharkov, Ukraine), 2007. P. 663-665.
 18. Filipov Yu.F., Prokopenko Yu., Smirnova T.A. Semiconductor spherical resonator of millimeter wave band // Proc. of the 6-th Inter. Kharkov Symp. MSMW* 2007, (Kharkov, Ukraine), 2007. P. 660-662.
 19. Сухоручко О.Н., Плаксий В.Т., Тищенко А.С., Прохоров Э.Д., Дядченко А.В. Пробойные явления в точечных кониактах металл-полуметалл BiSb // Материалы Международной конференции, июнь 2007.
 20. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Прохоров Э.Д., Дядченко А.В., Чуешков Д.Т. Детектор КВЧ диапазона на основе полуметалла Bi1-xSbx // Матер. 17-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" КрыМиКо, 2007 (г.Севастополь), 2007.
 21. Khankina S.I., Yakovenko V.M., Yakovenko I.V. Exitation of electromagnetic fields by a modulated fiow of charged particles at a media boundery // Proc. of the 6-th Inter. Kharkov Symp. MSMW* 2007, (Kharkov, Ukraine), 2007, v.1, p. 342-344.


2008

Статті

 1. Кириченко А. Я., Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Черпак Н. Т. Квазиоптические твердотельные резонаторы. –Киев: Наукова думка, 2008. – 291 с.
 2. T. Chupikov, N. P. Dikij, D. V. Medvedev, I.N. Onischenko, Yu.V. Prokopenko, S. S. Pushkarev Acceleration of ions a high-current relativistic electron beam at external injection of plasma // Ukrainian journal of physics, Vol. 53, No. 7, 2008. P. 641-645.
 3. Д.В. Медведев, Н. И. Онищенко, Б. Д. Панасенко, Ю. В. Прокопенко, С. С. Пушкарёв Ускорение ионов плазмы, инжектированной в закритический релятивистский электронный пучок при его пространственно-временной модуляции // Письма в ЖТФ, Т.34, Вып.18, 2008, С.41-46.
 4. ПрокопенкоЮ.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Распределение поля колебаний "шепчущей галереи" в радиально двухслойном цилиндрическом диэлектрическом резонаторе // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 7, 2008.
 5. ПрокопенкоЮ.В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Собственные колебания радиально трёхслойных диэлектрических резонаторов // Изв. вузов Радиоэлектроника,
 6. КириченкоА. Я., Луценко В. И., Филиппов Ю. Ф., Прокопенко Ю. В., Кривенко Е. В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия водных растворов с использованием метода капиллярно-волноводного резонанса // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 7, 2008.
 7. Гержикова В.Г., Аникина Н.С., Жилякова Т.А., Кириченко А.Я.,Горобченко О.А. Николов О.Т., Г.В. Голубничая Изучение диэлектрических свойств натуральных виноградных вин” Вестник "Крымское качество. // Научно-технический сборник. Выпуск 1(11), июнь 2008 C.77-81
 8. Шипилова И. А. Об аксиальном индексе собственных мод квазиоптических диэлектрических резонаторов с цилиндрическими поверхностями // Радиофизика и электроника. – Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 34-39.
 9. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В., Влияние диссипации на зонную структуру полупроводниковых сверхрешеток в магнитном поле // Изв. вузов. Радиофизика. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 142-148.
 10. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В. Влияние диссипации на свойства циклотронных волн в полупроводниковой периодической структуре // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 94-98
 11. A.Bulgakov, Ye.A.Оlkhovskiy, O.V.Shramkova, Three-Frequency Interaction of Electromagnetic Waves in a Periodical Layered Structure, Telecommun. and Radio Engineering, Vol. 67, N.3, 2008, pp.217-226.
 12. Булгаков А. А., Ханкина С. И., Шрамкова О. В., Яковенко В. М. Сравнительная характеристика зонных спектров периодических структур, образованных слоями различных материалов во внешнем магнитном поле // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 2. – С. 190-199
 13. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Поверхностные электростатические волны в ограниченных высокотемпературных сверхпроводниках // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. – 2008. - № 4. - С.43-47.
 14. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. «Переходное излучение модулированного потоказаряженных частиц на идеально проводящей поверхности со случайными неровностями» ЖТФ т.78, в.4, с.125-128. 2008
 15. Яковенко В.М.,Ханкина С.И, Яковенко И.В. «Потоки заряженных частиц в слоистых плазмоподобных средах» Радиофизика и электроника. Спец. выпуск
 16. Яковенко В.М.,Ханкина С.И., Яковенко И.В. «Поверхностные поляритоны на неровной границе, создаваемой рэлеевской волной» Радиофизика и электроника,Т.13, №1, С.51-57, 2008
 17. В.И. Хижный, В.В.Тараканов, Т.М.Хижная «Применение составного акустического резонатора для исследования магнитных материалов» Радиофизика и электроника, 2008 г., т. 13, №1, с.58-64
 18. А.В.Архипов, В.Т.Плаксий, И.К.Кузьмичев, Э.Д.Прохоров, А.В.Дядченко, Д.П.Чуешков «Расчет и измерение импеданса лавинно-пролетных диодов миллиметрового диапазона длин волн» Вісник ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, Радіофізика та електроніка, 2008 г., №806, вип.12, стр. 59-64
 19. А.В. Архипов, В.Т.Плаксий, И.К.Кузьмичев, Э.Д.Прохоров, А.В.Дядченко, Д.П.Чуешков «Частотные и амплитудные флуктуации ГЛПД 8-миллиметрового диапазона длин волн» Вісник Сумського ДУ, 2008 г., №1, стр. 124-128
 20. Кириченко А.Я., Когут А. Е. Возбуждение колебаний шепчущей галереи в анизотропном шаре, расположенном в поле волноводного излучателя // Радиофизика и электроника. -2008. Т.13, вып.2. –С. 159-165.
 21. Кириченко А.Я., Когут А. Е. полудисковый диэлектрический резонатор с колебаниями шепчущей галереи для измерения электрических свойств воды // Известия ВУЗов. Радиофизика. -2008. Том LI, № 9.
 22. А.Я.Кириченко, С.П.Мартынюк, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский. „Составной дисковый диэлектрический резонатор и его особенности». Всеукраинский межвед. научно-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника, вып. 152, 2008 г., стр. 23-26
 23. А.Я.Кириченко, С.П.Мартынюк, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский. „Высшие азимутальные электромагнитные колебания НЕ- и ЕН-типа в дисковом диэлектрическом резонаторе». Известия ВУЗов, сер. Радиоэлектроника, т. 51, № 8, 2008, стр. 75-80
 24. А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский, С.П.Мартынюк. „Исследование особенностей ТЕМ колебаний в волноводно-коаксиальном резонаторе». Всеукраинский межвед. научно-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника, вып. 153, 2008 г., стр. 61-64
 25. А.А. Баранник, С.А. Буняев, Н.Т. Черпак. микроволновом отклике эпитаксиальной пленки YBa2Cu3O7- при низких температурах с применением новой техники измерений, ФНТ, т.34, вып.12, 2008, С.1239-1244.

Тези

 1. Аверков Ю.О. X international workshop "Plasma electronics and new acceleration methods" 25 - 29 August, 2008, Kharkov, Ukraine
 2. ПрокопенкоЮ.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Влияние импеданса проводящих поверхностей диэлектрических резонаторов на их спектральные и энергетические характеристики // Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2008 (г.Севастополь), 2008. Т. 2. С.480-481.
 3. ПрокопенкоЮ.В., Смирнова Т.А., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Определение электрофизических параметров веществ с помощью диэлектрических резонаторов // Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2008 (г.Севастополь), 2008. Т. 2. С.755-756.
 4. V. Prokopenko, Yu. F. Filipov, V. M. Yakovenko Excitation of a dielectric sphere by a radial electric dipole taking into account the spatial dispersion // Proceedings of the 12-th Inter. Conf. MMET*2008, (Odessa, Ukraine), 2008. P.211-212.
 5. V. Prokopenko, Yu. F. Filipov, I. A. Shipilova The influence of an impedance surface on eigenfrequency of a hemispherical quasi-optical dielectric resonator // Proceedings of the 12-th Inter. Conf. MMET*2008, (Odessa, Ukraine), 2008. P.219-221.
 6. Кириченко А.Я, Голубничая Г.В. Метод непосредственного измерения коэффициента преломления жидкостей в миллиметровом диапазоне// Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2008 (г.Севастополь), 2008. Т. 2. С. 743-744.
 7. Кириченко А.Я, Е.В. Кривенко, В.И. Луценко, Голубничая Г.В., Т.А. Жилякова. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости вин // Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2008 (г.Севастополь), 2008. Т. 2., С. 761-762.
 8. Кириченко А.Я, Гержикова В.Г., Аникина Н.С., Жилякова Т.А., , Голубничая Г.В., Горобченко О.А. Николов О.Т. СВЧ диэлектрометрия многокомпонентных растворов на двух частотах // Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2008 (г.Севастополь), 2008. Т. 2., С. 761-762.
 9. Плаксий В.И., Архипов А.К., Боцула О.В., Прохоров Э.Д., ДядченкоА.Г., Чуешков Д.П., Шалаев В.А. Детектор СВЧ диапазона на основе пленки BiSb. // Матер. 18-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2008 (г.Севастополь), 2008.
 10. Кириченко А. Я., Кривенко Е.В., Луценко В. И., Голубничая Г. В., Жилякова Т. А.. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости вин.VIII конференція молодих науковців «Радіофізика та електроніка, біофізика», 25-27 листопада 2008 р., м.Харків, с.55
 11. Kirichenko A.Ya., Lutsenko V. I., Krivenko Determination of moisture content in a gas composition using oscillation of ‘wispering gallery’ type in cilindrical resonator. German Microwave Conference (GeMiC 2008) March, 10 – 12, 2008, Hamburg-Harburg (TUHH) p.p.307-309
 12. B. Yurchenko, J. A. Murphy, J. Barton, J. Verheggen, K. Rodgers, “Dual-Layer Frequency-Selective Grid Polarizers on Thin-Film Substrates for THz Applications”, Proc. EuMW 2008: 38th European Microwave Conference 2008 (EuMC-2008), 28-31 October, 2008, Amsterdam, The Netherlands, pp. 10-14 – 10-17.
 13. B. Yurchenko and E. V. Yurchenko, “Enhanced Dual-Layer Grid Polarizers for THz Application”, Proc. 5th Intl. Workshop on Electromagnetic Wave Scattering (EWS’2008), 22-25 October, 2008, Antalya, Turkey, pp. 1-1 – 1-6.
 14. B. Yurchenko and L. V. Yurchenko, “Self-Consistent Time-Domain Modeling of Short-Pulse Oscillations and Multiple Switching in a Dispersive Transmission-Line Network of Active Devices”, Proc. 5th Intl. Workshop on Electromagnetic Wave Scattering (EWS’2008), 22-25 October, 2008, Antalya, Turkey, pp. 1-9 – 1-15.
 15. B. Yurchenko and A. Altintas, “Advanced Physical Optics Modeling of THz Dielectric Lenses”, Proc. 5th Intl. Workshop on Electromagnetic Wave Scattering (EWS’2008), 22-25 October, 2008, Antalya, Turkey, pp. 11-7 – 11-13.
 16. A. Bulgakov, V.K. Kononenko, O.V. Kostylyova. Electrodynamic properties of the waveguide with layered periodic walls // Proc. of the 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON 2008), Wroclaw, Poland, Vol. 2, 2008, p. 529;
 17. A.A. Bulgakov, V.K. Kononenko, O.V. Kostylyova. Investigation of complex wave propagation in the semiconductor layered periodic walls // of International Conference on "Mathematical methods in electromagnetic theory" (MMET’2008), Odessa, Ukraine, 2008, P.466;
 18. A. Bulgakov, O.V. Kostylyova. Guiding properties of the “defected” semiconductor layer inserted in the dielectric periodic structure // Proc. of 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (Metamaterials’2008), Pamplona, Spain, 2008, p.199;
 19. Булгаков А.А., Костылева О.В., Влияние внешнего магнитного поля на свойства ферритового волновода, расположенного между двумя слоисто-периодическими структурами // VIII Харьковская конференция молодых ученых “Радиофизика и электроника, биофизика”, 2008, с.53
 20. A. Bulgakov, Ye. A. Olkhovskiy, O. V. Shramkova, The bulk and surface helicons in the regularly inhomogeneous semiconductor structure Proc. Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications, 2008, Wroclaw.
 21. V. Shramkova, Electrodynamic properties of a semiconductor periodic layered resonator, Proc. Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2008, Odesa
 22. V. Shramkova, Investigation of reflection coefficient from ferrite-semiconductor periodic structure, Proc. Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, 2008, Pamplona, Spain.
 23. V. Shramkova, Propagation of electromagnetic waves in a semiconductor periodic layered waveguides in a magnetic field, Proc. Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, 2008, Pamplona, Spain.
 24. A. Bulgakov, S. I. Khankina, O. V. Shramkova, V. M. Yakovenko, Band spectrum properties of periodic structures, formed by the layers of different materials, Proc. of International Workshop Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, Alushta, 2008.
 25. Cherpak N.T., Barannik A.A., Bunyaev S., “Quasi-Optical Dielectric Resonator-Based Technique of HTS Film Millimeter-Wave Surface Resistance Measurements: Three Types of Resonators”, 38th European Microwave Conference, Amsterdam, Netherlands (EuMC 2008), Proceeding, p. 789-792.
 26. Shaforost O.N., Barannik A.A., Vitusevich S.A., Offenhäusser A.,”Open WGM Dielectric Resonator Technique for Characterization of nL-Volume Liquids”, 38th European Microwave Conference, Amsterdam, Netherlands (EuMC 2008), Proceeding, p. 1129-1132.
 27. Gubin A.I., Cherpak N.T., Lavrinovich A.A., "MM Wave Conductivity Measurement Technique by Grazing Incidence Reflectivity", 38th European Microwave Conference Proceedings, Amsterdam, Netherland (EuMC 2008), -2008, -P. 1074-1076
 28. Cherpak N.T., Barannik A.A., Bunyaev S., “Quasi-Optical Sapphire Resonator for Millimeter WavaImpeadance Charactarization of High-Tc Supercomducting Thin Films”, Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS 2008), Proceedings, Kiev (Ukraine), p. 94-97.
 29. А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский, С.П.Мартынюк Перестройка электрических параметров волноводно-коаксиального резонатора 18th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 8-12 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2008, 519-520
 30. А.П.Моторненко, Р.И.Белоус, И.О.Белоус Возможности определения параметров материалов волноводно-диэлектрического резонатора в реальном масштабе времени 18th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 8-12 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2008, 499-500

Монографії

 1. Кириченко А.Я Прокопенко Ю.В. Филиппов Ю.Ф. Черпак Н.Т Квазиоптические твердотельные резонаторы. Киев: Наукова думка, 2008. – 291 с.

Патенти

 1. Кириченко О.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.І. Пристрій для виміру комплексної діелектричної проникності речовини. Пат. 82516, УкраїнаG01R 27/26, G01N 22/00./; заявник і власник Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова .- а2005 10532б, зявл. 07.11.2005, опубл. данні заявки 10.05.2007, Бюл.№8, опубл. данні про патент 25.04.2008, Бюл.№8
 2. О.І.Губін, О.А.Лавринович, М.Т.Черпак. Пристрій захисту мікрохвильових приймачів. Патент на корисну модель (UA) – №30634, від 11.03.08, Бюл. №5.
 3. О.І.Губін, О.А.Лавринович, М.Т.Черпак Квазіоптичний діелектрометр. Патент на винахід (UA) – №84051, від 10.09.08, Бюл. №17
 4. Баранник О.А., Буняєв С.О., Черпак М.Т. Резонатор, патент на корисну модель №29336, Бюл.№1 от 10.01.2008.


2009

Статті

 1. Кириченко А. Я., ПрокопенкоЮ. В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф. Радиально двухслойный шар как датчик диэлектрических характеристик жидкости, в которую он погружён // Сб. Радиофизика и электроника. Харьков. ИРЭ НАН Украины, Т.14, №3. 2009.
 2. ПрокопенкоЮ.В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Собственные колебания радиально трёхслойных диэлектрических резонаторов // Изв. вузов Радиоэлектроника, Т.52, № 1, 2009, С.14-26.
 3. Т.А. Жилякова,В.И. Беляев, А.Я. Кириченко, Г.В. Голубничая, О.А Горобченко, О.Т. Николов, Д.И. Псутури Диэлектрические свойства сусла и столовых виноматериалов из винограда белых сортов// Виноград, №4 (15), 2009, С. 62-65.
 4. Тараканов В.В., Хижный В.И., Хижная Т.М.Королюк Особенности распространения продольного звука в борате железа. Азимутальные зависимости. Сб. Радиофизика и электроника. Харьков. ИРЭ НАН Украины, Т.14, №4. 2009.
 5. Головащенко Р.В., Горошко Е.В., Когут А.Е., Кутузов В.В. О распределении полей вынужденных колебаний шепчущей галереи, возбуждаемых в квазиоптических диэлектрических резонаторах щелью святи в зеркале // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. ИРЭ НАН Украины. - Харьков. 2009. Т.14, №3
 6. Баранник А.А., Торохтий К.И., Черпак Н. Т. “Квазиоптический кольцевой сапфировый резонатор с внутренним цилиндрическим проводником ” // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины,14 , № 1, c.19-23, 2009.
 7. А.А.Лавринович, Е.В.Храмота Н.Т.Черпак, «Исследование сверхпроводящей микроволновой линии передачи в сильных электромагнитных полях» // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины,14 , № 1, С. 64-68, 2009.
 8. С.И.Тарабан, А.И.Губин, А.А.Лавринович, Н.Т.Черпак, «Микроволновое отражение в прямоугольном волноводе от проводящих образцов, размещенных на наклонном фланце с микроканалом» // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины 2009, т.14, №3, С. 64-68
 9. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б Хаотические режимы генерации в протяженной микрополосковой линии с цепочкой диодов Ганна, Радиоэлектроника и Информатика (ХИРЭ), 2009, №3, с. 14-20
 10. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б Моделирование процессов генерации серии импульсов диодами Ганна в линиях задержки с параллельным соединением, // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины,14 , № 3, С. 371-377, 2009.
 11. Р.И.Белоус, С.П.Мартынюк, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский «Исследование колебаний магнитного типа в волноводно-коаксиальном резонаторе», Радиофизика и радиоастрономия,2009, т.14, №3, с. 328-334
 12. С.П.Мартынюк, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский, О.И.Хазов ”Т и Н колебания в волноводно-коаксиальном резонаторе» , Радиофизика и электроника, т.14, №1, 2009, с. 7-11
 13. Аверков Ю.О., Басс Ф.Г., Яковенко В.М. Возбуждение экситонов в полуограниченных твердых телах нерелятивистским электронным пучком // ФТТ. – 2009. – Т.51, № 1. - С.57-64.
 14. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Возбуждение поверхностных электростатических волн в полуограниченных слоистых сверхпроводниках нерелятивистским электронным пучком // ЖТФ. – 2009. – Т.79, № 5. - С.87-94.
 15. Аверков Ю.О., Кац А.В., Яковенко В.М. Взаимодействие поверхностных электромагнитных волн с электронным пучком, движущимся вдоль границы раздела метаматериалов // ЖТФ. – 2009. – Т.79, № 9. - С.1-10.
 16. Averkov Yu.O., Kats A.V., Yakovenko V.M. Electron beam excitation of left-handed surface electromagnetic waves at artificial interfaces // Phys. Rev. B. – 2009. – Vol.79, № 1 - P. 193402.
 17. Тараканов В.В., Хижный В.И., Хижная Т.М. Application of a composite acoustic resonator for investigations of magnetic materials. Telecommunication and radioingeneering ? vol 68, No 5 (2009) pp 451-463.
 18. B. Yurchenko and A. Altintas, “Physical optics modeling of 2D dielectric lenses”, J. Opt. Soc. Am. A, 2009, vol. 26, no. 2, pp. 305-312.
 19. A. Bulgakov, A. A. Girich, M. K. Khodzitsky, O. V. Shramkova, and S. I. Tarapov, “Transmission of electromagnetic waves in a magnetic fine-stratified structure”, JOSA B, Vol. 26, Issue 12, pp. B156-B160.
 20. V. Shramkova, Transmission properties of ferrite-semiconductor periodic structure, PIERM , Vol. 7, 2009, pp.71-85
 21. Shaforost O.N., Klein N., Vitusevich S.A., Barannik A.A., Cherpak N.T., “High-sensitive microwave characterisation of organic molecule solutions of nanolitre volume” // Applied Physics Letters, vol. 94, 112901, 2009.
 22. I.Belous, S.P.Martynyuk, A.P.Motornenko, I.G.Skuratovskiy, O. I.Bilous “Investigation of Magnetic Fundamental Mode in Waveguide-Coaxial Resonator”, Telecommunications and Radio Engineering, 68 (11), 2009, pp.943-950

Тези

 1. Lonin Yu. F., Ponamarev A. G., Papkovich V.G., Uvarov V. T. Kirichenko A. Ya., Prokopenko Yu. V., Filippov Yu.F. Microwave oscillator with "whispering gallery" resonator // Book of abstracts of XXI International Workshop on Charge Particle Accelerators – IWCPA, 2009 (Alushta, Crimea, Ukraine), September 6-12, 2009. P. 86-87.
 2. ДормидонтовА. В., Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф. Вынужденные колебания в диэлектрическом шаре при возбуждении кольцевым модулированным током // Матер. 19-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2009 (г.Севастополь), 2009. Т. 2. С.525-526.
 3. Кириченко А. Я., Прокопенко Ю. В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф. Радиально двухслойный шар как датчик диэлектрической проницаемости окружающей среды // Матер. 19-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2009 (г.Севастополь), 2009. Т. 2. С.771-772.
 4. Т.А. Жилякова,В.И. Беляев, А.Я. Кириченко, Г.В. Голубничая, О.А Горобченко, О.Т. Николов, Д.И. Псутури Изучение диэлектрических проницаемостей вина и сусла в диапазоне сверхвысоких частот // Матер. 19-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2009 (г.Севастополь), 2009. Т. 2. С.837-838.
 5. V. Krivenko, A.Ya. Kirichenko, V.I. Lutsenko, G.V. Golubnichaya Resonant Method for Measurement of a Complex Permittivity of Wine// Proceedings of 39th European Microwave Conference. Rome, Italy. 29 Sept.-1 Okt. 2009, P.1053-1056
 6. Кириченко А.Я, Е.В. Кривенко, В.И. Луценко. Обнаружение микропримесей в водных растворах с использованием метода волноводно-капиллярного резонанса // Матер. 19-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2009 (г.Севастополь), 2009, С. 789-790.
 7. Плаксий В.И., Архипов А.К., Прохоров Э.Д., ДядченкоА.Г., Чуешков Д.П. Исследование вольтваттной чувствительности детекторов СВЧ излучения на основе контактов металл-полуметалл BiSb в зависимости от геометрии контактов // Матер. 19-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо,2009 (г.Севастополь), 2009, С. 581-582.
 8. Тараканов В.В., Хижный В.И., Хижная Т.М. Magneto-acoustic resonance in strained crystal of iron borate. ICFM’2009 International conference on Functional materials.
 9. Кrivenko E.V.,V.I.Lutsenko, I.V. Polarization Delimiter. International Radar Symposium IRS 2009, Hamburg, Germany 09-11 September 2009 Proceedings: Hamburg, 2009.- P. 759-762.
 10. A. Olkhovskiy, O. V. Shramkova, Transmission spectra of a waveguide filled by quasiperiodic semiconductor structures , Second European Topical Conf. on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2009), Seefeld, Austria (2009)
 11. K. Khodzitskiy, O. V. Kostylyova, , A. A. Girich, O. V. Shramkova, A. A. Bulgakov, Investigation of the surface state peculiarities on the boundary of the magneto-photonic crystal and the semiconductor layer Second European Topical Conf. on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2009), Seefeld, Austria (2009)
 12. V. Shramkova, Electromagnetic wave transmission and reflection by a fine-stratified periodic ferrite-semiconductor structure, IEEE International Symposium on Antennas & Propagation , Charleston, SC, USA, 1-5 June, 2009, 3 p.
 13. V. Shramkova, A.G. Schuchinsky, Pulse interaction with nano-scaled semiconductor films with drifting charges, USNC/URSI National Radio Science Meeting, Charleston, SC, USA, 1-5 June, 2009, 1 p.
 14. Olga V. Kostylyova, Oksana V. Shramkova, Alexey A. Bulgakov, Mikhail K. Khodzitskiy, Alexey A. Girich, Sergey I. Tarapov, Transmission spectrum peculiarities of the magneto-photonic crystal bounded with the semiconductor layer, International Conference "Days on Diffraction-2009", St. Petersburg, Russia, May 26-29, 2009.
 15. K. Khodzitskiy, O.V. Kostylyova, O.V. Shramkova, A.A. Bulgakov, A.A. Girich, S.I. Tarapov, Surface waves on the interface of magneto-photonic crystal and semiconductor, Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, 2009, London, UK .
 16. A. Olkhovskiy, O.V. Shramkova, Investigation of plane-wave reflection and transmission through the multilayered quasiperiodic semiconductor waveguide, Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, 2009, London, UK .
 17. V. Shramkova, A.A. Bulgakov, V.K. Kononenko, Electromagnetic wave propagation in active and passive multilayered nanostructures, 11thInternational Conference on Transparent Optical Networks, June 28 - July 2, 2009 - Island of São Miguel, Azores, Portugal (Invited presentation).
 18. V. Shramkova, Transmission properties of fine, - First IEEE Women in Electromagnetics (IEEE WiEM) Workshop, Salt Lake City, Utah, USA, June 5 – 8, 2009.
 19. Kostylyova, O.V. Shramkova, O.V., Bulgakov, A.A., Surface waves on the interface of the periodic ferrite-dielectric structure bounded with the semiconductor media, International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, DIPED 2009, Lviv, Ukraine, 21-24 Sept. 2009, P. 290-292
 20. A. Olkhovskiy, O.V. Shramkova, Magnetoplasma Waves in Semiconductor Periodic and Quasi-Periodic Layered Waveguides, NATO Advanced Research Workshop on Terahertz and Mid Infrared Radiation: Basic Research and Applications TERA - MIR 2009, 3-6 November 2009 Institute of Theoretical and Applied Physics, Turkey
 21. Elena N. Shaforost, Norbert Klein, Alexey I. Gubin, Alexander A. Barannik, Alexander M. Klushin, “Microwave-Millimetre Wave WGM Resonators for Evanescent Sensing of Nanolitre Liquid Substances”, 39th European Microwave Conference, Rome, Italy (EuMC 2009), Proceeding, p. 45-48.
 22. Alexander A. Barannik, Nickolay T. Cherpak, Yuriy V. Prokopenko, Konstantin I. Torokhtiy, Elena N.Shaforost, Svetlana A.Vitusevich, “Two-Layered WGM Resonator-Based Technique for Microwave Characterization of Condensed Matter With Extremely High and Extremely Low Losses”, 39th European Microwave Conference, Rome, Italy (EuMC 2009), Proceeding, p. 1175-1178.
 23. Barannik A. A., Glamazdin V. V., Skresanov V. N., Cherpak N. T., “Resonator measurements of superconductor surface impedance provided oscillations degeneration removal”, 19th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2009), 14-18 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine Proceeding, p. 797-798.
 24. I. Torokhtiy, A.A. Barannik, “Ring quasioptical sapphire resonator for studying impedance properties of superconductors”, International Workshop “Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics”, 11-12 June 2009, Kharkov, Ukraine, Digest, p. 18.
 25. I. Gubin, A.I.Cherpak, A.A.Lavrinovich, “Fluctuation conductivity of YBCO above Tc studied by grazing incidence reflectivity techniques” International Workshop “Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics”, 11-12 June 2009, Kharkov, Ukraine, Digest, p. 11.
 26. I.Taraban, N.T.Cherpak,. A.I Gubin, A.A.Lavrinovich, “On microwave sensor for GIR technique of impedance characterization of superconducting and other structures”, ” International Workshop “Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics”, 11-12 June 2009, Kharkov, Ukraine, Digest, p. 17.
 27. Р.И.Белоус, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский, О.И.Хазов «Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик волноводно-коаксиального резонатора», 19th Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 14-18 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2009, pp. 494-495


2010

Статті

 1. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Сорокин М.С. Исследование спектра выходных сигналов импульсных ГЛПД // Вестник Харьковского науч.-тех. Университета ХПИ, 2010, вып. 16, с. 125-131
 2. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Сорокин М.С. Теоретические и экспериментальные исследования качества спектра импульсных генераторов КВЧ-диапазона // Общегосударственный научно-производств. Журнал «Энергетик, Энергоаудит», Харьков, 2010, №7(77), с. 47-53
 3. Белецкий Н.Н., Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Рассеяние электрона на плазменных колебаниях в структуре полупроводник-диэлектрик-полупроводник // Радиофизика и электроника, 2010, т.15, №2, с. 77-82.
 4. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Поверхностные электромагнитные колебания терагерцевого диапазона в плазмоподобных средах, содержащих потоки заряженных частиц // Радиофизика и электроника, 2010, т.15, №4, 4с.
 5. I. Gubin, N. T. Cherpak, A. A. Lavrinovich. Grazing incidence reflectivity of high-tc superconductors: mm wave technique of conductivity measurements // Радиофизика и электроника, Т.15 , №2, с.87-91, 2010
 6. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Кинетическая неустойчивость электронного пучка движущегося над анизотропно проводящей границей метаматериала // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения, № 4 (68), 2010 С.25-29.
 7. Кириченко А.Я.,Лонин Ю.Ф.,Папкович В.Г., Пономарев А.Г.,Прокопенко Ю.В., Уваров В.Т., Филиппов Ю.Ф. Микроволновый генератор с резонатором «шепчущей галереи // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). «2 (66), Серия: Ядерно-физические исследования. Вып. 53, 2010, с. 135-139
 8. Кириченко А.Я., Анакина Н.С., Тержакова В.Г., Голубничая Г.В., Горобченко О.А., Жилякова Т.А., Никонов О.Т. Изучение диэлектрической проницаемости многокомпанентных растворов на двух сверхвысоких частотах // Электромагнитные волны и электронные системы, 2010, т.15,№4,с.46-51
 9. Белецкий Н.Н., Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Взаимодействие поверхностных плазмонов с потоком заряженных частиц, проходящих через границу раздела сред // ЖТФ, 2010, т. 80, №4, с. 120-125
 10. A. Булгаков, И.В. Федорин. Особенности коэффициентов отражения и прохождения от мелко слоистой структуры из слоев диэлектрика и полупроводника // Техническая электродинамика. Тематический выпуск “Силовая электроника и энергоэффективность”. №1, с. 293-296, 2010
 11. А.А.Костенко, В.М.Яковенко. Становление и развитие научного направления в ИРЭ им. А.Я.Усикова НАН Украины // Электромагнитные волны и электронные системы. Т.15, №9, стр.3-14
 12. A. Murphy, T. Peacocke, V. Yurchenko Multi-Mode Horn Design and Beam Characteristics for Planck // Journal of Instrumentation, 2010, 5, T04001 (24page)
 13. Tauber , V. Yurchenko. Planck pre-launch status: the optical system // Astronomy & Astrophysics, 2010, vol. 520, paper A2 (22 pages)
 14. -M. Lamarre , L. Vibert , V. Yurchenko .Planck pre-launch status: the HFI instrument, from specification to actual performance // Astronomy & Astrophysics,2010, vol. 520, paper A9 (20 pages)
 15. A.R. Ade , G. Savini , V.Yurchenko…Planck pre-launch status: the optical architecture of the HFI // Astronomy & Astrophysics, 2010, vol. 520, page A 11 (7pages)
 16. Maffei , F. Noviello , V. Yurchenko… Planck Pre-launch status: HFI beam expectations from the optical optimisation of the focal plane // Astronomy & Astrophysics,2010 vol. 520, paper A12 (15 pages )
 17. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. Surface electromagnetic waves at an anisotropically conducting artificial interface // Physical Review B, Vol. 81, No. 4, pp.045427 (2010), 1p..
 18. Kharchenko A.A. ,Barannik A.A., Bunyaev A., Cherpak N.T., Prokopenko Yu. V., Vitusevich S.A. Whispering gallery mode dielectric resonators in a form of hemisphere with impedance plane // IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, Vol. 58, № 10, October 2010, P. 2682-2691
 19. Alexey Gubin, Mykhaylo Petrychuk, Valery Kovalenko, Alexander Pud, Nikolay Ogurtsov. Ternary magnetic nanocomposites based on core–shell Fe3O4/polyaniline nanoparticles distributed in PVDF matrix // Status Solidi A 207, №. 2, с. 442–447, 2010
 20. I.Bilous, S.P.Martynyuk, A.P.Motornenko, I,G,Skuratovsky and O.I.Khazov “T-and H-modes in waveguide coaxial resonator”. // Telecommunications and Radio Engineering. V.69 (6), pp. 489-493,2010
 21. Cherpak N.T., Kalenyuk A.A., Pan V.M., Gubin A.I., Khramota E.V., Kurakin A.A., Vitusevich S.A. DC-biased coplanar waveguide on the basis of high-Tc superconducting thin film with nonlinear impedance // Telecommunication & Radio Engineering, 2010, v.69, No15, p. 1357 – 1364
 22. Tarakanov V.V., Higniy V.I., Hignaya T.M. Magnetic oscillations of longitudinal sound in iron borate // Functional materials. Vol.17, №1, p.33-40
 23. A. Bulgakov, O.V. Shramkova. Waves in a Semiconductor Periodic Layered Resonator // IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, Vol. 58, № 8, 2010, AUGUST 2010. 3p.

Тези

 1. F.Rusanov, P.J.Chou. Collective Effects Simulations for the TPS Storage Ring // Proceedings of the 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC”10), Kyoto, Japan, May 23-28,2010, TUPD058, pp. 2063-2065
 2. F.Rusanov. Impedance Study for the TPS Storage Ring // Proceedings of the 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC”10), Kyoto, Japan, May 23-28,2010, TUPD057, pp. 2060-2062
 3. F.Rusanov , C.C.Kuo, H.P.Chang, H.C.Chao, M.S.Chiu, P.J.Chou, G.H.Luo, H.J.Tsai, F.H.Tseng, C.H.Yang. Accelerator Physics lssues for the TPS // Proceedings of the 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC”10), Kyoto, Japan, May 23-28,2010, MOOCMH01, pp. 36-38
 4. Y. Wu, S.Y. Zhou, X.Y. Wang, L.X. Cao, X.Q. Zhang, S. Luo, Y.S. He, A. A. Barannik, N. T. Cherpak, V. Skresanov. Microwave study of FeSe0.3Te0.7 thin film by TE011-mode sapphire dielectric resonator // ASC’2010, August 1-6, 2010, Washington, US, 1p.
 5. Gubin, A. Barannik, N. Cherpak, A. Offenhaeusser, N. Klein, S. Vitusevich. Biochemical liquid investigation on the nanolitre scale by millimetre wave dielectric resonators // JARA-FIT Nanoelectronics days 2010 - October 04-07, 2010 Aachen, Germany, 1p.
 6. T. Cherpak, A. A. Barannik, S. A. Bunyaev, Yu. V. Prokopenko, K. I. Torokhtii, S.A. Vitusevich. Millimeter-Wave Surface Impedance Characterization of both HTS Films and Single Crystals Using Quasi-Optical Sapphire Resonators // ASC’2010, August 1-6, 2010, Washington, US, 1p.
 7. A. Barannik, N. Cherpak,A. Tanatar, Vitusevich, K. Torokhtii, V. Skresanov, V. Glamazdin, P. C. Canfield, R. Prozorov. Microwave Impedance Characterization of Single Crystal Ba(Fe1-xCox)2As2 Using Sapphire Disk Quasi-Optical Resonator in Millimeter Wave Range // ICSM, April 20-25, 2010. Antalia, Turkey, 1p.
 8. V. Shramkova. Attenuation of Electromagnetic Waves in Semiconductor Periodic and Quasi-Periodic Layered Waveguides in a Magnetic Field // 12th International Conference on Transparent Optical Networks, June 27 - July 1, 2010, Munich, Germany (Invited presentation), 4p.
 9. A. Olkhovskiy, O.V. Shramkova. Attenuation of magnetoplasma waves in semiconductor periodic and quasi-periodic layered waveguides // European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP2010), 2010, Barcelona, Spain , 3p.
 10. A. Girich, M.K. Khodzitsky, O.V. Shramkova, S.I. Tarapov. Microwave Properties of the Magnetic Periodic Multilayered Structures // European Microwave Conference, 2010, Paris, 4p.
 11. V. Shramkova, A.A. Bulgakov, A. G. Schuchinsky. Nonlinear wave scattering by anisotropic dielectric slabs // Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, 2010, Karlsruhe, Germany, 3p.
 12. N. Kakazei, S.A. Bunyaev, V.O. Golub, N.A. Sobolev, N. Santos,B.A. Ivanov, E.V. Tartakovskaya, A.A. Serga, A.V. Chumak, P.A. Beck, B. Laegel and B. Hillebrands “Splitting of magnetostatic spin-wave modes of circular magnetic dots upon small deviation of magnetic field from the normal”, 55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, NOVEMBER 14–18, 2010 ATLANTA, GA.
 13. Р.И.Белоус, С.П.Мартынюк, А.П.Моторненко, И.Г.Скуратовский. Волноводно-диэлектрический резонатор на 28-38 ГГц // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, с. 663-664
 14. B. Yurchenko, L.V. Yurchenko, Time-Domain Simulation of Trains of Oscillation Pulses in a Gunn Diode System with a Remote Resonator // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), , June 21-26, 2010, Kharkov, Ukraine , paper D-6, 3 p.
 15. B. Yurchenko, M.L. Gradziel, J.A. Murphy, Dual-Layer Grid Polarizers for MM and Sub-MM Waves: Theory and Experiment // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), June 21-26, Kharkov, Ukraine , 2010, paper W-5, 3 p.
 16. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. Surface electromagnetic waves at anisotropically conducting interface between two dielectrics // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10) and workshop on terahertz technology (TERATECH’10) Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010.B-5, 978-1-42-44-78-98-9/
 17. Аверков Ю., Яковенко В. Кинетическая неустойчивость электронного пучка движущегося над анизотропно проводящей границей метаматериала // XI International workshop "Plasma electronics and new acceleration methods" 23-27 August, 2010, Kharkov, Ukraine, p. 25-29
 18. Averkov Yu.O., Kuleshov A., Ponomarenko S., Yefimov B.P., Yakovenko V.M. Theoretical and experimental investigation of transient radiation excited by electron bunches in microwaves // X International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’10), Kyiv, Ukraine, September 6 – 8, 2010, EMT-4, 978-1-42-44-8860-5 / 10/, 3 p.
 19. Dormidontov A.V., Filipov Yu.F., Prokopenko Yu.V. Excitation of spherical dielectric resonator by ring periodical current // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), , June 21-26, 2010, Kharkov, Ukraine , 3p.
 20. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф. Спектр диэлектрического шарового резонатора, возбуждаемого азимутально-периодическим электрическим током // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 673-674
 21. Буданов В.Е., Евич Н.Л., Суслов Н.Н., Прокопенко Ю.В. Определение диэлектрической проницаемости вещества с применением геметро-фазового сканирования // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 997-998
 22. Galaydych K.V., Lonin Yu.F., Ponomarev A.G., Prokopenko Yu.V., Sotnicov G.V. Mathematical model of an excitation by electron beam of «whispering gallery» modes in cylindrical dielectric resonator // Book of abstracts of Int. Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, Crimea, Ukraine, September 13-18, 2010 P.134
 23. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Носатюк С.О., Солодовник В.А. Полушаровой диэлектрический резонатор с концентрической шаровой выборкой для диэлектрометрии жидкостей // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 1010-1011
 24. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И. Влияние штыря на собственную чистоту полудискового частично экранированногоквазиоптического диэлектрического резонатора и частоты стабилизированного им генератора на диоде Ганна // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 667-668
 25. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Носатюк С.О. Резонаторный метод для определения диэлектрических характеристик смеси мелкодисперсных сыпучих материалов в 8-мм диапазоне длин волн // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 1012-1013
 26. Kirichenko A.Ya., Kogut A.E., Kutuzov V.V., Maksimchuk I.G., Nosatyuk S.O., Solodovnic V.A. Dielectrometer measuring cell for investigation of liquids with high lossts and high dielectric constant designed in form of the two-layer semispherical Teflon resonator // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), June 21-26, Kharkov, Ukraine , 2010, 3
 27. Beletsky N.N., Khankina S.I., Yakovenko V.M., Yakovenko I.V. Interaction of plasma oscillations with charged particles intersecting a boundary of two media // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), June 21-26, Kharkov, Ukraine , 2010, 3p
 28. I. Gubin, S. Vitusevich, N. Klein, A.A. Lavrinovich. Microwave - to - submm wave reflection and transmission coefficients for investigation of biochemical water solutions // Proc. of 7-th Kharkov Symposium MSMW, (June 21-26, 2010), 3p.
 29. Cherpak N.T., Kalenyuk A.A., Lavrinovich A. A., Pan V.M., Gubin A.I., Khramota E.V.,Kurakin A.A., Vitusevich S.A. Nonlinear coplanar waveguide on the basis of high-Tc superconducting thin film // Proc. of 7-th Kharkov Symposium MSMW, (June 21-26, 2010), 3p.
 30. A.Ya.Kirichenko, V.I. Lutsenko, I.V. Popov. Using Of Gunn Diode Based Self-Oscillator Is Stabilised By Quasi-Optical Dielectric Resonator For Determination Of Dielectric Parameters Of Liquids // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), June 21-26, Kharkov, Ukraine , 2010, 978-1-4244-7898-9/10/, 3p
 31. В.М Плаксий., Т.И.Камышанова. Обоснование скорости роста монокристаллов сплавов висмут-сурьма методом зонной перекристаллизации // Матер. 20-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2010, Украина, Севастополь , 13-17 сентября, 2010, т.2, с. 781-782
 32. A. Bulgakov, O.V. Kostylyova, O.V. Shramkova. External magnetic field influence on the transmission properties of the ferrite-dielectric periodic structure bounded by the semiconductor layer // Proc. of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2010), Kyiv, Ukraine 4p.
 33. Shramkova , A. Bulgakov, A. Schuchinsky, Wave scattering by nonlinear semiconductor layers, Proc. of International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2010), Kyiv, Ukraine, 4p.
 34. A. Girich, M.K. Khodzitsky, O.V. Shramkova, S.I. Tarapov. Influence of dissipative processes on the propagation of electromagnetic waves in a magnetic fine-stratified structure // The 7th International Kharkov symposium On physics and Engineering of Microwaves, millimeter and submillimeter Waves (MSMW’10), June 21-26, Kharkov, Ukraine , 2010, 3p
 35. A. Bulgakov, I.V. Fedorin. Electrodynamic properties of a magnetic fine-stratified structure. // Proc. of Int. Symposium "Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter waves" (MSMW’2010) , Kharkov, Ukraine, 2010;3p.
 36. A. Bulgakov, I.V. Fedorin. Electromagnetic field ellipticity in the case of reflection from fine-stratified structure located on a metal substrate // Proc. of International Conference on "Mathematical Methods in Electromagnetic Theory" (MMET’2010), Kyiv, Ukraine, 2010, 4p.
Патенти
 1. О.І.Губін, О.А.Лавринович, М.Т.Черпак. Пристрій захисту мікрохвильових приймачів. Патент на винахід (UA) - №90294 від 26.04.2010, Бюл. №8 (26.04.10), приорітет від 20.08.07
 2. О.І.Губін, О.А.Лавринович, С.І.Тарабан, М.Т.Черпак. Пристрій для вимірювання мікрохвильових властивостей конденсованого середовища. Патент на корисну модель (UA) – №47061, від 01.10, Бюл. №1 (пріоритет від 26.08.09р.)


2011

Статті

 1. Кириченко А.Я., Голубничая Г.В. Идентификация питьевой воды природных источников харьковского региона с использованием температурной зависимости их коєффициента преломления // Cб. ИРЭ НАНУ, Радиофизика и электроника,2011, Т.2 (16), № 1, с. 81-84
 2. Ханкина С.И., Яковенко В.М., О распадной неустойчивости электронных волн в эффекте Вавилова-Черенкова // Cб. ИРЭ НАНУ, Радиофизика и электроника,2011, Т.2 (16), № 2, с. 27-33
 3. Ханкина С.И., Яковенко В.М.,Яковенко И.В. Электронные состояния на неровной поверхности твердого тела // Физика низких температур, 2011, т. 37, №11, с.
 4. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Носатюк С.О., Солодовник В.А. Полушаровой диэлектрический резонатор с концентрической шаровой выборкой для диэлектрометрии жидкостей // Cб. ИРЭ НАНУ, Радиофизика и электроника,2011, Т.2 (16), № 2, с. 90-93
 5. Аверков Ю.О., Белецкий Н.Н., Яковенко В.М. Зависимость частот поверхностных электромагнитных состояний в фотонных кристаллах от параметров двухслойной диэлектрической элементарной ячейки // Cб. ИРЭ НАНУ, Радиофизика и електроника. – 2011. – Т.2(16), № 2. – С. 40-47.
 6. А.А. Булгаков, И.В. Федорин. Эллипсоидальные свойства коэффициентов отражения от мелкоcлоистой периодической структуры полупроводник – диэлектрик в магнитном поле // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т.2(16). – № 2. – С. 33-39.
 7. А.А. Булгаков, В.К. Кононенко. Медленные волны в периодической структуре с магнитоактивными полупроводниковыми слоями // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т.2(16). – № 2. – С. 63-70.
 8. T. Cherpak, N. Ni, M.A. Tanatar, S.A. Vitusevich, V.N. Skresanov, P.C. Canfield, R. Prozorov, V.V. Glamazdin, K.I. Torokhtii .Millimeter-wave study of London penetration depth temperature dependence in Ba(Fe0.926Co0.074)2As2single crystal // Физика Низких Температур, 37, № 8, С. 912-915, 2011.
 9. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Возбуждение поверхностных электромагнитных волн на анизотропно проводящей границе вакуум - метаматериал методом нарушенного полного внутреннего отражения // ЖТФ. – 2011. – Т. 81, Вып. 4. – С. 71-77.
 10. Евич Н.Л., Прокопенко Ю.В. Излучатель миллиметрового диапазона и его использование в диэлектрометрии // Электромагнитные волны и электронные системы, 2011. Т. 16. № 9. С. 58-
 11. А.А. Булгаков, И.В. Федорин . Электродинамические свойства мелкослоистой периодической структуры во внешнем магнитном поле // Журнал технической физики.– 2011. – Т.81. – № 4. – С. 81-85.
 12. А.А. Булгаков, И.В. Федорин. Особенности внешней конической рефракции в слоисто периодической структуре полупроводник/диэлектрик в магнитном поле // Техническая электродинамика. Тематический выпуск «Силовая электроника и энергоэффективность». – 2011. – № 1. – С. 340-343
 13. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. Excitation of oblique surface electromagnetic waves at an anisotropically conducting artificial interface by means of the attenuated-total-reflection method // Journal of the Optical Society of America B. – 2011. – Vol. 28, No. 1. – P. 155-158.
 14. Cherpak N. T., Barannik A.A., Bunyaev S. A., Prokopenko Yu.V., Torokhtii K.I., Vitusevich S.A. Millimeter-wave surface impedance characterization of HTS films and single crystals using quasi-optical sapphire resonators // IEEE Trans. on Appl. Supercond. Vol. 21. No. 3. P. 591-594.
 15. Wu Y., Zhou S. Y., Wang X. Y., Cao L. X., Zhang X. Q., Luo S., He Y. S., Cherpak N. T., Skresanov V.N. Microwave Study of Thin Film by -Mode Sapphire Dielectric Resonator // IEEE Trans. on Appl. Supercond. Vol. 21. No. 2. P. 599-603.
 16. Кириченко А.Я,. Когут А.Е, Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Носатюк С.О., Солодовник В.А Полый полусферический диэлектрический резонатор для диэлектрометрии гидкостей // Cб. ИРЭ НАНУ, Радиофизика и электроника. - Т. 2 (16), № 2. - С. 90-93.
 17. Yevich L. ProkopenkoY. V. A microwave technique for determining thicknesses of dielectric materials using radiators with scanning directional patterns// Radio Physics and Radio Astronomy. - 2011. - Vol. 2, No 2. - P. 189-196
 18. Majzelis Z.O., Roukes M. L., Dykman M. I. Detecting and characterizing frequency fluctuations of vibrational modes // Rev. B. – 2011. – Vol. 84. – 7р.
 19. Majzelis Z.O., Yampol'skii V. A., Savel'ev S., Apostolov S. S. Reply to “Comment on “Temperature dependence of the Casimir force for lossy bulk media» //Nori F Phys. B. – 2011. – Vol. 84. – 7р.
 20. Majzelis Z.O., Yampol'skii V.A. Apostolov S.S., Levchenko A., Nori F Voltage-driven quantum oscillations of conductance in graphene // Europhys. Lett. – 2011. – Vol. 96. – 3 р.

Тези

 1. A.I.Gubin, A.A.Barannik, N.T.Cherpak, S.Vitusevich, A. Offenhaeusser, N. Whispering-Gallery Mode Resonator Technique for Characterization of Small Volumes of Biochemical Liquids in Microfluidic Channel // 41th European Microwave Conference Proceedings, Manchester, Great Britain (EuMC 2011), 2011, p. 615-618.
 2. V. Kostylyova, A.A. Bulgakov, A.A. Girich, G.O. Kharchenko, S.I. Tarapov. Transmission spectra in ferrite-dielectric periodic structure with defect layer // European Microwave Week, October 9-14, 2011, Manchester, Great Britain, 3 р.
 3. V. Kostylyova, O.V. Shramkova. Electrodynamic Properties of the Surface Waves Propagated Along the Interface of Periodic Structure with Magnetoactive Layers // European Topical Conf. on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2011), Seefeld, Austria (2011)
 4. V. Shramkova, A. G. Schuchinsky, Resonant three-wave interaction in the nonlinear anisotropic dielectric slabs // Fifth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (METAMATERIALS´2011), Barcelona, Spain, October 10-15, 2011
 5. V. Shramkova, A.G. Schuchinsky, Nonlinear scattering by periodic dielectric structure // European Microwave Conference (EuMC 2011), Manchester, October, 2011;
 6. V. Shramkova, A.G. Schuchinsky, Three-waves scattering by finite nonlinear photonic crystal // International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications and IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (ICEAA-IEEE APWC), Torino, Italy, September 12-17, 2011;
 7. V. Shramkova, A.G. Schuchinsky, Nonlinear wave scattering by layered structures // The 13th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2011), Stockholm, Sweden, June 26 – 30, 2011 (invited presentation);
 8. A. Bulgakov, O.V. Kostylyova . Peculiarities of the interferences processes and their influence on the transmission spectrum of the ferrite-dielectric periodic structure bounded with the semiconductor layer // Proc. of the 13th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2011),Stokholm, Sweden, 2011;
 9. T.Cherpak, K.I. Torohtiy, S.Vitusevich. Slotted-Disk Sapphire Quasi-Optical Resonator with Conducting Endplates // Proceedings of the 41st European Microwave Conference (EuMC 2011),Manchester, Great Britain P. 830-833, 2011
 10. N. Skresanov, V. V. Glamazdin, N.T. Cherpak. The Novel Approach to Coupled Mode Parameters Recovery from Microwave Resonator Amplitude-Frequency Response // Proceedings of the 41st European Microwave Conference (EuMC 2011), Manchester, Great Britain , 2011, 4p.
 11. Nedukh, G. Kharchenko, S.Tarapov, D. Belozorov, G. Kakazej. Low temperature FMR in the system of non-interacting magnetic nanodisks // Moskow International Symposium on Magnetism, p. 621, August 21-25, 2011, 3 р.
 12. Дормидонтов А.В. Кириченко А.Я., Лонин Ю.Ф., Пономарев А.Г., Прокопенко Ю.В., Сотников Г.В., Уваров В.Т. Автоколебательная система на основе диэлектрического резонатора с модами «шепчущей галереи» // Матер. 21-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2011 (г.Севастополь),12-16 сентября, Т. 1. С.277-278.
 13. K.V Galaydych, Yu.F. Lonin, A.G. Ponomarev, Yu.V Prokopenko, G.V Sotnikov, V.T. Uvarov . Excitation of mm-waves by high-current REB in dielectric resonator // Book of abstracts of XXII International Workshop on Charge Particle Accelerators –IWCPA 2011 (Alushta, Crimea, Ukraine), September 22-28, 2011. P. 28-29.
 14. Плаксий В.Т., Архипов А.В., Тищенко А.С., Камышанова Т.И. Выращивание и обработка поверхности монокристаллов BiSb // Матер. 21-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2011 (г.Севастополь), Украина, Т. 2. с.715-716
 15. Губин А.И., Миронов И.И., Лавринович А.А. Особенности нерезонансного метода исследования проводников при скользящих углах падения // Матер. 21-ой междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" – КрыМиКо, 2011 (г.Севастополь), Украина, 12-16 сентября , 2 с.
 16. Голубничая Г.В., Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И. Идентификация питьевой воды природных источников с использованием их коэффициента преломления в миллиметровом диапазоне волн // Матер. 21-ой Международной Крымской конференции «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011г., Севастополь, Крым, Украина, -С. 1011-1012
 17. Т.А. Игнатьева, А.Н. Великодный, Н.Б. Боброва, А.А. Харченко. Взаимодействие электромагнитного излучения с мoлибденом // 2-а Всеукраїнська конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології", 2011, Украина, 2 стр
 18. А.А. Харченко. Природа резонансов в запрещенной зоне бипериодического ограниченного магнитофотонного кристалла // XI Харьковская конференция молодых ученых "Радиофизика, электроника, фотоника и биофизика", Харьков, 29 ноября -1 декабря, 2011, 1 стр.


2012

Статті

 1. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. “ Влияние δ-образной квантовой ямы на границе одномерной решетки на свойства поверхностных электронных состояний таммовского типа “ // Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, №. 3. – С. 588-593
 2. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampolskii V.A “ Conversion of terahertz wave polarization at the boundary of a layered superconductor due to the resonance excitation of oblique surface waves “ // Physical Review Letters. – 2012. – Vol. 109, No. 2. – P. 027005(5).
 3. Аверков Ю.О. “ Косые поверхностные джозефсо-новские плазменные волны в слоистых сверхпроводниках “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), № 1. – С. 60-70.
 4. Аверков Ю.О., Белецкий Н.Н., Яковенко В.М. “ Поверхностные электромагнит-ные волны в плазмоподобной среде, граничащей со слоисто-периодической структурой “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т.3(17), № 2. – С. 54-62.
 5. Аверков Ю.О., Белецкий Н.Н., Тарапов С.И., Харченко А.А., Яковенко В.М. “ Поверхностные электромагнитные состояния на границе фотонный кристалл – плазмоподобная среда во внешнем магнитном поле “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т.3(17), № 3. – С. 48-56
 6. Аверков Ю.О. “ Влияние дефектного слоя на границе фотонного кристалла и плазмоподобной среды на свойства поверхностных электромагнитных состояний “ // Доповіді НАН України. – 2012. – № 9. – С. 66-71
 7. Аверков Ю.О. “ Взаємодія заряджених частинок та електромагнітних полів НВЧ діапазону в неоднорідних провідних середовищах “ // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ф.-м. н. Спеціальність 04.03 – радіофізика. IРЕ НАН Укр ім. О.Я. Усікова, м. Харків. – 2012. – С. 1-32
 8. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Ямпольский В.А “ Джозефсоновские плазменные колебания в ограниченных слоистых сверхпроводниках “ // Физика низких температур. – 2012. – Т. 38, № 3. – С. 245-252
 9. Апостолов С.С., Рахманова Т.Н., Ханкина С.И., Яковенко В.М., Ямпольский В.А “ Трансформация поляризации терагерцевых волн при их отражении и прохождении сквозь слоистый сверхпроводник конечных размеров “ // Физика низких температур. – 2012. – Т. 38, № 9. – С. 1109-1118
 10. Жилякова Т.А., Кириченко А.Я., Голубничая Г.В., Горобченко О.А., Николов О.Т. “ Влияние содержания спирта и сахара на диэлектрическую проницаемость вин в микроволновом диапазоне “ // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 108-111
 11. Белоус Р.И., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. “ Особенности механической перестройки резонансной частоты волноводно-диэлектрического резонатора “ // Всеукраинский межвед. науч-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника. – 2012. – Вып. 168. – С. 103-107
 12. Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. “ Волноводно-диэлектрический резонатор с резонансным короткозамыкающим поршнем “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), № 4. – С. 14-17
 13. Кривенко Е.В., Кириченко А.Я., Луценко В.И., Когут А.Е. “ Влияние штыря в полудисковом частично экранированном квазистатическом диэлектрическом резонаторе на частоту генератора на диоде Ганна, стабилизированного им “// Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), № 2. – С. 20-29.
 14. Кривенко Е.В. “ Електродинамічні характеристики квазіоптичних діелектричних та хвилевід них резонаторів з неоднорідністю “ // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ф.-м. н. Спеціальність 03.04. – радіофізика. ІРЕ НАН України ім. О.Я. Усікова, м. Харків. – 2012. – С. 1-20.
 15. Yurchenko B. “ High-Q Reflection Notch Method for MM Wave Measurements of Large Dielectric Losses Using a Stack Resonator: Analysis and Simulations “ // Progress In Electromagnetics Research M. – 2012. – Vol. 24. – Р. 265-279
 16. Булгаков А.А., Федорин И.В. “ Поверхностные состояния в мелкослоистой периодической структуре в магнитном поле “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), № 2. – С. 63-67.
 17. Булгаков А.А., Федорин И.В. “ Явление конической рефракции в мелкослоистой периодической структуре полупроводник-диэлектрик в магнитном поле “ //Оптика и спектроскопия. – 2012. – Т. 112, № 3. – С. 519-527
 18. Булгаков А.А., Федорин И.В. “ Поверхностные электромагнитные волны в двухосной мелкослоистой структуре в магнитном поле “// Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, № 8. – С. 1470-1477
 19. Nedukh S.V., Kharchenko G.O., Tarapov S.I., Belozorov D.P., Salyuk O.Yu., Kakazei G.N. “ Low temperature FMR in the system of non-interacting magnetic nanodisks “ // Solid State Phenomena. – 2012. – Vol. 190. – Р. 593-596
 20. Дормидонтов А.В., КириченкоА.Я., Лонин Ю.Ф., Пономарев А.Г., Прокопенко Ю.В., Сотников Г.В., Уваров В.Т., Филиппов Ю.Ф “ Автоколебательная система на основе диэлектрического резонатора с модами "шепчущей галереи" “ // Письма в ЖТФ. – 2012. – Т. 38, Вып. – С. 65-73
 21. Галайдыч К.В., Лонин Ю.Ф., Пономарев А.Г., Прокопенко Ю.В., Сотников Г.В., Уваров В.Л “ Возбуждение миллиметровых волн сильноточным РЭП в диэлектрическом резонаторе “ // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Серия: Ядерно-физические исследования. – 2012. – № 3 (79), Вып. 58. – С. 174-178.
 22. Губин А.И., Лавринович А. А., Миронов И.И., Черпак Н.Т. “ Сравнительный анализ подходов к микроволновому методу исследования проводников при скользящих углах падения волны “ // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т.3(17), №3. – С. 98-103
 23. Barannik A.A., Cherpak N.T., Kharchenko M.S., Semerad R., Vitusevich S “Surface Impedance of YBa2Cu3O7−δ Films Grown on MgO Substrate as a Function of Film Thickness “ // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 25. – 2012. – № 8. – P. 1-6.
 24. Майзелис З.О., Апостолов С. С., Езерская Е. В., Усатенко О. В., Чебанова Т. С. “ Классическая динамика в ньютоновом и лагранжевом формализме: учебно-методическое пособие для студентов физических спеціальностей “ // ХНУ им. В.Н. Каразина. – – 76 с.
 25. Майзелис З.О., Апостолов С.С. “ Асимптотические методы: учебно-методическое пособие “ // ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2012. – 60 с.

Тези

 1. Голубничая Г.В., Кириченко А.Я. “ Эффективность возбуждения и добротность колебаний пластинчатых дисковых диэлектрических резонаторов “ //22-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2012. – Vol. 1. –Р. 583-584
 2. Кривенко Е.В., Кириченко А.Я., Луценко В.И “ Многочастотный режим работы автогенератора, стабилизированного двумя резонаторами “ //22-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2012. – Vol. 2. – Р. 813-814
 3. Когут А.Е., Кутузов В.В., Максимчук И.Г., Носатюк С.О., Солодовник В.А “ Полушаровой диэлектрический резонатор с концентрической полушаровой выборкой для диэлектрометрии спиртовых растворов “ //22-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology ", 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2012. – Vol. 2. – Р. 845-846
 4. Yurchenko B “ Self-Consistent Time-Domain Simulation of Short-Pulse Oscillations in a Gunn Diode System with Time-Delay Microstrip-Line Coupling “ // Proc. 3rd Intl. Conf. on Noise Radar Technology, NRT-2012, Yalta, Crimea, Ukraine, Sept. 27-29. – 2012. – 4 p.
 5. Moskaltsova A.N., Kharchenko G.O., Nedukh S.V. FMR investigation of patterned thin magnetic films //3-rd International Conference for Young Scientists “Low temperature physics-2012”, 14-18 May, Kharkiv, Ukraine. – 1 р
 6. Луценко В.И., Луценко И.В., Кривенко Е.В., Попов Д.О Обнаружение опасных метеорологических явлений с использованием глобальных навигационных спутниковых систем // Электромагнитные методы исследования окружающего пространства [Электронный ресурс] : Сб. тез. докл. Первой украинской конференции, 25-27 сентября, Харьков, Украина. – 2012. – С. 188-190.EMES
 7. Golubnichaya G.V., Kirichenko А.Ya., Krivenko E.V., Lutsenko V.I. Waveguide Resonant as The Method for Measurement of Potable Water Quality Control “ / The 42th European Microwave Conference, Amsterdam, 28 October – 4 November. – 2012. – 4p
 8. ДормидонтовА.В., Кривенко Е.В., Прокопенко Ю.В. Квазиоптический цилиндрический резонатор как датчик рефрактометра //22-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology, 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2012. – Vol. 2. – Р. 847-848.
 9. Galaydych K.V., Lonin Yu.F., Ponomarev A.G., Prokopenko Yu.V., Sotnikov G.V. Nonlinear analysis of mm waves excitation by high–current REB in dielectric resonator // Book of abstracts of Int. Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, September 17-22, Alushta, Crimea, Ukraine,. – – 1 р
 10. Galaydych K.V., Lonin Yu., Ponomarev A.G., Prokopenko Yu.V., Sotnikov G.V Nonlinear analysis of mm waves excitation by high–current REB in dielectric resonator // Problems of Atomic Science and Technology, Series: “Plasma Physics”. – 2012. – № 6(82), Issue 18. – P. 158-160
 11. Белоус Р.И., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И., Шахова А.С. Перестройка резонансных характеристик волноводно-диэлектрического резонатора с КЗ поршнем // XI Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов, 26-28 сентября, Екатеринбург, Россия. – 2012. – С.103-105
 12. Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. Волноводно-диэлектрический резонатор с резонансным короткозамыкающим поршнем // 22-th Int. Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology, 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2012. – Vol. 2. – Р. 579-580
 13. Kostylyova O.V., Shramkova O.V. Nonlinear wave scattering by semiconductor periodic structure with defect // IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, Chicago, IL, USA. – 2012. – р. 3.
 14. Barannik A.A, Cherpak N.T., Kharchenko M.S., Vitusevich S. Hemispherical and aspheric WGM dielectric resonators with conducting plane: Radiation and conductivity losses in millimeter wavelength range // International Microwave Symposium Digest (MTT). – 2012. – 1-3
 15. Fedorin V., Bulgakov A.A. Surface plasmon polaritons in subwavelength semiconductor-dielectric periodic structure in an external magnetic field // Metamaterials 2012 Congress, 17-22 September, St. Petersburg, Russia. – 2012. – P. 288-290
 16. Fedorin V., Bulgakov A.A Electromagnetic wave reflection and transmission by a fine-stratified semiconductor-dielectric periodic structure in an external magnetic field // European Microwave conference (EuMC 2012), October 28th - November 2nd, Amsterdam, The Netherlands. – 2012. – P. 1229-1232
 17. Fedorin V., Bulgakov A.A. The Features of Conical Refraction Phenomenon in the Semiconductor-Dielectric Subwavelength Periodic Structure // The 13-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2012), 28-30 August, Kharkov, Ukraine. – 2012. – P. 374-377
 18. Fedorin V., Bulgakov A.A., Kaliuzhna D.O Polarization Characteristics of the Reflected Electromagnetic Wave from the Subwavelength Periodic Semiconductor-Dielectric Structure // The I International Scientific Conference «Actual Problems of Applied Physics» (APAP 12), 24-28 September, Sevastopol, Ukraine. – 2012. – P. 133-134
 19. Fedorin V., Bulgakov A.A., Kaliuzhna D.O Epsilon-Near-to-Zero Subwavelength Semiconductor-Dielectric Periodic Structure in an External Magnetic Field // The Third International Meeting “Clusters and nanostructured materials”(CNM-3), 14 – 17 October, Uzhhorod, Ukraine. – 2012. – P. 119.
 20. Baibak V., Bulgakov A. A Analysis of surface waves properties in finite periodic structure with layers that contain excitons // 12th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, Decmber 4-7, Kharkov, Ukraine. – 2012. – 1 p


2013

Статті

 1. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampolskii V.A., Nori F., Oblique surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Physical Review B. – 2013. – V. 87, № – P. 054505
 2. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampolskii V.A Transition radiation of an electron crossing an interface between a dielectric and a layered superconductor // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения. – 2013. – № 4 (86). – С. 15-20.
 3. Хижный В.И., Тараканов В.В., Хижная Т.М., Королюк А.П. Акустические спин-волновые резонансы в напряженном кристалле бората железа // Радиофизика и электроника. – 2013. – Т. 4 (18), №. 2. – С. 63-70.
 4. Yurchenko V.B., Altintas , Ciydem M., Koc S Experimental Conditions for the Excitation of Thin Disk Whispering-Gallery-Mode Resonators // Progress In Electromagnetics Research C. – 2013. – V. 43. – P. 29-40.
 5. Юрченко Л.В., Юрченко В.Б. Моделирование во временной области процессов суммирования мощности при параллельном соединении полосковых линий с диодами Ганна // Радиофизика и электроника. – 2013. – Т. 4 (18), № 3. – С. 28-36
 6. Юрченко В.Б., Кириченко А.Я., Голубничая Г.В., Максимчук И.Г. Добротность и эффективность возбуждения пластинчатых квазиоптических диэлектрических резонаторов // Радиофизика и электроника. – 2013. – Т. 4 (18), № 2. – С. 91-95.
 7. Yurchenko L.V., Yurchenko V.B Time-Domain Simulation of Short-Pulse Oscillations in a Gunn Diode System With Time-Delay Microstrip Coupling // Applied Radioelectronics. –2013. – V. 12, № 1. – Р. 45-50
 8. Кириченко А.Я., Когут А.Е., Кутузов В.В., Носатюк С.О., Солодовник В. А Возбуждение колебаний шепчущей галереи в экранированных диэлектрических резонаторах щелевой линией // Изв. ВУЗов, Радио-электроника. – 2013. – Т. 56, № 8. – С. 24-32
 9. Белоус Р.И., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. Свойства волноводно-диэлектрического резонатора с резонансным короткозамыкающим поршнем // Всеукраинский межвед. науч-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника. – 2013. – Вып. 174. – С. 53-57
 10. Belous R.I., Khazov O.I., Motornenko A.P., Skuratovskiy I.G. Characteristics of the waveguide-dielectric resonator with two modifications of the short-circuit plunger // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (10). – 867-874
 11. Bilous R.I., Khazov O.I., Martynyuk S.P. Motornenko A.P., Skuratovskiy I.G. Peculiarities of the resonance frequency mechanical tuning of the waveguide-dielectric resonator // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (19). – 1739-1746
 12. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S., Yampol'skii V.A., Nori F Self-induced terahertz-wave transmissivity of waveguides with finite-length layered superconductors // Physical Review B. – 2013. – V. 88. – 014506(10).
 13. Majzelis Z.O., Dong E. Liu, Apostolov S., Levchenko A Thermal transport and quench relaxation in nonlinear Luttinger liquids // Physical Review B. – 2013. – V. 88. – 045435(5).
 14. Kharchenko A.A., Nedukh S.V., Tarapov S.I., Belozorov D.P., Golub V.O., Kilimchuk I.V., Bunyaev S.A., Kakazei G.N. Standing spin waves in perpendicularly magnetized circular dots at millimeter waves // Journal Of Applied Physics. – 2013. – 17b – 3 p
 15. Kharchenko A.A., Tarapov S.I The spectrum of one-dimensional magnetophotonic crystal in the vicinity of the ferromagnetic resonance: magnetic field dependence // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – 72 (20). – 1865-1872.
 16. Вакула А.С., Недух С.В., Тарапов С.И., Полевой С.Ю., Харченко А.А Исследование эффективной намагниченности насыщения наноразмерных плёнок пермаллоя методом сверхвысокочастотного ферромагнитного резонанса // Всеукраинский межвед. науч-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника. – 2013. – Вып. 175. – С. 78-80.
 17. Vakula A.S., Nedukh S.V., Tarapov S.I., Polevoy S.Yu., Kharchenko G.O. Investigation of effective saturation magnetization of nanoscale permalloy films by microwave ferromagnetic resonance // All-Ukrainian Scientific and Technology Journ, Radiotechnology. – – V. 175. – Р. 78-80.
 18. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В Влияние температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптического цилиндрического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ. – – Т. 39, Вып. 8. – С. 71-79
 19. Dormidontov A.V., Prokopenko Yu.V. The Effect of Ambient Temperature on Eigenfrequencies of a Quasi-Optical Cylindrical Dielectric Resonator // Technical Physics Letters. – 2013. – V. 39, № 4. – P.393-396.
 20. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В. Влияние индекса рефракции и температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптических цилиндрических диэлектрических резонаторов // Изв. ВУЗов, Радиофизика. – 2013. – Т. 56, № 6. – С. 428-442.
 21. Dormidontov A.V., Prokopenko Yu.V. Influence of the Refractivity and Temperature of the Ambient Medium on the Eigenfrequencies of Quasioptical Cylindrical Dielectric Resonators // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2013. – V. 56, Issue – P. 385-397
 22. Байбак В.В., Булгаков А.А. Исследование свойств поверхностных волн в ограниченной периодической структуре вблизи экситонных полос // Радиофизика и электроника. – 2013. – Вып. 2. – С. 56-62.
 23. Байбак В.В., Федорин И.В., Булгаков А.А Surface electromagnetic waves in finite semiconductor-dielectric periodic structure in an external magnetic field // Progress In Electromagnetics Research M. – 2013. – V. 32. – Р. 229-244
 24. Barannik A.А., Cherpak N.T., Tanatar M.A., Vitusevich S., Skresanov V., Canfield P.C., Prozorov RBarannik A.А. Millimeter-wave surface impedance of optimally-doped Ba(Fe1−xCox)2As2 single crystals // Physical Review B. – 2013. – V. 87. – 7 p
 25. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prozorov R., Tanatar M., Velichko A.V On the determination of the quasiparticle scattering rate in unconventional superconductors by microwave surface impedance // Физика низких температур – 2013. – Т. 39, № 12. – 3 с
 26. Barannik A.A., Cherpak N.T., Kharchenko M.S., Vitusevich S. Hemispherical and aspheric WGM dielectric resonators with conducting plane: Radiation and conductivity losses // Радиофизика и электроника. – – Т. 4 (18), №4. – С. 49-54
 27. Wu Y., Cui B., Luo S., Jiang X., Zhou F., Bian Y., He Y., Barannik A.A., Cherpak N.T., Skresanov V.N. A Unique Ka-Band Measurement System Based on Quasi-Optical Dielectric Resonator Technology for Studying Small Superconducting Samples // IEEE Trans. on Appl. Supercond. – 2013. – 23, № 3. – 4 р
 28. Wu Y., Luo S., Jiang X.B., Zhou F., Cao L.X., He Y.S., Cherpak N.T., Skresanov V.N., Barannik A.A. Microwave Properties of BaFe1.9Ni0.1As2 Superconducting Single Crystal // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. –2013. – 26, № 4. – Р. 1221–1225

Тези

 1. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampolskii V.A. “Transition radiation of an electron crossing an interface between a dielectric and a layered superconductor “ // XII International workshop "Plasma electronics and new acceleration methods", 26-30 August, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 15-20.
 2. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampolskii V.A., Nori F. “Excitation of oblique surface electromagnetic waves in semibounded layered superconductors by means of the attenuated-total-reflection method “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – – Р. 649-651
 3. Khizhnyi V.I., Khizhnaya T.M., Tarakanov V.V. “Hypersound Spin-Wave Rezonances in Strained Crystal of Iron Borate “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 141-143.
 4. Khizhnyi V.I., Tarakanov V.V., Khizhnaya T.M. “Peculiarities of Longitudinal Hypersound Propagation in Strained Crystal of Iron Borate “ // Partenit International Conference Functional Materials (ICFM’2013). – – 5 р.
 5. Kirichenko A.Ya., Kogut A.E., Kutuzov V.V., Nosatyk S.O., Solodovnik V.A “Excitation of whispering gallery modes in shielded dielectric resonator by “slot-line “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’13), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – 2013. – P. 268-270
 6. Кiritchenko A.Ya., Golubnichaya G.V., Maxsimchuk I.G., Yurchenko V.B., Bludov Yu.V. “Q-factor of laminar guasioptical dielectric resjnators in millimeter range of wavelengths “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’13), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 535-537
 7. Майзелис З.О “Тристабильность колебательной моды, связанной с двухуровневой системой “ // XI Міжнародна конференція "Фізичні явища в твердих тілах", ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 3-6 грудня, Харків, Україна. – 2013. – 1 с.
 8. Kharchenko G.O., Tarapov S.I., Kalmykova T.V. “Features of the Magnetophotonic Crystal Spectrum in Vicinity of Electron Spin Resonance “ // The International Conference on Nanoscale Magnetism, 2-6 September, Istanbul, Turkey. – 1 p
 9. Kharchenko G., Kalmykova T.V., Nedukh S.V., Polevoy S.Yu., Tarapov S.I., Krivoruchko V.N. “Double exchange interaction and structural transitions in the composite manganite-perovskite “ // The International Conference on Nanoscale Magnetism, 2-6 September, Istanbul, Turkey. – 2013. – 1 p
 10. Dormidontov A., Prokopenko Yu.V. “Sensor for two-resonator refractometer “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – 2013. – P. 543-545
 11. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В. “ Сенсор двухрезонаторного рефрактометра “ // 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’13), 8-14 сентября, Севастополь, Украина. – 2013 – Т.2. – С. 976-977
 12. Fedorin V., Bulgakov A.A.“ Polarization transformations by a biaxial metamaterial on a metal substrate “ // The International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials, 16-21 September, Bordeaux, France. – 2013. – 3 p.
 13. Fedorin V., Bulgakov A.A., Baibak V.V.“ THz Surface lectromagnetic waves in multilayer periodic semiconductor-dielectric structure “ // The 23-rd International Conference "Microwave and Telecommunication Technology", 8-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 703-704
 14. Fedorin V., Bulgakov A.A. “Surface electromagnetic waves on a slab of biaxial periodic metamaterial in an external magnetic field “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), June 23-28, Kharkov, Ukraine. – P. 256-258
 15. Bulgakov A.A., Baibak V.V “Surface Electromagnetic Waves in Bounded Periodic Structure neat the Exciton Bands “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), 23-28 June, Kharkov, Ukraine. – 2013. – 3 p.
 16. Fedorin V., Bulgakov A.A “Polarization Transformation of the Reflected and Transmitted Fields by a Sub-Wavelength Semiconductor/Dielectric Metamaterial in a Magnetic Field “ // The 4-th International Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (Nanometa’2013), 3-6 January, Seefeld, Tirol, Austria. – 2013. – 1 p.
 17. Fedorin I.V., Bulgakov A.A., Baibak V.V. “Polarization conversion by dielectric periodic structure, located on a semiconductor substrate in an external magnetic field “ // The 13-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, December 2-6, Kharkov, Ukraine. – 2013. – 1 p.
 18. Cherpak N.T., Barannik A.A., He Y., Prozorov , Tanatar M. “Microwave response, complex conductivity and effect of order parameter symmetry in Fe-based superconductors “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), 23-28 June, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 163-168
 19. Barannik A.A., Wu Y., He Y.S., Luo S., Cao L., Kharchenko M.S., Cherpak N.T. “Microwave effective and bulk surface impedance of thin FeSeTe film “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), 23-28 June, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 169-171
 20. Skresanov V.N., Barannik A.A., Cherpak N.T., Glamazdin V.V, Zolotaryov V.A., Shubny A.I. “Experience in developing Ka-band waveguide filter with HTS E-plane insert “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), 23-28 June, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 661-663
 21. Protsenko I.A., Barannik A.A., Gubin A.I., Cherpak N.T., Offenhaeusser A., Vitusevich S.A. “Accurate permittivity characterization of liquids by means of WGM resonator with microfluidic “ // The 8-th International Kharkov Symposium on «Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies» (MSMW’2013), 23-28 June, Kharkov, Ukraine. – 2013. – Р. 538-540
 22. Gubin A.I., Barannik A.A., Protsenko I.A., Cherpak N.T., Offenhaeusser A., Vitusevich S.A “Biochemical liquids permittivity characterization technique based on whispering gallery mode resonator with microfluidic channel “ // EuMW, 7-10 October, Nuremberg, Germany. – – Р. 314-317
 23. Cherpak N.Т., Barannik A., Yusheng , Lixin C., Kharchenko M “Extraordinary Microwave Response of FeSe0.3Te0.7 Thin film “ // EUCAS, 15-19 September, Genova, Italy. – 2013. – 1 р
 24. Cherpak N.T. “Microwave response, complex conductivity and effect of order parameter symmetry in Fe-based superconductors “ // Trilateral Workshop on Hot Topics in HTSC: Fe-based Superconductors. Workbook of Abstracts, September 29-October 02, Zvenigorod, Moscow region, Russia. – – 1 р.


Статті

 1. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampol'skii V.A., Nori F. “ Terahertz transition radiation of bulk and surface electromagnetic waves by an electron entering a layered superconductor “ // Physical Review B. – 2014. – V. 89, № 9. – P. 094506
 2. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M., Yampol'skii V.A., Nori F “Terahertz transverse-electric- and transverse-magnetic-polarized waves localized on graphene in photonic crystals “ // Physical Review B. – 2014. – V. 90, № 4. – P. 045415
 3. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Ханкина С.И., Яковенко В.М.“ Потери энергии заряженной частицы, движущейся по спиральной траектории “ // Радиофизика и электроника. – – Т. 5 (19), №1. – С. 29-41.
 4. Dormidontov A.V., Prokopenko Yu.V., Khankina S.I., Yakovenko V.M.“ Energy Loss of a Charged Particle Moving Along the Helical Path “ // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. – V. 73, № 13. – P. 1165-1189
 5. Аверков Ю.О., Тарапов С.И., Харченко А.А., Яковенко В.М..“ Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл – феррит – плазмоподобная среда “ // Физика низких температур. – 2014. – Т. 40, № 7. – С. 856-863
 6. Kharchenko O., Tarapov S.I. Defect mode formation in the spectrum of a spatially bounded photonic finite-size crystal “ // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. V. 73, № 6. P. 547-553.
 7. Харченко А.А. “Поверхностные электромагнитные состояния и левосторонние свойства в структуре фотонный кристалл – феррит – плазмоподобная среда “ // Всеукраинский межвед. науч-технич. сборник ХНУРЭ, Радиотехника. – 2014. – Вып. 17 – С. 210-214
 8. Kharchenko G.O., Kalmykova T.V., Tarapov S.I “Features of the Magnetophotonic Crystal Spectrum in the Vicinity of Ferromagnetic Resonance “ // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – V. 373. – Р. 30-32.
 9. Когут А.Е., Носатюк С.О., Доля Р.С. “Возбуждение высокодобротных колебаний шепчущей галереи в полушаровом экранированном диэлектрическом резонаторе «щелевой линией “ // Изв. ВУЗов, Радиофизика. – 2014. –Т. 54, № 7. – С. 588-595
 10. Когут А.Е., Носатюк С.О., Доля Р.С “Реализация режима вынужденных колебаний высших порядков в экранированных диэлектрических резонаторах путем использования щелевой линии “ // Изв. ВУЗов, Радиоэлектроника. – 2014. –Т. 57, № 10. – С. 25-33
 11. YurchenkoB., Ciydem M., Gradziel M., Murphy J.A., Altintas A. “Double-Sided Split-Step MM-Wave Fresnel Lenses: Fabrication and Focal Field Measurements “ // Journal of European Optical Society - Rapid Publication. – 2014. – V. 9. – 14007 (6)
 12. YurchenkoB., Yurchenko L.V. “Bistability and hysteresis in the emergence of pulses in microstrip Gunn-diode circuits “ // AIP Advances. –2014. – V. 4, № 12. – 127126 (10).
 13. Белоус Р.И., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. “ Особенности волноводно-диэлектрического резонатора с короткозамыкающим поршнем “ // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. (19), № 2. – С. 90-93
 14. Belous R.I., Martynyuk S.P. Motornenko A.P., Skuratovskiy I.G.. Khazov O.I. “Properties of the waveguide dielectric resonator with the resonant short-circuit plunger “ // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. 73 (5). 391-397
 15. Bilous R.I., Motornenko A.P., Skuratovskiy I.G.. Khazov O.I. “Peculiarities of the waveguide-dielectric resonator with resonance short-circuit plunger “ // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. 72 (18). 1609-1614
 16. Majzelis Z.O., Okaba S., Takano T., Benabid F., Bradley T., Vincetti L., Yampolskii V., Nori F., Katori H. “Lamb-Dicke spectroscopy of atoms in a hollow-core photonic crystal fibre “ // Nature Communications. – – V. 5. – 4096(4).
 17. Майзелис З.О., Рохманова Т.Н., Апостолов С.С., Ямпольский В.А “ Управление отражательной способностью слоистого сверхпроводника с помощью статического магнитного поля “ // Радиофизика и электроника. – – Т. 19, № 3. – С. 49-54
 18. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol'skii V.A., Nori F. “Superposition principle for nonlinear Josephson plasma waves in layered superconductors “ // Physical Review B. – – V. 90, № 18. – 184503 (9).
 19. Majzelis Z.O., Rudner M., Dykman I. “Vibration multistability and quantum switching for dispersive coupling “ // Physical Review B. – 2014. – V. 89. – 155439 (10)
 20. Kirichenko A.Ya.,Golubnichaya G.V., Maximchuk I.G., Yurchenko V.BQ-Factor and Excitation Efficiency of Laminar Quasi-Optical Dielectric Resonators “ // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. 73, 1. P. 73-81
 21. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И., Голубничая Г.В. “ Использование двух экспресс-методов индентификации воды природних источников в миллиметровом диапазоне волн “ // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5 (19), № 2. – С. 94-99.
 22. Barannik A.A, Cherpak N.T., Wu Y., Luo S., He Y., Kharchenko M., Porch A.“ Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe3Te0.7 film as a function of temperature “ // Физика низких температур. – 2014. – Т. 40, № 6. – С. 636-644
 23. Cherpak N.T., Lavrinovich A.A., Gubin A.I., Vitusevich S.A “Direct-current-assisted microwave quenching of YBa2Cu3O7 coplanar waveguide to a highly dissipative state “ // Applied Physics Letters. – 2014. – № 105. – 3 р

Тези

 1. Dormidontov A., Prokopenko Yu.V., Khankina S.I., Yakovenko V.M “Energy losses analysis of charged particle moving in inhomogeneous medium “ // The International Conference MIKON’2014, Kdansk, Poland. – 2014. – V. 2. – P. 719-722
 2. Dormidontov A., Prokopenko Yu.V., Khankina S.I., Yakovenko V.M. “The Energy Loss of High-Velocity Charges in the Structures with Two-Dimensional Electron Gas “ // The 15-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2014), Dnipropetrovsk, Ukraine. – 2014. – P. 209-212
 3. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Ханкина С.И., Яковенко В.М. “ Собственные частоты цилиндрических структур с плазменным слоем “ //24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’14), 7-13 сентября, Севастополь, Россия. – 2014. – Т. 2. – С. 633-634
 4. Yurchenko V., Murphy J.A., Bracken C., Doherty S., Auley I.Mc., Wilson D, O'Sullivan C., Trappe N., Gradzie M., Ade P., Gleeson E., Wylde R. “Multimode Horn Antennas for Far-Infrared Astronomy “ // The 8-th European Conf. on Antennas and Propagation (EuCAP’2014). – 2014. – P. 2580-2582
 5. Белоус Р.И., Мартынюк С.П., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г “ Перестраиваемый волноводно-диэлектрический резонатор миллиметрового диапазона с повышенной добротностью “ //24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’14), 7-13 сентября, Севастополь, Россия. – 2014. – Т. 2. – С. 555-556.
 6. Кириченко А.Я., Кривенко Е.В., Луценко В.И., Голубничая Г.В. Влияние введения аксиальной неоднородности на добротность пластинчатого диэлектрического резонатора “ //24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’14), 7-13 сентября, Севастополь, Россия. – 2014. –Т. 2. – С. 625-626.
 7. Кривенко Е.В., Левченко С.А., Луценко В.И. Использование смарт-грид технологий как основы модернизации системы водоснабжения для будущего устойчивого развития общества “ // The International Humboldt conference: Science and technology as a basis of modernization for future sustainable development (SSF’2014), 18-21 September, Minsk, Belarus. – – P. 57-61
 8. Когут А.Е., Носатюк С.О., Солодовник В.А., Доля Р.С.“ Возбуждение высокодобротных колебаний шепчущей галереи в полушаровом экранированном диэлектрическом резонаторе «щелевой линией» “ //24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’14), 7-13 сентября, Севастополь, Россия. – 2014. –Т. 2. – С. 613-614.
 9. Dormidontov A.V., Lonin Yu.F., Ponomarev A.G. Application of the Quasi-Optical Dielectric Resonator in the Resonant Auto-Oscillatory System “ // The 12-th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2014), Lviv, Slavske, Ukraine. – – P. 176
 10. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol'skii V.A. “Superposition principle for nonlinear waveguide modes in layered superconductors “ // The 5-th International Conference for Young Scientists "Low temperature physics–2014", 2-6 June, Kharkiv, Ukraine. – 41
 11. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol'skii V.A.Applying a DC Magnetic Field as a way to Control the Reflectance of Layered Superconductors “ // The International Conference of Physics Students, August 10-17, Heidelberg, Germany. – – P. 22.
 12. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol'skii V.A.“ Superposition Principle for Nonlinear Josephson Plasma Waves in Layered Superconductors Placed inside a Vacuum Waveguide “ // Condensed matter in Paris 2014, August 24-29, Paris, France. – – P. 365-366
 13. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol'skii V.A “Reflectivity of semi-infinite layered supercon ductors in presence of external dc magnetic field “ // The 14-th Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 14 - 17 October, Kharkiv, Ukraine. – 2014. – 1 р
 14. Vdovychenko O.V., Fedorin I.V., Bulgakov A.APolarization and spectral properties of a photonic crystal with a ferrite-semiconductor metamaterial inclusion “ // The 15-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET’2014), Dnipropetrovsk, Ukraine. – – 4 р


2015

Статті

 1. Аверков Ю.О., Тарапов С.И., Яковенко В.М., Ямпольский В.А. «Управляемые магнитным полем поверхностные электромагнитные состояния в системе графен-антиферромагнитный фотонный кристалл» // ЖЭТФ. – 2015. – Т. 147, № 4. – С. 811-819.
 2. Аверков Ю.О., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Потери энергии заряженной частицы на возбуждение поверхностных магнитоплазмонов в структуре с двумерной и трехмерной плазмой» // ЖЭТФ. – 2015. – Т. 148, № 4 (10). – С. 799-
 3. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Ханкина С.И., Яковенко В.М. «Потери энергии быстрых зарядов в структурах с двумерным электронным газом» // ЖТФ. – – Т. 85, № 7. – С. 125-132.
 4. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Потери энергии заряженной частицы на возбуждение волн в полупроводниковом цилиндре с двумерным электронным газом на боковой поверхности» // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6 (20), № 4. – С.41-47.
 5. Когут А.Е., Носатюк С.О., Доля Р.С., He Jaochan «Возбуждение мод шепчущей галереи в экранированных диэлектрических резонаторах щелевой линией» // Радиофизика и электроника.– 2015. – Т. 6 (20), № 3. – С. 49-
 6. Когут А.Е., Носатюк С.О., Доля Р.С. «Реализация режима вынужденных колебаний высших порядков в экранированных диэлектрических резонаторах путем использования щелевой линии» // Изв. ВУЗов, Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57, № 10. – С. 25-
 7. Белоус Р.И., Моторненко А.П., Скуратовский И.Г., Хазов О.И. «Свойства перестраиваемого ВДР миллиметрового диапазона с повышенной добротностью» // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6 (20), № 1. – С. 81-84.
 8. Кириченко А.Я., Голубничая Г.В., Кривенко Е.В. «Влияние элемента распределенной волноводной связи с дисковым диэлектрическим резонатором с колебаниями шепчущей галереи на его амплитудно-частотную характеристику» // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – – T.18, № 2. – С. 42-47.
 9. Кириченко А.Я., Голубничая Г.В. «Особенности межтипового взаимодействия в дисковых квазиоптических диэлектрических резонаторах при внутреннем возбуждении паразитных типов колебаний» // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6 (20), № 4 – С. -
 10. Кривенко О.В., Лауш А.Г., Луценко В.І., Луценко І.В., Попов Д.О., Попов І.В., Соболяк О.В. «Використання випромінювань штучних супутників Землі та телевізійних центрів для дослідження атмосферних процесів» // Космічна наука і технологія. – – Т. 21, № 3. – С. 83-90.
 11. Кравченко В.Ф., Кривенко Е.В., Левченко С.А., Луценко В.И. «Смарт грид технология – основа модернизации системы водоснабжения для будущого устойчивого развития общества» // Физические основы приборостроения. – 2015. – Т. 4, № 1. – С. 12-29.
 12. Кравченко В.Ф., Кривенко Е.В., Левченко С.А., Луценко В.И. «Смарт грид технологии – основа модернизации системы водоснабжения» // Доклады НАН Беларуси, Технические науки. – – Т. 59, № 3. – С. 92-97.
 13. Gubin A.I., Barannik A.A., Cherpak N.T., Protsenko I.A. «Whispering-gallery-mode resonator technique with microfluidic channel for permittivity measurement of liquids» // IEEE Trans. on Microwave Theory Techn. – 2015. – 63, № 6. – Р. 2003-2009.
 14. Bunyaev A., Barannik A.A., Cherpak N.T. « Microstrip whispering-gallery-mode resonator» // IEEE Trans. on Microwave Theory Techn. – 2015. – V. 63, № 9. – Р. 2776-2781.
 15. Majzelis Z.O., Rokhmanova T.N., Apostolov S.S., Yampol’skii V.A. «Nonlinear transformation of waves with different polarizations in finite-length layered superconductors» // Доповiдi НАН України. – 2015. – № 2. – С. 66-72.
 16. Majzelis Z.O., Sun F., Zou J., Chan H.B. « Telegraph frequency noise in electromechanical resonators» // Physical Review B. – 2015. – V. 91. – 9 p.
 17. Кириченко А.Я. «О двух причинах, затрудняющих освоение субмиллиметровой области электромагнитных волн клинотронами» // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6 (20), № 2. – С. 73-77.
 18. Кириченко А.Я., Голубничая Г.В., Кривенко Е.В. «Влияние величины зазора между дисками на добротность диэлектрического пластинчатого резонатора» // Письма в ЖТФ. – 2015. – T. 41, № 6. – С. 50-57.
 19. Кirichenko А.Ya., Golubnichaya G.V., Маximchuk I.G. «The effect of gap width between disks on the Q-value of a laminar dielectric disk resonator» // Technical Physics Letters. – 2015. – V. 41, №3. – С. 281-283.
 20. Баранник А.А., Витусевич С.А., Проценко И.А., Харченко М.С., Черпак Н.Т. «Радиационная добротность диэлектрических резонаторов различной формы с исследуемыми проводниками и жидкими диэлектриками» // Радиофизика и электроника, – 2015. – Т. 6 (20), № 3 – С. 55-61.

Монографії

 1. СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей [под ред. А. Я. Кириченко] / Т. А. Жилякова, О. А. Горобченко, О. Т. Николов, Г. В. Голубничая. — Киев: Наукова думка, 2015. — 112 с.

Тези

 1. Аверков Ю.О., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Потери энергии заряженной частицы на возбуждение поверхностных магнитоплазмонов в структуре с двумерной и трехмерной плазмой» // The 13-th International Conference “Plasma Electronics and New Acceleration Methods”, August 24-28, Kharkov, Ukraine. – 2015. – 4 р.
 2. Lonin Yu. F., Ponomarev A.G., Prokopenko Yu.V., Uvarov V.T. « Output mm-radiation generated at high dielectric resonator modes in multi-REB» // The 24-th International Workshop on Charge Particle Accelerators (IWCPA’2015), September 21-25, Kharkov, Ukraine. – 2015. – P. 80-81.
 3. Protsenko I.A., Barannik A.A., Cherpak N.T., Kharchenko M.S., Hlukhova H.O.,Vitusevich S. « Radiation losses of sapphire WGM resonators: effects of dielectric disk shape» // The 45-th European Microwave Conference (EuMC’2015), 2015. – P. 960-963.
 4. Gubin A.I., Vitusevich S. « SubMM-wave reflection and transmission technique for testing and monitoring of biochemical solutions» // NATO Advanced Research Workshop on THz Diagnostics of CBRN Effects and Detection of Explosives & CBRN (Tera-MIR’2015), 2-6 November, Izmir, Turkey. – 2015. – Р. 45.
 5. Protsenko I.A., Barannik A.A., Gubin A.I., Cherpak N.T., Vitusevich S. «Test of sub-THz properties of bioliquids using WGM resonator with microfluidic channel» // NATO Advanced Research Workshop on THz Diagnostics of CBRN Effects and Detection of Explosives & CBRN (Tera-MIR’2015), 2-6 November, Izmir, Turkey. – 2015. – Р. 56.
 6. Gubin A.I., Cherpak N.T., Lavrinovich А.А.,Vitusevich S. « Microwave quenching in DC-biased YBa2Cu3O7-d thin film coplanar waveguide» // EUCAS, 6-10 September, Lion, France. – 1 р.
 7. Кириченко А.Я., Голубничая Г.В., Кривенко Е.В. «Межтиповое взаимодействие мод в дисковом резонаторе при «чисто внутреннем» возбуждении мешающей моды» // 25-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’15), 7-13 сентября, Севастополь, Украина. – 2015. – Т. 2. – С. 592-593.
 8. Кривенко Е.В., Луценко В.И., Попов И.В., Лю Яо «Многоволновый сенсор контроля прозрачности воды в оптическом диапазоне» // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 16- 22 березня, Київ. – – С.100-102.
 9. Кривенко Е.В., Луценко В.И., Попов И.В., Лю Яо «Восстановление изображения объекта при наблюдении через мутную среду с использованием априорной информации о распределении интенсивности» // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 16- 22 березня, Київ. – – С.31-33.
 10. Kogut A.E., Nosatiyk S.O., Doliya R.S. « The slot-line as element of excitation of quasioptic hemispherical resonators for the solving problems of dielectrometry liquids» // The International Young Scientists Forum on Applied Physics (YSF’2015), 29 September-2 October, Dnipropetrovsk, Ukraine. – 2015. – 4 p.
 11. Majzelis Z.O., Sun F., Zou J., Chan H.B. « Characterizing random telegraph frequency noise in a micromechanical oscillator» // APS March Meeting 2014, March 3-7, 2014.– Denver, Colorado. – 2015. – Bulletin of the American Physical Society, 2015.– V. 59, № 1.– 4 р.


2016

Статті

 1. Аверков Ю.О., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Неустойчивость трубчатого электронного пучка при взаимодействии с плазмоподобной средой» // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т. 7 (21), № 2. – С. 28-35.
 2. Аверков Ю.О., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Взаимодействие потока заряженных частиц трубчатого пучка с собственными колебаниями диэлектрического цилиндра» // Радиофизика и электроника. – – Т.7 (21), Вып. 4. – С. 23-29.
 3. Белоус Р.И., Вовнюк М.В., Скуратовский И.Г., Хазов О.И., Шахова А.С. «Измерение диэлектрической проницаемости пенопластов резонансным методом с помощью волноводно-диэлектрического резонатора» // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т. 7 (21), № 2. – С. 87-92.
 4. Bilous R.I., Motornenko A.P., Khazov O.I., Skuratovskiy I.G. « Waveguide-coaxial resonator with wide-range frequency tuning and increased Q-factor» // Telecommunications and Radio Engineering. – 2016. – 75 (10). – P. 887-894.
 5. Когут А.Е., Носатюк С.О., Доля Р.С. «О перспективах использования щелевой линии как элемента возбуждения квазиоптического полусферического резонатора при решении задач диэлектрометрии жидкостей» // Изв. ВУЗов, Радиоэлектроника. – 2016. – Т. 59, № 4. – С. 19-25.
 6. Когут А.Е., Кузьмичев И.К., Доля Р.С., Носатюк С.О., Шульга Е.А. «Возможность стабилизации частоты твердотельного источника миллиметровых волн экранированным диэлектрическим резонатором» // Радиофизика и радиоастрономия. – 2016. – Т. 21, № 4. – 4 с.
 7. Носатюк С.О. «Возбуждение мод шепчущей галереи в экранированных квазиоптических диэлектрических резонаторах планарным волноводом» // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. ф.-м. н. Спеціальність 04.03 – радіофізика. ІРЕ НАН Укр ім. О.Я. Усікова, м. Харків. – 2016. – 146 с.
 8. Баранник А.А., Витусевич С.А., Губин А.И., Проценко И.А., Черпак Н.Т. «Измерительная ячейка на основе кварцевого квазиоптического резонатора для исследования диэлектрических жидкостей в субтерагерцевом диапазоне» // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т. 7 (21), № 2. – С. 74-78.
 9. Cherpak N.T., Gubin A.I., Lavrinovich A.A., Vitusevich S.A. « Microwave quenching in DC-biased coplanar waveguide based on YBa2Cu3O7-delta thin film» // IEEE Trans. on Appl. Supercond. – 2016. – V. 26, № 3. – 4 p.
 10. Barannik A.A., Cherpak N.T., Kirichenko A.A., Prokopenko Y.V., Vitusevich S.A., Yakovenko V.M. « Whispering gallery mode resonators in microwave physics and technologies» // Int. Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2016. – 16 p.
 11. Майзелис З.А. «Электромеханический резонатор под действием телеграфного несбалансированного частотного шума» // Радиофизика и электроника. – 2016. – Т. 7 (21), № 1. – С. 71-76.
 12. Apostolov S., Maizelis Z.A., Makarov N.M., Perez-Rodriguez F., Rokhmanova T.N., Yampol'skii V.A. «Transmission of THz waves through layered superconductors controlled by a dc magnetic field» // Physical Review. – 2016. – 8 р.
 13. Рохманова Т.Н., Апостолов С.С., Майзелис З.А., Ямпольский В.А. «Трансформация поляризации электромагнитных волн при отражении от слоистых сверхпроводников во внешнем постоянном магнитном поле» // ФНТ. – 2016. – Т. 42, № 10. – С. 1167–1176.
 14. Апостолов С.С.,Божко А.А., Майзелис З.А.,Сорокина М.А., Ямпольский В.А. «Амплитудный гистерезис поверхностного реактанса слоистого сверхпроводника» // ФНТ. – 2016. – Т. 42, № 4. – С. 343–352.

Патенти

 1. Патент на винахід №111359 Спосіб визначення комплексного коефіцієнта заломлення речовини / Луценко В.І., Кривенко О.В., Кириченко О.Я. / по заявці № а 2013 14752 від 16.12.2013, дата з якої є чинними права на винахід 25.04.2016, публікація заявки 25.06.2016, Бюл.№12, публікація відомостей про видачу патента 25.04.2016,бюл.№8.
 2. Патент на винахід №111262 Відкрита випромінююча система / Кривенко О.В., Луценко В.І., Соболяк О.В. / по заявці № а 2014 08410 від 24.07.2014, дата з якої є чинними права на винахід 11.04.2016, публікація заявки 25.01.2016, Бюл.№2, публікація відомостей про видачу патента 11.04.2016,бюл.№7.

Тези

 1. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. « Surface helicons in a structure with graphene monolayer lying on a 3D plasma» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, – 2016. – 4 p.
 2. Dormidontov A.V., Prokopenko Yu.V., Yakovenko V.M. « Excitation of waves in a semiconductor cylinder with 2D-gas on the side surface by a charged particle moving along the spiral path around the cylinder» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, – 2016. – 4 p.
 3. Bilous R.I., Vovnuyk M.V., Khazov O.I., Skuratovskiy I.G., Shakhova A.S. «Analysis of measurement error of porous dielectric permittivity» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, – 2016. – 2 p.
 4. Kogut A.E., Dolia R.S., Nosatiuk S.O., Shulha Ye.A. « Opportunity of solid-state oscillator stabilization by shielded dielectric resonator» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 5. Bilous R.I., Motornenko A.P., Khazov O.I., Skuratovskiy I.G., Shakhova A.S. «Waveguide-coaxial resonator with a wide frequency tuning and increased Q-factor» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 3 p.
 6. Gubin A.I., Barannik A.A., Cherpak N.T., Protsenko I.A., Pud S., Offenhaeusser A., Vitusevich S.A. «WGM resonators with microfluidic channel for sub-mm wave characterization of biological liquids» // The German Microwave Conference (GeMiC’2016), Bochum, Germany. – 2016. – P. 15-18.
 7. Barannik A.A., Skresanov V.N., Glamazdin V.V., Shubny A.I., Natarov M.P., Zolotarev V.A., Cherpak N.T., He Y., Sun L., Wang J., Bian Y., Wang X. « Whispering gallery mode resonator unit for low phase-noise ocillators» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 8. Skresanov V.A., Barannik A.A., Cherpak N.T., Glamazdin V.V., Shubny A.I., He Y.-S., Sun L. «Elecrodynamic features and design of filter based on HTS E-plane insert in a cross waveguide» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 9. Barannik A.A., Cherpak N.T., Glamazdin V.V., He Y.-S., Sun L., Bian Y., Wang J. «On possibily of creating HTS microstrip quasi-optical resonator» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 10. Lutsenko V.I., Krivenko E.V., Popov I.V. «Estimation of complex permittivity of the medium on frequency and steepness of autogenerator electronic tuning» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 11. Lavrinovich A.A., Gubin A.I. «Influence of absorbent layer on nonlinear microwave properties of HTS-based coplanar waveguide» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 3 p.
 12. Cherpak N.T. «Whispering gallery mode resonators in microwave physics and technologies» // The China-Ukraine Forum of Science and Technology, Harbin, China. – 2016. – P. 120-121.
 13. Lutsenko V.I., Krivenko E.V., Popov I.V. «Use of information about the distribution of intensity for image restoration while observing through turbid media» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, Ukraine. – 2016. – 4 p.
 14. Rokhmanova T., Maizelis Z.A., Apostolov S.S., Shmat’ko A.A., Yampol’skii V.A. «Effect of DC magnetic field on reflectivity of layered superconductors» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, – 2016. – 4 p.
 15. Rokhmanova T., Maizelis Z.A., Apostolov S.S., Yampol’skii V.A. « Transmittance of THz waves trough finite-thickness layered superconductors in the presence of external DC magnetic field» // The International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF’2016), 10-14 October, Kharkiv, – 2016. – 3 p.
 16. Рохманова Т.Н., Майзелис З.А., Апостолов С.С., Перес-Родригес Ф., Макаров Н.М., Ямпольский В.А. «Отражение, прохождение и трансформация поляризации волн в слоистых сверхпроводниках» // Международный Юбилейный Семинар «Современные проблемы физики твердого тела», посвященный памяти чл.-корреспондента НАН Украины Э. А. Канера и 60-летию открытия циклотронного резонанса в металлах, ноябрь, Харьков, Украина. – 2016. – С. 40.
 17. Milyaev M., Nedukh S., Zybara K., Tarapov S. « Spatial distribution of the microwave field in mue-near-zero planar hyperbolic metamaterial» // The 9-th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW’2016), 21-24 June, Kharkiv, – 2016. – 3 p.
 18. Milyaev M., Nedukh S., Girich A.., Tarapov S. «Planar microwave metamaterials: design and prospective application» // CAOL’2016, 12-15 september, Odessa, Ukraine. – 2016. –Р.199-203.


2017

Статті

 1. Averkov Yu.O., Prokopenko V., Yakovenko V.M. «Interaction between a tubular beam of charged particles and a dispersive metamaterial of cylindrical configuration» // Physical Review Е. – 2017. – V. 96, № 1. – 12 р.
 2. Аверков Ю.О., Прокопенко Ю.В., Яковенко В.М. «Неустойчивость трубчатого электронного пучка движущегося над диэлектрическим цилиндром» // ЖТФ. – 2017. – Т. 87, № 10. – С. 1571-1577.
 3. Barannik , Cherpak N., Kirichenko A., Prokopenko Yu. , Vitusevich S., Yakovenko V. « Whispering gallery mode resonators in microwave physics and technologies» // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2017. – V. 9, Issue 4. – P. 781-796.
 4. Белоус Р.И., Скуратовский И.Г, Хазов О.И., Шахова А.С. «Особенности перестройки волноводно-коаксиального резонатора на ТЕМ-колебаниях резонансным короткозамыкающим поршнем» // Радиофизика и электроника. – 2017. – Т. 22, № 4. – 8 с.
 5. Когут А.Е., Доля Р.С., Носатюк С.О., Шульга Е.А., Джаочан Хе «Возбуждение колебаний шепчущей галереи в дисковом планарном диэлектрическом резонаторе щелью связи» // Весці НАН Беларусі, Сер. фіз.-тех. наук. – – № 3. – С. 121-128.
 6. Когут А.Е., Кузьмичев И.К., Доля Р.С., Носатюк С.О., Шульга Е.А., Джаочан Хе «Высокодобротный дисковый экранированный диэлектрический резонатор с модами шепчущей галереи» // Радиофизика и радиоастрономия. – 2017. – Т. 22, № 4. – 6 с.
 7. Sun L., Cherpak N.T., Barannik A.A., He Y., Glamazdin V.V., Zhang X., Zolotaryov V. « New type of microwave high-Tc superconductor microstrip resonator and its application prospects » // IEEE Trans. on Applied Supercond. – 2017. – 27, № 4. – 4 р.
 8. He Y.-S., Sun L., Skresanov V., Cherpak N.T., Barannik A.A., Zolotaryov V., Natarov М., Bian J. « Novel design of band-pass waveguide filter with HTS E-plane insert» // IEEE Trans. on Applied Supercond. – 2017. – 27, № 4. – 4 р.
 9. Баранник А.А., Витусевич С.А., Проценко И.А. «Двухслойный квазиоптический лейкосапфировый резонатор для диэлектрометрии биологических жидкостей» // Радиофизика и электроника. – 2017. – Т. 8 (22), № 2. – С. 45-50.
 10. Апостолов С.С., Гавриленко В.И., Майзелис З.А., Ямпольский В.А. «Аномальная дисперсия поверхностных и волноводных мод в пластине слоистого сверхпроводника» // ФНТ. – 2017. – Т. 43, № 2. – С. 360-367.
 11. Апостолов С.С., Кадыгроб Д.В., Майзелис З.А., Николаенко А.А., Шматько А.А., Ямпольский В.А. «Нормальная и аномальная дисперсия слабонелинейных локализованных мод в пластине слоистого сверхпроводника» // Радиофизика и электроника. – 2017. – 8 с.

Тези

 1. Averkov Yu.O., Prokopenko V., Yakovenko V.M. «Interaction a tube beam of charged particles with a dispersive medium of cylindrical configuration» // The 22-th Inter. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electrodynamic and Acoustic Wave Theory (DIPED’2017), Dnipro, Ukraine. – 2017. – P. 131-136.
 2. Protsenko I.A., Cherpak N.T., Barannik A.A., Gubin A.I., Vitusevich S.A. «Testing of sub-THz properties of bioliquids using WGM resonator with microfluidic channel» // THz for CBRN and Explosives Detection and Diagnosis 2017 / under ed. М. Pereira, O. Shulika, NATO Science Series, Springer Acad. Publishers. – 2017. – P. 57-62.
 3. Gubin I., Vitusevich S.A. «Submm-wave reflection and transmission technique for testing and monitoring of biochemical solutions» // THz for CBRN and Explosives Detection and Diagnosis 2017 / under ed. М. Pereira, O. Shulika, NATO Science Series, Springer Acad. Publishers. – 2017. – P. 37-42.
 4. Cherpak N.T., He Y.S., Vitusevich S.A. « Microwave physics and technologies: history and results of collaboration of teams from Ukraine, Germany and China starting in 2000s» // UKRCON’2017, May 29-June 2, Kyiv, Ukraine. – 2017. – 6 p.
 5. Rokhmanova T., Apostolov S.S., Maizelis Z.A., Yampol’skii V.A. « DС magnetic field control of wave transformation in layered superconductors» // XIII Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах», 5-8 грудня, Харків, Україна. – 2017. – 1 с.
 6. Nikolaenko A., Shmatko A.A., Apostolov S.S., Maizelis Z.A., Kadygrob D.V., Yampol’skii V.A. «Weakly non-linear localized modes in layered superconductor plates» // XIII Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах», 5-8 грудня, Харків, Україна. – 2017. – 1 с.
 7. Cherpak N.T., Vovnyuk M.V. «On temperature dependence of microwave effective surface impedance of thin superconductor films» // IEEE International Young Scientiists Forum on Applied Physics and Engineering, 17-20 October. – 2017. – Р. 151-152.

Нагороди

Наукові результати, отримані співробітниками відділу, відзначалися низкою нагород та премій:

 1. 2004-2006 - Стипендія НАН України для молодих вчених (Баранник О.А.)
 2. 2006-2008 - Стипендія НАН України для молодых вчених (Губін О.І.)
 3. За цикл робіт, присвячених дослідженню електромагнітних властивостей НВЧ діапазону неоднорідної плазми напівпровідника, Яковенко В.М., Ханкіной С.І., Яковенко І.В. у 2009 р. присуджена премія НАН України ім. В.Є.Лашкарьова
 4. 2008 - Премія Президента України для молодих вчених – Шрамкова О.В., Ольховский Е.А., Вдовиченко (Костильова) О.В.
 5. 2008 - Премія за кращу доповідь на секції Метаматеріали на конференції молодих вчених «Радіофізика та електроніка, біофізика», Харків, Україна - Вдовиченко (Костильова) О.В.
 6. 2008-2010 - Стипендія НАН України для молодих вчених (Буняєв С.О.)
 7. 2009 – Премія для молодих авторів за кращу усну доповідь на конференції XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problem of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009) – Вдовиченко(Костильова) О.В.
 8. 2007 - Премія для молодих авторів за кращу постерну доповідь на міжнародному симпозіумі MSMW – Баранник О.А., Губін О.І.
 9. 2007 - Премія за найкращу стендову доповідь на секції Метаматеріали на конференції The 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія - Вдовиченко (Костильова) О.В.
 10. 2006 - Стипендія ім. К.С. Синельникова для молодих вчених від Харківської міської адміністрації - Шрамкова О.В.
 11. 2006 - 2008 рр. - Стипендія Національної академії наук України для молодих вчених - Вдовиченко (Костильова) О.В.
 12. 2009-2010 р., стипендія ім. К.Д.Синельникова для молодих вчених – Бараннік О.А.
 13. 2007 - URSI EMT-S Young Scientist Award – Шрамкова О.В.
 14. Стипендія DAAD, Германія: 1) Губін О.І., 2009 р., 2) Бараннік О.А., 2013 р.
 15. 2013 - Подяка Президії НАН України –Кириченко О.Я.
 16. 2013 - Грамота Верховної Ради України «За наукові досягнення» –Кириченко О.Я.
 17. 2014 - Медаль НАН України «За професійні розробки» –Кириченко О.Я.
 18. 2013 - Премія для молодих авторів за кращу постерну доповідь на міжнародному симпозіумі MSMW – Проценко І.О.
 19. 2014 - Почесна грамота Президії НАН України – Черпак М.Т.
 20. 2014 - Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» - Яковенко В.М.
 21. 2014 - Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» - Яковенко В.М.
 22. 2013-2014 р., стипендія ім. К.Д.Синельникова – Черпак М.Т.
 23. 2014-2016.-. Стипендія Президента України для молодых вченых (Проценко І.О)
 24. 2015 - Премія ім. М.М. Боголюбова НАН України - Яковенко В.М.
 25. 2015 - Стипендія ім. К.Д. Синельникова ХОДА - Яковенко В.М.
 26. 2016 - Премія ім. Л.В. Шубнікова НАН України -Черпак М.Т., Баранник О.А., Скресанов В.М.
 27. 2016 - Диплом переможця ХVІІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» в номінації «За мудрість і відданість науці і освіті» - Яковенко В.М.
 28. 2016 - стипендія Президвії НАН України – Доля Р.С.
 29. У 2015 р. академіку НАН України В.М.Яковенку було присуджено премію ім. М.М.Боголюбова НАН України «За видатні наукові роботи в області математики та теоретичної фізики» за цикл наукових праць «Нові напрямки в теорії образів та її застосування».
 30. У 2016 р. Академік НАН України В.М.Яковенко був нагороджений дипломом переможця ХVІІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – найкращі імена» у номінації «За мудрість і відданість науці та освіті».
 31. Постановление Президиума Национальной академии наук Беларуси №87 от 18 декабря 2018г. о присуждении Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы 2017 года в области технических наук за цикл работ «Интеллектуальные системы водоснабжения будущего на основе новых технологий» в авторском коллективе д.ф.-м.н. проф. Кравченко В.Ф., к.ф.-м.н. Кривенко Е.В., д.ф.-м.н. Луценко В.И., к.т.н. Левченко С.А., н.с. Плюта С.В.(решение ждет подписи президента НАНУ )
 32. З.О.Майзеліс нагороджений подякою голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди дня науки, 2018 рік.
Дослідження співробітників відділу були підтримані грантами міжнародних фондів та організацій:
 1. Завершено роботи по проекту №20151 УНТЦ (01.07.2003-12.07.2006) «Розробка діелектрометра міліметрового діапазону на діелектричних резонаторах». Керівник Кириченко О.Я. Країна-партнер США.
 2. 2010-2012 - FP7 Marie Curie IIF grant 255110, project PEARL (Individual grant). Project Title:“Pulses in active and nonlinear metamaterials”  - Шрамкова О.В.
 3. 2011 - Short visit grant within the European Science Foundation (ESF) activity entitled “New Frontiers in Millimetre / Sub-Millimetre Waves Integrated Dielectric Focusing Systems”: Название проекта: “Nonlinear effects in the scattering of millimeter, sub-millimeter and terahertz waves by finite layered structures” – Шрамкова О.В.
 4. Грант INTAS, Германія: Баранник О.А., 2006-2007 рр.

 Отримано наступні гранти для участі в конференціях:

2007 - Грант від European Physical Society (East West  Task Fund) для участі в конференції The 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія – Вдовиченко (Костильова) О.В.

2007 - Грант для молодих вчених від IEEE East Ukraine Joint Chapter for the participation at the 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія – Вдовиченко (Костильова) О.В..

2007 - Грант для студентів від the First International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Рім, Италія – Вдовиченко (Костильова) О.В.

2008 - Грант IEEE Region 8 Voluntary Contribution Fund для участі в конференції The 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Памплона, Испания – Вдовиченко (Костильова) О.В.

2009  - Raj Mittra Travel Grant Award – Шрамкова О.В.

2011 - Грант від European Microwave Association для участі в конференції European Microwave Week 2011 – Вдовиченко (Костильова) О.В.

Гранти для участі в конференціях EuMWза 2005 -2017 рр. отримали О.А. Баранник, О.І. Губін, І.О.Проценко, М.Т.Черпак

Співпраця

Відділ підтримує зв'язки з наступними організаціями України:

ІМФ НАН України (створення компланарності лінії передачі на основі ВТНП і її дослідження), НТУ-ХПІ (дослідження в галузі нанофізики ультратонких плівок нормальних металів за допомогою КДР),

ФТІНТ НАН України (мікрохвильові та радіочастотні дослідження речовин з негативним магнітоопором).

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики.

Харківський національний університет радіоелектроніки (проф. Прокопенко - голова ДЕК, М.Т.Черпак – голова ДЕК), на базі відділу функціонував філіал кафедри радіоелектронних пристроїв радіотехнічного факультету під керівництвом проф. Прокопенко Ю.В.

Інститут плазмової електроніки и нових методів прискорення Національного наукового центру «ХФТІ» НАН України (Прокопенко Ю.В., Кириченко О.Я., Дормідонтов А.В.)

Національний інститут винограду і вина «Магарач» УААН. (Кириченко О.Я): подана до друку спільна монографія «НВЧ-діелектрометрії біотехнологічних рідин».

Співробітники відділу є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (Яковенко В.М.) Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара (Прокопенко Ю.В.), ПАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань» (Прокопенко Ю.В.), ХНУРЕ - (Черпак М.Т.)

У відділі були виконані міжнародні контракти:

Контракт с Physcience Opto-Electronics, Co., Ltd., Beijing, 2010. Прилади 8 мм діапазону хвиль для вимірювання характеристик ВТНП матеріалів і перспективних супутникових ліній цивільного зв’язку: виготовлення та поставка, Черпак М.Т.

2010-2015  - китайсько-український контракт, НДР «Прилади 8 мм діапазону хвиль для вимірювання характеристик ВТНП матеріалів і перспективної супутникової лінії цивільного зв’язку: виготовлення та поставка» (шифр «Дракон», керівник - М.Т.Черпак);

2015  - китайсько-український контракт, НДР «Резонаторний модуль: виготовлення та поставка» (шифр «Лотос», керівник - М.Т.Черпак);

2016 - китайсько-український контракт, НДР «Мікрохвилові прилади мобільного та цивільногог супутникового зв’язку» (шифр «Лотос-1», керівник - М.Т.Черпак);

Відділ співпрацює з рядом зарубіжних організацій та провідних вчених:

В рамках міжнародного співробітництва розвивалася участь у розробці космічного субміліметрового телескопа «Планк» Європейського Космічного Агентства (ЄКА), призначеного для вимірювання поляризації та анізотропії реліктового космічного випромінювання (виконавець: старший науковий співробітник відділу 23 д.ф.-м.н. Юрченко В.Б .).

Національний університет Ірландії Мейнут, м Мейнут, Ірландія. (National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland). Зав. кафедрою експериментальної фізики, проф. Джон Антоні Мерфі. (Head of Department of Experimental Physics, Prof. John Anthony Murphy)

Університет Білкент, м Анкара, Туреччина. (Bilkent University, Ankara, Turkey). Проф. Айхан Алтінташ (Prof. Ayhan Altintas)

Обсерваторія Парижа, м Париж, Франція. (Observatoire de Paris, Paris, France). Др. Жан-Мішель Ламар (Dr. Jean-Michel Lamarre)

Agreement between IOP CAS (Beijing), China, and IRE NASU (Kharkiv), Ukraine, concerning the establishment of scientific and technical cooperation  (Yusheng HE, М.Т. Черпак)

Agreement for Cooperation between Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Federal Republic of Germany, and A.Usikov Institute of Radiophysics and Electronics of National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine, concerning Advanced Micro- and Millimetre Wave Techniques for Material Characterization (S. Vitusevich, М.Т. Черпак).

Найбільш важливі спільні публікації:

 1. Shaforost O.N. High-sensitive microwave characterisation of organic molecule solutions of nanolitre volume / O. N. Shaforost, N. Klein, S. A. Vitusevich, A. A. Barannik, N. T. Cherpak // Applied Physics Letters. –2009. – 94, – P. 112901-4.
 2. Planck pre-launch status: The Planck mission / Tauber J., Mandolesi N., Puget J. L. [et al.] // Astronomy and Astrophysics. – 2010. – Vol. 520. – Paper A1 (22 pages).
 3. Planck pre-launch status: The HFI instrument, from specification to actual performance / Lamarre J.-M., Puget J. L., Ade P. A. R. [et al.] // Astronomy and Astrophysics. – 2010. – Vol. 520. – Paper A9 (20 pages).
 4. Efficient Computation of the Broadband Beam Sidelobes Exemplified by the Planck High-Frequency Instrument / Yurchenko V. B. and Lamarre J.-M. // J. Opt. Soc. Am. A. – 2005. – Vol. 22, No. 12. – P. 2838 – 2846.
 5. Double-sided split-step MM-wave Fresnel lenses: design, fabrication and focal field measurements / Yurchenko V. B., Ciydem M., Gradziel M. [et al.] // J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public. – 2014. – Vol. 9. – P. 14007_5.
 6. Experimental Conditions for the Excitation of Thin Disk Whispering-Gallery-Mode Resonators / Yurchenko V. B., Altintas A., Ciydem M. [et al.] // Progress In Electromagnetics Research C. – 2013. – Vol. 43. – P. 29 – 40.
 7. Barannik A.A. Surface impedance of YBa2Cu3O7−δ films grown on MgO substrate as a function of film thickness / A. A. Barannik, N. T.Cherpak, M. S. Kharchenko, R. Semerad, S. Vitusevich // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – – 26, – № 1. – P. 43-48.
 8. Barannik A.A. Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe3Te0.7 film as a function of temperature / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yun Wu, Sheng Luo, Yusheng He, M. Kharchenko, A. Porch // Фізика низьких температур. – 2014. – 40, – №6. – С. 636-644.
 9. Wu Y. Microwave properties of BaFe1.9Ni0.1As2 superconducting single crystal // Y. Wu, S. Lu, X. B. Jiang, F. Zhou, L.X. Cao,Y. S. He, N. T. Cherpak, V. N. Skresanov, A. Barannik // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. –2013. – 26, – № 4. – P. 1221–1225.
 10. Патент на винахід №111359 Спосіб визначення комплексного коефіцієнта заломлення речовини / Луценко В.І., Кривенко О.В., Кириченко О.Я. / по заявці № а 2013 14752 від 16.12.2013, дата з якої є чинними права на винахід 25.04.2016, публікація заявки 25.06.2016, Бюл.№12, публікація відомостей про видачу патента 25.04.2016,бюл.№8.
 11. Патент на винахід №111262 Відкрита випромінююча система / Кривенко О.В., Луценко В.І., Соболяк О.В. / по заявці № а 2014 08410 від 24.07.2014, дата з якої є чинними права на винахід 11.04.2016, публікація заявки 25.01.2016, Бюл.№2, публікація відомостей про видачу патента 11.04.2016,бюл.№7.
 12. Патент на винахід №116690 Клінотрон / Кириченко О.Я. , Кривенко О.В., Луценко В.І., Тіщенко А.С., Завертанний В.В., Мільчо М.В./ по заявці № а 2016 04980 від 04.05.2016, публікація відомостей про видачу патента 25.04.2018, бюл.№8/2018
 13. Патент на винахід №110214, Україна, Опубл. 10.12.2015, Бюл. №23, 11с. Вимірювальний резонатор з хвилями шепочучої галереї / В. М. Скресанов, О. А. Баранник, В. В. Гламаздін, М. Т. Черпак, О. І. Шубний, Лянь Сунь, Сюй Ван, Хун Лі, Юнь Ву, Цеян-Мін Хуан, Юй-Шен Хе, Шен Ло; Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної Академії Наук України. Заявл. 03.04.2013.
 14. Sun, N.Cherpak, A. Barannik, Y. He, V. Glamazdin, X. Zhang, J. Wang, V. Zolotaryov, New Type of Microwave High-Tc Superconductor Microstrip Resonator and Its Application Prospects, IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2017. -Vol. 27, № 4 p. 1501304.
 15. Cherpak N.T. Direct-current-assisted microwave quenching of YBa2Cu3O7−δ coplanar waveguide to a highly dissipative state / N.T. Cherpak, A.A. Lavrinovich, A.I. Gubin, S.A. Vitusevich // Applied Physics Letters, v. 105, Issue 2, 2014, pp.022601(3).
 16. Gubin A.I. Whispering-Gallery-Mode Resonator TechniqueWith Microfluidic Channel for PermittivityMeasurement of Liquids /A.I. Gubin, A.A.Barannik, N.T.Cherpak, I.A.Protsenko, S.Pud, A. Offenhäusser, S.A.Vitusevich // IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol.63, No.6, 2015, pp. 2003-2009.
 17. Protsenko I.A. Testing of sub-THz properties of bioliquids using WGM resonator with microfluidic channel / I.A.Protsenko, A.A.Barannik, A.I..Gubin, N.T.Cherpak, S.A.Vitusevich. // THz for CBRN and Explosives Detection and Diagnosis 2017 / under ed. М. Pereira, O. Shulika, NATO Science Series, Springer Acad. Publishers, 2017. – p. 57-62.

В рамках договорів про науково-технічне співробітництво та двосторонніх проектів проводилися спільні дослідження з Інститутом П. Грюнберга (м Юліх, Німеччина, проф N.Klein, професор A.Offenhaeusser, д-р С. Vitusevich) та Інститутом фізики КАН (м Пекін, Китай, професор Ю. Шен HE).

Співробітники відділу брали участь у роботі міжнародних наукових товариств, організацій, оргкомітетів міжнародних конференцій:

Яковенко В.М — голова програмного комітету конференції MSMW (2007, 2010, 2013, 2016), Харків.

Черпак М.Т. – IEEE Senior Member, EuMA Member, представник України в EuMA та делегат України в EuMA GA. (2014-2015), член технічних програмних комітетів конференцій: EuMW (2005, Paris; 2009, Roma), MIKON (2014, Gdansk), MSMW(2007, 2010, 2013, 2016 Харків), MRRS (2005, 2008, Київ); співголова міжнародних семінарів (Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics, 2009, Kharkiv;. Complex Conductivity and Wave Symmetry of Fe-based Superconductors, 2013, Kharkiv), Голова IEEE AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS Societies East Ukraine Joint Chapter.

Черпак М.Т. – рецензент статей міжнародних журналів IEEE Trans. MTT, IEEE Trans. Appl. Supercond., IEEE Trans. IM, Superconductivity Science and Technology (SUST);доповідей на European Microwave Conferences (2007-2017).

О.Є.Когут - European Microwave Association, IEEE.

О.В.Кривенко – з 2008 р. – член Європейської мікрохвільової асоціації (EuMA).

Прокопенко Ю.В. — рецензент міжнародного журналу «IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement»,  у 2011р. був визнаний одним з видатних рецензентів цього журналу, про що має відповідний сертифікат.

Відділ відвідували ряд відомих іноземних вчених:

2007, Prof. Enrico Silva, Roma University, Italy

2007 Prof. Michael Lancaster, Birmingham University, GB

2007, Prof. A. Anino, Instituto per i Chimico-Fisici del CNR, Pisa, Italy

2007, Dr. M.Tanatar, Ames Laboratory, Ames, Iowa, USA

2009, Prof. Yu-Sheng HE, Institute of Physics, CAS

2010, Prof. Norbert Klein, Institute of Nano- and Biosystems, Juelich, Germany

2013, Prof. Norbert Klein, Imperial College, London, GB

2013, Prof. Stepan Lucyszyn, Imperial College, London, GB

2013, Prof. Yu-Sheng HE, Institute of Physics, CAS

2016, Prof. Norbert Klein, Imperial College, London, GB

У свою чергу співробітники відділу здійснили ряд закордонних візитів:

2005 – 2016, Китай, ІФ КАН, Черпак М.Т., 2 проекта, 2 контракта, 2 заявки на патент;

2006-2007, Німеччина, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Баранник О.А., спільні дослідження в рамках INTAS;

2009 –2012, 2014-2016, Китай, ІФ КАН, Баранник О.А., спільні дослідження, 3 статті, 2 заявки на патент;

2009, Німеччина, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Черпак М.Т., підготовка до написання спільного проекту;

2009, Німеччина, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Губін О.І., спільні дослідження в рамках DAAD;

2013, Німеччина, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Баранник О.А., спільні дослідження в рамках DAAD.

В 2008 – 2014 рр. регулярні щорічні візити (д.ф.-м.н. В. Б. Юрченко) для спільних досліджень в організації: Національний університет Ірландії Мейнут, м Мейнут, Ірландія (National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland), Університет Білкент, м Анкара, Туреччина, (Bilkent University, Ankara, Turkey)

Результати - спільні публікації.

Підготовка кадрів

За період 2005-2017 рр. співробітниками відділу було захищено 3 докторських (Прокопенко Ю.В. – 2006 р., Когут О.Є. -2011 р., Аверков Ю.О. -2012 р.) і 9 кандидатських (Русанов А.Ф. -2006 р., Губін О.І. - 2007 р., Костильова О.В. – 2008 р., Буняев С.А. - 2009 р, Майзелис З.А.- 2009р., Кривенко Е.В. - 2012 р., Харченко А.А. -2014р., Носатюк С.О. – 2016р., Проценко І.О. – 2017р. ) дисертацій.

Співробітники

ПІБ E-mail Телефон Місце роботи, кімната
1 Яковенко Володимир Мефодійович, гол. н. сп., д.ф.-м.н., академік НАН України yavm@ire.kharkov.ua 720-34-57 гол. корп., 3 пов. к. 33
2 Аверков Юрій Олегович, зав. відділом, д.ф.-м.н., с.н.с. yuaver.ire@gmail.com 720-36-92 гол. корп., 3 пов. к. 59
3 Когут Олександр Євгенович , пров.н.с, д.ф.-м.н. kogut@ire.kharkov.ua 720-35-93 гол. корп., 3 пов. к.78-81
4 Носатюк Сергій Олегович, н.с., к.ф.-м.н. nosatyk_sergey@mail.ru 720-35-93 гол. корп., 3 пов. к.78-81
5 Доля Роман Сергійович, м.н.с. roma_vb@mail.ru 720-35-93 гол. корп., 3 пов. к.78-81
6 Кривенко Олена Владиславівна, с.н.с., к.ф.-м.н. talvi@ukr.net 720-35-93 гол. корп., 3 пов. к.78-81
7 Шульга Євген Олександрович, м.н.с. shulgagggeka@gmail.com 720-35-93 гол. корп., 3 пов. к.78-81
8 Прокопенко Юрій Володимирович, пр.н.с., д.ф.-м.н. prokopon@ire.kharkov.ua ---- гол. корп., 3 пов. к. 73-76
9 Дормидонтов Анатолій Вікторович, м.н.с. dormidontow@gmail.com ---- гол. корп., 3 пов. к.73-76
10 Черпак Микола Тимофійович, пр.н.с., д.ф.-м.н.с cherpak@ire.kharkov.ua ---- гол. корп., 2 пов. к.69
11 Баранник Олександр Анатолійович, с.н.с., к.ф.-м.н. a.a.barannik@mail.ru ---- гол. корп., 2 пов. к.69
12 Проценко Ірина Олександрівна, н.с., к.ф.-м.н. ira_protsenko@bk.ru ---- гол. корп., 3 пов. к.69
13 Гончарук Іван Едуардович, техн. 2 кат. ivan.goncharuc@gmail.com ---- гол. корп., 3 пов. к.69
14 Губін Олексій Іванович, с.н.с., к.ф.-м.н. gubin@ire.kharkov.ua ---- гол. корп., 2 пов. к.70
15 Лавринович Олександр Антонович, с.н.с., к.ф.-м.н. lavr@ire.kharkov.ua ---- гол. корп., 2 пов. к.70
16 Новиков Віктор Опанасович, слюс. зб. ВКР ---- ---- гол. корп., 1 пов. к.67
17 Білоус Раїса Іванівна, заст. завідуючого відд., к.ф.-м.н. raisa@ire.kharkov.ua briz@ire.kharkov.ua 720-33-78 3-78 гол. корп., 3 пов. к.48-56
18 Скуратовський Іван Григорович, гол. інж. від. briz@ire.kharkov.ua 720-33-78, 3-78 гол. корп., 3 пов. к.48-56
19 Хазов Олег Іванович, пров. інж. briz@ire.kharkov.ua 720-33-78 гол. корп., 3 пов. к.48-56
20 Шахова Ганна Сергіївна, пров. інж. briz@ire.kharkov.ua 720-33-78, 3-78 гол. корп., 3 пов. к.48-56
21 Вовнюк Максим Володимирович, м.н.с. maximus-83@yandex.ua 720-33-78, 3-78 гол. корп., 3 пов. к.48-56
22 Майзеліс Захар Олександрович, с.н.с., к.ф.-м.н. mjkp@ukr.net 720-33-31 гол. корп., 3 пов. к.68-72
23 Міляєв Михайло Олександрович, м.н.с. ---- 720-34-63 кріог. корп. 1 пов. к.7
24 Харченко Ганна Олександрівна, н.с., к.ф.-м.н. ann220286@yandex.ru 720-34-63 кріог. корп. 1 пов. к.7