Відділ радіофізики твердого тіла (№ 23)


Керівник :  Аверков Юрій Олегович
Зав. відділом №23
Доктор фіз.-мат. наук.
Старший науковий співробітник.
Tel . (+ 38-057)720-35-83
E-mail : yuriyaverkov@gmail.com

 Портфоліо

Тематика досліджень.

Наукова робота у відділі проводилась за наступними напрямками:

 • теоретичні дослідження взаємодії заряджених часток та електромагнітних і звукових полів з плазмоподібними середовищами, включаючи напівобмежені напівпровідники, шарувато-періодичні та низькорозмірні провідні структури (керівники  Яковенко В.М., Булгаков О.О.).
 • експериментальні дослідження електромагнітних властивостей ВТНП у міліметровому діапазоні (керівник  Черпак М.Т.).
 • дослідження хвильових і коливальних процесів у твердотільних резонаторних і хвильовідно-діелектричних структурах (Кириченко О.Я., Філіпов Ю.Ф., Прокопенко Ю.В., Когут О.Є., Моторненко О.П.).
 • діелектометрія твердих тіл, рідин, газів у міліметровому діапазоні (Кириченко О.Я., Моторненко О.П., Юрченко В.Б., Черпак М.Т.)

 • Науково-технічні розробки

  2005

  Вперше досліджено діелектричний резонатор з хвилями шепочучої галереї у формі зрізаного конусу. Експериментально показана можливість індивідуального вимірювання поверхневого опору плівок ВТНП у міліметровому діапазоні хвиль з використанням резонаторів у формі конусу та півсфери, що дозволяє позбавитися процедури вимірювання з трьома парами плівок. (Баранник О.А., Буняєв С.О., Черпак М.Т.).

  2006

  За допомогою розробленої в ІРЕ НАН України оригінальної техніки вимірювання на основі сапфірових резонаторів з хвилями ШГ отримано лінійну температурну залежність мікрохвильової провідності оптимально допованої ВТНП плівки YBa2Cu3O7-dпри низьких температурах (<10К), що може свідчити про сценарій спарювання носіїв заряду з d-хвильовою симетрією. Результат узгоджується з даними зарубіжних дослідників. Експериментальне визначення симетрії параметру порядку в ВТНП є важливим елементом в фундаментальній проблемі побудови мікроскопічної теорії високотемпературної надпровідності. (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

  2007

  Обґрунтовано та розроблено новий нерезонансний радіофізичний метод дослідження комплексної провідності високотемпературних надпровідників. Метод, що розроблено, дозволяє проводити дослідження ВТНП в граничних температурних умовах, що має важливе значення для вивчення властивостей ВТНП в області критичної температури та вище її, тобто у нормальному стані. Отримано перші результати стосовно флуктуаційної провідності при температурі, починаючи з 115°К і нижче її. Метод може виявитися корисним для вивчення інших конденсованих середовищ, комплексна провідність або проникність яких змінюється під дією зовнішніх факторів. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак М.Т.)

  2008

  Знайдено, що залишковий поверхневий опір (тобто опір при Т®0) у надпровідниках YBa2Cu3O7-x змінюється в залежності від частоти як ω3/2 для плівок та монокристалів, що дає змогу стверджувати про внутрішню природу цього ефекту. Зазначені результати отримано з використанням нової техніки вимірювання імпедансних властивостей ВТНП, запропонованої та розробленої авторами на основі сапфірових резонаторів з хвилями ШГ (Черпак М.Т., Баранник О.А., Буняєв С.О.)

  2009

  Вперше отримано температурну залежність мікрохвильового поверхневого опору та поверхневого реактансу нового надпровідного монокристалу Ba(Fe1-xCox)2As2. Зазначені результати отримано з використанням запропонованої та розробленої авторами техніки вимірювання імпедансних властивостей нових надпровідників типу Fe-пніктидів. (Баранник О.А., Черпак М.Т., Торохтій К.І.).

  2010

  Розроблено методику опрацювання експериментальних результатів вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу надпровідників малого розміру за допомогою сапфірових резонаторів з хвилями типу шепочучої галереї. Із результатів вимірювання у міліметровому діапазоні хвиль отримано температурну залежність глибини проникнення поля, густини надпровідної електронної компоненти та густини квазічастинкової компоненти нового надпровідника монокристалу типу Fe-пніктида, а саме надпровідника Ba(Fe1-xCox)2As2. Результати показують, що надпровідник не належить до надпровідників БКШ-типу. За результатами аналізу температурної залежності глибини проникнення поля та густини надпровідної електронної компоненти симетрія параметра порядку може бути s+/s- або нодальною (nodal), тобто з вузлами щілинної функції. Попередній аналіз температурної залежності густини квазічастинкової рідини не виявляє піку когерентності, що не співпадає з даними інших авторів. Ця особливість потребує подальшого вивчення. Продовжено дослідження електродинамічних характеристик сапфірового КДР з ВТНП плівками як ТПС та радіальною щілиною з надпровідником в ній. (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

  Проведено теоретичний аналіз і моделювання методу дослідження мікрохвильового відгуку ВТНП та близьких матеріалів шляхом вимірювання коефіцієнта відбиття від зразка при проходженні хвилі через хвилевідний кутковий згин з розміщеним на його зрізі зразком при ковзних кутах падіння. Показано доцільність використання куткового згину з плавними переходами, у яких висота хвилевода змінюється за законом гіперболічного тангенса. Визначено умови збільшення чутливості методу та вибрано оптимальні умови з врахуванням висоти розташування зразка відносно хвилевода, кута падіння та лінійних розмірів зразка, що досліджується (Губін О.І., Лавринович О.А.)

  Створено лінію передачі типу копланарного хвилевода з нелінійними властивостями на основі ВТНП плівки. Експериментально визначено характеристичну потужність сигналу, за якої починається нелінійна залежність коефіцієнта поширення хвилі від вхідного сигналу. Експериментально показано можливість керування нелінійністю шляхом пропускання через лінію постійного струму. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак М.Т.).

  2011

  Узагальнено співвідношення між швидкістю розсіяння квазічастинок, лондонівською глибиною та поверхневим імпедансом при довільному значенні зазначеної швидкості у формулі Друде. Розроблено методику визначення швидкості розсіювання квазічастинок в незвичайних надпровідниках за результатами експериментального вимірювання температурної залежності поверхневого імпедансу цих надпровідників. Отримано оцінку в монокристалі Ba (Fe1-xCox)2As2 у надпровідному стані (Черпак М.Т., Баранник О.А.).

  Спільно із співробітниками Peter Gruenberg Institute, Forschungszentrum Juelich, Germany (Інститут ім. П.Грюнберга Наукового центру м. Юліх, Німеччина) створено на основі епітаксіальної ВТНП плівки модифіковану лінію передачі типу копланарного хвилеводу з нелінійним імпедансом для продовження вивчення особливостей таких ліній передачі при контролі нелінійності постійним струмом (Губін О.І., Лавринович О.А.).

  2012

  Отримано співвідношення між ефективним і внутрішнім (об’ємним) поверхневим імпедансом тонких плівок надпровідників в умовах, коли мікрохвильове поле біля поверхні плівки має протилежний напрямок відносно поля біля протилежної поверхні плівки. Співвідношення розширює можливі варіанти розташування тонкої плівки в резонаторі у мікрохвильовому резонаторі і, таким чином, розширює експериментальні можливості дослідження тонких плівок надпровідників (Черпак М.Т.).

  Експериментально отримано температурні залежності ефективного мікрохвильового імпедансу тонкої плівки надпровідника FeSexTe1-x. За кордоном досліджувалися інші композити цього сімейства надпровідників. Отримані експериментальні дані дадуть можливість визначити основні характеристики електронної системи FeSexTe1-x (Баранник О.А.).

  Створено стабільний генератор мм діапазону хвиль на основі малогабаритного напівпровідникового модуля, аналогів яких в Україні немає. Генератор створено з метою проведення досліджень мікрохвильових властивостей надпровідників та біорідин за допомогою КДР-техніки, що розвивається в ІРЕ НАН України (Губін О.І.).

  2013

  На основі мікрохвильових імпедансних вимірювань отримано та проаналізовано температурні залежності комплексної провідності надпровідного халькогеніду FeSexTe1-x. Знайдено, що температурна залежність лондонівської глибини проникнення має степеневий характер з показником степеня n=2,4 при низьких температурах, що відповідає уявленням про s+- симетрію параметра порядку в цьому надпровіднику аналогічно пніктиду BaFeCoAs, в якому n=2.8. Підготовлено першу публікацію в науковій літературі стосовно мікрохвильового дослідження плівки FeSexTe1-x. Результати мають значення для встановлення фундаментальних властивостей нових незвичайних надпровідників.

  При проведенні досліджень нелінійних властивостей компланарної лінії передачі на основі тонкої плівки ВТНП виявлено ступінчастий характер залежності втрат від температури. Ширина ступінчастої особливості залежить від потужності імпульсного мікрохвильового поля. Природу виявленої особливості ще не установлено, тому вона потребує подальшого вивчення. Отримані експериментальні дані можуть мати практичне значення для мікрохвильової техніки на основі ВТНП матеріалів, а також бути важливими для дослідження нелінійних властивостей надпровідників у мікрохвильовому полі.

  Розроблено метод визначення абсолютних значень діелектричної проникності рідин малих об’ємів з великими втратами за допомогою КДР з мікрофлюїдиком. Визначено з великою точністю проникність водних розчинів білків (цитохром-С, альбуміни) та глюкози в залежності від концентрації. Метод і техніка вимірювання оригінальні. Результати роботи можуть визначити основи нового підходу до діелектрометрії біологічних рідин взагалі та діелектрометрії рідин малих об’ємів зокрема. (Баранник О.А., Губін О.І., Лавринович О.А., Проценко І.О., Харченко М.С., Черпак М.Т.).

  2014

  1. Продовжуючи дослідження нелінійних властивостей копланарної лінії передачі (КПЛ) на основі тонкої плівки ВТНП YBaCuO, автори виявили лавиноподібний перехід до сильно дисипативного стану КПЛ при умові пропускання через неї постійного струму. Важливою особливістю виявленого ефекту є його неруйнівний характер. При цьому надпровідні властивості ЛП відновлюються, коли потужність мікрохвильового сигналу або величина постійного струму зменшуються. Автори припускають, що природа виявленого ефекту може бути пов’язаною з самонагріванням тонкої ВТНП плівки в структурі, викликаним протіканням магнітного потоку (magnetic flux flow) при спільному впливі мікрохвильового та постійного струмів. Ефект може мати наукове значення в галузі нелінійної радіофізики та прикладне значення для мікрохвильової техніки. (Губін О.І., Лавринович О.А., Черпак Н.Т.).
  2. Розвиваючи мікрохвильову діелектрометрію на основі високодобротних квазіоптичних діелектричних резонаторів для дослідження біорідин з великими втратами мікрохвильової енергії та малих об’ємів рідини, автори розвинули підхід до розв’язання оберненої електродинамічної задачі в умовах, коли добротність і частота резонатора залежать одночасно від реальної та уявної частини проникності рідини, що досліджується. Метод оригінальний, може мати практичне значення для вивчення та тестування біорідин малих об’ємів. (Баранник О.А., Губін О.І., Проценко І.А.).
  1. Отримано температурну залежність комплексної електронної провідності, знайдено величини двох енергетичних щілин халькогенідного надпровідника FeSeTe. Дослідження проведено на тонкій (100 нм) епітаксіальній плівці. є також публікація японських дослідників щодо цього ж надпровідника, але у формі монокристалу. Результати якісно збігаються з результатами інших авторів, отриманих при дослідженні монокристалу FeSeTe, але є суттєві розбіжності, які вимагають продовження досліджень у цьому напрямку з метою консенсусних висновків (Баранник О.А., Черпак М.Т.).

  Історія відділу

  Відділ був створений у 1981р. під назвою «Відділ напівпровідникової плазми». У 1989р. був перейменований і отримав назву «Відділ радіофізики твердого тіла».

  Керівником відділу є  академік НАН України Яковенко Володимир Мефодійович, професор, доктор фіз.-мат. наук. тел. 7203457, e-mail: yakovenko@ire.kharkov.ua. Зараз у відділі  працюють 31 співробітник, зокрема 26 наукових співробітників і  5 допоміжних. Серед наукових співробітників: 6 докторів фіз.-мат. наук,  8  кандидатів фіз.-мат. наук.

  Основні результати відділу за весь час

  Протягом останніх 10 років співробітниками відділу отримані наступні результати:

  1. Побудовано теорію взаємодії заряджених частинок з неоднорідними плазмоподібними середовищами. Передбачено новий механізм нестійкості електромагнітних коливань, заснований на ефекті перехідного випромінювання. Виявлено ряд нестійкостей і знайдено інкременти поверхневих коливань при прольоті заряджених частинок над межею розділу середовищ з різноманітними електромагнітними властивостями. Показано, що при прольоті над лівостороннім середовищем виникає абсолютна пучкова нестійкість поверхневих хвиль. Знайдено випромінювання Вавілова-Черенкова електрона, що пролітає над лівостороннім середовищем. Показано, що зарядженою частинкою збуджуються поверхневі ТМ і ТЕ хвилі. Вперше знайдено втрати енергії зарядженої частинки на збудження власних коливань в циліндричних структурах.

  Вперше показана можливість існування поверхневих електронних станів на періодично нерівній межі напівпровідника, яка утворена релеївською звуковою хвилею. Такі стани створюють умови для поширення нового класу плазмових хвиль, оскільки виникає залежність частоти плазмона від хвильового вектора.

  Виявлено існування на межі надпровідника поверхневих хвиль, які розповсюджуються під косим кутом до осі анізотропії.

  Побудовано теорію розповсюдження електромагнітних хвиль у шарувато- періодичних структурах. Виявлено  зростання ефективності нелінійної взаємодії хвиль, яка обумовлена бреггівськими резонансами. Показано, що дрібношаруваті структури, які створені чергуванням шарів напівпровідника і фериту, можуть проявляти властивості як правобічних, так і лівосторонніх середовищ.

  2. За допомогою техніки вимірювання мікрохвильового поверхневого імпедансу отримано температурні залежності лондоновської глибини проникнення поля, провідності квазичастинкової та надтекучої електронних компонент, а також швидкості розсіювання квазічастинок в нових незвичних надпровідниках, а саме, Fe-вмісних пніктіді і халькогеніді. Підтверджено двохщілинний характер спектра електронів і визначено значення енергетичних щілин. Отримані дані відповідають s ± хвильової симетрії куперівських пар.

  Експериментально визначена частотна залежність залишкового поверхневого опору ВТНП плівок і монокристалів, що важливо для з'ясування загальної природи ВТНП. Знайдено відповідність флуктуаційної провідності оптимально допованої епітаксіальної плівки ВТНП з теоретичною моделлю 2D мікрохвильової провідності при температурі вищій за критичну.

  3. Отримано польові, спектральні та енергетичні характеристики циліндричного та кульового (півкульового) діелектричних резонаторів, радіально двошарових і тришарових циліндричного та кульового діелектричних резонаторів, шаруватого циліндричного діелектричного резонатора. Визначено наслідки впливу циліндричної неоднорідності, розміщеної в області максимуму однієї варіації поля коливання "шепочучої галереї", на характеристики напівциліндричного діелектричного резонатора. Вивчено вплив імпедансу провідних площин на власні комплексні частоти діелектричних резонаторів з циліндричними і сферичними поверхнями. Отримала подальший розвиток теорія вимушених коливань в квазіоптичних півкульовому і циліндричному діелектричних резонаторах, що збуджені зовнішніми джерелами. Основні результати досліджень квазіоптичних твердотільних резонаторів, які отримані до 2007 року, увійшли до монографії.

  Проведено електродинамічний аналіз вищенаведених неоднорідних квазіоптичних твердотільних резонаторів. Вивчено динаміку розподілів компонент поля, що визначають тип коливань, і густин енергій власних і вимушених коливань при зміні параметрів досліджуваної структури. Пояснено механізм резонансного поглинання енергії хвилі, що поширюється в капілярно-хвилеводному резонаторі, який пов'язаний зі збудженням власного коливання у радіально-двошаровому резонаторі (капілярі), заповненому середовищем, яке поглинає. Встановлено, що ефективне збудження коливань "шепочучої галереї" в діелектричної кулі здійснюється, коли електромагнітний промінь, падаючий на поверхню кулі, знаходиться у площині, що незбіжна з діаметральної площиною. Здійснено розширення смуги перебудови циліндричного резонатора граничного типу завдяки введенню хвилеводно-коаксіальної вставки.

  Закладено принципи побудови джерел випромінювання міліметрового діапазону з високодобротними квазіоптичними ЦДР, в яких електромагнітні коливання "шепочучої галереї" збуджуються азимутально-періодичними потоками електронів. Розроблено електронну автоколивальну систему з короткочасною взаємодією, в якій час прольоту електрона між торцевими стінками ЦДР менше півперіоду (або порівняно з непарною кількістю півперіодів) його власного коливання. Побудовано математичну модель збудження мод "шепочучої галереї" в ЦДР багатоструменевим потоком релятивістських електронів, розподіл яких по радіальній і азимутальній координатам в кожному струмені представлено у вигляді d-функцій. Електромагнітне випромінювання такої системи зареєстровано детекторним приймачем 8-мм діапазону довжин хвиль. Експериментальні дослідження автоколивальної системи на основі квазіоптичного ЦДР проводилися в ІПЕНМУ ННЦ «ХФТІ» НАН України.

  4. Розроблено методики визначення комплексних значень електрофізичних параметрів речовин в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Показано, що резонансний метод на основі неоднорідних резонаторів з коливаннями "шепочучої галереї" дозволяє визначати електричні параметри діелектриків як з малими, так і з великими втратами.

  Розроблено методику визначення діелектричної проникності багатокомпонентних водних розчинів. Встановлено можливість заміни індексу натуральності виноградного вина (вимір якого є тривалим технологічним процесом) критерієм якості, визначеним діелектричними проникностями вина на двох кратних частотах. Отримана висока достовірність передбачення якості вина за визначенням діелектричної проникності сусла, з якого вино буде виготовлено. Виявлено високий вплив концентрації цукру в порівнянні з концентрацією спирту на діелектричну проникність виноградного вина.

  Розроблено новий метод непрямого виміру діелектричної проникності рідини на частоті довгохвильовій області міліметрового діапазону, який базується на розсіянні електромагнітного випромінювання на коливний струні в рідині. Модернізований метод капілярно-хвилеводного резонансу для визначення діелектричної проникності рідини, що займає малий об'єм, в короткохвильовій області міліметрового діапазону. Показано, що використання цих двох методів дозволяє виробляти ідентифікацію слабких водних розчинів, зокрема природних джерел води.

  Обґрунтовано можливість вирішення проблеми визначення діелектричної проникності навколишнього середовища з використанням ЦДР з коливаннями "шепочучої галереї". Запропоновано датчик на основі радіально-двошарового діелектричного резонатора для непрямого вимірювання комплексної діелектричної проникності навколишнього середовища. Показано, що висока чутливість зміни його власної частоти до змін проникності навколишнього середовища забезпечується малою товщиною зовнішнього шару в порівнянні з довжиною хвилі власного коливання резонатора.

  Експериментально встановлено особливості мікрохвильового відгуку декількох типів квазіоптичних дискових резонаторів з неоднорідностями, що займають малі об'єми. Зокрема, при заповненні малою кількістю (від 1 нл до 1 мкл) рідини діелектричного капіляра, що перетинає дисковий діелектричний резонатор паралельно його осі. Як вимірювальна комірка запропоновано квазіоптичний діелектричний резонатор з радіальної щілиною і торцевими провідними стінками з ВТНП плівок. Використовуючи метод капілярно-хвилеводного резонансу, на прикладі з водою і водно-спиртових розчинів показана можливість визначення комплексних значень діелектричної проникності рідин з великими втратами, які займають малі об'єми.

   За минулий період відділ брав участь у низці державних наукових програм і конкурсів (МОН, ДФФД, НАНУ):
  1. 2005 - проект ДФФД «Нелінійності і стаціонарний стан активних електромагнітних хвиль в обмежених структурах з плазмоподібними властивостями» (керівник Булгаков О.О.).
  2. 2004 – 2006 – проект Національної академії наук України«Теоретичні дослідження електромагнітних властивостей і розробка методів для аналізу феритових і діелектричних періодичних наноструктур» (керівник Булгаков О.О.).
  3. 2006 – проект ДФФД "Нелінійні процеси і зміна фази в квантових системах, твердому тілі та плазмі" (керівник Булгаков О.О.).
  4. 2007 – 2009 – проект Національної академії наук України «Електронний транспорт в магнітних структурах в електромагнітних полях» (керівник Булгаков О.О.).
  5. 2008-2011 - МОН німецько-український проект «Розвиток методів вимірювання властивостей біорідин, включаючи етикетки без детектування ДНК, на основі резонаторів з хвилями шепочучої галереї міліметрового діапазону» (керівник М.Т.Черпак);
  6. 2009-2010 - проект МОН: китайсько-український проект «Прецизійне вимірювання імпедансу надпровідників з використанням квазіоптичних діелектричних резонаторів: нові методи експерименту та обробки даних» (керівник  М.Т.Черпак);
  7. 2013-2014 - китайсько-український проект, «Мікрохвильові дослідження нових незвичайних надпровідників –халькогенідів на основі заліза» (керівник  М.Т.Черпак).

  Основні публікації

  Загальна кількість статей і монографій, надрукованих за останні 10 років – 266.

  Найбільш важливими з них є:

  1. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Взаимодействие электромагнитных колебаний с потоком заряженных частиц в неоднородных плазмоподобных средах// ЖТФ. -2005. – Т.75, №8. –с. 54-58.
  2. Averkov Yu.O., Kats A.V., Yakovenko V.M. Electron been excitation of left handed surface electromagnetic waves artificial interfaces// Physical Review B. -2009. Vol. 79,No19.- P. 193402.
  3. Аверков Ю.О., Яковенко В.М. Пучковая неустойчивость в левых средах // Доп. НАН Украины. – 2007, № 12. – С. 76-81.
  4. Averkov Yu.O., Yakovenko V.M. Cherenkov radiation by an electron bunch that moves in a vacuum above a left-handeen material // Physical Review B. -2005. Vol. 72,No20.- P. 205110.
  5. Дормидонтов А.В., Прокопенко Ю.В., Ханкина С.И. Яковенко В.М. //Радиофизика и электроника. -2014. – Т.5 (19), №1. – С.29.
  6. Ханкина С.И., Яковенко В.М., Яковенко И.В. Поверхностные электронные состояния, создаваемые рэлеевской звуковой волной // ЖЭТФ. -2007. – Т.131, №3. –С. 518-524.
  7. Averkov Yu.O., Nori F., Yakovenko V.M., Yampol’skii V.A. Oblique surface Josephson plasma waves in layered superconductors // Physical Review B. -2013. Vol. 87,No5.- P. 054505.
  8. Bulgakov A.A., Shramkova O.V. Waves in a Semiconductor Periodic Layered Resonator, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. 58, No. 8, August 2010, pp. 2152-2157
  9. Bulgakov A.A., Shramkova O.V. Nonlinear interaction of waves in semiconductor plasma, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol.40, N19, 2007, pp.5896-5901
  10. Булгаков А.А., Федорин И.В. Электродинамические свойства мелкослоистой периодической структуры во внешнем магнитном поле // ЖТФ. -2011. – Т.81, №4. –С. 81-85.
  11. Barannik Millimeter-wave surface impedance of optimally-doped Ba(Fe1−xCox)2As2 single crystals / A.  Barannik, N. T. Cherpak, M. A. Tanatar, S. Vitusevich, V. Skresanov, P. C. Canfield, R. Prozorov // Phys. Rev. – 2013. B 87, – P. 014506.
  12. Barannik A.A. Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe3Te0.7 film as a function of temperature / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yun Wu, Sheng Luo, Yusheng He, M. Kharchenko, A. Porch // Физика низких температур. – 2014. – 40, – №6. – С. 636-644.
  13. Баранник А. А. О микроволновом отклике эпитаксиальной пленки YBa2Cu3O7–x при низких температурах с применением новой техники / Баранник А. А., Буняев С. А., Черпак Н. Т. // Физика низких температур. – 200 – 34, – № 12. С. 1239-1244.
  14. Губин А.И. Температурная зависимость микроволновой проводимости пленки YBaCuO в нормальном состоянии / А.И. Губин, Н.Т.Черпак, А.А. Лавринович, К.В. Оганисян // Физика низких температур. – 2007. – 33, – № 10. – С. 1076–1079.
  15. Лавринович А.А. Влияние глубины проникновения поля в жидкость с большими потерями на спектральные характеристики дискового квазиоптического диэлектрического резонатора. Радиофизика и электроника — Харьков ИРЭ НАНУ. -2005.- 10,1.-С.164-168.
  16. Кириченко А. Я., Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Черпак Н. Т. Квазиоптические твердотельные резонаторы. – Киев: Наукова думка, 2008. – 286 с. ISBN 978-966-00-0945-3
  17. Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Шипилова И.А. Распределение поля колебаний "шепчущей галереи" в радиально двухслойном цилиндрическом диэлектрическом резонаторе // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 7, 2008, С.622-632.
  18. Дормидонтов А. В., Прокопенко Ю. В. Влияние индекса рефракции и температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптических цилиндрических диэлектрических резонаторов // Изв. Вузов Радиофизика, Т. 56, № 6, 2013. С. 428-442.
  19. Кириченко А. Я., Луценко В. И., Филиппов Ю. Ф., Прокопенко Ю. В., Кривенко Е. В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия водных растворов с использованием метода капиллярно-волноводного резонанса // Изв. вузов Радиофизика, Т.51, № 8, 2008, С.711-716.
  20. Кириченко А.  Я. Возбуждение колебаний шепчущей галереи в шаре, расположенном в поле волноводного излучателя / А. Я. Кириченко, А. Е. Когут // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 2. – С. 159-165.
  21. Моторненко А. П., Белоус Р. И., Мартынюк С.  П. Исследование особенностей ТЕМ колебаний в волноводно-коаксиальном резонаторе. Радиотехника.-2008.- вып.153.-61-64.
  22. Barannik A. A., Bunyaev S. A., Cherpak N. T., Prokopenko Yu. V., Vitusevich S. A.,Kharchenko A. A. Whispering gallery mode dielectric resonators in a form of hemisphere with impedance plane // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 58, No. 10, 2010. P. 2682-2691.
  23. Влияние металлического зеркала на вынужденные колебания шепчущей галереи полусферического диэлектрического резонатора /А. Я. Кириченко, А. Е. Когут, Ю. В. Блудов [и др.] // Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 20-24
  24. Разрежение спектра колебаний шепчущей галереи Н - типа полусферического диэлектрического резонатора /А. Я. Кириченко, Г. В. Голубничая, И. Г. Максимчук// Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 20-24.
  25. Кириченко А. Я., Мартынюк С. П., Моторненко А.  П., Скуратовский И. Г. Составной дисковый диэлектрический резонатор и его особенности. - Радиотехника.-2008.- вып.152.- 23-26.
  26. Кириченко А.  Я., Голубничая Г. В., Максимчук И.  Г., Юрченко В. Б. Добротность и эффективность возбуждения пластинчатых квазиоптических диэлектрических резонаторов. Радиофизика и электроника.-2013.-4(18).-2.-91-95.
  27. Experimental Conditions for the Excitation of Thin Disk Whispering-Gallery-Mode Resonators / Yurchenko V. B., Altintas A., Ciydem M. [et al.] // Progress In Electromagnetics Research C. – 2013. – Vol. 43.– P. 29 – 40.
  28. Кириченко А. Я., Лонин Ю. Ф., Папкович В. Г., Пономарев А. Г., Прокопенко Ю.В., Уваров В. Т., Филиппов Ю. Ф. Микроволновый генератор с резонатором "шепчущей галереи" // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). № 2 (66), Серия: Ядерно-физические исследования. Вып. 53. 2010. С. 135-139.
  29. Дормидонтов А. В., Кириченко А. Я., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Прокопенко Ю. В., Сотников Г. В., Уваров В. Т., Филиппов Ю. Ф. Автоколебательная система на основе диэлектрического резонатора с модами "шепчущей галереи" // Письма в ЖТФ, 2012. Т. 38. Вып. 2. С. 65-73.
  30. Galaydych K. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Prokopenko Yu. V., Sotnikov G. V. Mathematical model of an excitation by electron beam of "whispering gallery" modes in cylindrical dielectric resonator // Problems of Atomic Science and Technology. Series: “Plasma Physics”. Issue 16. 2010. No 6. P. 123-125.
  31. K. V. Galaydych, Yu. F. Lonin, A. G. Ponomarev, Yu. V. Prokopenko, G. V. Sotnikov Nonlinear analysis of mm waves excitation by high–current REB in dielectric resonator // Problems of Atomic Science and Technology. Series: “Plasma Physics”.Issue 18. 2012. No 6(82). P. 158-160.
  32. A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yu. V. Prokopenko, Yu. F. Filipov, E. N. Shaforost, I. A. Shipilova Two-layered disc quasi-optical dielectric resonators: Electrodynamics and application perspectives for complex permittivity measurements of lossy liquids // Measurement Science Technology Vol. 18, No. 6, 2007. P. 2231-2238.
  33. Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Влияние кольцевого слоя из различных веществ на собственную частоту и добротность цилиндрического квазиоптического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ. – 2006. – Т. 32, № 7. – С. 36-41.
  34. Прокопенко Ю.В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф., Шипилова И. А. Собственные колебания радиально трёхслойных диэлектрических резонаторов // Изв. вузов Радиоэлектроника, Т.52, № 1, 2009, С.14-26.
  35. Изучение диэлектрической проницаемости многокомпонентных растворов на двух сверхвысоких частотах / А. Я. Кириченко, В. Г. Гержикова, Н. С. Аникина [и др.] // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2010. – Т. 15, № 4. – С. 46-51.
  36. Диэлектрические свойства сусла и столовых виноматериалов из винограда белых сортов / Т. А. Жилякова, В. И. Беляев, Г. В. Голубничая [и др.] // Виноград. – 2009. – № 4 (15). – С. 62-65.
  37. Влияние содержания спирта и сахара на диэлектрическую проницаемость вин в микроволновом диапазоне / Т. А. Жилякова, А. Я. Кириченко, Г. В. Голубничая [и др.] // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 108-111.
  38. Кириченко А Я., Луценко В. И., Филиппов Ю. Ф., Прокопенко Ю. В., Кривенко Е.  В. Температурно-диэлектрическая спектроскопия  водных растворов с использованием метода капилярно-волноводного резонанса.// Изв. Вузов Радиофизика.-2008.-51,8.- 711-716.
  39. Использование двух экспресс-методов индентификации воды природных источников в миллиметровом диапазоне волн / Г. В. Голубничая, А. Я. Кириченко, Е.В. Кривенко [и др.] // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5(19), № 2. – С. 94-99.
  40. Дормидонтов А. В., Прокопенко Ю. В. Влияние температуры окружающей среды на собственные частоты квазиоптического цилиндрического диэлектрического резонатора // Письма в ЖТФ, 2013. Т. 39. Вып 8. С. 71-79.
  41. Кириченко А. Я., Прокопенко Ю. В., Суворова О. А., Филиппов Ю. Ф. Радиально двухслойный шар как датчик диэлектрических характеристик жидкости, в которую он погружён // Сб. Радиофизика и электроника. Харьков. ИРЭ НАН Украины, Т.14, №3. 2009. С. 275-281.
  42. Gubin A. I., Lavrinovich A. A., Cherpak N. T. Dielectric resonators with "whispering-gallery" waves ininvestigations of small-volume binary solutions, Ukr. J. Phys. 2006. 51, №7, P. 723-727.
  43. Кириченко А. Я., Луценко В. И., Прокопенко Ю. В., Филиппов Ю. Ф., Кривенко Е. В. Резонансный метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости водных растворов // Электромагнитные волны и электронные системы, Т. 11, № 9, 2006. С.34-41.

  Нагороди

  Наукові результати, отримані співробітниками відділу, відзначалися низкою нагород та премій:

  1. За цикл робіт, присвячених дослідженню електромагнітних властивостей НВЧ діапазону неоднорідної плазми напівпровідника, Яковенко В.М., Ханкіной С.І., Яковенко І.В. у 2009 р. присуджена премія НАН України ім. В.Є.Лашкарьова
  2. 2008 - Премія Президента України для молодих вчених – Шрамкова О.В., Ольховский Е.А., Вдовиченко (Костильова) О.В.
  3. 2008 – Премія за кращу доповідь на секції Метаматеріали на конференції молодих вчених «Радіофізика та електроніка, біофізика», Харків, Україна - Вдовиченко (Костильова) О.В.
  4. 2009 – Премія для молодих авторів за кращу усну доповідь на конференції XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problem of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009) – Вдовиченко(Костильова) О.В.
  5. 2007 - Премія за найкращу стендову доповідь на секції Метаматеріали на конференції The 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія - Вдовиченко (Костильова) О.В.
  6. 2006 - Стипендія ім. К.С. Синельникова для молодих вчених від Харківської міської адміністрації - Шрамкова О.В.
  7. 2006 – 2008 рр. - Стипендія Національної академії наук України для молодих вчених - Вдовиченко (Костильова) О.В.
  8. 2009-2010 р., стипендія ім. К.Д.Синельникова для молодих вчених – Бараннік О.А.
  9. 2013-2014 р., стипендія ім. К.Д.Синельникова – Черпак М.Т.
  10. 2007 - URSI EMT-S Young Scientist Award – Шрамкова О.В.
  11. Стипендія DAAD, Німеччина: 1) Губін О.І., 2009 р., 2) Бараннік О.А., 2013 р.
  Дослідження співробітників відділу були підтримані грантами міжнародних фондів та організацій:
  1. Завершено роботи по проекту №20151 УНТЦ (01.07.2003-12.07.2006) «Розробка діелектрометра міліметрового діапазону на діелектричних резонаторах». Керівник Кириченко О.Я. Країна-партнер США.
  2. 2010 – 2012 - FP7 Marie Curie IIF grant 255110, project PEARL (Individual grant). Project Title:“Pulses in active and nonlinear metamaterials”  - Шрамкова О.В.
  3. 2011 - Short visit grant within the European Science Foundation (ESF) activity entitled “New Frontiers in Millimetre / Sub-Millimetre Waves Integrated Dielectric Focusing Systems”: Название проекта: “Nonlinear effects in the scattering of millimeter, sub-millimeter and terahertz waves by finite layered structures” – Шрамкова О.В.
  4. Грант INTAS, Німеччина: Баранник О.А., 2006-2007 рр.
   Отримано наступні гранти для участі в конференціях:

  2007 – Грант від European Physical Society (East West  Task Fund) для участі в конференції The 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія – Вдовиченко (Костильова) О.В.

  2007 – Грант для молодих вчених від IEEE East Ukraine Joint Chapter for the participation at the 1st European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Зеефелд, Тіроль, Австрія – Вдовиченко (Костильова) О.В..

  2007 – Грант для студентів від the First International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Рим, Італія – Вдовиченко (Костильова) О.В.

  2008 – Грант IEEE Region 8 Voluntary Contribution Fund для участі в конференції The 2nd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Памплона, Іспания – Вдовиченко (Костильова) О.В.

  2009  - Raj Mittra Travel Grant Award – Шрамкова О.В.

  2011 – Грант від European Microwave Association для участі в конференції European Microwave Week 2011 – Вдовиченко (Костильова) О.В.

  Співпраця

  Відділ підтримує зв'язки з наступними організаціями України:

  ІМФ НАН України (створення компланарності лінії передачі на основі ВТНП і її дослідження), НТУ-ХПІ (дослідження в галузі нанофізики ультратонких плівок нормальних металів за допомогою КДР),

  ФТІНТ НАН України (мікрохвильові та радіочастотні дослідження речовин з негативним магнітоопором).

  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики.

  Харківський національний університет радіоелектроніки (проф. Прокопенко, голова ДЕК), на базі відділу функціонував філіал кафедри радіоелектронних пристроїв радіотехнічного факультету під керівництвом проф. Прокопенко Ю.В.

  Інститут плазмової електроніки и нових методів прискорення Національного наукового центру «ХФТІ» НАН України (Прокопенко Ю.В., Кириченко О.Я., Дормідонтов А.В.)

  Національний інститут винограду і вина «Магарач» УААН. (Кириченко О.Я): подана до друку спільна монографія «НВЧ-діелектрометрії біотехнологічних рідин».

  Співробітники відділу є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (Яковенко В.М.) Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара (Прокопенко Ю.В.), ПАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань» (Прокопенко Ю.В.), ХНУРЕ - (Черпак М.Т.)

  У відділі були виконані міжнародні контракти:

  Контракт с Physcience Opto-Electronics, Co., Ltd., Beijing, 2010. Прилади 8 мм діапазону хвиль для вимірювання характеристик ВТНП матеріалів і перспективних супутникових ліній цивільного зв’язку: виготовлення та поставка, Черпак М.Т..

  Відділ співпрацює з рядом зарубіжних організацій та провідних вчених:

  В рамках міжнародного співробітництва розвивалася участь у розробці космічного субміліметрового телескопа «Планк» Європейського Космічного Агентства (ЄКА), призначеного для вимірювання поляризації та анізотропії реліктового космічного випромінювання (виконавець: старший науковий співробітник відділу 23 д.ф.-м.н. Юрченко В.Б .).

  Національний університет Ірландії Мейнут, м Мейнут, Ірландія

  (National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland)

  Зав. кафедрою експериментальної фізики, проф. Джон Антоні Мерфі

  (Head of Department of Experimental Physics, Prof. John Anthony Murphy)

  Університет Білкент, м Анкара, Туреччина

  (Bilkent University, Ankara, Turkey)

  Проф. Айхан Алтінташ

  (Prof. Ayhan Altintas)

  Обсерваторія Парижа, м Париж, Франція

  (Observatoire de Paris, Paris, France)

  Др. Жан-Мішель Ламар

  (Dr. Jean-Michel Lamarre)

  Найбільш важливі спільні публікації:

  1. Planck pre-launch status: The Planck mission / Tauber J., Mandolesi N., Puget J. L. [et al.] // Astronomy and Astrophysics. – 2010. – Vol. 520. – Paper A1 (22 pages).
  2. Planck pre-launch status: The HFI instrument, from specification to actual performance / Lamarre J.-M., Puget J. L., Ade P. A. R. [et al.] // Astronomy and Astrophysics. – 2010. – Vol. 520. – Paper A9 (20 pages).
  3. Efficient Computation of the Broadband Beam Sidelobes Exemplified by the Planck High-Frequency Instrument / Yurchenko V. B. and Lamarre J.-M. // J. Opt. Soc. Am. A. – 2005. – Vol. 22, No. 12. – P. 2838 – 2846.
  4. Double-sided split-step MM-wave Fresnel lenses: design, fabrication and focal field measurements / Yurchenko V. B., Ciydem M., Gradziel M. [et al.] // J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public. – 2014. – Vol. 9. – P. 14007_5.
  5. Experimental Conditions for the Excitation of Thin Disk Whispering-Gallery-Mode Resonators / Yurchenko V. B., Altintas A., Ciydem M. [et al.] // Progress In Electromagnetics Research C. – 2013. – Vol. 43. – P. 29 – 40.
   

  В рамках договорів про науково-технічне співробітництво та двосторонніх проектів проводилися спільні дослідження з Інститутом П. Грюнберга (м Юліх, Німеччина, проф N.Klein, професор A.Offenhaeusser, д-р С. Vitusevich) та Інститутом фізики КАН (м Пекін, Китай, професор Ю. Шен HE).

  Найбільш важливі спільні публікації:

  1. Shaforost O.N. High-sensitive microwave characterisation of organic molecule solutions of nanolitre volume / O. N. Shaforost, N. Klein, S. A. Vitusevich, A. A. Barannik, N. T. Cherpak // Applied Physics Letters. – – 94, – P. 112901-4.
  2. Barannik A.A. Surface impedance of YBa2Cu3O7−δ films grown on MgO substrate as a function of film thickness / A. A. Barannik, N. T.Cherpak, M. S. Kharchenko, R. Semerad, S. Vitusevich // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – – 26, – № 1. – P. 43-48.
  3. Barannik A.A. Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe3Te0.7 film as a function of temperature / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yun Wu, Sheng Luo, Yusheng He, M. Kharchenko, A. Porch // Фізика низьких температур. – 2014. – 40, – №6. – С. 636-644.
  4. Wu Y. Microwave properties of BaFe1.9Ni0.1As2 superconducting single crystal // Y. Wu, S. Lu, X. B. Jiang, F. Zhou, L.X. Cao,Y. S. He, N. T. Cherpak, V. N. Skresanov, A. Barannik // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – – 26, – № 4. – P. 1221–1225.
  5. Заявка а2013 02666 на патент України, М.кл. G01R 27/04. Вимірювальний резонатор з хвилями шепочучої галереї / В. М. Скресанов, О. А. Баранник, В. В. Гламаздін, М. Т. Черпак, О. І. Шубний, Лянь Сунь, Сюй Ван, Хун Лі, Юнь Ву, Цеян-Мін Хуан, Юй-Шен Хе, Шен Ло; Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної Академії Наук України. Заявл. 03.04.2013.

  Співробітники відділу брали участь у роботі міжнародних наукових товариств, організацій, оргкомітетів міжнародних конференцій:

  Яковенко В.М — голова програмного комітету конференції MSMW (2007, 2010, 2013), Харків.

  Черпак М.Т. – IEEE Senior Member, EuMA Member, представник України в EuMA, делегат України в EuMA GA., член технічних програмних комітетів конференцій: EuMW (2005, Paris; 2009, Roma), MIKON (2014, Gdansk), MSMW(2007, 2010, 2013, Харків), MRRS (2005, 2008, Київ); співголова міжнародних семінарів (Modern Challenges in Microwave Superconductivity, Photonics and Electronics, 2009, Kharkiv;. Complex Conductivity and Wave Symmetry of Fe-based Superconductors, 2013, Kharkiv).

  Прокопенко Ю.В. — рецензент міжнародного журналу «IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement»,  у 2011р. був визнаний одним з видатних рецензентів цього журналу, про що має відповідний сертифікат.

   

  Відділ відвідували ряд відомих іноземних вчених:

  2007, Prof. Enrico Silva, Roma University, Italy

  2007 Prof. Michael Lancaster, Birmingham University, GB

  2007, Prof. A. Anino, Instituto per i Chimico-Fisici del CNR, Pisa, Italy

  2007, Dr. M.Tanatar, Ames Laboratory, Ames, Iowa, USA

  2009, Prof. Yu-Sheng HE, Institute of Physics, CAS

  2010, Prof. Norbert Klein, Institute of Nano- and Biosystems, Juelich, Germany

  2013, Prof. Norbert Klein, Imperial College, London, GB

  2013, Prof. Stepan Lucyszyn, Imperial College, London, GB

  2013, Prof. Yu-Sheng HE, Institute of Physics, CAS

  У свою чергу співробітники відділу здійснили ряд закордонних візитів:

  2005 – 2014, Китай, ІФ КАН, Черпак М.Т., 2 проекту, 2 контракту, 2 заявки на патент;

  2006-2007, Германія, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Бараннік О.А., спільні дослідження в рамках INTAS;

  2009 –2012, 2014, Китай, ІФ КАН, Бараннік О.А., спільні дослідження, 3 статті, 2 заявки на патент;

  2009, Германія, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Черпак М.Т., підготовка до написання спільного проекту;

  2009, Германія, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Губін О.І., совместные исследования в рамках DAAD;

  2013, Германія, Інститут нано- та біосистем, м. Юліх, Бараннік О.А., спільні дослідження в рамках DAAD.

  В 2008 – 2014 рр. регулярні щорічні візити (д.ф.-м.н. В. Б. Юрченко) для спільних досліджень в організації: Національний університет Ірландії Мейнут, м Мейнут, Ірландія (National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland), Університет Білкент, м Анкара, Туреччина, (Bilkent University, Ankara, Turkey)

  Результати - спільні публікації.

  Підготовка кадрів

  За період 2005-2014 рр. співробітниками відділу було захищено 3 докторських (Прокопенко Ю.В. – 2006 р., Когут О.Є. -2011 р., Аверков Ю.О. -2012 р.) і 7 кандидатських (Русанов А.Ф. -2006 р., Губін О.І. - 2007 р., Костильова О.В. – 2008 р., Буняєв С.А. - 2009 р, Майзелис З.А.- 2009р., Кривенко Е.В. - 2012 р.,   Харченко А.А. -2014р.) дисертацій.

  Співробітники

  ПІБ E-mail Телефон Місце роботи, кімната
  1 Яковенко Володимир Мефодійович, завідуючий відділом, д.ф.-м.н., академік НАН України yavm@ire.kharkov.ua 720-34-57 гол. корп., 3 ет. к. 33
  2 Аверков Юрій Олегович, с.н.с., д.ф.-м.н., с.н.с yuaver.ire@gmail.com 720-36-92 гол. корп., 3 ет. к. 57-58
  3 Кириченко Олександр Якович, с.н.с., д.ф.-м.н., с.н.с akirichenko@ire.kharkov.ua 720-33-23 гол. корп., 3 ет. к.73-76
  4 Когут Олександр Євгенович , пров.н.с, д.ф.-м.н., с.н.с., kogut@ire.kharkov.ua 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  5 Прокопенко Юрій Володимирович, с.н.с., д.ф.-м.н., с.н.с prokopon@ire.kharkov.ua 720-33-23 гол. корп., 3 ет. к. 73-76
  6 Черпак Микола Тимофійович, с.н.с., д.ф.-м.н., с.н.с cherpak@ire.kharkov.ua 720-33-63 гол. корп., 2 ет. к.69
  7 Баранник Олександр Анатолійович, с.н.с., к.ф.-м.н., с.н.с. a.a.barannik@mail.ru 720-33-63 гол. корп., 2 ет. к.69
  8 Білоус Раїса Иванівна, заст. завідуючого відд., к.ф.-м.н., с.н.с. raisa@ire.kharkov.ua briz@ire.kharkov.ua 720-33-78 3-78 гол. корп., 3 ет. к.48-56
  9 Губін Олексій Іванович, с.н.с., к.ф.-м.н., с.н.с. gubin@ire.kharkov.ua 720-33-63; 5-13 гол. корп., 2 ет. к.70
  10 Кривенко Олена Владиславівна, н.с., к.ф.-м.н. talvi@ukr.net 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  11 Лавринович Олександр Антонович, с.н.с., к.ф.-м.н., с.н.с. lavr@ire,kharkov.ua 720-33-63; 5-13 гол. корп., 2 ет. к.70
  12 Майзеліс Захар Олександрович, с.н.с., к.ф.-м.н. mjkp@ukr.net 720-33-31 гол. корп., 3 ет. к.68-72
  13 Вовнюк Максим Володимирович, м.н.с. maximus-83@yandex.ua 720-33-78 гол. корп., 3 ет. к.48-56
  14 Голубнича Галина Володимирівна, інж. 1 к. kharkovs@ire.kharkov.ua 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  15 Доля Роман Сергійович, м.н.с. roma_vb@mail.ru 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  16 Дормидонтов Анатолій Вікторович, м.н.с. dormidontow@gmail.com 720-33-23 гол. корп., 3 ет. к.73-76
  17 Максимчук Игор Гаврилович, м.н.с. maksim@ire.kharkov.ua 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  18 Носатюк Сергій Олегович, м.н.с. nosatyk_sergey@mail.ru 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.78-81
  19 Проценко Ірина Олександрівна, м.н.с. ira_protsenko@bk.ru 720-33-63 гол. корп., 3 ет. к.69
  20 Харченко Ганна Олександрівна, м.н.с. ann220286@yandex.ru 720-34-63 кріог. корп. 1 ет. к.7
  21 Скуратовський Іван Григорович, гол. інж. відд. briz@ire.kharkov.ua 720-33-78 гол. корп., 3 ет. к.48-56
  22 Хазов Олег Іванович, пров. інж. briz@ire.kharkov.ua 3-78 гол. корп., 3 ет. к.48-56
  23 Шахова Ганна Сергіївна, пров. інж. briz@ire.kharkov.ua 720-33-78 гол. корп., 3 ет. к.48-56
  24 Шубний Олександр Іванович, м.н.с. 720-34-55 гол. корп., 2 ет. к.69
  25 Давиденко Валентина Іванівна, техн. 1 к. 720-35-93 гол. корп., 3 ет. к.77
  26 Міляєв Михайло Олександрович, техн. 1 к. 720-34-63; 6-82 кріог. корп. 1 ет. к.7
  27 Новиков Віктор Опанасович, слюс. мех.-зб. роб., 6 р., ВКР 7-72 гол. корп., 1 ет. к.67
  28 Ольховський Михайло Миколайович, лаборант 5-28 кріог. корп. к.17
  29 Самойлов Володимир Володимирович, техн.1к. 720-63-80 гол. корп., 1 ет. к.

Print Friendly