НАУКОВА РАДА НАН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМИ «РАДІОФІЗИКА ТА МІКРОХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОНІКА»

Постановою Президії АН УРСР №173 від 20 травня 1976 р. в Харкові на базі Інституту радіофізики та електроніки АН України було організовано Наукову раду АН СРСР з проблеми «Фізика і техніка міліметрових і субміліметрових електромагнітних хвиль». Утворення Наукової ради було продиктоване актуальністю проблеми освоєння мм і субмм діапазонів для фундаментальних досліджень в галузі радіофізики, електроніки, біології, медицини і в суміжних напрямах сучасної фізики, і зумовлене рішенням вагоміших прикладних завдань наукового приладобудування, утворення нових технологій і побудування сучасних високоточних радіотехнічних систем в інтересах військово-промислового комплексу СРСР. При цьому вирішальну роль зіграв визнаний авторитет харківської радіофізичної школи, в цілому, і пріоритетні досягнення вчених ІРЕ на ключових направленнях радіофізики та електроніки мм і субмм діапазонів зокрема. До роботи Наукової ради притягалися вчені вищих навчальних закладів, академічних і галузевих інститутів СРСР, а також провідні фахівці і керівники промислових підприємств, що виготовляють новітню техніку. Керуючись новими пріоритетами в напрямі досліджень, структура Наукової ради періодично корегувалась, і відповідно з цим, проводилась ротація його членів – структура і склад Наукової ради перезатверджувались у 1981, 1986, 1988, 1992, 2004 і 2012 рр. Беззмінним головою Наукової ради протягом 1976-1979 рр. був академік В. П. Шестопалов, а функції вченого секретаря в цей період виконували В. П. Чурилов (1976-1981рр.), Г. І. Хлопов (1981-1986 рр.), О. О. Костенко (1986-1999).

При цьому багато науково-організаційних заходів Наукової ради АН УРСР з проблем здійснювались в тісній співпраці з Науковими радами АН СРСР з проблем «Поширення радіохвиль» та «Фізична електроніка». Після 1991 р. вона стала єдиною науково-організаційною структурою в галузі радіофізики на Україні, в зв’язку з чим згідно Постанови Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України від 27 квітня 1999 р. (протокол №6) вона була перезатверджена в Наукову раду з проблеми «Радіофізика та НВЧ електронікаС (голова – академік В. М. Яковенко, вчений секретар О. О. Костенко).

Періодично проводилось перезатвердження та ротація членів Наукової ради (2004, 2007, 2012, 2017 рр.)

Згідно Постанови Президії НАН України №180 від 14.06.2017 р. головою Наукової ради було призначено академіка П.М. Мележика.

Згідно Постанови Президії НАН України №89 від 03.03.2021 р. Наукову раду з проблеми «Радіофізика та НВЧ електроніка» перейменовано у Наукову раду з проблеми «Радіофізика і мікрохвильова електроніка».

Діючий склад Наукової ради.

Діяльність Наукової ради регламентувалась Положенням Академії наук УРСР про Наукові ради і включала ряд напрямів.

Положення про Наукову раду з проблеми «Радіофізика та мікрохвильова електроніка».

Організаційна робота, обмін інформацією, обговорення актуальних напрямів досліджень:

 • рішення усіх організаційних питань здійснювалось на поточних засіданнях Ради або її бюро;
 • чотири рази на рік проводились тематичні засідання наукової Ради, присвячені актуальним питанням радіофізики і електроніки мм та субмм діапазонів, з притягненням провідних фахівців відповідного профілю;
 • організовувались наукові сесії, присвячені тематиці провідних наукових організацій і вищих навчальних закладів різних регіонів України:серед яких можна відзначити наступні найбільш вагомі і показні заходи:
 1. «Дослідження природної середи радіофізичними методами». (22-23 жовтня 1981 р., Одеса, ОГМІ).
 2. «Проблеми наукового приладобудування в мм та субмм діапазонах хвиль».(1-3 липня 1982 р., Севастополь, СПІ.
 3. «Нелінійні явища в об’ємних напівпровідниках з «надгратками». 19 листопада 1982 р., Харків, ІРЕ АН УРСР.
 4. «Нелінійні властивості об’ємних напівпровідників з «надгратками» в мм та субмм діапазонах хвиль». 10 червня 1983 р., Харків, ІРЕ АН УРСР.
 5. «Генерація міліметрових та субміліметрових діапазонів хвиль». 29 червня 1983 р., Харків, ІРЕ АН УРСР.
 6. «Радіотехнічні системи мм діапазону». 26-27 жовтня 1985 р., Львів, ЛНДРТІ.
 7. «Радіофізичні методи дослідження навколишнього середовища з використанням радіохвиль мм діапазону». 23-24 жовтня 1986 р., Одеса, ОГМІ.
 8. «Використання електромагнітних хвиль мм та субмм діапазонів в біології, медицині і сільському господарстві». 17 березня 1987 р., Харків, ІРЕ АН УРСР.
 9. «Елементна база мм та субмм діапазонів хвиль». 23 червня 1987 р., Харків, ІРЕ АН УРСР.
 10. «Проблеми утворення твердотільних генераторних та перетворювальних пристроїв мм діапазону». 4-5 жовтня 1988 р., с. Довге, Закарпатська обл., ЛНДРТІ.
 11. «Проблеми наукового приладобудування в мм та субмм діапазонах хвиль». 4-5 червня 1992 р., Київ, КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Координація фундаментальних та прикладних робіт з проблеми.

До 1991 р. одним з основних завдань наукових рад був періодичний аналіз стану і перспектив розвитку досліджень з проблеми і визначення пріоритетних напрямів робіт. У зв’язку з цим Науковою радою в установчому порядку були розроблені такі документи:

 • комплексна наукова програма «Фундаментальні дослідження в області мм і субмм хвиль і використання їх результатів в народному господарстві» (1979 р.);
 • координаційний план «Фундаментальні дослідження в області мм і субмм хвиль і використання їх результатів в народному господарстві» (1986 р.);
 • прогноз розвитку радіофізики та електроніки в Українській РСР на період до 2000 р. (1987 р.).

Конференції та семінари.

Найважливішою стороною діяльності Наукової ради з часу її заснування до теперішнього часу є організація і проведення наукових симпозіумів, конференцій, семінарів. В період 1976-2016 рр. за участю Наукової ради були проведені наступні заходи:

 • Конференції молодих науковців ІРЕ НАН України (щорічно);
 • ІІ та ІV Всесоюзний симпозіум з мм та субмм хвиль (Харків, 1978, 1984 рр.);
 • ІІІ Всесоюзна школа з поширення мм та субмм хвиль в атмосфері (Харків, 1989 р.);
 • I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Міжнародні харківські симпозіуми з фізики і техніки мікрохвиль, мм та субмм хвиль – MSMW (Харків, 1991, 1994, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 рр.);

Також в кооперації зі Східно-українським відділенням Міжнародного інституту інженерів в галузі електротехніки і електроніки IEEE (MTT/ED/AP/CPMT/SSC – товариства) в ІРЕ було проведено ряд міжнародних семінарів з притяганням як доповідачів відомих закордонних вчених:

 • Міжнародний семінар «Superwideband and High-Power Microwave Research & Development at DERA», (Prof. D. Parkes and Dr. M. Habbart, Defense Evaluation Research Agency, Malvern, UK, Scotland) – Харків, 2001 р.;
 • Міжнародний семінар «Method of Modulated Source in the Diagnostics of printed Microwave Circuits» (Prof. F. Gardiol, Laboratory of Electromagnetism, Ecole Polytechnique de Lausanne, Switzerland) – Харків, 2001 р.;
 • Міжнародний семінар «Multiconductor transmission lines» (Prof. Carl Baum, Air Force Research Laboratory, Kirtland Air Force Base, New Mexico, USA) – Харків, 2002 р.;
 • Міжнародний семінар «Quantum well and quantum dot intermixing for optoelectronic device integration» (Prof. Chennupati Jagadish, Australian National University, Canberra, Australia) – Харків, 2003 р.;
 • Міжнародний семінар «Multibeam antennas for wireless communication and commercialization of electromagnetic expertise» (Dr. Naftali Herscovici, Director for Antenna Development, Atlantic Microwave Corp, USA) – Харків, 2003 р.
 • Міжнародний семінар «Прикладна електродинаміка високотемпературних напівпровідників і мікрохвильова електроніка» ) – Харків, 2003 р.

Експертиза держбюджетних науково-дослідних робіт.

Протягом 2000-2016 рр. Науковою радою здійснено експертну оцінку 59 держбюджетних НДР радіофізичного профілю, що фінансуються з бюджету НАН України.

Видавнича діяльність.

Під егідою Наукової ради протягом 1980 – 1983 рр. видавались об’єднані препринти, що включали оглядові публікації з ключових направлень проблеми мм та субмм хвиль, логічним продовженням яких стало започаткування у 1983 р. тематичного збірника наукових праць «Физика и техника мм и субмм волн». На базі цього було утворено періодичний збірник наукових праць «Радиофизика и электроника», який у 2009 р. перереєстровано в однойменний  щоквартальний науковий журнал, що включено до переліку фахових видань України, рекомендованих для опублікування основних результатів дисертаційних робіт на здобуття докторських і кандидатських дисертацій із спеціальностей групи «Фізика».

Заходи, присвячені видатним подіям.                                             

В останні роки під егідою Наукової ради проведено чергу семінарів, присвячених науковій діяльності видатних харківських радіофізиків:

 • Міжнародний семінар «Квазіоптика та мікрохвильова електроніка», до 80-річчя піонера української квазіоптики Є. М. Кулешова (Харків, 2002 р.).
 • Міжнародний семінар «Сучасні проблеми радіофізики та електроніки», присвячений пам’яті засновника харківської наукової школи теорії дифракції В. П. Шестопалова (Харків, 2003 р.).
 • Міжнародний семінар «Мікрохвильова електроніка і радіолокація», присвячений 100-річчю з дня народження засновника і першого директора ІРЕ НАН України О. Я. Усикова (Харків, 2004 р.).
 • Семінар, присвячений 50-річчю організації ІРЕ НАН України (Харків , 2005 р.).
 • Семінар, присвячений 90-річчю з дня народження директора ІРЕ НАН України В. П. Шестопалова (Харків, 2013 р.).
 • Семінар, присвячений 60-річчю організації ІРЕ НАН України (Харків, 2015 р.).

Популяризація української радіофізики та освітлення невідомих фактів її історії.

Наукова рада була ініціатором циклу публікацій в українських та зарубіжних виданнях про історію становлення та розвитку харківської школи радіофізики, заснованих на архівних матеріалах і спогадах сучасників. Ці роботи дозволяють повніше відтворити передісторію формування і розвитку наукових досліджень в галузі радіофізики та електроніки в УФТІ – ІРЕ у 1930-1970-і рр. в контексті рішення цієї а СРСР та за кордоном.

 1. Костенко А. А., Носич А.И. Создание в Харькове первого в Советском Союзе трехкоординатного радиолокатора дециметрового диапазона // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1998. – 3, № 3. – С.7-32.
 2. Костенко А. А. Квазиоптика: Исторические предпосылки и основные тенденции развития // Радиофизика и радиоастрономия. – 2000. – 5, № 3. – С.221-246.
 3. Kostenko A. A., Nosich A. I., and Tishchenko I. A. Development of the First Soviet Three-Coordinate L-Band Pulsed Radar in Kharkov before WWII // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2001. – 43, N 3. – P.29-48.
 4. Kostenko A. A., Nosich A. I., and Tishchenko A. Radar Prehistory, Soviet Side: Three-Coordinate L-Band Pulsed Radar Developed in Ukraine in the late 30’s / 2001 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium and USNS/URSI Meeting (Boston, July 8-13, 2001): Digest. – Boston, USA. – 2001. – 4. – P.44-47.
 5. Костенко А. А., Носич А. И. Первый советский трехкоординатный радиолокатор дециметрового диапазона: Часть 1. Разработка магнетронных генераторов в хгу и уфти в довоенные годы // Наука та наукознавство. – 2002. – № 1. – С.95-107.
 6. Костенко А. А., Носич А. И. Первый советский трехкоординатный радиолокатор дециметрового диапазона: Часть 2. Разработка радиолокаторов «Зенит» и «Рубин» (1937-1944) // Наука та наукознавство. – 2002. – № 2. – С.123-139
 7. Костенко А. А., Носич А. И. Квазиоптика миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в ИРЭ НАН Украины (Харьков): От идей к прикладным системам // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – 2002. – 7, № 1. – С.9-35.
 8. Nosich A. I., Poplavko Y. M., Vavriv D. M., and Yanovsky F. I. Microwaves in Ukraine// IEEE Microwave Magazine. – 2002. – 3, N 4. – P.82-90.
 9. Костенко А. А., Носич А. И., Ранюк Ю. Н. Начало харьковской радиофизической школы // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н.Каразіна. Сер. Радіофізика та електроніка. – Харьков: Харьковский национальный университет. – 2002. – № 570, вип. 2. – С.3-7.
 10. Kostenko A. A., Nosich A. I., and Tishchenko I. A. Quasi-Optics of Near–mm and Sub-mm Waves in IRE-Kharkov in the 1960-70’s // 32-nd European Microwave Conference (Milan, September 24-25, 2002): Proceedings. – Milan, Italy. – 2002. – 1. – P.247-250.
 11.  Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2003. – 5, № 2, посвященный памяти В. П. Шестопалова. – 160 с.
 12. Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2002. – 7, спец. вып., посвященный памяти Н. А. Хижняка. – 126 с.
 13. Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2004. – 9, спец. вып., посвященный столетию со дня рождения А. Я. Усикова. – 170 с.
 14. А. Я. Усиков в воспоминаниях / Под ред. В. М. Яковенко. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины, 2004. – 189 с
 15. Nosich A. I. and Tishchenko A. Early Quasioptics of Near–mm and Sub-mm Waves in IRE-Kharkov: From Ideas to the Microwave Pioneer Award // IEEE Microwave Magazine. – 2003. – 4, N 4. – P.32-44.
 16.  Костенко А. А., Носич А. И., Яковенко В. М. Радиофизические исследования в Украине // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – 9. № 1. – С.81-106.

Публикации о научно-организационных мероприятиях, проводимых Научным советом):

 1. Шестопалов В. П., Яковенко В. М. Фізика і техніка мм і субмм хвиль. Виїзна сесія Наукової Ради у Севастополі // Вісн. АН УССР. – 1983. № 4. – 92 с.
 2. Шестопалов В. П., Яковенко В. М. Нелінійни явища в об’ємних напівпровідниках з надгратами. Засідання Наукової Ради «Фізика і техніка мм і субмм хвиль» у Харкові // Вісн. АН УССР. – 1983. № 11. С.97-98.
 3. Шестопалов В. П., Яковенко В. М. Нелінійни властивості об’ємних напівпровідників з надгратами в мм і субмм діапазонах. Засідання Наукової Ради «Фізика і техніка мм і субмм хвиль» у Харкові // Вісн. АН УССР. – 1984. № 4. С.97-98.
 4. Шестопалов В. П.. Генерація мм і субмм діапазонів хвиль. Засідання Наукової Ради «Фізика і техніка мм і субмм хвиль» у Харкові // Вісн. АН УССР. – 1984. № 8. – 92 с.
 5. Кивва Ф. В., Костенко О. О. Фізика і техніка мм і субмм хвиль. Виїзна сесія Наукової Ради в Одесі // Вісн. АН УССР. – 1987. № 12. – 95 с.
 6. Яковенко В. М. Фізика і техніка мм і субмм хвиль. Виїзна сесія Наукової Ради в с. Довге Закарпатської обл. (4-5 жовтня 1988 р.) // Вісн. АН УССР. – 1989. № 4. С.97-98.
 7. Шестопалов В. П., Кивва Ф. В. Поширення мм і субмм хвиль в атмосфері. Третя всесоюзна школа в сел. Старий Салтів Харківської обл. (12-17 жовтня 1989 р.) // Вісн. АН УССР. – 1990. № 4. С.94-95.
 8. Находкін М. Г., Яковенко В. М. Фізика і техніка мм і субмм хвиль. Виїзна сесія Наукової Ради в (Київ, 4-5 червня 1992 р.) // Вісн. АН УССР. – 1993. № 1. С.86-88.