13-2
Сергій Вікторович Мізрахі
т. в. о. зав. відділом квазіоптики
Кандидат фіз.-мат. наук.
Тел. (+38-057) 7634-335
E-mail: smizrakhy@ire.kharkov.ua

 Портфоліо


Тематика наукових досліджень

Основний науковий напрямок відділу – це дослідження радіофізичних властивостей речовин і структур, а також дослідження та розробка методів і засобів вимірювань у міліметровому та субміліметровому діапазоні хвиль. Дослідження і розробки виконуються за програмами Академії Наук України, ряду міністерств і наукових організацій. Відділ відіграє важливу роль у розвитку методів і засобів вимірювання на мм/субмм хвилях. Йому належить піонерська роль у розвитку квазіоптики. Ряд розробок, зроблених у відділі, серійно випускаються промисловістю.

Розробки відділу використовуються у системах діагностики плазми Токамаків, радіолокації, радіочастотної радіоспектроскопії та біомедицині.

Відділ веде дослідження і розробки на терагерцевих і субтерагерцевих частотах в таких областях: метаматеріали, подвійне променезаломлення форм, розсіяння радіохвиль, неруйнівний контроль, дефектоскопія, вимірювальні квазіоптичні прилади та системи.

Науково-технічні розробки

Квазіоптичні вимірювальні прилади та пристрої терагерцевого діапазону частот.

Розроблено широкі металодіелектричні хвилеводи квадратного перетину 10мм×10мм, які мають мале загасання (11 у субтерагерцевом діапазоні частот 0.15 – 0.6 ТГц. Шари діелектрика нерезонансної товщини нанесені на дві або на чотири сторони хвилеводу. На основі цих МДХ розроблено комплект вимірювальних приладів і пристроїв загального застосування, призначених для роботи при низькому та середньому рівні потужності : атенюатори, фазообертачі,  зсувачі частоти, подільники потужності, перетворювачі поляризації, навантаження та ін.

Терагерцевий спектрометр магнітного резонансу.

Розроблено квазіоптичний тракт для субтерагерцевого діапазону 0.26 ТГц для ЕПР(EPR)/ЯМР(NMR) спектрометра з динамічною поляризацією ядер з використанням металодіелектричного хвилеводу та квазіоптичних приладів.

Квазіоптичний вимірювач розсіювання.

Автоматизований квазіоптичний вимірювач розсіювання (КВР) субтерагерцевого діапазону (f=75ГГц) призначений для вимірювання амплітуд і фаз сигналу і діаграм розсіювання для прямого і зворотного розсіювання від моделей в лінійному поляризаційному базисі на паралельному і ортогональному прийомі при зміні ракурсу моделі в межах 0-360°. Прилад забезпечено автоматизованою системою управління експериментом і обробки інформації.

Квазіоптичний еліпсометр.

Квазіоптичний автоматизований еліпсометр терагерцевого діапазону (=2 мм) розроблений з використанням полого діелектричного проміневоду (ПДП) діаметром 20 мм та квазіоптичних пристроїв створених на базі ПДП. Прилад побудований за схемою нуль - еліпсометр.

Квазіоптичні пристрої на основі структур з подвійним променезаломленням форми.

Періодична субхвильова структура, яка складається з шарів діелектрика, що чергуються, володіє подвійним променезаломленням. Ми досліджували 90° та 180° диференціальні фазові секції (ДФС) з використанням таких структур. При періоді структури близькому до довжини хвилі показники заломлення і показник подвійного променезаломлення володіють дисперсією. Для розрахунку ДФС в цьому випадку використано метод інтегральних функціоналів в частотній області. Експериментально досліджені 90° ДФС з використанням структур слюда - лавсан і полістирол - повітря на частоті 0.14 ТГц та 180° ДФС зі структурою слюда - тефлон.

Квазіоптичний широкосмуговий рефлектометр для діагностики плазми.

Розроблено квазіоптичний тракт для рефлектометра для вимірювання концентрації плазми на Токамаке в діапазоні частот 18-90 ГГц. З використанням металодіелектричних хвилеводів для об'єднання (роз'єднання) в одному каналі чотирьох стандартних смуг НВЧ хвиль.

Дослідження субміліметрових лазерів.

Розроблено газорозрядні субміліметрові лазери на парах HCN (337 мкм), DCN (195 мкм) і H2O (119 мкм) з потужністю до 100 мВт. На HCN – лазерах отримана багаточастотна генерація на двох, трьох і чотирьох частотах одночасно в межах лінії лазера.

Квазіоптичні методи неруйнівного контролю.

Розроблено та експериментально досліджено новий квазіоптичний метод неруйнівного контролю поверхні вуглепластиков в діапазоні 0,11-0,17 ТГц і 0,17 -0,22 ТГц.image006

Співробітники відділу 13(зліва-направо): П.К.Нестеров, С.В. Мізрахі та Т.Л.Зіненко у автоматизованого квазіоптичного вимірювача розсіювання субтерагерцевого діапазону(2015р).

Історія відділу

У 1948 р у Фізико-технічному інституті НАНУ був створений радіофізичний відділ. Потім в 1955 р. він був переведений у новий Інститут радіофізики та електроніки ІРЕ та був названий  відділом  приймально-вимірювальних пристроїв, а згодом був перейменований у відділ №13 квазіоптики. З 1955 р. керував відділом кандидат технічних наук Є. М. Кулешов, з 1988 р доктор фіз.-мат. наук В. К. Кісельов, з 2013 р. кандидат фіз.-мат. наук Т. Л. Зіненко, а з 2016 р. кандидат фіз.-мат. наук С. В. Мізрахі.

image001

Є.М. Кулешов (2012 р.), засновник і керівник відділу (1955-1988 рр.)

image003

Лауреати Державної премії УРСР 1972 р. (зліва направо):

Є.М. Кулешов, А.С. Циганков, А.І. Горошко, Б.М. Князьков, В.О. Щербов, С.О. Масалов, В.П. Шестопалов, М.С. Яновський, Д.Д. Литвинов

Основним напрямком наукових досліджень ІРЕ є вирішення проблем радіофізики та електроніки міліметрових та субміліметрових (мм/субмм) хвиль. Наш відділ веде дослідження та розробку методів та засобів вимірювання та також дослідження властивостей речовин і структур у цьому діапазоні частот.

У 1958 р. ІРЕ залучили до вирішення актуальної програми діагностики плазми Токамак. Наш відділ в цій програмі виконував розробки інтерферометра на хвилі 2 мм, призначеного для визначення концентрації електронів плазми Токамака.

Для виконання цієї програми інституту виділили кошти на будівництво, а також на придбання обладнання, приладів і верстатів. В результаті був побудований лабораторний корпус, корпус експериментального виробництва та житловий будинок.

В останні роки ми розробили ряд систем діагностики для різних Токамаків, які створюються в Інституті атомної енергії ім. І.В. Курчатова.

До 1964 р. нами розроблено багато вимірювальних приладів і пристроїв у діапазоні хвиль 1-8 мм на основі одномодових металевих прямокутних хвилеводів 5 різних перетинів.

Починаючи з 1964 р .у відділі розвивається новий науковий напрям «квазіоптика» на основі використання широкого полого діелектричного проміневода ПДП (діаметр D=10λ ).

За минулі роки створені методи та квазіоптичні прилади у діапазоні (0.1- 6 мм) на основі ПДП з D=20 мм и D=40 мм.

Створено ряд квазіоптичних интерферометрів субмм діапазону для діагностики плазми Токамака. Розроблено ряд квазіоптичних вимірювальних систем: вимірювач розсіювання, еллепсометр, дефектоскоп.

Ведуться роботи з дослідження подвійного променезаломлення форми і метаматеріалів

Передбачається подальше розширення робіт з квазіоптики терагерцевого діапазону частот.

image007

Відділ квазіоптики (2005р.): (зліва направо): 1-й ряд – П.К. Нестеров, Л.Д. Старих, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський, Т.Л. Зіненко, І.І. Толмачев, Г.П. Неволин; 2-й ряд – С.В. Мізрахі, Л.І. Красніков, В.К. Лаптій, І.П. Котляр, В.І. Безбородов, А.І. Горошко, А.Т. Резник, В.Н. Полупанов; 3-й ряд – В.К. Кононенко, В.М. Савченко, В.П. Радіонов, Н.І. Дмитрюков, Г.А. Филимонова, Ю.Є. Каменєв, Н.І. Устинов, М.Ф. Дахов, А.І. Капустенко.

image009

Співробітники відділу (2010р.) (зліва направо):В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, М.С. Яновський, Є.М. Кулешов.

Основний науковий напрямок відділу – це дослідження радіофізичних властивостей речовин і структур, а також дослідження та розробка методів і засобів вимірювань у міліметровому та субміліметровому діапазоні хвиль. Дослідження і розробки виконуються за програмами Академії Наук України, ряду міністерств і наукових організацій. Відділ відіграє важливу роль у розвитку методів і засобів вимірювання на мм/субмм хвилях. Йому належить піонерська роль у розвитку квазіоптики. Ряд розробок, зроблених у відділі, серійно випускаються промисловістю.

Розробки відділу використовуються у системах діагностики плазми Токамаків, радіолокації, радіочастотної радіоспектроскопії та біомедицині. Відділ веде дослідження і розробки на терагерцевих і субтерагерцевих частотах в таких областях: метаматеріали, подвійне променезаломлення форми, розсіяння радіохвиль, неруйнівний контроль, дефектоскопія, вимірювальні квазіоптичні прилади та системи.

Основні результати відділу за весь час

 • Вперше розроблено 5 комплектів вимірювальних приладів в діапазоні хвиль 1-8 мм на основі використання одномодових прямокутних хвилеводів. Деякі з них випускаються заводами дослідним виробництвом.
 • Вперше розроблено 2 комплекти широкосмугових квазіоптичних вимірювальних приладів в діапазоні хвиль 0,3-2 мм на основі круглого діелектричного проміневоду, які випускаються дослідним виробництвом.
 • Вперше розроблено 6 комплектів квазіоптичних вимірювальних приладів для діапазону хвиль 0,3-10 мм на основі використання квадратних метало-діелектричних хвилеводів, які мають низькі втрати. Вони виготовляються в експериментальному виробництві.
 • Вперше розроблено квазіоптичні системи для діагностики властивостей плазми на хвилях 2 мм, 0,9 мм, 337 мкм, 190 мкм, 119 мкм: інтерферометри та інтерферометри-поляриметри для Токамаків Т-7, Т-10, Т-15 (ІАЕ ім. І.В. Курчатова).
 • Вперше для діагностики плазми розроблено квазіоптичний рефлектометр в діапазоні частот 18-90 ГГц для Токамака «Compass-D» (ІФП, Прага), що є зменшеною копією Токамака ITER. Вперше розроблено квазіоптичний тракт на частоті 260 ГГц Університету Гете (Франкфурт) для ЕПР/ЯМР спектрометра з динамічною поляризацією ядер.
 • Вперше розроблено автоматизований квазіоптичний вимірювач розсіювання на частоті 75 ГГц для вивчення розсіювання на моделях ІРЕ НАНУ.
 • Вперше розроблено квазіоптичний нульовий еліпсометр на хвилі 2 мм для вивчення властивостей речовин і матеріалів в ІРЕ НАНУ.
 • Розроблено субміліметрові газорозрядні лазери на хвилях 337 мкм, 190 мкм, 119 мкм на парах HCN, DCN, H2O.
 • Вперше в HCN лазері отримана генерація на 4 частотах в межах лазерної лінії.
 • Вперше на спіральних хвилях (геліконі) в напівпровіднику продемонстрований невзаємний ефект на хвилях ~1 мм у квазіоптичному проміневоді. Та виявлен ефект діхроічним циркулярної поляризації.
 • Вперше створено діелектричний метаматериал на кварці без підложки в діапазоні частот 60-70 ГГц з добротністю Q=150.

Область застосування методу інтегральних функціоналів була розширена на рішення задач розсіювання плоскої хвилі і гауссовских електромагнітних пучків на періодичних структурах різних конфігурацій, виконаних з ізотропних та гіротропних матеріалів.

Наукові результати

2005

За держбюджетною темою “Розвиток квазіоптичних та оптичних методів в радіофізичних дослідженнях”, шифр теми: "Опора": Розроблено принципи побудови квазіоптичних приладів нового покоління для терагерцового діапазону частот на основі кристалічніх анізотропних структур. Розроблено, патентно захищено та створено експериментальні зразки поляризаційних фазообертачів  та поляризаційних зсувачів частоти з фазовими секціями з кристалічного кварцу і поляризаторами, які виконані  на основі частоперіодних дротових граток. В.І. Безбородов, В.К.Кісельов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський

За держбюджетною темою  “Методи і засоби дослідження процесів взаємодії електромагнітних хвиль і полів з різними матеріальними об’єктами природного та штучного походження і вивчення їх макроскопічних та мікроскопічних властивостей”, шифр теми: "Напрямок": Теоретично досліджено розподіл потоків потужності в обмеженій напівпровідниковій періодичній структурі у магнітному полі (В.К. Кононенко, О.О. Булгаков). За допомогою метода аналітичної регуляризації досліджено задачу розсіяння хвиль на решітці з тонких імпедансних стрічок та одержано модифіковані формули Лемба. Зіненко Т.Л., Носіч О.І.


2006

НДР "Опора"

Отримано аналітичні вирази для амплітуд гармонік розсіювання плоскої хвилі на плоских решітках, що складаються з резистивних, діелектричних та імпедансних стрічок – модифіковані формули Лемба. З їхньою допомогою можна проводити інженерний аналіз властивостей решіток у тому діапазоні параметрів, що найцікавіший для застосування у мм та субмм діапазонах хвиль. Зіненко Т.Л.

Запропоновано нові технічні засоби для підвищення практичного к.к.д. HCN-лазера терагерцьового діапазону - конструкції циліндричних та коаксіального порожнистих, та плоского  катодів з аномальною вторинною емісією (АВЕ). Такі катоди мають істотну новизну, значний позитивний ефект при використанні і це є першим досвідом прикладного використання  явища аномальної вторинної емісії у електровакуумних приладах. В.К.Кісельов, Є.М. Кулешов, В.К. Лаптій

НДР "Напрямок"

Розроблено принципи побудови квазіоптичних приладів нового покоління на основі кристалічніх анізотропних структур. З застосуванням фазових секцій із кристалічного кварцу, просвітленого тефлоновими шарами, розроблено квазіоптичний поляризаційний фазообертач для квазіоптичних трактів, виконаних на базі порожнистого діелектричного проміневоду. Даний прилад може послужити основою для створення поляризаційних зміщувачів частоти та інших радіовимірювальних засобів у терагерцьовому діапазоні частот. В.І. Безбородов, В.К.Кісельов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський


2007

НДР “Оплот”.

Вивчено властивості нової квазіоптичної лінії передачі - надрозмірного метало-диелектричного хвилеводу квадратного перерізу 14х14мм та на її основі створено комплекс радіовимірювальних пристоїв та компонентів надвисокочастотних трактів ближнього міліметрового діапазону хвиль (діапазон частот 110-260 ГГц). Розроблені комплекси квазіоптичних приладів та пристроїв по своїм функціональним можливостям та параметрам не поступаються аналогичній по призначенню апаратурі більш довгохвиьових діапазонів, а у ряді випадків перевищують їх. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є. М. Кулешов, М. С. Яновський


2008

НДР “Оплот

Розроблено, створено та досліджено нові прилади та пристрої квазіоптичних радіовимірювальних трактів терагерцевого діапазону на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу. Розроблені комплекси квазіоптичних приладів та пристроїв по своїм функціональним можливостям та параметрам не поступаються аналогичній по призначенню апаратурі більш довгохвиьових діапазонів, а у ряді випадків перевищують їх. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є. М. Кулешов, М. С. Яновський


2009

НДР “Оплот”

Розроблено, створено та досліджено нові прилади та пристрої квазіоптичних радіовимірювальних трактів терагерцевого діапазону на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу (МДХ) у тому числі: секції МДХ з край малим погонним затуханням, збуджувачі МДХ – переходи від хвилеводів стандартних перерізів до МДХ, вимірювальні атенюатори, тощо. Розроблені комплекси квазіоптичних приладів та пристроїв по своїм функціональним можливостям та параметрам не поступаються аналогичній по призначенню апаратурі більш довгохвильових діапазонів, а у ряді випадків перевищують їх. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є. М. Кулешов, М. С. Яновський


2010

РОЗВИТОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІОПТИЧНИХ І ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ В РАДІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ТЕРАГЕРЦОВІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ (шифр ”ОПЛОТ”)

Розроблено, створено та досліджено нові прилади та пристрої квазіоптичних радіовимірювальних трактів терагерцевого діапазону на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу (МДХ) у тому числі хвилевід МДХ з нержавіючої сталі, конічний адаптер від МДХ до резонатора, поляризаційний перетворювач, подільник променю з поляризуючою решіткою,  погоджуване навантаження, обертаюче зчленування, тощо. Вирішено задачу створення комплексу квазіоптичних радіовимірювальних пристроїв терагерцевого діапазону для роботи з сигналами довільної, особисто кругової, поляризації. Доведено теоретично та експериментально можливість створення квазіоптичного стенду для дослідження електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) у терагерцевому діапазоні частот і одночасної накачки вимірювача ядерного магнітного резонансу (ЯМР) хвилями кругової поляризації. Розроблені комплекси квазіоптичних приладів та пристроїв по своїм функціональним можливостям та параметрам не поступаються аналогічній по призначенню апаратурі більш довгохвильових діапазонів, а у ряді випадків перевищують їх. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський

СТЕНД ДЛЯ КВАЗІОПТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ SQR-110/1 (Stand for quasi-optical researches SQR-110/1)

В рамках наукового співробітництва з Університетом Гьоте, Німеччина (Center for Biomolecular Magnetic Resonance (BMRZ), J.W.Goethe University, Frankfurt am Main, Hessen, Germany) по Партнерському проекту Р-278c створено квазіоптичний тракт ЕПР/ЯМР спектрометру з динамічною поляризацією ядер з накачкою на частоті 0,26 ТГц для наукових досліджень в області біології, біофізики, біохімії. В.К. Кісельов, В.І. Безбородов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський

СТЕНД ДЛЯ КВАЗІОПТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ BCA-COMPASS (Stand for quasi-optical researches BCA-Compass)

В рамках наукового співробітництва по Партнерському проекту УНТЦ Р-398 з Iнститутом фізики плазми Академії наук Чеської республіки, Прага (Institute of Plasma Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague) досліджено, розроблено та створено «Стенд для квазіоптичних досліджень ВСА-Compass». Стенд ВСА-Compass призначено для роботи у складі рефлектометричної системи діагностики високотемпературної плазми на експериментальній установці керованого термоядерного синтезу «Токамак Compass-D». Стенд забезпечує виконання наступних функцій: просторове об’єдинання частотних смуг і передачу мікрохвильвих сигналів зондування плазми; опромінення зондуючими пучками електромагнітних хвиль плазмового шнура Токамака Compass-D; прийом відбитих плазмою сигналів та розгалуження смуг у хвилеводні канали приймальних пристроїв. Стенд ВСА-Compass забезпечує одночасне зондування плазми у надширокій смузі частот від 18 ГГц до 90 ГГц. В.К. Кісельов, В.І. Безбородов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський, П.К. Нестеров, А.І. Горошко, І.В. Щербатко


2011

РОЗВИТОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІОПТИЧНИХ І ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ В РАДІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ТЕРАГЕРЦЕВІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ (шифр ”ОПЛОТ”)

Досліджено та здійснено новий квазіоптичний метод терагерцевої рефлектометрії внутрішнього відбиття для вивчення фізичних властивостей границь розподілу матеріалів та сполук, а також для виявлення поверхневих неоднорідностей композиційних матеріалів та структур радіофізичними засобами у терагерцевому діапазоні частот, у тому числі для вирішення задач неруйнівного контролю та дефектоскопії. Для реалізації методу створено експериментальний макет квазіоптичного гетеродинного рефлектометра на основі порожнистого діелектричного проміневода (ПДП) терагерцевого діапазону і комплекса приладів та елементів на базі ПДП.

З використанням квазіоптичних принципів і методів створено на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу (МДХ) та досліджено нові функціональні і радіовимірювальні прилади та засоби (експериментальні макети) для проведення радіофізичних досліджень у широкому діапазоні терагерцевих та гігагерцевих радіохвиль. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський

EXTENDED NON-DESTRUCTIVE TESTING OF COMPOSITE BONDS “РОЗШИРЕНИЙ НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ З’ЄДНАНЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” (шифр “ENCOMB

На основі проведених фундаментальних досліджень по НДР «Оплот» та результатів попередніх виконаних держбюджетних тем «Опора» і «Основа» розроблено та досліджено нові методи квазіоптичної терагерцевої рефлектометрії для неруйнівного контролю вуглепластиків у рамках міжнародного наукового Консорціуму по проекту ENCOMB (договір про надання гранту № 266226), що виконується згідно 7-й Рамковій програмі співробітництва з ЄС. В.І Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський, І.В. Щербатко


2012

Розвинення методів і засобів оптики і квазіоптики для встановлення закономірностей та особливостей взаємодії терагерцевого випромінювання з фізичними і біологічними об’єктами” (шифр ”Ореол”)

Розв’язано задачу розсіювання трьохвимірного гаусовського пучку з круговим поперечним перерізом на двоперіодичному гіротропному шарі у квазістатичному наближенні. Виявлено латеральний зсув максимумів відбиття компонент пучку та умови існування кута падіння, що гарантує повне проходження плоскої хвилі крізь гіротропний шар. Т.Л.Зіненко, В.В.Ячин, В.К.Кісельов

З використанням квазіоптичних принципів і методів створено на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу (МДХ) та досліджено нові функціональні і радіовимірювальні прилади та засоби (експериментальні макети) для проведення радіофізичних досліджень у широкому діапазоні терагерцевих радіохвиль. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський

Запропоновано новий резонансний спосіб визначення показника заломлення речовин, прозорих у ТГц діапазоні. Для визначення використовується активний квазіоптичний резонатор ТГц лазера. Спосіб придатний для твердих, рідких та газоподібних речовин. Проведено оцінку точності вимірювань. В.К. Кісельов, В.П.Радіонов

Extended non-destructive testing of composite bonds “розширений неруйнівний контроль з’єднань композиційних матеріалів” (шифр “encomb

На основі проведених фундаментальних досліджень по НДР «Ореол» та результатів попередніх виконаних держбюджетних тем «Оплот» і «Опора» розроблено та досліджено нові методи квазіоптичної терагерцевої рефлектометрії для неруйнівного контролю вуглепластиків у рамках міжнародного наукового Консорціуму по проекту ENCOMB (договір про надання гранту № 266226), що виконується згідно 7-й Рамковій програмі співробітництва з ЄС. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський, С.В. Мізрахі, Т.Л. Зіненко


2013

Розвинення методів і засобів оптики і квазіоптики для встановлення закономірностей та особливостей взаємодії терагерцевого випромінювання з фізичними і біологічними об’єктами (шифр ”Ореол”)

Проведено порівняння розрахованих за допомогою методу інтегральних функціоналів частотних характеристик коефіцієнта відбиття від зразка вуглепластика (CFRP) з експериментальними даними, отриманими за допомогою методу квазіоптичної рефлектометрії в субтерагерцовому діапазоні частот при різних полярізаціях та кутах падіння хвилі на зразок.

З використанням квазіоптичних принципів створено на базі надрозмірного металодіелектричного хвилеводу та досліджено нові функціональні прилади для проведення радіофізичних досліджень у широкому діапазоні терагерцевих радіохвиль. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський

Extended non-destructive testing of composite bonds “розширений неруйнівний контроль з’єднань композиційних матеріалів” (шифр “Encomb)

На основі проведених фундаментальних досліджень розроблено та досліджено нові методи квазіоптичної терагерцевої рефлектометрії для неруйнівного контролю вуглепластиків у рамках міжнародного наукового Консорціуму по проекту ENCOMB (договір про надання гранту № 266226), що виконується згідно 7-й Рамковій програмі співробітництва з ЄС. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський, С.В. Мізрахі, Т.Л. Зіненко


2014

Розвинення методів і засобів оптики і квазіоптики для встановлення закономірностей та особливостей взаємодії терагерцевого випромінювання з фізичними і біологічними об’єктами” (шифр ”Ореол”)

З використанням квазіоптичних принципів і методів створено на базі надрозмірних металодіелектричного хвилеводу (МДХ) та порожнистого діелектричного проміневоду (ПДП) та досліджено нові функціональні і радіовимірювальні прилади та засоби (експериментальні макети) для проведення радіофізичних досліджень у широкому діапазоні терагерцевих радіохвиль.

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження субхвильових періодичних структур з подвійним променезаломленням форми. На їх базі розроблено диференційні фазові секції для використання їх в якості елементів фазових обертачів, фазових зсувачів частоти та обертачів площини поляризації. Отримані результати мають світовий рівень і є основою для розробки нових приладів терагерцевого діапазонів хвиль. В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, О.С. Косяк, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, М.С. Яновський, В.В. Ячин

Extended non-destructive testing of composite bonds “розширений неруйнівний контроль з’єднань композиційних матеріалів” (шифр «ENCOMB»).

На основі проведених фундаментальних досліджень розроблено та експериментально досліджено нові квазіоптичні методи: терагерцевої полярізаційно-частотної рефлектометрії та рефлектометрічний метод внутрішнього відбиття для неруйнівного контролю поверхні вуглепластиків у рамках проекту ENCOMB, що було виконано згідно 7-й Рамковій програмі співробітництва з ЄС. Проведено дослідження для виявлення неоднорідності, термопошкоджень, зволоження та забруднення поверхні пластика, укріпленого волокнами вуглецю (CFRP). Отримані результати мають світовий рівень і можуть бути використані для створення пристроїв неруйнівного контролю. В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров, В.І. Безбородов, М.С. Яновський, О.С. Косяк, С.В. Мізрахі, Т.Л. Зіненко

Нові повністю діелектричні функціональні метаматеріали для застосування у терагерцевому діапазоні: експериментальні дослідження субхвильових періодичних структур (шифр «ОККАМ»).

Розроблено квазіоптичний метод дослідження метаматеріалів в терагерцевом діапазоні частот. Розроблено зразок діелектричного метаматеріалу з плавленного кварцу, який розташовано на підкладці з металевого дроту для використання в терагерцевому діапазоні частот. В.І. Безбородов, О.С. Косяк, Є.М. Кулешов, П.К. Нестеров


2015

Розсіювання хвиль суб-ТГц і ТГц діапазонів частот

Отримав подальший розвиток метод квазіоптичного хвилеводного моделювання (КХМ), для якого вперше проведена експериментальна оцінка похибки вимірювання діаграм прямого і зворотного розсіювання радіохвиль від фізичних моделей. Вперше показано, що можливе вимірювання коефіцієнтів відбиття хвиль від розсіювачів методом КХМ в залежності від частоти випромінювання, ракурсу розсіювача і кута нахилу площини поляризації опромінюючої хвилі в субтерагерцевому діапазоні частот. Кисельов В.К., Мізрахі С.В., Нестеров П.К., Кулешов Є.М.

Область застосування методу інтегральних функціоналів була розширена на рішення задач розсіювання плоскої хвилі і гауссовських електромагнітних пучків на періодичних структурах різних конфігурацій, виконаних з ізотропних та гіротропних матеріалів. Ячин В.В., Зіненко Т.Л.

Неруйнівний контроль

Розроблено та експериментально досліджено нові квазіоптичні методи неруйнівного контролю поверхні углепластиків: метод поляризаційно-частотної рефлектометриї і рефлектометричний метод внутрішнього відображення. Проведено дослідження для виявлення неоднорідностей, термоушкоджень, зволоження і забруднень поверхні вуглепластикових структур типу CFRP. Кисельов В.К., Кулешов Є.М., Щербатко І.В., Нестеров П.К., Безбородов В.І., Яновський М.С., Мізрахі С.В., Лаптій В.К., Савченко В.Н., Косяк О.С., Зіненко Т.Л., Ячин В.В.

Прилади і системи

Вперше для діагностики плазми розроблено квазіоптичний рефлектометр в діапазоні частот 18-90 ГГц для Токамака «Compass-D» (ІФП, Прага), що є зменшеною копією Токамака ITER. Вперше розроблено квазіоптичний тракт на частоті 260 ГГц Університету Гете (Франкфурт) для ЕПР / ЯМР спектрометра з динамічною поляризацією ядер. Кисельов В.К., Кулешов Є.М., Безбородов В.І., Яновський М.С., Щербатко І.В., Нестеров П.К., Горошко О.І., Мізрахі С.В.

Вперше розроблено квазіоптичний нульовий еліпсометр на хвилі 2 мм для вивчення властивостей речовин і матеріалів в ІРЕ НАНУ. Галуза А.А., Кисельов В.К., Коленов І.В., Кулешов Є.М., Мізрахі С.В., Серебрянський С.Ю.


2016

Розвинення методів і засобів оптики і квазіоптики для встановлення закономірностей та особливостей взаємодії терагерцевого випромінювання з фізичними і біологічними об’єктами” (шифр ”Ореол”)

Методом інтегральних функціоналів розв’язані тривимірні задачі розсіяння TM– та TE—поляризованих гаусових пучків хвиль терагерцевого діапазону на двуперіодичних гіромагнітних структурах. Отримані результати опубліковано в рейтинговому зарубіжному виданні та мають світовий рівень. Т.Л. Зіненко, В.В. Ячин

Отримав подальший розвиток експериментальний метод квазіоптичної еліпсометрії в субтерагерцевому діапазоні частот. Результати досліджень мають світовий рівень, опубліковано в рейтинговому міжнародному журналі, та можуть бути застосовані для вивчення характеристик розсіяння електромагнітних хвиль терагерцевого діапазону різноманітними фізичними та біологічними об’єктами. С.В. Мізрахі, І.В. Коленов

Розв’язано лінійну задачу розсіяння пласкої електромагнітної хвилі на гратці з РЕС брусів з кусково-однорідним діелектричним заповненням щілин. Теоретично досліджено структуру у вигляді частої гратки з металевих і ідеально проводячих брусів с заповненням щілин між брусами діелектриком з керовським типом нелінійності. Отримані результати мають світовий рівень і є основою для розробки нових приладів терагерцевого діапазону хвиль. Л. А. Кочетова

Вперше в ТГц діапазоні частот розроблено широкосмугові чверть- та пів-хвильові диференційні фазові секції з використанням ефекту подвійного променезаломлення. Результати досліджень мають світовий рівень та можна використовувати при розробці та виготовленні широкосмугових пристроїв ТГц діапазону частот з переналаштовуванням: перетворювачів поляризації, обертачів площини поляризації, фазообертачів та перетворювачів частоти. В.І. Безбородов, О.С.Косяк, П.К. Нестеров, В.В. Ячин

Досліджено резонанс проходження у випадку нормального падіння лінійно поляризованих хвиль крізь схрещені гратки, які уявляють собою масив паралельних металевих смужок, розміщених на діелектричній підкладці. Результати досліджень мають світовий рівень та прийнято до друку у рейтинговому міжнародному журналі. В.В. Ячин, Л.І. Івженко

Novel all-dielectric functional metamaterials for terahertz applications (проект НТЦУ 5958)

Проведено дослідження розроблених раніше зразків метаматералів. Експериментальні дослідження показали співпадіння між властивостями метаматеріалів, передбаченими чисельним моделюванням. Отриманні результати мають світовий рівень і можна використовувати для розробки та створення режекторних фільтрів нового типу у терагерцовому діапазоні. В.І. Безбородов, О.С. Косяк, П.К. Нестеров, С.В. Мізрахі


2017

Розвиток та застосування оптичних і квазіоптичних методів для дослідження процесів генерації і перетворення електромагнітних хвиль терагерцевого, інфрачервоного і видимого діапазонів (шифр ”Ореол-1”)

Встановлено нові фізичні закономірності й особливості взаємодії електромагнітних хвиль терагерцевого діапазону частот із штучними структурами для яких спостерігається подвійне променезаломлення. Розроблено макети різних квазіоптичних поляризаційних пристроїв (широкосмугових фазообертачів, перетворювачів та обертачів площини поляризації). В.І. Безбородов, О.С. Косяк, П.К. Нестеров, В.В. Ячин

Методом інтегральних функціоналів було досліджено гратковий резонанс, що виникає при розсіянні плоскої хвилі на двоперіодичній структурі PEC-подібного магнітодіелектричного шару, періодично перфорованого квадратними апертурами, заповненими залізоітрієвим гранатом (ЗІГ), що сильно впливає на ефект Фарадея. Т.Л. Зіненко, В.В. Ячин

Вивчено властивості квазіоптичних променеводів щодо широкодіапазонних поляризаційних вимірювань у субтерагерцевому діапазоні частот. Розроблено макети широкодіапазонних пристроїв квазіоптичного вимірювача розсіяння та еліпсометру у субтерагерцевому діапазоні. Проведено попередні дослідження еталонних об’єктів. Мізрахі С.В., Коленов І.В. Нестеров П.К., Нестеров І.О.

З метою створення керованих пристроїв у терагерцевому та інфрачервоному діапазонах, розв’язана теоретична задача о взаємодії плоскої електромагнітної хвилі зі структурою, яка складається з попарно переміжних ідеально провідних металевих брусів з градієнтним діелектричним заповненням щілин, при нормальному падінні хвилі на структуру. у багатомодовому режимі. Л. А. Кочетова

Вивчено спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів мікрохвильового діапазону довжин хвиль. Підготовлено рекомендації щодо використання розроблених метаматеріалів у проектуванні пристроїв міліметрового діапазону: широкосмугових поглиначів, поляризаторів та інше. Івженко Л.І.

Проведено математичне моделювання перспективних терагерцевих електронно-вакуумних приладів зокрема клінооротронів, для генерування та перетворення електромагнітних хвиль у широкому інтервалі частот. В. Д Єрьомка

Результати досліджень мають світовий рівень, докладено на міжнародних конференціях та опубліковано у вітчизняних та зарубіжних рейтингових журналах.

Основні публікації

За останні 10 років роботи відділу опубліковано більше 258 наукових праць, у тому числі 104 статті, 4 монографій та розділів у монографіях. Отримано 14 патентів.

Основні публікації:

 1. Кулешов Е.М., Копилович Е.А., Яновский М.С. Измерительная аппаратура 6-миллиметрового диапазона радиоволн // Труды Ин-та радио­физики и электроники АН УССР. - 1955. - т.III. - С. 155-196.
 2. Ахиезер А.Н., Копилович Е.А. Резонансные волномеры миллиметрового диапазона // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1956. - т. IV. - С. 220 - 236.
 3. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Литвинов Д.Д. и др. Широкодиапазонная измерительная аппаратура миллиметровых радиоволн (4-8мм) // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1958. - т. V. - С. 98 - 147.
 4. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Малых Н.И., Щербов В.А. Интерферометр 8-мм диапазона радиоволн для исследования плазмы // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1959. - т.VI. - С. 105-120.
 5. Яновский М.С., Князьков Б.Н. О возможности уменьшения спектральных искажений и рас­ширения спектра непрерывных волноводных фазовращателей // Радиотехника.-1966.-21, №7. - С. 69-71.
 6. Горошко А.И., Кулешов Е.М., Щербов В.А. СВЧ часть интерферометра для диагностики плазмы в субмм диапазоне волн // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1970. – т.ХVIII. - С.218-230.
 7. Горошко А.И., Кулешов Е.М. Исследование полого диэлектрического лучевода милли­метрового и субмиллиметрового диапазонов волн // Радиотехника, вып. 21, - н.-т. сборник. - Харьков: Вища школа, 1972. - С. 215 - 219.
 8. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Литвинов Д.Д. и др. Квазиоптические измерительные устройства миллиметровых и субмилли­метро­вых волн // Всесоюзн. симпоз. по распро­странению миллиметровых и субмилли­метровых волн в атмосфере Земли и планет (М.-Горький, 28-30 янв. 1974г.): Тез.докл. - М. - Горький, 1974. - С. 124 - 127.
 9. Кулешов Е.М., Литвинов Д.Д. К вопросу о делении луча в квазиоптических СВЧ-трактах // Радиотехника, вып.18. - н.-т. сборник.-Харьков: Вища школа, 1971. - С. 98 - 104.
 10.  Яновский М.С. Князьков Б.Н., Кулешов Е.М. Поляризационные аттенюаторы для квази­оптического тракта // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1974. - 17, № 9. - С. 49 - 51.
 11. Литвинов Д.Д., Кулешов Е.М., Киселев В.К.. Автоматический измеритель модуля коэффи­циента отражения // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1975. - 18, №9. - С. 87 - 91.
 12. Кулешов Е.М., Кононенко В.К., Полупанов В.Н. Ферриты и полупроводники в невзаимных квазиоптических устройствах // Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ, - 1976. - №7. - С. 90-93.
 13. Щербов В.А.,Нестеров П.К. Доплеровские сдвигатели частоты субмиллиметрового диа­пазона волн // Физика и техника мм и субмм волн : Сб.научн.тр. / АН УССР. Ин-т радио­физики и электроники - Харьков, 1983. - С. 251 - 256.
 14. Яновский М.С., Князьков Б.Н. Квазиопти­чес­кие поляризационные смесители приемников миллиметровых и субмилли­метровых волн // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1977. - 20, №11. - С. 35 - 41.
 15. Безбородов В.И., Князьков Б.Н., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптический тракт супер­гетеродинного приемника с раздельным прие­мом полос // Изв.вузов, Радиоэлектроника. - 1989. - 32, №3.-С.29-33.
 16. Киселев В.К., Литвинов Д.Д., Кулешов Е.М. Квазиоптический измеритель модуля коэффи­циента отражения // Радиотехника, вып. 51. - н.-т. сборник. - Харьков: Вища школа, 1979. - С. 75 - 80.
 17. Князьков Б.Н., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптические фазовые сдвигатели частоты субмиллиметрового диапазона волн // Радио­техника. - 1980. - 35, №10. - С. 76 - 78.
 18. Багдасаров А.А., В.В.Бузанкин, Кулешов Е.М. и др. Девятиканальный интерферометр субмм диапазона для измерения концентрации электронов на установке Токамак - 10 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Перга­мента.-М.:-Энергоиздат,1981. - Вып 4 (1). - С.141-146.
 19. Багдасаров А.А., Безбородов В.И., Горбунов Е.П. и др. Супергетеродинный радиометр поляризационного типа для измерения элек­тронной температуры плазмы на установке Т‑10 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Пергамента. - М.: Энергоиздат, 1986. - Вып. 5. - С. 113 - 117.
 20. Горбунов Е.П., Кулешов Е.М., Нестеров П.К. и др. Девятиканальный лазерный интерферо­метр субмм диапазона для установки Т-15 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Пер­га­мента - М.: Энергоиздат, 1989. - Вып. 6. - С. 135 - 137.
 21. Электроника и радиофизика миллиметровых и субмиллиметроых радиоволн/ Под ред. А.Я.Усикова. - Киев: Наук. думка, 1986.-367с.
 22. Кісельов В.К. Квазіоптичний хвилеводний ме­тод дослідження характеристик розсіяння фі­зичних об¢єктів у субміліметровому діапа­зоні електромагнітних хвиль // Доповіді НАН Украіни.-1995.-№11.-С. 60-62.
 23. V.K.Kiseliov, T.M.Kushta, and P.K.Nesterov. Quasi-Optical Waveguide Modeling Method and Micro-Compact Scattering Range for the Millimeter and Submillimeter Wave Bands // IEEE Tr. on Antenns & Propagations.-2001. - 49, №5. - P. 784-792.
 24. Киселев В.К. Оптимизация параметров и расчет квазиоптического волноводного микро­компактного полигона субмиллиметрового диапазона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1998. - Т.З, - С.33-41.
 25. Конев В.А., Кулешов Е.М., Пунько Н.Н. Радио­волновая эллипсометрия / Под ред. И.С.Кова­лева. - Минск: Наука и техника, 1985. - 104с.
 26. Дахов Н.Ф., Каменев Ю.Е., Киселев В.К. и др. Субмиллиметровый HCN-лазер для биоме­ди­цинских исследований // Радиофизика и электроника.-Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 1997.-2, № 2. - С. 150 - 153.
 27. Кононенко В.К., Кулешов Е.М. Невзаимный ослабитель отражательного типа на основе структуры диэлектрик-полупроводник // Радиотехника и электроника. - 1985. - 30, №7. - С.1267-1277.
 28. Булгаков А.А., Кононенко В.К. Дисперсионные свойства периодической полупроводниковой структуры в магнитном поле, направленном вдоль оси периодичности // ЖТФ.-2003.-73, вып.11.-С.15-21.
 29. Зиненко Т.Л. Рассеяние и поглощение E и H поляризованных плоских волн импедансной ленточной решеткой // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины.-2002.-7, №3.-С.462-467.
 30. Dmitriev A.I., Lashkarev G.V., Kiseliov V.K. et al. The Control of Gap Width in the low-Dimensional Systems with Charge Density Waves Instability // Int. J. of IR and MMW.-1995.-16, №4.-P.775-782.
 31. Polupanov V.N., Kuleshov Ye.M., Kiseliov V.K. Quasi-Optical Unidirectional Ferrite Devices// Int.J.of IR and MMW.-1995. - 16, №3.-P.539-546.
 32. Каменев Ю.Е., Кулешов Е.М. Компактные вол­новодные HCN-лазеры непрерывного излу­че­ния // Физика и техника мм и субмм волн: Сб.науч.тр.-Киев:Наук.думка, 1986. - С.157-162.
 33. Каменев Ю.Е.,Кулешов Е.М. Двухчастотная генерация с ортогональными поляризациями в HCN-лазере // Квантовая электроника.-1988. - 15, № 1. - С. 236 - 238.
 34. Polupanov V.N.,,Dachov N.F., Kiseliov V.K., Seleznev V.N.Investigation of Iron Borate on the Submm waves//Int.J.of IR and MMW.-1995.-16, №6.-P.1167-1172.
 35. Киселев В.К., Кулешов Е.М., Лаптий В.К. Исследование газового HCN-лазера терагерцо­вого диапазона частот с полым катодом ано­мальной вторичной эмиссии // Радио­фи­зика и электроника.- Харьков: Ин-т радиофи­зики и электрон. НАН Украины. - 2005. - 10, №3.
 36. Каменев Ю.Е. HCN – лазер с адаптивным выходным зеркалом / Ю. Е. Каменев,С. А. Масалов, А. А. Филимонова // Квантовая электроника. - 2006. – 36, №9. - С. 849 – 852.
 37. Квазиоптические радиоизмерительные устройства ближнего миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн на основе металлодиэлектрического волновода квадратного сечения / В.И. Безбородов, В.К. Киселев, Е.М. Кулешов, М.С. Яновский // Радиофизика и электроника. – 2007. – т. 12, No 3. - С. 589-594.
 38. 260 GHz quasioptical setup for EPR and DNP experiments on the 9.2 TESLA DNP/NMR/EPR spectrometer / V. Denysenkov, V. K. Kiseliov, M. Prandolini, et al // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, -2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, INV.2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 39. Киселев В.К. Возможности терагерцевых лазерных установок для медицинских исследований / В. К. Киселев, С. В. Мизрахи, В. П. Радионов // Фотобиология и фотомедицина (Харьков). – 2010. - №1,2. – С.110 – 114.
 40. Ячин В.В. Дифракция трехмерного гауссовского пучка с круговой симметрией пространственного распределения поля на проницаемых экранах / В.В. Ячин, Т.Л. Зиненко, В.К. Kиселев // Радиофизика и Электроника. – 2010. - т. 15, № 4.
 41. Булгаков А.А. Медленные волны в периодической структуре с магнитоактивными полупроводниковыми слоями / А.А. Булгаков, В.К. Кононенко // Радиофизика и электроника. – 2011. - т. 2(16), №2. С. 63-70.
 42. Мизрахи С. В. Автоматизированная система измерения поляризационных характеристик рассеяния в многоканальном квазиоптическом микрокомпактном полигоне / С. В. Мизрахи // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный науч.- техн. сб. – Харьков, 2012. – Вып. 169. – С. 125-131.
 43. Квазиоптическое масштабное моделирование влияния локализованных дефектов поверхности металлов на данные  оптической эллипсометрии / А. И. Беляева, А. А. Галуза, В. К. Киселев и др. // Радиофизика и электроника. – 2014. – т. 5(19), № 1.-  С. 66-73.
 44. Дифференциальные фазовые секции на основе двулучепреломления формы в терагерцевом диапазоне частот / В. И. Безбородов, О. С. Косяк, Е. М. Кулешов, В. В. Ячин // Радиофизика и электроника. – 2014. – т.5 (19) № 3. - С. 92-97.
 45. Квазиоптические широкополосные устройства пространственного объединения и разделения частотных полос электромагнитных волн / В. И. Безбородов, В. К. Киселев, Е.М. Кулешов и др. // Радиофизика и электроника. – 2011. – т.2(16) №4. - С. 82-86.
 46. Zinenko T. L. Brewster’s angle polartizer design based on a gyrotropic double-periodic perforated layer / T. L. Zinenko, V.V. Yachin, and M. Marciniak // Optical and Quantum Electronics. – 2014. - 46, iss. 6. - P. 779-790.

Патенти

 1. Безбородов В.І., Кісельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Згідно заяві № u200500110 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 8584, Бюл. №8, 15.08.2005.
 2. Каменєв Ю.Є., Филимонова Г.О. Вивідне дзеркало лазерного резонатора // Згідно заяві № u200504133 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 10453, від11.2005, Бюл.№11.
 3. Безбородов В.І., Кiсельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Патент № 79123 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01P 3/00, H01P 3/20; Заявлено 04.01.2005; Опубл. 25.05.2007., Бюл. №
 4. Кiсельов В.К., Кулешов Є.М., Лаптій В.К. Автоелектронний емітер тліючого розряду // Патент № 81339 на винахід, Укpаїна, МПК H01J 1/30. Заявлено 22.02.2006; Опубл. 25.12.2007., Бюл. №
 5. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Газорозрядний субміліметровий лазер // Патент № 86298 на винахід, Укpаїна, МПК (2009) H01S 3/00; Заявлено 13.08.2007; Опубл. 10.04.2009., Бюл. №7.
 6. Луценко В.І., Яновський М.С., Кривенко О.В., Дейнеко І.І. Розділювач поляризації // Патент № 93264 на винахід, Укpаїна, МПК (2011) H01Р 1/00; Заявлено 16.02.2009, № а200901243; Опубл. 01.2011., Бюл. №2.
 7. Каменєв Ю.Є., Андренко С.А. Спосіб визначення фазового зсуву одномірних дротяних решіток // Патент № 92948 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01S3/08; Заявлено 01.2009; № a200900106; Опубл.27.12.2010, Бюл. №.24.
 8. Маколінець В.І., Мітряєва Н.А., Кисельов В.К. Спосіб лікування пухлин в експерименті // Патент на корисну модель № 72825, Укpаїна, МПК А61N 5/00. Заявка u2012 02 828 від03.2012, Опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.
 9. Кісельов В.К., Дзюбенко М.І., Радіонов В.П. Спосіб визначення показника заломлення прозорих речовин // Патент України № 103393 від 10.10. 2013 на винахід бюл. №19 по заявці № а 2011 15456 від 27.12.2011.
 10. Кісельов В.К., Радіонов В.П., Нестеров П.К. Багаточастотний терагерцевий лазер // Патент України №106643 від 25.09.2014.

Публікації

2005

Статті

 1. Kiseliov V.K., Kononenko V.K., Kuleshov Y.M. Submillimeter wave Quasioptical Isolators with a Semiconductor-Based Circular Dichroic Mirror // International Journal of Infrared and Millimeter Waves.- - Vol.26, № 4 - P.525-544.
 2. Безбородов В.И., Киселев В.К., Яновский М.С. Квазиоптический фазовый сдвигатель частоты терагерцового диапазона с фазовыми секциями из кристаллического кварца // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2005.- Т.10, № 1. - С. 169-172.
 3. Киселев В.К., Кулешов Е.М., Лаптий В.К. Исследование газового HCN лазера терагерцового диапазона частот с полым катодом аномальной вторичной эмиссии // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2005.- Т.10, № 2. - С. 315-320.
 4. Радионов В.П. Субмиллиметровый лазер с плавной перестройкой частоты излучения в пределах контура усиления // Радиофизика и электроника - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2005.- Т.10, № 1. - С. 150-153.
 5. Каменев Ю.Е., Масалов С.А., Филимонова А.А. Применение субмиллиметрового HCN-лазера для определения электродинамических параметров одномерных проволочных решеток // Квантовая эл-ка, т.34, №4, 2005, С. 375-377.

Тези

 1. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Yanovsky M.S. A duplex terahertz quasi-optical polarization phase shifter with the crystal quartz phase sections // Proc. 10th International Symp. on Microwave and Optical Technology (ISMOT-2005), Fukuoka (Japan), August 22-25, 2005. – P.610-612.
 2. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Yanovsky M.S. A Terahertz Phase Frequency Changer with the Crystal Quartz Phase Sections // Joint 30-th Int. Conf. on Infrared and Millimeter Waves and the 13-th Int. Conf. on Terahertz Electronics (IRMMW-THz2005), September 19-23, 2005, Williamsburg, Virginia (USA). – 2005. – P. 543-544.
 3. Киселев В.К., Мизрахи С.В., Варавин А.В., Дахов Н.Ф. Cистема стабилизации мощности субмиллиметрового лазера // Материалы 15-й Междунар. Крымской конф. "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо’2005). - Севастополь.- 2005., Т.2 - C.770-771.
 4. Kiseliov V.K., Radionov V.P. Research of effect of laser generation pulse bifurcation when HCN laser is pumped by alternation current // Proc. 7th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modelling (LFNM’2005). – Yalta, Crimea, (Ukraine) – 2005. – P.76-79.
 5. Киселев В.К., Радионов В.П. Влияние полимерного налета на параметры терагерцовых медицинских HCN – лазеров // Материалы 23-й Междунар. научно-практич. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”.- Николаев. – 2005. – С. 115.
 6. Киселев В.К., Радионов В.П. Рабочее вещество для терагерцового медицинского HCN – лазера // Материалы ХХIV Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005г. г.Ялта, С.94.

Патенти

 1. Безбородов В.І., Кісельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Згідно заяві № u200500110 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 8584, Бюл. №8, 15.08.2005.
 2. Каменєв Ю. Ю., Филимонова Г.О. Вивідне дзеркало лазерного резонатора // Згідно заяві № u200504133 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 10453, від11.2005, Бюл.№11.
 3. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Двочастотний кільцевий газорозрядний лазер // Згідно заяві № u200504173 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 10464 від 15.11.2005, Бюл.№11.

2006

Статті

 1. Мизрахи С.В., Киселев В.К. Автоматическая стабилизация мощности субмиллиметрового лазера // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2006.- Т. 11, №1. – С. 120-123.
 2. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Nesterov P.K., Yanovsky M.S. A Terahertz Phase Frequency Changer with the Crystal Quartz Phase Sections // International Journal of Infrared and Millimeter Waves», April, 2006.
 3. Безбородов В.И., Киселев В.К., Нестеров П.К., Яновский М.С. Исследование поляризационного сдвигателя частоты терагерцового диапазона с фазовыми секциями из кристаллического кварца // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2006. Вып.145. С.51-56.
 4. Безбородов В.И., Киселев В. К., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Сдвоенный квазиоптический поляризационный фазовращатель терагерцевого диапазона с фазовыми секциями из кристаллического кварца // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2006. Вып.147. С.61-64.
 5. Kamenev Y.E., Masalov S.A., Filimonova A.A. HCN laser with an adaptive output mirror // Quantum Electronics, т.36, №9, 2006г. P.849-
 6. Каменев Ю.Е., Масалов С.А., Филимонова А.А. HCN-лазер с гибридным выводным зеркалом // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006, т.11, №2, с.270-274.
 7. Nosich A.I., Zinenko T.L. Plane wave scattering and absorption by gratings of impedance strips // IEEE Trans. Propagation, AP-54,№7, p.p.2088-2095, 2006.
 8. Горошко А.И. Анализ возможности передачи по металло-диэлектрическим волноводам большой СВЧ мощности в терагерцовом диапазоне частот // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006, т.11, №3, с.344-347.
 9. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Yanovsky M.S. A Duplex Terahertz Quasi-Optical Polarization Phase Shifter with the Crystal Quartz Phase Sections // International Journal of Microwave and Optical Technology (IJMOT), (Special Issue), vol.1, No. 2, 2006, pp. 487-490.

Тези

 1. Древаль Н.В., Рубан С.Ю., Каменєв Ю.Є., Колесніков В.Г. Розробка методу для контролю рівня мікрофлори сперми бугаїв із застосуванням міліметрового та субміліметрового діапазонів радіохвиль // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць. В.13(38), 2006. С.148-155.
 2. Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Lapty V.K. Research of the gas HCN-laser of terahertz frequency band with anomalous secondary emission hollow cathode // Proc. 8th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modelling (LFNM’2006). – Kharkiv, (Ukraine). – 2006. – P. 127 - 130.
 3. Kiseliov V.K., Radionov V.P. On possibility of two-frequency regime of terahertz circular laser generation // Proc. 8th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modelling (LFNM’2006). – Kharkiv, (Ukraine). – 2006. – P. 124 - 126.
 4. Киселев В.К., Радионов В.П. Модуляция частоты терагерцевого газоразрядного лазера // Материалы 16-й Междунар. Крымской конф. "СВЧ техника и  телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо’2006). - Севастополь.- 2006., Т.1 – C.288-289.
 5. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцовый медицинский HCN–лазер с дополнительной разрядной секцией // Материалы 25-й Междунар. научно-практич. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”.- Луцк. – 2006. – С.107-108.
 6. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцовый медицинский HCN–лазер с дополнительной разрядной секцией внутри коаксиального электрода // Материалы ХХV1 Международной научно практич. конферен. Применение лазеров в медицине и биологии. 11-14 октября 2006г. г.Ялта.- с.155.
 7. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. The investigation of the dissipation influence on the dispersion properties of the semiconductor superlattice electromagnetic waves in the magnetic field // The 11-th Int. Conf. On Mathematical Method in Electromagnetic Theory. Kharkov National University. June 26-29, 2006, p.p.222-224.
 8. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. Band spectrum of periodic semiconductor structure located in the magnetic field with taking into account of dissipation processes // Mediterranean Microwave Sumposium 2006. 19-21, 2006. Starhotel President Genova, Italy. Conf. Proc., p.p.327-330.
 9. Dreval N.V., Kolesnikov V.G., Kamenev Y.E., Pugach V.V., Korzh V.G. Equipment complex for research of interaction of membranes macromolecules with terahertz laser radiation which is being checked synchronously in a millimeter rangen of radiowaves // III Intern. Conf. on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions,Kyiv, Ukraine,15-21 May 2006. Book of Abstracts, p.98.

Патенти

 1. Каменєв Ю.Ю., Масалов С.О., Филимонова Г.О. Спосіб визначення електродинамічних характеристик одновимірних дротяних решіток // Згідно заяві №а20040706029 на винахід видано Патент України №76285, Бюл. №7, 17.07.2006.
 2. Каменєв Ю.Ю., Древаль Н.В., Колесніков В.Г., Филимонова Г.О. Спосіб визначення впливу на біологічний об'єкт // Згідно заяві №u200604985 на корисну модель видано Деклараційний патент України №17488,Бюл.№9, 15.09.2006.

2007

Монографія

 1. Кісельов В.К. Основні напрямки розвитку і інноваційні технології в галузі радіоелектроніки: квазіоптика та терагерцеві технології // Конспект лекцій / Кісельов В.К. - Харків: УІПА, 2007. – 52 с.

Статті

 1. Полупанов В.Н., Нестеров П.К., Яновский М.С., Безбородов В.И. Энергетика процессов преобразования параметров электромагнитного излучения квазиоптическими фазовращателями и сдвигателями частоты // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины.- 2007.- Т. 12, №1. – С. 283-286.
 2. Безбородов В.И., Киселев В.К., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптические поляризационные аттенюаторы в терагерцовом диапазоне частот // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины.- 2007.- Т. 12, №2. – С. 451-455.
 3. Безбородов В.И., Киселев В.К., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптические радиоизмерительные устройства ближнего миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн на основе металлодиэлектрического волновода квадратного сечения // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины.- 2007.- Т. 12, №3. – С. 589-594.
 4. Горошко А.И. Алгоритм расчета фазового корректора трансформатора диаметра квазиоптического волновода // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины.- 2007.- Т. 12, №3. – С. 595-597.
 5. Колесников В.Г., Древаль Н.В., Кондакова А.К., Каменев Ю.Е., Корж В.Г. Взаимодействие макромолекулярных структур эритроцитов с электромагнитным излучением терагерцового диапазона радиоволн // Дерматологія та венерологія - № 2(36) – 2007. С. 9 – 14.
 6. Киселев В.К., Мизрахи С.В., Нестеров П.К. Квазиоптический микрокомпактный полигон для моделирования поляризационных характеристик рассеяния в ближнем миллиметровом диапазоне волн // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2007. Вып.150. С. 69-74.
 7. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Nesterov P.K., Yanovsky M.S. Investigation of Terahertz Polarized Frequency Shifter with Crystal Quartz Phase Sections // Telecommunications and radio engineering – 2007, Vol. 66, No 4, pp.373-382.
 8. Mizrakhi S.V., Kiseliov V.K. Automated Submillimeter Laser Power Stabilizing // Telecommunications and radio engineering – 2007, Vol. 66, No1, pp.89-96.
 9. Yachin V.V., Yasumoto K. Method of integral functionals for electromagnetic wave scattering from a double-periodic magnetodielectric layer // Opt. Soc. Am. A, Vol. 24, No.11, November 2007, pp.3606-3618.

Тези

 1. Dobrovolsky V.N., Sizov F.F., Kamenev Y.E., Gumenjuk-Sichevska J.K., Smirnov A.B. Millimeter and submillimeter semiconductor hot elrctron bolomrter // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.198-200.
 2. Kiseliov V.K., Mizrahy S.V., Nesterov P.K. Investigation of polarization scatering characteristics metal plates in the near-millimeter wave band by the quasioptical waveguide modeling method // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.207-209.
 3. Mizrahy S.V. Optimal sectional taper for circular metal-dielectric waveguides // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.210-212.
 4. Goroshko A.I. About possibility of transferring of height power by metal-dielectric waveguide // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.255-257.
 5. Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Lapty V.K. Operating particularities of the HCN-laser terahertz frequencies range with the anomalous secondary emission cathode // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.260-262.
 6. Kononenko V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K. Terahertz low-temperature receivers for the quasi-optical interferometers // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.266-268.
 7. Radionov V.P., Kiseliov V.K. Terahertz GAS-discharge laser with additional discharge section // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.272-274.
 8. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. Inhomogenious plane wave propagation in the semiconductor layered periodic structure in the presence of the external magnetic field // The First European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials (NANOMETA 2007), Seefeld, Tirol, Austria, 2007.
 9. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. Feature of formation of dispersion spectrum of semiconductor-dielectric periodic structure in magnetic field // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.278-280.
 10. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V.K. Plane wave scattering from double-periodic gyrotropik layer in quasi-static approximation // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.316-318.
 11. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Yanovsky M.S. Quasioptical polarization attenuators in the terahertz freguency range // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.1, pp.269-271.
 12. Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Makolinets V.I., Yanovsky M.S., Radionov V.P., Shevtsov B.N., Danischuk R.N. Influence of low-energetic submillimeter laser radiation on posttraumatic skin wounds // The Sixth Int. Kharkov Symp. On Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Tehnologies. Kharkov, Ukraine, June 25-30, 2007, v.2, pp.907-909.
 13. Sizov F.F., Dobrovolsky V.N., Kamenev Y.E., Smirnov A.B. Semicondactor hot electron detector for mm and sub-mm ranges // Conference Digest of the Joint 32nd International Conference on Infrared and Millimetre Waves, and 15th International Conference on Terahertz Electronics City Hall, Cardiff, UK 3rd - 7th September, 2007,pp.748-749.
 14. Киселев В.К., Мизрахи С.В., Нестеров П.К. Квазиоптический поляриметрический микрокомпактный полигон для масштабного моделирования характеристик обратного и прямого рассеяния объектов в ближнем миллиметровом диапазоне волн // Материалы 17-й Междунар. Крымской конф. "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо’2007). - Севастополь.- 2007., Т.2. – C.675-677.
 15. Киселев В.К., Радионов В.П., Дахов Н.Ф. Влияние времени синтеза активного вещества и интенсивности его прокачки на параметры терагерцевого газоразрядного HCN лазера // Материалы 17-й Междунар. Крымской конф. "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо’2007). - Севастополь.- 2007., Т.2. – C.765-767.
 16. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый медицинский HCN–лазер с дополнительной разрядной секцией в полости коаксиального электрода // Материалы ХХVI1 Международной научно практич. конферен. Применение лазеров в медицине и биологии. Харьков. 2007г.- с. 154-155.
 17. Киселев В.К., Радионов В.П. Сканатор для терагерцевого медицинского лазера // Материалы ХХVIII Международной научно практич. конферен. Применение лазеров в медицине и биологии. Ялта, 2007г.- с. 129-130.
 18. Yachin V.V., Zinenko T.L., Yasumoto K. Long-Wave Approximation for Plane Wave Scattering from Double Periodic Ferromagnetic layer // Japan-Indo workshop on microwaves, photonics, and communication systems, July 6,2007, Fukuoka, Japan, p. 46-50.
 19. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. The external fields influence on the properties of the waveguide formed by the gap between two periodic layered structure // Proc. of First Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. – Rome (Italy), 2007, p.465-468.
 20. Сизов Ф.Ф., Добровольский В.Н., Каменев Ю.Е., Смирнов А.Б., Гуменюк-Сычевская Ж.В., Дворецкий С.А., Асеев А.Л. Полупроводниковый болометр на горячих носителях для миллиметрового и субмиллиметрового диапазаона // Тезисы докладов 8-го Украинско-русского семинара, декабрь 07-08.2007 г. (Киев).- С.-43.

Патенти

 1. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Двочастотний кільцевий газорозрядний лазер // Патент № 78871 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01S3/097; Заявлено 29.04.2005; Опубл. 25.04.2007., Бюл. №5.
 2. Безбородов В.І., Кiсельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Патент № 79123 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01P 3/00, H01P 3/20; Заявлено 04.01.2005; Опубл. 25.05.2007., Бюл. №7
 3. Кiсельов В.К., Кулешов Є.М., Лаптій В.К. Автоелектронний емітер тліючого розряду // Патент № 81339 на винахід, Укpаїна, МПК H01J 1/30. Заявлено 22.02.2006; Опубл. 25.12.2007., Бюл. №13.
 4. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Газорозрядний субміліметровий лазер // Патент №28496 на корисну модель, Україна, МПК7 H01S3/097. Заявлено 13.08.2007; Опубл.10.12.2007 Бюл. №20.

Звіт

 1. Каменєв Ю.Ю., Колесніков В.Г., Нестеров П.К., Филимонова Г.О. Адаптація та створення ТГц устаткування на базі HCN лазера (337мкм) для експериментального вивчення болометричних приймачів на основі HgCdTe // Звіт про НДР «Люстра», № Гос. регистрації 00070009196 / ІРЕ ім. О.Я Усикова НАН України; керівник теми Ю.Ю. Каменєв – Харків, 2007.

2008

Статті

 1. Каменев Ю.Е., Добровольский В.Н., Сизов Ф.Ф. Приёмник излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на горячих електронах // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т. 13, №2. – С. 239-242.
 2. Dobrovolsky V.N., Sizov F.F., Kamenev Y.E., Smirnov A.B. Ambient temperature or moderately cooled semicondactor hot electron bolometer for mm and sub-mm regions // Opto-Electron. .-2008.-V.16, №2.-P. 10-16.
 3. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostyleva O.V. Influence of dissipation on the energy-band structure of semiconducting superlattices in a magnetic field // Radiophysics and Quantum Electronics, Springer New York – 2008, Vol. 5, No 2, pp. 128-133.
 4. Киселев В.К., Кононенко В.К., Кулешев Е.М., Нестеров П.К. Применение низкотемпературных фотоприемников в квазиоптических интерферометрах терагерцевого диапазона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т.13, № 2. - С. 249-255.
 5. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В. Влияние диссипации на свойства циклотронных волн в полупроводниковой периодической структуре // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т.13, № 1. - С. 94-98.
 6. Булгаков А.А., Кононенко В.К., Костылева О.В. Влияние диссипации на зонную структуру полупроводниковых сверхрешеток в магнитном поле // Изв. ВУЗов «Радиофизика». - - Т.51, № 2. - С. 142-148.
 7. Киселев В.К. Физическое моделирование электромагнитного рассеяния в квазиоптическмх направляющих структурах терагерцевого диапазона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т.13, спец.вып. - С.359-376.
 8. Усиков А.Я., Лаптий В.К. Радиофизическое исследование феномена тембра звучания старинных итальянских смычковых музыкальных инструментов // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т.13, спец.вып. - С.455-461.
 9. Безбородов В.И., Киселев В.К. Кулешов Е.М., Полупанов В.Н., Яновский М.С. Исследование квазиоптического поляризационного сдвигателя частоты с вращающимся линейным поляризатором // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2008.- Т.13, №3 - С.
 10. Колесников В.Г., Древаль Н.В., Каменев Ю.Е., Комарь Г.И., Корж В.Г. Метод оценки электромагнитного отклика биологической системы при воздействии лазерного излучения // Физика живого.- 2008.- Т.16, №2.- С. 73-81.
 11. Кісельов В.К. Основні напрямки розвитку і інноваційні технології  в галузі радіоелектроніки: квазіоптика та терагерцеві технології // Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів за фахом 8.010104.05/ Упорядник проф. Кісельов В.К..-Харків: УІПА, 2008 - 22 с.
 12. Sizov F.F., Vasiliev V.V., Dobrovolsky V.N., Gumenjuk-Sichevska J.V., Kamenev Y.E., Zabudsky V.V., Dvoretsky S.A., Mikhailov N.N. MCT detectors: From IR to sub-mm and mm wavelength bands // Proc. SPIE.- 2008.-V.-P.-7100B-96.

Тези

 1. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с высокочастотной накачкой сквозь слой охлаждающей жидкости // ХХХ11 Международная научно практическая конференция Применение лазеров в медицине и биологии 7-10 октября 2008г. г. Ялта. с.184-185.
 2. Sizov F.F., Dorovolsky V.N., Kamenev Y.E., Smirnov A.B., Zabudsky V. Narrow-gap semiconductor as the all-ware detector from near IR to mm wave regions // Joint 33rd International Conference on Infrared and MillimetreWaves, Pasadena, USA – September 15–19, 2008.-P.-978-1-4244-2120-6/08/.
 3. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с плавной регулировкой связи в резонаторе // Материалы ХХIX Международной научно практич. конферен. Применение лазеров в медицине и биологии., Харьков. 2008г. с. 166-167.
 4. Kiseliov V.K., Radionov V.P. The resonator of the terahertz laser with smooth adjustment coupling // Proc. 4th Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL’2008). – Alushta, Crimea, Ukraine. – 2008. – P.310 - 312.
 5. Kolesnikov V., Kamenev Y., Korzh V., Dreval N. Application of combined influence from sources laser terahertz and millimetric radiations (EHF range) for revealing of resonant frequencies in biological objects // International Conference on Laser Applications in Life Sciences, 4 – 6, December 2008, Taiwan (P2 - 034). 133.
 6. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Yanovsky M.S. THz band quasi-optical measuring devices based on a square metal-dielectric waveguide // Proc. Int. Workshop "THz Radiation: Basic Research and Applications" (TERA'2008). – Alushta, Crimea, Ukraine. – 2008. – P.3 - 9.
 7. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с регулировкой связи, адаптированный к линиям передачи прямоугольного сечения // Материалы ХХX Международной научно практич. конферен. Применение лазеров в медицине и биологии., Ялта. 8-11 Октября 2008г. с. 110-111.
 8. Нестерова Е.П. Применение метода энергетических характеристик Лавса для сегментации связанных областей однородной текстуры // Материалы ХII Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», ХНУРЭ, Харьков. 1-3 апреля 2008г., часть 2, с. 224.
 9. Yachin Y., Yasumoto K., Zinenko T. Numerical Analysis of Three-dimensional Gratings Using the Method of Integral Functionals // 2008 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2008), International Convention Center, Taipei, Taiwan, Oct, 27-30 2008. p. 174-177.
 10. Yachin Y., Yasumoto K., Watanabe K., Zinenko T. Numerical Analysis of Layered Crossed-Gratings Using the Method of Integral Functionals // 2008 International Workshop on Frontiers in Electronics, Information and Communication Engineering, International Convention Center, Kolkata, India, December 20, (Accepted)
 11. Scherbatko I., Churyumov G., Ustyantsev M., Maksymov I. A Comparison Between the FDTD Convolutional PML and Reradiating Boundary Conditions for Simple 3D Test Program // 12th Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2008), Odesa, June 29 – July 2 2008. 398-400.

Звіти

 1. Каменєв Ю.Ю., Нестеров П.К., Филимонова Г.О. Послуги з оптимізації схематичних рішень та методик ТГц опромінювання (337мкм) та реєстрації фотовідгуку прототипів болометрів на базі HgCdTe // Звіт про НДР «Лілія», (1-й етап) №Держ. реєстрації 01.08U005986 / ІРЕ ім. О.Я Усикова НАН України; керівник теми Ю.Ю. Каменєв – Харків, 08.2008.
 2. Каменєв Ю.Ю., Нестеров П.К., Радіонов В.П., Андренко С.А., Филимонова Г.О. Послуги з оптимізації схематичних рішень та методик ТГц опромінювання (337мкм) та реєстрації фотовідгуку прототипів болометрів на базі HgCdTe // Звіт про НДР «Лілія», (заключний) №Держ. реєстрації 01.08U005986 / ІРЕ ім. О.Я Усикова НАН України; керівник теми Ю.Ю. Каменєв – Харків, 2008.

2009

Статті

 1. Киселев В.К., Радионов В.П., Дахов Н.Ф. Влияние времени синтеза активного вещества и интенсивности прокачки на параметры терагерцевого газоразрядного HCN-лазера // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2009.- Т.14, №1. - С. 93-96.
 2. Ячин В.В., Зиненко Т.Л., Киселев В.К. Квазистатическое приближение для рассеяния плоской волны на двупериодическом гиротропном слое // Радиофизика и радиоастрономия. - - Т.14, № 2. - С.174-182.
 3. Киселев В.К., Радионов В.П. Исследование эффекта раздвоения импульса лазерной генерации при накачке HCN-лазера переменным током // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2009.- Т.14, №2. - С. 218-221.
 4. Bezborodov V.I., Kiselev V.K., Kuleshov E.M., Yanovsky M.S. Quasi-Optical Radio Measuring Devices for Shorter-Millimeter and Submillimeter Wavelengths, Based on the Metal-Dielectric Waveguide of Square Cross-Section // Telecommunications and radio engineering – 2009, Vol. 68, No 5, pp. 371-383.
 5. Колесников В.Г., Древаль Н.В., Каменев Ю.Е., Корж Д.Г. Влияние некоторых участков электромагнитного спектра на реакцию водорослей открытых водоёмов Харьковской области // Физика живого. Т.17, №1, с.98-104, 2009.
 6. Яковлева Е.В., Нестерова Е.П. Сравнительный анализ методов характеристик Лавса и матриц совпадений в задачах сегментации текстурных изображений // Прикладная радио­электроника: науч.-техн. журнал. – Харьков: ХНУРЭ. – 2009, Том 8, №2. – С.181 – 187.
 7. Kiselyov V.K., Kononenko V.K., Kuleshov E.M., Nesterov P.K. Application of Low-Temperature Photodetectors in Quasi-Optical Terahertz Interferometers // Telecommunications and Radio Engineering, v.68, №11, 2009, pp.999-1010.
 8. Bulgakov A.A., Kononenko V.K., Kostylyova O.V. Influence of Dissipation on Properties of Cyclotron Waves in a Semiconductor Periodical Structure // Telecommunications and Radio Engineering, 68, №11, 2009, pp. 973-982.
 9. Мизрахи С. В. Алгоритмы измерения и обработки фазовых диаграмм рассеяния в многоканальной системе автоматизации квазиоптического микрокомпактного полигона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- - Т. , №3. – С. 401-404.

Тези

 1. Yachin V.V., Zinenko T.L. Three-dimensional Gaussian beam with circular cross section scattered from double-periodic magneto-dielectric slab at small angle of incidence // 2009 International seminar/workshop on direct and invdrse problems of electromagnetic and acoustic wave theory, DIPED, Lviv, Ukraine, September 21-24, 2009, pp.135-138.
 2. Schuchinsky A.G., Talalaev T.S., Zinenko T.L., Nosich A.I. Novel Approach to Modelling of Lossy Strip Gratings // ICEAA 2009, International conference on Electromagnetics in advanced application, September 14-18, Torino, Italy, 2009, pp.768-769.
 3. Sizov F., Dobrovolsky V., Zabudsky V., Kamenev Y., Momot N., Gumenjuk- Suchevska J. Mm-and THz-waves detector on the base of narrow-gap semiconductors // Passiv Millimeter-Wave Imaging Technology XII,ad.Roger Appleby, David A.Wikner. Proc. Of SPIE-2009.- V.7309.-P.73090M-1 – 73090M-9.
 4. Kolesnikov V., Dreval N., Kamenev Y., Korzh V. Some Sites Electromagnetic Spectrum Effect on Microalgae Reaction of Open Reservoirs of Kharkov Region // VIII Int.Crimean Conf. ”Cosmoc and Bioshere” Sept.28-Oct.3,2009, Sudak, Crimea,Uk.
 5. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с упрощенной юстировкой и плавной регулировкой связи // ХХХI Международная научно практическая конференция применения лазеров в медицине и биологии. Май 2009г. г. Харьков. с.136-137.
 6. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с высокочастотной накачкой сквозь слой охлаждающей жидкости // ХХХII Международная научно практическая конференция Применение лазеров в медицине и биологии 7-10 октября 2009г. г. Ялта. с.184-185.
 7. Киселев В.К., Мизрахи С.В. Автоматизированная система квазиоптического поляриметрического микрокомпактного полигона // Материалы 19-й Междунар. Крымской конф. "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо’2009). - Севастополь.- 2009.– C.791-792.
 8. Нестерова Е.П., Назаренко М.А. Сравнительный анализ методов характеристик Лавса и матриц совпадений в задачах сегментации текстурных изображений // Материалы ХIII Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», ХНУРЭ, Харьков. 30 марта-1 апреля 2009г., часть 2, с. 340.

Патенти

 1. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Газорозрядний субміліметровий лазер // Патент № 86298 на винахід, Укpаїна, МПК (2009) H01S 3/00; Заявлено 13.08.2007; Опубл. 10.04.2009., Бюл. №7.

2010

Монографія

 1. Гученко М.І., Зубков А.М., Кісельов В.К., Ковальов С.Д., Матюха В.М., Моцар А.І., Моцар П.І., Рудик В.І., Удовенко В.О., Хлопов Г.І. Радіоелектронні та навчально-тренувальні комплекси для підвищення безпеки польотів // Монографія. Під редакцією Г.І. Хлопова. – Харків, 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8669-47-7.

Статті

 1. Ячин В.В., Зиненко Т.Л., Киселев В.К., Воробьев С.Н. Дифракция трехмерного гауссовского пучка с круговой симметрией пространственного распределения поля на проницаемых экранах при малых углах падения // Радиофизика и радиоастрономия, т.15, № 1, с.80-88.
 2. Кулешов Е.М., Щербатко И.В., Яновский М.С. Характеристики двойного лучепреломления формы субволновых диэлектрических решеток в терагерцевом диапазоне частот // Радиофизика и электроника, 2010, т. 1(15), № 3, с. 18-25.
 3. Кулешов Е.М., Щербатко И.В., Яновский М.С. Характеристики двулучепреломления формы в терагерцевом диапазоне частот // Радиофизика и электроника, 2010, Т. 1 (15), №3, С. 25-29.
 4. Kiseliov V.K. Physical Modeling of Electromagnetic Scattering in the Terahertz Band Quasi-Optical Directional Structures // Telecommunications and Radio Engineering – 2010, Vol. 69, No. 7, pp.575-607.
 5. Гученко М.І., Зубков А.М., Кісельов В.К., Ковальов С.Д., Матюха В.М., Моцар А.І., Моцар П.І., Рудик В.І., Удовенко В.О., Хлопов Г.І. Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів // Колега. (Під ред. Б.Є. Патона ). – 2010.- №1. – С. 2-10.
 6. Зубков А.М., Кісельов В.К., Рудик В.І., Хлопов Г.І. Дослідження і розробка РЛС короткохвильової частини міліметрового діапазону // Колега. (Під ред. Б.Є. Патона). – 2010.- №1. – С. 28-38.
 7. Киселев В.К., Мизрахи С.В., Радионов В.П. Возможности терагерцевых лазерных установок для биомедицинских исследований // Международный научно практический журнал «Фотобиология и фотомедицина» №1, 2. 2010г., с.110-114.
 8. Каменев Ю.Е., Кондакова А.К., Семко Г.А., Древаль Н.В., Колесников В.Г. Комбинированное влияние терагерцового и миллиметрового излученией на антиоксидантный статус и осмотический гемолиз эритроцитов in vitro // Дерматология и венерология.- 2010.- №4 (50).- С. 33-37.
 9. Сколожабский А.А., Киселев В.К., Мизрахи С.В., Радионов В.П., Тихона Г.С., Безвесильная А.В. Изучение ультраструктурной морфологии биообъекта в условиях облучения субмиллиметровыми волнами с низкочастотной импульсной модуляцией // Загальна патологія та патологічна фізіологія. — 2010. —Т. 5 № 4. — С. 80-93.
 10. Kiseliov V.K., Radionov V.P., Dachov N.F. Influence of synthesis time of the lasant and intensity of on terahertz gas-discharge HCN- laser parameters // Telecommunication and Radio Еngineering, V.69, no.14, 2010. pp. 1277-1283.
 11. Kiseliov V.K., Radionov V.P. Phenomenon of pulse lasing bifurcation in the alternating current pumped HCN-laser // Telecommunication and Radio Еngineering, V.69, no14, 2010. pp. 1293-1299.
 12. Ячин В.В., Зиненко Т.Л., Киселев В.К. Дифракция трехмерного гауссовского пучка с круговой симметрией пространственного распределения поля на проницаемых экранах // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2010.- Т.1 (15), №4. - С. 3-11.
 13. Горошко А.И., Киселев В.К. Анализ влияния азимутальной неоднородности диэлектрика на затухание мод в полых диэлектрических и металлодиэлектрических волноводах // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2010.- Т.1 (15), №4. - С. 12-15.
 14. Андренко С.А., Каменев Ю.Е., Пазынин В.Л. HCN-лазер с двухслойным анизотропным выходным зеркалом // Квантовая электроника, т.40, №2, с.108-110, 2010.
 15. Andrenko S.A., Kamenev Y.E., Pazynin V.L. HCN laser with a two-layer anisotropic output mirror // Quantum Electronics, v.40, №2(452), pp.108-110, 2010.

Тези

 1. Kiseliov V.K., Kuleshov Y.E., Yanovsky M.S. THz Multifunctional Quasi-Optical Measuring System for Education and Science // Trans. 2nd International Workshop on THz Radiation: Basic Reasearch and Applications (TERA’2010), Sevastopol, Crimea, Ukraine, September 10 - 14, 2010.- 267-271.
 2. Kiseliov V.K., Radionov V.P. Modelling of THz-Laser Radiation Pulse Shape // Trans. 5nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL’2010), Sevastopol, Crimea, Ukraine, September 10 - 14, 2010.- 268-269.
 3. Kamenev Y.E., Andrenko S.A., Kuleshov Y.E. Terahertz Lasers with Frequency and Polarization Control of Output Beam // SET-159 Specialists’ Meeting on «Terahertz and Other Electromagnetic Wave Techniques for Defense and Security», Vilnius, Lithuania, 03 - 04 May 2010.
 4. Bulgakov A.A., Kononenko V.K. Delay of the wave in a magnetoactive periodic nanostructure dielectric-semiconductor // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, B-15. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 5. ScherbatkoS., Kuleshov Y.E. Detection of small defects by THz-waves for non-destructive testing in dielectric layered structures // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, W-27. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 6. Denysenkov V., Kiseliov V.K., Prandolini M., Gafurov M., Krahn A., Engelke F., Bezborodov V.I., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Yanovsky M.S., Prisner T.F. 260 GHz quasioptical setup for EPR and DNP experiments on the 9.2 TESLA DNP/NMR/EPR spectrometer // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, INV.2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 7. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V K. Three-dimensional gaussian beam with circular cross section scattered from double-periodic magneto-dielectric slab at an arbitrary angle of incidence // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, A-9. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 8. Kamenev Y.E., Korzh V.G., Sizov F.F., Momot N.T. Ambipolar Semicon-ductors Receiver Application in THz Range // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, W-25. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 9. Kamenev Y.E., Sizov F.F., Dobrovolsky V.N., Zabudsky V.V., Momot N.T., Tsybrii Z.F. MM/Sub-MM Bolometer with Free Carriers Heating in Bypolar Semi-conductor Waveguide // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, D-9. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 10. Kamenev Y.E., Andrenko S.A. Two Layer One-dimentional Wire Gratings Application as a THz Laser Output Mirror // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, W-2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 11. Kamenev Y.E., Andrenko S.A. Electrodinamic Parameters Measuring of One-dimentional Wire Gratings Application in THz Range // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, W-3. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 12. Мизрахи С.В. Система автоматического измерения поляризационных диаграмм рассеяния обьектов методом квазиоптического волноводного моделирования // 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2010). Севастополь, 14-18 сентября 2010 г.: Материалы конф. —Севастополь: Вебер, 2010. — С.-1045-1046.
 13. Киселев В.К., Мизрахи С.В., Радионов В.П. Регулируемый квазиоптический амплитудный модулятор // ХХХIII Міжнародна науково практична конференція Застосування лазерів в медицині та біології м.Ужгород 15-17апреля 2010. с. 161.
 14. Киселев В.К., Радионов В.П. Управление формой импульса излучения биомедицинского терагерцевого лазера // ХХХIV Міжнародна науково практична конференція Застосування лазерів в медицині та біології м. Судак 6-9 октября 2010. с.234-235.
 15. Goroshko A.I. The Spurious-mode filter of a THz-range hollow dielectric waveguide // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, W-29. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 16. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V.K. Three-Dimensional Gaussian Beam Scattering From An Anisotropic Slab // Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-10), Kharkov, Ukraine, NME-5, Sept. 2010.
 17. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V.K. Three-dimensional gaussian beam with circular cross section scattered from double-periodic magneto-dielectric slab at an arbitrary angle of incidence // Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-10), Kharkov, Ukraine, NME-5, Sept. 2010.
 18. Киселев В.К., Радионов В.П. Экономичный метод модуляции излучения газоразрядных терагерцевых лазеров для биомедицинских исследований // Материалы 2-й Междунар. научн-практ конф.«Качество технологий–качество жизни»). – Судак (Украина).- 15-19 сент. 2010.
 19. Weinzettl V., Panek R., Kiseliov V. Overview of the Compass Diagnostics // 26th Symposium on Fusion Technology (SOFT2010), Porto, Portugal, Sep 27 - Oct 1, 2010. 2-85.

Патенти

 1. Каменєв Ю.Ю., Андренко С.А. Спосіб визначення фазового зсуву одномірних дротяних решіток // Патент № 92948 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01S3/08; Заявлено 01.2009; № a200900106; Опубл.27.12.2010, Бюл. №.24.
 2. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Лазер з плавним регулюванням виведення випромінювання з резонатора // Патент на винахід України № 91610 Укpаїна; Заявлено 10.11.2008.; № а2008.13063; Опубл.10.08.2010, Бюл.№15.

2011

Монографія

 1. Vladimir Yachin, Koki Watanabe, and Kiyotoshi Yasumoto. Method of Integral Functionals for Electromagnetic Wave Scattering from Three- Dimensional Gratings // Advanced Techniques for Microwave Systems. Transmission lines and Periodic Structures, Editor: Giuseppe Schettini, Research Signpost, 2011.

Статті

 1. Киселев В.К., Радионов В.П. Графическое моделиро­вание формы импульса излучения терагерцевого газоразрядного лазера // Радиофизика и электроника,2011, т.2(16). №3, с. 97-100.
 2. Андренко С.А., Каменев Ю.Е. Применение HCN-лазера для измерения фазовых характеристик одномерных проволочных решеток // Радиофизика и электроника,2011, т.2(16). №1, с. 50-53.
 3. Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Polupanov V.N., Yanovsky M.S. Investigations of a quasi-optical polarization frequency changer with a rotating linear polarizer // Telecommunication and Radio Еngineering, V.70, № 1, pp. 17-21.
 4. Andrenko S.A., Kamenev Y.E. Application of HCN-laser to measure phase characteristics of 1D Wire gratings // Telecommunications and Radio Engineering – 2011, Vol. 70, No. 17, pp.1593-1598.
 5. Горошко А.И., Киселев В.К. Заграждающий фильтр побочных гибридных мод полого диэлектрического волновода субмиллиметрового диапазона длин волн // Радиофизика и электроника. 2011. Т.2 (16), №1. - С. 77-80.
 6. Горошко А.И., Киселев В.К., Мизрахи С.В. О возможности измерения низших побочных гибридных мод многомодового волновода в терагерцевом диапазоне частот // Радиофизика и электроника. 2011. Т.2 (16), №4. - С. 87-91.
 7. Безбородов В.И., Киселев В.К., Кулешов Е.М., Лаптий В.К., Нестеров П.К., Щербатко И.В., Яновский М.С. Квазиоптические широкополосные устройства пространственного объединения и разделения частотных полос электромагнитных волн // Радиофизика и электроника. 2011. Т.2 (16), №4. - С. 82-86.
 8. Weinzettl V., Panek R., Hron M., Kiseliov V., et al. Overview of the COMPASS diagnostics // Fusion Engineering and Design, 86, 2011, P. 1227-1231.
 9. Булгаков А.А., Кононенко В.К. Медленные волны в периодической структуре с магнитоактивными полупроводниковыми слоями // Радиофизика и электроника, 2011, т. 2(16), №2, с.63-70.
 10. Мizrakhy S.V. Measurement and Processing Algorithms of Phase Scattering Patterns in the Multichannel Automated System of Quasi-Optical Microcompact Range // Telecommunications and Radio Engineering – 2011, Vol. 70, N7, 649 – 655.
 11. Кuleshov Y.E., Shcherbatko I.V., Yanovskyi M.S. Form Birefringence Characteristics of Dielectric Subwavelength Gratings in Terahertz Band // Telecommunications and Radio Engineering – 2011, Vol. 70, N13, pp.1133 – 1142.

Тези

 1. Kiseliov V.K., Radionov V.P., Nesterov P.K., Scherbatko I.V. System of multifrequency terahertz laser’s cavity tuning // International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling (LFNM 2011). ‑ Kharkov, 2011. ‑ Р. 1-2.
 2. Киселев В.К., Радионов В.П., Мизрахи С.В. Программируемый сканатор для терагерцевого медицинского лазер // ХХХVI Міжнародна науково-практична конференція Застосування лазерів в медицині та біології – Судак, 2011. ‑ С. 150-151.
 3. Timchenko M., Gavrikov V., Shulga V., Spivak I., Kats A., Kamenev Y.E. Suppression of Specular Reflection Under Surface Plasmon-Polariton Resonance in Teraghertz // Metamaterials’2011: The Fifth Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. Barselona,10th-15th October, 2011, Metamorphose-VI, p.853-855.
 4. Kiseliov V.K., Radionov V.P., Nesterov P.K., Scherbatko I.V. System of multifrequency terahertz laser’s cavity tuning // Trans. 11th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM*2011, Kharkov, Ukraine, September 5 – 8, 2011. - Paper No.82 (2p.).
 5. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Laptiy V.K., Nesterov P.K., Scherbatko I.V., Yanovskiy M.S. THz/GHz wideband quasioptical spatial multiplexers and demultiplexers of electromagnetic waves // Trans. 3rd International Workshop “THz Badiation: Basic Research and Applications” (TERA’2011), Kharkov, Ukraine, September 4 - 5, 2011.- Invited Paper, No.9 (4p.).
 6. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V.K. Three-dimensional Gaussian beam with cyrcular cross-section scattered from a gyrotropic slab // Proc. International seminar/workshop on direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory, (DIPED-11), September 26-29, Lviv, Ukraine, 2011.
 7. Киселев В.К., Радионов В.П., Мизрахи С.В. Программируемый сканатор для терагерцевого медицинского лазера // ХХХVI Міжнародна науково-практична конференція Застосування лазерів в медицині та біології – Судак, 2011. ‑ С. 150-151.
 8. Dreval N.V., Kondakova A.K., Kolesnikov V.G., Semko G.A., Kamenev Y.E. Effect of electromagnetic radiance of terahertz range on nanosystem b-adrenergic receptor/G-proteine of erythrocytes’ membrane // II international conference Nanobiophysics: fundamental and applied aspects: Kiev, Ukraine, 6-9 October, 2011, P. 126.

Патенти

 1. Каменев Ю.Ю., Андренко С.А. Лазерне вивідне дзеркало // Патент № 61378 на корисну модель, Укpаїна, МПК7 H01S 3/08; Заявлено 28.09.2009, № u 2009 09841; Опубл. 25.07.2011., Бюл. №14.
 2. Луценко В.І., Яновський М.С., Кривенко О.В., Дейнеко І.І. Розділювач поляризації // Патент № 93264 на винахід, Укpаїна, МПК (2011) H01Р 1/00; Заявлено 16.02.2009, № а200901243; Опубл. 01.2011., Бюл. №2.

Звіти

 1. Киселев В.К., Кулешов Е.М., Яновский М.С. и др. Развитие и применение квазиоптических методов и средств в радиофизических исследованиях в терагерцовой области спектра // Отчет по НИР «Оплот», кн.. 1, №Гос. регистрации 07 U 001081; Инв. № 02.12 U 001232. / ИРЭ НАН Украины; Рук.темы В.К. Киселев – Харьков, 2011. – 243 с.
 2. Литвиненко Л.М., Шульга В.М., Гавриков В.К., Просвірнін С.Л., Ямпольський В.О., Грибовський О.В., Кац О.В., Каменєв Ю.Ю., Хардиков В.В., Туз В.Р., Спєвак І.С. Теоретичні дослідження резонансних явищ при збудженні поверхневих хвиль на межах металевих, напівпровідникових та надпровідникових плівок. Створення лабораторної установки для проведення експериментальних досліджень // Отчет по НИР «Шафран», Етап 2, №Гос. ре­гистрации / РИ НАН Украины; Рук.темы - Литвиненко Л.Н. Харьков, 2011.

Автореферат

 1. Радіонов В.П. Способи підвищення ефективності та розши­рення функціональних можливостей активних квазіоптичних резонаторів терагерцевого діапазону. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук за спеціальністю 04.01 – фізика приладів, елементів і систем. - Харківський національний університет радіоелектроніки. -2011. -20 с.

2012

Статті

 1. Yachin V., Watanabe K., Yasumoto K. Method of Integral Functionals for Electromagnetic Wave Scattering from Three- Dimensional Gratings // Advanced Techniques for Microwave Systems Editor: Giuseppe Schettini Part A. Transmission lines and Periodic Structures Research Signpost, 2011.
 2. Yachin V.V., Zinenko T.L., Kiseliov V.K. Diffraction of a three-dimensional Gaussian beam with a circular symmetry on penetrable screens // Telecommunications and Radio Engineering, vol.71, no.8, pp. 677-691, 2012.
 3. Goroshko A.I., Kiseliov V.K. Influence of Azimutal Dielectric Inhomogeneity on the Mode Attenuation in Hollow Dielectric-Lied Waveguides // Telecommunications and Radio Engineering, vol.71, no.1, pp. 15-21, 2012.
 4. Goroshko A.I., Kiseliov V.K. Submillimetric-Wave Range Rejection Filter of Spurious Hybrid Modes in Hollow Dielectric Waveguide // Telecommunications and Radio Engineering, vol.71, no.2, pp. 177-185, 2012.
 5. Goroshko A.I., Kiseliov V.K., Mizrakhy S.V. On the Measurement of Low Side Hybrid Modes in Multimode Waveguide // Telecommunication and Radio Engineering – 2012, Vol. 71, N. 15, p. 1423-1431.
 6. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Laptiy V.K., Nesterov P.K., Scherbatko I.V., Yanovskiy M.S. THz/GHz wideband quasioptical spatial multiplexers and demultiplexers of electromagnetic waves // Telecommunications and Radio Engineering, vol.71, no.2, pp. 187-195., 2012.
 7. Kiseliov V.K., Radionov V.P. Graphical Modeling of THz Gas-Discharge Laser Radiation Pulse Shape // Telecommunication and Radio Еngineering, V.71, №5, 2012. 481-486.
 8. Киселев В.К., Маколинец В.И., Митряева Н.А., Радионов В.П. Применение терагерцевой лазерной техники для исследования влияния ГВЧ-излучения на опухолевые процессы // Радиофизика и электроника. Т.3(17), №2. 2012. – С. 95-101.
 9. Безбородов В.И., Киселев В.К., Кулешов Е.М., Нестеров П.К., Мизрахи С.В., Яновский М.С. Оценка влияния дефектов на качество композитов с использованием квазиоптической поляризационно-частотной рефлектометрии в субтерагерцевой области // Радиофизика и электроника. Т.3(17), №3. 2012. – С. 91-97.
 10. Мизрахи С.В. Автоматизированная система измерения поляризационных характеристик рассеяния в многоканальном квазиоптическом микрокомпактном полигоне // Радиотехника: Всеукр.межвед.науч.- техн. сб. 2012, Вып. 169, С. 125 – 131.

Тези

 1. Timchenko M.A., Spevak I.S., Kats A.V., Gavrikov V.K., Kamenev Y.E. Near-surface beaming and non-plasmon suppression of specular reflection from metal gratings in THz // Metamaterials’2012: The Sixth Int. Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. St.-Peterburg,17-22 Sept.,2012, p. 490-492.
 2. Andrenko A., Kamenev Y.E. Analysis of Transmittance of One-dimensional Wire Gratings in the Submillimeter Band // Asia-Pacific Microwave Photonics Conference 2012, 25-27 April, 2012 (материалы в электронной форме, apmp 2012. org.)
 3. Zinenko T.L., Yachin V.V., Marciniak M., Kiseliov V.K. Scattering of a Three-Dimensional Gaussian Beam with Circular Cross Section from a Gyrotropic Slab // Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-12), Kharkov, Ukraine, QO-II-3, Aug. 2012, pp.300-303.
 4. Zinenko T.L., Byelobrov V.O., Marciniak M., Nosich A.I. Comparison of Plasmon and Grating Resonances in the Scattering of Waves by Infinite Gratings of Silver Cylinders and Strips // Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-12), Kharkov, Ukraine, GR-1, Aug., pp. 447-450, 2012.
 5. Киселев В.К., Маколинец В.И., Митряева Н.А. Радионов В.П. Влияние низкоинтенсивного терагерцового лазерного излучения на динамику роста карциномы Герена // Всероссийская Интернет-конференция с международным участием «Электромагнитные неионизирующие излучения малой мощности в медицине и биологии». 15 апреля - 20 мая 2012г. Саратов. Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 2012. Том 2. № 6. С. 322.
 6. Киселев В.К., Маколинец В.И., Митряева Н.А., Радионов В.П. Исследование влияния низкоинтенсивного терагерцевого лазерного излучения на опухолевые процессы // Научные труды VI Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» 02 - 06 июля 2012г. Санкт-Петербург Россия. ISBN 5-86456-007-3, СПб, 2012, – C.161.
 7. Киселев В.К., Маколинец В.И., Митряева Н.А., Радионов В.П. Влияние терагерцевого лазерного излучения на динамику роста карциномы Герена // Материалы ХХХVII Межд. научно практич. конф. Применение лазеров в медицине и биологии 24-29 августа 2012г. г. Хельсинки Финляндия. С.102-103.
 8. Киселев В.К., Лаптий В.К., Мизрахи С.В., Радионов В.П., Минов А.В., Лысенко А.Н. Автоматизированная система стабилизации терагерцевого медицинского лазера // Материалы ХХХVIII Межд. научно практич. конф. Применение лазеров в медицине и биологии 3-6 октября 2012г., Ялта.- С.162.
 9. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Mizrakhi S.V., Sherbatko I.V., Yanovsky M.S. Quasioptical reflectometer of internal reflection for carbon plastics surface evaluation // 22nd Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2012). 10—14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. – P. 911-912.
 10. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Mizrakhi S.V., Sherbatko I.V., Yanovsky M.S. Sub-Terahertz Quasi-optical Reflectometer for CFRP Surface Inspection // International Conference on Environmental and Materials Engineering (EME 2012). - December 9-10, 2012, Seoul, Korea, 2012. – P. 547-550.
 11. Kiseliov V.K., Makolinets V.I., Mitryaeva N.A., Radionov V.P. The research of the terahertz radiation influence on the tumor processes // The 2-nd International Conference "Terahertz and Microwave radiation: Generation, Detection and Applications"(TERA 2012), 20-22 June 2012, Moscow, Russia. Abstract book - P.133.
 12. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Mizrakhi S.V., Sherbatko I.V., Yanovsky M.S. Sub-terahertz quasi-optical reflectometer for CFRP surface inspection // The 37th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz). September 23-28, 2012, University of Wollongong, Wollongong, Australia. ISSN : 2162-2027; E‑ISBN: 978-1-4673-1596-8; Print ISBN: 978-1-4673-1598-2; Digital Object Identifier:1109/IRMMW-THz.2012.6380430 – P.877-878.
 13. Kiseliov V.K., Makolinets V.I., Mitryaeva N.A., Radionov V.P. Application of terahertz lasers setup for the investigation of the influence of HHF-radiation on the tumor processes // The 37th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz). September 23-28, 2012, University of Wollongong, Wollongong, Australia. ISSN : 2162-2027; E‑ISBN : 978-1-4673-1596-8; Print ISBN: 978-1-4673-1598-2; Digital Object Identifier : – P.879-880.

Патенти

 1. Маколінець В.І., Мітряєва Н.А., Кисельов В.К. Спосіб лікування пухлин в експерименті // Патент на корисну модель № 72825, Укpаїна, МПК А61N 5/00. Заявка u2012 02 828 від03.2012, Опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.

Звіт

 1. Литвиненко Л.М., Шульга В.М., Гавриков В.К., Камєнев Ю.Ю., та ін. Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних та нелінійних явищ при збудженні поверхневих хвиль на періодичнихструктурах на межах металів, напів- та надпровідників, та на структурах з елементами складної форми // Звіт про НДР «Шафран», етап 3, № Держ. реєстрації / РІ НАН України; керівник теми - Литвиненко Л.М. Харків, 2012

2013

Монографія

 1. Киселев В.К., Костенко А.А., Хлопов Г.И., Яновский М.С. Квазиоптические антенно-фидерные системы // Под ред. Г.И. Хлопова. – Харьков: ИПП «Контраст», 2013. – 408с. ISBN 978-966-8855-92-4.

Статті

 1. Kiseliov V.K., Makolinet V.I., Mitryaeva N.A., Radionov V.P. Application of terahertz laser technology to investigate the influence of HHF radiation on the tumor process // Telecommunications and Radio Engineering, 71(17):1617-1626 (2012).
 2. Безбородов В.И., Киселев В.К., Косяк О.С., Кулешов Е.М., Нестеров П.К., Яновский М.С. Квазиоптический суб-терагерцевый рефлектометр внутреннего отражения для неразрушающего контроля углепластиков // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2013.- Т.4 (18), №.2– С. 96-101.
 3. Ячин В.В., Киселев В.К., Кулешов Е.М., Нестеров П.К., Зиненко Т.Л. Рефлектометрия поверхности углепластика (CFRP) в суб-терагерцевом диапазоне частот: теория и эксперимент // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 2013.-, т. 18, № 3, с. 94-100.
 4. Спевак И.С., Тимченко М.А., Гавриков В.К., Каменев Ю.Е., Шульга В.М., Сан Х.- Б., Фенг Дж., Кац А.В. Влияние оптических свойств полупроводника и параметров профиля периодической поверхности на структуру плазмон-поляритонного резонанса в ТГц диапазоне // Радиострономия. - Харьков: Ин-т радиоастрономии НАН Украины 2013 т.18, №4 - С. 341-248.
 5. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Mizrakhi S.V., Yanovsky M.S. Evaluation of the influence of defects on the quality of composites using a quasi-optical polarization-frequency reflectometry in sub-terahertz domain // Telecommunication and Radio Еngineering, V.72, no.15, 2013. pp.1411-1422.
 6. Zinenko T.L., Marciniak M., Nosich A.I. Accurate analysis of light scattering and absorption by an infinite flat grating of thin silver nanostrips in free space using the method of analytical regularization // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. vol.19, no.3, pp. 9000108/8, 2013. Special Issue on Nanoplasmonics
 7. Voitsenya V.S., Balden M., Belyaeva A.I., Kolenov I.V., etc. Effect of sputtering on self-damaged recrystallized W mirror specimens // Journal of Nuclear Materials. - 2013. - Vol. 434, issues 1-3. - P.375-381.
 8. Беляева А.И., Галуза А.А., Коновалов В.Г., Коленов И.В., Савченко А.А., Скорик О.О. Влияние распыления на образцы ITER-grade вольфрама, предварительно облученные ионами вольфрама: оптические исследования // Физика металлов и металловедение. – 2013. - Т.114, №6. - С. 1-11.
 9. Voitsenya V.S., Alimov V.Kh., Balden M., Kolenov I.V. etc. Simulation of neutron-irradiation on tungsten mirrors // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics. - 2013. - No. 1(83). - P. 64-66.
 10. Коленов И.В. Универсальный программно-аппаратный комплекс для автоматизации экспериментальных установок // Радиоэлектроника и информатика. – 2013. – №4. – С. 33-38.
 11. Bezborodov V.I., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.E., Nesterov P.K., Mizrakhi S.V., Sherbatko I.V., Yanovsky M.S. Sub-Terahertz Quasi-optical Reflectometer for CFRP Surface Inspection // Advanced Materials Research Vol. 664 (2013) pp 547-550 (Online available since 2013/Feb/13 at scientific.net (2013) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.664.547).

Тези

 1. Yachin V.V., Kiseliov V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Zinenko T.L. Application of the method of integral functional for evaluation of the CFRP polarization-frequency response in sub-THz frequency range and experimental verification of the results // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, WT-3, June 2013. – P.82-84.
 2. Zinenko T.L., Yachin V.V., Kiseliov V.K., Marciniak M. Optimization of gyrotropic double-periodic perforated layer for Brewster’s angle polarization design // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, A-17, June 2013. – P.225-227.
 3. Andrenko S.A. 1D Wire Gratings Transmission and Reflection Characteristics in the THz Range // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, June 2013.WT-17 – P 124-126.
 4. Radionov V.P. Terahertz gas-discharge laser with exit cone mirror // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, June 2013. G-12– P.549 – 550.
 5. Bulgakov A.A., Kononenko V.K. Slow surface magnetoplasmon in periodic semiconductor structure // Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, June 2013, P.271-273.
 6. Galuza A.A., Kiseliov V.K., Kolenov I.V., Kuleshov Y.M., Mizrakhy S.V., Serebryanskiy S.Y. A new-type THz null-ellipsometer based on quasi-optical transmission line and components // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, June 2013, P. 526-528.
 7. BelyaevaI., Galuza A.A., Kolenov I.V., Kiseliov V.K. Scale-model of influence of metallic surface localized defects on experimental ellipsometric data // Abstracts of Int. Conf. “Functional materials”. – Partenit. – 2013. – C. 156.
 8. Kondakova A.K., Khmel N.V., Kolesnikov V.G., Kamenev Y.E., Telichko T.V., Korzh V.G. Investigation of terahertz radiations influence on enzyme α-amylase // Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13), Kharkov, Ukraine, June G 18, P. 565-567.
 9. Nosich A.I., Byelobrov V.O., Shapoval O.V., Natarov D.M., Zinenko T.L., Marciniak M., Ctyroky J. Grating resonances on periodic arrays of sub-wavelength wires and strips: historical narrative and possible applications // International conference on advanced optoelectronics and lasers, (CAOL-13), Sudak, Ukraine, 09-13 September, 2013. –P.10-13.
 10. Radionov V.P., Kiseliov V.K. Conical 900 mirrors in a terahertz gas-discharge laser // International conference on advanced optoelectronics and lasers, (CAOL-13), Sudak, Ukraine, 09-13 September, 2013. –P.164-165.
 11. Khmel N.V., Kolesnikov V.G., Kamenev Y.E., Korzh V.G. Investigation of reparational properties of lens proteins on the basis of combined influence of terahertz and millimeter radiance // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», Bukovel, Ukraine, from August 25 to September 1, 2013, P. 57.
 12. Kiseliov V.K., Bezborodov V.I., Kuleshov E.M., Mizrakhi S.V., Nesterov P.K., Kosiak O.S., Yanovsky M.S., Zinenko T.L. Assessment of the Influence of Damages and Contaminations on CFRP Surface Reflectivity in Sub-THz Frequency Region // 3rd International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF III) 26-28 June 2013, Kos, Greece. – P.622-629.
 13. Киселев В.К., Радионов В.П. Терагерцевый биомедицинский лазер с комбинированным выводным зеркалом // Материалы ХХXIX Международной научно практич. конферен. “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Харьков, май 2013 г., С. 154-155.
 14. Penkina A.O., Kuleshov E.M., Laptiy V.K., Savchenko V.N. Observation of the photoacoustic effect in the terahertz range // 13th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics December 2-6 / A. YA. Usikov IRE NASU MTE-8-en.
 15. Serebriansky Y., Galuza A.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A., Kuleshov E.M. Quasioptical multyangle terahertz ellipsometer // 13th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics Electronics, Photonics and Biophysics (YSC 2013) December 2-6 / A. YA. Usikov IRE NASU MTE-9-en.
 16. Kosiak O.S., Bezborodov V.I., Kuleshov Y.M., Janovski M.S. // 13th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics Electronics, Photonics and Biophysics (YSC 2013) December 2-6 / A. YA. Usikov IRE NASU MTE-10-en.
 17. Kochetova L.A., Prosvirnin S.L., Tuz V.R. Optical bistablity in grating of metalic bars with slits filled nonlinear dielectric //13th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics Electronics, Photonics and Biophysics (YSC 2013) December 2-6 / A. YA. Usikov IRE NASU OPH-2-en.
 18. KozharaI., Polevoy S.Y. Technique for measuring the spatial field distribution in tapered wire medium // International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems (SELM), May 15-18, 2013.
 19. KozharaI., Polevoy S.Y., Popov I.V., Nedukh S.V. Spatial distribution of the electromagnetic field in the vicinity of tapered wire medium metamaterial // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13) and Workshop on Terahertz Technology (Teratech’13), June 23-28, 2013.
 20. Беляева А.И., Галуза А.А., Koленов И.В., Киселев В.К. Масштабное моделирование влияния локализованных дефектов поверхности на данные терагерцевой эллипсометрии // Труды 16-го международного симпозиума «Упорядочение в минералах и сплавах». – Ростов-на-Дону – Туапсе. – 2013. – С. 42-43.
 21. Бардамід О.Ф., Балден М., Беляєва А.І., Koленов І.В. та ін. Поведінка різних типів ITER-grade вольфраму при довготривалому розпорошенні // Українська конференція з фізики плазми та керованого синтезу  - 2013: Збірник анотацій, Київ, 24-25 вересня 2013. – с. 18.
 22. Галуза А.А., Koленов И.В., Савченко А.А. Программно-аппаратная платформа для построения автоматизированных систем управления экспериментом // Материалы международной научно-практической конференции. Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2013». – Севастополь. – 2013. – С. 34-35.

Патенти

 1. Кісельов В.К., Дзюбенко М.І., Радіонов В.П. Спосіб визначення показника заломлення прозорих речовин // Патент України № 103393 від 10.10. 2013 на винахід бюл. №19 по заявці № а 2011 15456 від 27.12.2011.

Звіт

 1. Литвиненко Л.М., Шульга В.М., Гавриков В.К., Камєнев Ю.Ю. Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних та нелінійних явищ при збудженні поверхневих хвиль на періодичнихструктурах на межах металів, напів- та надпровідників, та на структурах з елементами складної форми // Звіт про НДР «Шафран», етап 4, №Держ. реєстрації / РІ НАН України; керівник теми - Литвиненко Л.М. Харків, 2013.

2014

Статті

 1. Радионов В.П., Киселев В.К. Конические 900 зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона // Радиофизика и электроника. 2014. Т. 5(19). № 2. – С. 82-85.
 2. Radionov V.P., Kiselev V.K. Application of conical 90-degree reflectors for solving the problem of mirror alignment in terahertz-range lasers // Quantum Electronics, 2014, 44:10, 981–983.
 3. Дзюбенко М.И., Киселев В.К., Радионов В.П. Резонаторные методы измерения показателя преломления прозрачных веществ в терагерцевом диапазоне // Радиофизика и электроника. 2014. Т. 5(19). № 4. – С. 90-94.
 4. Bezborodov V.I., Kiselev V.K., Kosiak O.S., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Yanovsky M.S. Quasi-Optical Sub-Terahertz Internal Reflection Reflectometer for Nоn-Destructive Testing of Carbon Fibers // Telecommunication and Radio Еngineering, V.73, no.1, 2014. pp. 83-93.
 5. Yachin V.V., Kiselev V.K., Kuleshov Y.M., Nesterov P.K., Zinenko T.L. Reflectometry of Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) in Sub -Terahertz Frequency Range: Theory and Experiment // Telecommunication and Radio Еngineering, V.73, no.11, 2014. pp. 1005-1015.
 6. Zinenko T.L., Yachin V.V., Marciniak M. Brewster’s angle polartizer design based on a gyrotropic double-periodic perforated layer // Optical and Quantum Electronics: Volume 46, Issue 6, 2014, Page 779-790.
 7. Безбородов В.И., Косяк О.С., Кулешов Е.М., Ячин В.В. Дифференциальные фазовые секции на основе двулучепреломления формы в терагерцевом диапазоне частот // ISSN 1028-821Х Радиофизика и электроника. 2014. т.5, 3. pp. 92-97.
 8. Kochetova L.A., Prosvirnin S.L., Tuz V.R. Optical bistability in a grating with slits filled nonlinear meadia // Progress In Electromagnetics Research M (PIER M), vol. 35, pp. 133–139, 2014.
 9. Беляева А.И., Галуза А.А., Киселев В.К., Коленов В.И., Савченко А.А. Кулешов Е.М., Серебрянский С.Ю. Квазиоптическое масштабное моделирование влияния локализованных дефектов поверхности металлов на данные оптической эллипсометрии // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5(19), №1. – С. 66-73.
 10. Беляева А.И., Галуза А.А., Коленов В.И., Савченко А.А. Многофункциональный оптический комплекс для исследования радиационных превращений на поверхности металлов и сплавов // Вопросы атомной науки и техники, сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2014. ‑ №2(90). – С. 174-179.
 11. Belyaeva A.I., Savchenko A.A., Galuza A.A., Kolenov I.V. Simultaneous impact of neutron irradiation and sputtering on the surface structure of self-damaged tungsten // AIP Advances. – 2014. – №4. – 077121.
 12. KozharaI., Polevoy S.Y., Popov I.V. Technique for analysis of the spatial field distribution in tapered wire medium // Solid State Phenomena Vol. 214 (2014) pp 75-82.
 13. Кожара Л.И., Полевой С.Ю., Филонов Д.С. Передача субволнового изображения проволочной линзой с фазовой компенсацией в миллиметровом диапазоне длин волн // ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып.

Тези

 1. Nesterov P.K., Zinenko T.L., Yachin V.V. Experimental study of thermal degradation influence on carbon fiber reinforced plastics reflectivity in sub-terahertz frequency range // Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2014) 26-28 August 2014, Dnipropetrovsk, Ukraine. – ET-8, pp. 83-85.
 2. Kochetova L.A., Prosvirnin S.L., Tuz V.R. Optical bistability in a metallic grating with slits filled a Kerr-type medium // Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2014) 26-28 August 2014, Dnipropetrovsk, Ukraine. – AE-5, pp. 195-197.
 3. Kochetova L.A. Scattering of electromagnetic waves from a grating of metal bars with slits filled by piecewise homogeneus dielectric // XIV Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics, Kharkiv, Ukraine, October 14-17, 2014. EM-5.
 4. Penkina A.O., Kuleshov Y.M., Laptiy V.K., Savchenko V.N. The photoacoustic receiver in the terahertz range // XIV Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics, Kharkiv, Ukraine, October 14-17, 2014. MTE-7.
 5. Kosiak S., Bezborodov V.I., Kuleshov E.M., Yachin V.V. Differential phase sections based on form birefringence in the terahertz frequency range // XIV Kharkiv young scientists conference on radiophysics, electronics, photonics and biophysics, Kharkiv, Ukraine, October 14-17, 2014. MTE-4.
 6. Bezborodov V.I., Kosiak O.S., Kuleshov E.M., Yachin V.V. Investigation of Polarization Back-Scattering Characteristics of Metal Cube in Sub-THz Frequency Range by the Quasioptical Waveguide Modeling Method // Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MIKON-2014), Gdansk, Poland, June 16-18, 2014. – pp. 693-695.
 7. Mizrakhy S., Nesterov P. Investigation of Polarization Back-Scattering Characteristics of Metal Cube in Sub-THz Frequency Range by the Quasioptical Waveguide Modeling Method // Proceedings of the 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2014), Gdańsk, Poland, June 16÷18 – 2014. – Vol.1, pp.223-226; ISBN :  978-83-931525-2-0.
 8. Zinenko T.L., Matsushima M., Nosich A.I. Integral Equations and Sophisticated Moment Method in the Scattering of the Terahertz Plane Waves of Two Polarizations by a Grating of Graphene Strips // Int. Conf. on Microwaves, Radars, and Wireless Communications (MIKON-14), Gdansk, Poland, 16-18 June, 2014. – P.545-548.
 9. Zinenko T.L. Terahertz Wave Scattering and Absorption by an Infinite Grating of Graphene Strips in Free Space: Analytical Regularization Analysis // Proc. 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON-14), Graz, Austria, July 6-10, B5, 2014.
 10. Nosich A.I., Zinenko T.L. Method of analytical regularization in terahertz wave scattering and absorption by infinite gratings of graphene strips // Proc. Int. Conf. on Antenna Measurements and Applications (CAMA-2014), Antibes, 2014, MCNA1.2.
 11. Belyaeva A.I., Galuza A.A., Khaimovich P.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A. et. Effect of the grain size of the precipitate distribution of the precipitate-strengthened CuCrZr alloy // International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion and The Adjoint Workshop “Nano- and micro-sized structures in plasmas”: Book of Abstracts, Kharkiv, Ukraine, September 15-18, 2014. – P 56.

Патенти

 1. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Лазер з плавним регулюванням виведення випромінювання з резонатора // Патент України №105802 від 25.06.2014 на винахід (по заявці № а 2012 03080 від 16.03.2012).
 2. Кісельов В.К., Радіонов В.П., Нестеров П.К. Багаточастотний терагерцевий лазер // Патент України №106643 від 25.09.2014.

Автореферат

 1. Коленов И.В. Влияние равноканального углового прессования и квазигидроэкструзии на распределение включений вторичных фаз в дисперсионно-упрочненном сплаве Сu-Сr-Zr. - Автореферат дисертации на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук по специальности 04.07 – физика твердого тела. – Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины. -2014. -19 с.

2015

Статті

 1. Ерёмка В. Д. Cубмиллиметровый магнетрон с удлиненным анодом: оптимальные параметры колебательной системы / В. Д. Ерёмка, О. П. Кулагин, Юнг-Ил Ким // Изв. ВУЗов. Прикладная нелинейная динамика. – 2015. –Т. 23,№1. – С. 58-65.
 2. Кураев А. А. Возбуждение волноводов и резонаторов электронными потоками / А. А. Кураев, В. Д. Ерёмка, А. О. Рак // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6 (20), №2. – С. 68-72.
 3. Бестоковая перестройка и стабилизация частоты авто-колебаний клинотрона терагерцевого диапазона / И. П. Безгина, В. Д. Ерёмка, Т. А. Макулина, И. М. Мыценко // Изв. ВУЗов. Прикладная нели-нейная динамика.- 2015. –Т.23, №6. – С. 47-59.
 4. Zinenko T. L. Scattering and absorption of terahertz waves by a free-standing infinite grating of graphene strips: analytical regularization analysis [Електронний ресурс] / T. L. Zinenko // Journal of Optics. – 2015. – Vol. 17, No. 5, 055604. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/5/055604.
 5. Periodicity matters: grating or lattice resonances in the scattering by sparse arrays of sub-wavelength strips and wires / V. O. Byelobrov, T. L. Zinenko, K. Kobayashi, A. I. Nosich // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2015. Vol. 57, No. 6. – P. 34 – 45.
 6. Tuz V. R. Two-oscillator model of trapped-modes interaction in a nonlinear bilayer fish-scale metamaterial / V. R. Tuz, B. A. Kochetov, L. A. Kochetova, P. L. Mladyonov, S. L. Prosvirnin [Електронний ресурс] // Physica Scripta 90. – 2015. – 025504. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/90/2/025504.
 7. Радионов В. П. Способы получения многочастотной генерации в резонаторе лазера терагерцевого диапазона / В. П. Радионов, П. К. Нестеров, В. К. Киселев // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2015. – Т. 6(20), №.2 – С. 78 – 82.
 8. Effect of quasi-hydrostatic extrusion on microhardness in CuCrZr alloy / A. I. Belyaeva, A. A. Galuza, P. A. Khaimovich, I. V. Kolenov, A. A. Savchenko, I. V. Ryzhkov, A. F. Shtan, S. I. Solodovchenko, N. A. Shulgin // Problems of Atomic science and Technology. – 2015. – № 1 (95). Series: Plasma Physics (21), – P. 170 – 173.
 9. Quasioptical scale modeling of the influence of metal surface localized defects based on the optical ellipsometry data / A. I. Belyaeva, A. A. Galuza, V. K. Kise-liov, I. V. Kolenov, A. A. Savchenko, E. M. Kuleshov, S. Yu. Serebriansky // Telecommunications and Radio Engineering, – 2015. – No. 74 (2) P. 171 – 181.
 10. Planar all-silicon metamaterial for terahertz applications / S. L. Prosvirnin, V. A. Dmitriev, Ye. M. Kuleshov, V. V. Khardikov // Applied Optics. – 2015. – Vol. 54, No. 13. – P. 3986 – 3990.
 11. Согласование структур с двулучепреломлением формы со свободным про-странством в терагерцевом диапазоне частот / В. И. Безбородов, О. С. Косяк, Е. М. Кулешов, В. В. Ячин // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2015. – Т. 6(20), №.2 – С. 83 – 89.
 12. Ивженко Л. И. Магнитоуправляемые проволочные среды в миллиметровом диапазоне длин волн / Л. И. Ивженко, Е. Н.Одаренко, С. И. Тарапов // «Радиотехника», – 2015. – № 183. С. 127 – 131.
 13. Влияние облученной терагерцовым лазером плазмы крови на осмотическую резистентность и гидратацию эритроцитов IN VITRO / Э. Н. Солошенко, В. Г. Колесников, Н. В. Хмель, З. М. Шевченко, Т. П. Ярмак, Ю. Е. Каменев // Дерматологія та венерологія. - 2015. - № 3. - С. 90-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtv_2015_3_34

Тези

 1. Ерёмка В. Д. Способ бестоковой перестройки и стабилизации частоты автоколебаний клинотрона терагерцевого диапазона / В. Д. Ерёмка, И. М. Мыценко // 25-я Международная Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 6 -12.09.2015. Севастополь. Украина. Труды конф., Т.1. – С.171-195.
 2. T.L. Zinenko, A.Matsushima, A.I. Nosich. Frequency and Polarization Selectivity of Graphene Strip Gratings // Proc. European Microwave conference (EuMW2015).
 3. A.I. Nosich, V.O. Belobrov, T.L. Zinenko, D.M. Natarov, O.V. Shapoval. Optical grating or lattice reso-nances on silver strip and wire gratings // Proc. Int. Conf. Optical Wave and Waveguide Theory and Numerical Modeling (OWTNM-2015), London, 2015, p. 22.
 4. V.Bezborodov, O. Kosiak, Y. Kuleshov, V. Yachin. Matching the Differential Phase Sections Based On Form Birefringence Effect with Free Space in the Terahertz Frequency Range // International Young Scientists Forum on Applied Physics, Dnipropetrovsk, Ukraine September 29 – October 2, 2015. MTE-7.
 5. L. Ivzhenko. The Spatial Anisotropy of the Wire Metamaterials in the Millimeter Waveband // International Young Scientists Forum on Applied Physics, Dnipropetrovsk, Ukraine September 29 – October 2, 2015. NM-1.
 6. Л.И. Ивженко, Е.Н.Одаренко, С.И. Тарапов. Магнитоуправляемые проволочные среды микроволнового диапазона // VIII Международная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники», 28 сентября-02 октября, 2015, pp.43-48.
 7. Экспериментальное изучение взаимодействия электромагнитного излучения цианистоводородного лазера с белками сыворотки крови / В.Г. Колесников, А.К. Кондакова, Н.В. Хмель, Ю.Е. Каменев // Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биохимии и медицине», Санкт-Петербург, 7 сентября 2015 г. Труды конф. – C. 302.

Автореферати

 1. Мізрахі С.В. Моделювання розсіяння радіохвиль у порожнистому діелектричному променеводі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 – “Радіофізика”/ С.В. Мізрахі. – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2015. – 20 с.

Дисертації

 1. Мизрахи С. В. Моделирование рассеяния радиоволн в полом диэлектриче-ском лучеводе : дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / С. В. Мизрахи. – Харьков: ИРЭ им А. Я. Усикова НАН Украины, 2015. – 155 с.

Монографії

 1. Нетрадиционные методы и средства радиолокации. Глава 5. Способы и устройства генерирования и усиления электромагнитных колебаний субтерагерцового и терагерцового диапазонов / В. Д. Ерёмка, В. Н. Кабанов, Ю. Ф. Логвинов, И. М. Мыценко, В. Б. Разсказовский, А. Н. Роенко. – Харьков : ФОП Панов А. М., 2015. – С. 188-330.

Патенти

 1. В. Д. Єрьомка. Клинотрон // Патент України №109484 на винахід по заявці а№2013 14368 від 09.12.2013 р. Опубліковано 25.08.2015 Бюл. №16.

Звіти

 1. Нові повністю діелектричні функціональні метаматеріали для застосування у терагерцевому діапазоні: експериментальні дослідження субхвильових періодичних структур / звіт про НДР. – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2015. – 45 с.
 2. Теоретичні та експериментальні дослідження дифракції електромагнітного випромінювання на періодичних структурах метал/діелектрик в умовах плазмон-поляритонного резонансу. Вибір матеріалів з низькими втратами, придатних для створення плазмонних структур та метаматеріалів / Отчет по НИР «Крокус», Етап 1, № Гос. регистрации / РИ НАН Украины; Рук. темы – Литвиненко Л.Н., Харьков, 2015 г.

2016

Монографії

 1. Генерация и усиление сигналов терагерцового диапазона / А. Г. Баланов, В. Д. Ерёмка, В. Е. Запевалов, А. Е. Храмов и др. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. ун-т. - 2016. - 460 с. ISBN 978-5-7433-3013-3.

Статті

 1. Орбиктроны — генераторы субмиллиметрового и миллиметрового диапазонов часть II / В. Д. Ерёмка  , В. Ф.  Кравченко, А. А. Кураев , В. В. Матвеенко  , А.К. Синицын // Физические основы приборостроения. – 2016. Т. 5, № 3 (20). – C.4 – 16.
 2. Ерёмка В. Д. Клинотрону Г.Я. Левина – 60 лет / В. Д. Ерёмка, О. А. Пишко //Радиофизика и электроника. -2016. – Т. 7 (21), №4 (в печати).
 3. Yeryomka V. D. Coaxial Gyroklynotron / V. D. Yeryomka, A. A. Kurayev, A. K. Sinitsyn // IEEE Transactions on Plasma Science. -2017. – Vol.45 (в печати).
 4. Yeryomka V. D. Orbictron Binary Comb Efficiency as a Function of the Periodic Resonance Cavties Configuration / V. D. Yeryomka, A. A. Kurayev, A. K. Sinitsyn // Phisycs Lеtters A. -2017. (в печати).
 5. Yachin V. V. 3-D Gaussian beam scattering from a gyromagnetic perforated layer: Quasi-static approach / V. V. Yachin, T. L. Zinenko // Optics Communications, – 2016. – Vol. 380, P. 425 – 433.
 6. Резонансные свойства диэлектрического метаслоя / В. В. Хардиков, С. Л. Просвирнин, В. И. Безбородов, О. С. Косяк, Е. М. Кулешов, С. В. Мизрахи, М. И. Нахимович, П. К. Нестеров, И. А. Нестеров // Радиофизика и радио-астрономия: научн. журнал – Харьков, – 2016. – Т. 21, №1, – С. 65 – 76.
 7. Developments in THz-Range Ellipsometry: Quasi-Optical Ellipsometer / А. A. Galuza, V. K. Kiseliov, I. V. Kolenov, A. I. Belyaeva, Y. M. Kuleshov // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2016. – Vol. 6, No. 2. – P. 183 – 190.
 8. Nesterov P.K. Characterization of CFRP Thermal Degradation by the Polarization-Frequency Reflectometry Method in Subterahertz Frequency Range / P. K. Nesterov, V. V. Yachin, T. L. Zinenko, Y. M. Kuleshov // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2016. – Vol. 6. – No.1. – Р. 91 – 98.
 9. Radionov V. P. Methods for obtaining multifrequency lasing in resonant cavity of the THz laser / V. P. Radionov, P. K. Nesterov, V. K. Kiseliov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2016. – Vol. 75(4), P. 355 – 361.
 10. Surface plasmon-polariton resonance at diffraction of THz radiation on semiconductor gratings / S. Spevak, A.A. Kuzmenko, M. Tymchenko, V.K. Gavrikov, V.M. Shulga,J. Feng, H.B. Sun, Yu.E. Kamenev, and A.V. Kats // Low Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur. – 2016. Vol. 42, No. 8. – P. 887–891.

Патенти

 1. Квазіоптичний багатокутовий терагерцевий еліпсометр. Патент № 112441 на винахід, Україна, МПК G01N 21/21 / Кісельов В. К., Галуза О. А., Коленов І. В., Кулешов Є. М., Мізрахі С. В., Серебрянский С. Ю. - № а201315107; заявл. 23.12.2013; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. 2. Андренко С.А., Дмитрюков М. І. Вивідний пристрій лазерного резонатора // Патент № 107648 на корисну модель, Україна, МПК H01S3/086; Заявлено 14.10.2013; Опубліковано 24.06.2016, Бюл. №12

Тези

 1. V.V. Yachin, T.L. Zinenko, “Plane wave scattering from a double-periodic gyrotropic layer ,” Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-16), Kharkov, Ukraine, – P. 1-4, June 2016.
 2. V.V. Yachin, T.L. Zinenko, “Plane wave scattering by a double-periodic gyromagnetic layer analyzed by the integral functional method: Full-wave solution, ” Proc. Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-16), Lviv, Ukraine, pp. 260-263, July 5-7.
 3. S. Mizrakhy, “Research and development into sub-THz quasioptics at IRE NASU and modelling challenges,” Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-16), Kharkov, Ukraine, – P. 1-4, June 2016.
 4. V. V. Khardikov , S. V. Mizrakhy, V. R. Tuz, S. L. Prosvirnin , “Resonant All-Dielectric Planar Metamaterial,” Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-16), Kharkov, Ukraine, – P. 1-5, June 2016.
 5. S. Mizrakhy, P. Nesterov, V. Bezborodov, V. Khardikov, S. Prosvirnin, “Sub-THz all-dielectric metasurface with a single bar per the cell,” Proc. Int. Conf. Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-16), Lviv, Ukraine, pp. 260-263, July 5-7.
 6. L.A. Kochetova and S.L. Prosvirnin, “Scattering of electromagnetic waves by a PEC bars grating with a broken periodicity of piecewise homogeneous dielectric filling of its slits,” Digests 9th International Kharkiv Symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW-2016), Ukraine, H-9, 2016.
 7. L.A. Kochetova, “Scattering of Electromagnetic Waves by a PEC Bar Grating with a Nonlinear Dielectric Filling of its Slits”, Proceedings of the 16th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2016) 5-7 July 2016, Lviv, Ukraine. – MNO-7.
 8. L.A. Kochetova, “Scattering of electromagnetic waves from a PEC bars grating with slits filled by nonlinear dielectric”, II International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2016) 10-14 October 2016, Kharkiv, Ukraine. - EM-10.
 9. THz Modeling of Influence of Parallelepiped Surface Defects on Optical Ellipsometry Measurements / A. I. Belyaeva, A.A. Galuza, I.V. Kolenov // Proc. Int. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-16), Kharkov, Ukraine, – P. 1-4, June 2016.
 10. V. Bezborodov , O. Kosiak , Y. Kuleshov, “Variable and Broadband Differential Phase Sections In The THz Frequency Range ,” MIKON, Microwaves, Radar and Wireless Communications: 21 International Conference, 9 – 11 May 2016: conf. proc. – Krakow, Poland, 2016. – P. 140-142.
 11. Ivzhenko L., Polevoy S., Tarapov S., Yachin V., “Crossed Metallic Gratings as Metasurface with Tuned Crossing Angle”, 9th international Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW'2016), 2016, F-4, - p 1–2.
 12. L. Ivzhenko, “Wire Medium as Metamaterial with Tuned Spectral Characteristics” International Young Scientists Forum on Applied Physics, YSF 2016, 2016.
 13. S.A. Andrenko, Yu.E. Kamenev, S.A. Masalov, “Strip Gratings on Dielectric Substrates Electrodynamic Parameters Measurement in the THz Range”, 9th international Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW-2016), 2016, F-11, - p 1–3.
 14. S. A. Andrenko, Yu. E. Kamenev, “A Method of Loss Determination in 1D Gratings in the THz Range”, 9th international Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW-2016), 2016, F-12, - p 1–2.
 15. Stimulating Effect of the Terahertz Band Electromagnetic Radiation /N. V. Briuzginova, S.P. Sirenko, Yu. Ye. Kamenev, A. I. Fisun, I. I. Bilous // 9th international Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW-2016), 2016, A-21, - p 1–2.

2017

Статті

 1. Zinenko T. L. Surface-Plasmon, Grating-Mode, and Slab-Mode Resonances in the H- and E-Polarized THz Wave Scattering by a Graphene Strip Grating Embedded into a Dielectric Slab / T.L.Zinenko, A. Matsushima, A.I. Nosich // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. vol. 23, no. 4, 2017.
 2. Kochetov B. A. Control of dissipative solitons in a magneto-optic planar waveguide / B. A. Kochetov, I. Vasylieva, L. A. Kochetova, H. B. Sun, V. R. Tuz // Optics Letters – 2017. – Т. 42. – №. 3. – С. 531-534.
 3. Косяк О. С. Вращатель плоскости поляризации для широкополосного эллипсометра терагерцевого диапазона / О. С. Косяк, В. И. Безбородов, И. К. Кузьмичев // Радиофизика и Радиоастрономия. – 2017. – Т. 22, №1. – С. 78-85.
 4. Kosiak O. S. Wideband Quasi-Optical Polarization Phase Shifter Operating in the THz Frequency Range / O. S. Kosiak, V. I.Bezborodov, P. K. Nesterov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2017. – Vol.76, No 3. – P. 227-236.
 5. Івженко Л. І. Дефектные моды в анизотропном проволочном метаматериале микроволнового диапазона / Д. И. Юдина, С. И. Тарапов, Л.І. Івженко // Радиофизика и электроника. Харьков. 2017. Т. 22., № 2., С. 11-16.
 6. Еремка В. Д. Открытый резонатор для сложения мощностей в субтерагерцевом и терагерцевом диапазонах / И. К. Кузьмичев, В. Д. Еремка, А. В. Май, А. С. Трощило // Радиофизика и радиоастрономия. 2017. – Т. 22, №1. – С. 67-77.
 7. Еремка В. Д. Терагерцевый клинооротрон с азимутальной гребенкой / В. Д. Еремка, А.А. Кураев, В. В. Матвеенко, А. К. Синицын // Радиофизика и электроника. 2017. – Т22., №4
 8. Kolenov I.V. Thermal grain boundary grooves formation in tungsten under recrystallization. / Belyaeva A.I. Galuza A.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A. // Probl. At. Sci. Technol. – 2017. №2, pp. 38-43.
 9. Kolenov I.V. Surface energy anisotro-py for the low-index crys-tal surfaces of the textu-red polycrystalline bcc tungsten: experimental and theoretical analysis / Belyaeva A.I. Galuza A.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A. // Problems of atomic science and technology. – Kharkov, 2017. - №5. - P. 14-20.
 10. Kochetova L. A. Diffraction of Electromagnetic Waves by a Metallic Bar Grating with a Defect in Dielectric Filling of the Slits / L. A. Kochetova, S. L. Prosvirnin // Прийнята до публікації у журнал Optics Communications 2018.
 11. Yachin V. Resonance Responses of Double-Periodic Gyromagnetic Layers Analyzed by the Method of Integral Functionals / Vladimir Yachin, Tatiana Zinenko, Sergey Mizrakhy //Відпр. до журналу JOSA, 2018.

Тези

 1. Zinenko T. L. Basic Ideas and Advantages of the Method of Analytical Regularization in Wave Optics: Overview / A. I. Nosich, M. V. Balaban, V. O. Byelobrov, D. M. Natarov, T.L.Zinenko // Proc. Int. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-17), Dnipro, Ukraine, 2017.
 2. Zinenko T. L. Resonance Terahertz Responses of One-Periodic Graphene Strip Grating Embedded in a Dielectric Slab / T.L.Zinenko // Proc. 37th Int. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, Ukraine, 2017.
 3. Zinenko T. L. Role of Electron Relaxation Time in the Resonance Behavior of a Graphene Strip Grating in a Slab / T.L.Zinenko // 5th Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS), Kiev, Ukraine, 2017
 4. Yachin V.V. Polarization Conversion by Metamaterial Composed of a Periodic Array of Metallic Square Helixes Embedded in a Dielectric Layer / V.V. Yachin, T. L. Zinenko // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, Ukraine, 2017
 5. Zinenko T. L. Yevgeny M. Kuleshov, Human Delta-Function in Ukrainian Microwave Science and Technology / T. L. Zinenko // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, Ukraine, 2017.
 6. Ivzhenko L. I. Faraday Rotation Enhancement by Gyrotropic Metasurface / S. Yu. Polevoy, L. I. Ivzhenko, S. I. Tarapov, V.V.Yachin // Proc. Int. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-17), Dnipro, Ukraine, 2017.
 7. Kochetova, L. A. Scattering of Electromagnetic Waves by a PEC Bar Grating with a Nonlinear Dielectric Defect in the Slits / L. A. Kochetova // Digests 3d International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2017), Lviv, Ukraine, 2017.
 8. Kosiak O. Wideband Polarizing Quasioptical Terahertz Phase Shifter / Oleg Kosiak, Volodymyr Bezborodov, Pavlo Nesterov // Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. – P. 184-188.
 9. Ivzhenko L. I. Defect Modes in a Two-dimensional Photonic Bandgap Wire Structure / L. I. Ivzhenko, D. I. Yudina // International Young Scientists Forum on Applied Physics (YSF 2017), October 17-20,2017, Lviv, Ukraine.
 10. Yeryomka V. D. X-band pulse coaxial magnetron with field and secondary emitters / V. D. Yeryomka ; V. P. Dzyuba // Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. –P. 762-765.
 11. Mizrakhy S. Spectral Quasi-optical Terahertz Ellipsometer / Alexey Galuza, Alla Belyaeva, Ivan Kolenov, Sergey Mizrakhy // Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. –P. 118-122.
 12. Mizrakhy S. History and Perspectives of THz Components and Circuits Using Oversize Dielectric-Lined Waveguides / Sergey Mizrakhy // Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine. –P. 198-201.
 13. Kolenov I.V. Influence of parallelepiped surface defects on teraherz and optical ellipsometry measurements / Belyaeva A.I. Galuza A.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A.// Proc. of the 2017 IEEE First Ukraine Conf. on Electrical and Computer engineering. Kyiv, 2017. – P. 67 – 70.
 14. Коленов И. В. Влияние квазигидроэкструзии на механические свойства и радиационную стойкость хром-циркониевой бронзы / А.И. Беляева, А.А. Галуза, И.В. Коленов, А.А. Савченко и др.// Материалы XIII Международной научной и технической конференции "Проблемы современной ядерной энергентики", Харьков, Украина, 18-20 октября, 2017. - С. 60-61.
 15. Kolenov I.V. Trends in sputtering: surface energy anisotropies / Belyaeva A.I. Galuza A.A., Kolenov I.V., Savchenko A.A.// Abstr. of XIII Int. Scienti-fic and Technical Confe-rence “Problems of mo-dern nuclear power”. Kharkiv, 2017. – P. 21.

Заявки на винахід

 1. Безбородов В.І., Косяк О.С., Нестеров П.К. Квазіоптичний обертач площини поляризації. Заявка України на винахід № а2017-04379 від 03.05.2017р.
 2. Безбородов В.І., Косяк О.С., Нестеров П.К. Квазіоптичний поляризаційний фазообертач. Заявка України на винахід № а2017-05496 від 02.06.2017р.

Автореферати

 1. Косяк О. С. Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону / О. С. Косяк // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 – “Радіофізика. – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2017. – 20 с.
 2. Івженко Л.І. Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів мікрохвильового діапазону довжин хвиль /Л.І. Івженко // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 – “Радіофізика. – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2017. – 20 с.

Дисертації

 1. Косяк О. С. Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону / О. С. Косяк // Дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 – “Радіофізика” – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2017. – 149 с.
 2. Івженко Л.І. Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів мікрохвильового діапазону довжин хвиль / Л.І. Івженко // Дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 – “Радіофізика” – Харків : ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 2017. – 143 с.

Нагороди

У 1960 р. завідувач відділом, кандидат технічних наук Кулешов Є.М. був нагороджений Ленінською премією за дослідження та створення серії генераторів та вимірювальної апаратури мм діапазону хвиль.

Співробітники відділу, кандидати техн. наук Кулешов Є.М, Яновський М.С. і Горошко А.І. у 1972 р. були нагороджені Державною премією УРСР в галузі науки і техніки за створення і впровадження комплексу квазіоптичних радіовимірювальних приладів мм і субмм хвиль.

У 1976 р. Кулешов Є.М. був нагороджений Орденом «Знак пошани».

У 1989 р. – медаль Лейпцизького ярмарку.

У 1999 р. Зіненко Т.Л. нагороджена Graduate Fellowship Awarde in Advanced Electromagnetics, SUMMA foundation, США.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, MTT society) нагородив Кулешова Є.М. «2000 Microwave Pioneer Award» за розробку технології полого ребристого проміневода і квазіоптичної радіовимірювальної техніки в діапазоні коротких мм і субмм хвиль.

У 2000 р. Кісельову В.К. присвоєно звання «Кращий винахідник НАН України».

У 2003 р Кулешову Є.М. присвоєно звання «Заслужений винахідник України».

У 2010 р. завідувачу відділу, доктору фізико-математичних наук, професору Кісельову В.К. присвоєно звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

image001

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Кісельов В.К. (2010р.)

image004

2000 Microwave Pioneer Award, IEEE, MTT society.

2015 Кочетова Л.А. Certificate “Fundamentals of Technology Transfer”
2015 Івженко Л.І. Travel-grant для участі у Young Scientist Forum on Applied Physics – YSF 2015 г. Дніпропетровськ, Україна
2015 Косяк О.С. Travel-grant для участі в Young Scientist Forum on Applied Physics – YSF 2015 г. Дніпропетровськ, Україна
2015 Кулешов Є.М. Почесна грамота за багатоплідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі електроніки і радіофізики
2016 Косяк О.С. Travel-grant – Польща, Краків. Для участі в 21th International Conference MIKON, Microwaves, Radar and Wireless Communications
2016 Івженко Л.І. Cтипендія для молодих вчених НАН України
2016 Івженко Л.І. Нагорода за кращу доповідь серед молодих вчених MSMW’2016 EuMA Young Scientist Competition First Prize
2016 Мізрахі С. В. Travel-grant для участі в 16th International Conference on Electromagnetic Theory (MMET*16), Львів, Україна
2016 Кочетова Л.А. Travel-grant для участі в 16th International Conference on Electromagnetic Theory (MMET*16), Львів, Україна
2017 Коленов І., Мізрахі С.В. EuMA Best Paper Prize for «Spectral Quasi-optical Terahertz Ellipsometer». IEEE First Ukraine Conf. on Electrical and Computer engineering. Kyiv, 2017
2017 Кочетова Л.А. Certificate of participated in and completed the URSI-ICTP School on Radio Physics. The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy
2017 Кочетова Л.А. Certificate of participated in the Student workshop on modern physics: Flatland Optics and Extreme Light. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 18 December, 2017
2017 Кочетова Л.А. Special Award Certificate. In recognition of the outstanding presentation made during the Student workshop on modern physics. Both the quality of the work and the presentation skills were highly appreciated by the committee members
2017 Кочетова Л.А. Grant for attending IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF 2017)
2017 Івженко Л.І. Cтипендія для молодих учених НАН України
2017 Івженко Л.І. Участь в НДР для молодих вчених: "Високочастотні властивості планарних метаматеріалів з структурованим субстратом" (шифр "Тюльпан")
2017 Івженко Л.І. Certificate of participated in the Student workshop on modern physics: Flatland Optics and Extreme Light. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 18 December, 2017

Співпраця

Міжнародне співробітництво (2005-2014 рр.)

У рамках партнерських проектів УНТЦ P-278, P-278(a), P-278(b), P-278(c)., выполнявшихся в нашем отделе в 2006-2010г.г., наш отдел сотрудничал с Center for Biomolecular Magnetic Resonance (BMRZ) , Germany (Dr. Harald Schwalbe, Dr. Thomas Prisner) и с Institut fur Physikalische und Theoretische Chemie der Johan-Wolfgang-Goethe Universitat Frankfurt, Germany (Dr. Clemens Glaubitz ).

У рамках партнерського проекту УНТЦ P-398, який виконувався у нашому відділі в 2009-2010р.р., наш відділ співпрацював з Institute of Plasma Physics, Czech Republic, Prague (Pavel Chraska, Jaromir Zajac ) та з Інститутом плазми і ядерної фізики, м. Лісабон, Португалія (Д-р Antonio Silva, д-р Luis Meneses).

У рамках проекту “ENCOMB” 7-ї рамкової програми Євросоюзу, який виконувався в нашому відділі в 2010-2014р.р., наш відділ співпрацював з

 • Fraunhofer-Institut fur Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung (IFAM); (Dr. Dorothea Stuebing,)
 • Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren (IZFP) (Dr. Susanne Markus);
 • Airbus Operations GmbH, Germany;
 • University of Patras, Greece;
 • EADS Deutschland GmbH, Germany;
 • University of Bristol, United Kingdom;
 • RECENDT Research Center for Non Destructive Testing GmbH, Austria;
 • Instytut Maszyn Przeplywowych-Polskiej Akademii Nauk, Poland; (Dr. Pawel Malinowski; Wieslaw Ostachowicz,)
 • A2 Technologies Ltd, United Kingdom;
 • École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland;
 • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Italy;
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France.

При виконанні проекту “ENCOMB” розроблено та експериментально досліджені нові квазіоптичні методи неруйнівного контролю поверхні углепластиков: метод терагерцевої поляризаційно-частотної рефлектометриї і рефлектометричний метод внутрішнього відображення. Проведено дослідження для виявлення неоднорідностей, термоповрежденій, зволоження і забруднення поверхні структур CFRP з полімеру, армованого волокнами вуглецю.

У рамках тревел гранту європейського наукового фонду, дослідницька мережа “Newfocus” (travel grant of the ESF network “Newfocus”), у 2012р. Т.Л. Зіненко співпрацювала з  Prof. Marian Marciniak из National Institute of Telecommunications, Warsaw, Poland.

У рамках проекту УНТЦ 5958 який виконувався в нашому відділі в 2014-2015р.р., наш відділ співпрацював з Universite Paris Sud, France (Dr. Said Zouhdi); Optoelectronics Research Centre, Centre for Photonic Metamaterials University of Southhampton, U.K. (Dr. Nikolay Zheludev, Dr. Kevin MacDonald); INRS-EMT, Varennes, Canada (Roberto Morandotti).

Спільні публікації:
 1. V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, V. Kiselov, et al. Overview of the COMPASS diagnostics // Fusion Engineering and Design, Vol. 86, 2011, P. 1227-1231.
 2. V. Denysenkov, V.K. Kiseliov, M. Prandolini, et al. 260 GHz quasioptical setup for EPR and DNP experiments on the 9.2 TESLA DNP/NMR/EPR spectrometer // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, INV.2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 3. T. L. Zinenko, V.V. Yachin, and M. Marciniak. Brewster’s angle polarizer design based on a gyrotropic double-periodic perforated layer, Optical and Quantum Electronics: Volume 46, Issue 6 (2014), Page 779-790.
 4. T. L. Zinenko, M.Marciniak, A.I.Nosich. Accurate analysis of light scattering and absorption by an infinite flat grating of thin silver nanostrips in free space using the method of analytical regularization. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. vol.19, no.3, 2013.
image001

 Співробітники відділу 13 з партнерами по проекту УНТЦ P-398 біля стенду для квазіоптичних досліджень BCA-Compass (2010р.): (зліва направо) В.К.Кісельов, П.К.Нестеров, М.С.Яновський, Я.Заяц (Інститут фізики плазми, Чехія), Л.Менезес (Институт плазмы и ядерной физики, Португалия), В.І.Безбородов, Є.М.Кулешов, Антонио Сильва (Інститут плазми та ядерної фізики, Португалія).

Співробітники відділу, які беруть участь у міжнародному науковому товаристві IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Інститут інженерів електротехніки та електроніки):
 • с.н.с. Зіненко Т.Л. з 2000р. є IEEE Senior member (старший член),
 • п.н.с. Кулешов Є.М. з 2008г. є IEEE Life Senior member (старший довічний член),
 • с.н.с. Ячин В.В. з 2014р. є IEEE Senior member (старший член),
 • м.н.с. Кочетова Л.А. з 2013р. є IEEE member,
 • н.с. Мізрахі С.В. з 2005р. є IEEE member

Іноземні науковці, які відвідали наш відділ в 2005-2014р.р:

 • В 2006 р. наш відділ відвідав Akira Мatsushima, професор Університету, м. Кумамото, Японія.
 • В 2009 р. та 2010 р. наш відділ відвідав Jaromir Zajac, науковий співробітник, Інститут фізики плазми, м. Прага, Чехія;
 • В 2010р. наш відділ відвідали д-р Antonio Silva та д-р Luis Meneses, Інститут плазми і ядерної фізики, м. Лісабон, Португалія

В 2005-2014р.р. співробітники нашого відділу здійснили наступні закордонні візити:

 • В 2008 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К., відвідав Institut fur Physikalische und Theoretische Chemie der Johan-Wolfgang-Goethe Universitat Frankfurt, Germany;
 • В 2009 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К., відвідав Institute of Plasma Physics, Prague, Czech Republic;
 • В 2010 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали інститут Fraunhofer IFAM, Bremen, Germany;
 • В 2011 р. зав. відділом, п.н.с. Кіселев В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали  Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers (ENSAM), Paris, France;
 • В 2011 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали компанію Airbus, Toulouse, France;
 • В 2012 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали EPFL, Lausanne, Switzerland;
 • В 2012 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали IMP-PAN, Gdansk, Poland;
 • В 2013 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали University of Patras, Athens, Greece;
 • В 2013 р. м.н.с. Косяк О.С. відвідав Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Naples, Italy;
 • В 2014 р. м.н.с. Косяк О.С. відвідав компанію Airbus, Brussels, Belgium
image002

 Робоча нарада в рамках партнерського проекту УНТЦ Р-398: (зліва направо) В.І.Безбородов, В.К.Кісельов, Я.Заяц (науковий співробітник Інституту фізики плазми, м. Прага, Чехія), П.К.Нестеров, І.В.Щербатко (2009р.).

image003

  Зав. відділом №13 В.К. Кісельов і н.с. Зіненко Т.Л серед учасників наради (проект “ENCOMB” 7-ї рамкової програми Євросоюзу, м.Лозанна, Швейцарія) (2012р.).

Підготовка кадрів

За весь час існування відділу були захищені 1 докторська дисертація (Кісельов В.К., 2002р.), 14 андидатських дисертацій (Яновський М.С., 1954 р.; Кулешов Є.М., 1957 р.; Литвинов Д.Д., 1961 р.; Щербов В.О., 1966 р.; Князьков Б.М., 1976 р.; Горошко А.І., 1977 р.; Кісельов В.К., 1982р.; Каменєв Ю.Ю., 1987 р.; Кононенко В.К., 1988 р.; Кушта Т.М., 1996 р.; Зіненко Т.Л., 2004 р.; Радіонов В.П., 2011р.; Коленов І.В., 2014р.).

На даний момент у відділі працює 1 аспірант (Косяк О.С.).

Співробітники

П.І.Б. Посада e-mail Телефон Місце роботи
Мизрахи Сергей Викторович Т. в. о. зав. від., с.н.с. smizrakhy@hotmail.com 720-33-35 корп. 4, к. № 63
Зіненко Тетяна Леонідівна с.н.с. tzinenko@yahoo.com 720-33-28 корп. 4, к. № 64
Ячин Володимир Васильович с.н.с. yachin@rian.kharkov.ua 720-33-28 корп. 4, к. № 64
Безбородов Володимир Іванович н.с. 720-33-25 корп. 4, к. № 27
Коленов Іван Вікторович н.с. vanyak@1987mail.ru корп. 4, к. № 63
Нестеров Павло Кирилович м.н.с. nesterov@ire.kharkov.ua 720-33-35 корп. 4, к. № 62
Кочетова Людмила Анатоліївна м.н.с. lakochetova@bk.ru 720-33-25 корп. 4, к. № 26
Лукін Сергій Костянтинович м.н.с. корп. 4, к. № 62
Івженко Любов Ігорівна м.н.с. liubov.ivzhenko@gmail.com корп. 4, к. № 28
Лаптій Віктор Кирилович пров. інж.-радіофізик корп. 4, к. № 5
Савченко Владислав Миколайович пров. інж.-дослідник корп. 4, к. № 5
Лукаш Олексій Сергійович інж. I кат. aleksejj.lukash@rambler.ru корп. 4, к. № 28
Нестеров Ігор Олексанрович інж. IІ кат. 720-33-35 корп. 4, к. № 62
Старих Любов Дмитрівна техн. I кат. корп. 4, к. № 28
Узленков Олександр Валентинович пров. інж. корп. 4, к. № 63