Відділ квазіоптики (№ 13)

13-2

Керівник: Сергій Вікторович Мізрахі

т. в. о. зав. відділом квазіоптики

Кандидат фіз.-мат. наук.

Тел. (+38-057) 720-33-35

E-mail: smizrakhy@ire.kharkov.ua

 Портфоліо

Тематика наукових досліджень

 • Основний науковий напрямок відділу – це дослідження радіофізичних властивостей речовин і структур, а також дослідження та розробка методів і засобів вимірювань у міліметровому та субміліметровому діапазоні хвиль. Дослідження і розробки виконуються за програмами Академії Наук України, ряду міністерств і наукових організацій. Відділ відіграє важливу роль у розвитку методів і засобів вимірювання на мм/субмм хвилях. Йому належить піонерська роль у розвитку квазіоптики. Ряд розробок, зроблених у відділі, серійно випускаються промисловістю.
 • Розробки відділу використовуються у системах діагностики плазми Токамаків, радіолокації, радіочастотної радіоспектроскопії та біомедицині.
 • Відділ веде дослідження і розробки на терагерцевих і субтерагерцевих частотах в таких областях: метаматеріали, подвійне променезаломлення форм, розсіяння радіохвиль, неруйнівний контроль, дефектоскопія, вимірювальні квазіоптичні прилади та системи.

  Науково-технічні розробки

  Квазіоптичні вимірювальні прилади та пристрої терагерцевого діапазону частот.

  Розроблено широкі металодіелектричні хвилеводи квадратного перетину 10мм×10мм, які мають мале загасання (11 у субтерагерцевом діапазоні частот 0.15 – 0.6 ТГц. Шари діелектрика нерезонансної товщини нанесені на дві або на чотири сторони хвилеводу. На основі цих МДХ розроблено комплект вимірювальних приладів і пристроїв загального застосування, призначених для роботи при низькому та середньому рівні потужності : атенюатори, фазообертачі,  зсувачі частоти, подільники потужності, перетворювачі поляризації, навантаження та ін.

  Терагерцевий спектрометр магнітного резонансу.

  Розроблено квазіоптичний тракт для субтерагерцевого діапазону 0.26 ТГц для ЕПР(EPR)/ЯМР(NMR) спектрометра з динамічною поляризацією ядер з використанням металодіелектричного хвилеводу та квазіоптичних приладів.

  Квазіоптичний вимірювач розсіювання.

  Автоматизований квазіоптичний вимірювач розсіювання (КВР) субтерагерцевого діапазону (f=75ГГц) призначений для вимірювання амплітуд і фаз сигналу і діаграм розсіювання для прямого і зворотного розсіювання від моделей в лінійному поляризаційному базисі на паралельному і ортогональному прийомі при зміні ракурсу моделі в межах 0-360°. Прилад забезпечено автоматизованою системою управління експериментом і обробки інформації.

  Квазіоптичний еліпсометр.

  Квазіоптичний автоматизований еліпсометр терагерцевого діапазону (=2 мм) розроблений з використанням полого діелектричного проміневоду (ПДП) діаметром 20 мм та квазіоптичних пристроїв створених на базі ПДП. Прилад побудований за схемою нуль - еліпсометр.

  Квазіоптичні пристрої на основі структур з подвійним променезаломленням форми.

  Періодична субхвильова структура, яка складається з шарів діелектрика, що чергуються, володіє подвійним променезаломленням. Ми досліджували 90° та 180° диференціальні фазові секції (ДФС) з використанням таких структур. При періоді структури близькому до довжини хвилі показники заломлення і показник подвійного променезаломлення володіють дисперсією. Для розрахунку ДФС в цьому випадку використано метод інтегральних функціоналів в частотній області. Експериментально досліджені 90° ДФС з використанням структур слюда - лавсан і полістирол - повітря на частоті 0.14 ТГц та 180° ДФС зі структурою слюда - тефлон.

  Квазіоптичний широкосмуговий рефлектометр для діагностики плазми.

  Розроблено квазіоптичний тракт для рефлектометра для вимірювання концентрації плазми на Токамаке в діапазоні частот 18-90 ГГц. З використанням металодіелектричних хвилеводів для об'єднання (роз'єднання) в одному каналі чотирьох стандартних смуг НВЧ хвиль.

  Дослідження субміліметрових лазерів.

  Розроблено газорозрядні субміліметрові лазери на парах HCN (337 мкм), DCN (195 мкм) і H2O (119 мкм) з потужністю до 100 мВт. На HCN – лазерах отримана багаточастотна генерація на двох, трьох і чотирьох частотах одночасно в межах лінії лазера.

  Квазіоптичні методи неруйнівного контролю.

  Розроблено та експериментально досліджено новий квазіоптичний метод неруйнівного контролю поверхні вуглепластиков в діапазоні 0,11-0,17 ТГц і 0,17 -0,22 ТГц.image006

  Співробітники відділу 13(зліва-направо): П.К.Нестеров, С.В. Мізрахі та Т.Л.Зіненко у автоматизованого квазіоптичного вимірювача розсіювання субтерагерцевого діапазону(2015р).

  Історія відділу

  У 1948 р у Фізико-технічному інституті НАНУ був створений радіофізичний відділ. Потім в 1955 р. він був переведений у новий Інститут радіофізики та електроніки ІРЕ та був названий  відділом  приймально-вимірювальних пристроїв, а згодом був перейменований у відділ №13 квазіоптики. З 1955 р. керував відділом кандидат технічних наук Є. М. Кулешов, з 1988 р доктор фіз.-мат. наук В. К. Кісельов, з 2013 р. кандидат фіз.-мат. наук Т. Л. Зіненко, а з 2016 р. кандидат фіз.-мат. наук С. В. Мізрахі.

  image001

  Є.М. Кулешов (2012р.), засновник і керівник відділу (1955-1988рр.)

  image003

  Лауреати Державної премії УРСР 1972 р. (зліва направо):

  Є.М. Кулешов, А.С. Циганков, А.І. Горошко, Б.М. Князьков, В.О. Щербов, С.О. Масалов, В.П. Шестопалов, М.С. Яновський, Д.Д. Литвинов

  Основним напрямком наукових досліджень ІРЕ є вирішення проблем радіофізики та електроніки міліметрових та субміліметрових (мм/субмм) хвиль. Наш відділ веде дослідження та розробку методів та засобів вимірювання та також дослідження властивостей речовин і структур у цьому діапазоні частот.

  У 1958 р. ІРЕ залучили до вирішення актуальної програми діагностики плазми Токамак. Наш відділ в цій програмі виконував розробки інтерферометра на хвилі 2 мм, призначеного для визначення концентрації електронів плазми Токамака.

  Для виконання цієї програми інституту виділили кошти на будівництво, а також на придбання обладнання, приладів і верстатів. В результаті був побудований лабораторний корпус, корпус експериментального виробництва та житловий будинок.

  В останні роки ми розробили ряд систем діагностики для різних Токамаків, які створюються в Інституті атомної енергії ім. І.В. Курчатова.

  До 1964 р. нами розроблено багато вимірювальних приладів і пристроїв у діапазоні хвиль 1-8 мм на основі одномодових металевих прямокутних хвилеводів 5 різних перетинів.

  Починаючи з 1964 р .у відділі розвивається новий науковий напрям «квазіоптика» на основі використання широкого полого діелектричного проміневода ПДП (діаметр D=10λ ).

  За минулі роки створені методи та квазіоптичні прилади у діапазоні (0.1- 6 мм) на основі ПДП з D=20 мм и D=40 мм.

  Створено ряд квазіоптичних интерферометрів субмм діапазону для діагностики плазми Токамака. Розроблено ряд квазіоптичних вимірювальних систем: вимірювач розсіювання, еллепсометр, дефектоскоп.

  Ведуться роботи з дослідження подвійного променезаломлення форми і метаматеріалів

  Передбачається подальше розширення робіт з квазіоптики терагерцевого діапазону частот.

  image007

  Відділ квазіоптики (2005р.): (зліва направо): 1-й ряд – П.К. Нестеров, Л.Д. Старих, В.К. Кісельов, Є.М. Кулешов, М.С. Яновський, Т.Л. Зіненко, І.І. Толмачев, Г.П. Неволин; 2-й ряд – С.В. Мізрахі, Л.І. Красніков, В.К. Лаптій, І.П. Котляр, В.І. Безбородов, А.І. Горошко, А.Т. Резник, В.Н. Полупанов; 3-й ряд – В.К. Кононенко, В.М. Савченко, В.П. Радіонов, Н.І. Дмитрюков, Г.А. Филимонова, Ю.Є. Каменєв, Н.І. Устинов, М.Ф. Дахов, А.І. Капустенко.

  image009

  Співробітники відділу (2010р.) (зліва направо):В.І. Безбородов, В.К. Кісельов, М.С. Яновський, Є.М. Кулешов.

  Основний науковий напрямок відділу – це дослідження радіофізичних властивостей речовин і структур, а також дослідження та розробка методів і засобів вимірювань у міліметровому та субміліметровому діапазоні хвиль. Дослідження і розробки виконуються за програмами Академії Наук України, ряду міністерств і наукових організацій. Відділ відіграє важливу роль у розвитку методів і засобів вимірювання на мм/субмм хвилях. Йому належить піонерська роль у розвитку квазіоптики. Ряд розробок, зроблених у відділі, серійно випускаються промисловістю.

  Розробки відділу використовуються у системах діагностики плазми Токамаків, радіолокації, радіочастотної радіоспектроскопії та біомедицині. Відділ веде дослідження і розробки на терагерцевих і субтерагерцевих частотах в таких областях: метаматеріали, подвійне променезаломлення форми, розсіяння радіохвиль, неруйнівний контроль, дефектоскопія, вимірювальні квазіоптичні прилади та системи.

  Основні результати відділу за весь час

  • Вперше розроблено 5 комплектів вимірювальних приладів в діапазоні хвиль 1-8 мм на основі використання одномодових прямокутних хвилеводів. Деякі з них випускаються заводами дослідним виробництвом.
  • Вперше розроблено 2 комплекти широкосмугових квазіоптичних вимірювальних приладів в діапазоні хвиль 0,3-2 мм на основі круглого діелектричного проміневоду, які випускаються дослідним виробництвом.
  • Вперше розроблено 6 комплектів квазіоптичних вимірювальних приладів для діапазону хвиль 0,3-10 мм на основі використання квадратних метало-діелектричних хвилеводів, які мають низькі втрати. Вони виготовляються в експериментальному виробництві.
  • Вперше розроблено квазіоптичні системи для діагностики властивостей плазми на хвилях 2 мм, 0,9 мм, 337 мкм, 190 мкм, 119 мкм: інтерферометри та інтерферометри-поляриметри для Токамаків Т-7, Т-10, Т-15 (ІАЕ ім. І.В. Курчатова).
  • Вперше для діагностики плазми розроблено квазіоптичний рефлектометр в діапазоні частот 18-90 ГГц для Токамака «Compass-D» (ІФП, Прага), що є зменшеною копією Токамака ITER. Вперше розроблено квазіоптичний тракт на частоті 260 ГГц Університету Гете (Франкфурт) для ЕПР/ЯМР спектрометра з динамічною поляризацією ядер.
  • Вперше розроблено автоматизований квазіоптичний вимірювач розсіювання на частоті 75 ГГц для вивчення розсіювання на моделях ІРЕ НАНУ.
  • Вперше розроблено квазіоптичний нульовий еліпсометр на хвилі 2 мм для вивчення властивостей речовин і матеріалів в ІРЕ НАНУ.
  • Розроблено субміліметрові газорозрядні лазери на хвилях 337 мкм, 190 мкм, 119 мкм на парах HCN, DCN, H2O.
  • Вперше в HCN лазері отримана генерація на 4 частотах в межах лазерної лінії.
  • Вперше на спіральних хвилях (геліконі) в напівпровіднику продемонстрований невзаємний ефект на хвилях ~1 мм у квазіоптичному проміневоді. Та виявлен ефект діхроічним циркулярної поляризації.
  • Вперше створено діелектричний метаматериал на кварці без підложки в діапазоні частот 60-70 ГГц з добротністю Q=150.

  Область застосування методу інтегральних функціоналів була розширена на рішення задач розсіювання плоскої хвилі і гауссовских електромагнітних пучків на періодичних структурах різних конфігурацій, виконаних з ізотропних та гіротропних матеріалів.

  Основні публікації

  За останні 10 років роботи відділу опубліковано більше 258 наукових праць, у тому числі 104 статті, 4 монографій та розділів у монографіях. Отримано 14 патентів.

  Основні публікації:

  1. Кулешов Е.М., Копилович Е.А., Яновский М.С. Измерительная аппаратура 6-миллиметрового диапазона радиоволн // Труды Ин-та радио­физики и электроники АН УССР. - 1955. - т.III. - С. 155-196.
  2. Ахиезер А.Н., Копилович Е.А. Резонансные волномеры миллиметрового диапазона // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1956. - т. IV. - С. 220 - 236.
  3. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Литвинов Д.Д. и др. Широкодиапазонная измерительная аппаратура миллиметровых радиоволн (4-8мм) // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1958. - т. V. - С. 98 - 147.
  4. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Малых Н.И., Щербов В.А. Интерферометр 8-мм диапазона радиоволн для исследования плазмы // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1959. - т.VI. - С. 105-120.
  5. Яновский М.С., Князьков Б.Н. О возможности уменьшения спектральных искажений и рас­ширения спектра непрерывных волноводных фазовращателей // Радиотехника.-1966.-21, №7. - С. 69-71.
  6. Горошко А.И., Кулешов Е.М., Щербов В.А. СВЧ часть интерферометра для диагностики плазмы в субмм диапазоне волн // Труды Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. - 1970. – т.ХVIII. - С.218-230.
  7. Горошко А.И., Кулешов Е.М. Исследование полого диэлектрического лучевода милли­метрового и субмиллиметрового диапазонов волн // Радиотехника, вып. 21, - н.-т. сборник. - Харьков: Вища школа, 1972. - С. 215 - 219.
  8. Кулешов Е.М., Яновский М.С., Литвинов Д.Д. и др. Квазиоптические измерительные устройства миллиметровых и субмилли­метро­вых волн // Всесоюзн. симпоз. по распро­странению миллиметровых и субмилли­метровых волн в атмосфере Земли и планет (М.-Горький, 28-30 янв. 1974г.): Тез.докл. - М. - Горький, 1974. - С. 124 - 127.
  9. Кулешов Е.М., Литвинов Д.Д. К вопросу о делении луча в квазиоптических СВЧ-трактах // Радиотехника, вып.18. - н.-т. сборник.-Харьков: Вища школа, 1971. - С. 98 - 104.
  10.  Яновский М.С. Князьков Б.Н., Кулешов Е.М. Поляризационные аттенюаторы для квази­оптического тракта // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1974. - 17, № 9. - С. 49 - 51.
  11. Литвинов Д.Д., Кулешов Е.М., Киселев В.К.. Автоматический измеритель модуля коэффи­циента отражения // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1975. - 18, №9. - С. 87 - 91.
  12. Кулешов Е.М., Кононенко В.К., Полупанов В.Н. Ферриты и полупроводники в невзаимных квазиоптических устройствах // Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ, - 1976. - №7. - С. 90-93.
  13. Щербов В.А.,Нестеров П.К. Доплеровские сдвигатели частоты субмиллиметрового диа­пазона волн // Физика и техника мм и субмм волн : Сб.научн.тр. / АН УССР. Ин-т радио­физики и электроники - Харьков, 1983. - С. 251 - 256.
  14. Яновский М.С., Князьков Б.Н. Квазиопти­чес­кие поляризационные смесители приемников миллиметровых и субмилли­метровых волн // Изв.вузов. Радио­электроника. - 1977. - 20, №11. - С. 35 - 41.
  15. Безбородов В.И., Князьков Б.Н., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптический тракт супер­гетеродинного приемника с раздельным прие­мом полос // Изв.вузов, Радиоэлектроника. - 1989. - 32, №3.-С.29-33.
  16. Киселев В.К., Литвинов Д.Д., Кулешов Е.М. Квазиоптический измеритель модуля коэффи­циента отражения // Радиотехника, вып. 51. - н.-т. сборник. - Харьков: Вища школа, 1979. - С. 75 - 80.
  17. Князьков Б.Н., Кулешов Е.М., Яновский М.С. Квазиоптические фазовые сдвигатели частоты субмиллиметрового диапазона волн // Радио­техника. - 1980. - 35, №10. - С. 76 - 78.
  18. Багдасаров А.А., В.В.Бузанкин, Кулешов Е.М. и др. Девятиканальный интерферометр субмм диапазона для измерения концентрации электронов на установке Токамак - 10 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Перга­мента.-М.:-Энергоиздат,1981. - Вып 4 (1). - С.141-146.
  19. Багдасаров А.А., Безбородов В.И., Горбунов Е.П. и др. Супергетеродинный радиометр поляризационного типа для измерения элек­тронной температуры плазмы на установке Т‑10 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Пергамента. - М.: Энергоиздат, 1986. - Вып. 5. - С. 113 - 117.
  20. Горбунов Е.П., Кулешов Е.М., Нестеров П.К. и др. Девятиканальный лазерный интерферо­метр субмм диапазона для установки Т-15 // Диагностика плазмы / Под ред. М.И.Пер­га­мента - М.: Энергоиздат, 1989. - Вып. 6. - С. 135 - 137.
  21. Электроника и радиофизика миллиметровых и субмиллиметроых радиоволн/ Под ред. А.Я.Усикова. - Киев: Наук. думка, 1986.-367с.
  22. Кісельов В.К. Квазіоптичний хвилеводний ме­тод дослідження характеристик розсіяння фі­зичних об¢єктів у субміліметровому діапа­зоні електромагнітних хвиль // Доповіді НАН Украіни.-1995.-№11.-С. 60-62.
  23. V.K.Kiseliov, T.M.Kushta, and P.K.Nesterov. Quasi-Optical Waveguide Modeling Method and Micro-Compact Scattering Range for the Millimeter and Submillimeter Wave Bands // IEEE Tr. on Antenns & Propagations.-2001. - 49, №5. - P. 784-792.
  24. Киселев В.К. Оптимизация параметров и расчет квазиоптического волноводного микро­компактного полигона субмиллиметрового диапазона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1998. - Т.З, - С.33-41.
  25. Конев В.А., Кулешов Е.М., Пунько Н.Н. Радио­волновая эллипсометрия / Под ред. И.С.Кова­лева. - Минск: Наука и техника, 1985. - 104с.
  26. Дахов Н.Ф., Каменев Ю.Е., Киселев В.К. и др. Субмиллиметровый HCN-лазер для биоме­ди­цинских исследований // Радиофизика и электроника.-Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - 1997.-2, № 2. - С. 150 - 153.
  27. Кононенко В.К., Кулешов Е.М. Невзаимный ослабитель отражательного типа на основе структуры диэлектрик-полупроводник // Радиотехника и электроника. - 1985. - 30, №7. - С.1267-1277.
  28. Булгаков А.А., Кононенко В.К. Дисперсионные свойства периодической полупроводниковой структуры в магнитном поле, направленном вдоль оси периодичности // ЖТФ.-2003.-73, вып.11.-С.15-21.
  29. Зиненко Т.Л. Рассеяние и поглощение E и H поляризованных плоских волн импедансной ленточной решеткой // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины.-2002.-7, №3.-С.462-467.
  30. Dmitriev A.I., Lashkarev G.V., Kiseliov V.K. et al. The Control of Gap Width in the low-Dimensional Systems with Charge Density Waves Instability // Int. J. of IR and MMW.-1995.-16, №4.-P.775-782.
  31. Polupanov V.N., Kuleshov Ye.M., Kiseliov V.K. Quasi-Optical Unidirectional Ferrite Devices// Int.J.of IR and MMW.-1995. - 16, №3.-P.539-546.
  32. Каменев Ю.Е., Кулешов Е.М. Компактные вол­новодные HCN-лазеры непрерывного излу­че­ния // Физика и техника мм и субмм волн: Сб.науч.тр.-Киев:Наук.думка, 1986. - С.157-162.
  33. Каменев Ю.Е.,Кулешов Е.М. Двухчастотная генерация с ортогональными поляризациями в HCN-лазере // Квантовая электроника.-1988. - 15, № 1. - С. 236 - 238.
  34. Polupanov V.N.,,Dachov N.F., Kiseliov V.K., Seleznev V.N.Investigation of Iron Borate on the Submm waves//Int.J.of IR and MMW.-1995.-16, №6.-P.1167-1172.
  35. Киселев В.К., Кулешов Е.М., Лаптий В.К. Исследование газового HCN-лазера терагерцо­вого диапазона частот с полым катодом ано­мальной вторичной эмиссии // Радио­фи­зика и электроника.- Харьков: Ин-т радиофи­зики и электрон. НАН Украины. - 2005. - 10, №3.
  36. Каменев Ю.Е. HCN – лазер с адаптивным выходным зеркалом / Ю. Е. Каменев,С. А. Масалов, А. А. Филимонова // Квантовая электроника. - 2006. – 36, №9. - С. 849 – 852.
  37. Квазиоптические радиоизмерительные устройства ближнего миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн на основе металлодиэлектрического волновода квадратного сечения / В.И. Безбородов, В.К. Киселев, Е.М. Кулешов, М.С. Яновский // Радиофизика и электроника. – 2007. – т. 12, No 3. - С. 589-594.
  38. 260 GHz quasioptical setup for EPR and DNP experiments on the 9.2 TESLA DNP/NMR/EPR spectrometer / V. Denysenkov, V. K. Kiseliov, M. Prandolini, et al // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, -2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, INV.2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
  39. Киселев В.К. Возможности терагерцевых лазерных установок для медицинских исследований / В. К. Киселев, С. В. Мизрахи, В. П. Радионов // Фотобиология и фотомедицина (Харьков). – 2010. - №1,2. – С.110 – 114.
  40. Ячин В.В. Дифракция трехмерного гауссовского пучка с круговой симметрией пространственного распределения поля на проницаемых экранах / В.В. Ячин, Т.Л. Зиненко, В.К. Kиселев // Радиофизика и Электроника. – 2010. - т. 15, № 4.
  41. Булгаков А.А. Медленные волны в периодической структуре с магнитоактивными полупроводниковыми слоями / А.А. Булгаков, В.К. Кононенко // Радиофизика и электроника. – 2011. - т. 2(16), №2. С. 63-70.
  42. Мизрахи С. В. Автоматизированная система измерения поляризационных характеристик рассеяния в многоканальном квазиоптическом микрокомпактном полигоне / С. В. Мизрахи // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный науч.- техн. сб. – Харьков, 2012. – Вып. 169. – С. 125-131.
  43. Квазиоптическое масштабное моделирование влияния локализованных дефектов поверхности металлов на данные  оптической эллипсометрии / А. И. Беляева, А. А. Галуза, В. К. Киселев и др. // Радиофизика и электроника. – 2014. – т. 5(19), № 1.-  С. 66-73.
  44. Дифференциальные фазовые секции на основе двулучепреломления формы в терагерцевом диапазоне частот / В. И. Безбородов, О. С. Косяк, Е. М. Кулешов, В. В. Ячин // Радиофизика и электроника. – 2014. – т.5 (19) № 3. - С. 92-97.
  45. Квазиоптические широкополосные устройства пространственного объединения и разделения частотных полос электромагнитных волн / В. И. Безбородов, В. К. Киселев, Е.М. Кулешов и др. // Радиофизика и электроника. – 2011. – т.2(16) №4. - С. 82-86.
  46. Zinenko T. L. Brewster’s angle polartizer design based on a gyrotropic double-periodic perforated layer / T. L. Zinenko, V.V. Yachin, and M. Marciniak // Optical and Quantum Electronics. – 2014. - 46, iss. 6. - P. 779-790.

  Патенти

  1. Безбородов В.І., Кісельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Згідно заяві № u200500110 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 8584, Бюл. №8, 15.08.2005.
  2. Каменєв Ю.Є., Филимонова Г.О. Вивідне дзеркало лазерного резонатора // Згідно заяві № u200504133 на корисну модель видано Деклараційний Патент України № 10453, від11.2005, Бюл.№11.
  3. Безбородов В.І., Кiсельов В.К., Яновський М.С. Поляризаційний фазообертач // Патент № 79123 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01P 3/00, H01P 3/20; Заявлено 04.01.2005; Опубл. 25.05.2007., Бюл. №
  4. Кiсельов В.К., Кулешов Є.М., Лаптій В.К. Автоелектронний емітер тліючого розряду // Патент № 81339 на винахід, Укpаїна, МПК H01J 1/30. Заявлено 22.02.2006; Опубл. 25.12.2007., Бюл. №
  5. Кісельов В.К., Радіонов В.П. Газорозрядний субміліметровий лазер // Патент № 86298 на винахід, Укpаїна, МПК (2009) H01S 3/00; Заявлено 13.08.2007; Опубл. 10.04.2009., Бюл. №7.
  6. Луценко В.І., Яновський М.С., Кривенко О.В., Дейнеко І.І. Розділювач поляризації // Патент № 93264 на винахід, Укpаїна, МПК (2011) H01Р 1/00; Заявлено 16.02.2009, № а200901243; Опубл. 01.2011., Бюл. №2.
  7. Каменєв Ю.Є., Андренко С.А. Спосіб визначення фазового зсуву одномірних дротяних решіток // Патент № 92948 на винахід, Укpаїна, МПК7 H01S3/08; Заявлено 01.2009; № a200900106; Опубл.27.12.2010, Бюл. №.24.
  8. Маколінець В.І., Мітряєва Н.А., Кисельов В.К. Спосіб лікування пухлин в експерименті // Патент на корисну модель № 72825, Укpаїна, МПК А61N 5/00. Заявка u2012 02 828 від03.2012, Опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.
  9. Кісельов В.К., Дзюбенко М.І., Радіонов В.П. Спосіб визначення показника заломлення прозорих речовин // Патент України № 103393 від 10.10. 2013 на винахід бюл. №19 по заявці № а 2011 15456 від 27.12.2011.
  10. Кісельов В.К., Радіонов В.П., Нестеров П.К. Багаточастотний терагерцевий лазер // Патент України №106643 від 25.09.2014.

  Нагороди

  У 1960 р. завідувач відділом, кандидат технічних наук Кулешов Є.М. був нагороджений Ленінською премією за дослідження та створення серії генераторів та вимірювальної апаратури мм діапазону хвиль.

  Співробітники відділу, кандидати техн. наук Кулешов Є.М, Яновський М.С. і Горошко А.І. у 1972 р. були нагороджені Державною премією УРСР в галузі науки і техніки за створення і впровадження комплексу квазіоптичних радіовимірювальних приладів мм і субмм хвиль.

  У 1976 р. Кулешов Є.М. був нагороджений Орденом «Знак пошани».

  У 1989 р. – медаль Лейпцизького ярмарку.

  У 1999 р. Зіненко Т.Л. нагороджена Graduate Fellowship Awarde in Advanced Electromagnetics, SUMMA foundation, США.

  The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, MTT society) нагородив Кулешова Є.М. «2000 Microwave Pioneer Award» за розробку технології полого ребристого проміневода і квазіоптичної радіовимірювальної техніки в діапазоні коротких мм і субмм хвиль.

  У 2000 р. Кісельову В.К. присвоєно звання «Кращий винахідник НАН України».

  У 2003 р Кулешову Є.М. присвоєно звання «Заслужений винахідник України».

  У 2010 р. завідувачу відділу, доктору фізико-математичних наук, професору Кісельову В.К. присвоєно звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

  image001

  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Кісельов В.К. (2010р.)

  image004

  2000 Microwave Pioneer Award, IEEE, MTT society.

  Співпраця

  Міжнародне співробітництво (2005-2014 рр.)

  У рамках партнерських проектів УНТЦ P-278, P-278(a), P-278(b), P-278(c)., выполнявшихся в нашем отделе в 2006-2010г.г., наш отдел сотрудничал с Center for Biomolecular Magnetic Resonance (BMRZ) , Germany (Dr. Harald Schwalbe, Dr. Thomas Prisner) и с Institut fur Physikalische und Theoretische Chemie der Johan-Wolfgang-Goethe Universitat Frankfurt, Germany (Dr. Clemens Glaubitz ).

  У рамках партнерського проекту УНТЦ P-398, який виконувався у нашому відділі в 2009-2010р.р., наш відділ співпрацював з Institute of Plasma Physics, Czech Republic, Prague (Pavel Chraska, Jaromir Zajac ) та з Інститутом плазми і ядерної фізики, м. Лісабон, Португалія (Д-р Antonio Silva, д-р Luis Meneses).

  У рамках проекту “ENCOMB” 7-ї рамкової програми Євросоюзу, який виконувався в нашому відділі в 2010-2014р.р., наш відділ співпрацював з

  • Fraunhofer-Institut fur Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung (IFAM); (Dr. Dorothea Stuebing,)
  • Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren (IZFP) (Dr. Susanne Markus);
  • Airbus Operations GmbH, Germany;
  • University of Patras, Greece;
  • EADS Deutschland GmbH, Germany;
  • University of Bristol, United Kingdom;
  • RECENDT Research Center for Non Destructive Testing GmbH, Austria;
  • Instytut Maszyn Przeplywowych-Polskiej Akademii Nauk, Poland; (Dr. Pawel Malinowski; Wieslaw Ostachowicz,)
  • A2 Technologies Ltd, United Kingdom;
  • École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland;
  • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Italy;
  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France.

  При виконанні проекту “ENCOMB” розроблено та експериментально досліджені нові квазіоптичні методи неруйнівного контролю поверхні углепластиков: метод терагерцевої поляризаційно-частотної рефлектометриї і рефлектометричний метод внутрішнього відображення. Проведено дослідження для виявлення неоднорідностей, термоповрежденій, зволоження і забруднення поверхні структур CFRP з полімеру, армованого волокнами вуглецю.

  У рамках тревел гранту європейського наукового фонду, дослідницька мережа “Newfocus” (travel grant of the ESF network “Newfocus”), у 2012р. Т.Л. Зіненко співпрацювала з  Prof. Marian Marciniak из National Institute of Telecommunications, Warsaw, Poland.

  У рамках проекту УНТЦ 5958 який виконувався в нашому відділі в 2014-2015р.р., наш відділ співпрацював з Universite Paris Sud, France (Dr. Said Zouhdi); Optoelectronics Research Centre, Centre for Photonic Metamaterials University of Southhampton, U.K. (Dr. Nikolay Zheludev, Dr. Kevin MacDonald); INRS-EMT, Varennes, Canada (Roberto Morandotti).

  Спільні публікації:
  1. V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, V. Kiselov, et al. Overview of the COMPASS diagnostics // Fusion Engineering and Design, Vol. 86, 2011, P. 1227-1231.
  2. V. Denysenkov, V.K. Kiseliov, M. Prandolini, et al. 260 GHz quasioptical setup for EPR and DNP experiments on the 9.2 TESLA DNP/NMR/EPR spectrometer // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010 - ISBN: 978-1-4244-7898-9. Proceedings, INV.2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
  3. T. L. Zinenko, V.V. Yachin, and M. Marciniak. Brewster’s angle polarizer design based on a gyrotropic double-periodic perforated layer, Optical and Quantum Electronics: Volume 46, Issue 6 (2014), Page 779-790.
  4. T. L. Zinenko, M.Marciniak, A.I.Nosich. Accurate analysis of light scattering and absorption by an infinite flat grating of thin silver nanostrips in free space using the method of analytical regularization. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. vol.19, no.3, 2013.
  image001

   Співробітники відділу 13 з партнерами по проекту УНТЦ P-398 біля стенду для квазіоптичних досліджень BCA-Compass (2010р.): (зліва направо) В.К.Кісельов, П.К.Нестеров, М.С.Яновський, Я.Заяц (Інститут фізики плазми, Чехія), Л.Менезес (Институт плазмы и ядерной физики, Португалия), В.І.Безбородов, Є.М.Кулешов, Антонио Сильва (Інститут плазми та ядерної фізики, Португалія).

  Співробітники відділу, які беруть участь у міжнародному науковому товаристві IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Інститут інженерів електротехніки та електроніки):
  • с.н.с. Зіненко Т.Л. з 2000р. є IEEE Senior member (старший член),
  • п.н.с. Кулешов Є.М. з 2008г. є IEEE Life Senior member (старший довічний член),
  • с.н.с. Ячин В.В. з 2014р. є IEEE Senior member (старший член),
  • м.н.с. Кочетова Л.А. з 2013р. є IEEE member,
  • н.с. Мізрахі С.В. з 2005р. є IEEE member

  Іноземні науковці, які відвідали наш відділ в 2005-2014р.р:

  • В 2006 р. наш відділ відвідав Akira Мatsushima, професор Університету, м. Кумамото, Японія.
  • В 2009 р. та 2010 р. наш відділ відвідав Jaromir Zajac, науковий співробітник, Інститут фізики плазми, м. Прага, Чехія;
  • В 2010р. наш відділ відвідали д-р Antonio Silva та д-р Luis Meneses, Інститут плазми і ядерної фізики, м. Лісабон, Португалія

  В 2005-2014р.р. співробітники нашого відділу здійснили наступні закордонні візити:

  • В 2008 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К., відвідав Institut fur Physikalische und Theoretische Chemie der Johan-Wolfgang-Goethe Universitat Frankfurt, Germany;
  • В 2009 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К., відвідав Institute of Plasma Physics, Prague, Czech Republic;
  • В 2010 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали інститут Fraunhofer IFAM, Bremen, Germany;
  • В 2011 р. зав. відділом, п.н.с. Кіселев В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали  Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers (ENSAM), Paris, France;
  • В 2011 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. І.В. Щербатко відвідали компанію Airbus, Toulouse, France;
  • В 2012 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали EPFL, Lausanne, Switzerland;
  • В 2012 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали IMP-PAN, Gdansk, Poland;
  • В 2013 р. зав. відділом, п.н.с. Кісельов В.К. і с.н.с. Т.Л. Зіненко відвідали University of Patras, Athens, Greece;
  • В 2013 р. м.н.с. Косяк О.С. відвідав Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Naples, Italy;
  • В 2014 р. м.н.с. Косяк О.С. відвідав компанію Airbus, Brussels, Belgium
  image002

   Робоча нарада в рамках партнерського проекту УНТЦ Р-398: (зліва направо) В.І.Безбородов, В.К.Кісельов, Я.Заяц (науковий співробітник Інституту фізики плазми, м. Прага, Чехія), П.К.Нестеров, І.В.Щербатко (2009р.).

  image003

    Зав. відділом №13 В.К. Кісельов і н.с. Зіненко Т.Л серед учасників наради (проект “ENCOMB” 7-ї рамкової програми Євросоюзу, м.Лозанна, Швейцарія) (2012р.).

  Підготовка кадрів

  За весь час існування відділу були захищені 1 докторська дисертація (Кісельов В.К., 2002р.), 14 андидатських дисертацій (Яновський М.С., 1954 р.; Кулешов Є.М., 1957 р.; Литвинов Д.Д., 1961 р.; Щербов В.О., 1966 р.; Князьков Б.М., 1976 р.; Горошко А.І., 1977 р.; Кісельов В.К., 1982р.; Каменєв Ю.Ю., 1987 р.; Кононенко В.К., 1988 р.; Кушта Т.М., 1996 р.; Зіненко Т.Л., 2004 р.; Радіонов В.П., 2011р.; Коленов І.В., 2014р.).

  На даний момент у відділі працює 1 аспірант (Косяк О.С.).

  Співробітники

  П.І.Б. Посада e-mail Телефон Місце роботи
  Зіненко Тетяна Леонідівна Т. в. о. зав. від., с.н.с. tzinenko@yahoo.com 720-33-28 корп. 4, к. № 64
  Кулешов Євген Митрофанович п.н.с. kuleshov@ire.kharkov.ua 720-33-28 корп. 4, к. № 64
  Каменєв Юрій Юхимович с.н.с. kamenev@ire.kharkov.ua 720-35-68 корп. 3, к. № 28
  Ячин Володимир Васильович с.н.с. yachin@rian.kharkov.ua 720-33-28 корп. 4, к. № 64
  Безбородов Володимир Іванович н.с. 720-33-25 корп. 4, к. № 27
  Мізрахі Сергій Вікторович н.с. smizrakhy@hotmail.com 720-33-38 корп. 4, к. № 63
  Коленов Іван Вікторович н.с. vanyak@1987mail.ru 720-33-38 корп. 4, к. № 63
  Нестеров Павло Кирилович м.н.с. nesterov@ire.kharkov.ua 720-33-35 корп. 4, к. № 62
  Косяк Олег Сергійович м.н.с., аспірант olegkosiak@mail.com 720-33-25 корп. 4, к. № 27
  Кочетова Людмила Анатоліївна м.н.с. lakochetova@bk.ru 720-33-25 корп. 4, к. № 26
  Андренко Станіслав Андрійович м.н.с. s.andrenko@yahoo.com 720-35-68 корп. 3, к. № 28
  Івженко Любов Ігорівна м.н.с. liubov.ivzhenko@gmail.com корп. 4, к. № 28
  Лаптій Віктор Кирилович пров. інж.-радіофізик корп. 4, к. № 5
  Савченко Владислав Миколайович пров. інж.-дослідник корп. 4, к. № 5
  Полупанов Валентин Никифорович інж. I кат. корп. 4, к. № 28
  Лукаш Олексій Сергійович інж. I кат. aleksejj.lukash@rambler.ru корп. 4, к. № 28
  Нестеров Ігор Олексанрович інж. IІ кат. nester_2007@mail.ru 720-33-35 корп. 4, к. № 62
  Дмитрюков Микола Іванович ВКР 720-35-68 корп. 3, к. № 28
  Старих Любов Дмитрівна техн. I кат. корп. 4, к. № 28

Print Friendly