image1
Ківва Фелікс Васильович
доктор фіз.- мат. наук, професор,
лауреат премії Ради Міністрів СРСР
т. (+38 057) 7634-358
E-mail: kiva@ire.kharkov.ua

Портфоліо

Відділ «Поширення радіохвиль в природних середовищах» було утворено в структурі Інституту радіофізики і електроніки Національної Академії Наук України (ІРЕ НАНУ) в 1955 році як лабораторію “Поширення радіохвиль”. Нинішню назву відділ отримав 1998 році у зв’язку з впорядкуванням тематики робіт наукових підрозділів в Академії Наук, обумовленим актуалізацією фундаментальних і прикладних пріоритетів в розвитку сучасної  радіофізики. Важливу роль в розвитку наукової тематики відділу займали прикладні дослідження, спрямовані на розвиток радіоелектронних систем зв’язку, навігації, локації, природокористування, екології, дистанційного моніторингу довкілля і об’єктів в ньому.


Тематика наукових досліджень

Основні напрямки досліджень відділу орієнтовані на виявлення особливостей поширення, поглинання і розсіяння електромагнітних і акустичних хвиль в природних середовищах, включаючи атмосферу, гідросферу, речовину, біологічні об'єкти, а також об'єкти антропогенезу.

У відділі розвиваються наукові напрямки:

 • Поширення радіохвиль НВЧ-ТВЧ діапазонів в атмосфері, дистанційний моніторинг тропосфери і поверхні розділу, розсіяння і поглинання радіохвиль підстилаючими поверхнями різних класів, метеоутвореннями і об'єктами антропогенезу; розпізнавання образів радіолокаційних об'єктів (КівваФ.В., Горобець В.М., Роєнко О.М.).
 • Поширення і розсіяння акустичних хвиль в морському середовищі, включно глибини та дно моря і океану. Спрямований пошук вуглеводнів в акваторії Чорного моря. (Любицький А.А.).

Напрямки досліджень, які з’явились у 2005-2015 роках:

 • Вплив електромагнітного поля (ЕМП) на біологічні об'єкти різних класів, включно насіння рослин, мікроорганізми, тканини, органи і живі системи (КівваФ.В., Коваленко О.І.).
 • Вплив ЕМП ВЧ діапазону на речовину, у тому числі грунт, пісок, глину, цеоліти, силікагелі та ін., ВЧ і СВЧ-сушіння речовини (Ківва Ф.В., Горобець В.М.).
 • Дистанційний моніторинг атмосфери та довкілля за допомогою систем космічного базування (Ківва Ф.В., Горобець В.М.).

Науково-технічні розробки

 1. Дистанційна акустична діагностика газовіддачі з морського дна.
Проводяться інтенсивні мультидисциплінарні дослідження процесів активної дегазації морського дна і газогідратних відкладень в донних осіданнях морів і океанів, включаючи акваторію Чорного моря. Їх актуальність обумовлена необхідністю пошуку нових (в т.ч. нетрадиційних) вуглеводневих енергоресурсів, вивчення екологічних наслідків газового розвантаження дна і її місцеутворюючої ролі.
image001 Відомо, що газовиділяючі джерела (сіпи) широко поширені на тихоокеанському шельфі США, в Мексиканській затоці, в Каспійському морі, в Чорному,  Баренцовому, Охотському морях і в інших нафто- і газоносних районах. Вони є одним з механізмів насичення метаном морської води і роблять істотний вплив на морські екосистеми [1,2]. У прибережних і шельфових зонах інтенсивні сипи забезпечують “бульбашковий” транспорт (парникового) газу метану безпосередньо в атмосферу. З іншого боку, встановлена пряма кореляція (у глобальному масштабі) між кількістю метанових сипів і вуглеводневими ресурсами в окремих продуктивних провінціях [3]. Газовиділяючі джерела часто приурочені до перспективних родовищ нафти і газу і є однією з пошукових ознак останніх
Найбільш адекватним підходом до вивчення активних газовиділень з морського дна являється використання методів і засобів дистанційного акустичного зондування, що дозволяє проводити оперативний моніторинг великих акваторій з борту судна [4-7]. Ця розробка є результатом цільових досліджень останнього десятиліття по розвитку таких методів в ІРЕ НАН України. Методологія, гідроакустичне устаткування і обробка даних

Методологія акустичної діагностики проявів дегазації дна основана на:

 • ефектах лінійної і нелінійної взаємодії звукових хвиль з газовмісними об'єктами і визначення їх параметрів за характеристиками обернено- розсіяних сигналів на несучій і комбінаційних частотах;
 • використанні акустичних систем з розщепленим променем для коректної оцінки перерізів розсіяння поодиноких бульбашок, сили об'ємного розсіяння і координат ізольованих (малорозмірних) газових струменів з використанням даних виміру фазових кутів на мішень.
Технологія дослідження  активної газовіддачі морського дна передбачає комплексування взаємодоповнюючих  методів і засобів виявлення природних сипів (багатопроменевий ехолот), дистанційної діагностики газовиділень (багаточастотні акустичні системи зворотнього розсіяння) і профілізації морського дна (акустичний профілограф донних відкладень). Багатоканальний гідроакустичний комплекс (МГК), що реалізовує методологію, був розроблений на базі  гідроакустичних систем (ГАСНУВ) НДС "Київ" та ІРЕ НАН України. Окрім ГАС, гідроакустичний комплекс включає: комплект гідрофонів для прийому сигналів на комбінаційних частотах, цифрову систему збору і обробки даних, облаштування синтезу частотно-модульованих сигналів, і GPS- приймач. НЧ-канал МГК використовується  для дослідження газовиділень і для акустичної профілізації донних опадів. Технічні характеристики МГК
Центральні частоти спектра 3,2 кГц (НЧ-канал),
зондуючих сигналів 16, 25, 38, 75 и 120 кГц (ВЧ-канали)
Зондуючі сигнали тонально-імпульсні, бігармонічні і ЛЧМ (для НЧ-каналу
Пікова потужність в імпульсі 1…20 кВт (НЧ-канал), 1…4 кВт (ВЧ-канали)
Кутова ширина променю по рівню -3 дБ 10о (розщеплений промінь для каналів 3,2 і 38 кГц)
Дозвіл по глибині 0,1 – 5 м
Глибина підповерхневого 10-100 м (тонально-імпульсні сигнали)
зондування донних опадів 60-300 м (ЛЧМ-сигнали)

Програмне забезпечення МГК дозволяє здійснювати:

 • управління роботою комплексу;
 • попередню обробку оберненорозсіяних сигналів (включаючи погоджену фільтрацію прийнятих модульованих сигналів) в реальному часі;
 • формування акустичних зображень (ехограм) і їх візуалізацію в чорно-білій або кольоровій палітрах;
 • побудова кальки маневрування судна і визначення місця розташування сипів за допомогою супутникових навігаційних систем з подальшою корекцією координат малорозмірних струменів на їх положення в звуковому промені за даними ехолотів з розщепленим променем;
 • визначенні абсолютних рівнів ехосигналів, розрахунки сили об'ємного розсіяння для лінійного і нелінійного режимів виміру, а також сили мети поодиноких газових викидів, їх розміри, швидкість спливання і швидкість розчинення з використанням методики траєкторних вимірів і ехолотів з розщепленим променем;
 • кількісні оцінки продуктивності джерел і потоків газу від дна.

Математичні моделі для інтерпретації результатів вимірів:

 • лінійного і нелінійного зворотнього розсіяння звуку в газових факелах [8-10];
 • динаміки бульбашок газу і процесів їх газообміну з навколишньою рідиною [11,12];
 • рішення зворотніх завдань розсіяння звуку [12].
Натурні акустичні спостереження газовиділяючих джерел Акустичні спостереження природних газовиділень з морського дна за допомогою МГК були проведені в північно-східній частині і на великих територіях північно-західного шельфу і континентального схилу Чорного моря в 4-х рейсах НДС "Київ"  (листопад 1995, червень 1997 р.) та НДС “професор Водяницький” (липень 2001, липень 2004). Метою вимірів була апробація розробленої технології і її складових частин. Під час експедицій були виявлені і досліджені більш ніж 400 джерел газовиділення. Нижче наводяться деякі результати цих досліджень, що ілюструють можливості акустичних методів і засобів. У цьому контексті прояву активної дегазації дна згадуються (слідуючи [4]) як газові факели (ГФ), із-за подібності їх акустичних зображень (ехограм) факелам полум'я. Рисунки 1.1-1.3 демонструють приклади ГФ на північно-західному шельфі, перегині континентального схилу і на прикерченському континентальному схилі Чорного моря. Потужний факел на зовнішньому шельфі утворений близько розташованими газовими струменями, які досягають морської поверхні з емісією метану безпосередньо в атмосферу (рис. 1.1). У газових факелах на перегині континентального схилу добре видно дискретна структура газовиділень. (рис.1.2); поодинокі спливаючі пухирі добре дозволяються ВЧ-каналами МГК при зондуванні короткими імпульсами (тривалість імпульсу 0.3-0.5 мс) і відображаються на ехограмах у вигляді похилих  траєкторій - треків.

image004

Рис. 1.1 - Ехограма газових факелів на північно-західному шельфі Чорного моря

(ВЧ-канал 38 кГц)

Рисунок 1.3 ілюструє факел на континентальному схилі поблизу межі стійкості газогідратів метану в Чорному морі. Факел заввишки 560 м,розташований на піднятті морського дна (антиклінальний перегин), а його вершина досягає межі сірчановодневої зони.
image005 image007
Рис. 1.2 - Ехограма групи факелів на перегині континентального схилу Рис. 1.3 - Ехограма факела на північно-східному континентальному схилі
Результати НЧ зондування морського дна показують, що ГФ в цьому регіоні, як правило, приурочені до розривних порушень порід, що складають верхні горизонти опадів.  Рис. 1.4 демонструє профіль донних відкладень на континентальному схилі. На ехограмі  простежується тонка шарувата структура донних  відкладень, сучасні тектонічні порушення з емісією газів і  зсувні явища на схилі. Ехограма на рис. 1.5 ілюструє геологічну структуру втиснутої синкліналі з газовим факелом над кільцевим розривом опадів у верхній частині схилу. Подальша цифрова обробка эхосигналів від газових бульбашок і їх скупчень в ГФ дозволяє визначати розподіл бульбашок за розміром, залежність швидкості підйому бульбашок від їх еквівалентного радіусу і потоки метану від морського дна.
image010 image012
Рис. 1.4 - Акустичний профіль донних відкладень на континентальному схилі (НЧ-канал, ЛЧМ - зондування) Рис. 1.5 - Акустичний профіль втиснутої синкліналі на перегині континентального схилу (НЧ-канал, тонально-імпульсне зондування)
Розміри бульбашок і їх швидкість спливання  визначаються шляхом прямих вимірів акустичного перерізу розсіяння поодиноких газових викидів і глибини їх знаходження залежно від часу спостереження з використанням ГАСНУВ з розщепленим променем і методики траєкторних вимірів [5,12]. Розміри бульбашок розраховуються із співвідношення між перерізом зворотного розсіяння, звуковою частотою, глибиною і еквівалентним радіусом бульбашки r з урахуванням несферичності великих пухирів.
image014 image016
Рис. 1.6 - Гістограма розподілу бульбашок по розмірах і функція, що апроксимує її. Рис. 1.7 - Залежність швидкості підйому бульбашки від радіусу: ○, ●- акустичні виміри в придонному шарі і у водній товщі відповідно; 1 і 2 - апроксимуючі криві для "чистих" бульбашок в дистильованій воді ([13] і [14]); 3 - у водопровідній воді [15]; 4 - для "брудних" бульбашок [14]

Рис. 1.6 і 1.7 показують результати таких оцінок для газовиділень в районах палеодельт Дніпра і Каланчака (ПраДніпра). Згідно з отриманими даними, еквівалентні радіуси бульбашок для цих газовиділяючих полів змінюються від 0,4 на 7.6 мм з найбільш вірогідним значенням 1-3 мм, а розподіли бульбашок по розмірах задовільно апроксимуються логнормальним законом і гамма - розподілом.

Розкид швидкостей спливання бульбашок газу істотно перевищує (особливо в інтервалі   0.4-1.5 мм) помилки виміру (0,8 см/c) і обумовлений різною мірою їх "забруднення" сурфактантами, які зменшують швидкість підйому бульбашок в порівнянні з "чистими" бульбашками; вплив ПАВ на динаміку більших пухирів ( > 2,5 мм) є незначним.

Потік метану з морського дна в газовому факелі визначається за даними акустичного зондування із співвідношення:

image022

деimage024 - ефективна площа факела,   image026- концентрація бульбашок в придонному шарі (за даними акустичних вимірів сили зворотного об'ємного розсіяння у факелі і середнього перерізу розсіяння бульбашок), image028 і image030об'єм і швидкість підйому бульбашок з радіусом image032,  image034 -ордината гістограми розподілу бульбашок по розмірах в i- м інтервалі радіусів.

Такі розрахунки з використанням цих польових вимірів в районах палеодельт Дніпра і Каланчака показують, що потоки метану в окремих факелах цього регіону варіюються від 0,03 до 360 хв (SPT). Ефективність діагностики газовиділень істотно зростає з використанням нелінійних акустичних методів, що дозволяють виділяти бульбашки газу від розсіювачів іншої природи (зоопланктон, нектон, суспензії і так далі) і отримувати незалежні оцінки їх концентрації [5,9]. Можливість спостереження нелінійної реверберації (на подвоєній частоті зондуючого сигналу) і визначення концентрації резонансних бульбашок була показана під час натурних спостережень інтенсивних факелів на зовнішньому шельфі при зондуванні на частотах 3.2 и 38 кГц. Для оцінки бульбашкового транспорту метану від морського дна в атмосферу газовими факелами необхідно враховувати динаміку і процеси  газообміну бульбашок газу з водним довкіллям при спливанні з використанням математичних моделей, які описують ці процеси. Програмне забезпечення МГК містить програмний модуль для вирішення цієї проблеми на основі моделі [12], яка використовує результати акустичних вимірів розмірів і швидкості підйому бульбашок як вхідні дані. На рис. 1.8 представлені результати таких розрахунків у вигляді залежності відносної долі метану, яка досягає поверхні моря, від початкового діаметру бульбашок і глибини джерела.

image035

Рис. 1.8 - Залежності відносної долі CH4 (у % від початкової кількості), яка досягає атмосфери, від початкового діаметру D і глибини джерела H.

Модельні розрахунки за результатами  спостережень викидів газу в Чорному морі показали, що кількість метану, який досягає атмосфери значно (> 10% від початкового) тільки для неглибоких джерел (глибина ВИСНОВКИ
 1. Дистанційне акустичне зондування є ефективним неруйнівним засобом виявлення та діагностики метанових газовиділень з морського дна і вивчення їх поведінки у водній товщі, що має високу продуктивність збору і обробки даних. Розроблена технологія може значною мірою замінити трудомісткі і дорогі альтернативні методи і засоби теле- і візуального спостереження і прямих відборів проб, в т.ч. з підводних апаратів (MiniRover, "Quest", "JAGO", "Mir" та ін.). Використання останніх залишається актуальним для верифікації методології, що розвивається, і постановки реперних вимірів.
 2. Розробка дозволяє вирішувати широкий спектр завдань, включаючи пошук і картування джерел газовиділення, вивчення їх геологічної будови, визначення розмірів газових факелів і газовиділяючих полів, оцінки продуктивності джерел і потоків метану від морського дна, а також парціальних часток початкового потоку, що розсіюється у водній товщі і досягає атмосфери.
 3. Застосування методів багаточастотного зондування і нелінійної акустики усуває недоліки, властиві широко використовуваним методам одно- та двохчастотного зондування (неоднозначність інверсії акустичних даних в параметри газовиділень, неможливість визначення розмірних спектрів бульбашок в інтенсивних факелах, низька завадозахищеність у присутності розсіювачів іншої природи).
 4. Результати польових спостережень підтверджують ефективність використовуваних моделей і технічних рішень, покладених в основу розробки.

Сфери застосування  технології:

морська геологія, океанографія, нафто- газорозвідка, екологічний контроль морського середовища, вивчення впливу процесів дегазації дна морів і океанів на зміну клімату, морські екосистеми, вертикальний транспорт газів, бактерій, опадів, поверхнево-активних і поживних речовин. Розробка може бути використана також в якості взаємодоповнюючого засобу до систем сейсмоакустичного і (чи) електромагнітного зондування морського дна, яке забезпечує  більш високу (< 1 м) роздільну здатність по глибині при вивченні структури верхнього шару опадів і можливість визначення об'ємів активної газовіддачі дна. Розробники зацікавлені в співпраці по тестуванню, впровадженню технології і модернізації гідроакустичного устаткування, у тому числі з використанням параметричних ГАС. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ
 1. Hovland M. Seabed Pockmarks and Seepage: Impact on Geology, Biology and Marine environment / М. Hovland, A.G. Judd // Springer, New York. – 1988. - 293 p.
 1. Егоров В.Н. Современные представления о средообразующей и экологической роли струйных метановых газовыделений со дна Черного моря / В.Н. Егоров, Г.Г. Поликарпов, М.Б Гулин и др // Морской экологический журнал.- T.2,№3.- 2003 - С.5-26.
 2. Шнюков Е.Ф. Газовые факелы на дне Черного моря / Е.Ф. Шнюков, А.А.Пасынков, С.А. Клещенко, А.А. Любицкий. и др. / К: "Гнозис" – 1999. -134 с.
 3. ЛюбицкийА.А. Гидроакустические исследования явлений активного газовыделения в северо-западной части Черного моря / А.А. Любицкий // Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - Вып. 9. – 2003. - С.226-240.
 4. Ostrovsky I. Methane bubbles in Lake Kinneret: quantification and temporal and spatial heterogeneity / Ostrovsky - Limnol. Oceanogr., 48(3), - 2003 – Р.1030-1036.
 5. Medwin H. Fundamentals of acoustical oceanography / H. Medwin, C. Clay – 1998. - Academic Press, New York. - 712 p.
 6. Островский Л.А. Нелинейные акустические методы диагностики газовых пузырьков в жидкости / Л.А. Островский, A.M. Сутин // Ультразвуковая диагностика. Горький: ИПФ АН СССР – 1983. – С. 139-150.
 7. Любицкий А.А. Гидроакустические исследования явлений активного газовыделения на дне Черного моря / А.А. Любицкий, А.И. Ломейко, Н.Д. Бережная // Отчет ИРЭ НАНУ по НИР “Довкiлля”, кн.2, № госрегистрации 0198U-Харьков – 2000. - 71 С.
 8. Ivanov V.A. Modeling of dynamic, gas exchange processes and conditions of acoustic resonance of gas bubbles in gas seeps of the Black Sea / V.A. Ivanov, A.A. Lyubitsky, N.D. Berezhnaya // Int. Conf. Scientific and policy challenges towards an effective management of the marine environment. 13-18 October 2003, Albena, Bulgaria. Abstracts.-p.55.
 9. Любицкий А.А. Обратная задача рассеяния звука в интенсивных газовых факелах и модельные оценки пузырькового массопереноса метана по данным акустического зондирования / А.А. Любицкий - Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. - Вып. 13. – 2005. –С. 412-424.
 10. Кутателадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике Новосибирск : Наука,- 1992. - 280 С.
 11. Clift R. Bubbles, drops and particles / R. Clift, J.R. Grace, M.E. Weber - Academic Press - New York – 1998. - Р.380.
 12. Haberman W.L. An experimental study of bubbles moving in liquids / W.L. Haberman, R.K. Morton - Proc. Am. Soc. Civ. Eng. – 1954. - №80. – Р.379-427.
 1. Macgregor D.S. Relationship between seepage, tectonics and subsurface petroleum reserves, Marine and Petroleum Geology // №10, 1993 - Р.606-619.
 1. Artemov Y.G Software support for investigation of natural methane seep by hydroacoustical method, Marine Ecological Journal - №5 – 2005. – Р.57-71. 
 1. Установка для прискореної регенерації олії і сорбенту.
Відомо, що однією з головних вимог при експлуатації потужних трансформаторів, являється якість трансформаторної олії. Під час експлуатації трансформатора олія поглинає вологу з атмосфери і його електрична міцність знижується. Для зменшення вмісту вологи в олії його прокачують через резервуар (адсорбер), заповнений сорбентом, таким як цеоліт або силікагель. Після цього сорбент необхідно  замінити, або регенерувати. Існує декілька способів  регенерації сорбенту. У цьому короткому огляді буде розглянуто метод сушіння сорбенту електромагнітним полем (ЕМП) високої частоти (ВЧ).

Существует несколько способов  регенерации адсорбента. В настоящем обзоре будет рассмотрен метод сушки адсорбента электромагнитным полем (ЭМП) высокой частоты (ВЧ).

При сушнні речовин звичайним способом (за допомогою гарячого повітря або електричних нагрівачів) потік енергії усередині гранул протилежен потоку водяної пари (рис. 2.1 А). У разі електромагнітного впливуріву тепло виникає внаслідокпоглинається сорбентом та водою, потік енергії і  потік водяної пари буде рухаються в одному напрямі, і процес сушки буде ефективнішим (рис. 2.1В).

image037

 Рис. 2.1 - Рух потоків теплової енергії і водяної пари усередині гранул сорбенту.

Важливою проблемою при сушці ЕМП є створення однорідного поля усередині адсорбера. На рис. 2.2 показаний розподіл потужності в адсорберах різних типів. З рисунків видно, що прийнятний розподіл потужності можна отримати, використовуючи чотирьох реберний коаксіальний резонатор.

image038

 Рис. 2.2 - Розподіл потужності усередині адсорбера.

На рис. 2. 3 представлена CAD модель цього резонатора. Форма ребер дозволяє якнайкраще погоджувати імпеданс резонатора з вихідним опором генератора..

image040

Рис. 2.3 - CAD модель чотирьохреберного коаксіального резонатора.

Запропонований метод регенерації сорбенту дозволяє збільшити початкову місткість сорбції, продовжити термін служби сорбенту, зменшити час регенерації і загальне споживання енергії.

Технічні характеристики

Режим регенерації олії : Продуктивність: 1.5 m3/ч; Вміст вологи: 70 кV; Наличие примесей: Мощность нагревателя масла: 30 кВт; Максимальная общая потребляемая мощность: 35 кВт Режим регенерации сорбента Масса цеолита «NaA» в картридже: 40 кг; Время регенерации: 4-6 ч; Температура регенерации: 300C (для новых), 180C (для б/у); Давление воздуха в картридже: - 10 кПа; Остаточная влажность: 0,4 %; Мощность СВЧ: до 2 кВт; Общая потребляемая мощность: 6 кВт;

ВИСНОВКИ.

Застосування представленого устаткування дозволяє:
 • збільшити початкову сорбційну місткість нового цеоліту до 15-20%;
 • збільшити число циклів використання цеоліту від одиниць до 10 і більше (в порівнянні з методом сушки за допомогою нагрівача або гарячим повітрям);
 • зменшити час регенерації сорбенту з 15-20 ч до 4-6 ч (в порівнянні з методом сушки за допомогою нагрівача або гарячим повітрям);
 • зменшення загального споживання енергії в 4 рази (для режиму регенерації сорбенту).
Ми зацікавлені в співпраці в наступних напрямах:
 • передача технології;.
 • автоматизація технологічного процесу.

Фотогалерея

image042

Рис. 2.4 -

Експериментальна установка: 1 - генератор високої частоти; 2 - блок живлення; 3 - конденсатор; 4 - блок управління; 5 - узгоджуючий пристрій; 6 - картрідж для регенерації олії і адсорбенту (адсорбер)

image043

Рис. 2.5 -  Високочастотний генератор і блок живлення (варіант монтажу в стойку).

image046

Рис.2.6 -

Старший науковий співробітник Володимир Горобець та інженер Михайло Головко встановлюють блок генератора ВЧ.

image048

Рис. 2.7 -  Промисловий зразок установки

Промислова установка для регенерації трансформаторної олії працює на схемі з двома картріджами: один картрідж використовується для регенерації трансформаторної олії, другої для регенерації сорбенту. Після регенерації сорбенту в другому картріджі, він може бути використаний в схемі відновлення трансформаторної олії замість першого картріджа. Автори проекту: Ківва Фелікс Васильович – професор, зав. відділом; Горобець Володимир Миколайович – к.ф.-м.н, с.н.с.; Гончаренко Юрій Вікторович – к.ф.-м.н, с.н.с.; Зотов Сергій Михайлович – м.н.с, Коворотний Олексій Леонідович – м.н.с, Головко Михайло Іванович – гл. инженер отдела; Говорищев Олександр Іванович – директор Setra LTD. Література.
 1. Equipment for adsorbent regeneration with application of high-power UHF electromagnetic field. 21st International Conference on Electricity Distribution (CIRED-2011), Frankfurt, 6-9 June 2011;
 2. Equipment for sorbent regeneration using high power electromagnetic field. Technology and Design of Electrical Equipment, 2005, vol. 59, no 5, pp. 49-51 (in Russian)

Історія відділу

Свій початок історія відділу бере з 1940-х років минулого століття з лабораторії «поширення радіохвиль» Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ АН УРСР), керованої професором Брауде С.Я. [1].

З моменту створення в ІРЕ АН УРСР в 1955 р. відділу «Поширення радіохвиль «(№ 32)«і до 1983 р. ним керував видатний вчений і педагог - Островський Ісаак Єремеєвич, доктор технічних наук, лауреат Державної премії СРСР. В цей період у відділі виконано цикл фундаментальних і прикладних  досліджень особливостей розсіяння радіохвиль морською поверхнею і земними покривами, розпізнавання радіолокаційних образів морських об'єктів, а також вивченню тропосфери і умов поширення радіохвиль УКХ і НВЧ-діапазонів над Світовим океаном. В результаті цих досліджень розроблені радіофізичні методи і засоби для визначення характеристик морської поверхні, у тому числі збурень  та хвилювання, і оцінки радіометеорологічних параметрів приводного шару атмосфери, переважно на внутрішніх Балтійському і Чорному морях за даними суднових гідрометеорологічних, аерологічних і радіофізичних вимірів. Досліджені дистанційні, висотні, частотні і поляризаційні характеристики сигналів і перешкод. Ці роботи зіграли важливу роль в становленні і розвитку нових напрямків в науці - радіоокеанографії  і радіометеорології, а їх результати стали основою для створення першого в СРСР  Радіокліматичного морського атласу, а також системи діагнозу і прогнозу умов поширення радіохвиль над акваторіями Світового океану [2-5]. У 1979 р. на базі відділу № 32 був створений відділ дистанційних методів дослідження природного середовища № 34 (керівник, д.ф.-м.н. Калмиков А.І), перетворений пізніше в Центр радіофізичного зондування Землі.  Роботами Центру розвинені дистанційні методи і засоби дослідження довкілля за допомогою  аерокосмічних носіїв.

Починаючи з 1983 р. відділом керує відомий вчений в області радіофізики і радіолокації, лауреат Державної премії СРСР, д. ф.-м.н., професор Ківва Ф. В. За минулий час відбувся   подальший розвиток традиційних для відділу та нових  наукових напрямків фундаментальних  і прикладних досліджень. У числі найбільш значимих їх результатів слід зазначити системну постановку і успішне проведення маштабних експедиційних морських і океанічних робіт (спільно з відділом № 31 і Спеціальним конструкторсько-технологічним бюро ІРЕ НАНУ, керівники – д.ф.-м.н. Ківва Ф.В., д.т.н. Тургенєв І.С., д.ф.-м.н. Балаклицький І.М., д.ф.-м.н. Іванов В.К., д.ф.-м.н. Миценко І.М., Лановий В.М. та ін.). Всього в різних акваторіях Світового океану і на Сахаліно-Курильському полігоні проведені більше 20 комплексних експедицій по накопиченню і узагальненню статистичних даних для Радіокліматичного атласу Світового океану (аналоги - відомі системи США- IREPS і AREPS) [6-10]. За останні роки детально досліджені і інтерпретовані особливості поширення радіохвиль НВЧ і НЗВЧ діапазонів в низьких хвилеводах випарів, а також розсіяння радіохвиль корабельними хвилями, бризками і аерозолями (Кортунов В.О., Горобець В.М., Гутнік В.Г., Майков Г.Г.) [11,12]. Розроблені нові методи і засоби розпізнавання радіолокаційних образів морських і аеродинамічних об'єктів в лінійних, кутових, спектральних та ін. ознакових просторах, включно нелінійні (наприклад, кепстральні), такі, що мають підвищену цільову ефективність в широкому динамічному діапазоні амплітуд образів і законів розподілів сигналів і перешкод (Ківва Ф.В., Шапіро О.А., Замараєв Б.Д., Васильєв Ю.Ф., Горобець В.М., Зотов С.М., Головко М.І. та ін.) 14]. Виміряні просторово-часові характеристики  морського хвилювання, а також діелектричні властивості морської і сухопутної підстилаючих поверхонь. Виміряні і систематизовані значення питомих і загальних поверхонь розсіяння, спектральні характеристики і закони розподілу інтенсивності відбитих сигналів та перешкод. Отримані результати послужили подальшому розвитку теоретичних моделей розсіяння, дозволили створити базу радіолокаційних образів різних класів земних покривів (Замараєв Б.Д., Васильєв Ю.Ф., Колесніков В.Г., Костіна В.Л., Роєнко О.М.) [15]. За підсумками цих робіт в 2002 р. успішно виконано контракт з Китайською народною республікою (Васильєв Ю.Ф., Роєнко О.М., Костіна В.Л. та ін.). Одночасно ініційований ряд нових перспективних напрямів досліджень, включаючи вивчення впливу нестаціонарного випромінювання, наприклад, високоенергетичних сонячних протонів, на поширення радіохвиль в навколоземному просторі  (Ківва Ф.В.,Гончаренко Ю.В., Горобець В.М., Коворотний О.Л.) [16,17].

У зв'язку з наростаючим патогенезом, обумовленим  застосуванням електромагнітних випромінювань (ЕМВ) в енергетиці, зв'язку, радіолокації, телебаченні і медицині, по клопотанню Головного лікаря Харківської обласної СЕС, професора Кратенка І.С., спільно з ДУ "ІМІ ім. І.І. Мечникова" АМНУ (м. Харків) проведено цикл пошукових експериментальних досліджень і розробок по вивченню впливу ЕМВ і ультразвукових коливань на живі об'єкти. Встановлено  переважно нетепловий характер впливу середніх і малих доз ЕМХ, а також виміряні дисперсійні залежності дії  ЕМХ НЗВЧ-діапазону на насіння рослин, мікроорганізми і здоров'я людини. Серед основних мішеней дії визначена особлива роль води і розчинених в ній газів на резонансних частотах поглинання кисню і озону (Ківва Ф.В., Коваленко О.І.) [18,19].

Серед фундаментальних пошукових робіт особливе місце займає цикл експериментальних досліджень, присвячених проблемам ізотропії довкіля, виконаний к.т.н. Галаєвим Ю.М.  Розроблені ним методи і засоби вимірів в НЗВЧ і оптичному діапазонах, а також проведені упродовж більше десятиліття систематичні виміри, знайшли широкий відгук у світовій науковій громадськості і сталі ще одним аргументом на користь анізотропної моделі довкілля [20].

У 1970 р., разом з радіофізичними, у відділі отримали розвиток гідроакустичні методи і засоби зондування морської поверхні, водної товщі і морського дна. Враховуючи спільність характеристик генерації і поширення хвилевих процесів, вони використовувалися як допоміжні при вивченні механізму розсіяння радіохвиль НВЧ-діапазону збуреною  поверхнею моря. Акустичне моделювання дозволило вивчити "тонку" структуру розсіяних сигналів і ефекти їх модуляції великими хвилями, що зіграло важливу роль в розвитку двохмаштабної моделі розсіяння радіохвиль морською поверхнею і короткохвильової радіоокеанографії [21, 22]. Надалі цей напрям робіт набув самостійного значення у зв'язку з розвитком неконтактних методів виміру океанографічних параметрів. Починаючи з середини 1970-х років під керівництвом А.Д. Розенберга (а з 1980-го - А.А. Любицького) розгорнуті систематичні дослідження поширення і розсіяння звуку в морському середовищі. Окрім рішення прикладних завдань гідролокації їх метою було створення методів і засобів дистанційного акустичного моніторингу гідрофізичних процесів і полів. В результаті комплексних акустичних і гідрофізичних досліджень вивчені енергетичні характеристики зворотнього розсіяння звуку в діапазоні частот 12-150 кГц, а також статистичні характеристики амплітудно-фазових флуктуацій розсіяних сигналів. Встановлені зв'язки між характеристиками розсіяння і термодинамічними параметрами морського середовища - температурною структурою, внутрішніми хвилями і швидкістю течій [23-26]. На цій основі запропоновані і розроблені дистанційні методи визначення шару стрибка, параметрів внутрішніх хвиль і мікроструктури гідрофізичних полів в океані, а також гідроакустичні методи виміру швидкості морських течій [27- 29]. Істотний вклад у вивчення механізмів поширення і розсіяння акустичних хвиль в морському середовищі, а також перспектив розвитку дистанційних методів внесли теоретичні дослідження, що проводилися паралельно і в тісній взаємодії з експериментом (Любицький А.А., Панчеха О.П., Тарасов Ю.В. [30,31]). Логічним завершенням цього етапу стало створення діючих макетів і дослідних зразків дистанційного вимірювача внутрішніх хвиль, кореляційного і фазового вимірювачів швидкості морських течій. Спільно із СКТБ МГІ НАНУ розроблений 4-х променевий профілограф швидкості течій донного базування, що поєднує можливості некогерентних і когерентно-імпульсних доплерівських систем (Любицький А.А., Ломейко А.І., Севенко А.А., Пучков В.В. та ін.). Профілограф інтегрований в систему моніторингу динаміки прибережної зони [32].

У кінці минулого століття були розпочаті комплексні гідроакустичні, геолого-геофізичні і гідрофізичні дослідження вогнищ газово-грязьового вулканізму у Чорному морі (спільно с ІГФ ім. С.І. Суботіна, ОМГОР і МГІ НАН України.). Особлива увага приділялася вивченню проявів активної газовіддачі морського дна у вигляді бульбашкових "факелів" над газовиділяючими джерелами - метановими сипами. Окрім пошуку нових родовищ вуглеводнів ці дослідження стимулювалися необхідністю вивчення екологічних наслідків газового розвантаження дна і її ролі у формуванні морського середовища. В результаті досліджень до середини 2000-х років був створений перший атлас газових факелів Чорного моря і їх акустичних образів (лунаграм), запропоновані методи дистанційної акустичної діагностики газовиділяючих джерел, моделі для інтерпретації і інверсії акустичних даних в параметри газовиділень; отримані перші кількісні дані про кінематичні і акустичні характеристики газових викидів [32- 36].

За весь час існування у відділі захищено три докторські (Островский І.Є., 1965, Ківва Ф.В., 1989, Іванов В.К., 1995) и 19 кандидатських (Замараєв Б.Д., 1963, Калмиков А.І., 1967, Смірнов Ю.М., 1968, Розенберг А.Д., 1963, Фрейлихер В.Д., 1971, Сініцин Ю.О., 1977, Васильєв Ю.Ф., 1981, Пічугін О.П., 1984, Кукушкін А.В., 1984, Іванов В.К., 1985, Кортунов В.О., 1986, Галаєв Ю.М., 1989, Шапіро О.А., 1990, Колесніков В.Г., 1992, Бєлоброва М.В., 1996, Роєнко О.М., 1997, Горобець В.М., 2006, Гончаренко Ю.В., 2006, Коваленко О.І., 2008) дисертацій.

Список літератури:

 1. Институт радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. 50 лет /Редкол.: В. М. Яковенко (отв.ред.) и др. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. 2005. – 612с: ил.
 2. Радиоокеанографические исследования морского волнения / Под. ред. С.Я. Брауде. - Киев: АН УССР, 1962. - 116с.
 3. Bass F.G. Very high frequency radiowaves scattering by a disturbed sea surface. P.1, P.2 / F.G Bass., J.M. Fuks, A.I. Kalmykov, I.E. Ostrovsky, A.D. Rozenberg // IEEE Trans. AP. - 1968. -16, 5. - P. 554-569, 560-568
 4. Bass F.G Radiophysical investigations of sea roughness (radiooceanography) at the Ukrainian Academy of Sciences./ F.G. Bass., S.Ya Braude., J.M Fuks., A.I. Kalmykov, A.W. Megn, I.E. Ostrovsky, A.D. Rozenberg // IEEE Trans. AP. - 1977. - 25, 1. - P. 43-52.
 5. Leykin I.A. Determination of space and time sea wave structure from frequency characteristics of the radio signal scattered by the sea / I.A. Leykin, I.E. Ostrovsky, A.D. Rosenberg A.D. // IEEE Trans AP.- 1977. - 25, 1. - P.136-140
 6. КивваФ.В. Статистические характеристики показателя преломления  в приводном слое атмосферы / Ф.В. Кивва, Н.А. Дорфман, В.А. Кабанов // Известия АН СССР, "Физика атмосферы и океана".- 1978. - ХІV, N
 7. КивваФ.В. Effect of “anomalous” tropospheric M-profiles over the on SNF field strnghts / Ф.В. Кивва, В.А. Кабанов. Proc. URSI, Comm F, Simp. Louvain, Belgium, June(ESA), - 1983.
 8. КивваФ.В. Пространственные характеристики СВЧ сигналов над океаном / Ф.В. Кивва, В.А. Кортунов, Ю.М. Стрельников // Радиотехника и электроника.- - 35, №4.
 9. КивваФ.В. Особенности распространения радиоволн УКВ диапазона вблизи Антарктиды / Ф.В. Кивва, И.М. Балаклицкий, В.И. Леонидов // MWS, 6-th Int. school of microwave, Varna. – 1989.
 10. Радиофизические исследования Мирового океана / Сб. научных трудов ИРЭ НАН Украины. – Харьков, 1992. - 200с.
 11. Горобец В.Н. Особенности доплеровских спектров СВЧ сигналов, рассеянных надводными объектами и волнообразованиями от них / В.Н.Горобец, В.Г. Гутник, Г.Г. Майков , Ф.В. Кивва // Распространение радиоволн в ММ и субММ диапазонах: Сб. науч. тр.-Харьков, Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины, 1995, с.31-43.
 12. Kortunov V.A. Study Into Altitude and Frequency Dependencies of Centimeter and Millimeter Radio Waves Signals Propagation Above Sea Surface / V.A. Kortunov, F.V. Kivva, V.N. Gorobets // Telecommunications and Radio Engineering. - 2003. - 59(586). - P.85-93.
 13. ГоробецВ.Н. Математическая модель радиолокационного образа корабля на морском волнении / В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, С.М. Зотов, Ф.В. Кивва, А.А. Шапиро // Радиофизика и электроника. - 2011.- 2(15), №4, - С. 60-66.
 14. Замараев Б.Д. Рассеяние миллиметровых радиоволн растительным покровом / Б.Д Замараев, В.Л Костина, А.Н Роенко, В.Ф Тимошенко // Радиофизика и электроника – 2002. - 7, №2, - C. 335-341.
 15. Гончаренко Ю.В. Некоторые особенности распространения радиоволн СВЧ диапазона во время солнечных протонных событий // Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, В.Г. Гутник // Геомагнетизм и аэрономия РАН. - 2006г. 46 , №2. – С.230-235.
 16. Kovorotniy A. L. Atmosphere monitoring over the Kharkiv region by means of GPS / A.L. Kovorotniy, F.V. Kivva, V.N. Gorobets, Y.V. Goncharenko // Telecommunications and Radio Engineering. - 2013. -72(18). - P. 1719-1729.
 17. Коваленко О. И. Некоторые особенности воздействия ЭМП СВЧ и КВЧ диапазонов на семена растений и микроорганизмы / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, Л.А. Сукач // Радиофизика и электроника : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Х., 2005. – Т.10. №1. - С. 154-163.
 18. Коваленко О.И. Особенности прямого и опосредованного воздействия электромагнитных полей низкой интенсивности на семена растений и микроорганизмы / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, А.Л. Коворотный // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Х., 2007. – Т.12.- №1. - С. 273-282.
 19. Галаев Ю.М. Оптический интерферометр для измерения анизотропии скорости света // Технология приборостроения.- Харьков: Государственное предприятие научно-исследовательский технологический институт приборостроения.-- №2.- С.8-21.
 20. Зельдис В.И. Исследование амплитудных характеристик звуковых сигналов, рассеянных взволнованной водной поверхностью / В.И. Зельдис, И.А. Лейкин, А.Д. Розенберг, В.Г. Рускевич // Акустический журнал. - 1973. - 19, 2. - С. 170-177.
 21. Зельдис В.И. «Исследование фазовых характеристик акустических сигналов, рассеянных взволнованной водной поверхностью/ В.И. Зельдис, И.А. Лейкин, А.Д. Розенберг, В.Г. Рускевич // Акустический журнал, - 1974. - 20, 2, - С. 235-241
 22. Коренев В.Г. Объемное рассеяние звука на частоте 25,5 кГц при наличии слоя скачка температуры /В.Г. Коренев, А.И. Ломейко., А.А. Любицкий, А.Д. Розенберг / Акустический журнал. - 1979. - 25,4. - С.556-567
 23. Железняк Г.В. Характеристики обратного объемного рассеяния звука в деятельном слое океана и их связь со структурой гидрофизических полей //Г.В. Железняк, А.И. Ломейко, А.А. Любицкий / Судостроение, сер. Акустика. - 1988, - 3. - С.18-27
 24. Железняк Г.В. Многоканальный цифровой термозонд /Г.В. Железняк, А.И. Ломейко, А.А. Любицкий // Изв. АН СССР. Океанология. - 1989. - 29,4. - С.684-690.
 25. Бережная Н.Д. О горизонтальной когерентности температурной микроструктуры в верхнем слое моря /Н.Д. Бережная, А.А. Любицкий, А.Д. Розенберг // Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана. – 1984. - 20,8, - С. 741-748.
 26. Любицкий А.А. О возможности определении глубины залегания термоклина по рассеянному звуковому сигналу / А.А. Любицкий, А.Д. Розенберг // Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана. - 1976, - 12,11, - С. 1224-1227.
 27. Ломейко А.И. О дистанционном определении параметров внутренних волн по амплитудным характеристикам рассеянного звукового сигнала. Гидролокационные измерения скорости морских течений / А.И. Ломейко, А.А. Любицкий; в кн.: Неконтактные методы и средства измерения океанографических параметров, М., Гидрометеоиздат, - 1986, - С. 180-190.
 28. А.с. №808937 Акустический корреляционный способ измерения скорости жидкости / И.ЕОстровский, А.Д. Розенберг, А.А. Любицкий, А.И. Ломейко, В.Г. Сумцов. Бюллетень ГК СССР по делам открытий и изобретений. - 1981, - №8, С. 142.
 29. Любицкий А.А. О локализации внутренних гравитационных волн в случайно стратифицированном океане / А.А. Любицкий, Ю.В Тарасов // Изв. АНСССР, Физикаатмосферыиокеана. - 1994. - 30,1, - С. 91-99.
 30. Lyubitskii A.A. Localization of internal and acoustical waves in a randomly stratified ocean /A. Lyubitskii, Yu.V. Tarasov // IUGG XXI General Assembly, Boulder, Colorado, July 2-14, 1995.
 31. Kuznetsov A.S. Technology of sea dynamics control in the coastal zone /S. Kuznetsov, V.V. Zima, A.A. Lyubitsky // Int.conf. Scientific and Policy Challenges Towards an Effective Management of the Marine environment, 12-18 October, 2003, Albena, Bulgaria. Absracts, Р.360-361.
 32. Шнюков Е.Ф. Геология, гидрофизика и гидрография северо-запада Чёрного моря /Е.Ф.Шнюков, В.П. Коболев, А.Т. Стажилов, С.А. Клещенко, А.А. Любицкий и др; -К.: ОМГОР ННПМ НАНУ, - 1998. - 244с.
 33. Шнюков Е.Ф. Газовые факелы на дне Чёрного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков, С.А. Клещенко, А.А. Любицкий, З.Г. Захаров. К.: ПП «Гнозис», - 1999. - 134с.
 34. Любицкий А.А. Гидроакустические исследования явлений активного газовыделения в Северо-западной части Черного моря / А.А. Любицкий: Сб. «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон». Севастополь.- 2003. -9, С.226-240.
 35. Ivanov V.A. Modelling of dynamic, gas exchange processes and conditions of gas bubbles acoustic resonance  in gas seeps of the Black sea /A. Ivanov, A.A. Lyubitsky, N.D. Berezhnaya / Int.conf. Scientific and Policy Challenges Towards an Effective Management of the Marine environment, 12-18 October, 2003,Albena, Bulgaria. Absracts, - Р.55

Основні результати відділу за весь час

 1. Основним напрямом наукової роботи відділу є радіо- та геофізика, зокрема дослідження поширення радіохвиль в атмосфері, над поверхнею розподілу, радіолокація.

Роботи за цими напрямами розпочаті в 1946 - 1948 рр. в лабораторії поширення радіохвиль Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ АН УРCР) під керівництвом професора Брауде С.Я., а потім, починаючи з 1955 р., продовжені в ІРЕ АН УРСР його колегами та учнями – Островським І.Е., Тургенєвим І.С., Разсказовським В.Б., Ваксером І.Х., Шульгою В.Ф., Рязанцевим В.Ю., Ківвой Ф.В. та ін. Вагомий внесок в розвиток цих досліджень внесли представники теоретичної школи – Герман В.Л., Канер Е.А., Басс Ф.Г., Бліох П.В., Фукс І.М., Фрейліхер В.Д. та ін. [1].

Значні об'єми робіт по дослідженню поширення радіохвиль у Світовому океані, ініційовані роботами відділів № 31 і № 32, виконані спеціальним конструкторсько-технологічним бюро, керівниками якого були д.ф.-м.н. Балаклицький І.М., к.т.н. Лисов Г.В., к.т.н. Рязанцев В.Ю. та ін.

Умовно ці дослідження можна розділити:

 • поширення радіохвиль ВЧ-НЗВЧ діапазонів над шорсткою поверхнею розділу, переважно загоризонтне, над морем і океаном, при ковзних кутах місця;
 • радіометеорологічні дослідження параметрів атмосферного пограничного шару: температури, вологості, детермінованих і випадкових структур діелектричної проникності повітря, гідрометеорів, інверсійних шарів, турбулентності, у тому числі анізотропної;
 • розсіяння радіохвиль природними і антропогенними об'єктами; виявлення, вимір параметрів, розпізнавання образів радіолокаційних морських і аеродинамічних об'єктів.

Загоризонтне поширення радіохвиль (ЗГ ПРХ).

Однією з його фундаментальних особливостей  в природному середовищі, особливо за горизонтом, є їх нестаціонарний характер, що відбиває практично необмежені різноманіття взаємодії електромагнітного (ЕМП) поля і довкілля. Вплив довкілля наростає зі збільшенням часу спостереження і дистанції між кореспондуючими пунктами. У радіолокації, навігації і зв'язку разом з відомими механізмами рефракції, дифракції, відбиття, поглинання та ін. виявлені і досліджуються нові явища, що розглядалися раніше як випадкові, наприклад, хвилевід випару над морською поверхнею, піднесені інверсійні шари температури і вологи конвективного і адвективного походжень, анізотропна турбулентність метеорологічних параметрів атмосфери та ін., які мають вирішальне значення в ЗГ ПРХ в різних акваторіях Світового океану, прилеглих до них материків і внутрішніх морів,  Арктиці, Антарктиді та ін.

Основні результати цих досліджень опубліковані у збірці [2], а також узагальнені у базах даних, включених в радіофізичний атлас Світового океану [3], який все ще вимагає накопичення первинних даних і статистичних обгрунтувань, у тому числі за допомогою розвитку космічних технологій моніторингу довкілля і об'єктів в ньому в режимах on - line і післядетекторного накопичення [4].

У проблемі ЗГ ПРХ над Світовим океаном  проведені грунтовні метеорологічні і радіофізичні дослідження. Організовані й успішно завершені 13 комплексних наукових експедицій в різні акваторії, включно льодове узбережжя Антарктиди, захищені 5 докторських і більше 20 кандидатських дисертацій. Узагальнені результати цих досліджень показали, що послаблення радіохвиль метрового, дециметрового і сантиметрового діапазонів над океанською поверхнею за межами радіогоризонту істотно менше, ніж над сушею. Максимальні відмінності спостерігаються в дециметровому і сантиметровому діапазонах хвиль, що обумовлено хвилеводом випарів висотою до 30 метрів, рефракцією і інверсіями. У метровому діапазоні цей хвилевід є закритичним, а в короткохвильовій частині НВЧ (λ ≤ 3 см) та НЗВЧ діапазонах – в  ньому переважають ефекти поглинання і висвічення при кутах, більше критичних, внаслідок шорсткості його нижньої і верхньої меж, а також просторової неоднорідності по висоті. Виміряні залежності множника послаблення радіохвиль на дистанціях до 1000 км, при висотах вимірювальних пунктів h = (0-40) м у різних географічних районах Світового океану (квадрати Марсдена), в різні сезони року за різних синоптичних умов. Ці дані використані при розробці суднових, авіаційних, космічних і берегових  радіотехнічних систем, а також для перевірки теоретичних моделей поширення радіохвиль над морською поверхнею.

Гідрометеори.

Вивчення впливу дощу, снігу, льоду, туману, що обумовлені дисперсійними властивостями  діелектричної проникності води в широкому діапазоні частот та температур в роботах відділу завжди носило пріоритетний характер. У НЗВЧ і терагерцевому (ТГц) діапазонах з технічних причин експериментальні дослідження завжди йшли з помітним відставанням. У зв'язку з розвитком елементної  і приладової баз НЗВЧ і ТГц діапазонів проведені розробки теоретичних моделей з урахуванням діелектричної проникності води в широкому діапазоні температур (-10оС ÷ +70оС) та частот 0,03÷3 ТГц (λ=10÷0,1 мм). За останній час розроблена модель, обгрунтована на припущенні, що діелектрична проникність води в ТГц діапазоні обумовлена впливом розташованих поряд з ним смуг підвищеної діелектричної поляризації. У мікрохвильовому діапазоні - відомої релаксаційної Дебаївської смуги, а в далекому ГІЧ діапазоні - рядом смуг резонансної поляризації, у тому числі найближчої до ТГц діапазону лінії Полі з центром 62 мкм. Модель забезпечує точність розрахунку частотної і температурної залежності діелектричної проникності води з точністю 4-5 % практично в усьому частотному діапазоні. [5, 6].

При прогнозуванні впливу дощів на роботу РЕС врахована їх інтенсивність і функція розподілу дощових крапель за розміром. Для систем мікрохвильового діапазону відомі декілька апробованих розподілів (Маршалла-Пальмера, Лоуса-Парсонса, логнормальні і Г-поширення). Їх застосування на частотах більше 100 ГГц проблематичне, оскільки більшість з них не відбиває розподілу дрібних дощових крапель з діаметром 0,05÷0,6 мм. На відміну від мікрохвильового діапазону, де довжина хвилі порівняна з розміром великих і середніх дощових крапель, в ТГц діапазоні довжина хвилі співмірна з діаметрами дрібних крапель, що раніше не враховувалося. У них виникають резонанси Мі, що визначає їх основний вклад в загасання випромінювання.

Для ТГц діапазону запропоновано новий розподіл дощових крапель за розміром, який в області дрібних крапель узгоджується з емпіричними даними, а в області більших - зберігає точність розподілів, традиційно використовуваних в мікрохвильовому діапазоні. При створенні радіотехнічних систем КВЧ і ТГц діапазонів розглянуті кутові характеристики розсіяння випромінювання опадів. Вимірювати індикатриси розсіяння технічно складно, тому їх отримують переважно розрахунковим шляхом. Для мікрохвильового діапазону можна скористатися таблицями індикатрис розсіяння, але для ТГц діапазону такі дані відсутні. Проведені розрахунки індикатрис розсіяння хвиль мікрохвильового, КВЧ і ТГц діапазонів дощовими краплями. Вони оформлені у вигляді баз даних і використовуються для розвитку теорії  і практичних застосувань в радіолокації і радіозв'язку (Роєнко А.М., Малишенко Ю.І., Костіна В.Л.).

Розсіяння радіохвиль природними і антропогенними об'єктами.

Відомо, що робота радіоелектронних засобів (РЕЗ) супроводжується перешкодами, обумовленими шумами приймача і розсіянням зондуючих сигналів поверхнею розділу - сушею, рослинністю, місцевими предметами, бурхливим морем та ін. При розпізнаванні образів радіолокаційних об'єктів усередині і зовні заданих класів, до перешкод також відносяться їх відбиття від інших об'єктів, що не дозволені смугою частот зондуючих сигналів і способом прийому в визначених ознакових просторах. Розроблені методи і засоби розпізнавання образів в лінійних, кутових, поляризаційних і спектральних ознакових просторах, а також резонансні механізми розсіяння зондуючих сигналів об'єктами радіолокації  і елементами їх конструкцій. Показана висока цільова ефективність когерентних радіосистем, у тому числі зондуючих сигналів радіолокації з великою базою при виявленні, вимірі координат і розпізнаванні об'єктів окремих класів і усередині заданих класів. (Ківва Ф.В., Шапіро О.А., Горобець В.М., Зотов С.М., Головко М.І.) [7 - 9].

Враховуючи нестаціонарний характер перешкод, обумовлених ПРХ в пограничному шарі атмосфери, обгрунтовані перспективи розвитку адаптивних РЕС в нелінійних ознакових просторах, апріорі пов'язаних з параметрами об'єктів розпізнавання.

У проблемі "Сонце - тропосфера" під час сонячних протонних подій (СПП) уперше показано, що на трасі геостаціонарний ШСЗ - Земля після СПП вірогідність появи завмирань глибиною до 10 дБ зростає в 5÷10 разів в порівнянні з доспалаховим періодом. Згідно запропонованої моделі у верхніх шарах атмосфери виникають аерозольні шари, що  впливають  на її енергетичний баланс (5-10%) і призводять до інтерференційних завмирань внаслідок багатопроменевого поширення радіохвиль (Гончаренко Ю.В.) [10].

Розроблена і веріфікована методика визначення гідростатичної і вологої компонент тропосферної затримки сигналів за допомогою GPS. Проведені порівняння реальних затримок з розрахунковими на 10 тропосферних моделях. Встановлені найкращі в середньоквадратичному сенсі моделі для середньоширотної тропосфери, що описують загальний вміст вологи над Харківським регіоном. Створена карта вологовмісту атмосфери для різних сезонів року в Харківській області (Коворотний О.Л., Горобець В.М, Гончаренко Ю.В., Ківва Ф.В.) [11 - 13].

Запропоновані і апробовані в діапазонах радіо і оптичних хвиль методи прямого виміру ізотропії простору. Розрахункові значення чутливості вимірювальних пристроїв до величини анізотропії склали 108 м/с і 26 м/с. Експериментальні дослідження проведені поблизу м. Харків в 1998 - 2014 рр. Отримано статистично-значимий об'єм результатів експериментальних досліджень. Результати зіставлені з підсумками оптичних експериментів і не суперечать результатам відомих робіт. Показана спостережливість і повторюваність результатів, отриманих різними авторами в різних географічних районах, за допомогою різних методів вимірів і в різних діапазонах частот (Галаєв Ю.М.) [14, 15].

 1. Розсіяння акустичних хвиль в морському середовищі і донних осіданнях [16 -22].

У останнє десятиліття отримали подальший розвиток фундаментальні і прикладні дослідження  процесів дегазації дна Чорного моря, що включають:

 • вивчення механізмів і характеристик зворотнього розсіяння звуку активними газовиділеннями з морського дна;
 • розвиток методів і засобів дистанційної акустичної діагностики газовиділяючих джерел;
 • натурні дослідження проявів дегазації (газових факелів) на дні Чорного моря гідроакустичними методами.

Актуальність тематики обумовлена необхідністю розширення енергоресурсної бази України, у тому числі з використанням ресурсного  потенціалу Азово-чорноморського басейну. Відомо, що в глобальному масштабі існує  кореляція між кількістю активних газопроявів у вигляді бульбашкових газових факелів з морського дна і запасами вуглеводнів в окремих продуктивних провінціях. При цьому газові факели можуть служити однією з пошукових ознак перспективних накопичень  вуглеводнів .Відомості про локалізацію газовиділень і об'єми газовіддачі дна потрібні також для вирішення широкого кола завдань, пов'язаних з вивченням екологічної і довкілляутворюючої ролі донної емісії метану, що відноситься до "парникових" газів. Ці дослідження включені в число пріоритетних Постановою Кабінету Міністрів України № 942 від 07.09.2011р.

Основні наукові результати:

 • Розвинено новий чисельно-аналітичний метод вирішення завдань розсіяння звукової хвилі на акустично м'якому тілі обертання для випадку поля, що довільно падає. На цій основі розроблена модель для інтерпретації і інверсії даних акустичного зондування в параметри газовиділень з морського дна, що враховує зміну форми газових бульбашок зі збільшенням їх розмірів. Модель веріфіковано за даними лабораторних експериментів.
 • Розроблено новий метод і чисельний алгоритм вирішення зворотньої задачі об'ємного розсіяння звуку в інтенсивних газових факелах. В результаті чисельних експериментів показана можливість відновлення розмірних спектрів на обмеженому наборі частот зондуючих сигналів, що допускає практичну реалізацію.
 • Проведені натурні гідроакустичні дослідження вогнищ газово-грязьового вулканізму дна Чорного моря в 6-ти комплексних експедиціях НАН України. За допомогою апаратно-програмних комплексів, створених на базі акустичних систем НДС "Професор Водяницький" і "В. Паршин" виявлено близько 900 газовиділяючих джерел на зовнішньому шельфі і континентальному схилі в північно-західній частині і Керченсько-Таманському секторі Чорного моря. Більше 300 з них (включаючи 3 глибоководних) і 4 грязьові вулкани виявлені уперше. Створені каталоги і електронні карти розташування газових факелів, а також 3d-зображення рельєфів дна на газовиділяючих полях. Отримані дані розширюють уявлення про поширення газовиділень на континентальному схилі, їх зв'язки з відкладеннями газогідратів і підтверджують перспективність досліджених районів на вміст вуглеводнів.
 • За даними натурних досліджень визначені морфометричні параметри більше 800 газових факелів, сили поодиноких газових викидів, коефіцієнти об'ємного розсіяння звуку у факелах, їх імовірнісні розподіли і частотні залежності. Вивчені механізми, а також середні енергетичні і флуктуаційні характеристики зворотнього розсіяння звуку при тонально-імпульсному зондуванні на частотах 3.2 – 120 кГц. Результати досліджень можуть служити основою  для вибору оптимальних режимів дистанційних вимірів і інтерпретації даних акустичного зондування газовиділень,а також для  обліку впливу ревербераційних перешкод від газових факелів при виявленні підводних об'єктів,  при  роботі навігаційних, зв'язних систем і організації служб гідроакустичного захисту акваторій.
 • Розроблена методологія дистанційного визначення динаміки бульбашкових скупчень в інтенсивних газових факелах за відсутності умов просторового розділу ехолотом окремих бульбашок. Запропонований і розвинений оригінальний метод рішення цієї задачі, що використовує просторово-часовий кореляційний зв'язок ехо-сигналів від різних елементів факела. За допомогою імітаційного і лабораторного моделювань встановлені головні причини декорреляції ехо-сигналів та умов застосування кореляційного методу визначення середньої швидкості спливання газових бульбашок в потужних факелах. Підсумки цих досліджень і розробок опубліковані в 3 монографіях, 12 статтях і 6 звітах, а також доповідях на міжнародних і вітчизняних наукових семінарах. (Любицький А.А., Омельченко А.В., Бережная Н.Д., Ломейко А.І., Узленков О.В., Пучков В.В., Севенко А.А.).
 
 1. Разом з традиційними науковими напрямами, пов'язаними з поширенням і розсіянням електромагнітних і акустичних хвиль в різних середовищах, в останнє десятиліття розвинуто напрямок, пов'язаний зі впливом електромагнітних хвиль на різні речовини, включаючи біологічні об'єкти.
  • Вплив електромагнітних і акустичних полів на біологічні об'єкти (БО) [23 -26].
 

У зв'язку з міждисциплінарним характером ці дослідження проводені спільно з відділом краплинних інфекцій ДУ "ІМІ ім. І. І. Мечникова" АМНУ (керівник, д.м.н., проф. Бабіч Є.М.).

Мета дослідження полягає у вивченні впливу електромагнітних і акустичних випромінювань на насіння рослин, мікроорганізми, клітини, тканини, органи тварин і людей. Актуальними є:

 • пошук організації електромагнітних сигналів, що грується на  системних принципах їх  синтезу, - прості і складні, детерміновані, такі, що містять резонансні частоти їх поглинання, випадкові та ін.;
 • вибір класів БО, на яких верифікується вплив електромагнітних і акустичних полів при їх окремих  і поєднаних  діях;
 • розробка нових хіміко-фізичних методів в мікробіології, медицині, сільському господарстві, а також при розгляді екологічних питань, пов'язаних зі зростанням антропогенезу, у тому числі проведене наукове обгрунтування нормування  гранично- допустимих рівнів (ГДР) для населення і професіоналів.

За результатами спільних досліджень  опубліковано 17 статей, 13 тез, 10 звітів, отримано 2 патенти.

Основні результати  цих робіт зводяться до наступного:

При виборі параметрів низькоінтенсивних ЕМП доцільно виходити з системних принципів синтезу, що максимізують відстань між сигналами і перешкодами в просторі час-частота з їх подальшим розділенням за ієрархічним принципом. При моделюванні БО в класі лінійних систем методично доцільно досліджувати їх частотні, фазові і (чи) імпульсно-перехідні характеристики.

Експериментально встановлена можливість модифікації показників БО за допомогою їх опромінення низькоінтенсивним ЕМП і ультразвуком (УЗ) при їх окремій і поєднаній дії. Для насіння рослин досліджені енергія проростання і середня довжина коренів. Для бактерій - кінетика зростання і колоніє- утворення; біохімічні ознаки: швидкість розщеплювання глюкози, крохмалю, уреазы; чинники колонізації і інвазії: адгезія, нейрамінідазна, гіалуронідазна, антікомплементазна, плазмокоагулазна і α-амілазна активності; токсиноутворення; активність ферментів, що асоціюються з ЦТК: НАД- залежної дегідрогенази і цитратсинтетази, а також чутливість до антибактеріальних препаратів.  Для бактерійних токсинів і анатоксинів - міра активності, що оцінюється по зміні реакції флокуляції, показників токсичності і безпеки, а також по зміні гетерохроматину в ядрах клітин букального епітелію людини, по здатності впливати на біологічну активність мікроорганізмів при дії на них опроміненого дифтерійного токсину. Показано, що ЕМП впливає на морфологічні і функціональні властивості БО, зокрема на енергію проростання насіння рослин, а також метаболічні процеси  у бактерій, що призводить до збільшення мікробної маси і дозволяє скоротити терміни отримання бактерійних токсинів у виробничих умовах.

Експериментально встановлена можливість за допомогою ЕМП впливати на активність бактерійних токсинів, які при взаємодії з бактерійними культурами змінюють їх властивості, що дозволяє застосовувати токсини як засоби антагонізму в мікробних ценозах. Проведена оцінка токсичної дії дифтерійного токсину на клітини макроорганізмів, показана здатність за допомогою ЕМП знижувати негативний вплив екзо- і ендотоксинів на ядерний геном эукариотичних клітин. Вивчена можливість отримання дифтерійного анатоксина за допомогою хімічних і фізико-хімічних чинників. Показана ефективність застосування УЗ при отриманні окремих дериватів дифтерійного токсину, що дозволяє отримати безпечнішу вакцину при пониженому вмісті в ній формаліну. Це відкриває перспективу для розробки нових фізичних технологій у вакцинології, а також використання ультразвуку для звільнення мікробних клітин від поверхневих антигенів.

Виявлена залежність біологічного відгуку від частоти дії, загальної ширини спектру і його спектрального розподілу,. Експериментально виявлено, що дія ЕМП на БО може бути пригноблюючою, нейтральною і стимулюючою. Проведена верифікація газової моделі взаємодії електромагнітного поля з БО. Особлива увага приділена частотним діапазонам 42,2 ГГц, що призводить у більшості випадків до пригноблення функціональних показників БО внаслідок  поглинання електромагнітного поля озоном, і 61,0 ГГц, що чинить  стимулюючу дію на резонансній частоті поглинання киснем.

Показана можливість цілеспрямованої модифікації біологічних показників при безпосередній і опосередкованій дії ЭМП на БО через воду і середовища, що містять воду. Встановлена ефективність опосередкованої дії опроміненої води при збереженні загальних тенденцій, що підтверджує водно-дисипативну модель взаємодії ЕМП і БО.

Спостерігається немонотонна залежність біологічного відгуку від часу дії сигналу, що визначає конкурентність між дією (стресом) і адаптацією до нього.

Ефективність дії ЕМП залежить від початкового стану БО (правило "початкового рівня"), який визначається часом і умовами зберігання, впливом зовнішніх фізичних чинників, фазою зростання і ін. Показана можливість за допомогою дії ЭМП частково або повністю відновлювати втрачені функції БО (принцип Ле-Шательє), що визначається мірою ушкодження БО.

Проведена оцінка впливу антропогенних ЕМП на людину, у тому числі порівняльний аналіз осяжних наслідків впливу на здоров'ї жителів м. Чугуєва, Харківської області, опромінених приводною РЛС ПРВ-11 аеродрому. На базі аналізу інтенсивних чинників захворювань більше 3000 жителів, представленого Харківською обласною санітарно-епідеміологічною службою ,встановлений підвищений рівень захворюваності населення, що знаходиться в умовах дії імпульсних електромагнітних полів НВЧ-діапазону. Відмічено збільшення кількості новоутворень і психічних розладів, зростання захворювань нервової і ендокринної систем. Спостерігається тенденція наростання захворюваності з часом, що свідчить про наявність кумулятивного ефекту. Установлено немонотонний характер захворюваності в різних вікових групах. (Коваленко О.І., Ківва Ф.В., Мовчан Л.М., Бабіч Є.М., Калініченко С.В.).

 • Вплив ЕМП ВЧ діапазону на речовини, у тому числі грунт, пісок, глину, цеоліти, силікагелі та ін. ВЧ і НВЧ-сушка речовини.

У електроенергетиці для передачі і перетворення енергії одним з основних компонентів системи є силові трансформатори, заповнені трансформаторною олією, що виконує функції охолодження і електроізоляції обмоток. В процесі експлуатації в олію потрапляють волога і домішки, утворюються продукти старіння, що погіршуть її експлуатаційні характеристики, тому підлягають видаленню. Однією з найбільш небезпечних домішок в трансформаторній олії є вода, що поглинається олією з атмосфери.

Існуюча технологія  регенерації олій базується на її  дегідратації шляхом пропускання  через сорбенти, де використовуються цеоліти, силікагелі та ін. водопоглинаючі речовини. Після їх насичення вологою сорбенти підлягають сушінню та  регенерації.

Для виконання пріоритетних для України напрямків досліджень і розробок в  енергетиці і енергозбереженні   (Постановою Президії НАН України №290 від 28.04.2009р.) успішно виконано інноваційний проект "Адсорбер". У ньому розроблена унікальна технологія сушіння речовини [27, 28], що має комплексну діелектричну проникність, наприклад сорбентів, в електромагнітному полі КВ діапазону. У її основі лежить ефект об'ємного розсіяння енергії ЕМП в речовині, її нагріві з подальшим видаленням водяної пари з адсорбера шляхом його примусового вакуумування і вентиляції.

Головною перевагою нової технології є підвищення продуктивності сушіння в 2 - 3 рази, а також збереження адсорбційної місткості дорогих сорбентів і, як наслідок, збільшення кількості циклів їх регенерації з 2-х до 10 і більше разів. Технічний ККД установки піднятий до 60 - 80 % замість 10 - 20 %. Установка впроваджена в шести Обленерго України. Технологія може знайти застосування для реставрації унікальних об'єктів,  що зазнали неконтрольованої випадкової або примусової дії вологи та грибкових захворювань (Горобець В.М., Ківва Ф.В., Головко М.І., Зотов С.М.).

Список литературы:

 1. Институт радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины. 50 лет / Редкол.: В.М. Яковенко (отв.ред.) и др. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. 2005.  – 612с: ил.
 2. Радиофизические исследования Мирового океана / Сб. научных трудов ИРЭ НАН Украины. – Харьков, 1992. - 200с.
 3. ЕрёмкаВ.Д. Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью / В.Д. Ерёмка, В.А. Кабанов, Ю.Ф. Логвинов, И.М. Мыценко, В.Б. Разсказовский, А.Н. Роенко // Москва–Киев–Минск-Севастополь: Вебер, 2013. – 220 с.
 4. Kovorotniy A.L. Influence of water and water-acid aerosols on troposphere energy balance during sun-proton events (SPE) in the high-altitude areas / A.L. Kovorotniy, Y.V. Goncharenko, V.N. Gorobets // Journal of Applied Electromagnetism, Athens, Greece.- 2011. – 13. №. 3. - P. 1-8.
 5. Малышенко Ю.И. Модель диэлектрической проницаемости воды в микроволновом и терагерцевом диапазонах волн / Ю.И. Малышенко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // УФЖ. – 2007.- 52, № 2. – С. 158-164.
 6. Malyshenko Yu.I. Terahertz Radio Waves Specific Attenuation Due to Rain with Small Raindrop / Yu.I. Malyshenko, A.N. Roenko // Journal of Atmospheric Electricity. – 2014.-34, No.1. – P. 9-19.
 7. Гутник В.Г. О влиянии обратного рассеяния радиоволн морской поверхностью на эффективность РЛС миллиметрового диапазона / В.Г.Гутник, В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, С.М. Зотов // Радиотехника, -М., №6, 2010, С.15-22.
 8. Gorobets V. Adaptive Moving Target Indication in a Windblown Clutter Environment / Gorobets, V. Gutnik, Yu. Goncharenko, G. Farquharson // IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems. -2014. - 50, № 4. – P.2989-2997.
 9. Горобец В. Н. Математическая модель радиолокационного образа корабля на морском волнении / В.Н.Горобец, В.Г. Гутник, С.М. Зотов, Ф.В. Кивва, А.А. Шапиро // Радиофизика и электроника. - 2011.- 2(15), №4, - С. 60-66.
 10. Goncharenko Yu. UHF signal structure changes during strong solar proton events / Yu.Goncharenko, F. Kivva, V. Gutnik // European Geosciences  Union. General Assembly. Vienna, Austria 02-07 April – P. 655-656.
 11. КоворотныйА.Л. О влиянии водних и водно-кислотных аэрозолей на энергетический баланс тропосферы во время солнечно-протонных событий / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, В.Н Горобец // Радиофизика и электроника. – 2010. -.15. №2.- С. 71-76.
 12. Коворотный А.Л. Мониторинг атмосферы над Харьковским регионом посредством GPS / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва // Радиофизика и электроника. -2013. -4(18). №1. -С. 59-64.
 13. Коворотный А.Л. Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, В.Н. Горобец, Ф.В. Кивва // Радиофизика и электроника. -2014. - 5(19). №4. - С. 21-26.
 14. Galaev Yu.M. The measuring of ether-drift velocity and kinematic ether viscosity within optical waves band / Yu.M. Galaev // Spacetime & Substance. – Kharkov: research and Technological Institute of Transcription, Translation and Replication. – 2002. -  No. 5(15). – P. 207 – 224.
 15. Галаев Ю.М. Интерферометр миллиметрового диапазона радиоволн для исследования изотропии пространства вблизи земной поверхности / Ю.М. Галаев // Технология приборостроения. – Харьков: Государственное предприятие научно-исследовательский технологический институт приборостроения. – 2007. - №1. – С. 3-16.
 16. Любицкий А.А. Рассеяние звука на осесимметричном мягком теле/ А.А. Любицкий., В.С. Булыгин./Сб. Акустика океана Доклады XIV школы-семинара им. акад. Л.М. Бреховских, совмещенной с XXVI сессией Российского Акустического общества, М.: ГЕОС, 2013, С. 138-141.
 17. Sovga E.E.  Investigation of the biochemistry of methane and mechanisms of  its transfer in the Black Sea / E.E. Sovga, S.P. Lyubartseva, A.A. Lyubitsky/ Physical Oceanography, Sept. 2008, V.18, Issue 5, P.272-287.
 18. Любицкий А.А. Обратная задача рассеяния звука в интенсивных факелах и модельные оценки пузырькового массопереноса метана по данным акустического зондирования/ А.А. Любицкий / Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон, МГИ, Севастополь, 2005, вып. №13, C. 412-424.
 19. Шнюков Е.Ф. Газово-грязевой вулканизм Керченско-Таманского сектора Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.А. Емельянов, А.С. Кузнецов, А.А. Любицкий и др. // Киев: ОМГОР НАН Украины. – 2011. С. 136.
 20. Lyubitskiy A.A. Remote acoustic diagnosis of gas realease sources on seabed / A.A. Lyubitskiy // Journal of Geology, Series B, No 31-32, 2008, p.33-38.
 21. Совга Е.Е. Метан – стратегический ресурс Украины / Е.Е. Совга, С.П. Любарцева, А.А. Любицкий / НПЦ „ЭКОСИ-Гидрофизика” МГИ НАНУ, серия „Современные проблемы океанологи”, Севастополь, 2007.- 62 с.
 22. Любицкий А.А. Обратное рассеяние звука в газовых факелах Черного моря. / А.А. Любицкий, Н.Д. Бережная /Сб. Акустика океана Доклады XIV школы-семинара им. акад. Л.М. Бреховских, совмещенной с XXVI сессией Российского Акустического общества, М.: ГЕОС, 2013, С. 142-145.
 23. Коваленко О.И. Особенности воздействия широкополосных низкоинтенсивных электромагнитных сигналов на семена растений и коринебактерии / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко // Радиоэлектроника и информатика. Научно-технический журнал. – 2007. - №2 (37). - С. 111-120.
 24. Коваленко О.И. Особенности прямого и опосредованного воздействия электромагнитных полей низкой интенсивности на семена растений и микроорганизмы / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, А.Л. Коворотный // Радиофизика и электроника : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова. – Х., 2007. – Т.12,  №1. - С. 273-282.
 25. КалініченкоС.В. Вплив електромагнітних полів НЗВЧ-діапазону на біологічні властивості збудників дифтерії та кашлюку / С.В. Калініченко, О.І. Коваленко, Л.Ю. Юрченко // Експериментальна і клінічна медицина. –  - №2. - С. 49-53.
 26. Коваленко О.И. Влияние импульсных ЭМП СВЧ-диапазона на здоровье человека / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, Л.Н. Мовчан, Е.О. Коротких // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - №01(60). – Ч.2. – С.184 - 187. – ISSN 2073-0071.
 27. Горобец В.Н Устройство для регенерации сорбентов электромагнитным полем / В.Н.Горобец, Ф.В. Кивва, М.И. Головко и др. // Наука та інновації. – 2010, - 6, №12. – С.12-19.
 28. Goncharenko Yu. Equipment for adsorbent regeneration with application of high-power UHF electromagnetic field / Goncharenko, V. Gorobets, F. Kivva, S. Zotov, M. Golovko // 21st International Conference on Electricity Distribution (CIRED-2011), Frankfurt, 6-9 June 2011. Paper 0231.

Публікації

2005

 
 1. Горобец В.Н. Некоторые особенности обратного рассеяния радиоволн СВЧ диапазона гидродинамическими образованиями надводных объектов / В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, А.В. Гутник, А.С. Курекин // Радиофизика и радиоастрономия.- 2005. – 10. №3. - С.325-333.
 2. Гончаренко Ю.В. Экспериментальные исследования флуктуаций сигнала СВЧ диапа­зона во время солнечных протон­ных событий / Ю.В. Гончаренко, В.Г. Гутник, Ф.В. Кивва // Радиофизика и электроника. - 2005.- 10. №1. - С.62-69.
 3. Горобец В.Н. Установка для регенерации сорбентов в электромагнитном поле / В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, В.Г. Гутник, Ф.В. Кивва, М.И. Головко, С.М. Зотов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. - №5 (59). - С. 49-51.
 4. Любицкий А.А. Обратная задача рассеяния звука в интенсивных факелах и модельные оценки пузырькового массопереноса метана по данным акустического зондирования / А.А. Любицкий. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон. – 2005.- Вып. 13. - С. 412-424.
 5. Малышенко Ю.И. Частотная и температурная зависимости комплексной диэлектрической проницаемости воды в субмиллиметровом диапазоне волн / Ю.И.Малышенко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. - Т.10.- №2. - С.143-149.
 6. Коваль О.А. Диагностика и экспериментальное исследование дальности действия судовых навигационных РЛС сантиметрового диапазона / О.А.Коваль, И.М. Мыценко, А.Н. Роенко, С.И. Хоменко, Д.Д. Халамейда // Сборник научных трудов Министерства обороны Украины, Харьковский военный университет, Харьков, 2005.
 7. Malyshenko Yu.I. Frequency and temperature dependencies of water complex permittivity over microwave and terahertz ranges / Yu.I. Malyshenko, V.L. Kostina, A.N. Roenko // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. - 63(9). - Р. 827-839.
 8. Kostina V.L. Frequency and temperature dependencies of water complex permittivity over microwave and terahertz ranges / V.L. Kostina, A.N. Roenko // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. -63(9). - Р. 827-839. Университет, Харьков, 2005. Т.12. – С. 32-36.
 9. Горобец В.Н. Резонатор для ускоренной регенерации сорбента в электромагнитном поле / В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, В.Г. Гутник, Ф.В. Кивва, М.И. Головко, С.М. Зотов // 15-я Международная Крымская конференция «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2005). - Севастополь, Украина, 11-16 сентября, - 2005. - С. 838-839.
 10. Любицкий А.А. Дистанционная акустическая диагностика источников активного газовыделения на морском дне /А.А. Любицкий. - Международная конференция «Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей». Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005.
 11. Величко Д.А. Влияние ортоборной кислоты на диэлектрическую проницаемость замедлителя-теплоносителя ВВЭР / Д.А. Величко, Е.В. Одноволик, А.Н. Роенко // Proc. CriMiCo’2005. - V. II. - Р. 783-784.
 12. Коваленко О.И. Некоторые особенности воздействия ЭМП СВЧ и КВЧ диапазонов на семена растений и микроорганизмы / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, Л.А. Сукач // Радиофизика и электроника : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Х., 2005. – Т.10. №1. - С. 154-163.
 13. Коваленко О.И. Некоторые особенности воздействия низкоинтенсивных ЭМП на живое / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, Л.Н. Мовчан // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. Тезисы : Сб. науч. трудов по мат. 2-го Междунар. радиоэлектронного форума, 19-23 сентября 2005 г. - Х.: ХНУРЭ, 2005. - Т.1. - С.70-71.
 14. Калініченко С.В. Зміна антибіотикочутливості у збудників дифтерії та кашлюку під впливом електромагнітних хвиль міліметрового діапазону / С.В. Калініченко, О.Б. Колоколова, Е.М. Бабич, Ф.В. Ківва, О.І. Коваленко, Л.Г. Верезуб, Л.М. Ткач, О.Г. Перетятко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Медицина. – 2005. - Вип.10. №658. - С.72-77.
 15. Калініченко С.В. Зміна активності ферментів нейрамінідази і гіалуронідази у токсиноутворюючих коринебактерій під впливом радіочастотного електромагнітного поля [Електронний ресурс] / С.В. Калініченко, О.І. Коваленко // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине: тез. науч. конф. – Х., 2005. – Режим доступу до журн. : http://www.imiamn.org/
 

2006

 
 1. ГончаренкоЮ.В. Некоторые особенности распространения радиоволн СВЧ диапазона во время солнечных протонных событий // Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, В.Г. Гутник // Геомагнетизм и аэрономия РАН. - 2006г. 46 , №2. – С.230-235.
 2. Goncharenko Yu. UHF signal structure changes during strong solar proton events / Yu. Goncharenko, F. Kivva, V. Gutnik // European Geosciences General Assembly. Vienna, Austria 02-07 April 2006. – P. 655-656.
 3. Любицкий А.А. Рассеяние звука в газовых факелах и обратные задачи рассеяния/ А.А. Любицкий. - Международная конференция «Фундаментальные исследования важнейших проблем естественных наук на основе интеграционных процессов в образовании и науке». Севастополь, 19-24 августа
 4. Mytsenko I.M. Diagnosis and experimental studies of coverage range of shipborne centimeter wave radars in the World Ocean / I.M. Mytsenko, S.I. Homenko, D.D. Khalameyda, A.N. Roenko // Тезисы IRS’2006. - May 24-26. - Krakov, Poland. Р.593-596.
 5. ВеличкоД.А. Экспериментальные исследования запаздывания сигнала многошкального ретрансляционного измерителя / Д.А. Величко, В.Ю. Левантовский, А.Н. Роенко // Тезисы CriMiCo’2006. - Т. 2. - С. 811-812.
 6. Калініченко С.В. Вплив міліметрових хвиль на інвазивні властивості коринебактерій / С.В. Калініченко, О.І.Коваленко // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : мат. всеукраїнської наук.-практ.конф. присвяч. пам’яті академіка Л.Т. Малої, 12 квітня, 2006 р. – Х.: ХДМУ, 2006. - С. 46.
 7. КалініченкоС.В. Зміна активності ферментів інвазії у токсиноутворюючих коринебактерій під впливом хвиль мм-діапазону / С.В. Калініченко, Е.М. Бабич, Ф.В. Ківва, О.І. Коваленко, О.Б. Колоколова, Ю.Л. Волянський // Пошук і розробка імунобіологічних препаратів, нових профілактичних і лікувальних протимікробних засобів дезінфектантів і пробіотиків (регистр. № 251 Укрмедпатентинформа) : мат. міжнародної наук.-практ. конф. Присвячено 120-річчу мечніковських протиепідемічних інститутів України, 20-21 листопада 2006 р. : тези доповідей. - Х. - 2006. - С. 106.
   

2007

 
 1. Шнюков Е.Ф. Геология континентальной окраины Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.В. Иванников, А.А. Любицкий и др. // Киев: ОМГОР НАН Украины. – 2007. – С. 82.
 2. Совга Е.Е. Метан – стратегический ресурс Украины / Е.Е Совга, С.П. Любарцева, А.А. Любицкий / НПЦ „ЭКОСИ-Гидрофизика” МГИ НАНУ, серия „Современные проблемы океанологи”, Севастополь, 2007.- 62 с.
 3. Шнюков Е.Ф. Новые проявления газового и грязевого вулканизма в Черном море/ Е.Ф. Шнюков, А.А Пасынков, А.А. Любицкий, Ю.А Богданов // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2007.- Вып.2. - С.107-110.
 4. ВеличкоА.Ф. Экспериментальные исследования характеристик запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя / А.Ф. Величко, Д.А. Величко, В.Ю. Левантовский, Е.В. Одноволик, А.Н. Роенко // Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. «Радиотехника», 2007. Вып. 149. - С. 56-61.
 5. Малышенко Ю.И. Модель діелектричної проникності води у мікрохвильовому та терагерцовому діапазонах хвиль / Ю.И. Малышенко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // УФЖ, 2007- Т. 52. №2. - С.158-164.
 6. Мыценко И.М. Исследование ослабления радиоволн УКВ диапазона в районах Мирового океана / И.М.Мыценко, С.И. Хоменко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // Радиофизика и электроника. – 2007.- Т.12. №3. - С. 532-538.
 7. Горобец В.Н. Оценка влияния обратного рассеяния радиоволн морской поверхностью на энергетический потенциал РЛС миллиметрового диапазона / В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, С.М. Зотов // Международная научная конференция "Излучение и рассеяние электромагнитных волн" (ИРЭМВ-2007). - Таганрог, 2007.- С. 353-356.
 8. Гутник В.Г. Оценка влияния обратного рассеяния радиоволн морской поверхностью на энергетический потенциал РЛС миллиметрового диапазона / В.Г. Гутник, В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, С.М. Зотов // Международная научная конференция "Излучение и рассеяние электромагнитных волн" (ИРЭМВ-2007). - Таганрог, 2007. С. 353-356.
 9. Khomenko S.I. UHF Radio Wave Attenuation Factor Database / S.I. Khomenko, V.L. Kostina, V.E. Morozov, I.M. Mytsenko, A.N. Roenko // Proceedings ISRR’07. – Tamilnadu. – India. 2007. - Р. 122.
 10. Khomenko S.I. UHF Radio Wave Attenuation Factor Database / S.I.Khomenko, V.L. Kostina, I.M. Mytsenko, A.N. Roenko // AIP Conference Proceedings. - Melville, New – 2007.  -Р. 193-205.
 11. Коваленко О.И. Особенности воздействия широкополосных низкоинтенсивных электромагнитных сигналов на семена растений и коринебактерии / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко // Радиоэлектроника и информатика. Научно-технический журнал. – 2007. - №2 (37). - С. 111-120.
 12. КоваленкоО.И. Особенности прямого и опосредованного воздействия электромагнитных полей низкой интенсивности на семена растений и микроорганизмы / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, А.Л. Коворотный // Радиофизика и электроника : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Х., 2007. – Т.12.- №1. - С. 273-282.
 13. КоваленкоО.И. Модификация биологической активности семян пшеницы низкоинтенсивным электромагнитным воздействием / О.И. Коваленко, В.В. Литвин, Ф.В. Кивва // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. - 2007. – Вип. 6/2007 (47). - Ч.1. – С. 36-44.
 14. КоваленкоО.И. Модификация биологической активности семян пшеницы низкоинтенсивным электромагнитным воздействием / О.И. Коваленко, В.В. Литвин, Ф.В. Кивва // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : VI Всеукраїнська науково-технічна конференція : тези доповідей. – Кременчук: КДПУ. - 2007. - С. 14-16.
 15. ВолянськийЮ.Л. Оцінка впливу електромагнітних полів у широкому діапазоні частот на біологічні властивості збудників інфекційних захворювань / Ю.Л. Волянський, Є.М. Бабич, Ф.В. Ківва, С.В. Калініченко, О.І. Коваленко, О.Б. Колоколова, Т.А. Рижкова, Т.І. Антушева, А.Ю. Волянський, Т.І. Іщенко // Тези. Ветеринарна медицина. Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології : наук.-практична конф. з міжнародною участю, 22-25 травня, 2007. : 88 міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Феодосія, 2007. - С. 286-293.
 16. КалініченкоС.В. Вплив електромагнітних полів НЗВЧ-діапазону на біологічні властивості збудників дифтерії та кашлюку / С.В. Калініченко, О.І. Коваленко, Л.Ю. Юрченко // Експериментальна і клінічна медицина. –  - №2. - С. 49-53.
 17. КалініченкоС.В. Спосіб модуляції адгезивних властивостей мікроорганізмів / С.В. Калініченко, Є.М. Бабич, І.Ю. Кучма, Ю.Л. Волянський, Н.І. Скляр, С.Л. Крестецька, М.І. Драч, О.Б. Колоколова, Л.М. Руденко, Ф.В. Ківва, О.І. Коваленко // Інформ. бюлетень АМН України (додаток до «Журналу Академії медичних наук України»). – 2007. – Вип. 22. – С.73.
 18. КалиниченкоС.В. Влияние электромагнитных волн крайневысокочастотного (КВЧ) диапазона на биологические свойства возбудителей коклюша и дифтерии / С.В. Калиниченко, О.И. Коваленко // Експериментальна та клінічна ендокринологія: від теорії до практики (Шості Данилевські читання) : мат. щорічної наук.-практ. конф. молодих вчених, 22-23 лютого 2007 р. – Х., 2007. - С.131.
 19. ІсаєнкоО.Ю. Ультразвукова дезінтеграція бактерій / О.Ю. Ісаєнко, О.І. Коваленко, Н.Ю. Шкодовська // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : мат. наук.-практ. конф., 13 листопада 2007 р. – Х., 2007. - С. 41-42.
 

2008

 
 1. Совга Е Е. Исследование биогеохимии и механизмов переноса метана в Черном море / Е.Е. Совга, С.П. Любарцева, А.А. Любицкий // Морской гидрофизический журнал. - 2008.- №5 - С. 40-56.
 2. Sovga E.E. Investigation of the biochemistry of methane and mechanisms of its transfer in the Black Sea / E.E. Sovga, S.P. Lyubartseva, A.A. Lyubitsky/ Physical Oceanography, Sept. 2008, V.18, Issue 5, P.272-287.
 3. LyubitskiyA. Remote acoustic diagnosis of gas realease sources on seabed / A.A. Lyubitskiy. - Journal of Geology. – 2008. Series B. - No 31-32. - P. 33-38.
 4. Величко Д.А. Влияние размера и положения плоского рефлектора на отраженный сигнал при дистанционном контроле в зоне Френеля / Д.А.Величко, С.А. Величко, В.Ю. Левантовский, Е.В. Одноволик, А.Н. Роенко // Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. «Радиотехника», 2008. - Вып. 153. - С. 19-27.
 5. Гутник В.Г. Повышение эффективности подавления помех в доплеровских РЛС коротковолновой части мм диапазона / В.Г. Гутник, В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва // Труды XXII Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн». Ростов-на-Дону- п.Лоо. – 2008. Т. 3.- С. 112-115.
 6. LyubitskiyA. Remote acoustic diagnosis of gas realease sources on seabed / A.A. Lyubitskiy. - VAG International symposium, 2008 from 7 to 9 November, 2008, Hanoi, Vietnam, Abstract.
 7. ВеличкоД.А. Экспериментальные исследования влияния плоского рефлектора на характеристики отраженного сигнала в зоне Френеля / Д.А. Величко, С.А. Величко, В.Ю. Левантовский, Е.В. Одноволик, А.Н. Роенко // Proc. CriMiCo’2008. - V. II. - Р. 734-735.
 8. КалініченкоС.В. Спосіб відновлення втрачених біологічних властивостей у коринебактерій / С.В. Калініченко, Є.М. Бабич, Ф.В. Ківва, Ю.Л. Волянський, О.І. Коваленко, А.Ю. Волянський, Н.І. Скляр, Т.А. Рижкова, С.Л. Крестецька, Т.І. Іщенко, Ю.В. Шатіло // Інформ. бюлетень АМН України (додаток до «Журналу Академії медичних наук України»). – 2008. – Вип. 25. – С.53.
 9. КалініченкоС.В. Вплив міліметрових хвиль на активність дифтерійного токсину / С.В. Калініченко, О.І. Коваленко, Т.А. Рижкова, Л.А. Ждамарова, І.В. Бобирева // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії.  -  Полтава, 2008. - Т.8. - Вип. 4 (24). - Ч.2. - С.165- 166.
 10. Бабіч Є.М. Чутливість умовно-патогенних бактерій до дифтерійного токсину при застосуванні міліметрових хвиль [Електронний ресурс] / Є.М. Бабіч, С.В. Калініченко, Ф.В. Ківва, Ю.Л. Волянський, Т.А. Рижкова, О.І. Коваленко, Л.А. Ждамарова, Н.Ю. Шкодовська, І.В. Бобирева // Аннали Мечниковського інституту. – 2008. - №3. – С. 32-36. – Режим доступу до журн. : http://www.imiamn.org/journal.htm
 

2009

 
 1. Гутник В.Г. Об эффективности доплеровской селекции в коротковолновой части миллиметрового диапазона радиоволн / В.Г. Гутник, В.Н. Горобец, Л.И. Шарапов, Ю.В. Гончаренко // Радиофизика и радиоастрономия. – 2009. Т.14. - №1. - С.66-76.
 2. Мыценко И.М. Исследование распространения радиоволн УКВ диапазона в районах Мирового океана / И.М.Мыценко, С.И. Хоменко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // Электромагнитные волны и электронные системы.- 2009. -Т.14. - №10. - С. 41-53.
 3. Малышенко Ю.И. Функция распределения дождевых капель по размерам для миллиметрового и терагерцевого диапазонов радиоволн / Ю.И. Малышенко, А.Н.Роенко // Сборник ХУВС "Системы обработки информации". - Вып.1(75), 2009. - С. 78-84.
 4. Малышенко Ю.И. Учет мелкокапельной фракции в функции распределения капель по размерам для терагерцевого диапазона волн / Ю.И. Малышенко, А.Н.Роенко // Радиофизика и электроника. - Т.14. - №3. – 2009.  - С. 323-330.
 5. Бабич Є.М. Цитогенетичні ефекти впливу біотичних та абіотичних факторів на дифтерійний токсин [Електронний ресурс] / Є.М. Бабич, Ю.Г. Шкорбатов, Ф.В. Ківва, С.В. Калініченко, В.М. Пасюга, С.А. Колпак, Т.А. Рижкова, О.І. Коваленко, Т.І. Антушева // Аннали Мечниковського інституту. – 2009. - №3. – С. 58-61. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journa/AMI/2009/j32009l.htm
 

2010

 
 1. Шнюков Е.Ф. Проблема сапропелей Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, В.А. Емельянов, А.А. Любицкий и др. // Киев: ОМГОР НАНУ. - – С. 148.
 2. КоворотныйА.Л. О влиянии водних и водно-кислотных аэрозолей на энергетический баланс тропосферы во время солнечно-протонных событий / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, В.Н. Горобец // Радиофизика и электроника. – 2010. -.15. №2.- С. 71-76.
 3. Горобец В.Н. Доплеровские спектры СВЧ- сигналов, рассеянных гидродинамическими образованиями от надводных объектов / В.Н. Горобец, В.Г.Гутник, С.М. Зотов // Радиотехника, -М., -2010.  - №3. - С. 52-61.
 4. Гутник В.Г. О влиянии обратного рассеяния радиоволн морской поверхностью на эффективность РЛС миллиметрового диапазона / В.Г.Гутник, В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, С.М. Зотов // Радиотехника, -М., №6, 2010, С.15-22.
 5. Горобец В.Н. Устройство для регенерации сорбентов электромагнитным полем / В.Н. Горобец, Ф.В. Кивва, М.И. Головко, Ю.В.Гончаренко, С.М. Зотов // Наука та інновації, -К., 6, № 3. - 2010, С. 12—19.
 6. Курекин А.С. Поляризационные особенности рассеяния радиоволн морской поверхностью при разнесенной радиолокации / А.С. Курекин, В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, Ю.В.Гончаренко // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. Т.9. - № 2. - С.194-201.
 7. Курекин А.С. Особенности расчета дальности действия разнесенных РЛС по морским целям / А.С. Курекин, В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, Ю.В.Гончаренко // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. Т.9. - № 2. - С. 202-208.
 8. Горобец В.Н. Методика защиты вакуумных насосов, применяемых в установках для регенерации сорбентов в электромагнитном поле, от водяных паров / В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, А.Л. Коворотный // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – 2010. - №48. - С.114-119.
 9. Шнюков Е.Ф. Грязевые вулканы на прикерченском участке шельфа и материкового склона черного моря / Е.Ф. Шнюков, А.А. Пасынков, А.А. Любицкий, Ю.И. Иноземцев и др. // Геология и полезные ископаемые Мирового океана – - № 3.- С.28-36.
 10. Мыценко И.М. Экологически безопасная РЛС для охраны территориальных вод / И.М.Мыценко, А.Н. Роенко // Proc. CriMiCo’2010. - V. II. - Р. 1243-1244.
 

2011

 
 1. ШнюковЕ.Ф. Газово-грязевой вулканизм Керченско-Таманского сектора Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.А. Емельянов, А.С. Кузнецов, А.А. Любицкий и др. // Киев: ОМГОР НАН Украины. – 2011. С. 136.
 2. Горобец В.Н. Математическая модель радиолокационного образа корабля на морском волнении / В.Н.Горобец, В.Г. Гутник, С.М. Зотов, Ф.В. Кивва, А.А. Шапиро // Радиофизика и электроника. - 2011.- 2(15), №4, - С. 60-66.
 3. Kovorotniy A.L. Influence of water and water-acid aerosols on troposphere energy balance during sun-proton events (SPE) in the high-altitude areas / A.L. Kovorotniy, Y.V. Goncharenko, V.N. Gorobets // Journal of Applied Electromagnetism, Athens, Greece.- 2011. – 13. №. 3. - P. 1-8.
 4. Kovorotniy A.L. The influence of water-containing and water-acid aerosols upon the energy balance of troposphere during solar-proton events / L. Kovorotniy, Y.V. Goncharenko, V.N. Gorobets, F.V. Kivva // Telecommunications and Radio Engineering. - 2011. - 70(15). - P. 1395-1405.
 5. Коболев В.П. 71 рейс НИС "Профессор Водяницкий" - комплексные экспедиционные исследования в западной части Черного моря / В.П. Коболев, П.А. Буртный, А.А. Любицкий и др. // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2011. - №4. - С. 94-99.
 6. Uzlenkov A.V. Singularities of shaping and processing the radar signals in case of the polarization diversity of channels / V. Uzlenkov, M.F. Babakov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. vol . 70. № 18.- P. -1685-1699.
 7. Goncharenko Yu. Increasing Of the Efficiency of Interference Suppression in mm-band Doppler Radars /Goncharenko, V. Gutnik, V. Gorobets // XXX URSI General Assembly and Scientific Symposium, Istanbul, 13-20 August 2011, paper F08.3.
 8. Goncharenko Yu. Using high-power electromagnetic energy for careful sorbent regeneration / Goncharenko, V. Gorobets, S. Zotoff, M. Golovko V. Gutnik // International conference on Computer as a Tool (EUROCON-2011), Lisbon, Portugal, 27-29 April, 2011.
 9. Goncharenko Yu. Equipment for adsorbent regeneration with application of high-power UHF electromagnetic field / Goncharenko, V. Gorobets, S. Zotoff, M. Golovko, F. Kivva // 21st International Conference on Electricity Distribution (CIRED-2011), Frankfurt, 6-9 June 2011 Paper 0231.
 10. Kovorotniy A. L. Measuring GPS receiver for researching of the atmosphere parameters / A.L. Kovorotniy. - YSC 2011 is the 11th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics.
 11. Любицкий А.А. Характеристики обратного рассеяния звука и их связь со структурой гидрофизических полей / А.А. Любицкий. - Украино-Российский научный семинар "Динамические процессы на шельфе Черного моря", п. Кацивели, 5-8 июля 2011 г.
 12. Любицкий А.А. Акустический мониторинг взвеси / А.А. Любицкий // Украино-Российский научный семинар "Динамические процессы на шельфе Черного моря", п. Кацивели, 5-8 июля 2011 г.
 13. Любицкий А.А. Дистанционная акустическая диагностика метановых газовыделений из морского дна / А.А. Любицкий // Международная научная конференция "Мониторинг окружающей среды и безопасность Украины" г. Севастополь 5 октября 2011г.
 14. KogutA.Ye. Profiling of rain parameters by double frequency radar (211) / A.Ye. Kogut, G.I. Khlopov, A.M. Linkova, N. Roenko, O.A. Voitovych // Proc. IRSI’2011.
 15. Kogut A. Development of Radars in the Usikov Institute of Radiophysics and Electronics NAS of Ukraine (212) / A.Ye.Kogut, G.I. Khlopov, L.A. Pospelov, Yu.O. Vinnik, O.V. Kogut. A.N. Roenko // Proc. IRSI’2011.
 16. Mytsenko I. M.Complex Method for Hydrometeors Water Content Determination (214) / I. M. Mytsenko, A.Ye. Kogut, G.I. Khlopov, D.D Khalameyda and A.N. Roenko // Proc. IRSI’2011.
 17. Антушева Т.І. Вплив фізичних чинників на чутливість тест-культур C.diphtheriae до протимікробних препаратів / Т.І. Антушева, Є.М. Бабич, Ф.В. Ківва, В.О. Катрич, О.Ю. Карпенко, О.І. Коваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип.2. - Т.3 (86). – С. 77-83.
 18. Антушева Т.И. Зависимость чувствительности коринебактерий дифтерии к антимикробным препаратам от воздействия ультразвука / Т.И. Антушева, Т.И. Бояревич, О.Ю. Карпенко, С.В. Калиниченко, О.И. Коваленко, Е.В. Колосова, Т.А. Рыжкова, И.И. Фомина // Эпидемиология, экология и гигиена : Сб. мат. 14-ой итоговой региональной науч.-практ. конф. – Х., 2011. – Ч.2. – С. 14-17.
 19. Калініченко С.В. Вплив фізичних та фізико-хімічних чинників на імунобіологічні властивості дифтерійного токсину [Електронний ресурс] / С.В. Калініченко, Є.М. Бабич, Ф.В. Ківва, О.В. Рябовіл, Л.В. Горбунов, Т.А. Рижкова, Н.І. Скляр, О.І. Коваленко, В.О. Катріч, Л.А. Ждамарова, І.В. Бобирева, Т.І. Антушева, О.О. Калініченко // Аннали Мечниковського Інституту. – 2011. – №4. – С. 316-320. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2011_4/11ksvvff.pdf
 20. Калініченко С.В. Вплив фізичних чинників на специфічну активність та безпечність дериватів дифтерійного токсину / С.В. Калініченко, Ф.В. Ківва, Т.А. Рижкова, Н.І. Скляр, О.І. Коваленко, Т.В. Хірна, А.Г. Кадерова, О.П. Шкредова, В.С. Шупенко // Эпидемиология, экология и гигиена : Сб. мат. 14-ой итоговой региональной науч.-практ. конф. - Х., 2011. - Ч.2. - С. 119-124.
 

2012

 
 1. ШнюковЕ.Ф. Геолого-океанологические исследования континентальной окраины Крыма и прилегающей котловины Черного моря / Е.Ф. Шнюков, Ю.И. Иноземцев, А.А. Любицкий и др. // ОМГОР НАН Украины, Киев: -- 160 с.
 2. ДзюбаВ.П. Физические основы и радиоэлектронные средства контроля надводной обстановки и судоходства / В.П. Дзюба, В.Д. Ерёмка, А.Ф. Зыков, Л.П. Милиневский, И.М. Мыценко, О.И. Прокопенко, А.Н. Роенко, Д.В. Роскошный // Москва-Киев-Минск-Севастополь: Вебер. - 2012. – 196 с.
 3. Gorobets V.N. Ship radar image against the background of heavy sea / N. Gorobets. - Telecommunications and Radio Engineering. - 2012. - 71(15). - P.1341-1350.
 4. Коворотный А.Л. Измерительный комплекс дециметрового диапазона для диагностики условий распространения радиоволн в атмосфере / А.Л. Коворотный, В.Н. Горобец, Ю.В. Гончаренко, С.И. Рымарь // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Тематический выпуск: Новые решения в современных технологиях.- 2012.- № 17. - С. 11-16.
 5. Горобец В.Н. Доплеровские спектры узкополосных сигналов, отраженных кораблями различных классов / В Н. Горобец. - Радиофизика и электроника. -2012, -3(17). -№3. -С. 35-40.
 6. Горобец В.Н. Радиолокационные отражения от растительности в СВЧ диапазоне. Экспериментальные характеристики и модельные представления / В.Н. Горобец, В.Г. Гутник, Ю.В.Гончаренко // Радиофизика и радиоастрономия. - 2012. 17. - №4. - С. 376-383.
 7. Шнюков Е.Ф. Формы рельефа дна Черного моря как возможные проявления современной геодинамической активности / Е.Ф. Шнюков, А.А. Пасынков, А.А. Любицкий и др. // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. - 2012.- №2. - С. 99-104.
 8. МалышенкоЮ.И. Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам / Ю.И. Малышенко, А.Н. Роенко // Радиофизика и электроника. Т.3 (17).- №1.- 2012.- С. 36-40.
 9. Мыценко И.М. Исследование распространения радиоволн сантиметрового диапазона по радиолокационной наблюдаемости надводных объектов в районах Мирового океана / И.М.Мыценко, С.И. Хоменко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // «Электромагнитные волны и электронные системы». - Т.17. - №10. – 2012. С. 48-55.
 10. ДзюбаВ.П. О возможности применения РЛС «Буревестник» для навигации в районах Мирового океана с интенсивным судоходством / В.П. Дзюба, В.Д. Ерёмка, А.Ф. Зыков, И.М. Мыценко, О.И. Прокопенко, А.Н. Роенко, Д.В. Роскошный // Радиофизика и электроника. - Т.3 (17). - №4. – 2012. - С. 44-53.
 11. ДзюбаВ.П. О возможности применения РЛС «Буревестник-2» для судоходства в районах Мирового океана / В.П. Дзюба, А.Д. Дориченко, В.Д. Ерёмка, А.Ф. Зыков, Л.П. Милиневский, И.М. Мыценко, О.И. Прокопенко, А.Н. Роенко, Д.В. Роскошный // Proc. CriMiCo’2012. - V.I. - Р. 470-471.
 12. Бабич Є.М. Імунобіологічна характеристика окремих фракцій правцевого анатоксину до та після впливу ультразвукових хвиль [Електронний ресурс] / Є.М. Бабич, С.В. Калініченко, О.В. Рябовіл, Ф.В. Ківва, Т.А. Рижкова, Н.І. Скляр, О.І. Коваленко, Т.М. Плугатор, В.О. Егліт, В.І. Білозерський // Аннали Мечниковського інституту. – 2012. – №3. – С. 67-69. – Режим доступу до журн.: http://www.imiamn.org/journal.htm
 

2013

 
 1. ЕрёмкаВ.Д. Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью / В.Д. Ерёмка, В.А. Кабанов, Ю.Ф. Логвинов, И.М. Мыценко, В.Б. Разсказовский, А.Н. Роенко // Москва-Киев-Минск-Севастополь: Вебер. - 2013. – 220 с.
 2. Коворотный А.Л. Мониторинг атмосферы над Харьковским регионом посредством GPS / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва // Радиофизика и электроника. -2013. -4(18). №1. - С. 59-64.
 3. Kovorotniy A.L. Atmosphere monitoring over the Kharkiv region by means of GPS / A.L. Kovorotniy, F.V. Kivva, V.N. Gorobets, Y.V. Goncharenko // Telecommunications and Radio Engineering. - 2013. -72(18). - P. 1719-1729.
 4. Любицкий А.А. Обратное рассеяние звука в газовых факелах Черного моря /А.А. Любицкий, Н.Д. Бережная // Сб. Акустика океана Доклады XIV школы-семинара им. акад. Л.М. Бреховских, совмещенной с XXVI сессией Российского Акустического общества. Москва: ГЕОС. - - С. 142-145.
 5. Любицкий А А. Рассеяние звука на осесимметричном мягком теле / А.А. Любицкий, В.С. Булыгин // Сб. Акустика океана Доклады XIV школы-семинара им. акад. Л.М. Бреховских, совмещенной с XXVI сессией Российского Акустического общества. Москва: ГЕОС. - - С. 138-141.
 6. Goncharenko Yu. ATI SAR signatures of nearshore ocean breaking waves obtained from field measurements / Yu.V. Goncharenko, Gordon Farquharson // IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, 21-26.07.2013, MOP.P.1-2.
 7. Goncharenko Yu. Phase calibration of an along- track interferometric FMCWSAR / EEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, 21-26.07.2013, TUP.P.17-102.
 8. Коболев В.П. 74 рейс НИС «Профессор Водяницкий» - Комплексные геофизические исследования на континентальном склоне Северо-западного шельфа Черного моря (июнь-июль 2013) / В.П. Коболев, С.С. Чулков, А.З. Ганиев, А.А. Любицкий и др. // Тезисы докладов XI Международной конференции «Крым 2013» «Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа» Ялта, 15-20 сен. – 2013. - С. 15-17.
 9. ДзюбаВ.П. Применение РЛС «Буревестник» для загоризонтного обнаружения надводных объектов / В.П. Дзюба, А.Д. Дориченко, Л.П. Милиневский, В.Д. Ерёмка, А.Ф. Зыков, И.М. Мыценко, А.Н. Пивень, О.И. Прокопенко, А.Н. Роенко, Д.В. Роскошный // Радиофизика и электроника. - Т.4 (18). - №2. – 2013. - С. 40-44.
 10. ДзюбаВ.П. Загоризонтное обнаружение надводных объектов с помощью РЛС «Буревестник ЗГ» / В.П. Дзюба, А.Д. Дориченко, В.Д. Ерёмка, О.Е. Малеванный, А.Ф. Зыков, Л.П. Милиневский, И.М. Мыценко, О.И. Прокопенко, А.Н. Пивень, А.Н. Роенко, Д.В. Роскошный // Proc. CriMiCo’2013. - V.II. - Р. 1144-1147.
 11. Калініченко С.В. Модуляція адгезивних властивостей протибіотичних штамів міліметровими хвилями / С.В. Калініченко, Є.М. Бабич, О.І. Коваленко, Ф.В. Ківва, О.Г. Солянік // XIII съезд общества микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского : тезисы докладов, 1-6 октября, 2013 г. – Ялта, 2013. – С. 253.
 12. Коваленко О.И. Влияние импульсных ЭМП СВЧ-диапазона на здоровье человека / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, Л.Н. Мовчан, Е.О. Коротких // Экспериментальная и теоретическая биофизика : Сб. тезисов и программа конф., 21-23 октября 2013. – Пущино: типография Fix-Print, 2013. - С. 112-113.
 

2014

 
 1. Шнюков Е Ф. Геолого-океанологические исследования в Черном море / Е.Ф. Шнюков, Ю.И. Иноземцев, А.А. Любицкий и др. // Киев: ОМГОР НАН Украины. - 2014.- 134 с.
 2. Gorobets V.N. Mathematical model of the radar image of a ship moving in a seaway / V. Gorobets,  Kivva, V. Gutrik, S. Zotov // Telecommunications and Radio Engineering. - 2014. – 73(6). - P. 537-546.
 3. Goncharenko Yu. Adaptive Moving Target Indication in a Windblown Clutter Environment / Gorobets, V. Gutnik, Yu. Goncharenko, G. Farquharson // IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems. - 2014. – 50. - № 4. – P. 2989-2997.
 4. Коворотный А.Л. Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений / А.Л. Коворотный, Ю.В. Гончаренко, В.Н. Горобец, Ф.В. Кивва // Радиофизика и электроника. -2014, -5(19). №4. - С. 21-26.
 5. Горобец В.Н. Микроволновой датчик уровня бетонной смеси / В.Н. Горобец, А.Л.Коворотный, Ю.В. Гончаренко, Ф.В. Кивва, М.И. Головко, С.М. Зотов // Вісник національного технічного університету «ХПІ», -2014. №5 (1048). – С. 3-10.
 6. Коболев В.П. Комплексные геофизические исследования на склоне северо-западного шельфа Черного моря / В.П. Коболев, А.О. Верпаховская, Ю.В. Козленко, А.А. Любицкий и др. // Сб. докладов ХІ международной конференции «Крым – 2013». Симферополь. - - С. 52-78.
 7. Malyshenko Yu.I. Terahertz Radio Waves Specific Attenuation Due to Rain with Small Raindrops / Yu.Malyshenko, A.N. Roenko // Journal of Atmospheric Electricity. - Vol.34. - No.1. – 2014. - Р. 9-19.
 8. Maleovanyi O.Ye. Beyond-the-Horizon Detection of the Surface Objects Using the “Burevestnik ZG” Radar / O.Ye. Maleovanyi, L.P. Milinevsky, I.M. Mytsenko, A.P. Piven, A.N. Roenko, O.I. Prokopenko and D.V. Roskoshny // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. - 73(9). - Р. 813-821.
 9. KovorotniyA.L. The Mapping of the Total Water Content Over the Kharkiv Region by GNSS Measurements / A.L. Kovorotniy, F.V. Kivva, V.N. Gorobets, Y.V. Goncharenko // Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, September 23-25, Kiev, Ukraine. –2014. - P. 45-48.
 10. Kovorotniy A.L. The comparative analysis of models for estimations of the total moisture content of the troposphere through the GPS measurements over Kharkov / A.L. Kovorotniy, F.V. Kivva, V.N. Gorobets, Y.V. Goncharenko // MMET_2014, 26-28 August, 2014. - Ukraine.
 11. Farquharson G. Dual-beam ATI SAR measurements of surface currents in the nearshore ocean / Gordon Farquharson, Huazeng Deng, Yuriy V. Goncharenko, John Mower // International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014), July 13th - 18th, 2014, Québec, Canada. Р. 2661-2664.
 12. Goncharenko Yu. Mower Measurements of the Nearshore Ocean with FMCW ATI SAR / Y. Goncharenko, G. Farquharson, H. Deng // 10th European Conference on Synthetic Aperture Radar June 02 - 06, 2014, Berlin, Germany.
 13. Коваленко О.И. Влияние импульсных ЭМП СВЧ-диапазона на здоровье человека / О.И. Коваленко, Ф.В. Кивва, Л.Н. Мовчан, Е.О. Коротких // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - №01(60). – Ч.2. – С.184 - 187. – ISSN 2073-0071.
 14. Антушева Т.И. Влияние ультразвука и электромагнитных волн миллиметрового диапазона на адгезивные свойства C. diphtheriae / Т.И. Антушева, Е.М. Бабич, Ф.В. Кивва, С.В. Калиниченко, Т.А. Рыжкова, Н.И. Скляр, О.И. Коваленко // Успехи современного естествознания. Научно-технический журнал. – М.: Академия естествознания, 2014. - №3. – С. 48 – 52. -  ISSN 1681-7494.
 

2015

 
 1. МалышенкоЮ.И. Индикатрисы рассеяния миллиметровых и терагерцовых волн в дождях / Ю.И. Малышенко, В.Л. Костина, А.Н. Роенко // Радиофизика и электроника. - Т.6 (20). №1. – 2015. - С. 26-31.
 2. Калініченко С.В. Вплив фізичних чинників на склад мікробних пептидів LACTOBACILLUS PLANTARUM / С.В. Калініченко, Є.М. Бабіч, Ф.В. Ківва, Т.А. Рижкова, О.І. Коваленко, О.О. Коротких, Т.І. Антушева, Н.І. Скляр, Т.Є. Максуль, О.В. Бондаренко // Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями : Зб. тез доповідей науково-практичної конф. за участю міжнародних спеціалістів : присвячена 170-й річниці з дня народження І.І. Мечнікова. – Харків, 2015. – С. 107.

Співробітники

П.І.П Посада e-mail Телефон, робочий Місце роботы, кімната
Ківва Фелікс Васильович завідуючий відділом, доктор фізико-математичних наук, професор kivva@ire.kharkov.ua +38(057) 720-33-58 к.41
Горобець Володимир Миколайович старший науковий співробітник, канд. фіз.-мат. наук vgorobets777@gmail.com +38(057) 720-33-58 к.40
Роєнко Олександр Миколайович старший науковий співробітник, канд. фіз.-мат. наук rk@ire.kharkov.ua +38(057) 720-33-43 к.16
Коваленко Ольга Іванівна старший науковий співробітник, канд. фіз.-мат. наук kovalenko-ire@mail.ru +38(057) 720-33-58 к.40
Любицький Анатолій Андрійович науковий співробітник lyubitsk@ire.kharkov.ua +38(057) 720-34-33 корпус 6а, к. 19
Коворотний Олексій Леонідович молодший науковий співробітник akovorotny@gmail.com +38(057) 720-33-58 к.40
Зотов Сергій Михайлович молодший науковий співробітник 5-42 к.23
Костіна Віра Леонідівна молодший науковий співробітник rk@ire.kharkov.ua +38(057) 720-33-43 к. 16
Щекін Сергій Радиславович молодший науковий співробітник +38(057) 720-33-43 к.14
Головко Михайло Іванович гл. інженер відділу 5-42 к.20
Севенко Анатолій Андрійович провідний інженер-електронік 4-76 к.20
Узленков Олександр Валентинович провідний інженер-дослідник 4-76 к.20
Ломейко Анатолій Іванович провідний інженер-электронік +38(057) 720-34-33 к. 23
Бережная Наталія Дмитрівна провідний інженер-дослідник +38(057) 720-34-33 к. 23
Сукач Лариса Олексіївна інженер 2 кат. +38(057) 720-33-43 к. 14
Гурджян Лариса Михайлівна інженер-радіофізик 2 кат +38(057) 720-33-43 к. 14
Гончарова Ніна Гнатієвна технік 1 кат. 4-35 к.13
Кузьмін Сергій Анатолієвич токар 6 кат. ВКР 7-55 к.8