During the existence of the department, 13 doctoral dissertations and 45 candidate dissertations have been defended.

Doctoral dissertations: Bass F.G. (1963), Kaner E.A. (1964), Kontorovich V.M. (1972), Yakovenko V.M. (1974), Fuchs I.M. (1978), Gurevich Yu.G. (1980), Oleinik I.N. (1982), Makarov N.M. (1985), Yampolsky V.A. (1988), Aronov I.E. (1990), O.V. Usatenko (2010), Apostolov S.S. (2019), Volovichev I.N. (2019).

Candidate dissertations: Kaner E.A. (1958), Blioh P.V. (1959), Kontorovich V.M. (1959), Yakovenko V.M. (1964), Fuchs I.M. (1966), Boev A.G. (1967), Blank A.Ya. (1967), Falko V.L. (1968), Khankina S.I. (1968), Feldman E.P. (1968), Gurevich Yu.G. (1968), Bulgakov A.A. (1971), Freilicher V.M. (1971), Makarov N.M. (1972), Oleinik I.N. (1972), Grishin A.M. (1974), Pogrebnyak V.A. (1974), Vakser A.I. (1974), Beletsky N.N. (1976), Sinitsyn Yu.A. (1977), Tarasov Yu.V. (1978), Aronov I.E. (1978), Yampolsky V.A. (1978), Akhiezer I.T. (1980), Krokhin A.A. (1983), Eremenko A.V. (1985), Gumen L.N. (1985), Baranets O.N. (1987), Yurkevich I.V. (1988), Baltaga I.V. (1995), Volovichev I.N. (1996), Tkachev G.B. (1998), Ilyenko K.V. (2000), Bludov Yu.V. (2000), Dubrava V.N. (2001), Derevianko S.A. (2001), Nikitin A.Yu. (2007), Nesterov M.L. (2008), Slipchenko T.M. (2009), Yakushev D.A. (2009), Mayzelis Z.A. (2009), Melnik S.S. (2010), Apostolov S.S. (2010), Rokhmanova T.N. (2015), Kadygrob D.V. (2017).