150x150

  Ямпольський Валерій Олександрович

Доктор фіз-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Народився в 1946 році. Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету

ім. М. Горького в 1967 році


 Основні наукові інтереси – теорія конденсованого стану, лінійні і нелінійні електродинамічні явища в нормальних металах, шаруватих надпровідниках, графенах, динаміка вихрової матерії в жорстких надпровідниках, ефект Казимира, статистичні властивості систем з далекими кореляціями.


 Основні наукові результати: побудова теорії магнітодинамічних нелінійності в металах, а також прогноз і аналіз ряду нових нелінійних електромагнітних ефектів; прогноз і теоретичне дослідження ряду нелінійних явищ в вихровий матерії жорстких надпровідників, таких як колапс транспортного струму під дією змінного магнітного поля, макротурбулентна нестійкість фронту перемагнічування, нелокальні явища та ін .; побудова теорії казимирового тяжіння тонких металевих плівок і передбачення немонотонної температурної залежності сили Казимира; побудова теорії лінійних і нелінійних електродинамічних явищ у джозефсоновскій плазмі шаруватих надпровідників, таких як поширення поверхневих хвиль, зупинка світла, формування самолокалізованних світлових пучків та ін .; передбачення керованих зовнішнім електричним полем квантових осциляцій густини електронних станів і кондактансу в графенах; побудова теорії дискретних одновимірних систем з далекими кореляціями, засноване на їх порівнянні з марковськими багатокроковими ланцюгами.


 В.О. Ямпольський опублікував близько 400 наукових праць, серед яких дві монографії та 200 статей у реферованих наукових журналах.


 Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року. Більше 20 років працює за сумісництвом професором у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, читає загальний курс квантової механіки.