Ямпольський Валерій Олександрович

Зав. відділом №24

Доктор фіз-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України

Teл. (+ 38-057)720-33-33

E-mail: yam@ire.kharkov.ua

Керівник відділу – Ямпольський Валерій Олександрович, 1946 року нарождення, закінчив фізичний факультет Харківського державного университету ім. М. Горького в 1967 році, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Основні наукові інтереси – теорія конденсованого стану, лінійні та нелінійні електродинамічні явища в нормальних металах, шаруватих надпровідниках, графенах, динаміка вихрової матерії в жорстких надпровідниках, ефект Казимира, статистичні властивості систем з далекими кореляціями.

Основні наукові результати: побудова теорії магнітодинамічної нелінійності в металах, а також передбачення та аналіз низки нових нелінійних електромагнітних ефектів; передбачення та теоретичне дослідження низки нелінійних явищ у вихровій матерії жорстких надпровідників, таких як колапс транспортного току під впливом змінного магнітного поля, макротурбулентна нестійкість фронту перемагнічування, нелокальні явища та ін.; побудова теорії казимирівського притягнення тонких металевих плівок і передбачення немонотонної температурної залежності сили Казимира; побудова теорії лінійних та нелінійних електродинамічних явищ у джозефсонівській плазмі шаруватих надпровідників, таких як розповсюдження поверхневих хвиль, зупинка світла, формування самолокалізованих світлових пучків та ін.; передбачення керованих зовнішнім електричним полем квантових осциляцій щільності електронних станів і кондактансу у графенах; побудова теорії дискретних одновимірних систем здалекими кореляціями, заснованої на їх порівнянні з марковськими багатошаговими ланцюгами.

В.О. Ямпольський опублікував близько 400 наукових праць, серед яких дві монографії і 200 статей в реферованих наукових журналах.

Лауреат Державної премії України в області науки і техніки 2013 року.

Більше 20 років працює за сумісництвом професором у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, читає загальних курс квантової механіки.

Print Friendly