Аверков Юрій Олегович
Зав. відділом №23
Доктор фіз.-мат. наук, cтарший науковий співробітник

Керівником відділу з 2015 р. є доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ю.О.Аверков. Дата народження – 11 листопада 1971р. У 1994р. закінчив фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту (зараз Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням взаємодії заряджених частинок та електромагнітних полів НВЧ діапазону з неоднорідними провідними середовищами. Зокрема, з пошуком механізмів генерації НВЧ електромагнітних хвиль, що заснований на використанні ефектів Вавілова-Черенкова, нестійкості потоків заряджених частинок та перехідного випромінювання електронних згустків. Вивчення електромагнітних властивостей штучних матеріалів таких, як лівобічні середовища, лівобічні інтерфейси, низьковимірні системи, фотонні кристали.

Основними науковими результатами є виявлення абсолютної нестійкості об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль при їх взаємодії з потоками заряджених частинок, що рухаються над поверхнею лівостороннього середовища, а також уздовж межі розділу металоподібного середовища і штучного діелектрика з негативною магнітною проникністю. Передбачено можливість виникнення нестійкості об’ємних і поверхневих екситонних хвиль, а також хвиль поляризації при їх взаємодії з нескінченно тонким електронним пучком, що рухається у вакуумі над поверхнею ізотропного кристала. Уперше розвинуто теорію перехідного випромінювання негармонійних нестаціонарних електромагнітних імпульсів електронним згустком. Виявлено існування косих поверхневих джозефсонівських плазмових хвильна межі розділу середовищ діелектрик – шаруватий надпровідник. Уперше показано, що сильна анізотропія шаруватого надпровідника може призводити до ефекту повної трансформації поляризації падаючої хвилі в ортогональну поляризацію відбитої хвилі в структурі призма – вакуумний зазор – надпровідник. Запропоновано новий підхід до визначення характеру закону дисперсії носіїв заряду в двовимірному електронному газі (наприклад, в тонких графітових плівках або графенах) за допомогою аналізу коефіцієнта проходження електромагнітної хвилі TE поляризації крізь антиферомагнітний фотонний кристал з двовимірним електронним газом при наявності зовнішнього постійного магнітного поля.

Кількість публікацій – 90, у тому числі 54 статті в українських та міжнародних наукових журналах.
Викладацька діяльність – з 2017 р викладає курс загальної фізики на факультеті комп’ютерних наук в ХНУ ім. В.Н.Каразіна.