VelichkoAF
Величко Анатолій Федорович
Зав. відділом № 37
Доктор техн. наук
професор, лауреат премії РМ СРСРБ

Народився 28 березня 1938 р, закінчив радіотехнічний факультет ХПІ у 1960 р.

Основні наукові інтереси : просторово-часові взаємодії електромагнітних та акустичних хвиль зі складними розсіювачами природного та антропогенного походження, дослідження характеристик хвиль, розсіяних цими об’єктами, обробка сигналів, що збуджуються відбитими хвилями, визначення потенційних точностей вимірювання характеристик відбиваючих об’єктів і прогнозування їх положення поблизу поверхні розділу, дослідження та розробка методів підвищення просторово-часової фільтрації спостережуваних об’єктів, виявлення домішок з малими концентраціями у просторі поширення хвиль, моделювання роботи радіохвильових систем виявлення, вимірювання та прогнозування положення об’єктів у просторі.

Основні наукові результати:

 • розробка пристроїв НВЧ і їх вдосконалення;
 • методи виявлення та підвищення точності визначення координат об’єктів поблизу від сторонніх відбивачів з великою ефективною поверхнею розсіяння, синтез радіотехнічних систем, що реалізують ці методи;
 • підвищення точності вимірювання характеристик об’єктів за рахунок використання подвійного поширення трасою та подвійного відбивання від контрольованих об’єктів хвиль, що випромінюються та приймаються вимірювальною системою, підвищення просторової виборності цих систем за рахунок нового способу просторово-часової селекції;
 • ретрансляційний метод роботи радіотехнічних пристроїв та систем, призначених для прецизійних вимірювань параметрів технологічних процесів і працюючих у таких умовах, коли основний вклад у похибки вимірювань вносять інтенсивні завадові відбиття від сторонніх предметів і багатопроменеве поширення радіохвиль;
 • методи вирішення задач електродинаміки та акустичних хвильових процесів дистанційної діагностики під час аналізу складних природних і антропогенних розсіювачів;
 • моделі роботи ретрансляційних інформаційно-вимірювальних систем виявлення, вимірювання та контролю, у яких враховується вплив середовища поширення хвиль та властивостей розсіюючих об’єктів на отримувану інформацію;
 • способи обробки прийнятих хвиль та збуджуваних ними сигналів у системах дистанційного зондування, метеорного зв’язку, неруйнівного контролю та технічної діагностики;
 • цифрові методи формування та обробки сигналів, зниження та компенсації похибок оцінювання фази ретрансляційних інформаційно-вимірювальних систем за появи аномальних помилок.

Величко А.Ф. є автором і співавтором 123 наукових робіт, у тому числі 40 статей, 1 монографія та 4 підручників.

Обрані наукові праці:

 1. Величко А.Ф., Левин Г.Я., Бородкин А.И., Вербицкий И.Л., Коротун Л.И., Ефимов Б.П. Субмиллиметровый мощный импульсный клинотрон // Труды ИРЭ АН УССР, т.XI, 1963, с.150-165.
 2. Магнетрон с повышенной мощностью и улучшенным спектром излучения: А.С. №28617 (СССР), 1964 / Величко А.Ф., Левин Г.Я., Максимов В.И. / Заявка № 962165 с приоритетом от 10.06.1963 г. Зарегистрировано в Гос. реестре изобретений Союза ССР 17.09.1964 г.
 3. Величко А.Ф. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры летательных аппаратов. Часть I. – Редакционно – издательский отдел ХАИ, Харьков, 1974. – 134 с.
 4. Величко А.Ф. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры летательных аппаратов. Часть II. – Редакционно – издательский отдел ХАИ, Харьков, 1975. – 132 с.
 5. Величко А.Ф., Федоренко В.И. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры летательных аппаратов. Часть III. – Редакционно – издательский отдел ХАИ, Харьков, 1975. – 89 с.
 6. Колебательный контур: А. С. №503301 (СССР) / Величко А.Ф., Резниченко Н.Г. – Б.И. № 6, 1976
 7. Способ определения усредненного значения сдвига фаз и устройство для его осуществления: А.С. №1499266 (СССР) / Величко А.Ф., Моргун В.М., Пучков В.В., Севенко А.А. / Б.И.  № 29, 1989.
 8. Цифровой фазометр для измерения среднего значения сдвига фаз: А.С. №1670622 (СССР) / Величко А.Ф., Моргун В.М., Пучков В.В., Севенко А.А. / Б.И. № 30, 1991.
 9. Величко А.Ф., Величко Д.А. Выбор интервала накопления в РЛС ближнего действия при сопровождении объектов вблизи поверхности раздела // Известия вузов «Радио-электроника» №8 Киев. – 1997. С.17 – 23.
 10. Величко А.Ф., Величко Д.А. Ретрансляционный метод измерения и подавления помеховых отражений при непрерывном излучении с частотной модуляцией // Известия вузов «Радиоэлектроника» – Киев. – 1998. – Том 41, №11. – С.3-12.
 11. Величко А.Ф., Разсказовский В.Б. Статистические характеристики ошибок пеленгова-ния на коротких наземных трассах // Известия вузов «Радиоэлектроника», т.42, №4, Киев. – 1999. С.25 – 34.
 12. Величко А.Ф., Величко Д.А. Характеристики отраженного сигнала при ретрансляционном методе и ограниченном подавлении боковых компонент спектра // Известия вузов «Радиоэлектроника», т.43, №3, Киев. – 2000. С.11 – 20.
 13. Величко А.Ф., Величко Д.А., Шокало В.М. Пространственно – временная фильтрация в прецизионных радиотехнических системах технической диагностики // Радиотехника. – 2001. – Вып.122. – С. 126 – 134.
 14. Величко А.Ф., Величко Д.А., Курбатов И.В., Шокало В.М. Дистанционная диагностика технологических параметров // Дистанционные методы и средства для исследования процессов в атмосферном пограничном слое // Под общ. ред. Б.Л. Кащеева, Е.Г. Прошкина, М.Ф. Лагутина. – Изд. «Коллегиум», Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2002, С. 303 – 358.
 15. Величко А.Ф., Величко Д.А., Курбатов И.В. Фазовые соотношения и способ снижения погрешностей измерения многочастотных ретрансляционных  систем // К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2005. –  т.48. – №5, – c.57-67.
 16. Величко А.Ф. Методи прийняття рішень в інформаційно – вимірювальних системах // Навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 84 с.
 17. Величко А.Ф., Величко Д.А. Оценка запаздывания радиосигнала, отраженного плоскими поверхностями в зоне Френеля // Радиотехника. – 2006. – Вып.147. – С. 17 – 24.
 18. Спосіб виміру дальності до об’єкта, що рухається, і пристрій його здійснення: Патент на винахід UA №78384 від 15.03.2007р C2 МПК G01S 13/02 / Величко А.Ф., Величко Д.А., Луценко В.І. / Бюл.№3   (2007.01)
 19. Величко А.Ф., Величко Д.А., Роенко А.Н., Левантовский В.Ю., Одноволик Е.В. Экспериментальные исследования характеристик запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя // Радиотехника. – 2007. – Вып. 149. – С. 56 – 61.
 20. Величко А.Ф., Величко Д.А., Вдовиченко Е.И. Распределения параметров сигнала ретрансляционного измерителя при флуктуациях отражателя // Радиотехника. – 2007. – Вып. 150. – С. 104 – 111.
 21. Величко А.Ф., Величко Д.А., Величко С.А. Характеристики запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя, ра-ботающего в зоне Френеля // К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2009. – №2, – c.35-49.
 22. Величко А.Ф., Величко Д.А., Харченко Е.В. Линеаризация зависимости фазового набега от дальности при отклонениях фазовых характеристик каналов ретранслятора // К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2011. – №2, – c.34-43.
 23. Величко А.Ф., Величко Д.А., Вдовиченко Е.И. Определение усредненной разности фаз и разности частот в ретрансляционных измерителях // Радиотехника. – 2011. – Вып. 164. – С. 21 – 29.
 24. Величко А.Ф., Величко Д.А., Вичкань А.В., Нетребенко К.В. Формирование временных реализаций узкополосного нормального случайного процесса с использованием корректирующего окна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2014, Т.4, №9(70). – с.27-32.
 25. Величко А.Ф., Величко Д.А., Величко С.А.,Вичкань А.В., Клюева А.Н., Нетребенко К.В. Моделирование работы ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа с аналого-цифровой обработкой //  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –  2015, Т2/9 (74). – с. 46 – 52.
 26. Величко А.Ф., Величко Д.А., Величко С.А.,Вичкань А.В., Клюева А.Н., Нетребенко К.В. Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015, Т2/9 (76). – с.58 – 63.

Величко А.Ф.  З 1962 р. працював за сумісництвом викладачем у Харківському авіаційному інституті. З 1997 р. працює за сумісництвом у Харківському національному університеті радіоелектроніки, в даний час є професором кафедри основ радіотехніки та кафедри радіоелектронних пристроїв. Підготував і читав курси «Конструювання радіоелектронної апаратури літальних апаратів», «Радіотехнічні системи», «Методи прийняття рішень у інформаційно-вимірювальних системах», «Радіотехнічні методи технічної діагностики» та інші курси.

Нагороди: Лауреат премії РМ СРСР 1990 р., Грамота Президії Національної Академії наук України, 2005 р.