Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 Для здобувачів, підготовка яких в докторантурі/аспірантурі розпочалася до 6 вересня 2014 року, застосовуються вимоги наказу МОН України № 1112 від 17.12.2012 р.:

 1. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідно:

не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

 • не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
 • у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються  наукових результатів дисертації (за наявності);
 1. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідно:

не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

 • не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
 • у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

Для здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких розпочалася після 06 вересня 2014 року, застосовуються вимоги наказу МОН України № 1220 від 23.09.2019 р.:

За темою дисертації необхідно:
не менше 20 наукових публікацій, з яких:

 • статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України;
 • статті у наукових періодичних виданнях інших держав;
 • з 01 вересня 2021 року не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше ніж п’ять статей, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії “А” Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
 • не більше ніж два патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), – до двох публікацій. Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше ніж десять.
За наявності не менше ніж десять публікацій  у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді. Під науковою доповіддю розуміють дисертацію, оформлену відповідно до розділу II Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2017 року N 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 року за N 155/30023. Розділами дисертації є публікації здобувача наукового ступеня.

Для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких відбувалася з 06 вересня 2014 року до 01 вересня 2016 року, застосовуються вимоги наказу МОН України № 1220 від 23.09.2019 р.:

За темою дисертації необхідно:
не менше трьох наукових публікацій, з яких:

 • статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
 • з 01 вересня 2020 року щонайменше одна стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу (якщо дисертацію подано до спеціалізованої вченої ради до 31 серпня 2020 року – ця норма це не застосовується).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1 – Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
Для здобувачів, які не навчалися в докторантурі та аспірантурі, початок підготовки визначається датою затвердження теми дисертації.

Для здобувачів ступеня доктора філософії, підготовка яких розпочалася  після 01 вересня 2016 року, застосовуються вимоги, визначені у Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р.

Пошук інформації про видання та квартилі за посиланнями:
https://www.scimagojr.com
https://www.scopus.com
https://apps.webofknowledge.com
https://openscience.in.ua
http://ouci.dntb.gov.ua