Силабуси за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»

код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
 Обов’язкові компоненти ОНП
ОК 1. Філософія науки та культури. 6
ОК 2. Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1. 8
ОК 3. Методологія, організація та технологія наукових досліджень. 6
Загальний обсяг обов’язкових дисциплін 20
 Вибіркові компоненти ОНП*
 Вибірковий блок
ВБ 1. Вибрані питання сучасної теоретичної радіофізики 5
ВБ 2. Вибрані питання сучасної експериментальної радіофізики 5
ВБ 3. Вибрані питання сучасної теоретичної фізики 5
ВБ 4. Вибрані питання сучасної фізики твердого тіла 5
ВБ 5. Вибрані питання сучасної фізичної електроніки 5
ВБ 6. Вибрані питання сучасної біофізики 5
Загальний обсяг вибіркових дисциплін (*аспірант обирає навчальні дисципліни) 15
 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 35