konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Відділ квазіоптики №13 Молодший науковий співробітник 1
Відділ нелінійної динаміки електронних систем №17 Заступник завідуючого відділу 1
Провідний інженер 1
Відділ радіоспектроскопії №18 Молодший науковий співробітник 1
Відділ поширення радіохвиль у природних середовищах № 32 Завідувач відділу 1
Молодший науковий співробітник 1

Офіційний вебсайт Інституту:   http://www.ire.kharkov.ua/
Адреса: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12
тел. +38(057) 7634-319
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 23 лютого 2022 р. подає ученому секретарю особисто, надсилає поштою або надсилає на адресу електронної пошти ponomarenkocc@nas.gov.ua такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;
4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);
5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;
6) копії документів про:

 • вищу освіту,
 • підвищення кваліфікації (якщо є),
 • присудження наукового ступеня,
 • присвоєння вченого звання,
 • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу

 1. Учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:
 • науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;
 • досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);
 • результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму, а саме: наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель.
 1. На заміщення вакантної посади наукового працівника може претендувати:
 • молодшого наукового співробітника, провідного інженера тощо з основного напряму діяльності — особа, що має науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Т.в.о. ученого секретаря Інституту Пономаренко С.С.                тел. 315-00-11, ponomarenkocc@nas.gov.ua