Аспірантура Докторантура

ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

ім. О. Я. Усикова НАН України

оголошує конкурсний прийом

в аспірантуру та докторантуру

з відривом від виробництва

аспірантура за спеціальностю:

104 «фізика і астрономія» (6 місць)

докторантура за спеціальностями:

104 «фізика і астрономія»  (1 місце).

Тематика наукових досліджень за спеціальністю 104 – фізика та астрономія включає радіофізику, фізичну електроніку, теоретичну фізику, фізику твердого тіла, біофізику.

До аспірантури для здобуття ступеня «доктор філософії» з фізики та астрономії на конкурсних засадах приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра, як правило за спеціальностями радіофізика, фізична електроніка, теоретична фізика, фізика твердого тіла, біофізика. Вступникам, які мають освіту з інших споріднених спеціальностей, за рішенням приймальної комісії може призначатися додатковий (попередній) вступний  іспит з фізики. У разі успішного складання цього іспиту вступник допускається до участі в конкурсі на загальних засадах.

Вступники проходять співбесіду з потенційним науковим керівником і за його згодою допускаються до вступних іспитів

 • із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра);
 • з іноземної мови.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до аспірантури.

Бажаючі вступити до аспірантури та докторантури подають наступні документи:

 1. Заява на ім’я директора інституту з візою наукового керівника (консультанта для докторантури).
 2. Анкета науковця, засвідчена відділом кадрів за місцем роботи.
 3. Копія диплома про освіту магістра (спеціаліста), доктора філософії або кандидата наук, виписки з оцінками.
 4. Список наукових праць (реферат дипломної роботи).
 5. Фотокартки – 4 шт.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відділу (лабораторії) Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний відділ (лабораторія) заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Інституту.

При вступі до докторантури крім того подаються:

 1. Розгорнутий план докторської дисертації,
 2. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

Іспити для вступу до аспірантури:

 1. Іспит з обраної спеціальності.
 2. Іноземна мова.

Термін подачі документів для вступу:

до аспірантури – з 1 липня по 10 вересня

до докторантури - з 1 червня по 15 червня.

Документи подаються вченому секретареві Інституту за адресою:

61085, Харків – 85, вул. Академіка Проскури, 12. 

Контакти:

Вчений секретар: Почаніна Ірина Євгенівна, т .: + 38057-3150011.

Електронна пошта: pochanina@ire.kharkov.ua

Відділ аспірантури: т.: + 38057-7203-300.

Print Friendly